Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave"

Transcriptie

1 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave Collegevoorstel Inleiding Team Sportbedrijf bereidt zich voor op de keuring door stichting Zwembadkeur met als doel voor zwembad Die Heygrave het (verplichte) Keurmerk Veilig & Schoon te verkrijgen. Het Keurmerk Veilig & Schoon is een door de branche ingestelde regeling met het wettelijk kader als ondergrens en aangevuld met normen die de kwaliteit, veiligheid en hygiëne waarborgen. Het Keurmerk wordt beheerd door Stichting Zwembadkeur en is geïnitieerd door de brancheorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland en de voormalige Werkgeversverenging voor Bad- en Zweminrichtingen (WVBZ). Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & Schoon uit op voordracht van de keuringsbureaus Kiwa en Lloyd s Register Quality Assurance, die hiervoor een officiële keuring verrichten. Buiten het feit dat het verkrijgen van het Keurmerk wettelijk verplicht is, is het tevens een kwaliteitsslag met betrekking tot de bedrijfsvoering. De gemeente moet om het Keurmerk te verkrijgen als eigenaar van zwembad Die Heygrave aan een groot aantal criteria voldoen. Feitelijke informatie Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & Schoon uit op voordracht van keuringsbureaus KiWA en LRQA die hiervoor een officiële keuring verrichten, nadat Die Heygrave hiervoor is aangemeld. Om voor het Keurmerk in aanmerking te komen moet worden voldaan aan wetgeving met betrekking tot zaken als legionella, brandveiligheid, veiligheid (elektrische) installaties, het zwemwater en de horeca activiteiten. Nadat het keuringsbureau constateert dat aan alle criteria is voldaan wordt het Keurmerk Veilig & Schoon toegekend. Afweging Zwembad Die Heygrave dient te beschikken over een door het bevoegd gezag vastgesteld calamiteitenplan, ontruimingsplan en een toezichtplan. Deze plannen worden jaarlijks geoefend, geëvalueerd en indien nodig, aangepast. Daarnaast moet worden beschikt over een reinigings- en desinfectieplan en een beheersplan en risicoanalyse legionella. Ook deze plannen moeten door het college worden vastgesteld. Calamiteitenplan Om te zijn voorbereid op een calamiteit, is een calamiteitenplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe te reageren op het betreffende voorval. Het doel van dit plan is de direct nadelige gevolgen van ongevallen van werknemers en bezoekers van het Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen zoveel mogelijk te beperken. Naast gewone ongevallen dient men daarbij te denken aan calamiteiten als brand, explosie, een bommelding of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Eenduidige en schriftelijk vastgestelde instructies zijn noodzakelijk om op adequate wijze op een 1

2 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave calamiteit te kunnen reageren, zodat iedere werknemer c.q. functioneel verantwoordelijke weet wat hij of zij moet doen tijdens een bepaalde calamiteit. Hoe te handelen bij brand, ongelukken, of andere calamiteiten wordt beschreven in de instructie die deel uitmaakt van het calamiteitenplan voor Sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen. In deze instructies staan de richtlijnen vermeld waarnaar moet worden gehandeld om in te kunnen staan voor de algehele veiligheid in de accommodatie.. Ontruimingsplan In ieder gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en medewerkers het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij calamiteiten zoals brand, wateroverlast, bommelding, gaslekkage of andere gevallen. Hiervoor is een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede uitoefening van BHV (bedrijfs hulp verlening) is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekend is. Tussen het tijdstip van de melding van een calamiteit en de aankomst van de externe hulpdiensten verstrijkt een aantal kostbare minuten. Het is de taak van ieder verantwoordelijk persoon deze tijd zo effectief mogelijk te benutten met doeltreffende maatregelen. In het ontruimingsplan zijn organisatorische en praktische maatregelen omschreven welke bij een calamiteit noodzakelijk zijn. Dit ontruimingsplan is opgesteld volgens de richtlijnen van de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) en NTA (Nederlandse Technische Afspraak): de NTA Toezichtplan Goed toezicht houden is een taak en een verantwoordelijkheid van het badpersoneel. Opleiding en instructie zijn noodzakelijk om deze taak goed uit te kunnen voeren. Een wezenlijk onderdeel van de instructie staat in het toezichtplan. Hierin staat hoe het toezicht kwalitatief en kwantitatief geregeld is. Voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van het badpersoneel maar vooral ook van de klant zelf of, bij minderjarigheid, van de ouder of begeleider. De WHVBZ (Wet Hygiëne en veiligheid Badinrichtingen en zwembaden) stelt regels voor het toezicht. Deze zijn richtinggevend voor het toezichtplan. Het toezichtplan is formeel van kracht geworden op 27 april Het plan dat nu voorligt is een uitbreiding en verbetering van het voorgaande. Het plan wordt steeds aangepast aan de ontwikkelingen of vakinhoudelijk zaken waarover overeenstemming is bereikt met de betrokken medewerkers. Het geactualiseerde toezichtplan is voorgelegd aan de inspectie van de WHVBZ. Zij hebben hun waardering uitgesproken voor dit product maar mogen formeel geen goedkeuring verlenen. Reinigingsplan Het reinigingsplan moet door uw college worden vastgesteld. Legionella risicoanalyse en beheersplan. De huidige risicoanalyse/beheersplan legionella zwembad Die Heygrave dateert van 23 november In het oorspronkelijke plan zijn, door installatiewijzigingen en voortschrijdend inzicht, inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het plan wordt in het najaar van 2011 daarom geactualiseerd. In afwachting van het geactualiseerde plan dient de huidige risicoanalyse en beheersplan legionella zwembad Die Heygrave door uw college te worden vastgesteld. 2

3 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3

4 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 juli 2011 besloten: het calamiteitenplan, ontruimingsplan, toezichtplan, reinigingsplan en het beheersplan en de risicoanalyse legionella voor zwembad Die Heygrave vast te stellen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Calamiteitenplan Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen - 1 -

6 Inhoud Inleiding... 6 Opbouw van dit calamiteitenplan... 6 Doelstelling... 6 Voor wie is dit plan... 6 Rechten en plichten bezoekers... 6 Taken en verantwoordelijkheden gebruikers... 6 Preventieve maatregelen... 7 Instructies technische dienst... 7 Het calamiteitenteam gemeente Heusden... 8 Taken hoofd bedrijfshulpverlener... 8 Taken ploegleider bedrijfshulpverlener... 8 Instructies bedrijfshulpverlener... 8 Schriftelijke rapportage... 8 Personeel en organisatie... 8 Aantal bedrijfshulpverleners structuur BHV sportbedrijf Gemeente Heusden Organogram BHV Sportcentrum Die Heygrave Calamiteiten die kunnen leiden tot ontruiming Hoe te handelen bij ONTRUIMING Hoe te handelen bij de volgende calamiteiten Hoe te handelen bij DIEFSTAL Hoe te handelen bij GEWELD / AGRESSIE Hoe te handelen bij ZEDENDELICT Hoe te handelen bij OVERVAL Hoe te handelen bij CALAMITEITEN TIJDENS TOEZICHT Hoe te handelen bij VERDRINKINGEN, BIJNA VERDRINKINGEN Hoe te handelen bij ONGEVAL MET DODELIJKE AFLOOP Taken en instructies bij bomdreiging Hoe te handelen bij STROOMUITVAL Hoe te handelen BRANDALARMMELDING Hoe te handelen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen Zoals b.v. CHLOORVORMING Hoe te handelen bij EXPLOSIE Nazorg

7 Accommodatie gegevens Naam en adres complex Eigenaar gebouw Naam contactpersoon Specificaties Gebouwdelen Hoofdkraan water / gas / Elektra Bedrijfs hulpverleners Resetten van brandalarm Resetten van inbraakalarm Verenigingen Bijlagen Vragenlijst interne en/of externe bedreiging Vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden BHV Rapportageformulier BORST/BUIKKLACHTEN Ontruimingstekeningen Formulier omgaan met alarmmeldingen Meldingsformulier incidentenformulier Ongevalmeldingsformulier Brandmeldingsformulier Formulier ontvangen bommelding Telefoonlijsten Telefoonlijst Calamiteitenteam Gemeente Heusden Telefoonlijst Externe hulpverlenende diensten Overige belangrijke telefoonnummers Telefoonnummers Hulpverlening Huisartsenpost Waalwijk Huisartsenpost HOV Den Bosch Huisartsen Drunen Huisartsen Heusden Huisartsen Vlijmen-Niewkuijk Ziekenhuizen Jeroen Bosch ziekenhuis Tweestedenziekenhuis Waalwijk Tweestedenziekenhuis Tilburg

8 Begripsomschrijving Ontruimingsplan Opgemaakt door:

9 Voorwoord Om te zijn voorbereid op een calamiteit, is een calamiteitenplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe te reageren op het betreffende voorval. Het doel van dit plan is de direct nadelige gevolgen van ongevallen van werknemers en anderen mensen in het Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen zoveel mogelijk te beperken. Naast gewone ongevallen dient men daarbij te denken aan calamiteiten als brand, explosie, een bommelding of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Eenduidige en schriftelijk vastgestelde instructies zijn noodzakelijk om op adequate wijze op een calamiteit te kunnen reageren in alle locaties, zodat iedere werknemer, functioneel verantwoordelijke weet wat hij of zij moet doen tijdens een bepaalde calamiteit. Hoe te handelen bij brand, ongelukken, of andere calamiteiten? Deze vraag wordt voor een groot deel beantwoord in de instructie die deel uitmaakt van het calamiteitenplan Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen. In deze instructies staan de richtlijnen vermeld die iedereen moet weten om in te kunnen staan voor de algehele veiligheid in de accommodatie. Tenslotte kan snelle en deskundige hulp persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Er is dus alle reden om dit calamiteitenplan op te stellen en voor alle medewerkers om hier goede kennis van te hebben. Exoneratieclausule Dit calamiteitenplan is opgesteld door Rosenbrand Service In opdracht van Sportcentrum Die Heygrave. Het is niet toegestaan dit document zonder toestemming van Sportcentrum Die Heygrave te dupliceren. Het document mag dan ook alleen gebruikt worden door Sportcentrum Die Heygrave. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze uitgave is besteed sluit Rosenbrand Service aansprakelijkheid uit en kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en of letsel wat zou voortkomen door het uitvoeren van de informatie die is opgenomen in dit calamiteitenplan. 5

10 Inleiding Opbouw van dit calamiteitenplan Dit plan is opgebouwd uit een aantal documenten. Om te voorkomen dat er dubbele informatie moet worden opgenomen zal er bij bepaalde hoofdstukken gesproken worden over een verwijzing naar. In dit plan is als bijlage opgenomen het ontruimingsplan op deze wijze is het mogelijk om een totaal calamiteitenplan weer te geven. En kan het ontruimingsplan wat ook gebruikt kan en mag worden bij calamiteiten die niet gerelateerd zijn aan het calamiteitenplan als een los document worden gebruikt. Doelstelling Het doel van het calamiteitenplan is om door middel van een eenduidige taakomschrijving te komen tot een snelle en veilige afwikkeling van calamiteiten. Om dit te bewerkstelligen moet de regelingen: niet ingewikkeld zijn; bij iedereen bekend zijn; Ten minsten 1 keer per jaar oefenen met alle belanghebbenden. Naast deze voorwaarden moet ook aan een aantal voorwaarden op het technische en bouwkundige vlak worden voldaan. Zo moeten brand- en rookwerende deuren zoveel mogelijk gesloten zijn, dient de nood- en transparantverlichting met vluchtwegaanduiding optimaal te functioneren en moeten de aanwezige blusmiddelen regelmatig gecontroleerd worden. Voor wie is dit plan Het calamiteitenplan is bedoeld voor de gebruikers van Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen alle onderdelen van de locatie. Onder gebruikers worden verstaan: De medewerkers; De horeca medewerkers; Scholen; Overige instellingen; Verenigingen; Overige gebruikers. Doel is om voor de klanten (leden van verenigingen dan wel klanten van de Sportaccommodaties) een veilige situatie te scheppen. Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen heeft hierin een dubbele taak. Naast het feit dat zij gebruiker is heeft zij tot taak de locatie dusdanig uit te rusten dat er een veilige situatie ontstaat voor alle gebruikers. Iedere medewerker van de Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen evenals degenen die werkzaam zijn bij verenigingen worden geacht op de hoogte te zijn van de zaken uit het calamiteitenplan van Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen. Rechten en plichten bezoekers De bezoeker op zijn beurt heeft tot taak calamiteiten te allen tijde te melden bij de zwembadmedewerkers d.m.v. de door Sportcentrum Die Heygrave ter beschikking gestelde middelen. (mondeling aan medewerkers, schriftelijke melding via de klachten formulieren brandalarmen e.d.). Sportcentrum Die Heygrave heeft tot taak de klant op deze plicht te wijzen. Taken en verantwoordelijkheden gebruikers Bij activiteiten georganiseerd door Sportcentrum Die Heygrave ligt de verantwoordelijkheid voor wat er in de locatie geschiedt bij Sportcentrum Die Heygrave. Medewerkers, in het bijzonder BHV ers (functioneel verantwoordelijken) dienen in noodsituaties dan ook direct aanspreekpunt voor de klant en de hulpverlenende instanties te zijn tot op het moment dat de betrokken leidinggevende van Sportcentrum Die Heygrave deze taak overneemt. Bij activiteiten georganiseerd door een vereniging waarbij dan geen medewerkers van Sportcentrum Die Heygrave aanwezig zijn is de vereniging zelf verantwoordelijk. Wanneer er wel medewerkers aanwezig zijn bij een calamiteit is de taak van de medewerker faciliterend en ondersteunend. Ook moet de vereniging zelf regelen wie er bij de vereniging BHV er is of deze taak vervuld en wie de functioneel en juridisch eindverantwoordelijken zijn. 6

11 Op het moment dat nieuwe huurcontracten afgesloten gaan worden dient een vereniging de laatste versie van het calamiteitenplan te ontvangen. Het feit dat de vereniging verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid in (een deel van) het zwembad gedurende de periode dat het zwembad wordt gehuurd betekent tevens dat de gemeente de vereniging aansprakelijk kan stellen in geval van geleden materiële dan wel immateriële schade. Vanzelfsprekend betekent dit dat Sportcentrum Die Heygrave een inspanningsverplichting heeft dat het zwembad in orde is op momenten dat verenigingen hiervan gebruik maken. Naast het handhaven van een veilige situatie is Sportcentrum Die Heygrave tevens verplicht tenminste een keer per jaar een hulpverleningsoefening te organiseren samen met de verenigingen waarin alle aspecten van de hulpverlening worden geoefend. (Is bijv. het ontruimingssignaal duidelijk te horen en herkenbaar). Daarnaast heeft Sportcentrum Die Heygrave een informatieplicht naar gebruikers en verenigingen, alsmede de vereniging een vraagplicht heeft als situaties niet duidelijk zijn. Zo moeten wijzigingen door Sportcentrum Die Heygrave doorgevoerd in het calamiteitenplan overhandigd worden aan de verenigingen. Preventieve maatregelen Zorg dat de doorgang van vluchtwegen en de bereikbaarheid tot het voor hulpverlening bestemde materiaal niet wordt belemmerd. Dit betekent ook dat het zwembad verkeerstechnisch goed te bereiken moet zijn voor hulpdiensten. Zorg ervoor dat de bij de ontruiming benodigde materialen voor de verantwoordelijken (zie bijlagen) gemakkelijk voorhanden zijn. Meld situaties en/of omstandigheden die als gevaarlijk of risicoverhogend worden ervaren aan het hoofd bedrijfshulpverlener. Zorg dat u weet wat u bij een calamiteit moet doen. Zorg dat u de aangegeven vluchtwegen kent. Zorg dat er tenminste in elk ruimte voldoende brandslanghaspels en koolzuurblussers aanwezig zijn op toegankelijke plekken. Instructies technische dienst Naast de normale taak van de technische medewerker, zal hij bij calamiteiten, of dreiging daarvan, worden belast met technische taken, die in het kader van de veiligheid noodzakelijk zijn. Hij dient bereikbaar te zijn voor de bedrijfshulpverlening en de receptie via zijn mobiele telefoon of portofoon. Hij is bevoegd, na overleg, tot het uitschakelen / afsluiten van toevoeren of een gedeelte daarvan. Hij moet weten op welke plaatsen toevoeren kunnen worden afgesloten, zoals de toevoerventilatoren, de hoofdkraan van de gasleiding, de hoofdschakelaar van de elektriciteit en waar de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Andere taken zijn: zorgdragen voor een goede bekendheid van de veiligheidsvoorschriften binnen de accommodatie door goede interne communicatie en goede en korte aanduidingen in het gebouw; zorgdragen voor een goede bereikbaarheid van de vluchtwegen, bestrijdingsmiddelen, hoofdafsluiters en hoofdschakelaar; zorgdragen voor regelmatige inspectie zekerheidsvoorzieningen, zoals de noodverlichting e.d. 7

12 Het calamiteitenteam gemeente Heusden Het calamiteitenteam neemt maatregelen, geeft leiding en onderhoudt tijdens een incident contacten met de diverse autoriteiten. Bij afwezigheid van één of meer van de genoemde functionarissen treden de aangewezen plaatsvervangers op. Dit team kan zo nodig aangevuld worden met specialisten. Samenkomst van het calamiteitenteam kan zowel in als buiten kantoortijd noodzakelijk zijn bij brand, grote ongevallen, bommelding, etc. Het calamiteiten team wordt gevormd door de BHV gemeente coördinator en de bedrijfshulpverleners. Bij een calamiteit is de volgende procedure afgesproken. Bij ernstige incidenten. Bedrijfshulpverlener informeert Manager sportbedrijf Manager Sportbedrijf informeert BHV gemeente coördinator BHV gemeente coördinator informeert directie/bestuur Directie en bestuur zal verder stappen ondernemen richting overheid Manager Communicatie en PR informeren media/pers. Taken hoofd bedrijfshulpverlener Zie ontruimingsplan Taken ploegleider bedrijfshulpverlener Zie ontruimingsplan Instructies bedrijfshulpverlener Zie ontruimingsplan Schriftelijke rapportage Na het plaatsvinden van een calamiteit moet hiervan een schriftelijke rapportage worden gemaakt. Dit moet gebeuren door de persoon die betrokken is geweest bij de calamiteit. In sommige gevallen moet ook het slachtoffer rapporteren. Dit wijst zich van zelf op de formulieren. Deze formulieren liggen bij de receptie. In bijlagen is een ongevallenregistratie gasten, een calamiteitenregistratie en een bommeldingsformulier toegevoegd. In het geval van zeer ernstige calamiteiten wordt er naast de standaard formulieren nog een gedetailleerde schriftelijke verklaring van de betrokkenen verwacht. Personeel en organisatie Aantal personen In het totale gebouw zijn gemiddeld 200 personen tegelijk aanwezig. Werktijden De personen zijn aanwezig in het gebouw van 08:30 uur tot ongeveer 00:30 uur. Medewerker receptie Er is een vaste medewerker voor de telefoonbeantwoording. Deze is in het gebouw aanwezig van 08:30 uur tot ongeveer 00:30 uur. 8

13 Beveiligingsdienst Voor zover bekend wordt het object beveiligd middels een inbraakinstallatie. De verantwoordelijke beveiligingsdienst is de firma Schalken. Nieuwe huurders / gebruikers Nieuwe huurders / gebruikers dienen op de hoogte te worden gebracht van de ontruimingsregeling. Bezoekersregistratie Er vindt geen echte bezoekersregistratie plaats. Wel is bij de gemeente bekend wie op welk tijdstip gebruik maakt van het complex. 9

14 Aantal bedrijfshulpverleners Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de groep of groepen die op enig moment gebruik maken van het complex. Indien de gemeente zelf organisator is van evenementen in de sporthal, dan dient zij deze taak op zich te nemen. Waar verder in dit plan taken worden toebedeeld aan bedrijfshulpverleners, dan kan hiervoor tevens gelezen worden: een aangewezen contactpersoon van een groep, een docent van bijvoorbeeld een schoolklas of, bij grotere evenementen een aangewezen of ingehuurde bedrijfhulpverlener. structuur BHV sportbedrijf Gemeente Heusden Calamiteiten -team (Gemeente) Ploegleider BHV BHV-er Hoofd BHV Receptie 10

15 Organogram BHV Sportcentrum Die Heygrave Inkomende gesprekken blokkeren Melding, brandmelding centrale Melding naar 112 Calamiteitenteam (Gemeente) Receptie (PL.BHV) Hoofd BHV Resultaat melden aan PL. BHV BHV-er(s) Regel de opvang van de brandweer Actie door BHV-er(s) Wijs een coördinator verzamelplaats aan Ontruiming door BHV Persvoorlichter Ontruimings alarm 11

16 Calamiteiten die kunnen leiden tot ontruiming In ieder gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en medewerkers het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: brand; wateroverlast; stormschade; bommelding; gaslekkage; in opdracht van bevoegd gezag; of andere gevallen. Voor de ontruimingsprocedure verwijzen wij u naar het ontruimingsplan. Toegevoegd als bijlage! Sportcentrum Die Heygrave heeft een horecagelegenheid, een 25 m. wedstrijdbad. instructiebad / doelgroepenbad en een sporthal. De locatie heeft een BHV- organisatie uniforme inzetbaarheid: BHV ers in Sportcentrum Die Heygrave moeten bij calamiteiten zowel in het zwembad, de horecagelegenheid als de sporthal kunnen worden ingezet. Hiervoor is oefening en kennis van de gehele locatie noodzakelijk. Uniforme meldingen: meldingen dienen gemeld te kunnen worden via de receptie. (indien deze is bemenst). Doormelding naar externe hulpinstanties dient op uniforme wijze plaats te vinden. Goede communicatie tussen verschillende onderdelen van de accommodatie is dus noodzakelijk. Automatische doormelding Brand wordt niet automatisch doorgemeld naar de meldkamer brandweer. inbraak worden wel automatisch doorgegeven aan de meldkamer dit geld dus gedurende de perioden dat het zwembad gesloten is. Communicatiemiddelen Het contact tussen functionarissen en overige aanwezigen en hulpverlenende instanties dient te geschieden d.m.v. de telefoons en of portofoon. In de bijlagen is een algemene telefoonlijst opgenomen en een interne telefoonlijst van de accommodatie Werkwijze In de locatie moet te allen tijde tenminste één BHV er aanwezig zijn. Bij activiteiten van Sportcentrum Die Heygrave is dat degene die de hoofdverantwoordelijkheid draagt tot dat functioneel hoger geplaatste personen aanwezig zijn. Bij verenigingsactiviteiten is het de persoon die de verenigingen faciliteert. Bij beide zaken is het belangrijk dat de BHV er als zodanig herkenbaar zijn voor de gebruikers en hun klanten en als zodanig ook handelen. Training van deze functionarissen en hoe zij dienen op te treden naar klanten/gebruikers e.d. in calamiteitensituaties is essentieel willen zij op een juiste wijze de eerste noodhulp verlenen. Bij de receptie, ligt een calamiteitenmap met de belangrijkste gegevens van de accommodatie erin vermeld. Deze map dient in geval van nood gemakkelijk toegankelijk te zijn voor iedere gebruiker. Hoe te handelen bij ONTRUIMING Voor de ontruimingsprocedure verwijzen wij u naar het ontruimingsplan. Toegevoegd als bijlage! Hierin is opgenomen: Situatietekening Algemenen gegevens Opzet ontruimingsplan (taken) Alarmering-en ontruimingsprocedures Het gebouw 12

17 Hoe te handelen bij de volgende calamiteiten Hoe te handelen bij DIEFSTAL Badpersoneel/receptie: Preventief: Spreek verdachte personen aan. Doorbreek de anonimiteit van de verdachte. Noteer bijzonderheden in het logboek. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen. Het opbergen van eigendommen is op eigen risico. Bij constatering/ melding van diefstal van een bezoeker: Receptie: Collegae informeren en eventueel om assistentie vragen. Houdt de verdachte/ dader aan. Verdachte is niet voor rede vatbaar. o Houdt de verdachte met een aantal collegae indien mogelijk) in de gaten tot de politie arriveert. Verdachte is wel voor rede vatbaar. o Zet de verdachte/ dader apart in verenigingsruimte. o Probeer de identiteit en situatie te achterhalen. Beelden van calamiteit tijdstip veilig stellen als het nodig is Vul een schaderegistratieformulier in. Eerste toezichthouder: Ontfermt zich over eventuele getuigen. o Noteert personalia van getuigen. Tweede toezichthouder: Blijven toezicht houden op het zwembad. Maken onderling afspraken over verdeling van de toezichtposten De bedrijfslijder/ coördinator inschakelen bij onvoldoende toezicht Er zijn minimaal 2 medewerkers nodig om de calamiteit af te handelen. 13

18 Hoe te handelen bij GEWELD / AGRESSIE Badpersoneel/ Receptie: Collegae informeren en eventueel om assistentie vragen. Ontfermd zich over het slachtoffer, (zoek rustige omgeving om het slachtoffer zijn/haar verhaal te laten doen. Noteer naam en adres.) o Informeer of er ouders en/ of familieleden van het slachtoffer op het bad zijn en of deze ingelicht moeten worden. o Laat het slachtoffer beslissen of hij / zij aangifte wil doen. Receptie inlichten waar het slachtoffer zich bevind zodat bij aankomst van de politie deze naar de juiste plaats kan worden doorgestuurd. Eerste toezichthouder: Ontfermt zich over eventuele getuigen. o Noteert personalia van getuigen. Houdt de verdachte/ dader aan. Verdachte is niet voor rede vatbaar. o Houdt de verdachte met een aantal collegae in de gaten tot de politie arriveert. Verdachte is wel voor rede vatbaar. o Zet de verdachte/ dader apart. o Probeert de identiteit en situatie te achterhalen. Vult een calamiteitenformulier in voor een ontzegging In Sportcentrum Die Heygrave. Beelden van calamiteit tijdstip veilig stellen als het nodig is. Tweede toezichthouder: Blijven toezicht houden op het zwembad. Maken onderling afspraken over verdeling van de toezichtposten De bedrijfslijder/ coördinator inschakelen bij onvoldoende toezicht Er zijn minimaal 2 medewerkers nodig om de calamiteit af te handelen. 14

19 Hoe te handelen bij ZEDENDELICT Badpersoneel: Preventief: Spreek mensen aan over hun gedrag. Doorbreek de anonimiteit van de dader/ verdachte. Noteer bijzonderheden. Bij constatering/ melding van seksuele handelingen van een bezoeker: Receptie: Collegae informeren en eventueel om assistentie vragen. Ontfermt zich over het slachtoffer, (zoek rustige omgeving om het slachtoffer zijn/ haar verhaal te laten doen. Noteer naam en adres.) Informeer of de ouders van het slachtoffer op het bad zijn en/ of deze ingelicht moeten worden. Laat het slachtoffer beslissen of hij/ zij aangifte wil doen. Als slachtoffer minder jarig is toch meteen contact met de politie en met zijn of haar ouders nemen. Bij geen aangifte dit nogmaals met de ouders bespreken. Zedenpolitie is gespecialiseerd in dit soort zaken. Receptie inlichten waar het slachtoffer zich bevindt zodat bij aankomst van de politie deze naar de juiste plaats kan worden doorgestuurd. Eerste toezichthouder: Ontfermt zich over eventuele getuigen. Noteert personalia van getuigen Plaats delict afzetten met rood/ wit lint zodat er later nog naar sporen gezocht kan worden door de politie. (De zogenaamde stille getuigen) Houdt de verdachte/ dader aan. Zet de verdachte apart, (badmeesterpost of verenigingsruimte). Probeert de identiteit en situatie te achterhalen. Vult een calamiteitenformulier in voor een ontzegging In Sportcentrum Die Heygrave. Tweede toezichthouder: Blijven toezicht houden op het zwembad. Maken onderling afspraken over verdeling van de toezichtposten. De bedrijfsleider/ coördinator inschakelen bij onvoldoende toezichthouders Er zijn minimaal 2 medewerkers nodig om de calamiteit af te handelen. 15

20 Hoe te handelen bij OVERVAL Receptie: Activeer de overval knop. Melding komt bij de politie binnen. Indien mogelijk sein onmiddellijk collegae op het bad in. Doe precies wat je gezegd wordt door de overvaller en zeg steeds hardop wat je doet. Als de overvaller uit de accommodatie is, licht je de politie en het management in. Management: Coördineert: Informeert directie Zorgt dat het publiek op de hoogte wordt gesteld met de juiste informatie en verzorgt de nazorg voor de direct betrokkenen bij de overval. Opvang van de media tot hoofd communicatie van de gemeente aanwezig is. Personeelsleden mogen niet met pers en publiek praten. De nazorg: Opvang eigen personeel. Opvang eventueel betrokken publiek. Contact houden met politiepersoneel. 16

21 Hoe te handelen bij CALAMITEITEN TIJDENS TOEZICHT Badpersoneel: Geeft via portofoon door: o wat er is gebeurd o waar het is gebeurd en o wat de receptie moet doen m.b.t. het inroepen van assistentie, ambulance of politie. Zorg voor eerste hulp indien nodig. Zorg voor eventueel vervangend toezicht aan de baden. Of haal alle zwemmers uit het water. Eventuele zwemmers overbrengen naar een ander gedeelte. Belangrijke punten voor assistentie: o Direct verlenen van eerste hulp; o Veiligheid bezoekers; o Managementteam, ambulance en politie waarschuwen; o Opvang ambulance of politie (wie, hoe, waar); o Opvangen van betrokkenen c.q. het op afstand houden van publiek. Zie verder verdrinking of bijna verdrinking. 17

22 Hoe te handelen bij VERDRINKINGEN, BIJNA VERDRINKINGEN Badpersoneel: Alarmeer de andere lifeguard met portofoon, zodat die jou zone over kan nemen en de receptie met de portofoon waarschuwt. Start EHBO, en schakel indien nodig 112 in, geef dit via portofoon door aan de andere lifeguard en receptie. Receptie brengt zsm AED en belt 112. De receptie blijft daarna bij de kassa, en indien nodig (dit bepaald de lifeguard) ontruimt de receptie het bad via de omroepinstallatie{attentie, attentie ivm ongeval wil iedereen zsm het water verlaten} de andere lifeguard begeleidt dit en probeert er voor te zorgen om geen paniek te laten ontstaan. Verder zorgt de receptie ervoor dat er geen zwemmers meer het bad in kunnen, vangt de ambulance op en zorgt voor info aan bezoekers. De receptie zorgt ervoor dat thuisfront(indien nodig) van het slachtoffer geïnformeerd wordt en informeert management. Uitvoering redding en EHBO bij drenkeling! Probeer de redding uit te voeren vanaf de kant. Is dit niet mogelijk ga dan te water, en haal de drenkeling aan de kant. Haal de drenkeling uit het water. Is de drenkeling bij bewustzijn, en niet bewusteloos geweest, Probeer de drenkeling te kalmeren en voer indien nodig EHBO uit. o De overige zwemmers kunnen gewoon blijven zwemmen. Is de drenkeling bewusteloos en heeft een normale ademhaling, Dan stabiele zijligging en als slachtoffer langer als 1 minuut bewusteloos blijft, receptie 112 laten bellen. De overige zwemmers moeten het water uit, de receptie roept dit om. Verder zorgt de receptie ervoor dat het tourniquet afgesloten wordt en er geen bezoekers meer naar binnen gaan. Receptie vangt ambulance op bij ingang Is de drenkeling bewusteloos en is er geen ademhaling, waarschuw de receptie die brengt AED en belt 112. Je start zelf gelijk met 1 minuut beademen Is de drenkeling na 1 minuut beademen niet bij bewustzijn gekomen, Start dan reanimatie 30 compressies en 2 beademingen. Ga door tot drenkeling bij bewustzijn is of totdat professionele hulp het overneemt Managemen (Coördineert): Inlichten en opvang van politie, die een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht verrichten (probeer eventuele getuigen in de buurt te houden). Informeert hoofd afd. communicatie Regelen hoe ouders en/of familieleden moeten worden gewaarschuwd c.q. moeten worden opgevangen. Opvang scholen, groepen, individuen en personeel, en schakelt indien nodig slachtofferhulp in. Zorgt dat het publiek op de hoogte wordt gesteld met de juiste informatie en eventuele nazorg voor de direct betrokkenen bij het ongeval. Bij overlijden sectie laten verrichten om de mogelijke doodsoorzaak vast te kunnen stellen. Personeelsleden mogen niet met pers en publiek over het ongeval praten. De nazorg: Opvang eigen personeel. Familie betrekken bij de nazorg. Opvang andere begeleiders, eventueel scholen, groepen etc. Opvang overige publiek. Gemeentebestuur en afdelingen die bij de organisatie horen. Ambulance en politiepersoneel. 18

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie