Informatienota VIA 4. Katleen Janssens 22 oktober Situering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatienota VIA 4. Katleen Janssens 22 oktober 2013. Situering"

Transcriptie

1 Informatienota VIA 4 Katleen Janssens 22 oktober 2013 Situering Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (hierna VIA 4 genoemd). Dit akkoord is van toepassing op de door Vlaanderen gesubsidieerde sectoren, zoals de thuiszorgdiensten, de diensten kinderopvang, de instellingen voor personen met een handicap, de instellingen bijzondere jeugdzorg en de vrijetijdsdiensten. Het akkoord kwam er in navolging van een VIA 4 voor de private socialprofit en non-profitsector. Het akkoord kwam tot stand na lange onderhandelingen tussen de sociale partners, m.n. de drie representatieve vakorganisaties (ACOD, ACV-OD en VSOA), de Vlaamse regering en de VVSG. De Vlaamse regering maakte middelen vrij, op voorwaarde dat de sociale partners tot een akkoord kwamen over de besteding ervan. Vlaanderen bepaalde het kader waarbinnen de onderhandelaars moesten blijven: - de middelen moesten gaan naar bestemmingen die de Vlaamse regering vooraf had vastgelegd, m.n. managementondersteuning, kwaliteit en koopkracht (met een budget per maatregel); - de middelen moesten ten goede komen van het personeel van de door Vlaanderen gesubsidieerde sectoren (alle sectoren of een gemotiveerde keuze voor bepaalde sectoren); - de concrete maatregelen die de sociale partners voorstelden, werden afgetoetst aan door de Vlaamse regering vooraf bepaalde criteria. Het akkoord van 31 mei 2013 bevat drie grote luiken: 1. Tweede pensioenpijler VIA 3 2. Managementondersteuning en kwaliteit 3. Koopkracht We gaan hieronder dieper in op de verschillende luiken. 1. Tweede pensioenpijler VIA 3 Op 8 mei 2005 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de non-profit en de socialprofit sector in de private sector gesloten (VIA 3). De Vlaamse regering maakte middelen vrij voor o.a. kwaliteitsverbetering en koopkrachtverhoging. De middelen koopkracht werden o.m. ingezet voor de verhoging van de eindejaarstoelage en de uitvoering van een tweede pensioenpijler in de private VIA-sectoren. Pas nadat de Vlaamse regering een VIA 3 had gesloten met de private sector, zat ze voor het eerst met de publieke sector rond de tafel. 22 oktober /7

2 Toen bleek dat er ook voor de publieke VIA-sectoren middelen voorhanden waren voor o.a. koopkracht en kwaliteit. Intussen was er net een sectoraal akkoord voor de Vlaamse lokale en provinciale besturen gesloten, waarin o.m. een verhoging van de eindejaarstoelage en de maaltijdcheques was afgesproken. Finaal werd beslist om een deel van de middelen koopkrachtverhoging van VIA 3 (niet het deel dat bestemd was voor de tweede pensioenpijler) toe te voegen aan de reguliere subsidie, zonder dat de lokale besturen in ruil hiervoor nieuwe voordelen moesten toekennen. De besturen konden de middelen op die manier in feite gebruiken voor de in het sectoraal akkoord van afgesproken verhoging van de eindejaarstoelage en de maaltijdcheques van de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sectoren die gevat zijn door het sectoraal akkoord en het VIA 3. De middelen uit het VIA 3 voor de opbouw van een tweede pensioenpijler werden geparkeerd op een aparte rekening, in afwachting van een concreet initiatief. In Vlaanderen zijn de lokale besturen sinds 1 januari 2010 gestart met de uitbouw van een tweede pensioenpijler. De sociale partners kwamen in het VIA 4 overeen dat de lokale besturen die al een tweede pensioenpijler toekennen aan hun contractuele medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten, de middelen uit het VIA 3 voor de tweede pensioenpijler krijgen. Een verhoging van het percentage van de tweede pensioenpijler is niet vereist om deze middelen te krijgen. Zie voor een volledig overzicht van de verschillende VIA-diensten p. 4 van deze nota. De verdeling van de middelen gebeurt op basis van het aantal door de Vlaamse overheid gesubsidieerde voltijdse equivalenten op 1 januari 2010, en dit op basis van cijfers van de bevoegde Vlaamse administraties. Binnenkort ontvangen de besturen die een tweede pensioenpijler toekennen een bedrag voor de periode Als uw bestuur al een tweede pijler toekent, vindt u in de brief bij deze nota het concrete bedrag voor uw bestuur. Aangezien de voorziene middelen in principe recurrent zijn, zullen deze besturen vanaf volgend jaar hiervoor normaal gezien jaarlijks een bedrag krijgen. Let wel, deze tussenkomst zal vanaf 2014 aanzienlijk lager liggen dan het bedrag dat de besturen nu zullen ontvangen, aangezien we achterstallen vanaf 2006 uitbetalen. We bezorgen de besturen medio 2014 de nieuwe bedragen. De jaarlijkse tussenkomst kan vanaf 2014 verminderen voor besturen die intussen (dus na 1 januari 2010) VIA-diensten geprivatiseerd of stopgezet hebben. Als uw bestuur nog geen tweede pensioenpijler toekent, kan het de middelen maar krijgen als het bestuur nu toch beslist om van start te gaan met de opbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers. In de brief bij deze nota vindt u het concrete bedrag dat uw bestuur in dat geval zou krijgen. Let wel, het gaat om een bedrag voor de periode Ook hier zal de tussenkomst vanaf 2014 aanzienlijk lager liggen 22 oktober /7

3 dan het bedrag dat het bestuur nu zou ontvangen, aangezien we achterstallen vanaf 2006 uitbetalen. Meer informatie over de tweede pensioenpijler en een model van raadsbeslissing vindt u op > Werking & Organisatie > Personeel > pensioen > tweede pensioenpijler. De uitbetaling van de middelen zal gebeuren door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V vzw) die paritair beheerd wordt door de drie overheidsvakbonden ACOD, ACV-Openbare Diensten, VSOA en de VVSG. 2. Managementondersteuning en kwaliteit Met de middelen die in het akkoord voorzien zijn, willen de sociale partners de voorzieningen kinderopvang en de thuiszorgdiensten versterken, zowel op het niveau van het management (professionalisering, een performant HR-beleid), als in de dienstverlening (kwaliteit en efficiëntie). Door in te zetten op schaalvergroting, deskundigheid, samenwerking, structurele begeleiding en ondersteuning willen de sociale partners inspelen op de meest prangende behoeften en de openbare welzijnsvoorzieningen versterken. De VVSG zal hiervoor personeel aanwerven, en zal inzetten op een structurele regionale werking. De besturen die kinderopvang en/of thuiszorg aanbieden, krijgen hierover binnenkort meer concrete informatie. Daarnaast voorzien de sociale partners in vijf vormings- en opleidingstrajecten, specifiek gericht naar deze sectoren: 1. opleiding van poetshulp naar polyvalent verzorgende en van polyvalent verzorgende naar zorgkundige in de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) en de diensten logistieke hulp (DLH); 2. opleiding niet-gekwalificeerde begeleiders kinderopvangvoorzieningen tot gekwalificeerde begeleiders kinderopvang of begeleiders buitenschoolse kinderopvang; 3. financiële tussenkomst introductiemodule voor poetshulpen en verzorgenden in de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten logistieke hulp en voor begeleiders buitenschoolse kinderopvang; 4. minivorming van één uur en onthaalopleiding voor poetshulpen en verzorgenden in de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten logistieke hulp en voor begeleiders buitenschoolse kinderopvang; 5. vorming animatoren in de woonzorgcentra. Over de opleidingen onder 1 en 2 is intussen al via verschillende kanalen gecommuniceerd. Diverscity (een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering, de overheidsvakbonden en de VVSG) staat in voor de praktische organisatie van deze trajecten. Meer informatie hiervoor vindt u op 24 oktober /7

4 De drie andere vormingen moeten nog worden uitgewerkt. 3. Koopkracht VIA 4 Het VIA 4 voorziet in middelen ter verbetering van de koopkracht van de medewerkers die tewerkgesteld zijn in de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten. Na lang onderhandelen (waarbij verschillende mogelijke pistes werden onderzocht, zowel naar juridische als naar praktische haalbaarheid) werd beslist om de koopkrachtmiddelen in te zetten voor de verhoging van de tweede pensioenpijler en/of de maaltijdcheques. De doelgroep is al het personeel zowel het gesubsidieerde als het niet-gesubsidieerde dat tewerkgesteld is in de verschillende door Vlaanderen op 1 januari 2010 gesubsidieerde openbare diensten. Het gaat om volgende diensten, op voorwaarde dat ze (1) binnen het bestuur aanwezig zijn sinds 1 januari 2010 en (2) sinds die datum door Vlaanderen gesubsidieerd zijn: - diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg - diensten logistieke hulp - lokale dienstencentra - diensten/instellingen bijzondere jeugdzorg - diensten/instellingen voor personen met een handicap - centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - opvoedingswinkels - buitenschoolse opvang kinderdagverblijven - kinderdagverblijven - diensten voor onthaalouders - initiatieven voor buitenschoolse opvang - peutertuinen - gemandateerde voorzieningen kinderopvang - lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang - consultatiebureaus - sociale verhuurkantoren - integratiediensten - culturele erfgoedcellen en musea - vrijetijdsdiensten: cultuurdiensten (bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra), jeugddiensten en sportdiensten Zie de achterzijde van het bijgevoegde modelprotocol voor het overzicht van alle in uw bestuur aanwezige VIA-diensten. 22 oktober /7

5 De verdeling van de middelen gebeurt op basis van het aantal door de Vlaamse overheid gesubsidieerde voltijdse equivalenten op 1 januari 2010, en dit op basis van cijfers van de bevoegde Vlaamse administraties. De besturen moeten het bedrag dat ze ontvangen echter gebruiken om de koopkracht te verhogen van zowel de gesubsidieerde als de niet gesubsidieerde medewerkers die tewerkgesteld zijn in alle VIA-diensten die in het bestuur aanwezig zijn. Zie de brief bij deze nota voor het concrete bedrag voor uw bestuur. Deze tussenkomst zal lager liggen als uit de gegevens die u bezorgt, blijkt dat uw bestuur intussen (na 1 januari 2010) een of meerdere VIA-diensten heeft geprivatiseerd of stopgezet, of dit zal doen met ingang van 1 januari Een bestuur kan kiezen voor één van beide maatregelen (verhoging tweede pensioenpijler of maaltijdcheques) of een combinatie van beide (verhoging tweede pensioenpijler en maaltijdcheques), rekening houdend met het budget dat het hiervoor krijgt. Uw bestuur moet hierover, na onderhandelingen met de vakbonden volgens de regels van de wetgeving vakbondsstatuut, een keuze maken. Deze keuze is dezelfde voor alle betrokken medewerkers (er is geen individuele keuzevrijheid). Bij een eventueel conflict, kan de VIAstuurgroep (paritair samengesteld met vertegenwoordigers van de drie representatieve vakbonden en de VVSG) desgevallend bemiddelend optreden. De koopkrachtmiddelen zijn in principe beschikbaar vanaf 1 januari 2013 (het akkoord hierover werd echter pas op 31 mei 2013 gesloten). De mogelijkheid tot verhoging van de tweede pensioenpijler gaat voor de besturen die aangesloten zijn bij het collectieve systeem van de RSZPPO in op 1 januari Een eventuele verhoging met terugwerkende kracht is onmogelijk. Besturen die de middelen voor 2013 willen, kunnen voor de tweede pensioenpijler werken met een inhaaltoelage en zullen hiervoor de nodige afspraken moeten maken met de verzekeraar. Besturen die aangesloten zijn bij een ander systeem, zullen zowel over de ingangsdatum van de verhoging (eventuele terugwerkende kracht of niet) als over een eventuele inhaaltoelage de nodige afspraken moeten maken met de verzekeraar. De mogelijkheid tot verhoging van de maaltijdcheques gaat in op 1 januari Ook hier is een eventuele verhoging met terugwerkende kracht onmogelijk. Besturen die de maximale werkgeversbijdrage (die is momenteel 5,91 euro per maaltijdcheque) nog niet hebben bereikt, kunnen de middelen van 2013 alsnog inzetten door de waarde van de maaltijdcheques tijdelijk (bv. in 2014) extra te verhogen, op voorwaarde dat de maximale werkgeversbijdrage (momenteel 5,91 euro/cheque) niet overschreden wordt. Vanaf een bepaald tijdstip (bv. 2015) kan men dan terugvallen op een beperktere verhoging. Voorbeeld: werkgeversbijdrage in bestuur x is momenteel 3,91 euro per maaltijdcheque. Men wil verhogen met 1 euro. In 2014 kan men tijdelijk verhogen met 2 euro (inclusief bedrag voor 2013) en vanaf 2015 valt men terug op de verhoging met 1 euro. Neem in de raadsbeslissing en eventuele andere officiële documenten duidelijk op dat het om een tijdelijke extra verhoging gaat. 24 oktober /7

6 De VVSG raadt aan om in de raadsbeslissing en eventuele andere officiële documenten expliciet op te nemen dat de verhoging van de tweede pensioenpijler en/of de maaltijdcheques geldt voor zolang de financiering in het kader van het VIA 4 ongewijzigd gegarandeerd blijft. Als op een gegeven ogenblik blijkt dat deze financiering stopt, dan kan het bestuur de overeengekomen verhoging herbekijken. Voor de besturen die voor de tweede pensioenpijler aangesloten zijn bij het collectieve systeem van de RSZPPO en die voor een verhoging van de tweede pijler kiezen, wordt in een addendum bij het kaderreglement tweede pensioenpijler uitdrukkelijk bepaald dat het wegvallen van de koopkrachtmiddelen-dotatie van de Vlaamse regering van rechtswege een einde van de verhoging tot gevolg heeft. Voor besturen die de pensioenbijdrage (werkgeversbijdrage) voor de tweede pensioenpijler willen verhogen: Voor de besturen die voor hun tweede pensioenpijler aangesloten zijn bij het collectieve systeem van de RSZPPO werd een addendum gevoegd aan het kaderreglement tweede pensioenpijler. Dit addendum maakt het mogelijk om vanaf 1 januari 2014 een onderscheid te maken tussen de verhoogde pensioenbijdrage voor het personeel van de door Vlaanderen op 1 januari 2010 gesubsidieerde openbare VIA-diensten en de (gewone) pensioenbijdrage voor de rest van het personeel. U vindt dit addendum in bijlage. De RSZPPO is bezig met de aanmaak van een specifieke VIA-code waarmee het bestuur dit personeel kan identificeren in de aangifte zodat een correcte berekening van de pensioentoelage zal gebeuren. Zodra deze technische aanpassing klaar is, brengen we de besturen hiervan op de hoogte. De besturen die voor de tweede pensioenpijler aangesloten zijn bij een ander systeem, moeten hierover de nodige afspraken maken met de verzekeraar. Het bestuur onderhandelt met de vakorganisaties in het bijzonder comité over de keuze voor de tweede pensioenpijler, het percentage van de verhoogde pensioentoelage en de eventuele inhaaltoelage (met de financiering van 2013). U vindt hierbij een model protocol. Het bestuur neemt vervolgens een raadsbeslissing waarin men een opsomming geeft van alle in het bestuur aanwezige VIA-diensten en waarin men het percentage van de verhoogde pensioentoelage vermeldt. U vindt hierbij een model van raadsbeslissing voor de besturen die aangesloten zijn bij het collectieve systeem van de RSZPPO. Het bestuur stuurt de raadsbeslissing op naar de RSZPPO, die de pensioeninstellingen op de hoogte brengt. De andere besturen kunnen het model van raadsbeslissing gebruiken ter inspiratie een aanpassen waar nodig. Voor besturen die de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques willen verhogen: Deze optie kan enkel gebruikt worden door besturen die de huidige maximale werkgeversbijdrage (5,91 euro/maaltijdcheque) nog niet hebben bereikt. Het bestuur onderhandelt met de vakorganisaties in het bijzonder comité over de keuze voor de maaltijdcheques, het bedrag aan verhoging en een eventuele tijdelijke extra verhoging gedurende een bepaalde periode (met de financiering van 2013). U vindt hierbij een model protocol. 22 oktober /7

7 Het bestuur neemt vervolgens een raadsbeslissing waarin men een opsomming geeft van alle in het bestuur aanwezige VIA-diensten en waarin men het bedrag van de verhoogde maaltijdcheque vermeldt. De uitbetaling van de middelen zal gebeuren door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V vzw) die paritair beheerd wordt door de drie overheidsvakbonden ACOD, ACV-Openbare Diensten, VSOA en de VVSG. De GSD-V zal de koopkrachtmiddelen van VIA 3 en VIA 4 uitbetalen na ontvangst van: - voor VIA 3: het invulformulier; - voor VIA 4: het invulformulier, het lokale protocol en de raadsbeslissing. Alle documenten mogen verstuurd worden naar U kan beide invulformulieren en het model van raadsbeslissing tweede pensioenpijler downloaden via > werking & organisatie > Personeel > VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord). Voor het lokale protocol kan u het meegestuurde model van protocol best invullen en vervolgens inscannen. 24 oktober /7

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie