Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22 1

4 1. Algemene gegevens Directie De directie van wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Per 6 juli 2012 is de heer drs. W. van Heerdt toegetreden tot de directie. Raad van Commissarissen Drs. H. Kapteijn RA (voorzitter) G.M.P.M. van Berkel Drs. R. Becker MBA Kantooradres Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam 2

5 2. Bericht van de Raad van Commissarissen Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan van De door de directie opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2012 is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring, die is opgenomen in hoofdstuk 5, Overige Gegevens. De Raad van Commissarissen (RvC) stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de door de directie opgestelde jaarrekening ongewijzigd goed te keuren en decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de RvC voor het door hen gehouden toezicht daarop. Gedurende het boekjaar heeft de RvC viermaal vergaderd in aanwezigheid van de directie. Evenals in voorgaande jaren heeft ad hoc overleg plaatsgevonden tussen leden van de directie en (individuele) leden van de RvC over op dat moment actuele zaken en heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen de RvC leden onderling. De RvC houdt jaarlijks een zelf evaluatie. Tijdens de vergaderingen met de directie zijn de door de directie opgestelde rapportages besproken, waarbij met name de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest: - de algemene gang van zaken, de bedrijfsvoering en de (financiële) voortgang van de onderneming en de onder beheer staande beleggingsfondsen; - de performance- en volume ontwikkelingen van de onder beheer staande beleggingsfondsen; - compliance, risico management, risico analyse en beleggingsbeleid van de onder beheer staande beleggingsfondsen; - prestaties van de taken die uitbesteed zijn aan (o.a.) vermogensbeheerders en de administrateur; - specifieke marktontwikkelingen van invloed op de onder beheer staande beleggingsfondsen, waaronder de situatie in de Europese periferielanden en mogelijk tegenpartijrisico; - transparantie van de kostenopbouw van de beleggingsfondsen (TER, total expense ratio) en de te verwachten wijzigingen op dit terrein; - de ontwikkeling en het opzetten van negen nieuwe beleggingsfondsen die zijn ingezet voor de lifecycle module van het pensioenproduct Modulair Pensioen van Achmea, alsmede het opzetten van vijf nieuwe mixfondsen die zullen worden ingezet voor levensverzekeringsproducten van Achmea. In de vergadering van juni 2012 heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. een toelichting gegeven op het verslag van bevindingen over het boekjaar 2011 van de onderneming en de onder beheer staande beleggingsfondsen. Op verzoek van de RvC heeft ook dit verslagjaar de compliance officer de opgestelde rapportage over de werking en naleving van de Fund Governance Gedragscode onderzocht. In de vergadering van december 2012 zijn de schriftelijke bevindingen daarvan besproken. Door de compliance officer werden met betrekking tot de werking en naleving van de Code geen tekortkomingen vastgesteld. In de vergadering van december 2012 is met PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de interim rapportage 2012 besproken. Bij het uitoefenen van haar taken heeft de RvC in het bijzonder aandacht besteed aan het belang van de klant en de communicatie bij het beheer van de beleggingsfondsen. De RvC heeft de verwachting dat naast de reguliere onderwerpen en rapportages in 2013 opnieuw veel aandacht zal worden gegeven aan wijzigingen die voortvloeien uit Europese regelgeving (AIFMD) voor de onderneming en/of de onder beheer staande beleggingsfondsen. De RvC bedankt de directie en de medewerkers voor hun inspanningen en spreekt zijn waardering uit over de bijdrage die zij in het verslagjaar hebben geleverd. Amsterdam, 22 april 2013 De Raad van Commissarissen H. Kapteijn (voorzitter) G.M.P.M. van Berkel R. Becker 3

6 3. Verslag van de directie Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van over het boekjaar Alle bedragen in dit verslag zijn vermeld in duizenden euro s. Algemeen heeft als doel op te treden als beheerder van beleggingsfondsen in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) en alles te doen wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Op 8 september 2006 heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Beheerde beleggingsfondsen Gedurende het boekjaar 2012 heeft het bestuur gevormd van en het beheer gevoerd over Achmea Beleggingsfondsen N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals bedoeld in artikel 2:76a BW, welke beleggingsmaatschappij meerdere beursgenoteerde subfondsen heeft uitgegeven. heeft eveneens het beheer gevoerd over de fondsen voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2, welke fondsen participaties uitgeven aan (o.a.) Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (de Verzekeraar ), welke participaties voor rekening en risico worden gehouden van polishouders van de Verzekeraar. Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 zijn vrijgesteld van toezicht onder de Wft. is gedurende de verslagperiode bestuurder geweest van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is aangesteld als beheerder en bewaarder van de volgende Beleggingspools, welke zijn vrijgesteld van toezicht onder de Wft: Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland; Beleggingspool Achmea Aandelen Euro; Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld; Beleggingspool Achmea Obligaties Euro; Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro; Beleggingspool Achmea Obligaties Wereld. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd; Beleggingspool Achmea Grondstoffen; Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro; Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade; Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties High Yield; Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Opkomende Markten; Beleggingspool Achmea Langlopende Obligaties. Daarnaast is gedurende de verslagperiode bestuurder geweest van de Stichting Bewaarder Achmea Unit Linked Hoofdfondsen (in liquidatie), welke stichting tot 27 maart 2010 was aangesteld als beheerder en bewaarder van een zevental Unit Linked Hoofdfondsen. Toestand op balansdatum en de ontwikkeling gedurende het boekjaar Over het verslagjaar 2012 is een resultaat geboekt van 53 (2011: -81). Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (AP&L) en Achmea Retail Bank N.V. (ARB) dragen in 2012 primair de kosten van Het positieve resultaat van 2012 zal in 2013 ten gunste worden gebracht van de overige reserves. De totale opbrengsten (uit hoofde van beheeractiviteiten) ad (2011: ) en lasten (2011: ) zijn in absolute zin toegenomen. Dit als gevolg van een stijging van het beheerd fondsvermogen. Het beheerd fondsvermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is in 2012 toegenomen met De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van Hier tegenover stond een uittreding van participanten van Het beheerd fondsvermogen van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 is in 2012 toegenomen met De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van Hier tegenover stond een uittreding van participanten van In het najaar van 2012 zijn nieuwe subfondsen gestart, die onderdeel uitmaken van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2. Tot einde boekjaar zijn de door de Verzekeraar ingebrachte startvolumes per subfonds niet 4

7 gewijzigd, behalve door gewijzigde koersen. Gedurende de verslagperiode betaalde de ingehouden beheervergoeding, na aftrek van de externe vermogensbeheerfee (hierna vermogensbeheerfee ), door aan de Achmea divisies ter dekking van de beheerkosten. De vermogensbeheerfee is een vergoeding voor het vermogensbeheer door de externe vermogensbeheerders. brengt door middel van facturering haar exploitatiekosten in rekening bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en Achmea Retail Bank N.V.. Financiële markten en kredietrisico op landen In 2012 bleef veel onrust bestaan over de stabiliteit van een aantal landen in het eurogebied, met name de zogenaamde GIIPS-landen. Dit betrof eerst en vooral Griekenland, maar ook de kredietwaardigheid van landen als Spanje, Italië, Ierland, en Portugal bleef een belangrijk aandachtspunt. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende 2012 onderzoek gedaan naar mogelijke scenario s voor de EMU op een middellange termijn horizon van drie jaar. Daarbij is gekeken naar de mogelijke gevolgen per scenario voor het rendementrisicoprofiel van verschillende benchmarks voor de obligatiepools. Met name de vergelijking tussen de huidige benchmark voor de euro obligatiepool (met een brede spreiding over eurolanden en type obligaties) en een benchmark van alleen de kernlanden ( AAA benchmark) was relevant. Uit onze scenario analyse kwam naar voren dat een aanpassing van de benchmark tot grotere neerwaartse risico s zou kunnen leiden. Daarom bleef de huidige benchmark goed te verantwoorden mede door de brede spreiding. Tegen die achtergrond zijn in het afgelopen jaar geen benchmarkaanpassingen voor de obligatiepool doorgevoerd. Productenpalet Gedurende de verslagperiode zijn de productvoorstellen uit eerdere jaren verder uitgewerkt en zijn in het najaar nieuwe beleggingsfondsen opgericht bestemd voor gebruik in de module lifecycle van het Modulair Pensioen product van de Verzekeraar. De beleggingen voor deze producten worden deels actief en deels passief gedaan. Wijzigingen Directie Per 1 januari 2012 is de heer O. Veldt uit de directie getreden en opgevolgd door de heer M.T. Heijndijk. Per 6 juli 2012 is de heer W. van Heerdt toegetreden tot de directie. Voorafgaand aan de toetreding van de heer Heijndijk en de heer Van Heerdt heeft toetsing en goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten plaatsgevonden. Wet- en Regelgeving Vanuit wet- en regelgeving bleef de belangrijkste ontwikkeling in 2012 de verdere uitwerking van de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD) in de Nederlandse wetgeving en de uitwerking op Europees terrein van een uitvoeringsverordening ervan. Definitieve implementatie heeft nog niet plaatsgevonden. Op basis van de tot nu toe bekende regels in de concept Nederlandse wetgeving en de concept uitvoeringsverordening zal de nieuwe wetgeving invloed hebben op een deel van de onder beheer staande beleggingsfondsen en beleggingspools. Hiervoor is een project ingericht om te komen tot strategische keuzes bij de implementatie van deze wetgeving in Daarnaast is in 2012 de implementatie uitgevoerd van de Essentiële Beleggersinformatie. Een Europees model voor alle onder toezicht staande beleggingsinstellingen, welke in de plaats zijn gekomen van de financiële bijsluiters van de subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika voor de beleggingsfondsen en beleggingspools heeft in 2012 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Verdeling mannen en vrouwen in het bestuur en de Raad van Commissarissen Omdat bestuurder is van Achmea Beleggingsfondsen N.V. zijn de regels van artikel 2:276 lid 2 BW op grond van lid 3 van genoemd artikel van toepassing. Dit artikel ziet toe op een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de RvC over mannen en vrouwen. De RvC van bestaat uit één vrouw en twee mannen, waardoor voldaan wordt aan het criterium van 30%, zoals bedoeld in artikel 2:276 lid 1 BW. Conform artikel 2:391 lid 7 BW wordt hier toegelicht wat de reden is dat niet voldaan wordt aan een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. Het bestuur van bestaat uit 3 mannen, waardoor niet voldaan wordt aan het criterium van 30%, zoals bedoeld in artikel 2:276 lid 1 BW. De zetels in het bestuur zijn niet evenwichtig verdeeld omdat de bestuurders in functie zijn voor 1 januari 2013, de datum van inwerkingtreding van deze wet, alsmede voor 4 oktober 2012, de datum van publicatie van de inwerkingtreding. In geval een bestuurder in de toekomst vervangen zal worden, zal Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. bij het opstellen van het functieprofiel met dit wettelijke vereiste rekening houden, alsmede haar aandeelhouder verzoeken de evenwichtige verdeling bij de selectie en aanstelling te laten meewegen in de benoeming van de bestuurders. 5

8 Andere ontwikkelingen in de verslagperiode Heroverweging van het securities lending beleid in de onder beheer staande beleggingspools; Wijziging kosten op- en afslagen van de subfondsen van Achmea Beleggingsfonden N.V.; Vernieuwing van de website Financiële instrumenten en risico s heeft in 2012 gebruik gemaakt van deposito s. Andere financiële instrumenten zijn niet gebruikt (met uitzondering van de participaties in de Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen). heeft geen of nauwelijks enig prijs- en liquiditeitsrisico gelopen en loopt een beperkt kredietrisico als gevolg van het gebruik van deposito s en het uitzetten van gelden op deposito (rekening courant) bij derden. Genoemde derden zijn in ieder geval in Nederland gevestigde kredietinstellingen. Omdat niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. Om een goede interne beheersing te realiseren wordt door gebruik gemaakt van het proces rondom het Internal Control Statement (ICS). Dit betreft een Achmea-breed proces, waarmee vanuit risicoperspectief de opzet, bestaan en werking van processen wordt getoetst. Voorts wordt door middel van een assessment inzicht verkregen in de belangrijkste risico s. Voor alle geïdentificeerde risico s zijn acties en beheersmaatregelen gedefinieerd. Door opvolging te geven aan de gedefinieerde acties wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de beheersing van de veelal operationele risico s. Vooruitzichten De wereldeconomie zal in 2013 naar verwachting in iets rustiger vaarwater komen. De risico s van een wereldwijde recessie zijn in elk geval wel afgenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan een verbetering van de economische groei in de VS. Van belang is dat de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk een herstel laat zien, terwijl ook de werkgelegenheid verbetert. Wel blijft de werkloosheid nog op een te hoog peil (ongeveer 7,5%). De Amerikaanse Federal Reserve heeft aangegeven het monetaire beleid zeer ruim te houden, zolang de werkloosheid niet onder de 6,5% zal duiken. Het ziet er sterk naar uit dat de Fed pas vanaf 2015 het monetaire beleid weer kan gaan verkrappen. Een risicofactor in de VS blijft de aanhoudende politieke onenigheid over de overheidsfinanciën. Republikeinen en Democraten houden elkaar in de greep over de begroting en bezuinigingen, waardoor fiscal cliffs en schuldplafonds op de loer blijven liggen. Deze budgettaire perikelen kunnen negatief terugslaan op de groei van de Amerikaanse economie, maar naar verwachting zal dit geen overheersend effect zijn. In Europa blijft het beeld somberder als het gaat om de groeivooruitzichten. De Duitse economie is een positieve uitzondering, maar veel eurolanden kampen met een (sterke) krimp van de economie. Met name de landen in de europeriferie (Zuid Europa) voelen de druk van bezuinigingen en noodzakelijke hervormingen. De euro schuldencrisis lijkt beter onder controle te zijn gekomen, maar de risico s blijven zeker aanwezig. Zo leidde de anti-euro uitkomst van de Italiaanse verkiezingen tot een scherpe - doch kortstondige - stijging van de Italiaanse staatsrente. In maart 2013 kwam de bankencrisis in Cyprus tot een climax. In het uiteindelijke reddingsplan staat centraal dat Cyprus steun krijgt vanuit het noodfonds ESM, maar dat daar ingrijpende saneringen in de financiële sector van Cyprus tegenover staan. Duidelijk is geworden dat de rekening wordt neergelegd bij de betrokken partijen, te weten aandeelhouders, obligatiehouders en de grote (onverzekerde) spaarders van de probleembanken, en niet automatisch de belastingbetalers in de eurozone. De bankencrisis in Cyprus kan overslaan naar andere kleine euro lidstaten, met name Slovenië. Ook Spanje blijft in de gevarenzone en is een serieuze eerstvolgende kandidaat voor steun vanuit het ESM. Kortom: er blijven grote politieke en financiële risico s van kracht binnen de eurozone, maar naar verwachting kan de weg naar verdere integratie met horten en stoten worden vervolgd. Tegen deze macro-economische achtergrond luidt de verwachting dat de centrale banken (Federal Reserve, ECB) de korte rente in 2013 onverminderd laag zullen houden. Voor de lange rente wordt enige opwaartse correctie in de kernlanden van de eurozone voorzien. Onder de voorwaarde dat de euro schuldencrisis onder controle blijft, kunnen de renteniveaus in de perifere landen (zoals Spanje en Italië) op termijn verder dalen. De euro zal waarschijnlijk een stijgende tendens vertonen versus de dollar en de yen, gelet op het bewuste beleid in Japan, en in mindere mate in de VS, om de eigen munt omlaag te krijgen. Ook naar ontwikkelingen in wet- en regelgeving zal in 2013 de nodige aandacht blijven uitgaan, waaronder de implementatie van gevolgen van de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), review van de Markets in Financial Instruments Directive (Mifid), de gevolgen van de Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), alsmede onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de implementatie van de nieuwe regels aangaande de clearing van bepaalde derivaten. In sommige van de fondsen is sprake van een terugloop. Vanwege verwachte migraties en consolidaties in 2013 voortkomende uit verzekeringsproducten van de Verzekeraar, wordt verwacht dat de totale omvang van het fondsvolume onder beheer in 2013 zal stijgen. De opbrengsten, die sterk gekoppeld zijn aan het volume van de fondsen, zullen hierdoor veranderen. 6

9 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. De directie bedankt de medewerkers voor hun inspanning en spreekt haar waardering uit over de bijdrage die zij in het verslagjaar hebben geleverd. Amsterdam, 22 april 2013 Directie 7

10 4. Jaarrekening

11 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) Ref ACTIVA Beleggingen Participaties Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Voorzieningen Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Overige schulden Vooruit ontvangen bedragen Totaal passiva

12 4.2 Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) Ref OPBRENGSTEN Niet-gerealiseerde waardeverandering Ontvangen beheervergoeding Doorbelasting aan AP&L en ARB Interestopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerfee AP&L en ARB Kosten vermogensbeheer Operationele kosten Overige bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen

13 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Nettoresultaat Aankopen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering Mutaties vorderingen Mutaties voorzieningen Mutaties kortlopende schulden Netto kasstroom / mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode

14 4.4 Toelichting Algemeen Op 8 september 2006 heeft een vergunning van de AFM verkregen conform artikel 2:65 van de Wft., statutair gevestigd te Den Haag, treedt op als beheerder van de volgende beleggingsinstellingen: Achmea Beleggingsfondsen N.V.; Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen; Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2. Daarnaast is bestuurder van de volgende entiteiten: Achmea Beleggingsfondsen N.V.; Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools; Stichting Bewaarder Achmea Unit Linked Hoofdfondsen. Achmea Beleggingsfondsen N.V. staat onder toezicht van de AFM. Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 zijn ieder voor zich een Fonds voor Gemene Rekening welke niet onder toezicht van de AFM staat. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Groep De vennootschap is op 31 december 2012 een 100%-dochter van Achmea B.V. te Zeist en maakt deel uit van de groep Achmea B.V. Overig heeft het vermogensbeheer in de Beleggingspools uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., Robeco Institutional Asset Management B.V., Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited welke laatste de vermogensbeheerwerkzaamheden heeft gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC. De administratie van de Beleggingspools en de Fondsen is uitbesteed aan BNY Mellon SA/NV. Rabo Securities is de fund agent van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en voert in opdracht van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. de aan- en verkooptransacties van de ingelegde orders in de Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. op de beurs uit. Deze transacties vinden plaats tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. De kosten verbonden aan deze diensten worden in rekening gebracht aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., die deze kosten doorbelast aan de Fondsen. treedt op als shared service center voor de beleggingsfondsen van Achmea en streeft ernaar om kostenneutraal te opereren. brengt door middel van facturering haar exploitatiekosten in rekening bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en Achmea Retail Bank N.V. 12

15 4.4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Participaties in Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Waardeveranderingen van de participaties in de Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden een maal per kwartaal in de winst-enverliesrekening verwerkt. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld; Hierbij wordt op de vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan bank onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Resultaatbepaling Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten en kosten. Belastingen De belastingen zijn berekend uitgaande van het resultaat voor belastingen en op basis van de voor de periode geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale faciliteiten en beperkingen. Binnen de fiscale eenheid van Achmea B.V. wordt de verschuldigde en/of te ontvangen vennootschapsbelasting verrekend via de moedermaatschappij. De moedermaatschappij rekent af met de fiscus. Elke vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid. 13

16 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode, waarbij indien van toepassing - onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Indien geen investerings- of financieringsactiviteiten hebben plaatsgevonden, worden deze categorieën niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Als liquide middelen worden aangemerkt deposito s en banktegoeden. 14

17 4.5 Toelichting op de balans ACTIVA Beleggingen participeert in de fondsen van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen. De mutatie gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar 13 - Aankopen - 14 Verkopen - - Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde- 2-1 veranderingen van beleggingen Stand einde boekjaar Vorderingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Vennootschapsbelasting 9 - Overige Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De vennootschapsbelasting betreft een vordering op Achmea B.V. uit hoofde van de fiscale eenheid. De vordering betreft de verrekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting over de winst over boekjaar 2012 ( 18) en te vorderen vennootschapsbelasting over het verlies over boekjaar 2011 ( -27). De post Overige betreft nog te ontvangen verkoopvergoeding van de Stichting Achmea Beleggersgiro ad 5 (2011: 1) Liquide middelen Rekening-courant bij Staalbankiers N.V Rekening-courant bij Achmea Retail Bank N.V Deposito bij Staalbankiers N.V Het saldo van de rekening-courant bij Staalbankiers N.V. is direct opeisbaar en over het tegoed wordt een marktconforme rente ontvangen. Staalbankiers N.V. heeft geen eigen credit rating. Het saldo van de rekening-courant bij Achmea Retail Bank N.V. is direct opeisbaar en over het tegoed wordt geen rente ontvangen. Achmea Retail Bank N.V. heeft geen eigen credit rating. Staalbankiers N.V. en Achmea Retail Bank N.V. zijn dochterondernemingen van Achmea B.V. en om die reden is ervoor gekozen om de kredietwaardigheid van Achmea B.V. per ultimo 31 december 2012 op te nemen. Deze is A- (2011: A-). 15

18 PASSIVA Eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal van bedraagt en is verdeeld in 2950 aandelen, elk groot 500,- nominaal. Elk aandeel geeft recht op een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van Per 31 december 2012 zijn 590 gewone aandelen uitgegeven en geplaatst. Geplaatst kapitaal Het verloop van deze post is als volgt: Stand begin boekjaar Mutaties - - Stand einde boekjaar Agioreserve Het verloop van deze post is als volgt: Stand begin boekjaar Mutaties - - Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop van deze post is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Stand einde boekjaar Voorzieningen Deze voorziening wordt aangehouden voor de afwikkeling van naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Het verloop van deze post is als volgt: Stand begin boekjaar 88 - Toevoeging aan voorziening Onttrekking uit voorziening Stand einde boekjaar

19 4.5.6 Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Dit bestaat uit de volgende posten: Doorbelaste exploitatiekosten Beheervergoeding - 6 Rekening-courant Achmea Retail Bank N.V Vennootschapsbelasting De doorbelaste exploitatiekosten betreffen operationele kosten, zoals personeelskosten, huurkosten en systeemkosten van die zijn betaald door Achmea Retail Bank N.V. en Achmea B.V. Overige schulden Dit bestaat uit de volgende posten: Kosten toezicht/advieskosten Agency-listingfee - 97 Custodyfee 7 34 Dividendbelasting 9 11 Kostenvergoeding bancaire fondsen Overige De post Overige betreft voor 287 (2011: -) een ontvangen Class Action Shell welke door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. nog dient te worden af gedragen aan door Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. te bepalen partijen. Vooruitontvangen bedragen Dit betreft de jaarlijks vooruitontvangen beheervergoeding voor uitgegeven garantieproducten door derden partijen Vooruitontvangen bedragen - 16 Niet uit de balans blijkende verplichtingen is voor de vennootschapsbelasting opgenomen in de fiscale eenheid van Achmea B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden voor de periode dat zij deel uitmaakt van bovengenoemde fiscale eenheid. 17

20 4.6 Toelichting op de winst-en-verliesrekening OPBRENGSTEN Bedrijfsopbrengsten Niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen waarin wordt belegd Ontvangen beheervergoeding De beheervergoeding bedraagt een per fonds vastgesteld percentage over het fondsvermogen per ultimo maand van de in beheer zijnde fondsen. Voor de hoogte van het percentage verwijzen wij u naar de aanvullende prospectus van het desbetreffende fonds. De beheerfee wordt maandelijks afgerekend. De ontvangen beheervergoeding bestaat uit de volgende bedragen uit hoofde van: Achmea Beleggingsfondsen N.V Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen De daling van de opbrengsten bij Achmea Beleggingsfondsen N.V. in 2012 wordt veroorzaakt door een daling van het gemiddeld beheerd vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in 2012 ten opzichte van De stijging van de opbrengsten bij Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 in 2012 wordt veroorzaakt door een stijging van koersen op de financiële markten waardoor ondanks een daling van het aantal uitstaande participaties het totaal fondsvermogen is toegenomen Doorbelasting aan AP&L en ARB Doorbelasting aan AP&L en ARB Dit betreft de vergoeding van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (AP&L) en Achmea Retail Bank N.V. (ARB) voor de maandelijkse kosten. Deze kosten worden maandelijks, conform afspraak, door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. gefactureerd Interestopbrengsten Interest op deposito s en banktegoeden Overige opbrengsten Vrijval dividendbelasting - 31 Vrijval rebate Achmea Onderscheidend Noord Amerika Fonds

Tussentijds bericht Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30 juni 2013

Tussentijds bericht Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30 juni 2013 Tussentijds bericht Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene gegevens...2 2 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V...3 2.1 Verslag van de directie... 3 2.2 Financiële

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Tussentijds bericht Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30 juni 2015

Tussentijds bericht Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30 juni 2015 Tussentijds bericht Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene gegevens... 2 2 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.... 3 2.1 Verslag van de directie... 3 2.2 Financiële

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2013

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 9 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 11 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2014

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 8 4.2 Winst- en verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2012

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2012 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2012 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2011

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 3 Winst-en-verliesrekening over 2011 4 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling 4 3. Balans per 31

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2014

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2014 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2014 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Verslag van de directie

Verslag van de directie Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2012... 4 ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN... 6 1. ALGEMEEN... 6 2. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2014

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 4 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. van. FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.)

Jaarrekening 2012. van. FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.) Jaarrekening 2012 van FondsBeheerNederland B.V. (voorheen ATF Fundmanagement B.V.) Statutaire vestigingsplaats: Wassenaar Adres: Strawinskylaan 1325 Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen Balans per 31 december

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Jaarverslag 2010 B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Algemeen...3 Aanbieding en ondertekening...4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Verslag van de directie...5 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie