SIMIN : een kwart eeuw museale collectie-ontsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIMIN 1977-2002: een kwart eeuw museale collectie-ontsluiting"

Transcriptie

1 SIMIN : een kwart eeuw museale collectie-ontsluiting door Jan P. van de Voort Op 11 mei 2002 bestond SIMIN 25 jaar. Bijna een jaar eerder was het idee geboren om een documentaire sectie bij de NMV op te richten. Ook Boy Wander was er een krachtig voorstander van. Hij heeft eerst de afkorting bedacht en later hebben we de naam ingevuld: 'SIMIN', als je goed uitspreekt, zei hij, dan hoor je de maritieme herkomst. Het was allemaal niet toevallig. Bij een jubileumbijeenkomst mag een historische terugblik niet ontbreken. Allerlei herinneringen komen boven. Een aantal daarvan past wel in het thema van deze dag. Maar eerst de voorgeschiedenis. In 1967 verwierf het nog jonge Visserijmuseum te Vlaardingen (1962) een omvangrijke documentaire collectie op visserijgebied 1. Hoe die toegankelijk te maken voor museum en publiek? SIMIN was er nog niet, maar er fungeerde natuurlijk wel een netwerk waartoe allerlei personen behoorden die iets met collectie-registratie te maken hadden. Dat netwerk dateerde van 1948, toen inventarisatie en registratie van museumvoorwerpen onderwerp was van een museumdag. Het resulteerde in een commissie met de volgende personen 2 : Ton Koot (secretaris van het Rijksmuseum), D.F. Lunsingh Scheurleer (Rijksinspecteur voor roerende monumenten), dr. R.E.J. Weber (directeur van het Nederlands Postmuseum), dr. L.J. van der Wolk (bibliothecaris van de Staatsmijnen te Geleen) en dr. P.H. Pott (conservator aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden). Deze commissie produceerde het bekende 'witte boekje', dat oude SIMIN-leden van vóór 1982 nog gehanteerd zullen hebben onder de titel 'Richtlijnen en wenken voor het administratief beheer van museumverzamelingen' 3. Om het verhaal kort te houden: het Visserijmuseum sprak dit netwerk aan en het resultaat was dat het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ingaande 1970 subsidie gaf aan wat later het 'MARDOC-project' zou gaan heten. De belangstelling van CRM gold natuurlijk niet zo zeer het aspect visserij, als wel de verwachting, dat dit project een 1 Voor (voor)geschiedenis van het Visserijmuseum en de ingestelde commissie, tot 1975, zie: J. van Dorp en J.P. van de Voort, Het Visserijmuseum te Vlaardingen, in: Holland 6(1974)6, p ; ook: Jaarverslag Visserijmuseum, Jaar Nederlandse Musea. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Museumvereniging op 27 februari 2001 (cd-rom). 3 Richtlijnen en wenken voor het administratieve beheer van museumverzamelingen. Deel I. De grondslagen van het administratief beheer (2 e dr.; s-gravenhage 1952); 1 e dr en 3 e dr. 1974; deze publicatie werd in de wandeling het witte boekje genoemd 1

2 experiment was dat van wijdere betekenis zou kunnen zijn. De Commissie formuleerde het als volgt 4 : dat een modern opgezette centrale documentatie van de Nederlandse zeevisserij mettertijd de aanzet zou kunnen vormen respectievelijk model zou kunnen staan voor een maritiem-historische documentatie ten dienste van alle Nederlandse scheepvaart- en aanverwante musea. Onwillekeurig denk ik dan nu: Maritiem Digitaal werd toen aangekondigd! De financiële steun van CRM maakte het in elk geval mogelijk een geschoolde kracht aan te trekken, die beroepshalve en niet te zeer belast met andere bezigheden kon werken aan museale documentatiesystemen. Ik was de uitverkorene. In de jaren breidde het onderwerpsgebied van het project zich uit van visserij ('VISDOC-project') naar scheepvaart in de brede zin. Dienovereenkomstig veranderde de commissie haar naam in 1976 in Commissie Documentatie Nederlandse Maritieme Collecties. Het beoogde centrale systeem werd met het acroniem MARDOC aangeduid 5. Als noodzakelijke voorwaarden om een dergelijk centraal systeem te realiseren noemde men: beschikbaarheid van een (minimum)beschrijvingsformat en gestandaardiseerde terminologie om gegevens eenduidig te kunnen vastleggen en dus te kunnen terugzoeken. Deze inzichten werden ook getoetst bij collega's in het buitenland. Joost Braat, conservator bij het Rijksmuseum, bracht de connectie met het toen nog kleine CIDOC tot stand. Hierin speelde de 'IRGMA', later omgedoopt in 'MDA' een belangrijke rol, met name goeroe Andrew Roberts. De MARDOC-groep testte de MDA-kaarten en vertaalde de History Artefact-kaart. Een werkgroep van conservatoren uit verschillende maritieme musea heeft vanaf 1975 jaren gewerkt aan het beschrijven van scheepsmodellen en schilderijen en de daarvoor benodigde terminologie gestandaardiseerd. Vóór ca was er geen kennis over moderne ontsluitingstechnieken aanwezig in de Nederlandse museumwereld, uitgezonderd bij het beperkte aantal opgeleide museumbibliothecarissen en die waren natuurlijk gericht op één type document: het boek. Wij verkregen onze kennis door de opleiding voor literatuuronderzoeker bij de nog steeds bestaande Stichting GO in Den Haag te volgen. Ik was de eerste uit de museumwereld, die deze zogenaamde 'C-opleiding' van bijna twee jaar volgde; Boy Wander, bibliothecaris van het Openluchtmuseum te Arnhem, was de tweede. In 1976 werkten wij aan het plan om naar analogie van de MDA in Engeland ook in Nederland een platform voor moderne museale collectie-ontsluiting op te richten en wel als sectie van de Nederlandse Museumvereniging. Een directe aanleiding was het feit dat het Ministerie van CRM een nota 'Naar een nieuw museumbeleid' zou gaan uitgeven. En daar moesten toch kanttekeningen bij geplaatst worden. Op 19 februari 1976 was er een gesprek van de initatiefnemers met Udo Vroom, bestuurslid van de NMV 6. Op 21 juni 1976 werd de NMV schriftelijk op de hoogte gesteld van het plan. Er is dan nog sprake van een Sectie Integratie Museale Informatievoorziening in Nederland, later wordt dat: Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland. Op 20 september is er een gerichte enquête verstuurd om mensen te vinden om de sectie te helpen oprichten. Behalve enkele hierna te noemen bestuursleden, maakten van die voorbereidingsgroep (2 november ingesteld) ook deel uit: mevr. A. Fluyter (Hoofd administratie/documentatie Tropenmuseum Amsterdam), J.-P. Puype (bibliothecaris Scheepvaartmuseum Amsterdam) en mw. T. 4 Eindrapport van de Commissie Documentatie Nederlandse Zoutwatervisserij ( s-gravenhage-vlaardingen, 22 augustus 1969). Een exemplaar bevindt zicht in het MARDOC-archief, dat bewaard wordt bij het RKD. Citaten uit het rapport ontlenen wij hier aan: MARDOC-Handleiding voor de beschrijving van scheepsmodellen (Vlaardingen 1977), p J.P. van de Voort, Van model naar werkelijkheid. MARDOC voortgangsrapport (Vlaardingen 1980). 6 Voor dit en enkele andere gegevens is gebruik gemaakt van een notitie van Marianne de Rijke, Archief SIMIN ingezien bij het RKD op 15 januari

3 Wiersma (waarnemend hoofd bibliotheek Stedelijk Museum Amsterdam). Op 15 november werd aan de NMV het verzoek gericht om de sectie SIMIN te mogen oprichten. Het kostte niet veel moeite om de sectie door het bestuur van de NMV geaccepteerd te krijgen. Kandidaat-bestuursleden werden gezocht onder museummensen die belast waren met collectie-ontsluiting en -registratie, verspreid over verschillende soorten musea: Joost Braat (conservator Rijksmuseum te Amsterdam), Piet van Gorp (literatuuronderzoeker Nederlands Textielmuseum te Tilburg), Dick de Vries (bibliothecaris Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam ), Jan van de Voort (documentalist / wetenschappelijk medewerker Visserijmuseum te Vlaardingen) en last but not least, voorzitter Boy Wander (bibliothecaris Nederlands Openluchtmuseum) te Arnhem. Zoals men ziet, op één na allemaal mensen uit de literatuurdocumentatiewereld. Dan hoeft geen verbazing te wekken, omdat de museumwereld zich tot dan toe niet echt professioneel bezig hield met collectie-ontsluitingsmethodieken. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst gaf Boy Wander een voordracht onder de titel 'Museumnota en informatieverzorging: naar een nieuw museumbeleid'. Ik herinner mij dat hij de term corporele documenten introduceerde, een term die in de literatuurdocumentatiewereld al in gebruik was 7. Het betekende dat het trefwoord documenten een bredere betekenis kreeg: niet alleen beperkt tot paperassen, zoals men ook tegenwoordig nog veel denkt, maar alles omvattend waaraan kennis ontleend kan worden en zolang het daarvoor gebruikt wordt. En hij illustreerde dat met Een krant is een document tot dat je er haring in verpakt. Nu voorwerpen onder de documenten gebracht waren, konden de methoden en technieken uit de ínformation retrieval-wereld ook toegepast worden op de eigenlijke museale collecties. Een doelmatige informatieverzorging bij en ten behoeve van de musea in Nederland was de doelstelling van SIMIN 8. Een bijzonder dag was 15 december 1978, de najaarsvergadering van SIMIN in het Helders Marinemuseum 9. Toen kon MARDOC voor het eerst een on-line zoekproces demonstreren. Met medewerking van de Rekentechnische Dienst van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) waren ongeveer vijftig MARDOC-beschrijvingen van scheepsmodellen uit het Visserijmuseum te Vlaardingen, het Fiskershûske te Moddergat en het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam in de grote mainframecomputer van het KIM opgeslagen. Voor de huidige pc-gebruikers zal het onvoorstelbaar zijn, maar het heeft de marine toen heel wat moeite gekost om het Booleaanse zoekproces dat SIMIN-deelnemers op het bestand wilden loslaten, mogelijk te maken, want er bestond nog geen museale standaardsoftware zoals museale Q&A-applicaties, IMC-modules, Adlib-Museum of TMS. Bijzondere gast en spreker was Dr. Andrew Roberts van de MDA, een van de pioniers in Engeland. Met hem kon MARDOC afspraken maken om de beschreven scheepsmodellen en later ook van schilderijen uit de Nederlandse maritieme musea off line te laten verwerken in Engeland. In deze jaren bezaten bezaten de Nederlandse musea nog geen computers. Alle aandacht ging uit naar standaardisatie van de vele verschillende soorten inventariskaarten en naar de inhoudelijke methodieken om de museale collecties te ontsluiten. Vooruitlopend op geautomatiseerde ontsluiting was het nog droogzwemmen met de zogenaamde unitermkaartjes om de post-coördinatie te oefenen. 10 Begin 1980 nam de Staatssecretaris van CRM in overleg met de NMV het initiatief. om de discussie over het toekomstig gebruik van computers in musea te ontwikkelen. De voorbereidingsgroep, waarin ook SIMIN 7 SIMIN, Museumvisie 1(1977)2, p. 8; Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland [SIMIN], Museumvisie 2(1978)1, p ; SIMIN;, Museumvisie 1(1977)2, p Zie ook: Aspecten van museale registratie en documentatie (SIMIN), Museumvisie2(1978)1, p Computer als hulpmiddel voor musea, Museumvisie 3(1979)1, p SIMIN-voorjaarsbijeenkomst te Arnhem, Museumvisie 3(1979)2. P

4 vertegenwoordigd was in de persoon van eerst voorzitter Boy Wander en later bestuurslid Marceline Dop, kreeg de weer door Wander bedachte afkorting AMI (voorbereidingsgroep Automatisering Museale Informatieverzorging). Voorzitter was Johannes van der Wolk, kunsthistoricus, die enkele jaren eerder gedurende zijn verblijf in de Verenigde Staten zijn netwerk in Nederland van nieuws voorzag met zijn Nieuwsbrief Computer en Woord, Beeld en Geluid. Helaas bleek de Staatssecretaris AMI niet zo vriendelijk gezind, want hij kwam een jaar later terug op zijn voornemen: er was geen structurele financiële bijdrage van overheidszijde te verwachten 11. Reden voor Boy Wander, als ik het mij goed herinner, om de naam van de voorbereidingsgroep uit te breiden met de toevoeging Nederland, waarmee de afkorting AMIN zou worden, wat in die tijd onmiddellijk aan een kwaadaardig Afrtikaans heerschap deed denken (de bloedige dictator Idi Amin). Het beleidsplan is desondanks toch uitgebracht. 12 De eerste museale computerexperimenten vonden in de jaren omstreeks 1980 plaats. De MARDOC-musea maakten off-line gebruik van de computer van de MDA in Engeland 13. Het Boerhaave Museum te Leiden kreeg subsidie van het Rijk voor een experiment met het database-programma STAIRS, aanwezig op de computer van het Rijkscomputercentrum (RCC) te Apeldoorn. Het leverde een zodanige grote frustatie op voor dit museum, dat men voorlopig geen voortzetting van een geautomatiseerde collectie-ontsluiting wilde. 14 Er werd nu ook voor het eerst geëxperimenteerd met een microcomputer voor het vervaardigen van een museumcatalogus. Kunsthistoricus Hans Paijmans, geheel verslingerd aan de Apple van MacIntosh, maakte proefbestandjes bij het Rijksmuseum en, produceerde samen met kunstbroeder Herman Colenbrander, op zijn Appeltje een tekeningencatalogus voor het Kröller-Müller Museum. 15 De bezuinigen van de rijksoverheid belemmerde de ontwikkeling van de museale automatisering waar het ging om hard- en software, maar op inhoudelijk gebied viel er nog enorm veel te doen. Jacobus Trijsburg, museumconsulent van het Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen, pleitte er in april 1981 voor om de museale informatieverzorging te laten aansluiten bij de provinciale museumconsulentenorganisaties: elke provincie zou een museumconsulent documentatie moeten krijgen, die op het specifieke gebied van museumregistratie en ontsluiting stimulerend en coördinerend zou werken. SIMIN legde vanaf 1982 dan ook het accent op het geven van cursussen registratie. Na de in 1981 door SIMIN/NMV uitgegeven handleiding Museumregistratie en ontsluiting van gegevens 16 kwam dit jaar het tweede nummer in de reeks SIMIN publicaties uit: de Handleiding voor de beschrijving van historische voorwerpen, tevens een instructie voor het gebruik van de in het Nederlands vertaalde History Artefact Card van de MDA 17 In het zelfde jaar verscheen ook 11 J.P. van de Voort, Van AMI naar Amen?, Museumvisie5(1981)3, p Voorbereidingsgroep Automatisering Museale Informatieverzorging, Beleidsplan voor automatisering van de museale informatieverzorging, aangeboden aan de Staatssecretaruis van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en het Bestuur van de Nederlandse Museumvereniging, september Jan van de Voort, Automatisering maritieme musea op een laag pitje, Museumvisie5(1981)3, p Verslag van het proefprojekt Boerhaave Automatisering Museumdocumentatie, januari Die frustratie klonk jaren later nog door in de 9 e stelling bij het proefschrift van Steven Engelsman, medewerker van het Boerhaave Museum: "De conclusie van Aarts dat de grote achterstand in de documentatie van maritieme collecties in Nederlandse musea zou kunnen worden opgeheven door meer en meer verfijnd te gaan beschrijven toont aan dat hij van de essentie van het documentatieprobleem niets heeft begrepen", zie H. Aarts, "Documentatie van objecten in musea laat nog erg veel te wensen over". Museumvisie 3(1979), pp J.J. Paijmans, De microcumputer als eerste stap op weg naar automatisering, Museumvisie 5(1983)3, p ; Henk Maurits, Computer-hobyist Hans Paijmans: Als je eenmaal over de eerste schrik heen bent zijn computers heel eenvoudige dingen, Museumvisie 5(1983)3, p J.P. van de Voort (red.), Museumregistratie en ontsluiting van gegevens, tevens een aanzet tot automatisering (Enkhuizen, NMV, 1981; SIMINpublicatie No 1).) 17 Caroline Boot, Jan van de Voort, Boy Wander, Handleiding voor de beschrijving van historische voorwerpen. Instructie bij de Historisch-Voorwerpkaart (Rotterdam, SIMIN, 1982; SIMIN-publikatie nr. 2). 4

5 nog de bekende MARDOC-handleiding voor het beschrijven van beeldmateriaal. 18 Er waren inmiddels verschillende SIMIN-leden met registratiekennis beschikbaar om cursussen museale registratie te geven 19 : Caroline Boot, kunsthistorica en de eerste docente museumregistratie aan de Reinwardt Academie; Boy Wander en Dick de Vries, die als gastdocenten de museumdocumentatie onderwezen aan de bibliotheek- en documentatie academies in Groningen en Den Haag; museumconsulent Jules Verschuuren organiseerde een museumcursus in Noord-Brabant. Probleem was dat vele kleine musea de kosten van cursussen en reiskosten niet konden betalen. Dit laatste wordt ook nu nog dikwijls als argument aangevoerd. Hoe dan ook, de grote varieteit aan weinig gestructureerde inventariskaarten, zoals een SIMIN-enquête had onthult, zou nu kunnen verminderen.tijdens de ledenvergadering van 18 mei 1984 werd genotuleerd, dat het SIMIN-bestuur al duizendmaal had gezegd: het doet er niet toe hoe u uw beschrijvingskaarten indeelt, zolang ze maar ingedeeld zijn was ook een jaar waarin audio-visueel materiaal en de museaal georienteerde ontsluiting daarvan aandacht kreeg van SIMIN. Op het drukke symposium DIA 82, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Audiovisuele Communicatie (NVMAC) en het Onderwijs Media Instituut (OMI) was SIMIN vertegenwoordigt door Boy Wander. Hij hield een inleiding, waarin hij aangaf dat museale beschrijvingsmethode voor beeldmateriaal, zoals dia s geschikter was dan de bibliotheekmethode, en hij formuleerde dat als volgt: dat zodra bibliothecarissen iets in handen krijgen al is het een UFO of een UMO (unidentified museum object) ze het net zo lang kneden en pletten tot het de vorm van een boek heeft aangenomen, waarna ze het volgens de internationale bibliografische regels (ISBD!) beschrijven en catalogiseren, om het vervolgens tussen de boeken in de kast te zetten 20. Behalve dia s kreeg ook een ander type materiaal aandacht van SIMIN: archieven, waarbij onderscheid gemaakt werd tussen het eigen museale bedrijfsarchief en archieven als collectie verworven. 21 De opvattingen van museumbeheerders en beheerders van archiefbewaarplaatsen bleken in 1984 nog ver uit elkaar te liggen. De ontsluiting is verschillend vanwege een ander gebruik. Bij musea wordt archiefmateriaal ook als visueel materiaal benaderd, terwijl met name het statisch gedeelte van het eigen bedrijfsarchief als essentieel voor het beheer en de wetenschappelijke documentatie van de collecties wordt beschouwd. In juni 1985 organiseerde SIMIN voor het eerste een bijeenkomst samen met een andere NMV-sectie en wel met de Sectie Management. Het was dé gelegenheid voor Boy Wander om de relaties tussen informatieverzorging en management helder uiteen te zetten voor de museummanagers. Een streven naar een doelmatig collectiemanagementsysteem was immers vanaf de oprichting in 1977 het SIMIN-evangelie, maar toen bestond er nog geen Sectie Management. Zijn lezing, uitgebreid weergegeven in Museumvisie 22, is nog steeds actueel. Een interessante bijeenkomst was de najaarsbijeenkomst van 8 november 1985 in Museum Fléhite te Amsersfoort, gewijd aan beschrijvingsmethoden en interpretatieproblemen van iconografisch materiaal 23. Het bijzondere was dat toen in Nederland voor het eerst een museale collectie beeldmateriaal (van het Maritiem Museum te Rotterdam) op afstand en met 18 Jeanne Hogenboom en Jan van de Voort (red.), MARDOC-Handleiding voor de beschrijving van afbeeldingen (Rotterdam, 1982; MARDOC-publicatie no. 4). 19 J.P. van de Voort, SIMIN wil regionale instructiedagen voor musea, Museumvisie 6(1982)2, p B. Wander, Ook dia s moeten ademen: notities bij een symposium, Museumvisie 6(1982)3, p Marceline Dop, SIMIN bekommert zich om museale archieven, Museumvisie 9(1985)1, p B. Wander, Van nutsbedrijf der muzen naar nutsbedrijf: relaties tussen informatieverzorging en management, Museumvisie 9(1985)3, p G.A. Schot, SIMIN bestudeert methoden voor beschrijven beeldmateriaal, Museumvisie 9(1985)4, p

6 behulp van een thesaurus kon worden doorzocht. In hun overzichtsartikel uit 1986 constateerden de twee kunsthistorici met ICT opleiding (toen nog veel zeldzamer dan nu), Eloy Koldeweij en Gerhard Nauta, dat langzamerhand de automatisering van de Nederlandse musea op een serieuze manier van de grond begon te komen. 24 Ze telden 36 voorbeelden van museaal computergebruik, tekstverwerking en puur administratieve toepassingen niet meegerekend. In 1987 trachtte de rijksoverheid de museale automatisering te versnellen door onder bepaalde voorwaarden de kosten van automatiseringsprojecten gedeeltelijk te subsidiëren. 25 De eigenlijke doorbraak werd in 1988 ingezet met het initiatief van de NMV (onder SIMIN-druk) om een pc-museumproject op te zetten en daarmee minstens honderd musea over de streep te trekken. De rijksoverheid honoreerde dit project met ƒ Dankzij de enthousiaste projectcördinator Wilfred van Brunschot werd het een groot succes. 27 Was de automatiseringsgraad in 1988 nog maar 4%, uitgaande van 800 musea, eind 1990 was die gestegen tot 25%. Het startpakket omvatte een pc, een printer, museale software (Q&A of Tinman) en een cursus. In de najaarsbijeenkomst van SIMIN op 24 november 1988 kregen de eerste nieuwe automatiseringsprojecten aandacht. 28 Het eerste museum met een Q&Aapplicatie was het Veluws Museum van Oudheden te Harderwijk, daarna door enige honderden musea gevolgd; een aantal daarvan werken er nog steeds mee. Het PC-museumproject had ook tot gevolg, dat er onder de vleugels van SIMIN Q&Agebruikersgroepen ontstonden. Q&A was immers het meest gebruikte databaseprogramma. Ze waren regionaal georganiseerd: Oost, West en Noord. Musea uit het Zuiden en Zeeland konden deelnemen aan Oost of West. Deze gebruikersgroepen, die tweemaal per jaar een bijeenkomst hielden, waren vooral bedoeld als een onderlinge helpdesk-functie, niet alleen gericht op vragen met betrekking tot de applicatie, maar ook op inhoudelijk vragen terzake van beschrijving en standaardisatie. Deze gebruikersgroepen hebben tot in het jaar 2001 gefungeerd en zijn onlangs overgegaan in een museale gebruikersgroep als onderdeel van de Adlib Gebruikersgroep. Al die inspanning en aandacht voor de automatisering zou doen vergeten, dat de computer slechts een hulpmiddel is en dat het gaat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de collectiegegevens. Zo was de voorjaarsbijeenkomst op 27 mei 1988 gewijd aan uitwisseling van gegevens en die van 7 mei 1990 aan museumbibliotheken. 29 En, zoals zo dikwijls met SIMIN-bijeenkomsten, leidde deze laatste tot een praktische handleiding voor de registratie van literatuurcollecties, samengesteld door Dick de Vries, bibliothecaris van het Maritiem Museum en een SIMIN-bestuurder van het eerste uur. 30 Intussen rukten ook de interactieve media in de musea op via de educatieve afdelingen. En omdat er ook hier raakvlakken zijn met de collectie-automatisering, organiseerde SIMIN en 24 Eloy F. Koldeweij en Gerrhard J. Nauta, De automatisering in de Nederlandse museumwereld, Museumvisie 10(1986)3, p Diny van der Kolk, 'Rijk financiert mee in automatiseringsprojecten', Museumvisie 12(1988)2, p Robert Zijp, ' gulden voor PC-project', Museumvisie 12(1988)4, p Jeanne Hogenboom, 'OC-museumproject valt in goede aarde', Musuemvisie 13(1989)3/4, p ; Wilfred van Brunschot, 'PC-Museumproject wegens succes geprolongeerd', Museumvisie 14(1990)2, p. 71; Jan van de Voort, 'Doorbraak bij museale collectieautomatisering', Museumvisie 15(1991)2, p ; Jeanne Hogenboom en Paula Fontij, Wegens gebrek aan registratie niet van toepassing, Museumvsie 15(1991)2, p Fieke Pabst, 'SIMIN bespreekt actuele automatiseringsprojecten', Museumvisie 13(1989)2, p Jeanne Hogenboom, 'SIMIN praat over uitwisseling van gegevens', Museumvisie 12(1988)3, p. 125; Annemiek Ouwerkerk, 'Bijeenkomst SIMIN: Nieuwe taak voor museumbibliotheken', Museumvisie 14(1990)3, p E.A. de Vries, Registratie van literatuurcollecties in musea. Handleiding voor het verkort beschrijven, opbergen en terugvinden (Amsterdam, NMV, 1990). 6

7 de Sectie Educatieve Diensten (SED) een gezamenlijke najaarsdag op 14 december Verschillende SIMIN-leden waren in de volgende jaren betrokken bij onderzoek van beeldopslagmethoden (CD-I) en beeldbanken: Joods Historisch Museum, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Museon (project European Network, later RAMA), Maritiem Museum Prins Hendrik, Museum Boymans-Van Beuningen. 32 In 1996 braken de nieuwe media pas goed door. Museumvisie wijdde er een themanummer aan. 33 RKD en SIMIN waren heel actief om via publicaties en enquête het veld te informeren over ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Een dertigtal musea hadden al een of meerdere museumapplicaties gemaakt en bijna alle musea hadden plannen voor beeldopslag, Internetaansluiting, eigen homepage of productie van een cd-rom of cd-i. SIMIN had in 1992 al een themadag gewijd aan het auteursrecht op museaal beeldmateriaal en data, maar met de multimedia werd het nog ingewikkelder. 34 De grote aandacht voor automatisering en digitalisering zou doen vergeten dat de basis van dit alles de museale collectieregistratie is, de belangrijkste doelstelling van SIMIN. Voor het eerst in december 1991 vinden we in Museumvisie een advertentie voor een registrator, gevraagd door het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam. Het was een full-time functie. Zijn taken: leiding geven aan de depotbeheerder en tijdelijke registratiemedewerkers, opzetten en bewaken van procedures op het gebied van objectenregistratie, opzetten en begeleiden van het gebruik van de geautomatiseerde gegevensbestanden t.b.v. de collecties, het doen van invoerprojecten met de daarbij behorende begrotingen en voorstellen voor financiering. Er was overeenkomst met de al lang in de V.S. bekende functie van registrar. SIMIN wijdde op 11 mei 1992 een voorjaarsdag aan de registrator 35. De meeste van de tachtig deelnemers verrichtten registratiewerk, maar een echte registrator op zijn Amerikaans of Engels was er nog niet bij. Annemiek Ouwerkerk stelde dat de registrator verantwoordelijk moet zijn voor alle gegevens in relatie tot de collectie: dat die gegevens er zijn, en, vooral, hoe ze er zijn. Ook is hij verantwoordelijk voor alle bewegingen van de voorwerpen. Een probleem was (en is misschien nog?) dat conservatoren zich bedreigt voelen door de registrator op zijn Amerikaans. Traditioneel verzorgen de conservatoren de wetenschappelijke beschrijving van de voorwerpen, maar bij hen is registratie/documentatie meestal een ondergeschoven kind. Bijna tien jaar na het PC-Museumproject vond SIMIN het daarom wenselijk te onderzoeken hoe het gesteld was met de kwaliteit van de museale collectieregistratie. Aan het project Kwaliteit Collectieregistratie in Musea, uitgevoerd door Chanou Stolk onder de paraplu van het NMV-bureau, namen 26 musea deel; ze stuurden records in. 36 De conclusie was niet mals: de geautomatiseerde collectieregistratie was over het algemeen niet van een dusdanige kwaliteit, dat de bestanden zonder meer zouden kunnen worden samengevoegd tot een bruikbaar uitwisselingsbestand. Een jaar later zette Jeanne Hogenboom tijdens de SIMINbijeenkomst in Enkhuizen een vraagteken bij de betrouwbaarheid van de collectie-informatie 31 Pieter van der Heijden, 'SIMIN en SED samen interactief', Museumvisie 15(1991)1, p ; Alice Snijders, ' De opkomst van de interactieve media', Musuemvisie 15(1991)4, p en andere artikelen in dit themanummer. 32 Jeanne Hogenboom, Moderne beeldopslagmethoden in musea, Museumvisie 16(1992)1, p ; idem, Beeldbanken en de museale praktijk, Musdeumvisie 17(1993)3, p Museumvisie 20(1996)4. 34 Jan van de Voort (red.), Auteursrecht en reproduktierechten op museaal beeldmateriaal en data. Lezingen van de themadag van SIMIN in het Rijksmuseum Twenthe te Enschedé op 19 november 1992 ( s-gravenhage: RKD, 1992), SIMIN-bundel nr Geert Jan Koot en Dick de Vries, Is er een registrator in de zaal?, Museumvisie 16(1992)2, p. 81; Annemiek Ouwerkerk, Nieuwe functie: de registrator. Duizendpoot tussen conservator en depotbeheerder, Museumvisie 16(1992)2, p Chanou Stolk, Collectieregistratie laat te wensen over, Musaeumvisie )3, p

8 die op de museale websites te vinden is. 37 In 1999 bracht SIMIN een voorbeeldenboek voor het registreren van museumcollecties uit. 38 Standaardisatie, zowel op inhoudelijk als technisch gebied, is een absolute voorwaarde om digitale erfgoedcollecties zowel afzonderlijk als gezamenlijk op Internet efficient te kunnen doorzoeken. Vanaf juni 1992 werkten SIMIN, het RKD, het Landelijk Contact van Museumconsulenten en de Rijksdienst Beeldende Kunst samen in het project MuseumTerm 39. Het was een project op initiatief van SIMIN en RKD, uitgevoerd door het Nederlands Bureau voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging (NBBI) in Den Haag. Doel was een onderzoek naar het nut van een clearinghouse voor trefwoordenlijsten en standaarden. Een clearinghouse bleek uiteindelijk niet haalbaar, maar het project leverde wel een schat aan gegevens op over trefwoordgebruik in de Nederlandse musea en de gebruikte en aanwezige terminologische bronnen. 40 Nu, tien jaar later, zijn er in digitale erfgoedkringen weer plannen voor een clearinghouse. De toenemende digitalisering van de museale collecties sinds 1996 effende de weg voor het beleid van Staatssecretaris Van der Ploeg om de collectie Nederland zichtbaar te maken. 41 Een ander initiatief was het Museum Inventarisatie Project Utrecht, dat toegang wilde verschaffen tot museale collecties op het niveau van deelcollecties. 42 De hier ontwikkelde aanpak zal ook in andere provincies gevolgd worden. De in 1998 opgerichte Vereniging Digitaal Erfgoed (DEN) is bedoeld als het platform om het toepassen van de vereiste standaarden te bevorderen en om alle erfgoedcollecties via één loket op Internet toegankelijk te maken. 43 In april 2002 jl. is de door DEN ontwikkelde Cultuurwijzer gelanceerd, een prachtige zoekinstrument om via Internet de gedigitaliseerde erfgoedcollecties als een grote database te doorzoeken. Terug kijkend over 25 jaar SIMIN, al bladerend in vooral Museumvisie, valt op hoe actief SIMIN al die jaren is geweest. En dan hebben we nog niet eens alle SIMIN-bundels van de themadagen (zo n 15 ) en SIMIN-publicaties (4) besproken. Ook hebben we geen aandacht besteed aan de internationale contacten van SIMIN, in het bijzonder met de MDA en CIDOC. We mogen constateren dat SIMIN in deze periode, in samenwerking met vooral de MARDOC-groep en daarna met de Afdeling Automatiseringsadviezen van het RKD, zijn rol als aanjager van en voorlichter over de museale collectie-ontsluiting uitstekend heeft vervuld. 37 Jeanne Hogenboom, Museumdatabases en de Schone Schijn, Museumvisie 24(2000)2, p Guus Boekhorst, Annemiek Ouwerkerk en Jan van de Voort, Een klein Musée imaginaire: voorbeeldenboek bij het registreren van museumobjecten (Amsterdam: NMV/SIMIN, 1999); SIMIN-publicatie nr Fransje Kuyvenhoven, Clearinghouse moet klaarheid brengen over trefwoordenlijsten, Museumvisie 16(1992)3, p Jan P. van de Voort, Museale thesaurusactiviteiten in Nederland, Museumleven. Jaarboek van de Vlaamse Museumvereniging 20(1994), p , met name p Max Meijer, Van der Ploeg in Beleidsbrief: Collectie Nederland moet beter zichtbaar worden, Museumvisie 24(2002)2, p Marianne de Rijke, Museum Inventarisatie Project Utrecht, Museumvisie 22(1998)3, p Jos Taekema en Else Laura Rademaker, Çultuurwijzer in het internetuniversum, Museumvisie 25(2001)4, p. 47 8

Nieuwjaarsreceptie 2004

Nieuwjaarsreceptie 2004 Inhoudsopgave Inleidend Nieuwjaarsreceptie 2004 Verslag algemene Ledenvergadering Beleidsplan DEN 2005-2008 Campagnes t.b.v. Cultuurwijzer Studiedag Erfgoed, onderwijs en internet Projecten voor gemeenschappelijke

Nadere informatie

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Inhoudsopgave Inleidend De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Collecties online via de Cultuurwijzer Jaarverslag EAD studiemiddag den website Aanmelden DEN-brief Wilt u automatisch op de hoogte

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Inleidend. Inhoudsopgave

Inleidend. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleidend Officiële lancering Cultuurwijs.nl/Cultuurwijzer Voorproefje Cultuurwijs.nl Jaarplanning Cultuurwijzer/Cultuurwijs Vormgeving Cultuurwijzer Subsidies voor ict-ontwikkelprojecten

Nadere informatie

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang)

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Algemene Ledenvergadering 31 januari 2011 Bert Boer, hoofd Marketing & Communicatie Opbouw 1. Kader: 1. Model positie maatschappelijke

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Bibliotheek en documentatiecentrum Honoré Loones, stichter van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Maritiem museum te Oostduinkerke Was gevestigd

Nadere informatie

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE)

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Erfgoedwet (1) Hoofdstuk 2 Beheer van collecties regels over: beheer museale cultuurgoederen van

Nadere informatie

Stichtingenoverzicht OCW

Stichtingenoverzicht OCW Stichtingenoverzicht OCW Naam opgerichte rechtspersoon Jaar oprichting Betrokkenheid Rijk bij oprichting 1) oprichten 2) mede oprichten 3) doen oprichten Financiele relatie: begrotings artikel Bestuurlijke

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT

Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT JURY RAPPORT, UIT TE SPREKEN IN RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE, 21 NOVEMBER 2013 Inleiding De Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds dankt haar

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen.

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen. 1. Inleiding Voor u ligt de eerste editie van de thesaurus van termen op het gebied van antroposofie, vrijeschool onderwijs, begeleiding van het vrijeschoolonderwijs en verwante onderwerpen die is ontwikkeld

Nadere informatie

Nr. 6, februari 2010

Nr. 6, februari 2010 Nr. 6, februari 2010 Update van de AAT-Ned In de vorige nieuwsbrief werd het aangekondigd en nu is het zover: de Nederlandstalige AAT is geactualiseerd! Er zijn ruim 2300 nieuwe termen vertaald en toegevoegd

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform? Aantal verstuurde enquetes Aantal ingevulde enquetes % responders 71 21 30% 1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

Nadere informatie

LCM-beleidsnotitie

LCM-beleidsnotitie LCM-beleidsnotitie 2017-2020 Over het LCM Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. In enkele provincies zijn de taken

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief.

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief. Inhoudsopgave Kwaliteitszorg IVA / ETIN Rapport Omwille van de kwaliteit van het digitale erfgoed Taskforce Archieven en Musea DEN-beleidsplan 2006-2008 Jaarlijkse DEN Conferentie op 9 en 10 november 2005

Nadere informatie

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling INHOUD 2. Inleiding 3. Analyse 4. Plan van aanpak 6. Opdracht en Organisatie 7. Financiën 8. Doelstelling Inleiding In de loop van het jaar 2012 werd het duidelijk dat er ten gevolge van de ontstane moeilijkheden

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Terugblik op rapport uit 1960

Terugblik op rapport uit 1960 Terugblik op rapport uit 1960 Tegen het einde van de vijftiger en aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen de spaarzame onderzoeksrapporten van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek),

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

ICN Onderzoeksagenda

ICN Onderzoeksagenda ICN Onderzoeksagenda Object in context Waarde & waardering Museometrie Collectie risico management Toegankelijkheid Collectiebalans Moderne Kunst Project 2 Project 3 1 Museometrie Kwantiatief/cijfermatig

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Datum 6 juli 2009. Kenmerk 09-115-HS. Locatienummer: Onderwerp Onderzoek museale verwervingen. Geachte collega s,

Datum 6 juli 2009. Kenmerk 09-115-HS. Locatienummer: Onderwerp Onderzoek museale verwervingen. Geachte collega s, Datum 6 juli 2009 Kenmerk 09-115-HS Locatienummer: Onderwerp Onderzoek museale verwervingen. Geachte collega s, Begin dit jaar kondigde de Nederlandse Museumvereniging een onderzoek Museale Verwervingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in 60 jaar tv geüpload; u mag er niet in - NRC Handelsblad van... http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/23/60-jaar-tv-... (//www.nrc.nl (http://www.nrc.nl/) Profiel Zoeken Menu 60 jaar tv geüpload;

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Een Egyptische collectie in Leiden

Een Egyptische collectie in Leiden Een Egyptische collectie in Leiden Naam: Klas:.. Het Rijksmuseum van Oudheden, de naam zegt het al, toont voorwerpen uit oude tijden. De collectie bestaat uit objecten van beschavingen die vandaag de dag

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika BIDOC Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika Bidoc is het Bibliotheek, Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Bidoc

Nadere informatie

u u R RAA De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. H. Zijlstra Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

u u R RAA De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. H. Zijlstra Postbus 16375 2500 BJ Den Haag C R.J. Schimrnelpennincklaan 3 RAA 2517 JN Den Haag Postbus 61243 2506 AE Den Haag L t 070 3106686 f070 3614727 info@cultuur.nl www.cultuur.nl 0 u u R De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

PROJECT: Inventarisering collectieregistratie

PROJECT: Inventarisering collectieregistratie Vragenlijst inventarisering collectieregistratie Onder verwijzing naar de brief van 4 maart van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland sturen wij u bijgaand vragenformulier. Dit onderzoek vindt plaats in

Nadere informatie

Haza-21 Handleiding Thesaurus

Haza-21 Handleiding Thesaurus Haza-21 Handleiding Thesaurus versie 3.3 2 april 2012 Copyright 2011-2012 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding... 3 Algemeen... 3 Toepassingen in Haza-21...

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

Dossier fotobeheer. Inleiding. Samenvatting. 1. Bewaren van originelen. 2. Registreren en digitaliseren

Dossier fotobeheer. Inleiding. Samenvatting. 1. Bewaren van originelen. 2. Registreren en digitaliseren Dossier fotobeheer Inleiding In het kader van de ondersteuning van de collectieregistratie organiseerde MovE op 21 november 2006 een workshop fotobeheer. Drie gastsprekers uit drie verschillende musea

Nadere informatie

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing VeleHanden Collecties online toegankelijk door crowdsourcing De crowdsourcingwebsite VeleHanden Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief

Nadere informatie

3. Ontsluiting. 1.Inleiding 2. Collectievorming

3. Ontsluiting. 1.Inleiding 2. Collectievorming 3. Ontsluiting 1.Inleiding 2. Collectievorming 3. Ontsluiting 3.1. Belang - Ontsluiting = vormelijke, gestructureerde beschrijving van het bezit in de catalogus - Resultaat ontsluiting = zoekvraag levert

Nadere informatie

Kort verslag van werkzaamheden in 1991

Kort verslag van werkzaamheden in 1991 UKB Samenwerkingsverband van de Universiteilsbibliotheken. de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliolheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen Uw referentie: Onze relerentie Kort verslag

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Elien Doesselaere en Livia Snauwaert 26 februari 2016 1. Erfgoedinzicht anno 2016 2. Interprovinciaal netwerk 3. In den beginne 4. Meerwaarde

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa Centraal Register Vormgevingsarchieven Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is een onderzoeksinstrument dat zowel externe

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

Sectie SIMIN Studiemiddag: Online publiceren van onderzoeksdata. Inleiding Chris Stolwijk, directeur Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis (RKD)

Sectie SIMIN Studiemiddag: Online publiceren van onderzoeksdata. Inleiding Chris Stolwijk, directeur Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis (RKD) Sectie SIMIN Studiemiddag: Online publiceren van onderzoeksdata 2 maart 2015 Van Gogh Museum, Amsterdam Inleiding Chris Stolwijk, directeur Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis (RKD) De RKD heeft

Nadere informatie

WERKGROEP CULTUURHISTORIE

WERKGROEP CULTUURHISTORIE Inhoud voor 2011 UITNODIGING... 2 AGENDA... 3 VERSLAG... 4 JAARVERSLAG 2011... 5 Werkgroep CultuurHistorie UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van de WCH Dinsdag 10 april 2012 van 18.30-19.30

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Musea in Nederland 2016

Musea in Nederland 2016 Paper Musea in Nederland 2016 In samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Museumvereniging Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Auteur September 2017 CBS Paper, 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( )

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( ) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Deze inventaris kan online geconsulteerd

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN

NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN Tot medio 1965 was het gebruik van de onderwijsfilm en de onderwijsdia de belangrijkste audiovisuele vorm van onderwijs die er te bedenken was. Vaak samengeschoold

Nadere informatie

Beheer van de rijkscollectie

Beheer van de rijkscollectie Beheer van de rijkscollectie De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor een omvangrijke collectie roerend erfgoed. In de Erfgoedwet wordt deze rijkscollectie de museale cultuurgoederen van de Staat

Nadere informatie

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand NUMMER 130, 3 FEBRUARI 2017 IN DIT NUMMER Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum - lees verder Kijkje in de keuken lees verder Platforms lees verder Workshop Museum Voor 1 Dag lees verder Groninger

Nadere informatie

Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken

Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken CO7 begeleidt sinds 2015, in samenwerking met de lokale kerkbesturen, de Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen, vrijwilligers bij de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie