Inhoud. Jaarverslag Woningburo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Jaarverslag Woningburo 2013. 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Inhoud 1. Werkzaamheden Organisatie Verdelingsbeleid Vernieuwd systeem Slaagkans Deelnemers Woonkrant Inschrijvingen Urgenties Woningtoewijzing Belangrijkste ontwikkelingen en cijfers Financiële verantwoording Jaarverslag Woningburo

4 1. Werkzaamheden Woningburo is een samenwerkingsverband van de drie Maastrichtse woningcorporaties Woonpunt, Servatius en Maasvallei. De samenwerking richt zich primair op de uitvoering van het Maastrichtse woonruimteverdelingssysteem. In dit kader verrichtte het Woningburo in het verslagjaar de volgende werkzaamheden: Klantenbeheer (centrale woningzoekendenregistratie); het verzorgen van voorlichting (telefonische helpdesk, verspreiden van informatie via o.a. brochures en website); bemiddeling urgenten en bijzondere doelgroepen; plaatsing woningaanbod via diverse media en verwerken respons; monitoring en rapportage met betrekking tot de doelstellingen; woningruilbemiddeling; secretariaatswerkzaamheden; beleidsvoorbereiding; automatiseringsdiensten. De dienstverlening van Woningburo verloopt vooral via de website Via de website kunnen woningzoekenden: Actueel woningaanbod bekijken; een zoekprofiel vastleggen; online reageren op gewenste woningen; resultaten bekijken van persoonlijke reacties; online inschrijven en wijzigen van inschrijfgegevens; deelnemen aan de woningruildatabank; volgen nieuwsberichten. Woningburo heeft ook een telefonische helpdesk, die elke ochtend van 8.30 tot 12 uur bereikbaar is. Bij de helpdesk kunnen woningzoekenden terecht met alle vragen rondom hun inschrijving en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een huurwoning. De helpdesk biedt verder ondersteuning voor woningzoekenden die niet beschikken over internet. Jaarverslag Woningburo

5 2. Organisatie Bestuur Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurders van de drie deelnemende woningcorporaties. Op basis van beleidsvoorstellen van het beleidsteam bepaalt het bestuur het uiteindelijke woonruimteverdelingsbeleid. Ook neemt het bestuur besluiten aangaande de organisatie en arbeidsvoorwaarden van het Woningburo. Voorbeelden hiervan zijn de vaststelling van de begroting, jaarrekening, het arbeidsvoorwaardenreglement en het jaarplan woonruimteverdeling. Buiten de jaarlijks terugkerende beslispunten rondom het jaarplan, de financiële jaarrekening en de begroting heeft het bestuur in 2013 ondermeer een besluit genomen over de verhuizing van Woningburo en is een vervolg gegeven aan de lopende verkenning naar een mogelijke integratie van Woningburo en Thuis in Limburg. Beleidsteam Het beleidsteam adviseert het bestuur over het te voeren beleid en bestaat uit afgevaardigden van gemeente, woningcorporaties en Woningburo. Eind 2013 bestond het beleidsteam uit vijf leden. Het beleidsteam vergaderde in het verslagjaar 8 maal. Door het beleidsteam zijn in het verslagjaar diverse zaken voorbereid en onderling afgestemd. Hierna een blik op de agenda. Jaarplan 2013 Het jaarplan bevat een prognose van het aantal te verwachten woningbemiddelingen in het komende jaar en afspraken over de verdeling van deze woningen over de diverse doelgroepen. Er worden aannames gedaan voor het aantal benodigde woningen voor urgent woningzoekenden en woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen. Gewijzigd overheidsbeleid ingegeven door EUmaatregelen maakte het nodig om strak te blijven sturen op inkomen. Het beleid is dat minimaal 90% van de beschikbare sociale huurwoningen wordt verhuurd aan een huishouden met een huishoudinkomen tot In het jaarplan 2013 is verder bepaald dat minimaal 45% van alle beschikbare huurwoningen wordt bemiddeld via een woningpublicatie. De overige woningen gaan naar diverse doelgroepen zoals urgenten, uitstroom uit opvangvoorzieningen, uitstroom uit Jaarverslag Woningburo

6 zorginstellingen, statushouders, herstructureringskandidaten en beperkte eigen inplaatsing door de verhuurder. Integratie Woningburo en Thuis in Limburg In vervolg op eerder uitgevoerde gezamenlijke verkenningen heeft in 2013 verder onderzoek en overleg plaatsgevonden naar een mogelijke integratie tussen Woningburo en Thuis in Limburg, waarbij het nog niet tot concrete besluitvorming is gekomen. Managementrapportages Het beleidsteam volgt de ontwikkelingen in de woonruimteverdeling en behandelt hiertoe diverse door het Woningburo opgestelde managementrapportages. De rapportages geven inzicht in het aantal ingeschreven woningzoekenden, de reacties op woningpublicatie, de woningbemiddelingen en woningweigeringen. Publicatie woningaanbod Door het toenemend gebruik van internet als publicatie en reactiemedium is in de loop van 2013 gestopt met het wekelijks adverteren van beschikbare huurwoningen in een huis-enhuisblad. Beschikbare woningen worden wekelijks gepubliceerd via de website van Woningburo. Als overgangsmaatregel worden aanvullend flyers met beschikbare woningen uitgegeven die kunnen worden opgehaald bij de woningcorporatie. Passendheidsnormen Onder invloed van huurprijsbeleid zijn de passendheidsnormen bijgesteld, zodat meer woningen binnen bereik komen voor woningzoekenden die afhankelijk zijn van huurtoeslag. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de gehanteerde huur-inkomentabel. In deze tabel is vastgelegd bij welke inkomensgroepen gereageerd kan worden op woningen met een bepaalde huurprijs. Jaarverslag Woningburo

7 Beroepscommissie Naast het bestuur en beleidsteam bestaat er tevens een onafhankelijke beroepscommissie. Deze commissie behandelt schriftelijke bezwaren tegen genomen beslissingen. De commissie is samengesteld uit een jurist (voorzitter), een sociaal-medisch deskundige en een lid met deskundigheid op het gebied van de volkshuisvesting. In 2013 is geen bezwaarschrift ingediend. Woningburo Eind 2013 bestond de vaste formatie uit 3,1 fte. Het team vervult zowel front office als back office taken. De front office (klantenservice) beantwoordt via telefoon en s vragen van woningzoekenden. De gestelde vragen hebben veelal te maken met de wijze waarop men in aanmerking kan komen voor een huurwoning, het verkrijgen van urgentie, het verkrijgen van inzicht in de wachttijd en het laten aanpassen van de inschrijfgegevens. De back office (woonservice) heeft vooral te maken met het plaatsen en verwerken van woningadvertenties, coördinatie van maatwerkmeldingen en urgentieaanvragen en diverse administratieve- en secretariaatswerkzaamheden. Jaarverslag Woningburo

8 3. Verdelingsbeleid Het gezamenlijk verdelingsbeleid zoals dit tot stand komt onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur vindt zijn weerslag in diverse spelregels, beleidsuitgangspunten en prestatieafspraken. De voor woningzoekenden geldende spelregels zijn vastgelegd in het reglement woonruimteverdeling. Iedereen die in Maastricht in aanmerking wil komen voor een betaalbare huurwoning van een woningcorporatie begint met in te schrijven als woningzoekende bij Woningburo. Na inschrijving is het mogelijk om te reageren op het wekelijkse aanbod van beschikbare huurwoningen. Door te reageren op het actuele woningaanbod kunnen woningzoekenden zo veel mogelijk zelf invulling geven aan hun individuele woonwensen. Om sneller een woning te krijgen, kunnen woningzoekenden onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een urgentie. Naast woningen voor urgent woningzoekenden, worden ook jaarlijks woningen gereserveerd voor woningzoekenden die niet zonder gerichte woonbegeleiding zelfstandig kunnen wonen en meestal moeten uitstromen vanuit een opvang- of begeleid wonen situatie. In de laatste situatie wordt gesproken over maatwerkwoningtoewijzingen. De drie genoemde doelgroepen woonwens, urgent en maatwerk worden hierna kort toegelicht. Woonwens Na de inschrijving als woningzoekende kan ter invulling van de woonwens gereageerd worden op het wekelijkse woningaanbod zoals dit vooral gepubliceerd wordt via internet. Verder is het ook mogelijk om bij het Woningburo een abonnement af te sluiten voor toezending van de beschikbare woningen of kan een flyer met woningaanbod worden opgehaald bij de woningcorporatie. Gegadigden die voldoen aan de gestelde voorwaarden komen op volgorde van de diverse volgordecriteria in aanmerking voor de gewenste woning. Afhankelijk van de publicatiewijze worden woningen bemiddeld op basis van inschrijfduur, loting of voor nultredenwoningen met bijzondere voorrang. Via internet is het makkelijk om het aanbod online te bekijken en om reacties vast te leggen. Ook wordt via het internet teruggekoppeld op welke plaats de ingediende reacties zijn geëindigd. Urgent Aangezien bij het zoeken naar een gewenste woning over het algemeen een inschrijfduur nodig is van enkele jaren, is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een urgentie. Urgent woningzoekenden mogen niet zelf reageren op de gepubliceerde wo- Jaarverslag Woningburo

9 ningen, maar krijgen binnen de termijn van maximaal één jaar een passende woning aangeboden. Bij dit aanbod wordt geen rekening gehouden met de woonwensen. Een urgentie is dan ook vooral bedoeld voor mensen die om bepaalde redenen snel een huurwoning nodig hebben. Maatwerk Naast het gehanteerde onderscheid tussen woonwens en urgent zijn er ook faciliteiten voor bijzondere doelgroepen. Zo werken de corporaties mee aan de huisvesting van gehandicapten, vluchtelingen, moeilijk plaatsbaren en zijn er regelingen met diverse opvang- en hulpverleningsinstellingen. De hier genoemde faciliteiten maken onderdeel uit van de maatwerkregeling. Wat betreft de regelingen met instellingen is er sprake van één centraal aanspreekpunt dat wordt ingevuld door Housing Accomodations. Jaarverslag Woningburo

10 4. Vernieuwd systeem Websitebezoek en zoekopdrachten Jaarverslag Woningburo

11 Met maandelijks gemiddeld unieke bezoekers in 2013 is de website iets beter bezocht dan in 2012 (gemiddeld bezoekers). Steeds meer woningzoekenden maken gebruik van de mogelijkheid om online in te schrijven, hun inschrijfgegevens te wijzigen, hun inschrijving te verlengen en natuurlijk te reageren op het wekelijkse nieuwe woningaanbod. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zoekopdracht vast te leggen om zodoende via op de hoogte te blijven van gewenst woningaanbod. Gemiddeld worden maandelijks s verzonden met beschikbare woningen die voldoen aan het opgegeven zoekprofiel. In 2012 ging dit nog om gemiddeld s per maand. Jaarverslag Woningburo

12 Slaagkans Zoekenden / aanbod woonkrant Aanbod Zoekenden Poly. (Zoekenden) 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Slaagkansen woonkrant Jaarverslag Woningburo

13 De verhouding tussen het aantal actief zoekenden en het aantal dat er uiteindelijk in slaagt om een woning te huren via de woonkrant is uit te drukken in een slaagkans. De slaagkans hangt dus af van het aantal actief zoekenden en het aantal woningen dat via een publicatie in de woonkrant wordt bemiddeld. Zo laat de grafiek zien, dat hoewel het aantal actief zoekenden in 2013 op het niveau van 2012 is gebleven, de slaagkans toch is toegenomen. Dit komt omdat in 2013 meer woningen zijn bemiddeld via de woonkrant. In 2013 is 17% van de actief zoekenden er in geslaagd om een woning te vinden. In 2012 was de slaagkans nog 13%. Vooral een toename van het aantal via de woonkrant bemiddelde woningen heeft ertoe geleid dat een groter deel van de actief zoekenden geslaagd is in het vinden van een gewenste woning. Jaarverslag Woningburo

14 Deelnemers Woonkrant Deelnemers woonkrant Gemiddeld aantal reacties per woning Jaarverslag Woningburo

15 In 2013 hebben actief zoekenden tenminste één keer gereageerd op een woning. Uit de grafiek is af te lezen dat het aantal actief zoekenden (deelnemers woonkrant) vanaf 2012 is toegenomen. Het aantal actief zoekenden is in 2013 op het niveau van 2012 gebleven. Ondanks het toenemend aantal actief zoekenden zien we een daling van het gemiddeld aantal reacties per woning. Deels is dit te verklaren door een toename van het aanbod, maar zal ook te maken hebben met selectief zoekgedrag. Van alle actief zoekenden heeft 78% een inkomen onder de huurtoeslaggrens en heeft 97% een jaarinkomen tot Van de actief zoekenden heeft verder 33% een huurwoning van een corporatie in Maastricht en is 78% woonachtig in Maastricht. 46% van de actief zoekenden betreft een eenpersoonshuishouden. Van de woningzoekenden die gereageerd hebben op het woningaanbod staan de drie hoogst scorende reacties gemiddeld 6,1 jaar ingeschreven. De reacties op het woningaanbod zijn vooral kenbaar gemaakt via de website van het Woningburo. In 2013 is 98% van de reacties ontvangen via internet en 2% via de post. Het aandeel internetgebruikers is hiermee gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Jaarverslag Woningburo

16 7. Inschrijvingen Nieuwe inschrijvingen Nieuwe inschrijvingen Uit Maastricht Uit de regio Van elders Jaarverslag Woningburo

17 In het verslagjaar zijn woningzoekenden ingeschreven. In 2012 was het aantal nieuwe inschrijvingen Van de nieuw ingeschrevenen is 30% reeds huurder van een corporatiehuurwoning in Maastricht. Bij inschrijving hebben 119 woningzoekenden aangegeven thuisloos te zijn. Kijken we naar de geografische herkomst van de ingeschreven woningzoekenden, dan komt 75% uit Maastricht, 7% uit de regio en 18% van buiten de regio. Jaarverslag Woningburo

18 8. Urgenties 300 Urgenties Stand urgenten einde jaar Jaarverslag Woningburo

19 In 2013 zijn in totaal 218 urgenties toegekend. Dit is een geringe toename ten opzichte van de 208 urgenties in Hoewel alle urgenten binnen één jaar een woningaanbod krijgen, blijft niet iedereen hierop wachten. Tussentijds worden op verzoek ook weer urgenties ingetrokken. Bij het weigeren van een passend woningaanbod komt de inschrijving te vervallen en kan gedurende de periode van een jaar geen urgentie worden aangevraagd. In 2013 zijn 31 urgenten uitgeschreven na het weigeren van een passend woningaanbod. In 2012 waren dit 39 uitschrijvingen. Aan het eind van 2013 waren nog 102 urgenten in afwachting van een woningaanbod. Jaarverslag Woningburo

20 9. Woningtoewijzing Toewijzingen % 11% 42% 10% 15% 11% - herstructurering - urgent - maatwerk - via woonkrant - diverse distributie - eigen inplaatsing Toewijzingen % 5% 5% 5% 16% 10% - herstructurering - urgent - maatwerk - via woonkrant - diverse distributie - eigen inplaatsing Jaarverslag Woningburo

21 Onder de deelnemers aan het Woningburo is afgesproken, dat alle beschikbare zelfstandige huurwoningen tot de huurtoeslaggrens ( 681,02 in 2013) worden aangeboden via Woningburo. De studentenhuisvesting van de Maastrichtse woningcorporaties wordt niet bemiddeld door het Woningburo maar door Maastricht Housing. Huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens worden door de verhuurders zelf bemiddeld. Niet alle via het Woningburo aangeboden huurwoningen worden gepubliceerd in de woonkrant. Een groot deel van de aangeboden woningen is nodig voor het huisvesten van urgent woningzoekenden en woningzoekenden behorende tot specifieke doelgroepen (herhuisvesting uit sloopwoningen, gehandicapten, mensen met woonbegeleiding, moeilijk plaatsbaren en vluchtelingen). Het streven was om bijna de helft van de beschikbaar komende huurwoningen aan te bieden via de woonkrant. Hierdoor wordt bereikt, dat er voldoende keuzemogelijkheden blijven voor zoekers via de woonkrant en dat het verder oplopen van de wachttijden voor een huurwoning wordt beperkt. In totaal werden in woningzoekenden met succes bemiddeld. Van de beschikbare woningen is 59% bemiddeld via de woonkrant. Wat betreft de overige toewijzingen zijn 49 woningen ingezet voor herhuisvesting van huurders uit herstructureringsgebieden, 176 voor urgenten, 106 voor maatwerk en 51 voor eigen inplaatsing. Daarnaast zijn ook nog 57 woningen bemiddeld door o.a. woningruil en naamsoverschrijving (diverse distributie). Ten opzichte van 2012 zijn meer woningen bemiddeld via de woonkrant. Bekijken we de woonruimtebemiddeling naar inkomen, dan is 97% van de beschikbare woningen verhuurd aan iemand met een jaarinkomen onder de Beperken we ons tot de inkomensgroepen waarbij huurtoeslag mogelijk is (primaire doelgroep), dan is 79% van de woningen toegewezen aan deze doelgroep. Jaarverslag Woningburo

22 Woningtoewijzingen 2013 naar huishouden en woningtype Huishouden Woningtype Eengezinswoning Meergezinswoning Seniorenwoning Totaal Een persoon Twee personen Drie personen Vier personen Vijf of meer personen Totaal Woningtoewijzingen 2013 naar huurprijs en inkomen Huurprijs Tot huurtoeslaggrens Huurtoeslaggrens tot Huishoudinkomen Vanaf Totaal Goedkoop (<374) Betaalbaar ( ) Duur ( ) Vrije sector (>681) Totaal Toelichting huishoudinkomen: De huurtoeslaggrens wordt bepaald door de maximum-inkomensgrenzen waarbij huurtoeslag mogelijk is. Deze inkomensgrenzen liggen afhankelijk van de huishoudgrootte en leeftijd voor 2013 tussen de en De inkomensgrens van is de inkomensgrens voor de staatssteunregeling waarmee woningcorporaties rekening moeten houden bij het verhuren van woningen. Jaarverslag Woningburo

23 Diverse beleidsvoornemens zijn in 2013 gerealiseerd. Zo is het streven om ca. 33% van de woningen te verhuren aan doorstromers met een resultaat van 36% gehaald. Ook het uitgangspunt om tenminste 90% van de beschikbare sociale huurwoningen te verhuren aan een huishouden met een inkomen tot is gehaald. De tabel met woningtoewijzingen naar huur en inkomen laat zien dat in 2012 slechts 32 woningen (3%) zijn toegewezen aan een huishouden met een inkomen boven de inkomensgrens van Hoewel via het Woningburo alleen woningen worden bemiddeld tot 681,-, zijn toch 4 woningen uit de zogenaamde vrije sector bemiddeld. In 2013 zijn 5% van de toegewezen woningen bemiddeld via eigen inplaatsing hetgeen valt binnen de norm van maximaal 10%. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de urgent woningzoekenden, welke binnen de termijn van maximaal één jaar een passende woning krijgen aangeboden, hierop in 2013 gemiddeld zo n 5 maanden hebben moeten wachten. Deze wachttijd is iets korter dan in Jaarverslag Woningburo

24 10. Belangrijkste ontwikkelingen in cijfers Klantenontwikkeling Urgenten (stand per einde kalenderjaar) Maatwerk (stand per einde kalenderjaar) NIEUWE INSCHRIJVINGEN Herstructurering Doorstromers Starter en thuisloos Overige starters Uit maastricht Uit regio Van elders UITSCHRIJVINGEN Na woningacceptatie Bestandsopschoning Overig Woonkrant Krantaanbod Deelnemers woonkrant uit Maastricht buiten Maastricht doorstromers instromers primaire doelgroep secundaire doelgroep en 2 pers., jonger dan 55 jaar en 2 pers., 55 jaar en ouder gezinnen Gem. aantal reacties per woning Gem. inschrijfduur top-3 reacties (jaren) 5.8 6,2 6,1 Jaarverslag Woningburo

25 Woningtoewijzing Toewijzingen herstructurering urgent maatwerk woonkrant diverse distributie eigen inplaatsing Beleid % eigen inplaatsing norm <=10% 9% 11% 5% % doorstromers norm +/- 33% 42% 40% 36% % primaire doelgroep norm >= 61% 79% 79% 79% % inkomensdoelgroep EU norm > 90% 95% 97% 97% wachttijd urgent (maanden) Kengetallen organisatie ORGANEN (aantal vergaderingen) Bestuur Per jaar Beleidsteam Per jaar Beroepscommissie Per jaar PERSONEEL Totaal vaste formatie Per einde jaar 3,11 3,11 3,11 Aantal tijdelijke medewerkers Per einde jaar Ziekteverzuim vaste formatie Per jaar 0,6% 1,7% 1,9% WOONRUIMTEVERDELING Nieuwe inschrijvingen Per jaar Advertenties woonkrant Per jaar Woningreacties Per jaar Woningreacties via woonbon met handmatige verwerking Per jaar Jaarverslag Woningburo

26 11. Financiële verantwoording Balans per 31 december 2013 Winst en verliesrekening A C T I V A VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 0 Overlopende activa Liquide middelen T O T A A L A C T I V A P A S S I V A 2013 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 0 Overlopende passiva T O T A A L P A S S I V A BATEN Inschrijfgelden Aanbodmedia 720 Overige opbrengsten 0 Bijdrage participanten (Servatius, Woonpunt, Maasvallei) Som der baten LASTEN Personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Inrichtingskosten Kantoormiddelen Kosten aanbodmedia Overige bedrijfslasten Som der lasten Verschil baten en lasten - 96 Rentebaten 96 Rentelasten 0 RESULTAAT 0 Jaarverslag Woningburo

27 Uitgave Woningburo September 2014 Woningburo Postbus BH Maastricht T E Jaarverslag Woningburo

28 Jaarverslag Woningburo

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017 Woonruimteverdeling Maastricht Stadsronde 5 september 2017 Onderdelen 1. Beleidskader voor Woonruimteverdeling Maastricht (Lokale Woonagenda Maastricht) 2. Uitwerking in prestatieafspraken tussen huurdersbelangenverenigingen,

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Woningburo Maastricht en de toewijzing van de woningen van de in Woningburo Maastricht deelnemende woningcorporaties,

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 Juni 16 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 24 juni 16 Versie: definitieve versie F r a n c e l i n e V i s

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK JAAROVERZICHT 2016 VOORUITBLIK 2017 THUIS IN DE ACHTERHOEK THUIS IN DE ACHTERHOEK www.thuisindeachterhoek.nl is een samenwerkingsverband van de Achterhoekse wooncorporaties. Samen bieden zij huurwoningen

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService en tussen woningzoekenden en de bij WoonService

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Besproken met de HBV Maaskant d.d. 23 juni 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

De Maastrichtse corporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius hebben besloten het Woningburo te

De Maastrichtse corporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius hebben besloten het Woningburo te Samenvatting De Maastrichtse corporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius hebben besloten het Woningburo te laten integreren met Thuis In Limburg (TiL). Hierdoor kunnen per 1 januari 2017 woningzoekenden

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij ZOwonen en de toewijzing van huurwoningen door ZOwonen Ingangsdatum 1 maart 2016 Artikel 1 Begrippen Woningzoekende:

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService en tussen woningzoekenden en de bij WoonService

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht 1. Voor wie? (toelatingscriteria) Iedereen die 18 jaar of ouder is en die legaal in Nederland verblijft, komt in principe

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : College van Burgemeester en Wethouders Van : I. Klompen Datum : 6 december 2011 In afschrift aan : - Zaaknummer : 676902 Bijlagen : - Onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid. Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten

Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid. Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten Historie corporaties van bouwen naar leefbaarheid 1901: woningwet (aanleiding

Nadere informatie

Woonmarketing Limburg. Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties

Woonmarketing Limburg. Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties Woonmarketing Limburg Een Limburgs Woonmarketingmodel voor en door Limburgse woningcorporaties Uitgangspunten Centrale etalage met woningaanbod diverse corporaties Centrale inschrijving, centrale registratie,

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek >

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > 01 02 AANBODRAPPORTAGE 2013; TABELLENBOEK Aanbodrapportage 2013; tabellenboek Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2016

Rapportage Woonruimteverdeling. Centrada 2016 Rapportage Woonruimteverdeling Centrada 2016 Johan Markhorst maart 2017 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Het woonruimteverdeelsysteem... 4 Doelgroepen... 4 Hoe werkt het zoeken van

Nadere informatie

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Via de website Klik voor wonen worden huurwoningen toegewezen aan woningzoekenden. Deze website is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Onderzoek & Advies 22-9-2016 Kengetallen en verdieping woningtoewijzing zomer 2016 Behandeld door: NIKKIE GERRITSEN & STEVEN DIEMEL Telefoon:

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService. Artikel 2. WoonService WoonService is een coöperatie

Nadere informatie

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Vastgesteld in SVH-bestuur 24 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstellingen woonruimteverdeling... 4 1. Passend huisvesten

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 18 mei 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283 /e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 20 april 2015 Gerrit van Dijk Programma Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE

Nadere informatie

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 April 2016 Inleiding Corporaties in de regio Holland Rijnland hebben in 2015 hun woningen verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem,

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN TOEWIJZINGSBELEID Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN Telefoon 043-4559101 Fax 043-4559102 E-mail info@wswittem.nl Internetadres www.wswittem.nl 2011 Woningstichting Wittem 2 A. Publicatie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen Woonruimteverdeling 2015 SallandWonen 30 maart 2016 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Een woning huren. in de regio Stedendriehoek

Een woning huren. in de regio Stedendriehoek Een woning huren in de regio Stedendriehoek Bent u op zoek naar een huurwoning in de Stedendriehoek dan kunt u zich inschrijven bij Woonkeus Stedendriehoek. Dat is het centrale punt voor de toewijzing

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON L A N D E N OON L A N D E N H A A G L A N D E N Haaglanden OON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie