Deze r,veg en ook cen langs het terrein vcoïende weg waren docr. In fifsciirift aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze r,veg en ook cen langs het terrein vcoïende weg waren docr. In fifsciirift aan:"

Transcriptie

1 RotterdanSche Lourcirit'' en in ":Iet Volkt' van 31 :dei jol., nelke beide verslagen zen :ritvoauig en juist held geven van ueze landdag en da ixm~i;13 van or(-:eiiisatie "Zwart Front" in het aigeneen, Tevens is hierbij,;evoegu een exemplaar van het orgasn ffzwa;*t; Trant" van 30 dlai jol., waarin ue tioor de vercchillende sprekers geh3uden redevoeringen zijn weergegeven. "er aanvullini; van deze verslagen worcit nog hot vdgende verme id. Over het algeij!een imrikto de landdag een povere lnüruk en bevpst izde danrm3de de door den leider geuite medeàeeling, dat deze organisatie XeL finantiaele iaoeiiijkhedsn heeft tu kampen. Ce landdag, die ais streng beslotvn bedoeld was, werd ge- Deze r,veg en ook cen langs het terrein vcoïende weg waren docr de politie afgezet, wut echter niet belotte, &ìt van uit de huizen e:i vanaf!iet iiist afgezotte rleo:l win cion openbaren weg, RAY ; SWnm Z..'.clen :,;inister van Justitie. I I! If ll van Defensie, In fifsciirift aan: dv:~?:(:er Procureur-Gun?razl b/h Gerucht shof tg Jen 1302Gi. t It SI 11 U It te ARl?IIEM. - de

2 - 2-2e,.;&ouder, redevqoringen, die door oa:~ sterken loudspaker %er- den versterkt, cluidoii,ji: te volgen :;raren eri hei; ge17did tot vsr i;i de bosschen d2icielijk te hooron wcìs. :)e redovcaringon van cren leider -Arncld XXii, waren in m r- kelijkheid cc5ierper ;c:ln is weergegevsn in het org;rian, Do overheid, aie o.a. volcens heri! tsl van onnoodáge b~~lorni-rin~cn in den meg had gelegd, werd smalend dcor 1it.m annp,eduii< a-~: de potentaten, de Reg9ering telkens als de ui tbuíters. Kaar voren xerd <ebnicht Set stand-dnt, dat opstsrid g3rt:ch- ti6d is, waar het gezae naiatig is, en betoosa dat de overheid thans crnsti5 te kort schiet. "Voor ons gsidt maar 6én wet en d%t is da wet vím Sct flzaart Yront'' 8ri die zal eens zijn die van het V2derlandsche Yolk. De Zwart Froriters ai Jn de fapsceldragers vm dei: nieuwen tijd en zijn bereid om :Sociorlund t3 raaden en aciunwor ieder offer te geven. Dat is de kracht van de beweging. Vi.j schrikken voor geen enkel raidtel temg eii zi.jn bereid opstand to pruuken; w ij buigen voor geen mensch. 3c'L Lkuert -;rant uiaïcheor$l 3et Tasjeisme komt1 Hoog de vanen min den opssaxid! Storm op cien Etaat.'' Dcor der1 leider wercien telegrarunen voorgelezen, welke zouden en

3 a. pl-icht meet. Ik beloof ùft te doen in werkelijke kaneraadschap met zijn stri,jdnakkers van ;iet,;wartu-'ront en ir oprechten trouw en gehoorzamnhcid as.n de beginselen en acn mijn hider. \ krijging V :~ÍL rechtvaardigheid en ordo. Ja dit beloof ik P 4-

4 s-gravenhage, den, Juli Bericht op sclwijuen zm Aan..

5 * ,., , t I ', I InpZaafs Van 'duizenden. nog geen,vijfhonderd ' jongelieden......i..-,..ii..,,. _.. < _ <. De Jeugenachtige, perf marechaussk op zijn de reizigers, die naar OisterwfJk kwamen. Omstreeks tien uur is,de Lind, in de kom der gemeente, door matechaussée en Nksveldwacht.afgesloten voor alle verkeer. Eet doorgaand verkeer w grenswegen...,\ Ai spoedig zou ordemaatregelen te veel eer, zouden ziln voor het,,.zwart Front"-fascisme. Extra-treinen waren er niet en meer dan een zestal autobussen met landdagbezqeken kwam O. " I I I 1 i I Het uit Italië overgewaaide fascisme, zoals dat hier in Holland tiert, Is een merkwaardig onkruid, dat zichzelf vernietigt, zodra het een beetje begint te woeke opduikt, wanneer ied morsdood is of. verdr nieuwe Duitse variëteit. Na de paleisrevoluti,,de Bezem",deden uiteenvallen in nieuwe organisaties, die de een voor,.de ander na, tengevolge van ruzie en verdeeldheid in eigen kamp, spoedig weer,verdwenen, hoorde.men tot verleden jaar nog wel geruchten over een armetierige loot aan' de reeds VerStoIWn stam, die onder de naam,,zwart Front",tot ontwikkeling trachtte te komen in de zuldelijke provincies. 'Een zekere mold Meyer, de zich aandiende als de mveelste redder Van nnen geschieden over ' de' lijk volgelingen, maar om aìie risico Nijmegen. ' * mpagandadienst kondigde llen leider aan. Via een' speelde een grammofoon a even later schreed een mart uniform, op de voet gevolgd door eeq rreertígtal,,zwarte Stomers", naar het in een etingstepein opgestelde scha* t Een eerbiedige koa Toen de &nziek was uitgespeeld, groette de heer Meyer de aanwezigen met een langs electro-dynamische. weg versterkt,,zwad Front". De volgeiingen. beantwoordden deze e91 mm1 en heel lndrukwekbleef het bij. Verlegen meb de gerlnge opkomst, verzacht de heer Ant04 t wat'vouer zou toegesproken. Spr. betoogde, dat het huidige rxgej-ingssysteern in elkaar geslagen dient te I_-. mnnhnid-

6 > Op de leugenachtige pers, die het volk misle!. $ ook, m het een en 4nder aangemerkt, houden, redevoeringen, waarbij zij, äie deze uittreksefq schreven, zinsneden bezigden als;; :,,onder donderende toejuichingen zijner tal- \rijke, aanhangers, betrad de leiders het spreek* gestoelte..; :In werkelijkheid.kon alleen he6 l Aan het belachelijke gedoe van de min OF. meer ge-exalteerde jongelieden is door de burgerij van Oisterwijk slechts weinig aan+ dacht geschonken.- Ook tegenstanderi hebbed de -met zovee1 drukte aangekondigde landdag: volledig genegeerd. Onregelmatigheden deden. zich niet voor en het actief optreden van de uitvoerende macht bleef beperkt tot het aan4 houden van een tweetal knapen ; in verband met een overtreding van het uniformverbob De landdag werd bijgewoond door ür. Aifred A. Haighton en zijn adjudant Marseille..,, Er zijn nu eenmaal lieden, die nimmer genoeg krijgen van fascistische experimenten. Wij betwijfelen, of de leiding van,,zwaq F ront met vreugde op deze eerste landdag zal terugzien. In haar $eleurstelling delen de Oistemijkse middenstanders, die met hun voorraden koopwaar zijn blijven zitten De opgedane eharing met voorspelllngen van he8,,zwarte Front zullen zij een volgende keef stellig wel met een korreltje zout nemeb.4 c

7

8 ~ vlaggen ~ baren ~ schriften ~ waren ~ een USCA iycurl1uuu ut: A~ULIUWXI uddi wmiiien orengen zouden. En uitera.&rd gebrerde politiemaatreg4im genomen. Aan alle toegangsnegen n+r N.-Brabant, zoowel aan de Umburgsche al$. Zeeuwsche grens, bij de ponten en de'.*ggen in! het Noorden werden inarechailssées en r3ksveldwacht.s geposteerd, die opdracht hadden nauwlettend toe te zien, dat geen mar& hemden en geen wapens Brabant binnen- kwameil;om Oisterwijk werd een cordon van politiemannen getrokken onder commando van ïuitenant Kist. Ieder die den weg naar OisterwUk opging wid aangehouden en -ondervraagd en de.&ut&dw.den-doorzocht. Ook op het station werd nauwmtgd toezicht gehouden. In OisterwUk Elf waï-en voorts 50 marechaussées en tal van riiksveldwachters ee-... concentreerd. Het -verkeer naar het landdag- terrein. - een wei achter een boerderij - werd langs &n weg,,-veel mogelijk buiten de be- 3 bouwde kom om geleid en bij het terrein was ti een heel stuk van dien weg afgezet. Slechts zki. die konden aantoonen, dat ZU op het terrein -c moesten zijn, werden doorgelaten. In de schuur ' van de boerderij waren bereden marechaussées 'C]e entreekaart eenmaal itioneele net geloodst, aan fi -tweede scherpe contróle, ditmaal va,n de. zelf, die uiterst i nauwkeurig.controlee,rden,, dat geep onbevoegcj den op het terrein:kwpmen. Dit terrein was met, veie oranje-wft-licht-blauwe en oranje-zwarte versierd. Borben duidden aan, waar de I groepen zich moescen opstellen en op het terrein, trokken de leden van de stormgroep hun jas I uit, omdat zij in dat-weiland, ver van den openweg - op de plaatsen, waar het kant- ' publiek nog een glimp zou kunnen opvangen, zeilen gespannen - in hun uniformen mochten paradeeren. 1 ' Hier en daar hingen trahiparanten, met opals:'.storm van het fascisme, Uit +d, Storm van millioenen,. De Leider heeft daarna een rede gehouden, waarvan wij een korte samenvatting ontvingen, in welke samenvatting de,,donderende toejuichingen van zijn talrijke aanhangers" reeds bu voorbaat werden verwerkt. In deze rede werd betoogd, dat alleen het Zwarte FronL de Nederlandsch natte haar innerluke en uiterlijke kracht kan teruggeven. Voorts noemde cpreker het een gelukkig verschijnsel. dat er maar UK) weinig fascisten waren, omdat slechts het kleine getal iets kan doen. Het groote getal brengt slechts corruptie. ln dit verband hooäden wij mk nog een vegdliking.ml w m den Zwijger, omdat de Vader des Vaderlands met klein aantal eensgezinden het machtige Spanje wist te verslaan. Met het Wilhelmus is de landdag. welke een zeer rustig beloop had, besloten. De Engelsche - generaal O'Duffy, leider van een g r ~ e Enqel- ~ &he fascisten, die het voornemen te kennen had gegeven, dezen landdag te bezoeken, heeft naar wu vernamen bijtuds een wenk gckrecen. met betrekking tot de wet op politieke actie a qjooq door buitenlanders. Hij heeft daarom verstek QTqEp?Ja laten gaan. De veronderstellmg 1iJkt ons niet gewaagd, dat deze teleurstelling hem een veel grootere deceptie zal hebben bespaard, Het is een rare tqd, waarin wu le\en! l. e_c Njaegen. Behalve deze afdeeling werden er, blijkens de bordjes, groepen verwxht uit Oister- A-ijk, Tilburg, Heerlen; Den Haag, Amsterdam, R.otterdam, UtrecM,:.Etten-Leur, Breda, Dec Bosch en' Lepeiktraatr. een gehucht bij Bergen op Zoom. Toen de heer Afkonietti den eersten fascistischen landdag opende zei hij o.a. letterlijk het volgende: ik zie nog zoo veel groene plekken. Ga wat meer verspreid staan, opdat het wat roller lijkt. V'qvolgens deelde hij mee, dat ae Leider weldra persoonlijk zou komen. Zooals men weet is M. negens beleediging van minista Colijn door de rechtbank. te 's-hertogenbosch veroordeeld tot f 200.boete, subsidiair 40 dagen hechtenis en- f.:4ot. 7 kosten:. Aangezien de boete niet wecd ;betaald. heeft de politfe M. -willen -arfesteeren. Hij' bleek toen echter ' spoorloos verdwenen te zijn. Over deze aangelegenheid zei de heer Antonietti o.a., dat men den Leider niet mu kunnen arresteeren, dan over de lichamen van de Zwart Fronters, die allen hun leven muden willen geven, om de schande,' over den Lelder gebracht uit te wisschen, waaraan hij onw-iddellijk toevoegde, dat enkele leden inmiddels- de f. 240 hadden betaald, zoodat van een arrestatie geen sprake meer mu zun. Deze leden moesten echtm het geld weer terug hebben en aangezien de Leiáer, naar hij later zeif nog eens uitdrukkelijk verzekerde, principieel weigerde het geld te geven, mu er een mllecte gehouden worden, nipt cin de boete te tetnlen dus, maar om den leden, die den losprus hadden betaald, het voorschoc terug te geven.. Naar aanleiding van deze arrestatie-kwestie hebben wij nog een onderhoud gehad met den burgenieester van Oisterwijk, den heer Verwiel, die ons hierover een eenigsp. andere lezing gaf, dan het communiqué, dat ' wij over deze aangelegenheid 1a;ter van de zijde vön het. Zwarte Front ontvingen. I De burgemeester vertelde ons, dat de vorige j n-eek het vonnis was beteekend en dat het! bedrag van f 240 voor Zaterdagmiddag 12 uur j betaald moest zijn. Toen dit nirt is gebeurd is Maandag de marechaussée aan het hoofdkwar- tier, dat tevens de voning van den Leider is, gekomen, om hem te arresteeren. Gelijk wij 1 reeds hebben gemeld, was M. txn zoek. Ook een onderzoek in den omtrek heeft geen resul- e--' ^..^^,--.-.._I T-.>-.J -::

9 , F i. Een fascistische landdag te Oisterwijk Een sterke concentratie van politiepersoneel. - Weinig Nederlandsche - fa.scisten. - Een heel rustig beloog. - AI was het gistermorgen in Noord Brabant heel mooi weer, toch wandelden door het om zijn prachtige vennen terecht zoo bekende Oisterwijk bij Tilburg een aantal lieden, die een regenjas droegen, met den kraag hoog op en het geheel stijf dicht geknoopt, omdat zij, a1 regende het niet, nattigheid voelden. Onder die jassen immers droegen zij zwarte hemden, welke onder de gegeven omstandigheden strafrechtelijk wel eens als uiting van een bepaald staatkundig streven konden worden aangemerkt - immers zij waren op weg naar den :ersten fascistischen landdag - en er was veel 3olitie op de been, er werd met argusoogen op?vertredingen gelet en twee geestverwanten, van wie de een parmantig zijn zwarte overhemd :n de ander een zwarte stropdas open en bloot lad gedragen, waren aangehouden en naar het Temeentehuis gebracht, waar een proces ver- )aal tegen hen was opgemaakt. Onder hen, die beweren, dat- men in Nederand slechts den korporatieven staatsvorm heeft n te voeren, om de wereldcrisis op te heffen, iestaat over de wijze, waarop men tot dieii heil-, kaat moet probeeren te geraken, lang geen.?epstemmigheid. Nu eens vallen de min of neer fascistisch denkenden in groepjes uiteen; Ian weer worden enkele Van die groepen tot en nieuw geheel vereenigd, van welke vereeniing de aanvoerder dan als aanstaand leider an het Nederlandsche volk wordt aangediend. Jit zulk een conglomeraat is eenigen tijd ge-?den de vereeniging: Het Nederlandsch Volks- ascisme: Zwart Front ontstaan, waarvan de ieer Arnold Meyer, een ex-seminarist, de leider j. Het hoofdkwartier van deze organisatie 1s bisterwijk, de woonplaats van dr. Verviers, le evenals dr. Haighton en de heer aars de eer voor zich opelscht de geestelijke ader van het Nederlandsche fascisme te zijn. )e eerste dezer vaders heeft zich aangesloten U de Nationaal-socialistiche-beweging, welke oor het Zwarte Front even fel wordt bestraen, als dat dit zich keert tegen alle andere olitieke partijen. Volgens Zwart Front is de N.S.B. een zusje in den Vruheidsbond. In dezen kring noemt ien de N.S.B. wel de,,liberale loge bende in?n nieuwe jas. I Zooals de jongste Staten-verkiezingen tot %kere hoogte de thermometer zijn geweest, aarop men althans eenigermate kon aflezen, De het Nederlandsche volk op de nationaal- malistische propaganda reageerde, was de mte fascistische landdag de barometer, waar- 3 de windkracht van het,,storm op den aat, zooals de leus van Zwart Front is, viel const a teeren. In het iandeldke Oisterwlfk schunt deze na-,rende storm eenigermate een depressie Te xbbeii veroorzaakt en het attentiesein: Weest ) uw hoede werd geheschen. De neringdoen- m te Osterwuk sloegen grook voorraden in, int er werd gesproken over tien extra-treinen i over heele rissen van autobussen, welke uit bel Nederland de fascisten daar tezamen brenn zouden. En uiteraard Werden brei de politiemaatregelen genomen. Aan alle egansswegen 2 nap N.-Brabant, zoowel aan Umburgsche ab Zeeuwsche grens, bd de inten en de Mggen in, het Noorden werden arechaussées en rbksveld wachts geposteerd, 2 opdracht hadden nauwlettend toe te zien, t geen zwarte hemden.en geen wapens Bra- h.n..a,.- L A- - *** I ter gekomen en hebben hem de M>uche g e bond van het girobfljet, waarmee het mrschuldigde alsnag was overgemaakt. Eet arrestatiebevel ís daarop vei.vallen en er werd overeengekomen dat M. pas Woensdwavond Om 11 uur weer te voorschijn mu.komen, teneinde te voorkomen, dat aan due versehunmg enk30 demonstratie zou kunnen worden verbonden. Na de inleiding van den heer Antonietti klonk een hoornsignaal. een grammofoon, opgesteld in een auto met luidsprekeys-installatie, zette de Giwinezza in, hetwelk min of meer werd meegezongen met Nederlandschen tekst - de slotregels van het refrein luidd-n: Het fascisme zal u geven, ai t geluk, waarnaar gij smachtt - teraijl de Leider, gevolgd door de stormers in zwarte-uniformen, in totaal 40 man, het terrcin op marcheerde. Met deze stormers mee waren in totaal ongeveer 4013 personen op het terrein aanwezig en dat aantal is in den loop van,den dag niet grooter geworden. De Leider heeft een begroetingstoespraak gehouden, waarin hij verzekerde, dat het fascisme komt en dat het eeii dag van ellende zal xün voor hen, die thans ons volk niet regeeren, maar.. het u h buiten. Des middags. hebben de heéren.van -Wessem, Zuidam, Van Dal en Schalker toespraken, eik van 20 minuten, gehouden, respectievelijk over het fascisme en zun revolutionnair karakter, het zwarte front en de arbeider, het fascisme en de boeren en het zwarte front en de widdenstand. In deze toespraken werd o.a. gezegd, dab het zwarte front niet den staat der XedCrlanden en niet de Nederlandsche rechtspraak erkent, maar slechts den wordenden staat van het Zwarte Front en zlfn rechtspraak. De tweede spreker zei, dat het proletariërs ver& eenigt u! slechts een speculatie is-op het minderwaardigheidsgevoel van wat eens fiere handwerksgezefien w&n, een speculatie door hyena s en jakhalzen, een broedsel van den Jood Mars, goed voor de kermis-propaganda van Koos Vorrink en consorten. De derde Spr. betoogde. dat het tijd wordt, dat niet larger.kamerleden, die niet weten of aardappelen worden. gezaaia 3Joc of am boomen groeien,,wetten maken. die be-. mn3ep trekking hebben op de aardappelteelt en dat Riet langer met de contrôle op de naleving van die wetten ambtenaren belast moeten worden. die geen jonge dennen-aanplant van een roggeveld kunnen onderscheiden. Vaigenc dezen spreker mogen alleen bekwame. Yakmert; schen regeeren. De. laatste spreker deel- ~ de mee, dat vroeger de politieke partijen niets VoOr den middenstand deden, behalve in ver- IneziwstUd en dat l;lj nu af en toe middenstan-ergaderingen houden, waarop moria I worden aangenomen Na de redevoerin& is den Leider een zwarte standaard aangeboden, wwbu de jongeheer Dum-Dum - het pseudoniem van een 17-jarige, die, naar men ons meedeelde, voor ziin vader i zich niet mekpolitiek mag bemoeien. maar die desniettemin hede bundels van fascistische vemen heeft gedicht - uit eigen werk heeft gedeclameerd. Vervolgens hebben de stormcommandant en, de StOrInerS. de afdeelingleiders en de leden groepsgew?is de belofte van trouw aan het Zwarte kont afgelegd.. De Leider heeft daarna een rede gehouden, waarvan wil een korte samenvatting ontvingen, in welke samenvatting de,,donderende bejuichingen van zijn talrijke aanhangers reeds bu voorbaat werden verwerkt. In deza? rede werd betoogd, dat alleen het Zwarte konl de Neder- lanrlsch natie haar innerlijke en uiterliike kracht kan teruggeven. voorts noemde spreker het een gelm verschijnsel, dat ~~~ er maar

10 - 4 GRONINGEN, u Aup3tus /, No. 961 Bericht op kantbeschikking van 13 Juli 19$, no. 24 afd. Kictbinet. betre ff ende lfnddsg van Zvart Front te Oistcri-rj jk. >. ~ I - - _ * 9 ' I ',._- 1 8 rj hug.1935 % In antwoord op bovenvermelde kantbeschikking heb ik de eer, - rq'. - X**&"- - I_ het Trolgende te bericht en. Seruel Barends is een lcsrling m i J d? Us klasse der fiijks h.b.s. tv ïueqp21. Hij is viirig idealist met extrmistische neiginben. Gnstandi;2;-ciin il.! hct gezin 'iwar hij uit koryt, h5tce2 bijgedragen tot v2rstdrin; va. zijn gesstnlfjk e-iermicht.: zijn vader, cargadom te Lelfzijl, is rì8 de dood VUG Sc<auels raoeder hertrouwd, hetgeen aarileidirsg gaf tot oneni;heid. Le joa=pen heeft v2el -ercisd, o.a. lanoe ti'd irl Cvitsland vmr hij hef ontstaan var, 8St tewnvoordi; EerTini heeft rn~egezak&. De ges-ixinen toestand thuis dee 'a den vader besluiten hen 3:j t hzis te doen. fi'enslotte drei -de hij de handeri vm dvn jon;en zf t2 trekken, maar blief dank zij ze tussenkomst van den dikecteur der 3ijks h.b.s. en door diens bemidduliu;, de opvoeding van zijn ZOOG, die bij een farlailie te Leppel in de kost is, betalen. De directeur was tekend met de extremistische o vattiageri ven den leerlin. en heeft nvermalen met hem gesproken. 5e jongen heeft beloofd zicf; van propazarida op de school en in Meppel te onthoudeu en deze belofte tot dus ver gestctnd gedean. Buiten Meppel is hij echter voor zijn denkbeelden blijvvn a-eren en onlqs is hij met de. olitie in aanraking Tekomen, doordat fete1 ff ij te Assen colporterende relveroorzaakte. 8p last van den offisier van justitie is hij ~!ni,,e dagen in verzekerde bevrarifis gehoiiden. Foeivel dv l2erliag zjch op school behoorlijk Gedraagt, meen ik och, dat ianneer hij zich (buiten Ues;,el) zou blijven scbuldig maken an vergrijpen tegen vet en orde en daardoor in aanraking komen met e jiistitie zjjn uanwezijhsid een slecht voorbeeld voor de school zijn. I& ben voorneuem den jongen mede tu delm, dat hij in dat ZT?: r0;li.s d*' --*,i pv-il ge-mgr ioopt van de school verinijdercl te rorden. L%,,bv,.* 0veri;ens blijft hij ondsrvorpen aan hst nawlettend toezicht v?n den Cirecteur. Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Ce ins ecteur van het gymnasiaal en Eet middel baar ondemi js iri de 6e inspectie,,'

11 1 - BERICHT op SCHRIJVEN VAN 5 auz. 1935, NO. 961 BETREFFENDE landdag van,, Zi.i,ar t F roni " te i~ i z t ervi j IC. MEDEZENDEN -- BIJLAGEN, TE WETEN: BIJVOEQEN één STUK /' /" - VERVOLG OP EXH. 6 Augustus 1935, No,24 Kabinet. 1 I I VISIE, MEDEPAR. AFD. -- K - GELD. BEZW ,ART. - - F,, OESCHREVEN I OECOLL. DOOR TER RESUMTIE AAN 0 EBODE N 1) Aug AAM 'S-GRAVENHAGE,. LULQ s tu s 1935, den Ir,&pecteur van het Gym. ep LO. in de zesce insp eet ie. rea! ltaat, Ik heb de cer U te verzoeken het te wachten van de verzeker4e be- varing, vrarin L>armel Barends is gchouc'cn, al- vorens hev rriede to deelen, dat hij gevaar loopt van de school te vorclen verwijderd, in- dier1 iiij in i<int* king komt met cie Justitie. De L.inistor, enz. 11o Kab ine t. DerLcIit op brief van 3 JUli 1935, ~o.4g44 Geheim, 5e.;fd. betreff. LanddagriLYtisrt E'ront''te ois terwijk. Lkdezenden: alle biilapn v n den brie van Justitie. en een afschr. vc?n den brief van den inspecteur G. e= I.. o. dd. 5.lug. 1935, nlo.961. Aan rjer; f:eer 12.ni.stei- van J IJS 1'1 ï1z. Let to:*ul:7ending van alle bi: ne- vensverxelden brief aansetroffen bijlagen heb ik Be eer U.E.te berichten, dat ik terzake ove~leg heb gepleecd niet den Inspecteur va11 liet Cyinnnsinnl en Xirldelbaar Gndenuijs in de zesde inspectie. Zen afsc1lrift van zijn rap- port Gd. 5 Aug. 1935, KO. 961 gelieve U.:. nrde zzn tc treffen. De I.,ini::te.*, enz. hi erbi, '84

12 It =aart <'Font *I te ~ i - i ~ P. Jk r ~. MEDEZENDEN BIJLAQEN, TE WETEN: fj- --- N -I K VISIE, MEDEPAR. AFD. - GELD. BEZW ,ART. - F/ - CIESCHREVEN I OECOLL. I VERZADEN BIJVOEGEN STUK I TER RESUMTIE AANGEBODEN (3;.'-IJ / / AAN 'S-GRAVENHAGE,, T. c=i i" k

13 MIDDELBAAR ONDERWIJS IN DE gde INSPECTIE - No Betreffende landdag van " zwart front" te Oisterwijk GRONINGEN, 11 November I,./- Bericht OP schrijven van 30 Aug , KO= 24, Kabinet. 1 1%:'-. UZ- - - Pd'n'. v. u v /PA Ld-c&LL, fi: PG L Ir; c I.C >:: 14 NOV Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, Zet de directeur der Rijks h.b.3. te kleppel in opdracht van mij den leerling zijner school Samuel Barenlis heeft onderhouden over zijn deelmeming aan de Landdag van " Zwart Yront te Oistervsijk. Earends heeft beloofd zich ervan te onthouden in of buiten Meppel zijn extremistische op- vattin,;en te propageren. Hij kon echter niet toezeggen, op te houden met het colporteren van fascistische blaadjes buiten Bleppel. Het is m ij bekend, dat hij dezejzatereag- avonds te Zwolle colporteert. Xâar mijn mening behoeft het verkopen van dergelijke blaadjes niet te vâllen onder het propageren van extremistische opvattin en". Ik geef Uwe Excellentie derhalve in overweging, zolang hij zich tot het cblporteren buiten Xeppel bepaalt, niet tot zian ver- vcijdering van de school over te gaan. In de school en te r,;e-pel laat Earen2.s van zijn politielle gevoelens niet blijken. Aan Uw verlangen, $-at de directeur muvrlettend op hem toeziet, worct voldaan. Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De inspecteu van het gyrmasieal en het middelbaar ondervii.i s in de 6e inspectie, " t.

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw "brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen:

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen: ,. 640h-4/55 Uw "brief: Betreft: Bijlagen: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21 wordt U hierbij toegezonden (bijlage A) een van een korte voorgeschiedenis voorzien chronologisch relaas

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Hierbij heb ik de eer U een exemplaar aan te bieden van Overzicht no.9 van mijn Dienst, afgesloten per 17 Ootober 1949.

Hierbij heb ik de eer U een exemplaar aan te bieden van Overzicht no.9 van mijn Dienst, afgesloten per 17 Ootober 1949. BINNBNLA1PSH YSIUQHEIDSDIBNST No.: 72205 Bijl»: een Betr«: Overzicht no.9 'a-gravenhage, 28 Qotober 1949 Hierbij heb ik de eer U een exemplaar aan te bieden van Overzicht no.9 van mijn Dienst, afgesloten

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978)

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) r o n Aan Zijn* Bxeellentie d«mini» t «r ran Binnenlandse Zaken, Sehedeldeekahaven 200, '«-qrayehhaqs Molak»» aotiti cx. 8 februari 19?8 Hierbij aog* ik üw«ixecllantia

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 Rapport Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde ambtenaar van het regionale politiekorps Midden- en West-Brabant zich in de periode tussen

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1942 TWEEDE JAARGANG NUMMER 34

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1942 TWEEDE JAARGANG NUMMER 34 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1942 TWEEDE JAARGANG NUMMER 34 WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. Abonnementsprijs voor hiet-leden: ƒ I.2S per half Jaar.

Nadere informatie

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT?

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT? l VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944 VIERDE JAARGANG NUMMER 3: o 7» ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. VERSCHIJNT TIJDELIJK OM DE 14 DAGEN Abonnementsprijs

Nadere informatie

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO 8861 mr ^ 836 KV ' innr i fa- r/ AT Kisi.nnr f i ct^ ui UBY tnnjbq «n «I tunjeq UI xnnjbq UI ^^ /r -/^ /sf' 6^7 W F J

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten APRM5 Landelijke Bijeenkomsten , ^>atum: 1 1 DEC, 1970 Bijl.: RAPPORT VAN C 10 december 1970. AAN: CFO HE. : 10.7^8 25.11.1970 BETR. ;Bijeenkomst A.P.R.M.S. in Assen. Van vernomen: werd op 6.11.'70 het

Nadere informatie

policy bespreking d.d. 19 januari 1959 H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan.

policy bespreking d.d. 19 januari 1959 H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan. NOOT 5 policy bespreking d.d. 19 januari 1959 Aanwezig! Han - R.D KB/N - DAB - EZ 1 - EZ 2 - DPO. H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan. in de 11.13VD geeft eed. programma

Nadere informatie

DlBtr.: Bijlage(n): 1

DlBtr.: Bijlage(n): 1 1) Zo nodig onder» rubricering «snoeven. ACD 1771606 c'atc* DlBtr.: Bijlage(n): 1 13FEB.1985 CO b. / d. _ Afschr.: BO: J/0 J3 T- Betreft: Centra» Democraten» D.d. 15-1-1985 werd OBstr**ks 13.%5 uur In

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 Rapport Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 2 Klacht Op 1 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer C. te Horst, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Informatierapport. Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO. Rapporteur Bijlagen. Evaluatie bron

Informatierapport. Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO. Rapporteur Bijlagen. Evaluatie bron Informatierapport Onderwerp : VVÊ> - v***» Aan Aan! 1 1 1 1 Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO : D20P/0560 : :.n:» 02960^17/263! J! + _ _.._ H L 1 A! Rapporteur Bijlagen : D20/ : 1 1

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Als knechten die hun Heer verwachten

Als knechten die hun Heer verwachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Inleiding tot de vernieuwde uitgave In dit boekje worden de gevaren

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING Nummer 60 15 November 1930 DE KATHOLIEKE ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING ABONNEMENTSPRIJS: ƒ2.50 per jaar Correspondentie-adres van Redactie en Administratie: T H.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 juli 2000 Rapportnummer: 2000/240

Rapport. Datum: 4 juli 2000 Rapportnummer: 2000/240 Rapport Datum: 4 juli 2000 Rapportnummer: 2000/240 2 Klacht Op 28 september 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. en mevrouw R. te Maastricht, ingediend door DAS rechtsbijstand

Nadere informatie