STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de winst- en verliesrekening 11 Overige gegevens 12 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

3 ALGEMENE GEGEVENS Directie Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. drs. T.A. van der Kevie RBA Ir. M.M. Braskamp Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. Lange Houtstraat CW s-gravenhage KvK Staalbankiers N.V. Lange Houtstraat CW s-gravenhage KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Juridisch en Fiscaal Adviseur De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Claude Debussylaan AB Amsterdam STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

4 DIRECTIEVERSLAG Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) heeft ten doel de directie, het beheer en de administratie van één of meer beleggingsinstellingen te voeren. Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. is een 100% dochter van Staalbankiers N.V., die op haar beurt een 100% dochter is van Achmea B.V. SBB is voor onbepaalde tijd opgericht op 26 april 2012 en is statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Lange Houtstraat 4-8, 2511 CW te Den Haag. Boekjaar en jaarcijfers Het boekjaar van SBB is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening en de halfjaarcijfers zullen respectievelijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar en binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar worden opgemaakt. De jaarrekening en halfjaarcijfers worden op de website van Staalbankiers gepubliceerd. Ontwikkelingen Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt sinds 29 november 2012 over een vergunning van de AFM ingevolge artikel 2:65 Wft en is belast met het beheer van het Staalbankiers Multi Asset Fonds (Fonds) overeenkomstig de voorwaarden. Het vermogen dat het Fonds onder beheer had bij aanvang van het verslagjaar bedroeg Dit vermogen is gegroeid naar ultimo Over 2014 heeft het Fonds de volgende beleggingsresultaten behaald: Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds 8,68%, Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds 15,22% en Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds 16,54%. Vooruitzichten 2015 Het is de verwachting van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. dat het beheerde vermogen in 2015 verder zal groeien. De reden hiervoor is dat het Staalbankiers Multi Asset Fonds bij cliënten van Staalbankiers zal worden voorgelegd als alternatief voor de bestaande wijze van beleggen. Daarnaast is de verwachting dat het Fonds zal profiteren van een verdergaande groei aan toevertrouwde middelen bij Staalbankiers. Bij beleggers ontstaat steeds meer aandacht voor passieve beleggingsfondsen. Deze toegenomen aandacht voor passieve beleggingsinstrumenten zal ook een goede aanleiding zijn om het Staalbankiers Multi Asset Fonds bij cliënten te introduceren. Risico s Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het Fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten zijn in hoofdstuk 2 van het prospectus van het Fonds opgenomen. Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het Fonds, bewaakt dat het Fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille en de liquiditeit van de beleggingen. Naast de interne beheersingsmaatregelen en de met de vermogensbeheerder(s) overeengekomen beheersingsmaatregelen, maakt Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. tevens gebruik van de diensten van Kasbank voor controle op mandaatoverschrijdingen. Den Haag, 24 april 2015 Directie drs. T.A. van der Kevie RBA Ir. M.M. Braskamp STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

5 BALANS (voor resultaatbestemming in euro s) ACTIVA ref Vorderingen 1 Overige activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen 3 Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Langlopende schulden Belastingen Kortlopende schulden Belastingen Overige schulden Totaal passiva STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

6 WINST- EN VERLIESREKENING (in euro s) ref 2014 tm Baten 7 Beheervergoedingen Lasten Bewaarkosten Overige kosten Som der lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

7 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen ALGEMENE TOELICHTING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Op onderdelen zijn in de jaarrekening bewoordingen gehanteerd die afwijken van de modellen omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. De financiële gegevens van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Staalbankiers N.V. Tenzij anders is aangegeven, zijn de bedragen vermeld in euro s. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december WAARDERINGSGRONDSLAGEN Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Activa Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Passiva Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

8 Toelichting op de balans (in euro s) 1. Vorderingen Overige activa Deze post wordt per kwartaal afgerekend en is als volgt samengesteld: Beheervergoeding Servicevergoeding Vergoeding ter dekking van oprichtingskosten De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 2. Liquide middelen Rekening-courant Staalbankiers Rekening-courant Kasbank De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de vennootschap. 3. Eigen vermogen Geplaatst Agio- Overige Onverdeeld Totaal kapitaal reserve reserves resultaat Stand per 26 april Nettoresultaat voor de periode 26 april 2012 tot en met 31 december Stand per 31 december Verdeling resultaat Nettoresultaat Stand per 31 december Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (EUR ). Het is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen van één euro (EUR 1) elk. Hiervan zijn achttienduizend (18.000) aandelen geplaatst en volgestort. Alle aandelen zijn in handen van Staalbankiers N.V. Agioreserve Het minimum eigen vermogen als bedoeld in artikel 3:57 Wft bedraagt EUR Teneinde te kunnen voldoen over voldoende solvabiliteit heeft Staalbankiers in 2013 een agiostorting gedaan ter grootte van EUR Onverdeeld resultaat De voorgestelde winstbestemming is vermeld in het hoofdstuk Overige gegevens. STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

9 4. Belastingen Vennootschapsbelasting De vennootschap vormt tezamen met andere (klein-) dochterondernemingen van Achmea B.V. een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting 2014 wordt in 2016 afgerekend met Achmea B.V. 5. Belastingen Vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting 2013 wordt in 2015 afgerekend met Achmea B.V. 6. Overige schulden Accountantskosten Nog te betalen kosten Kasbank Toezichtkosten AFM Toezichtkosten DNB De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

10 Toelichting op de winst- en verliesrekening (in euro s) 7. Baten tm De beheervergoedingen zijn als volgt samengesteld: Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds Deze post kan ook als volgt worden gespecificeerd: Beheervergoeding Servicevergoeding Vergoeding ter dekking van oprichtingskosten Lasten 8. Bewaarkosten Deze post is als volgt samengesteld: Financiële en beleggingsadministratie Bewaardersfunctie Participantenadministratie Inrichtingskosten (éénmalig) Overig Overige kosten Deze post is als volgt samengesteld: Accountantskosten Toezichtkosten AFM Toezichtkosten DNB Rente rekening-courant In afwijking van het prospectus (paragraaf 6.5 Oprichtingskosten) is om praktische redenen ervoor gekozen de oprichtingskosten in 2012 direct ten laste te brengen van Staalbankiers N.V. (is 100% aandeelhouder van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V) en niet ten laste van de beheerder. Aangezien de financiële gegevens van de beheerder zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Staalbankiers N.V. zijn de van de Subfondsen ontvangen vergoedingen ter dekking van de oprichtingskosten niet afgedragen aan Staalbankiers N.V. De accountantskosten hebben voor EUR (2013: EUR ) betrekking op de reguliere controlewerkzaamheden boekjaar 2014 van Staalbankiers Multi Asset Fonds en voor EUR (2013: EUR ) van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. Vennootschapsbelasting De winstbelasting wordt berekend over het resultaat voor belasting dat in het verslag wordt verantwoord, rekening houdend met winstbestanddelen die eventueel van belasting zijn vrijgesteld. STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

11 Personeel Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft geen werknemers in dienst. Beloning directie De directie van de vennootschap ontvangt geen beloning in de zin van artikel 2:383 Burgerlijk Wetboek ten laste van de vennootschap. Transacties met verbonden partijen Alle aandelen van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) zijn in handen van Staalbankiers N.V. Staalbankiers is een 100%-dochteronderneming van Achmea B.V. Alle onderdelen die deel uitmaken van de Achmea groep worden aangemerkt als verbonden partijen. Op grond hiervan dienen zij de in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft genoemde transacties te vermelden. Transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden op marktconforme voorwaarden. Deze transacties hebben betrekking op ontvangen beheer- en servicevergoedingen van Staalbankiers Multi Asset Fonds (2014: EUR ; 2013: EUR ). NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Fiscale eenheid De vennootschap vormt tezamen met andere (klein-) dochterondernemingen van Achmea B.V. een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle vennootschappen die bij de fiscale eenheid zijn betrokken. Den Haag, 24 april 2015 Directie drs. T.A. van der Kevie RBA Ir. M.M. Braskamp STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

12 OVERIGE GEGEVENS WINSTBESTEMMING De winstbestemmingsregeling staat verwoord in artikel 19 van de statuten en luidt als volgt: Winst en verlies. Artikel Uitkering van winst ingevolge dit artikel geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. WINSTBESTEMMING 2014 De winst over het boekjaar 2014 is verantwoord als onverdeeld resultaat, als onderdeel van het eigen vermogen. BESTUURDERSBELANGEN Geen van de leden van de directie heeft een persoonlijk belang in de vennootschap. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen gebeurtenissen met significante financiële gevolgen of gebeurtenissen met een bijzondere betekenis na balansdatum voorgedaan. STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

13 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de algemene vergadering van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport op pagina 4 tot en met 11 opgenomen jaarrekening 2014 van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Amsterdam, 24 april 2015 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. G.J. Heuvelink RA STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie