Inhoud. Jaarverslag Woningburo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Jaarverslag Woningburo 2013. 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Inhoud 1. Werkzaamheden Organisatie Verdelingsbeleid Vernieuwd systeem Slaagkans Deelnemers Woonkrant Inschrijvingen Urgenties Woningtoewijzing Belangrijkste ontwikkelingen en cijfers Financiële verantwoording Jaarverslag Woningburo

4 1. Werkzaamheden Woningburo is een samenwerkingsverband van de drie Maastrichtse woningcorporaties Woonpunt, Servatius en Maasvallei. De samenwerking richt zich primair op de uitvoering van het Maastrichtse woonruimteverdelingssysteem. In dit kader verrichtte het Woningburo in het verslagjaar de volgende werkzaamheden: Klantenbeheer (centrale woningzoekendenregistratie); het verzorgen van voorlichting (telefonische helpdesk, verspreiden van informatie via o.a. brochures en website); bemiddeling urgenten en bijzondere doelgroepen; plaatsing woningaanbod via diverse media en verwerken respons; monitoring en rapportage met betrekking tot de doelstellingen; woningruilbemiddeling; secretariaatswerkzaamheden; beleidsvoorbereiding; automatiseringsdiensten. De dienstverlening van Woningburo verloopt vooral via de website Via de website kunnen woningzoekenden: Actueel woningaanbod bekijken; een zoekprofiel vastleggen; online reageren op gewenste woningen; resultaten bekijken van persoonlijke reacties; online inschrijven en wijzigen van inschrijfgegevens; deelnemen aan de woningruildatabank; volgen nieuwsberichten. Woningburo heeft ook een telefonische helpdesk, die elke ochtend van 8.30 tot 12 uur bereikbaar is. Bij de helpdesk kunnen woningzoekenden terecht met alle vragen rondom hun inschrijving en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een huurwoning. De helpdesk biedt verder ondersteuning voor woningzoekenden die niet beschikken over internet. Jaarverslag Woningburo

5 2. Organisatie Bestuur Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurders van de drie deelnemende woningcorporaties. Op basis van beleidsvoorstellen van het beleidsteam bepaalt het bestuur het uiteindelijke woonruimteverdelingsbeleid. Ook neemt het bestuur besluiten aangaande de organisatie en arbeidsvoorwaarden van het Woningburo. Voorbeelden hiervan zijn de vaststelling van de begroting, jaarrekening, het arbeidsvoorwaardenreglement en het jaarplan woonruimteverdeling. Buiten de jaarlijks terugkerende beslispunten rondom het jaarplan, de financiële jaarrekening en de begroting heeft het bestuur in 2013 ondermeer een besluit genomen over de verhuizing van Woningburo en is een vervolg gegeven aan de lopende verkenning naar een mogelijke integratie van Woningburo en Thuis in Limburg. Beleidsteam Het beleidsteam adviseert het bestuur over het te voeren beleid en bestaat uit afgevaardigden van gemeente, woningcorporaties en Woningburo. Eind 2013 bestond het beleidsteam uit vijf leden. Het beleidsteam vergaderde in het verslagjaar 8 maal. Door het beleidsteam zijn in het verslagjaar diverse zaken voorbereid en onderling afgestemd. Hierna een blik op de agenda. Jaarplan 2013 Het jaarplan bevat een prognose van het aantal te verwachten woningbemiddelingen in het komende jaar en afspraken over de verdeling van deze woningen over de diverse doelgroepen. Er worden aannames gedaan voor het aantal benodigde woningen voor urgent woningzoekenden en woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen. Gewijzigd overheidsbeleid ingegeven door EUmaatregelen maakte het nodig om strak te blijven sturen op inkomen. Het beleid is dat minimaal 90% van de beschikbare sociale huurwoningen wordt verhuurd aan een huishouden met een huishoudinkomen tot In het jaarplan 2013 is verder bepaald dat minimaal 45% van alle beschikbare huurwoningen wordt bemiddeld via een woningpublicatie. De overige woningen gaan naar diverse doelgroepen zoals urgenten, uitstroom uit opvangvoorzieningen, uitstroom uit Jaarverslag Woningburo

6 zorginstellingen, statushouders, herstructureringskandidaten en beperkte eigen inplaatsing door de verhuurder. Integratie Woningburo en Thuis in Limburg In vervolg op eerder uitgevoerde gezamenlijke verkenningen heeft in 2013 verder onderzoek en overleg plaatsgevonden naar een mogelijke integratie tussen Woningburo en Thuis in Limburg, waarbij het nog niet tot concrete besluitvorming is gekomen. Managementrapportages Het beleidsteam volgt de ontwikkelingen in de woonruimteverdeling en behandelt hiertoe diverse door het Woningburo opgestelde managementrapportages. De rapportages geven inzicht in het aantal ingeschreven woningzoekenden, de reacties op woningpublicatie, de woningbemiddelingen en woningweigeringen. Publicatie woningaanbod Door het toenemend gebruik van internet als publicatie en reactiemedium is in de loop van 2013 gestopt met het wekelijks adverteren van beschikbare huurwoningen in een huis-enhuisblad. Beschikbare woningen worden wekelijks gepubliceerd via de website van Woningburo. Als overgangsmaatregel worden aanvullend flyers met beschikbare woningen uitgegeven die kunnen worden opgehaald bij de woningcorporatie. Passendheidsnormen Onder invloed van huurprijsbeleid zijn de passendheidsnormen bijgesteld, zodat meer woningen binnen bereik komen voor woningzoekenden die afhankelijk zijn van huurtoeslag. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de gehanteerde huur-inkomentabel. In deze tabel is vastgelegd bij welke inkomensgroepen gereageerd kan worden op woningen met een bepaalde huurprijs. Jaarverslag Woningburo

7 Beroepscommissie Naast het bestuur en beleidsteam bestaat er tevens een onafhankelijke beroepscommissie. Deze commissie behandelt schriftelijke bezwaren tegen genomen beslissingen. De commissie is samengesteld uit een jurist (voorzitter), een sociaal-medisch deskundige en een lid met deskundigheid op het gebied van de volkshuisvesting. In 2013 is geen bezwaarschrift ingediend. Woningburo Eind 2013 bestond de vaste formatie uit 3,1 fte. Het team vervult zowel front office als back office taken. De front office (klantenservice) beantwoordt via telefoon en s vragen van woningzoekenden. De gestelde vragen hebben veelal te maken met de wijze waarop men in aanmerking kan komen voor een huurwoning, het verkrijgen van urgentie, het verkrijgen van inzicht in de wachttijd en het laten aanpassen van de inschrijfgegevens. De back office (woonservice) heeft vooral te maken met het plaatsen en verwerken van woningadvertenties, coördinatie van maatwerkmeldingen en urgentieaanvragen en diverse administratieve- en secretariaatswerkzaamheden. Jaarverslag Woningburo

8 3. Verdelingsbeleid Het gezamenlijk verdelingsbeleid zoals dit tot stand komt onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur vindt zijn weerslag in diverse spelregels, beleidsuitgangspunten en prestatieafspraken. De voor woningzoekenden geldende spelregels zijn vastgelegd in het reglement woonruimteverdeling. Iedereen die in Maastricht in aanmerking wil komen voor een betaalbare huurwoning van een woningcorporatie begint met in te schrijven als woningzoekende bij Woningburo. Na inschrijving is het mogelijk om te reageren op het wekelijkse aanbod van beschikbare huurwoningen. Door te reageren op het actuele woningaanbod kunnen woningzoekenden zo veel mogelijk zelf invulling geven aan hun individuele woonwensen. Om sneller een woning te krijgen, kunnen woningzoekenden onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een urgentie. Naast woningen voor urgent woningzoekenden, worden ook jaarlijks woningen gereserveerd voor woningzoekenden die niet zonder gerichte woonbegeleiding zelfstandig kunnen wonen en meestal moeten uitstromen vanuit een opvang- of begeleid wonen situatie. In de laatste situatie wordt gesproken over maatwerkwoningtoewijzingen. De drie genoemde doelgroepen woonwens, urgent en maatwerk worden hierna kort toegelicht. Woonwens Na de inschrijving als woningzoekende kan ter invulling van de woonwens gereageerd worden op het wekelijkse woningaanbod zoals dit vooral gepubliceerd wordt via internet. Verder is het ook mogelijk om bij het Woningburo een abonnement af te sluiten voor toezending van de beschikbare woningen of kan een flyer met woningaanbod worden opgehaald bij de woningcorporatie. Gegadigden die voldoen aan de gestelde voorwaarden komen op volgorde van de diverse volgordecriteria in aanmerking voor de gewenste woning. Afhankelijk van de publicatiewijze worden woningen bemiddeld op basis van inschrijfduur, loting of voor nultredenwoningen met bijzondere voorrang. Via internet is het makkelijk om het aanbod online te bekijken en om reacties vast te leggen. Ook wordt via het internet teruggekoppeld op welke plaats de ingediende reacties zijn geëindigd. Urgent Aangezien bij het zoeken naar een gewenste woning over het algemeen een inschrijfduur nodig is van enkele jaren, is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een urgentie. Urgent woningzoekenden mogen niet zelf reageren op de gepubliceerde wo- Jaarverslag Woningburo

9 ningen, maar krijgen binnen de termijn van maximaal één jaar een passende woning aangeboden. Bij dit aanbod wordt geen rekening gehouden met de woonwensen. Een urgentie is dan ook vooral bedoeld voor mensen die om bepaalde redenen snel een huurwoning nodig hebben. Maatwerk Naast het gehanteerde onderscheid tussen woonwens en urgent zijn er ook faciliteiten voor bijzondere doelgroepen. Zo werken de corporaties mee aan de huisvesting van gehandicapten, vluchtelingen, moeilijk plaatsbaren en zijn er regelingen met diverse opvang- en hulpverleningsinstellingen. De hier genoemde faciliteiten maken onderdeel uit van de maatwerkregeling. Wat betreft de regelingen met instellingen is er sprake van één centraal aanspreekpunt dat wordt ingevuld door Housing Accomodations. Jaarverslag Woningburo

10 4. Vernieuwd systeem Websitebezoek en zoekopdrachten Jaarverslag Woningburo

11 Met maandelijks gemiddeld unieke bezoekers in 2013 is de website iets beter bezocht dan in 2012 (gemiddeld bezoekers). Steeds meer woningzoekenden maken gebruik van de mogelijkheid om online in te schrijven, hun inschrijfgegevens te wijzigen, hun inschrijving te verlengen en natuurlijk te reageren op het wekelijkse nieuwe woningaanbod. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zoekopdracht vast te leggen om zodoende via op de hoogte te blijven van gewenst woningaanbod. Gemiddeld worden maandelijks s verzonden met beschikbare woningen die voldoen aan het opgegeven zoekprofiel. In 2012 ging dit nog om gemiddeld s per maand. Jaarverslag Woningburo

12 Slaagkans Zoekenden / aanbod woonkrant Aanbod Zoekenden Poly. (Zoekenden) 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Slaagkansen woonkrant Jaarverslag Woningburo

13 De verhouding tussen het aantal actief zoekenden en het aantal dat er uiteindelijk in slaagt om een woning te huren via de woonkrant is uit te drukken in een slaagkans. De slaagkans hangt dus af van het aantal actief zoekenden en het aantal woningen dat via een publicatie in de woonkrant wordt bemiddeld. Zo laat de grafiek zien, dat hoewel het aantal actief zoekenden in 2013 op het niveau van 2012 is gebleven, de slaagkans toch is toegenomen. Dit komt omdat in 2013 meer woningen zijn bemiddeld via de woonkrant. In 2013 is 17% van de actief zoekenden er in geslaagd om een woning te vinden. In 2012 was de slaagkans nog 13%. Vooral een toename van het aantal via de woonkrant bemiddelde woningen heeft ertoe geleid dat een groter deel van de actief zoekenden geslaagd is in het vinden van een gewenste woning. Jaarverslag Woningburo

14 Deelnemers Woonkrant Deelnemers woonkrant Gemiddeld aantal reacties per woning Jaarverslag Woningburo

15 In 2013 hebben actief zoekenden tenminste één keer gereageerd op een woning. Uit de grafiek is af te lezen dat het aantal actief zoekenden (deelnemers woonkrant) vanaf 2012 is toegenomen. Het aantal actief zoekenden is in 2013 op het niveau van 2012 gebleven. Ondanks het toenemend aantal actief zoekenden zien we een daling van het gemiddeld aantal reacties per woning. Deels is dit te verklaren door een toename van het aanbod, maar zal ook te maken hebben met selectief zoekgedrag. Van alle actief zoekenden heeft 78% een inkomen onder de huurtoeslaggrens en heeft 97% een jaarinkomen tot Van de actief zoekenden heeft verder 33% een huurwoning van een corporatie in Maastricht en is 78% woonachtig in Maastricht. 46% van de actief zoekenden betreft een eenpersoonshuishouden. Van de woningzoekenden die gereageerd hebben op het woningaanbod staan de drie hoogst scorende reacties gemiddeld 6,1 jaar ingeschreven. De reacties op het woningaanbod zijn vooral kenbaar gemaakt via de website van het Woningburo. In 2013 is 98% van de reacties ontvangen via internet en 2% via de post. Het aandeel internetgebruikers is hiermee gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Jaarverslag Woningburo

16 7. Inschrijvingen Nieuwe inschrijvingen Nieuwe inschrijvingen Uit Maastricht Uit de regio Van elders Jaarverslag Woningburo

17 In het verslagjaar zijn woningzoekenden ingeschreven. In 2012 was het aantal nieuwe inschrijvingen Van de nieuw ingeschrevenen is 30% reeds huurder van een corporatiehuurwoning in Maastricht. Bij inschrijving hebben 119 woningzoekenden aangegeven thuisloos te zijn. Kijken we naar de geografische herkomst van de ingeschreven woningzoekenden, dan komt 75% uit Maastricht, 7% uit de regio en 18% van buiten de regio. Jaarverslag Woningburo

18 8. Urgenties 300 Urgenties Stand urgenten einde jaar Jaarverslag Woningburo

19 In 2013 zijn in totaal 218 urgenties toegekend. Dit is een geringe toename ten opzichte van de 208 urgenties in Hoewel alle urgenten binnen één jaar een woningaanbod krijgen, blijft niet iedereen hierop wachten. Tussentijds worden op verzoek ook weer urgenties ingetrokken. Bij het weigeren van een passend woningaanbod komt de inschrijving te vervallen en kan gedurende de periode van een jaar geen urgentie worden aangevraagd. In 2013 zijn 31 urgenten uitgeschreven na het weigeren van een passend woningaanbod. In 2012 waren dit 39 uitschrijvingen. Aan het eind van 2013 waren nog 102 urgenten in afwachting van een woningaanbod. Jaarverslag Woningburo

20 9. Woningtoewijzing Toewijzingen % 11% 42% 10% 15% 11% - herstructurering - urgent - maatwerk - via woonkrant - diverse distributie - eigen inplaatsing Toewijzingen % 5% 5% 5% 16% 10% - herstructurering - urgent - maatwerk - via woonkrant - diverse distributie - eigen inplaatsing Jaarverslag Woningburo

21 Onder de deelnemers aan het Woningburo is afgesproken, dat alle beschikbare zelfstandige huurwoningen tot de huurtoeslaggrens ( 681,02 in 2013) worden aangeboden via Woningburo. De studentenhuisvesting van de Maastrichtse woningcorporaties wordt niet bemiddeld door het Woningburo maar door Maastricht Housing. Huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens worden door de verhuurders zelf bemiddeld. Niet alle via het Woningburo aangeboden huurwoningen worden gepubliceerd in de woonkrant. Een groot deel van de aangeboden woningen is nodig voor het huisvesten van urgent woningzoekenden en woningzoekenden behorende tot specifieke doelgroepen (herhuisvesting uit sloopwoningen, gehandicapten, mensen met woonbegeleiding, moeilijk plaatsbaren en vluchtelingen). Het streven was om bijna de helft van de beschikbaar komende huurwoningen aan te bieden via de woonkrant. Hierdoor wordt bereikt, dat er voldoende keuzemogelijkheden blijven voor zoekers via de woonkrant en dat het verder oplopen van de wachttijden voor een huurwoning wordt beperkt. In totaal werden in woningzoekenden met succes bemiddeld. Van de beschikbare woningen is 59% bemiddeld via de woonkrant. Wat betreft de overige toewijzingen zijn 49 woningen ingezet voor herhuisvesting van huurders uit herstructureringsgebieden, 176 voor urgenten, 106 voor maatwerk en 51 voor eigen inplaatsing. Daarnaast zijn ook nog 57 woningen bemiddeld door o.a. woningruil en naamsoverschrijving (diverse distributie). Ten opzichte van 2012 zijn meer woningen bemiddeld via de woonkrant. Bekijken we de woonruimtebemiddeling naar inkomen, dan is 97% van de beschikbare woningen verhuurd aan iemand met een jaarinkomen onder de Beperken we ons tot de inkomensgroepen waarbij huurtoeslag mogelijk is (primaire doelgroep), dan is 79% van de woningen toegewezen aan deze doelgroep. Jaarverslag Woningburo

22 Woningtoewijzingen 2013 naar huishouden en woningtype Huishouden Woningtype Eengezinswoning Meergezinswoning Seniorenwoning Totaal Een persoon Twee personen Drie personen Vier personen Vijf of meer personen Totaal Woningtoewijzingen 2013 naar huurprijs en inkomen Huurprijs Tot huurtoeslaggrens Huurtoeslaggrens tot Huishoudinkomen Vanaf Totaal Goedkoop (<374) Betaalbaar ( ) Duur ( ) Vrije sector (>681) Totaal Toelichting huishoudinkomen: De huurtoeslaggrens wordt bepaald door de maximum-inkomensgrenzen waarbij huurtoeslag mogelijk is. Deze inkomensgrenzen liggen afhankelijk van de huishoudgrootte en leeftijd voor 2013 tussen de en De inkomensgrens van is de inkomensgrens voor de staatssteunregeling waarmee woningcorporaties rekening moeten houden bij het verhuren van woningen. Jaarverslag Woningburo

23 Diverse beleidsvoornemens zijn in 2013 gerealiseerd. Zo is het streven om ca. 33% van de woningen te verhuren aan doorstromers met een resultaat van 36% gehaald. Ook het uitgangspunt om tenminste 90% van de beschikbare sociale huurwoningen te verhuren aan een huishouden met een inkomen tot is gehaald. De tabel met woningtoewijzingen naar huur en inkomen laat zien dat in 2012 slechts 32 woningen (3%) zijn toegewezen aan een huishouden met een inkomen boven de inkomensgrens van Hoewel via het Woningburo alleen woningen worden bemiddeld tot 681,-, zijn toch 4 woningen uit de zogenaamde vrije sector bemiddeld. In 2013 zijn 5% van de toegewezen woningen bemiddeld via eigen inplaatsing hetgeen valt binnen de norm van maximaal 10%. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de urgent woningzoekenden, welke binnen de termijn van maximaal één jaar een passende woning krijgen aangeboden, hierop in 2013 gemiddeld zo n 5 maanden hebben moeten wachten. Deze wachttijd is iets korter dan in Jaarverslag Woningburo

24 10. Belangrijkste ontwikkelingen in cijfers Klantenontwikkeling Urgenten (stand per einde kalenderjaar) Maatwerk (stand per einde kalenderjaar) NIEUWE INSCHRIJVINGEN Herstructurering Doorstromers Starter en thuisloos Overige starters Uit maastricht Uit regio Van elders UITSCHRIJVINGEN Na woningacceptatie Bestandsopschoning Overig Woonkrant Krantaanbod Deelnemers woonkrant uit Maastricht buiten Maastricht doorstromers instromers primaire doelgroep secundaire doelgroep en 2 pers., jonger dan 55 jaar en 2 pers., 55 jaar en ouder gezinnen Gem. aantal reacties per woning Gem. inschrijfduur top-3 reacties (jaren) 5.8 6,2 6,1 Jaarverslag Woningburo

25 Woningtoewijzing Toewijzingen herstructurering urgent maatwerk woonkrant diverse distributie eigen inplaatsing Beleid % eigen inplaatsing norm <=10% 9% 11% 5% % doorstromers norm +/- 33% 42% 40% 36% % primaire doelgroep norm >= 61% 79% 79% 79% % inkomensdoelgroep EU norm > 90% 95% 97% 97% wachttijd urgent (maanden) Kengetallen organisatie ORGANEN (aantal vergaderingen) Bestuur Per jaar Beleidsteam Per jaar Beroepscommissie Per jaar PERSONEEL Totaal vaste formatie Per einde jaar 3,11 3,11 3,11 Aantal tijdelijke medewerkers Per einde jaar Ziekteverzuim vaste formatie Per jaar 0,6% 1,7% 1,9% WOONRUIMTEVERDELING Nieuwe inschrijvingen Per jaar Advertenties woonkrant Per jaar Woningreacties Per jaar Woningreacties via woonbon met handmatige verwerking Per jaar Jaarverslag Woningburo

26 11. Financiële verantwoording Balans per 31 december 2013 Winst en verliesrekening A C T I V A VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 0 Overlopende activa Liquide middelen T O T A A L A C T I V A P A S S I V A 2013 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 0 Overlopende passiva T O T A A L P A S S I V A BATEN Inschrijfgelden Aanbodmedia 720 Overige opbrengsten 0 Bijdrage participanten (Servatius, Woonpunt, Maasvallei) Som der baten LASTEN Personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Inrichtingskosten Kantoormiddelen Kosten aanbodmedia Overige bedrijfslasten Som der lasten Verschil baten en lasten - 96 Rentebaten 96 Rentelasten 0 RESULTAAT 0 Jaarverslag Woningburo

27 Uitgave Woningburo September 2014 Woningburo Postbus BH Maastricht T E Jaarverslag Woningburo

28 Jaarverslag Woningburo

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Woningburo Maastricht en de toewijzing van de woningen van de in Woningburo Maastricht deelnemende woningcorporaties,

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService en tussen woningzoekenden en de bij WoonService

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij ZOwonen en de toewijzing van huurwoningen door ZOwonen Ingangsdatum 1 maart 2016 Artikel 1 Begrippen Woningzoekende:

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService en tussen woningzoekenden en de bij WoonService

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht 1. Voor wie? (toelatingscriteria) Iedereen die 18 jaar of ouder is en die legaal in Nederland verblijft, komt in principe

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : College van Burgemeester en Wethouders Van : I. Klompen Datum : 6 december 2011 In afschrift aan : - Zaaknummer : 676902 Bijlagen : - Onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid. Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten

Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid. Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten Historie corporaties van bouwen naar leefbaarheid 1901: woningwet (aanleiding

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Vastgesteld in SVH-bestuur 24 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstellingen woonruimteverdeling... 4 1. Passend huisvesten

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Een woning huren. in de regio Stedendriehoek

Een woning huren. in de regio Stedendriehoek Een woning huren in de regio Stedendriehoek Bent u op zoek naar een huurwoning in de Stedendriehoek dan kunt u zich inschrijven bij Woonkeus Stedendriehoek. Dat is het centrale punt voor de toewijzing

Nadere informatie

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN TOEWIJZINGSBELEID Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN Telefoon 043-4559101 Fax 043-4559102 E-mail info@wswittem.nl Internetadres www.wswittem.nl 2011 Woningstichting Wittem 2 A. Publicatie

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN TOEWIJZINGSBELEID Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN Telefoon 043-4559101 Fax 043-4559102 E-mail info@wonenwittem.nl Internetadres www.wonenwittem.nl 2011 Wonen Wittem 2 A. Publicatie

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen. R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON L A N D E N OON L A N D E N H A A G L A N D E N Haaglanden OON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Vereniging Golfbaan De Stok De Stok 16 4703 SZ Roosendaal. Jaarrekening 2011

Vereniging Golfbaan De Stok De Stok 16 4703 SZ Roosendaal. Jaarrekening 2011 De Stok 16 473 SZ Roosendaal Jaarrekening 211 INHOUD JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening BIJLAGEN 1 Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen Woonruimteverdeling 2014 SallandWonen April 2015 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Holland Rijnland

Woonruimteverdeling Holland Rijnland Alkemade Hillegom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten Warmond Zoeterwoude Vereniging van Woningcorporaties Holland

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Alle woonruimtes van de woningcorporaties zijn ongemeubileerd en niet gestoffeerd. Alles moet normaal gesproken dus zelf aangeschaft worden.

Alle woonruimtes van de woningcorporaties zijn ongemeubileerd en niet gestoffeerd. Alles moet normaal gesproken dus zelf aangeschaft worden. Woningcorporaties Het proces om een woonruimte te huren, is voor studenten anders dan voor medewerkers. Het eerste gedeelte geeft de beschrijving voor studenten. Voor het medewerkersgedeelte verwijzen

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Wonen in een gebied waar anderen graag recreëren. Dat is het unieke van een woning van Wetland Wonen. Wij verhuren woningen in de sociale huursector.

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 24 december 2013 Voorzitter: Klaartje Bruyn Secretaris: Peter-Paul van Gemerden Penningmeester: Reinder de Haan Inhoud Inhoud...2 Inleiding...2 Jaarrekening...3

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart Comfortabel wonen in Empel 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart 10 huurwoningen Vragen? te Empel Vlakbij het dorpshart van Empel bouwt Mooiland 10 huurwoningen voor senioren. De 10 nultredenwoningen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

specimen specimen specimen specimen specimen van specimen

specimen specimen specimen specimen specimen van specimen RAPPORT inzake de jaarrekening 2006 van B.Y. Voorbeeld De Meern, 2007 INHOUD Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 JAARREKENING A Balans per 31 december 2006 9 B Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Handboek. d.cornelissen

Handboek. d.cornelissen Handboek d.cornelissen Inhoudsopgave 1. Een nieuwe inschrijving op Thuis in Limburg 2 2. Inloggen met uw bestaande inloggegevens 6 3. Reageren op woningen 8 4. Algemene informatie 10 1 Een nieuwe inschrijving

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 Regio Utrecht. Naar een nieuwe Huisvestingsverordening

Woonruimteverdeling 2015 Regio Utrecht. Naar een nieuwe Huisvestingsverordening Woonruimteverdeling 2015 Regio Utrecht Naar een nieuwe Huisvestingsverordening Voorwoord De verdeling van sociale woonruimte is in de regio Utrecht een taak voor diverse partijen in zestien gemeenten.

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Deze informatiebrochure is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, februari 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie.

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie. Een woning zoeken Als u op zoek bent naar een sociale huurwoning, kunt u zich bij Woongaard inschrijven als woningzoekende. Lees voor meer informatie over inschrijving de folder Inschrijven bij Woongaard.

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie