Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave"

Transcriptie

1 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave Collegevoorstel Inleiding Team Sportbedrijf bereidt zich voor op de keuring door stichting Zwembadkeur met als doel voor zwembad Die Heygrave het (verplichte) Keurmerk Veilig & Schoon te verkrijgen. Het Keurmerk Veilig & Schoon is een door de branche ingestelde regeling met het wettelijk kader als ondergrens en aangevuld met normen die de kwaliteit, veiligheid en hygiëne waarborgen. Het Keurmerk wordt beheerd door Stichting Zwembadkeur en is geïnitieerd door de brancheorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland en de voormalige Werkgeversverenging voor Bad- en Zweminrichtingen (WVBZ). Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & Schoon uit op voordracht van de keuringsbureaus Kiwa en Lloyd s Register Quality Assurance, die hiervoor een officiële keuring verrichten. Buiten het feit dat het verkrijgen van het Keurmerk wettelijk verplicht is, is het tevens een kwaliteitsslag met betrekking tot de bedrijfsvoering. De gemeente moet om het Keurmerk te verkrijgen als eigenaar van zwembad Die Heygrave aan een groot aantal criteria voldoen. Feitelijke informatie Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & Schoon uit op voordracht van keuringsbureaus KiWA en LRQA die hiervoor een officiële keuring verrichten, nadat Die Heygrave hiervoor is aangemeld. Om voor het Keurmerk in aanmerking te komen moet worden voldaan aan wetgeving met betrekking tot zaken als legionella, brandveiligheid, veiligheid (elektrische) installaties, het zwemwater en de horeca activiteiten. Nadat het keuringsbureau constateert dat aan alle criteria is voldaan wordt het Keurmerk Veilig & Schoon toegekend. Afweging Zwembad Die Heygrave dient te beschikken over een door het bevoegd gezag vastgesteld calamiteitenplan, ontruimingsplan en een toezichtplan. Deze plannen worden jaarlijks geoefend, geëvalueerd en indien nodig, aangepast. Daarnaast moet worden beschikt over een reinigings- en desinfectieplan en een beheersplan en risicoanalyse legionella. Ook deze plannen moeten door het college worden vastgesteld. Calamiteitenplan Om te zijn voorbereid op een calamiteit, is een calamiteitenplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe te reageren op het betreffende voorval. Het doel van dit plan is de direct nadelige gevolgen van ongevallen van werknemers en bezoekers van het Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen zoveel mogelijk te beperken. Naast gewone ongevallen dient men daarbij te denken aan calamiteiten als brand, explosie, een bommelding of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Eenduidige en schriftelijk vastgestelde instructies zijn noodzakelijk om op adequate wijze op een 1

2 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave calamiteit te kunnen reageren, zodat iedere werknemer c.q. functioneel verantwoordelijke weet wat hij of zij moet doen tijdens een bepaalde calamiteit. Hoe te handelen bij brand, ongelukken, of andere calamiteiten wordt beschreven in de instructie die deel uitmaakt van het calamiteitenplan voor Sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen. In deze instructies staan de richtlijnen vermeld waarnaar moet worden gehandeld om in te kunnen staan voor de algehele veiligheid in de accommodatie.. Ontruimingsplan In ieder gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en medewerkers het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij calamiteiten zoals brand, wateroverlast, bommelding, gaslekkage of andere gevallen. Hiervoor is een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede uitoefening van BHV (bedrijfs hulp verlening) is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekend is. Tussen het tijdstip van de melding van een calamiteit en de aankomst van de externe hulpdiensten verstrijkt een aantal kostbare minuten. Het is de taak van ieder verantwoordelijk persoon deze tijd zo effectief mogelijk te benutten met doeltreffende maatregelen. In het ontruimingsplan zijn organisatorische en praktische maatregelen omschreven welke bij een calamiteit noodzakelijk zijn. Dit ontruimingsplan is opgesteld volgens de richtlijnen van de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) en NTA (Nederlandse Technische Afspraak): de NTA Toezichtplan Goed toezicht houden is een taak en een verantwoordelijkheid van het badpersoneel. Opleiding en instructie zijn noodzakelijk om deze taak goed uit te kunnen voeren. Een wezenlijk onderdeel van de instructie staat in het toezichtplan. Hierin staat hoe het toezicht kwalitatief en kwantitatief geregeld is. Voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van het badpersoneel maar vooral ook van de klant zelf of, bij minderjarigheid, van de ouder of begeleider. De WHVBZ (Wet Hygiëne en veiligheid Badinrichtingen en zwembaden) stelt regels voor het toezicht. Deze zijn richtinggevend voor het toezichtplan. Het toezichtplan is formeel van kracht geworden op 27 april Het plan dat nu voorligt is een uitbreiding en verbetering van het voorgaande. Het plan wordt steeds aangepast aan de ontwikkelingen of vakinhoudelijk zaken waarover overeenstemming is bereikt met de betrokken medewerkers. Het geactualiseerde toezichtplan is voorgelegd aan de inspectie van de WHVBZ. Zij hebben hun waardering uitgesproken voor dit product maar mogen formeel geen goedkeuring verlenen. Reinigingsplan Het reinigingsplan moet door uw college worden vastgesteld. Legionella risicoanalyse en beheersplan. De huidige risicoanalyse/beheersplan legionella zwembad Die Heygrave dateert van 23 november In het oorspronkelijke plan zijn, door installatiewijzigingen en voortschrijdend inzicht, inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het plan wordt in het najaar van 2011 daarom geactualiseerd. In afwachting van het geactualiseerde plan dient de huidige risicoanalyse en beheersplan legionella zwembad Die Heygrave door uw college te worden vastgesteld. 2

3 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3

4 Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 juli 2011 besloten: het calamiteitenplan, ontruimingsplan, toezichtplan, reinigingsplan en het beheersplan en de risicoanalyse legionella voor zwembad Die Heygrave vast te stellen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Calamiteitenplan Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen - 1 -

6 Inhoud Inleiding... 6 Opbouw van dit calamiteitenplan... 6 Doelstelling... 6 Voor wie is dit plan... 6 Rechten en plichten bezoekers... 6 Taken en verantwoordelijkheden gebruikers... 6 Preventieve maatregelen... 7 Instructies technische dienst... 7 Het calamiteitenteam gemeente Heusden... 8 Taken hoofd bedrijfshulpverlener... 8 Taken ploegleider bedrijfshulpverlener... 8 Instructies bedrijfshulpverlener... 8 Schriftelijke rapportage... 8 Personeel en organisatie... 8 Aantal bedrijfshulpverleners structuur BHV sportbedrijf Gemeente Heusden Organogram BHV Sportcentrum Die Heygrave Calamiteiten die kunnen leiden tot ontruiming Hoe te handelen bij ONTRUIMING Hoe te handelen bij de volgende calamiteiten Hoe te handelen bij DIEFSTAL Hoe te handelen bij GEWELD / AGRESSIE Hoe te handelen bij ZEDENDELICT Hoe te handelen bij OVERVAL Hoe te handelen bij CALAMITEITEN TIJDENS TOEZICHT Hoe te handelen bij VERDRINKINGEN, BIJNA VERDRINKINGEN Hoe te handelen bij ONGEVAL MET DODELIJKE AFLOOP Taken en instructies bij bomdreiging Hoe te handelen bij STROOMUITVAL Hoe te handelen BRANDALARMMELDING Hoe te handelen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen Zoals b.v. CHLOORVORMING Hoe te handelen bij EXPLOSIE Nazorg

7 Accommodatie gegevens Naam en adres complex Eigenaar gebouw Naam contactpersoon Specificaties Gebouwdelen Hoofdkraan water / gas / Elektra Bedrijfs hulpverleners Resetten van brandalarm Resetten van inbraakalarm Verenigingen Bijlagen Vragenlijst interne en/of externe bedreiging Vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden BHV Rapportageformulier BORST/BUIKKLACHTEN Ontruimingstekeningen Formulier omgaan met alarmmeldingen Meldingsformulier incidentenformulier Ongevalmeldingsformulier Brandmeldingsformulier Formulier ontvangen bommelding Telefoonlijsten Telefoonlijst Calamiteitenteam Gemeente Heusden Telefoonlijst Externe hulpverlenende diensten Overige belangrijke telefoonnummers Telefoonnummers Hulpverlening Huisartsenpost Waalwijk Huisartsenpost HOV Den Bosch Huisartsen Drunen Huisartsen Heusden Huisartsen Vlijmen-Niewkuijk Ziekenhuizen Jeroen Bosch ziekenhuis Tweestedenziekenhuis Waalwijk Tweestedenziekenhuis Tilburg

8 Begripsomschrijving Ontruimingsplan Opgemaakt door:

9 Voorwoord Om te zijn voorbereid op een calamiteit, is een calamiteitenplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe te reageren op het betreffende voorval. Het doel van dit plan is de direct nadelige gevolgen van ongevallen van werknemers en anderen mensen in het Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen zoveel mogelijk te beperken. Naast gewone ongevallen dient men daarbij te denken aan calamiteiten als brand, explosie, een bommelding of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Eenduidige en schriftelijk vastgestelde instructies zijn noodzakelijk om op adequate wijze op een calamiteit te kunnen reageren in alle locaties, zodat iedere werknemer, functioneel verantwoordelijke weet wat hij of zij moet doen tijdens een bepaalde calamiteit. Hoe te handelen bij brand, ongelukken, of andere calamiteiten? Deze vraag wordt voor een groot deel beantwoord in de instructie die deel uitmaakt van het calamiteitenplan Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen. In deze instructies staan de richtlijnen vermeld die iedereen moet weten om in te kunnen staan voor de algehele veiligheid in de accommodatie. Tenslotte kan snelle en deskundige hulp persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Er is dus alle reden om dit calamiteitenplan op te stellen en voor alle medewerkers om hier goede kennis van te hebben. Exoneratieclausule Dit calamiteitenplan is opgesteld door Rosenbrand Service In opdracht van Sportcentrum Die Heygrave. Het is niet toegestaan dit document zonder toestemming van Sportcentrum Die Heygrave te dupliceren. Het document mag dan ook alleen gebruikt worden door Sportcentrum Die Heygrave. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze uitgave is besteed sluit Rosenbrand Service aansprakelijkheid uit en kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en of letsel wat zou voortkomen door het uitvoeren van de informatie die is opgenomen in dit calamiteitenplan. 5

10 Inleiding Opbouw van dit calamiteitenplan Dit plan is opgebouwd uit een aantal documenten. Om te voorkomen dat er dubbele informatie moet worden opgenomen zal er bij bepaalde hoofdstukken gesproken worden over een verwijzing naar. In dit plan is als bijlage opgenomen het ontruimingsplan op deze wijze is het mogelijk om een totaal calamiteitenplan weer te geven. En kan het ontruimingsplan wat ook gebruikt kan en mag worden bij calamiteiten die niet gerelateerd zijn aan het calamiteitenplan als een los document worden gebruikt. Doelstelling Het doel van het calamiteitenplan is om door middel van een eenduidige taakomschrijving te komen tot een snelle en veilige afwikkeling van calamiteiten. Om dit te bewerkstelligen moet de regelingen: niet ingewikkeld zijn; bij iedereen bekend zijn; Ten minsten 1 keer per jaar oefenen met alle belanghebbenden. Naast deze voorwaarden moet ook aan een aantal voorwaarden op het technische en bouwkundige vlak worden voldaan. Zo moeten brand- en rookwerende deuren zoveel mogelijk gesloten zijn, dient de nood- en transparantverlichting met vluchtwegaanduiding optimaal te functioneren en moeten de aanwezige blusmiddelen regelmatig gecontroleerd worden. Voor wie is dit plan Het calamiteitenplan is bedoeld voor de gebruikers van Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen alle onderdelen van de locatie. Onder gebruikers worden verstaan: De medewerkers; De horeca medewerkers; Scholen; Overige instellingen; Verenigingen; Overige gebruikers. Doel is om voor de klanten (leden van verenigingen dan wel klanten van de Sportaccommodaties) een veilige situatie te scheppen. Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen heeft hierin een dubbele taak. Naast het feit dat zij gebruiker is heeft zij tot taak de locatie dusdanig uit te rusten dat er een veilige situatie ontstaat voor alle gebruikers. Iedere medewerker van de Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen evenals degenen die werkzaam zijn bij verenigingen worden geacht op de hoogte te zijn van de zaken uit het calamiteitenplan van Sportcentrum Die Heygrave Vlijmen. Rechten en plichten bezoekers De bezoeker op zijn beurt heeft tot taak calamiteiten te allen tijde te melden bij de zwembadmedewerkers d.m.v. de door Sportcentrum Die Heygrave ter beschikking gestelde middelen. (mondeling aan medewerkers, schriftelijke melding via de klachten formulieren brandalarmen e.d.). Sportcentrum Die Heygrave heeft tot taak de klant op deze plicht te wijzen. Taken en verantwoordelijkheden gebruikers Bij activiteiten georganiseerd door Sportcentrum Die Heygrave ligt de verantwoordelijkheid voor wat er in de locatie geschiedt bij Sportcentrum Die Heygrave. Medewerkers, in het bijzonder BHV ers (functioneel verantwoordelijken) dienen in noodsituaties dan ook direct aanspreekpunt voor de klant en de hulpverlenende instanties te zijn tot op het moment dat de betrokken leidinggevende van Sportcentrum Die Heygrave deze taak overneemt. Bij activiteiten georganiseerd door een vereniging waarbij dan geen medewerkers van Sportcentrum Die Heygrave aanwezig zijn is de vereniging zelf verantwoordelijk. Wanneer er wel medewerkers aanwezig zijn bij een calamiteit is de taak van de medewerker faciliterend en ondersteunend. Ook moet de vereniging zelf regelen wie er bij de vereniging BHV er is of deze taak vervuld en wie de functioneel en juridisch eindverantwoordelijken zijn. 6

11 Op het moment dat nieuwe huurcontracten afgesloten gaan worden dient een vereniging de laatste versie van het calamiteitenplan te ontvangen. Het feit dat de vereniging verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid in (een deel van) het zwembad gedurende de periode dat het zwembad wordt gehuurd betekent tevens dat de gemeente de vereniging aansprakelijk kan stellen in geval van geleden materiële dan wel immateriële schade. Vanzelfsprekend betekent dit dat Sportcentrum Die Heygrave een inspanningsverplichting heeft dat het zwembad in orde is op momenten dat verenigingen hiervan gebruik maken. Naast het handhaven van een veilige situatie is Sportcentrum Die Heygrave tevens verplicht tenminste een keer per jaar een hulpverleningsoefening te organiseren samen met de verenigingen waarin alle aspecten van de hulpverlening worden geoefend. (Is bijv. het ontruimingssignaal duidelijk te horen en herkenbaar). Daarnaast heeft Sportcentrum Die Heygrave een informatieplicht naar gebruikers en verenigingen, alsmede de vereniging een vraagplicht heeft als situaties niet duidelijk zijn. Zo moeten wijzigingen door Sportcentrum Die Heygrave doorgevoerd in het calamiteitenplan overhandigd worden aan de verenigingen. Preventieve maatregelen Zorg dat de doorgang van vluchtwegen en de bereikbaarheid tot het voor hulpverlening bestemde materiaal niet wordt belemmerd. Dit betekent ook dat het zwembad verkeerstechnisch goed te bereiken moet zijn voor hulpdiensten. Zorg ervoor dat de bij de ontruiming benodigde materialen voor de verantwoordelijken (zie bijlagen) gemakkelijk voorhanden zijn. Meld situaties en/of omstandigheden die als gevaarlijk of risicoverhogend worden ervaren aan het hoofd bedrijfshulpverlener. Zorg dat u weet wat u bij een calamiteit moet doen. Zorg dat u de aangegeven vluchtwegen kent. Zorg dat er tenminste in elk ruimte voldoende brandslanghaspels en koolzuurblussers aanwezig zijn op toegankelijke plekken. Instructies technische dienst Naast de normale taak van de technische medewerker, zal hij bij calamiteiten, of dreiging daarvan, worden belast met technische taken, die in het kader van de veiligheid noodzakelijk zijn. Hij dient bereikbaar te zijn voor de bedrijfshulpverlening en de receptie via zijn mobiele telefoon of portofoon. Hij is bevoegd, na overleg, tot het uitschakelen / afsluiten van toevoeren of een gedeelte daarvan. Hij moet weten op welke plaatsen toevoeren kunnen worden afgesloten, zoals de toevoerventilatoren, de hoofdkraan van de gasleiding, de hoofdschakelaar van de elektriciteit en waar de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Andere taken zijn: zorgdragen voor een goede bekendheid van de veiligheidsvoorschriften binnen de accommodatie door goede interne communicatie en goede en korte aanduidingen in het gebouw; zorgdragen voor een goede bereikbaarheid van de vluchtwegen, bestrijdingsmiddelen, hoofdafsluiters en hoofdschakelaar; zorgdragen voor regelmatige inspectie zekerheidsvoorzieningen, zoals de noodverlichting e.d. 7

12 Het calamiteitenteam gemeente Heusden Het calamiteitenteam neemt maatregelen, geeft leiding en onderhoudt tijdens een incident contacten met de diverse autoriteiten. Bij afwezigheid van één of meer van de genoemde functionarissen treden de aangewezen plaatsvervangers op. Dit team kan zo nodig aangevuld worden met specialisten. Samenkomst van het calamiteitenteam kan zowel in als buiten kantoortijd noodzakelijk zijn bij brand, grote ongevallen, bommelding, etc. Het calamiteiten team wordt gevormd door de BHV gemeente coördinator en de bedrijfshulpverleners. Bij een calamiteit is de volgende procedure afgesproken. Bij ernstige incidenten. Bedrijfshulpverlener informeert Manager sportbedrijf Manager Sportbedrijf informeert BHV gemeente coördinator BHV gemeente coördinator informeert directie/bestuur Directie en bestuur zal verder stappen ondernemen richting overheid Manager Communicatie en PR informeren media/pers. Taken hoofd bedrijfshulpverlener Zie ontruimingsplan Taken ploegleider bedrijfshulpverlener Zie ontruimingsplan Instructies bedrijfshulpverlener Zie ontruimingsplan Schriftelijke rapportage Na het plaatsvinden van een calamiteit moet hiervan een schriftelijke rapportage worden gemaakt. Dit moet gebeuren door de persoon die betrokken is geweest bij de calamiteit. In sommige gevallen moet ook het slachtoffer rapporteren. Dit wijst zich van zelf op de formulieren. Deze formulieren liggen bij de receptie. In bijlagen is een ongevallenregistratie gasten, een calamiteitenregistratie en een bommeldingsformulier toegevoegd. In het geval van zeer ernstige calamiteiten wordt er naast de standaard formulieren nog een gedetailleerde schriftelijke verklaring van de betrokkenen verwacht. Personeel en organisatie Aantal personen In het totale gebouw zijn gemiddeld 200 personen tegelijk aanwezig. Werktijden De personen zijn aanwezig in het gebouw van 08:30 uur tot ongeveer 00:30 uur. Medewerker receptie Er is een vaste medewerker voor de telefoonbeantwoording. Deze is in het gebouw aanwezig van 08:30 uur tot ongeveer 00:30 uur. 8

13 Beveiligingsdienst Voor zover bekend wordt het object beveiligd middels een inbraakinstallatie. De verantwoordelijke beveiligingsdienst is de firma Schalken. Nieuwe huurders / gebruikers Nieuwe huurders / gebruikers dienen op de hoogte te worden gebracht van de ontruimingsregeling. Bezoekersregistratie Er vindt geen echte bezoekersregistratie plaats. Wel is bij de gemeente bekend wie op welk tijdstip gebruik maakt van het complex. 9

14 Aantal bedrijfshulpverleners Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de groep of groepen die op enig moment gebruik maken van het complex. Indien de gemeente zelf organisator is van evenementen in de sporthal, dan dient zij deze taak op zich te nemen. Waar verder in dit plan taken worden toebedeeld aan bedrijfshulpverleners, dan kan hiervoor tevens gelezen worden: een aangewezen contactpersoon van een groep, een docent van bijvoorbeeld een schoolklas of, bij grotere evenementen een aangewezen of ingehuurde bedrijfhulpverlener. structuur BHV sportbedrijf Gemeente Heusden Calamiteiten -team (Gemeente) Ploegleider BHV BHV-er Hoofd BHV Receptie 10

15 Organogram BHV Sportcentrum Die Heygrave Inkomende gesprekken blokkeren Melding, brandmelding centrale Melding naar 112 Calamiteitenteam (Gemeente) Receptie (PL.BHV) Hoofd BHV Resultaat melden aan PL. BHV BHV-er(s) Regel de opvang van de brandweer Actie door BHV-er(s) Wijs een coördinator verzamelplaats aan Ontruiming door BHV Persvoorlichter Ontruimings alarm 11

16 Calamiteiten die kunnen leiden tot ontruiming In ieder gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en medewerkers het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: brand; wateroverlast; stormschade; bommelding; gaslekkage; in opdracht van bevoegd gezag; of andere gevallen. Voor de ontruimingsprocedure verwijzen wij u naar het ontruimingsplan. Toegevoegd als bijlage! Sportcentrum Die Heygrave heeft een horecagelegenheid, een 25 m. wedstrijdbad. instructiebad / doelgroepenbad en een sporthal. De locatie heeft een BHV- organisatie uniforme inzetbaarheid: BHV ers in Sportcentrum Die Heygrave moeten bij calamiteiten zowel in het zwembad, de horecagelegenheid als de sporthal kunnen worden ingezet. Hiervoor is oefening en kennis van de gehele locatie noodzakelijk. Uniforme meldingen: meldingen dienen gemeld te kunnen worden via de receptie. (indien deze is bemenst). Doormelding naar externe hulpinstanties dient op uniforme wijze plaats te vinden. Goede communicatie tussen verschillende onderdelen van de accommodatie is dus noodzakelijk. Automatische doormelding Brand wordt niet automatisch doorgemeld naar de meldkamer brandweer. inbraak worden wel automatisch doorgegeven aan de meldkamer dit geld dus gedurende de perioden dat het zwembad gesloten is. Communicatiemiddelen Het contact tussen functionarissen en overige aanwezigen en hulpverlenende instanties dient te geschieden d.m.v. de telefoons en of portofoon. In de bijlagen is een algemene telefoonlijst opgenomen en een interne telefoonlijst van de accommodatie Werkwijze In de locatie moet te allen tijde tenminste één BHV er aanwezig zijn. Bij activiteiten van Sportcentrum Die Heygrave is dat degene die de hoofdverantwoordelijkheid draagt tot dat functioneel hoger geplaatste personen aanwezig zijn. Bij verenigingsactiviteiten is het de persoon die de verenigingen faciliteert. Bij beide zaken is het belangrijk dat de BHV er als zodanig herkenbaar zijn voor de gebruikers en hun klanten en als zodanig ook handelen. Training van deze functionarissen en hoe zij dienen op te treden naar klanten/gebruikers e.d. in calamiteitensituaties is essentieel willen zij op een juiste wijze de eerste noodhulp verlenen. Bij de receptie, ligt een calamiteitenmap met de belangrijkste gegevens van de accommodatie erin vermeld. Deze map dient in geval van nood gemakkelijk toegankelijk te zijn voor iedere gebruiker. Hoe te handelen bij ONTRUIMING Voor de ontruimingsprocedure verwijzen wij u naar het ontruimingsplan. Toegevoegd als bijlage! Hierin is opgenomen: Situatietekening Algemenen gegevens Opzet ontruimingsplan (taken) Alarmering-en ontruimingsprocedures Het gebouw 12

17 Hoe te handelen bij de volgende calamiteiten Hoe te handelen bij DIEFSTAL Badpersoneel/receptie: Preventief: Spreek verdachte personen aan. Doorbreek de anonimiteit van de verdachte. Noteer bijzonderheden in het logboek. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen. Het opbergen van eigendommen is op eigen risico. Bij constatering/ melding van diefstal van een bezoeker: Receptie: Collegae informeren en eventueel om assistentie vragen. Houdt de verdachte/ dader aan. Verdachte is niet voor rede vatbaar. o Houdt de verdachte met een aantal collegae indien mogelijk) in de gaten tot de politie arriveert. Verdachte is wel voor rede vatbaar. o Zet de verdachte/ dader apart in verenigingsruimte. o Probeer de identiteit en situatie te achterhalen. Beelden van calamiteit tijdstip veilig stellen als het nodig is Vul een schaderegistratieformulier in. Eerste toezichthouder: Ontfermt zich over eventuele getuigen. o Noteert personalia van getuigen. Tweede toezichthouder: Blijven toezicht houden op het zwembad. Maken onderling afspraken over verdeling van de toezichtposten De bedrijfslijder/ coördinator inschakelen bij onvoldoende toezicht Er zijn minimaal 2 medewerkers nodig om de calamiteit af te handelen. 13

18 Hoe te handelen bij GEWELD / AGRESSIE Badpersoneel/ Receptie: Collegae informeren en eventueel om assistentie vragen. Ontfermd zich over het slachtoffer, (zoek rustige omgeving om het slachtoffer zijn/haar verhaal te laten doen. Noteer naam en adres.) o Informeer of er ouders en/ of familieleden van het slachtoffer op het bad zijn en of deze ingelicht moeten worden. o Laat het slachtoffer beslissen of hij / zij aangifte wil doen. Receptie inlichten waar het slachtoffer zich bevind zodat bij aankomst van de politie deze naar de juiste plaats kan worden doorgestuurd. Eerste toezichthouder: Ontfermt zich over eventuele getuigen. o Noteert personalia van getuigen. Houdt de verdachte/ dader aan. Verdachte is niet voor rede vatbaar. o Houdt de verdachte met een aantal collegae in de gaten tot de politie arriveert. Verdachte is wel voor rede vatbaar. o Zet de verdachte/ dader apart. o Probeert de identiteit en situatie te achterhalen. Vult een calamiteitenformulier in voor een ontzegging In Sportcentrum Die Heygrave. Beelden van calamiteit tijdstip veilig stellen als het nodig is. Tweede toezichthouder: Blijven toezicht houden op het zwembad. Maken onderling afspraken over verdeling van de toezichtposten De bedrijfslijder/ coördinator inschakelen bij onvoldoende toezicht Er zijn minimaal 2 medewerkers nodig om de calamiteit af te handelen. 14

19 Hoe te handelen bij ZEDENDELICT Badpersoneel: Preventief: Spreek mensen aan over hun gedrag. Doorbreek de anonimiteit van de dader/ verdachte. Noteer bijzonderheden. Bij constatering/ melding van seksuele handelingen van een bezoeker: Receptie: Collegae informeren en eventueel om assistentie vragen. Ontfermt zich over het slachtoffer, (zoek rustige omgeving om het slachtoffer zijn/ haar verhaal te laten doen. Noteer naam en adres.) Informeer of de ouders van het slachtoffer op het bad zijn en/ of deze ingelicht moeten worden. Laat het slachtoffer beslissen of hij/ zij aangifte wil doen. Als slachtoffer minder jarig is toch meteen contact met de politie en met zijn of haar ouders nemen. Bij geen aangifte dit nogmaals met de ouders bespreken. Zedenpolitie is gespecialiseerd in dit soort zaken. Receptie inlichten waar het slachtoffer zich bevindt zodat bij aankomst van de politie deze naar de juiste plaats kan worden doorgestuurd. Eerste toezichthouder: Ontfermt zich over eventuele getuigen. Noteert personalia van getuigen Plaats delict afzetten met rood/ wit lint zodat er later nog naar sporen gezocht kan worden door de politie. (De zogenaamde stille getuigen) Houdt de verdachte/ dader aan. Zet de verdachte apart, (badmeesterpost of verenigingsruimte). Probeert de identiteit en situatie te achterhalen. Vult een calamiteitenformulier in voor een ontzegging In Sportcentrum Die Heygrave. Tweede toezichthouder: Blijven toezicht houden op het zwembad. Maken onderling afspraken over verdeling van de toezichtposten. De bedrijfsleider/ coördinator inschakelen bij onvoldoende toezichthouders Er zijn minimaal 2 medewerkers nodig om de calamiteit af te handelen. 15

20 Hoe te handelen bij OVERVAL Receptie: Activeer de overval knop. Melding komt bij de politie binnen. Indien mogelijk sein onmiddellijk collegae op het bad in. Doe precies wat je gezegd wordt door de overvaller en zeg steeds hardop wat je doet. Als de overvaller uit de accommodatie is, licht je de politie en het management in. Management: Coördineert: Informeert directie Zorgt dat het publiek op de hoogte wordt gesteld met de juiste informatie en verzorgt de nazorg voor de direct betrokkenen bij de overval. Opvang van de media tot hoofd communicatie van de gemeente aanwezig is. Personeelsleden mogen niet met pers en publiek praten. De nazorg: Opvang eigen personeel. Opvang eventueel betrokken publiek. Contact houden met politiepersoneel. 16

21 Hoe te handelen bij CALAMITEITEN TIJDENS TOEZICHT Badpersoneel: Geeft via portofoon door: o wat er is gebeurd o waar het is gebeurd en o wat de receptie moet doen m.b.t. het inroepen van assistentie, ambulance of politie. Zorg voor eerste hulp indien nodig. Zorg voor eventueel vervangend toezicht aan de baden. Of haal alle zwemmers uit het water. Eventuele zwemmers overbrengen naar een ander gedeelte. Belangrijke punten voor assistentie: o Direct verlenen van eerste hulp; o Veiligheid bezoekers; o Managementteam, ambulance en politie waarschuwen; o Opvang ambulance of politie (wie, hoe, waar); o Opvangen van betrokkenen c.q. het op afstand houden van publiek. Zie verder verdrinking of bijna verdrinking. 17

22 Hoe te handelen bij VERDRINKINGEN, BIJNA VERDRINKINGEN Badpersoneel: Alarmeer de andere lifeguard met portofoon, zodat die jou zone over kan nemen en de receptie met de portofoon waarschuwt. Start EHBO, en schakel indien nodig 112 in, geef dit via portofoon door aan de andere lifeguard en receptie. Receptie brengt zsm AED en belt 112. De receptie blijft daarna bij de kassa, en indien nodig (dit bepaald de lifeguard) ontruimt de receptie het bad via de omroepinstallatie{attentie, attentie ivm ongeval wil iedereen zsm het water verlaten} de andere lifeguard begeleidt dit en probeert er voor te zorgen om geen paniek te laten ontstaan. Verder zorgt de receptie ervoor dat er geen zwemmers meer het bad in kunnen, vangt de ambulance op en zorgt voor info aan bezoekers. De receptie zorgt ervoor dat thuisfront(indien nodig) van het slachtoffer geïnformeerd wordt en informeert management. Uitvoering redding en EHBO bij drenkeling! Probeer de redding uit te voeren vanaf de kant. Is dit niet mogelijk ga dan te water, en haal de drenkeling aan de kant. Haal de drenkeling uit het water. Is de drenkeling bij bewustzijn, en niet bewusteloos geweest, Probeer de drenkeling te kalmeren en voer indien nodig EHBO uit. o De overige zwemmers kunnen gewoon blijven zwemmen. Is de drenkeling bewusteloos en heeft een normale ademhaling, Dan stabiele zijligging en als slachtoffer langer als 1 minuut bewusteloos blijft, receptie 112 laten bellen. De overige zwemmers moeten het water uit, de receptie roept dit om. Verder zorgt de receptie ervoor dat het tourniquet afgesloten wordt en er geen bezoekers meer naar binnen gaan. Receptie vangt ambulance op bij ingang Is de drenkeling bewusteloos en is er geen ademhaling, waarschuw de receptie die brengt AED en belt 112. Je start zelf gelijk met 1 minuut beademen Is de drenkeling na 1 minuut beademen niet bij bewustzijn gekomen, Start dan reanimatie 30 compressies en 2 beademingen. Ga door tot drenkeling bij bewustzijn is of totdat professionele hulp het overneemt Managemen (Coördineert): Inlichten en opvang van politie, die een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht verrichten (probeer eventuele getuigen in de buurt te houden). Informeert hoofd afd. communicatie Regelen hoe ouders en/of familieleden moeten worden gewaarschuwd c.q. moeten worden opgevangen. Opvang scholen, groepen, individuen en personeel, en schakelt indien nodig slachtofferhulp in. Zorgt dat het publiek op de hoogte wordt gesteld met de juiste informatie en eventuele nazorg voor de direct betrokkenen bij het ongeval. Bij overlijden sectie laten verrichten om de mogelijke doodsoorzaak vast te kunnen stellen. Personeelsleden mogen niet met pers en publiek over het ongeval praten. De nazorg: Opvang eigen personeel. Familie betrekken bij de nazorg. Opvang andere begeleiders, eventueel scholen, groepen etc. Opvang overige publiek. Gemeentebestuur en afdelingen die bij de organisatie horen. Ambulance en politiepersoneel. 18

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Toezichtplan Boerhaavebad

Toezichtplan Boerhaavebad Toezichtplan Boerhaavebad Opgesteld door: Frans Maijs Technisch Commissie SVZ Haarlem, april 2006 Aangepast: juli 2012 Inleiding Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld.

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

schoolveiligheidsplan

schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Inleiding 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 4. Processen van melden t/m nazorg 4.1 Bij brand 4.2 Bij persoonlijk letsel 4.3 Bij vrijkomende

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Algemene richtlijnen - Onderdelen - Procedures - Relatie met derden - Opvangteam - Pers - Blanco calamiteitenplan

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Calamiteitenplan 1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Indien er een ernstig lichamelijk voorval is in de school of op het plein: wordt

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn Calamiteitenplan Afdeling WATERPOLO Bedrijfshulpverlening Inzake zwembad AquaRijn Vereniging : AZC afdeling waterpolo Datum : 30 oktober 2013 Versie : 1.0 Beheerder : M.C. Brits-Gootjes Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie