Inhoud. Jaarverslag Woningburo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Jaarverslag Woningburo 2013. 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Inhoud 1. Werkzaamheden Organisatie Verdelingsbeleid Vernieuwd systeem Slaagkans Deelnemers Woonkrant Inschrijvingen Urgenties Woningtoewijzing Belangrijkste ontwikkelingen en cijfers Financiële verantwoording Jaarverslag Woningburo

4 1. Werkzaamheden Woningburo is een samenwerkingsverband van de drie Maastrichtse woningcorporaties Woonpunt, Servatius en Maasvallei. De samenwerking richt zich primair op de uitvoering van het Maastrichtse woonruimteverdelingssysteem. In dit kader verrichtte het Woningburo in het verslagjaar de volgende werkzaamheden: Klantenbeheer (centrale woningzoekendenregistratie); het verzorgen van voorlichting (telefonische helpdesk, verspreiden van informatie via o.a. brochures en website); bemiddeling urgenten en bijzondere doelgroepen; plaatsing woningaanbod via diverse media en verwerken respons; monitoring en rapportage met betrekking tot de doelstellingen; woningruilbemiddeling; secretariaatswerkzaamheden; beleidsvoorbereiding; automatiseringsdiensten. De dienstverlening van Woningburo verloopt vooral via de website Via de website kunnen woningzoekenden: Actueel woningaanbod bekijken; een zoekprofiel vastleggen; online reageren op gewenste woningen; resultaten bekijken van persoonlijke reacties; online inschrijven en wijzigen van inschrijfgegevens; deelnemen aan de woningruildatabank; volgen nieuwsberichten. Woningburo heeft ook een telefonische helpdesk, die elke ochtend van 8.30 tot 12 uur bereikbaar is. Bij de helpdesk kunnen woningzoekenden terecht met alle vragen rondom hun inschrijving en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een huurwoning. De helpdesk biedt verder ondersteuning voor woningzoekenden die niet beschikken over internet. Jaarverslag Woningburo

5 2. Organisatie Bestuur Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurders van de drie deelnemende woningcorporaties. Op basis van beleidsvoorstellen van het beleidsteam bepaalt het bestuur het uiteindelijke woonruimteverdelingsbeleid. Ook neemt het bestuur besluiten aangaande de organisatie en arbeidsvoorwaarden van het Woningburo. Voorbeelden hiervan zijn de vaststelling van de begroting, jaarrekening, het arbeidsvoorwaardenreglement en het jaarplan woonruimteverdeling. Buiten de jaarlijks terugkerende beslispunten rondom het jaarplan, de financiële jaarrekening en de begroting heeft het bestuur in 2013 ondermeer een besluit genomen over de verhuizing van Woningburo en is een vervolg gegeven aan de lopende verkenning naar een mogelijke integratie van Woningburo en Thuis in Limburg. Beleidsteam Het beleidsteam adviseert het bestuur over het te voeren beleid en bestaat uit afgevaardigden van gemeente, woningcorporaties en Woningburo. Eind 2013 bestond het beleidsteam uit vijf leden. Het beleidsteam vergaderde in het verslagjaar 8 maal. Door het beleidsteam zijn in het verslagjaar diverse zaken voorbereid en onderling afgestemd. Hierna een blik op de agenda. Jaarplan 2013 Het jaarplan bevat een prognose van het aantal te verwachten woningbemiddelingen in het komende jaar en afspraken over de verdeling van deze woningen over de diverse doelgroepen. Er worden aannames gedaan voor het aantal benodigde woningen voor urgent woningzoekenden en woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen. Gewijzigd overheidsbeleid ingegeven door EUmaatregelen maakte het nodig om strak te blijven sturen op inkomen. Het beleid is dat minimaal 90% van de beschikbare sociale huurwoningen wordt verhuurd aan een huishouden met een huishoudinkomen tot In het jaarplan 2013 is verder bepaald dat minimaal 45% van alle beschikbare huurwoningen wordt bemiddeld via een woningpublicatie. De overige woningen gaan naar diverse doelgroepen zoals urgenten, uitstroom uit opvangvoorzieningen, uitstroom uit Jaarverslag Woningburo

6 zorginstellingen, statushouders, herstructureringskandidaten en beperkte eigen inplaatsing door de verhuurder. Integratie Woningburo en Thuis in Limburg In vervolg op eerder uitgevoerde gezamenlijke verkenningen heeft in 2013 verder onderzoek en overleg plaatsgevonden naar een mogelijke integratie tussen Woningburo en Thuis in Limburg, waarbij het nog niet tot concrete besluitvorming is gekomen. Managementrapportages Het beleidsteam volgt de ontwikkelingen in de woonruimteverdeling en behandelt hiertoe diverse door het Woningburo opgestelde managementrapportages. De rapportages geven inzicht in het aantal ingeschreven woningzoekenden, de reacties op woningpublicatie, de woningbemiddelingen en woningweigeringen. Publicatie woningaanbod Door het toenemend gebruik van internet als publicatie en reactiemedium is in de loop van 2013 gestopt met het wekelijks adverteren van beschikbare huurwoningen in een huis-enhuisblad. Beschikbare woningen worden wekelijks gepubliceerd via de website van Woningburo. Als overgangsmaatregel worden aanvullend flyers met beschikbare woningen uitgegeven die kunnen worden opgehaald bij de woningcorporatie. Passendheidsnormen Onder invloed van huurprijsbeleid zijn de passendheidsnormen bijgesteld, zodat meer woningen binnen bereik komen voor woningzoekenden die afhankelijk zijn van huurtoeslag. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de gehanteerde huur-inkomentabel. In deze tabel is vastgelegd bij welke inkomensgroepen gereageerd kan worden op woningen met een bepaalde huurprijs. Jaarverslag Woningburo

7 Beroepscommissie Naast het bestuur en beleidsteam bestaat er tevens een onafhankelijke beroepscommissie. Deze commissie behandelt schriftelijke bezwaren tegen genomen beslissingen. De commissie is samengesteld uit een jurist (voorzitter), een sociaal-medisch deskundige en een lid met deskundigheid op het gebied van de volkshuisvesting. In 2013 is geen bezwaarschrift ingediend. Woningburo Eind 2013 bestond de vaste formatie uit 3,1 fte. Het team vervult zowel front office als back office taken. De front office (klantenservice) beantwoordt via telefoon en s vragen van woningzoekenden. De gestelde vragen hebben veelal te maken met de wijze waarop men in aanmerking kan komen voor een huurwoning, het verkrijgen van urgentie, het verkrijgen van inzicht in de wachttijd en het laten aanpassen van de inschrijfgegevens. De back office (woonservice) heeft vooral te maken met het plaatsen en verwerken van woningadvertenties, coördinatie van maatwerkmeldingen en urgentieaanvragen en diverse administratieve- en secretariaatswerkzaamheden. Jaarverslag Woningburo

8 3. Verdelingsbeleid Het gezamenlijk verdelingsbeleid zoals dit tot stand komt onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur vindt zijn weerslag in diverse spelregels, beleidsuitgangspunten en prestatieafspraken. De voor woningzoekenden geldende spelregels zijn vastgelegd in het reglement woonruimteverdeling. Iedereen die in Maastricht in aanmerking wil komen voor een betaalbare huurwoning van een woningcorporatie begint met in te schrijven als woningzoekende bij Woningburo. Na inschrijving is het mogelijk om te reageren op het wekelijkse aanbod van beschikbare huurwoningen. Door te reageren op het actuele woningaanbod kunnen woningzoekenden zo veel mogelijk zelf invulling geven aan hun individuele woonwensen. Om sneller een woning te krijgen, kunnen woningzoekenden onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een urgentie. Naast woningen voor urgent woningzoekenden, worden ook jaarlijks woningen gereserveerd voor woningzoekenden die niet zonder gerichte woonbegeleiding zelfstandig kunnen wonen en meestal moeten uitstromen vanuit een opvang- of begeleid wonen situatie. In de laatste situatie wordt gesproken over maatwerkwoningtoewijzingen. De drie genoemde doelgroepen woonwens, urgent en maatwerk worden hierna kort toegelicht. Woonwens Na de inschrijving als woningzoekende kan ter invulling van de woonwens gereageerd worden op het wekelijkse woningaanbod zoals dit vooral gepubliceerd wordt via internet. Verder is het ook mogelijk om bij het Woningburo een abonnement af te sluiten voor toezending van de beschikbare woningen of kan een flyer met woningaanbod worden opgehaald bij de woningcorporatie. Gegadigden die voldoen aan de gestelde voorwaarden komen op volgorde van de diverse volgordecriteria in aanmerking voor de gewenste woning. Afhankelijk van de publicatiewijze worden woningen bemiddeld op basis van inschrijfduur, loting of voor nultredenwoningen met bijzondere voorrang. Via internet is het makkelijk om het aanbod online te bekijken en om reacties vast te leggen. Ook wordt via het internet teruggekoppeld op welke plaats de ingediende reacties zijn geëindigd. Urgent Aangezien bij het zoeken naar een gewenste woning over het algemeen een inschrijfduur nodig is van enkele jaren, is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een urgentie. Urgent woningzoekenden mogen niet zelf reageren op de gepubliceerde wo- Jaarverslag Woningburo

9 ningen, maar krijgen binnen de termijn van maximaal één jaar een passende woning aangeboden. Bij dit aanbod wordt geen rekening gehouden met de woonwensen. Een urgentie is dan ook vooral bedoeld voor mensen die om bepaalde redenen snel een huurwoning nodig hebben. Maatwerk Naast het gehanteerde onderscheid tussen woonwens en urgent zijn er ook faciliteiten voor bijzondere doelgroepen. Zo werken de corporaties mee aan de huisvesting van gehandicapten, vluchtelingen, moeilijk plaatsbaren en zijn er regelingen met diverse opvang- en hulpverleningsinstellingen. De hier genoemde faciliteiten maken onderdeel uit van de maatwerkregeling. Wat betreft de regelingen met instellingen is er sprake van één centraal aanspreekpunt dat wordt ingevuld door Housing Accomodations. Jaarverslag Woningburo

10 4. Vernieuwd systeem Websitebezoek en zoekopdrachten Jaarverslag Woningburo

11 Met maandelijks gemiddeld unieke bezoekers in 2013 is de website iets beter bezocht dan in 2012 (gemiddeld bezoekers). Steeds meer woningzoekenden maken gebruik van de mogelijkheid om online in te schrijven, hun inschrijfgegevens te wijzigen, hun inschrijving te verlengen en natuurlijk te reageren op het wekelijkse nieuwe woningaanbod. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zoekopdracht vast te leggen om zodoende via op de hoogte te blijven van gewenst woningaanbod. Gemiddeld worden maandelijks s verzonden met beschikbare woningen die voldoen aan het opgegeven zoekprofiel. In 2012 ging dit nog om gemiddeld s per maand. Jaarverslag Woningburo

12 Slaagkans Zoekenden / aanbod woonkrant Aanbod Zoekenden Poly. (Zoekenden) 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Slaagkansen woonkrant Jaarverslag Woningburo

13 De verhouding tussen het aantal actief zoekenden en het aantal dat er uiteindelijk in slaagt om een woning te huren via de woonkrant is uit te drukken in een slaagkans. De slaagkans hangt dus af van het aantal actief zoekenden en het aantal woningen dat via een publicatie in de woonkrant wordt bemiddeld. Zo laat de grafiek zien, dat hoewel het aantal actief zoekenden in 2013 op het niveau van 2012 is gebleven, de slaagkans toch is toegenomen. Dit komt omdat in 2013 meer woningen zijn bemiddeld via de woonkrant. In 2013 is 17% van de actief zoekenden er in geslaagd om een woning te vinden. In 2012 was de slaagkans nog 13%. Vooral een toename van het aantal via de woonkrant bemiddelde woningen heeft ertoe geleid dat een groter deel van de actief zoekenden geslaagd is in het vinden van een gewenste woning. Jaarverslag Woningburo

14 Deelnemers Woonkrant Deelnemers woonkrant Gemiddeld aantal reacties per woning Jaarverslag Woningburo

15 In 2013 hebben actief zoekenden tenminste één keer gereageerd op een woning. Uit de grafiek is af te lezen dat het aantal actief zoekenden (deelnemers woonkrant) vanaf 2012 is toegenomen. Het aantal actief zoekenden is in 2013 op het niveau van 2012 gebleven. Ondanks het toenemend aantal actief zoekenden zien we een daling van het gemiddeld aantal reacties per woning. Deels is dit te verklaren door een toename van het aanbod, maar zal ook te maken hebben met selectief zoekgedrag. Van alle actief zoekenden heeft 78% een inkomen onder de huurtoeslaggrens en heeft 97% een jaarinkomen tot Van de actief zoekenden heeft verder 33% een huurwoning van een corporatie in Maastricht en is 78% woonachtig in Maastricht. 46% van de actief zoekenden betreft een eenpersoonshuishouden. Van de woningzoekenden die gereageerd hebben op het woningaanbod staan de drie hoogst scorende reacties gemiddeld 6,1 jaar ingeschreven. De reacties op het woningaanbod zijn vooral kenbaar gemaakt via de website van het Woningburo. In 2013 is 98% van de reacties ontvangen via internet en 2% via de post. Het aandeel internetgebruikers is hiermee gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Jaarverslag Woningburo

16 7. Inschrijvingen Nieuwe inschrijvingen Nieuwe inschrijvingen Uit Maastricht Uit de regio Van elders Jaarverslag Woningburo

17 In het verslagjaar zijn woningzoekenden ingeschreven. In 2012 was het aantal nieuwe inschrijvingen Van de nieuw ingeschrevenen is 30% reeds huurder van een corporatiehuurwoning in Maastricht. Bij inschrijving hebben 119 woningzoekenden aangegeven thuisloos te zijn. Kijken we naar de geografische herkomst van de ingeschreven woningzoekenden, dan komt 75% uit Maastricht, 7% uit de regio en 18% van buiten de regio. Jaarverslag Woningburo

18 8. Urgenties 300 Urgenties Stand urgenten einde jaar Jaarverslag Woningburo

19 In 2013 zijn in totaal 218 urgenties toegekend. Dit is een geringe toename ten opzichte van de 208 urgenties in Hoewel alle urgenten binnen één jaar een woningaanbod krijgen, blijft niet iedereen hierop wachten. Tussentijds worden op verzoek ook weer urgenties ingetrokken. Bij het weigeren van een passend woningaanbod komt de inschrijving te vervallen en kan gedurende de periode van een jaar geen urgentie worden aangevraagd. In 2013 zijn 31 urgenten uitgeschreven na het weigeren van een passend woningaanbod. In 2012 waren dit 39 uitschrijvingen. Aan het eind van 2013 waren nog 102 urgenten in afwachting van een woningaanbod. Jaarverslag Woningburo

20 9. Woningtoewijzing Toewijzingen % 11% 42% 10% 15% 11% - herstructurering - urgent - maatwerk - via woonkrant - diverse distributie - eigen inplaatsing Toewijzingen % 5% 5% 5% 16% 10% - herstructurering - urgent - maatwerk - via woonkrant - diverse distributie - eigen inplaatsing Jaarverslag Woningburo

21 Onder de deelnemers aan het Woningburo is afgesproken, dat alle beschikbare zelfstandige huurwoningen tot de huurtoeslaggrens ( 681,02 in 2013) worden aangeboden via Woningburo. De studentenhuisvesting van de Maastrichtse woningcorporaties wordt niet bemiddeld door het Woningburo maar door Maastricht Housing. Huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens worden door de verhuurders zelf bemiddeld. Niet alle via het Woningburo aangeboden huurwoningen worden gepubliceerd in de woonkrant. Een groot deel van de aangeboden woningen is nodig voor het huisvesten van urgent woningzoekenden en woningzoekenden behorende tot specifieke doelgroepen (herhuisvesting uit sloopwoningen, gehandicapten, mensen met woonbegeleiding, moeilijk plaatsbaren en vluchtelingen). Het streven was om bijna de helft van de beschikbaar komende huurwoningen aan te bieden via de woonkrant. Hierdoor wordt bereikt, dat er voldoende keuzemogelijkheden blijven voor zoekers via de woonkrant en dat het verder oplopen van de wachttijden voor een huurwoning wordt beperkt. In totaal werden in woningzoekenden met succes bemiddeld. Van de beschikbare woningen is 59% bemiddeld via de woonkrant. Wat betreft de overige toewijzingen zijn 49 woningen ingezet voor herhuisvesting van huurders uit herstructureringsgebieden, 176 voor urgenten, 106 voor maatwerk en 51 voor eigen inplaatsing. Daarnaast zijn ook nog 57 woningen bemiddeld door o.a. woningruil en naamsoverschrijving (diverse distributie). Ten opzichte van 2012 zijn meer woningen bemiddeld via de woonkrant. Bekijken we de woonruimtebemiddeling naar inkomen, dan is 97% van de beschikbare woningen verhuurd aan iemand met een jaarinkomen onder de Beperken we ons tot de inkomensgroepen waarbij huurtoeslag mogelijk is (primaire doelgroep), dan is 79% van de woningen toegewezen aan deze doelgroep. Jaarverslag Woningburo

22 Woningtoewijzingen 2013 naar huishouden en woningtype Huishouden Woningtype Eengezinswoning Meergezinswoning Seniorenwoning Totaal Een persoon Twee personen Drie personen Vier personen Vijf of meer personen Totaal Woningtoewijzingen 2013 naar huurprijs en inkomen Huurprijs Tot huurtoeslaggrens Huurtoeslaggrens tot Huishoudinkomen Vanaf Totaal Goedkoop (<374) Betaalbaar ( ) Duur ( ) Vrije sector (>681) Totaal Toelichting huishoudinkomen: De huurtoeslaggrens wordt bepaald door de maximum-inkomensgrenzen waarbij huurtoeslag mogelijk is. Deze inkomensgrenzen liggen afhankelijk van de huishoudgrootte en leeftijd voor 2013 tussen de en De inkomensgrens van is de inkomensgrens voor de staatssteunregeling waarmee woningcorporaties rekening moeten houden bij het verhuren van woningen. Jaarverslag Woningburo

23 Diverse beleidsvoornemens zijn in 2013 gerealiseerd. Zo is het streven om ca. 33% van de woningen te verhuren aan doorstromers met een resultaat van 36% gehaald. Ook het uitgangspunt om tenminste 90% van de beschikbare sociale huurwoningen te verhuren aan een huishouden met een inkomen tot is gehaald. De tabel met woningtoewijzingen naar huur en inkomen laat zien dat in 2012 slechts 32 woningen (3%) zijn toegewezen aan een huishouden met een inkomen boven de inkomensgrens van Hoewel via het Woningburo alleen woningen worden bemiddeld tot 681,-, zijn toch 4 woningen uit de zogenaamde vrije sector bemiddeld. In 2013 zijn 5% van de toegewezen woningen bemiddeld via eigen inplaatsing hetgeen valt binnen de norm van maximaal 10%. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de urgent woningzoekenden, welke binnen de termijn van maximaal één jaar een passende woning krijgen aangeboden, hierop in 2013 gemiddeld zo n 5 maanden hebben moeten wachten. Deze wachttijd is iets korter dan in Jaarverslag Woningburo

24 10. Belangrijkste ontwikkelingen in cijfers Klantenontwikkeling Urgenten (stand per einde kalenderjaar) Maatwerk (stand per einde kalenderjaar) NIEUWE INSCHRIJVINGEN Herstructurering Doorstromers Starter en thuisloos Overige starters Uit maastricht Uit regio Van elders UITSCHRIJVINGEN Na woningacceptatie Bestandsopschoning Overig Woonkrant Krantaanbod Deelnemers woonkrant uit Maastricht buiten Maastricht doorstromers instromers primaire doelgroep secundaire doelgroep en 2 pers., jonger dan 55 jaar en 2 pers., 55 jaar en ouder gezinnen Gem. aantal reacties per woning Gem. inschrijfduur top-3 reacties (jaren) 5.8 6,2 6,1 Jaarverslag Woningburo

25 Woningtoewijzing Toewijzingen herstructurering urgent maatwerk woonkrant diverse distributie eigen inplaatsing Beleid % eigen inplaatsing norm <=10% 9% 11% 5% % doorstromers norm +/- 33% 42% 40% 36% % primaire doelgroep norm >= 61% 79% 79% 79% % inkomensdoelgroep EU norm > 90% 95% 97% 97% wachttijd urgent (maanden) Kengetallen organisatie ORGANEN (aantal vergaderingen) Bestuur Per jaar Beleidsteam Per jaar Beroepscommissie Per jaar PERSONEEL Totaal vaste formatie Per einde jaar 3,11 3,11 3,11 Aantal tijdelijke medewerkers Per einde jaar Ziekteverzuim vaste formatie Per jaar 0,6% 1,7% 1,9% WOONRUIMTEVERDELING Nieuwe inschrijvingen Per jaar Advertenties woonkrant Per jaar Woningreacties Per jaar Woningreacties via woonbon met handmatige verwerking Per jaar Jaarverslag Woningburo

26 11. Financiële verantwoording Balans per 31 december 2013 Winst en verliesrekening A C T I V A VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 0 Overlopende activa Liquide middelen T O T A A L A C T I V A P A S S I V A 2013 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 0 Overlopende passiva T O T A A L P A S S I V A BATEN Inschrijfgelden Aanbodmedia 720 Overige opbrengsten 0 Bijdrage participanten (Servatius, Woonpunt, Maasvallei) Som der baten LASTEN Personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Inrichtingskosten Kantoormiddelen Kosten aanbodmedia Overige bedrijfslasten Som der lasten Verschil baten en lasten - 96 Rentebaten 96 Rentelasten 0 RESULTAAT 0 Jaarverslag Woningburo

27 Uitgave Woningburo September 2014 Woningburo Postbus BH Maastricht T E Jaarverslag Woningburo

28 Jaarverslag Woningburo

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Federatieraad Maaskoepel, 8 juni 2015 (versie 1.1) Inhoud 1. Introductie... 3 2. De doelen van woonruimtebemiddeling... 6 3. Oriënteren... 8 4. Inschrijven...

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Titel Pagina Voorwoord 5 6 Financiën 38 1 Inleiding 6 2 Interne ontwikkelingen 8 9 9 9 11 11 12 Solide financiële positie Risico s en risicobeheer

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag SSH 2008

Jaarverslag SSH 2008 Jaarverslag SSH 2008 Inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 4 Volkshuisvestingsverslag 1 Samenwerking en verbindingen 6 2 Ontwikkeling en kwaliteit van ons bezit 9 3 Energie en duurzaamheid 15 4 Verhuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving?

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving? Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? U kunt zich bij WoonnetRijnmond inschrijven voor een huis, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging als u minimaal 18 jaar oud bent, of uw partner minimaal

Nadere informatie