Deze r,veg en ook cen langs het terrein vcoïende weg waren docr. In fifsciirift aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze r,veg en ook cen langs het terrein vcoïende weg waren docr. In fifsciirift aan:"

Transcriptie

1 RotterdanSche Lourcirit'' en in ":Iet Volkt' van 31 :dei jol., nelke beide verslagen zen :ritvoauig en juist held geven van ueze landdag en da ixm~i;13 van or(-:eiiisatie "Zwart Front" in het aigeneen, Tevens is hierbij,;evoegu een exemplaar van het orgasn ffzwa;*t; Trant" van 30 dlai jol., waarin ue tioor de vercchillende sprekers geh3uden redevoeringen zijn weergegeven. "er aanvullini; van deze verslagen worcit nog hot vdgende verme id. Over het algeij!een imrikto de landdag een povere lnüruk en bevpst izde danrm3de de door den leider geuite medeàeeling, dat deze organisatie XeL finantiaele iaoeiiijkhedsn heeft tu kampen. Ce landdag, die ais streng beslotvn bedoeld was, werd ge- Deze r,veg en ook cen langs het terrein vcoïende weg waren docr de politie afgezet, wut echter niet belotte, &ìt van uit de huizen e:i vanaf!iet iiist afgezotte rleo:l win cion openbaren weg, RAY ; SWnm Z..'.clen :,;inister van Justitie. I I! If ll van Defensie, In fifsciirift aan: dv:~?:(:er Procureur-Gun?razl b/h Gerucht shof tg Jen 1302Gi. t It SI 11 U It te ARl?IIEM. - de

2 - 2-2e,.;&ouder, redevqoringen, die door oa:~ sterken loudspaker %er- den versterkt, cluidoii,ji: te volgen :;raren eri hei; ge17did tot vsr i;i de bosschen d2icielijk te hooron wcìs. :)e redovcaringon van cren leider -Arncld XXii, waren in m r- kelijkheid cc5ierper ;c:ln is weergegevsn in het org;rian, Do overheid, aie o.a. volcens heri! tsl van onnoodáge b~~lorni-rin~cn in den meg had gelegd, werd smalend dcor 1it.m annp,eduii< a-~: de potentaten, de Reg9ering telkens als de ui tbuíters. Kaar voren xerd <ebnicht Set stand-dnt, dat opstsrid g3rt:ch- ti6d is, waar het gezae naiatig is, en betoosa dat de overheid thans crnsti5 te kort schiet. "Voor ons gsidt maar 6én wet en d%t is da wet vím Sct flzaart Yront'' 8ri die zal eens zijn die van het V2derlandsche Yolk. De Zwart Froriters ai Jn de fapsceldragers vm dei: nieuwen tijd en zijn bereid om :Sociorlund t3 raaden en aciunwor ieder offer te geven. Dat is de kracht van de beweging. Vi.j schrikken voor geen enkel raidtel temg eii zi.jn bereid opstand to pruuken; w ij buigen voor geen mensch. 3c'L Lkuert -;rant uiaïcheor$l 3et Tasjeisme komt1 Hoog de vanen min den opssaxid! Storm op cien Etaat.'' Dcor der1 leider wercien telegrarunen voorgelezen, welke zouden en

3 a. pl-icht meet. Ik beloof ùft te doen in werkelijke kaneraadschap met zijn stri,jdnakkers van ;iet,;wartu-'ront en ir oprechten trouw en gehoorzamnhcid as.n de beginselen en acn mijn hider. \ krijging V :~ÍL rechtvaardigheid en ordo. Ja dit beloof ik P 4-

4 s-gravenhage, den, Juli Bericht op sclwijuen zm Aan..

5 * ,., , t I ', I InpZaafs Van 'duizenden. nog geen,vijfhonderd ' jongelieden......i..-,..ii..,,. _.. < _ <. De Jeugenachtige, perf marechaussk op zijn de reizigers, die naar OisterwfJk kwamen. Omstreeks tien uur is,de Lind, in de kom der gemeente, door matechaussée en Nksveldwacht.afgesloten voor alle verkeer. Eet doorgaand verkeer w grenswegen...,\ Ai spoedig zou ordemaatregelen te veel eer, zouden ziln voor het,,.zwart Front"-fascisme. Extra-treinen waren er niet en meer dan een zestal autobussen met landdagbezqeken kwam O. " I I I 1 i I Het uit Italië overgewaaide fascisme, zoals dat hier in Holland tiert, Is een merkwaardig onkruid, dat zichzelf vernietigt, zodra het een beetje begint te woeke opduikt, wanneer ied morsdood is of. verdr nieuwe Duitse variëteit. Na de paleisrevoluti,,de Bezem",deden uiteenvallen in nieuwe organisaties, die de een voor,.de ander na, tengevolge van ruzie en verdeeldheid in eigen kamp, spoedig weer,verdwenen, hoorde.men tot verleden jaar nog wel geruchten over een armetierige loot aan' de reeds VerStoIWn stam, die onder de naam,,zwart Front",tot ontwikkeling trachtte te komen in de zuldelijke provincies. 'Een zekere mold Meyer, de zich aandiende als de mveelste redder Van nnen geschieden over ' de' lijk volgelingen, maar om aìie risico Nijmegen. ' * mpagandadienst kondigde llen leider aan. Via een' speelde een grammofoon a even later schreed een mart uniform, op de voet gevolgd door eeq rreertígtal,,zwarte Stomers", naar het in een etingstepein opgestelde scha* t Een eerbiedige koa Toen de &nziek was uitgespeeld, groette de heer Meyer de aanwezigen met een langs electro-dynamische. weg versterkt,,zwad Front". De volgeiingen. beantwoordden deze e91 mm1 en heel lndrukwekbleef het bij. Verlegen meb de gerlnge opkomst, verzacht de heer Ant04 t wat'vouer zou toegesproken. Spr. betoogde, dat het huidige rxgej-ingssysteern in elkaar geslagen dient te I_-. mnnhnid-

6 > Op de leugenachtige pers, die het volk misle!. $ ook, m het een en 4nder aangemerkt, houden, redevoeringen, waarbij zij, äie deze uittreksefq schreven, zinsneden bezigden als;; :,,onder donderende toejuichingen zijner tal- \rijke, aanhangers, betrad de leiders het spreek* gestoelte..; :In werkelijkheid.kon alleen he6 l Aan het belachelijke gedoe van de min OF. meer ge-exalteerde jongelieden is door de burgerij van Oisterwijk slechts weinig aan+ dacht geschonken.- Ook tegenstanderi hebbed de -met zovee1 drukte aangekondigde landdag: volledig genegeerd. Onregelmatigheden deden. zich niet voor en het actief optreden van de uitvoerende macht bleef beperkt tot het aan4 houden van een tweetal knapen ; in verband met een overtreding van het uniformverbob De landdag werd bijgewoond door ür. Aifred A. Haighton en zijn adjudant Marseille..,, Er zijn nu eenmaal lieden, die nimmer genoeg krijgen van fascistische experimenten. Wij betwijfelen, of de leiding van,,zwaq F ront met vreugde op deze eerste landdag zal terugzien. In haar $eleurstelling delen de Oistemijkse middenstanders, die met hun voorraden koopwaar zijn blijven zitten De opgedane eharing met voorspelllngen van he8,,zwarte Front zullen zij een volgende keef stellig wel met een korreltje zout nemeb.4 c

7

8 ~ vlaggen ~ baren ~ schriften ~ waren ~ een USCA iycurl1uuu ut: A~ULIUWXI uddi wmiiien orengen zouden. En uitera.&rd gebrerde politiemaatreg4im genomen. Aan alle toegangsnegen n+r N.-Brabant, zoowel aan de Umburgsche al$. Zeeuwsche grens, bij de ponten en de'.*ggen in! het Noorden werden inarechailssées en r3ksveldwacht.s geposteerd, die opdracht hadden nauwlettend toe te zien, dat geen mar& hemden en geen wapens Brabant binnen- kwameil;om Oisterwijk werd een cordon van politiemannen getrokken onder commando van ïuitenant Kist. Ieder die den weg naar OisterwUk opging wid aangehouden en -ondervraagd en de.&ut&dw.den-doorzocht. Ook op het station werd nauwmtgd toezicht gehouden. In OisterwUk Elf waï-en voorts 50 marechaussées en tal van riiksveldwachters ee-... concentreerd. Het -verkeer naar het landdag- terrein. - een wei achter een boerderij - werd langs &n weg,,-veel mogelijk buiten de be- 3 bouwde kom om geleid en bij het terrein was ti een heel stuk van dien weg afgezet. Slechts zki. die konden aantoonen, dat ZU op het terrein -c moesten zijn, werden doorgelaten. In de schuur ' van de boerderij waren bereden marechaussées 'C]e entreekaart eenmaal itioneele net geloodst, aan fi -tweede scherpe contróle, ditmaal va,n de. zelf, die uiterst i nauwkeurig.controlee,rden,, dat geep onbevoegcj den op het terrein:kwpmen. Dit terrein was met, veie oranje-wft-licht-blauwe en oranje-zwarte versierd. Borben duidden aan, waar de I groepen zich moescen opstellen en op het terrein, trokken de leden van de stormgroep hun jas I uit, omdat zij in dat-weiland, ver van den openweg - op de plaatsen, waar het kant- ' publiek nog een glimp zou kunnen opvangen, zeilen gespannen - in hun uniformen mochten paradeeren. 1 ' Hier en daar hingen trahiparanten, met opals:'.storm van het fascisme, Uit +d, Storm van millioenen,. De Leider heeft daarna een rede gehouden, waarvan wij een korte samenvatting ontvingen, in welke samenvatting de,,donderende toejuichingen van zijn talrijke aanhangers" reeds bu voorbaat werden verwerkt. In deze rede werd betoogd, dat alleen het Zwarte FronL de Nederlandsch natte haar innerluke en uiterlijke kracht kan teruggeven. Voorts noemde cpreker het een gelukkig verschijnsel. dat er maar UK) weinig fascisten waren, omdat slechts het kleine getal iets kan doen. Het groote getal brengt slechts corruptie. ln dit verband hooäden wij mk nog een vegdliking.ml w m den Zwijger, omdat de Vader des Vaderlands met klein aantal eensgezinden het machtige Spanje wist te verslaan. Met het Wilhelmus is de landdag. welke een zeer rustig beloop had, besloten. De Engelsche - generaal O'Duffy, leider van een g r ~ e Enqel- ~ &he fascisten, die het voornemen te kennen had gegeven, dezen landdag te bezoeken, heeft naar wu vernamen bijtuds een wenk gckrecen. met betrekking tot de wet op politieke actie a qjooq door buitenlanders. Hij heeft daarom verstek QTqEp?Ja laten gaan. De veronderstellmg 1iJkt ons niet gewaagd, dat deze teleurstelling hem een veel grootere deceptie zal hebben bespaard, Het is een rare tqd, waarin wu le\en! l. e_c Njaegen. Behalve deze afdeeling werden er, blijkens de bordjes, groepen verwxht uit Oister- A-ijk, Tilburg, Heerlen; Den Haag, Amsterdam, R.otterdam, UtrecM,:.Etten-Leur, Breda, Dec Bosch en' Lepeiktraatr. een gehucht bij Bergen op Zoom. Toen de heer Afkonietti den eersten fascistischen landdag opende zei hij o.a. letterlijk het volgende: ik zie nog zoo veel groene plekken. Ga wat meer verspreid staan, opdat het wat roller lijkt. V'qvolgens deelde hij mee, dat ae Leider weldra persoonlijk zou komen. Zooals men weet is M. negens beleediging van minista Colijn door de rechtbank. te 's-hertogenbosch veroordeeld tot f 200.boete, subsidiair 40 dagen hechtenis en- f.:4ot. 7 kosten:. Aangezien de boete niet wecd ;betaald. heeft de politfe M. -willen -arfesteeren. Hij' bleek toen echter ' spoorloos verdwenen te zijn. Over deze aangelegenheid zei de heer Antonietti o.a., dat men den Leider niet mu kunnen arresteeren, dan over de lichamen van de Zwart Fronters, die allen hun leven muden willen geven, om de schande,' over den Lelder gebracht uit te wisschen, waaraan hij onw-iddellijk toevoegde, dat enkele leden inmiddels- de f. 240 hadden betaald, zoodat van een arrestatie geen sprake meer mu zun. Deze leden moesten echtm het geld weer terug hebben en aangezien de Leiáer, naar hij later zeif nog eens uitdrukkelijk verzekerde, principieel weigerde het geld te geven, mu er een mllecte gehouden worden, nipt cin de boete te tetnlen dus, maar om den leden, die den losprus hadden betaald, het voorschoc terug te geven.. Naar aanleiding van deze arrestatie-kwestie hebben wij nog een onderhoud gehad met den burgenieester van Oisterwijk, den heer Verwiel, die ons hierover een eenigsp. andere lezing gaf, dan het communiqué, dat ' wij over deze aangelegenheid 1a;ter van de zijde vön het. Zwarte Front ontvingen. I De burgemeester vertelde ons, dat de vorige j n-eek het vonnis was beteekend en dat het! bedrag van f 240 voor Zaterdagmiddag 12 uur j betaald moest zijn. Toen dit nirt is gebeurd is Maandag de marechaussée aan het hoofdkwar- tier, dat tevens de voning van den Leider is, gekomen, om hem te arresteeren. Gelijk wij 1 reeds hebben gemeld, was M. txn zoek. Ook een onderzoek in den omtrek heeft geen resul- e--' ^..^^,--.-.._I T-.>-.J -::

9 , F i. Een fascistische landdag te Oisterwijk Een sterke concentratie van politiepersoneel. - Weinig Nederlandsche - fa.scisten. - Een heel rustig beloog. - AI was het gistermorgen in Noord Brabant heel mooi weer, toch wandelden door het om zijn prachtige vennen terecht zoo bekende Oisterwijk bij Tilburg een aantal lieden, die een regenjas droegen, met den kraag hoog op en het geheel stijf dicht geknoopt, omdat zij, a1 regende het niet, nattigheid voelden. Onder die jassen immers droegen zij zwarte hemden, welke onder de gegeven omstandigheden strafrechtelijk wel eens als uiting van een bepaald staatkundig streven konden worden aangemerkt - immers zij waren op weg naar den :ersten fascistischen landdag - en er was veel 3olitie op de been, er werd met argusoogen op?vertredingen gelet en twee geestverwanten, van wie de een parmantig zijn zwarte overhemd :n de ander een zwarte stropdas open en bloot lad gedragen, waren aangehouden en naar het Temeentehuis gebracht, waar een proces ver- )aal tegen hen was opgemaakt. Onder hen, die beweren, dat- men in Nederand slechts den korporatieven staatsvorm heeft n te voeren, om de wereldcrisis op te heffen, iestaat over de wijze, waarop men tot dieii heil-, kaat moet probeeren te geraken, lang geen.?epstemmigheid. Nu eens vallen de min of neer fascistisch denkenden in groepjes uiteen; Ian weer worden enkele Van die groepen tot en nieuw geheel vereenigd, van welke vereeniing de aanvoerder dan als aanstaand leider an het Nederlandsche volk wordt aangediend. Jit zulk een conglomeraat is eenigen tijd ge-?den de vereeniging: Het Nederlandsch Volks- ascisme: Zwart Front ontstaan, waarvan de ieer Arnold Meyer, een ex-seminarist, de leider j. Het hoofdkwartier van deze organisatie 1s bisterwijk, de woonplaats van dr. Verviers, le evenals dr. Haighton en de heer aars de eer voor zich opelscht de geestelijke ader van het Nederlandsche fascisme te zijn. )e eerste dezer vaders heeft zich aangesloten U de Nationaal-socialistiche-beweging, welke oor het Zwarte Front even fel wordt bestraen, als dat dit zich keert tegen alle andere olitieke partijen. Volgens Zwart Front is de N.S.B. een zusje in den Vruheidsbond. In dezen kring noemt ien de N.S.B. wel de,,liberale loge bende in?n nieuwe jas. I Zooals de jongste Staten-verkiezingen tot %kere hoogte de thermometer zijn geweest, aarop men althans eenigermate kon aflezen, De het Nederlandsche volk op de nationaal- malistische propaganda reageerde, was de mte fascistische landdag de barometer, waar- 3 de windkracht van het,,storm op den aat, zooals de leus van Zwart Front is, viel const a teeren. In het iandeldke Oisterwlfk schunt deze na-,rende storm eenigermate een depressie Te xbbeii veroorzaakt en het attentiesein: Weest ) uw hoede werd geheschen. De neringdoen- m te Osterwuk sloegen grook voorraden in, int er werd gesproken over tien extra-treinen i over heele rissen van autobussen, welke uit bel Nederland de fascisten daar tezamen brenn zouden. En uiteraard Werden brei de politiemaatregelen genomen. Aan alle egansswegen 2 nap N.-Brabant, zoowel aan Umburgsche ab Zeeuwsche grens, bd de inten en de Mggen in, het Noorden werden arechaussées en rbksveld wachts geposteerd, 2 opdracht hadden nauwlettend toe te zien, t geen zwarte hemden.en geen wapens Bra- h.n..a,.- L A- - *** I ter gekomen en hebben hem de M>uche g e bond van het girobfljet, waarmee het mrschuldigde alsnag was overgemaakt. Eet arrestatiebevel ís daarop vei.vallen en er werd overeengekomen dat M. pas Woensdwavond Om 11 uur weer te voorschijn mu.komen, teneinde te voorkomen, dat aan due versehunmg enk30 demonstratie zou kunnen worden verbonden. Na de inleiding van den heer Antonietti klonk een hoornsignaal. een grammofoon, opgesteld in een auto met luidsprekeys-installatie, zette de Giwinezza in, hetwelk min of meer werd meegezongen met Nederlandschen tekst - de slotregels van het refrein luidd-n: Het fascisme zal u geven, ai t geluk, waarnaar gij smachtt - teraijl de Leider, gevolgd door de stormers in zwarte-uniformen, in totaal 40 man, het terrcin op marcheerde. Met deze stormers mee waren in totaal ongeveer 4013 personen op het terrein aanwezig en dat aantal is in den loop van,den dag niet grooter geworden. De Leider heeft een begroetingstoespraak gehouden, waarin hij verzekerde, dat het fascisme komt en dat het eeii dag van ellende zal xün voor hen, die thans ons volk niet regeeren, maar.. het u h buiten. Des middags. hebben de heéren.van -Wessem, Zuidam, Van Dal en Schalker toespraken, eik van 20 minuten, gehouden, respectievelijk over het fascisme en zun revolutionnair karakter, het zwarte front en de arbeider, het fascisme en de boeren en het zwarte front en de widdenstand. In deze toespraken werd o.a. gezegd, dab het zwarte front niet den staat der XedCrlanden en niet de Nederlandsche rechtspraak erkent, maar slechts den wordenden staat van het Zwarte Front en zlfn rechtspraak. De tweede spreker zei, dat het proletariërs ver& eenigt u! slechts een speculatie is-op het minderwaardigheidsgevoel van wat eens fiere handwerksgezefien w&n, een speculatie door hyena s en jakhalzen, een broedsel van den Jood Mars, goed voor de kermis-propaganda van Koos Vorrink en consorten. De derde Spr. betoogde. dat het tijd wordt, dat niet larger.kamerleden, die niet weten of aardappelen worden. gezaaia 3Joc of am boomen groeien,,wetten maken. die be-. mn3ep trekking hebben op de aardappelteelt en dat Riet langer met de contrôle op de naleving van die wetten ambtenaren belast moeten worden. die geen jonge dennen-aanplant van een roggeveld kunnen onderscheiden. Vaigenc dezen spreker mogen alleen bekwame. Yakmert; schen regeeren. De. laatste spreker deel- ~ de mee, dat vroeger de politieke partijen niets VoOr den middenstand deden, behalve in ver- IneziwstUd en dat l;lj nu af en toe middenstan-ergaderingen houden, waarop moria I worden aangenomen Na de redevoerin& is den Leider een zwarte standaard aangeboden, wwbu de jongeheer Dum-Dum - het pseudoniem van een 17-jarige, die, naar men ons meedeelde, voor ziin vader i zich niet mekpolitiek mag bemoeien. maar die desniettemin hede bundels van fascistische vemen heeft gedicht - uit eigen werk heeft gedeclameerd. Vervolgens hebben de stormcommandant en, de StOrInerS. de afdeelingleiders en de leden groepsgew?is de belofte van trouw aan het Zwarte kont afgelegd.. De Leider heeft daarna een rede gehouden, waarvan wil een korte samenvatting ontvingen, in welke samenvatting de,,donderende bejuichingen van zijn talrijke aanhangers reeds bu voorbaat werden verwerkt. In deza? rede werd betoogd, dat alleen het Zwarte konl de Neder- lanrlsch natie haar innerlijke en uiterliike kracht kan teruggeven. voorts noemde spreker het een gelm verschijnsel, dat ~~~ er maar

10 - 4 GRONINGEN, u Aup3tus /, No. 961 Bericht op kantbeschikking van 13 Juli 19$, no. 24 afd. Kictbinet. betre ff ende lfnddsg van Zvart Front te Oistcri-rj jk. >. ~ I - - _ * 9 ' I ',._- 1 8 rj hug.1935 % In antwoord op bovenvermelde kantbeschikking heb ik de eer, - rq'. - X**&"- - I_ het Trolgende te bericht en. Seruel Barends is een lcsrling m i J d? Us klasse der fiijks h.b.s. tv ïueqp21. Hij is viirig idealist met extrmistische neiginben. Gnstandi;2;-ciin il.! hct gezin 'iwar hij uit koryt, h5tce2 bijgedragen tot v2rstdrin; va. zijn gesstnlfjk e-iermicht.: zijn vader, cargadom te Lelfzijl, is rì8 de dood VUG Sc<auels raoeder hertrouwd, hetgeen aarileidirsg gaf tot oneni;heid. Le joa=pen heeft v2el -ercisd, o.a. lanoe ti'd irl Cvitsland vmr hij hef ontstaan var, 8St tewnvoordi; EerTini heeft rn~egezak&. De ges-ixinen toestand thuis dee 'a den vader besluiten hen 3:j t hzis te doen. fi'enslotte drei -de hij de handeri vm dvn jon;en zf t2 trekken, maar blief dank zij ze tussenkomst van den dikecteur der 3ijks h.b.s. en door diens bemidduliu;, de opvoeding van zijn ZOOG, die bij een farlailie te Leppel in de kost is, betalen. De directeur was tekend met de extremistische o vattiageri ven den leerlin. en heeft nvermalen met hem gesproken. 5e jongen heeft beloofd zicf; van propazarida op de school en in Meppel te onthoudeu en deze belofte tot dus ver gestctnd gedean. Buiten Meppel is hij echter voor zijn denkbeelden blijvvn a-eren en onlqs is hij met de. olitie in aanraking Tekomen, doordat fete1 ff ij te Assen colporterende relveroorzaakte. 8p last van den offisier van justitie is hij ~!ni,,e dagen in verzekerde bevrarifis gehoiiden. Foeivel dv l2erliag zjch op school behoorlijk Gedraagt, meen ik och, dat ianneer hij zich (buiten Ues;,el) zou blijven scbuldig maken an vergrijpen tegen vet en orde en daardoor in aanraking komen met e jiistitie zjjn uanwezijhsid een slecht voorbeeld voor de school zijn. I& ben voorneuem den jongen mede tu delm, dat hij in dat ZT?: r0;li.s d*' --*,i pv-il ge-mgr ioopt van de school verinijdercl te rorden. L%,,bv,.* 0veri;ens blijft hij ondsrvorpen aan hst nawlettend toezicht v?n den Cirecteur. Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Ce ins ecteur van het gymnasiaal en Eet middel baar ondemi js iri de 6e inspectie,,'

11 1 - BERICHT op SCHRIJVEN VAN 5 auz. 1935, NO. 961 BETREFFENDE landdag van,, Zi.i,ar t F roni " te i~ i z t ervi j IC. MEDEZENDEN -- BIJLAGEN, TE WETEN: BIJVOEQEN één STUK /' /" - VERVOLG OP EXH. 6 Augustus 1935, No,24 Kabinet. 1 I I VISIE, MEDEPAR. AFD. -- K - GELD. BEZW ,ART. - - F,, OESCHREVEN I OECOLL. DOOR TER RESUMTIE AAN 0 EBODE N 1) Aug AAM 'S-GRAVENHAGE,. LULQ s tu s 1935, den Ir,&pecteur van het Gym. ep LO. in de zesce insp eet ie. rea! ltaat, Ik heb de cer U te verzoeken het te wachten van de verzeker4e be- varing, vrarin L>armel Barends is gchouc'cn, al- vorens hev rriede to deelen, dat hij gevaar loopt van de school te vorclen verwijderd, in- dier1 iiij in i<int* king komt met cie Justitie. De L.inistor, enz. 11o Kab ine t. DerLcIit op brief van 3 JUli 1935, ~o.4g44 Geheim, 5e.;fd. betreff. LanddagriLYtisrt E'ront''te ois terwijk. Lkdezenden: alle biilapn v n den brie van Justitie. en een afschr. vc?n den brief van den inspecteur G. e= I.. o. dd. 5.lug. 1935, nlo.961. Aan rjer; f:eer 12.ni.stei- van J IJS 1'1 ï1z. Let to:*ul:7ending van alle bi: ne- vensverxelden brief aansetroffen bijlagen heb ik Be eer U.E.te berichten, dat ik terzake ove~leg heb gepleecd niet den Inspecteur va11 liet Cyinnnsinnl en Xirldelbaar Gndenuijs in de zesde inspectie. Zen afsc1lrift van zijn rap- port Gd. 5 Aug. 1935, KO. 961 gelieve U.:. nrde zzn tc treffen. De I.,ini::te.*, enz. hi erbi, '84

12 It =aart <'Font *I te ~ i - i ~ P. Jk r ~. MEDEZENDEN BIJLAQEN, TE WETEN: fj- --- N -I K VISIE, MEDEPAR. AFD. - GELD. BEZW ,ART. - F/ - CIESCHREVEN I OECOLL. I VERZADEN BIJVOEGEN STUK I TER RESUMTIE AANGEBODEN (3;.'-IJ / / AAN 'S-GRAVENHAGE,, T. c=i i" k

13 MIDDELBAAR ONDERWIJS IN DE gde INSPECTIE - No Betreffende landdag van " zwart front" te Oisterwijk GRONINGEN, 11 November I,./- Bericht OP schrijven van 30 Aug , KO= 24, Kabinet. 1 1%:'-. UZ- - - Pd'n'. v. u v /PA Ld-c&LL, fi: PG L Ir; c I.C >:: 14 NOV Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, Zet de directeur der Rijks h.b.3. te kleppel in opdracht van mij den leerling zijner school Samuel Barenlis heeft onderhouden over zijn deelmeming aan de Landdag van " Zwart Yront te Oistervsijk. Earends heeft beloofd zich ervan te onthouden in of buiten Meppel zijn extremistische op- vattin,;en te propageren. Hij kon echter niet toezeggen, op te houden met het colporteren van fascistische blaadjes buiten Bleppel. Het is m ij bekend, dat hij dezejzatereag- avonds te Zwolle colporteert. Xâar mijn mening behoeft het verkopen van dergelijke blaadjes niet te vâllen onder het propageren van extremistische opvattin en". Ik geef Uwe Excellentie derhalve in overweging, zolang hij zich tot het cblporteren buiten Xeppel bepaalt, niet tot zian ver- vcijdering van de school over te gaan. In de school en te r,;e-pel laat Earen2.s van zijn politielle gevoelens niet blijken. Aan Uw verlangen, $-at de directeur muvrlettend op hem toeziet, worct voldaan. Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De inspecteu van het gyrmasieal en het middelbaar ondervii.i s in de 6e inspectie, " t.

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : Bijl. : Betr. : 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland 's-gravenhage, \ QCC. 1953 Javasttaat 68 GEHEIM Bij deze heb ik de

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Het oolijke dierenboek

Het oolijke dierenboek Het oolijke dierenboek Kriwub bron. G.B. Van Goor Zonen, Gouda 1924 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kriw001ooli01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Het oolijke dierenboek Een overmoedige aap

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden.

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden. ONDERWIJSRAAD. nkis 2 N". 'S-GRAVENHAGE, WÊÊËÈÈiM ) 9 2 Bericht op schrijven van ^ ^ Ä e n gelieve bij het antwoord n ä$&p dagteekening en 'nummer van Betreffende: MÀ?..?.Ï.Y...Y an 2,KXC, dit schrijven

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Welke opdracht kreeg Elia van God?

Welke opdracht kreeg Elia van God? De roeping van Elisa. Welke opdracht kreeg Elia van God? 1 Koningen 19:19 19 Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit,

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

kosten van dissertaties.

kosten van dissertaties. .xwijs, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN MINISTERIE V*' ^. 2 2 3 * * H.O.W. Bericht - Betreffende kosten van dissertaties. 2 MJ^. y< Jfi Hdffi'^- X Men gellev»-4ilj het antwoord nauwkeurig, het onderwe.rp.jde

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven?

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Zie Deuteronomium 4, 5, 6 en 7 Nadat Mozes de wet in het openbaar

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet?

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? De profeet Abraham. Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? Genesis 20:7 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

*., -.'. Model en. J «^

*., -.'. Model en. J «^ *., -.'. Model en. l I J «^ D :) o " GIRO = STORTING. Rofferdamsche Bankvereeniging. AMSTERDAM., den 19 Gelieve ter beschikking te stellen van te en, mijne daarvoor - onze een hi 'drag van ƒ!v 'Mk-. Giro-Rekening

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 2 Klacht Op 3 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter?

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? De droom van koning Nebukadnezar. Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? Daniël 2:1 1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 Rapport Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop een ambtenaar van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid hem na zijn aanhouding op 20 mei 2005

Nadere informatie

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125.

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125. OMffiRWIJSRAAD. Bericht op schrijven van.,...: i 13. ff ebruari 1930»Nr.436» Af d.h.o» Betreffende: eer-s-toexes.--vo-or de moderne...talen aim de Ri jksuniversi t ei t en# 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi

Nadere informatie

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen BRAND oorzaken Verslag van het verhandelde op het eerste symposium, gehouden op 2 en 3 April 1947 te Leiden, onder auspiciën van de rijksinspectie brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zafceu.

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva?

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Genesis 4:1-2, eerste deel 1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2 En zij

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. w.ftf&> L ^W*; AFDEELING s^jv-2sj ^^^r. 'S-GRAVENHAGE, Z ^ ^ S ^ 192 Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, L. 323 - '24-11100

Nadere informatie

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93*

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93* DERWIJSRAAD. N. Jl33 60«Bericht op schrijven van.^u... Betreffende :...Egypt Ische letterkunde* taalden 'S-GRAVENHAGE, Staten laan 125. f: Juni 1 93* Ü**" Mejaveelieve bij het antwoord dagteekening ^en

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Thema: De zon gaat op!! Locatie: Gereformeerde Bethelkerk Aanvang: 15:45 uur Met medewerking van: ds. W.J.W. Scheltens, gesproken woord Organisten:

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Ingezonden Berichten.

Ingezonden Berichten. ngezonden Berichten. 4e BERCHT OVER PRJZEN VAN NLANDSCH HOUT N HET VELLNGSSEZOEN 1936 37 (TOT 15 MAART 1937). VERZAMELD DOOR HET STAATSBOSCHBEHEER Verklaring der akortingen : e ~ eerste. le ~ geen eerste.

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

# e-&ravenhage»2 Maart 1933*

# e-&ravenhage»2 Maart 1933* f AFSCHRIFT. MINISTEEIE VAN ONDEKWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 19 & 30 Maart 7*1 1004, Afdeeling g, $, DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, f : Gelezen een voorstel van de faculteit der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2016Z00189 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Sjoerdsma (D66), De Roon (PVV), Van Nispen (SP), Grashoff

Nadere informatie

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika In het vroegere Amerika woonden Indianenstammen. Columbus ontdekte dit land van de Indianen in 1492. Het waren de Azteken, de Inca s

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Schriftlezing: Lukas 22 vers 14 t/m 20 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 34 vers 11 (Schoolpsalm) Psalm 116 vers 1 en 4 Psalm 117 vers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

Genieten van het echte leven

Genieten van het echte leven Genesis 3: 19 Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. 1 De Hamvraag Mag ik genieten en wat is dan eigenlijk genieten? Het leven is toch vooral lol maken! X Het moet

Nadere informatie

geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017

geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017 DANKDIENST voor het leven van GERRIT JAN HORST geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017 Heerde, 20 juni 2017 Kruiskerk Vrije Evangelische Gemeente voorganger: ds. J.M. Weststrate

Nadere informatie

nationalisten in Nederland

nationalisten in Nederland .-4ISTERIEVAN tnlenlandse ZAKEN Javastraat 68 B. V.D. VGravenKage. * g N- : 257972 Bli'- : vier Bett Activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland GEHEIM Met verwijzing naar mijn schrijven van 12

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Beveel gerust Uw wegen Gez. 427. Er is een God die hoort

Beveel gerust Uw wegen Gez. 427. Er is een God die hoort Beveel gerust Uw wegen Gez. 427 Beveel gerust uw wegen, Al wat u t harte deert, Der trouwe hoed en zegen Van Hem, die t al regeert. Die wolken, lucht en winden Wijst spoor en loop en baan, Zal ook wel

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 13 vers 44 t/m 46 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 () Psalm 42 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 108 vers 1 Lied 101 vers 1 en 4 () Lied 400

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Lezen : Psalm 37 : 1-9 Tekst : Spreuken 16 : 32 Matteüs 5 : 5

Lezen : Psalm 37 : 1-9 Tekst : Spreuken 16 : 32 Matteüs 5 : 5 Lezen : Psalm 37 : 1-9 Tekst : Spreuken 16 : 32 Matteüs 5 : 5 Lied 397 : 3, 4, 5 en 6 Psalm 25 : 4 en 5 Psalm 68 : 8 Psalm 84 : 3, 4 en 6 Opwekking 705 Bijbelstudiedag donderdag 15 mei 2014 Stadskerk,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470

Rapport. Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470 Rapport Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470 2 Klacht Op 13 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Drachten, ingediend door de heer J. Veninga te Drachten,

Nadere informatie

Wat zag David op een avond?

Wat zag David op een avond? David en Bathseba. Wat zag David op een avond? 2 Samuel 11:2 2 Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

WERKBLAD mijn landschap

WERKBLAD mijn landschap WERKBLAD mijn landschap Hoe zie jij het landschap? Wat vind je mooi of belangrijk? Ga alleen of in groepjes aan de slag en maak - een presentatie op papier of digitaal - een gedicht, een verhaal of een

Nadere informatie

Ik hoop dat U een beslissing neemt waar Uzelf met een goed gevoel aan kan terug denken.

Ik hoop dat U een beslissing neemt waar Uzelf met een goed gevoel aan kan terug denken. H.C. Klomp Apartado 216 03650 PINOSO ALICANTE SPANJE Aan de Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG HOLANDA Pinoso, 22 oktober 2012. Uw Kenmerk: 300782/12/IL

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie