Samenwerking Venray. Info nummer themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking Venray. Info nummer 2-1997. themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY"

Transcriptie

1 Samenwerking Venray Info nummer themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY 1

2 Info nummer thema burgeronderzoek Bestuur Samenwerking Venray voorzitter H.J.R.M. de Bruijn, Stationsweg 109, 5803 AA Venray tel secretaris H.H.M. Terhaag, Hubertusstraat 20, 5801 RW Venray tel penningmeester M. Millen-Sanders, Langeweg 55, 5801 XW Venray tel bestuurslid A. Janssen-Helmerich, Verdistraat 29, 5802 JE Venray tel bestuurslid J.M.P van Roy, Sanshofstraat 64, 5801 TN Venray tel bestuurslid G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel Raadsfractie fractievoorzitter I.F.T. Busser Kruidenlaan 112, 5803 BG Venray tel vice-fractievoorzitter G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel lid P.W. van der Velden, Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel ' 1997 Samenwerking Venray Deze Info wordt gemaakt met!impression Publisher op een Acorn RiscPC 2

3 Samenwerking Venray Geachte Lezer, Deze info nummer staat geheel in het teken van het thema Burgeronderzoek. Niet alleen de achtergronden, aanleiding, uitkomsten van onze eigen bevraging naar de behoefte aan een burgeronderzoek en wat Samenwerking Venray daarmee gaat doen komen aan de orde, maar ook publiceren wij de inhoud van een aantal brieven die de bonnen vergezelden en een artikel met ervaringen van Jacques Lamers. de redactie Lidmaatschap Mocht U geen lid zijn van Samenwerking Venray en geinteresseerd geraakt zijn in de doelstellingen en het werkprogramma van Samenwerking Venray, dan kunt U voor nadere informatie terecht bij de leden van het bestuur, de fractie of de commissies. U vindt hun personalia op de binnenzijde van de omslag van deze info. 3

4 Info nummer thema burgeronderzoek Een burgeronderzoek in de gemeente Venray? Samenwerking Venray 22 april

5 Samenwerking Venray Inleiding In het najaar van 1996, tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting 1997, deed Samenwerking Venray het voorstel om jaarlijks een burgeronderzoek te gaan houden. De fractie dacht hiermee het volgende te bereiken: - Het verschaffen van strategische maatschappelijke informatie ten behoeve van gemeentebestuurders en beleidsambtenaren. - Het peilen van opinies onder de bevolking om de betrokkenheid van de burger bij de gemeente te vergroten en de relatie bestuur-bestuurden te verbeteren. - Het verschaffen van informatie over de maatschappelijke effecten van gemeentelijk beleid en het integreren van deze informatie in de planning- en controlcyclus c.q de begroting. - Het verschaffen van informatie over behoeften en waarderingen van de burger in zijn hoedanigheid als klant van de gemeente. - Het verschaffen van informatie over wijken en buurten (voor Venray ook dorpen), met name betreffende leefbaarheidsaspecten. Tijdens de beschouwingen bleek Samenwerking Venray nauwelijks op steun van de andere partijen te kunnen rekenen. Wij hebben al voldoende voeling met de burger,zo werd geredeneerd. Het college van B& W stelde eveneens het nut van een dergelijk onderzoek niet te onderkennen, maar deed desondanks toch de toezegging bij het maatschappelijk middenveld te willen peilen of er behoefte bestaat aan een dergelijk onderzoek. 5

6 Info nummer thema burgeronderzoek Deze toezegging ging Samenwerking Venray echter niet ver genoeg en de fractie kondigde aan zelf de mogelijkheden van het van de grond tillen van een dergelijk onderzoek nader te zullen verkennen. Er werd voor gekozen om door middel van een publicatie gedurende vier weken in Peel & Maas de Venrayse burger middels het invullen en opsturen van een bon in de gelegenheid te stellen kenbaar te maken of men voorstander of tegenstander is van een burgeronderzoek. Tevens werd de gelegenheid geboden om op deze bon aan te geven wat men vond dat de gemeente als meest urgente probleem het eerst aan zou moeten pakken. De publicaties vonden plaats op 13 februari, 20 februari, 27februari en 6 maart en de termijn van inzending sloot op 16 maart. De bonnen werden vervolgens verwerkt en bewerkt en de uitkomsten worden onderstaand weergegeven. De uitkomsten Zoals gezegd werd gevraagd of men voorstander of tegenstander is van een burgeronderzoek en werd gevraagd aan te geven wat het meest urgente probleem is dat de gemeente zou moeten aanpakken. Op de eerste vraag zijn drie reacties mogelijk. Men geeft aan of men voor-stander is danwel tegenstander, of men laat het antwoord open en geeft wel een reactie op de tweede vraag. De tweede vraag was een open vraag waarop meerdere problemen aangegeven konden worden, hetgeen ook geschiedde. Ook was het mogelijk dat men aangaf voor- of tegenstander te zijn en de tweede vraag onbeantwoord liet. Lege formulieren zijn niet retour ontvangen. 6

7 Samenwerking Venray Bent u voorstander/tegenstander van een burgeronderzoek In totaal werden 213 formulieren retour ontvangen, waarvan 21 van de kerkdorpen (10%). In een drietal reacties werd aangegeven namens een groep te spreken, doch deze werden slechts als 1 inzending verwerkt. Er waren 2 anonieme reacties, 1 voorstander en 1 tegenstander, waarbij de tegenstander opschreef Samenwerking Venray allemaal lucht; men zou hierachter een politiek tegenstander van Samenwerking Venray vermoeden. Voorkeur voor een burgeronderzoek percentage geen mening 1 % voorstander 99 % tegenstander 0 % 7

8 Info nummer thema burgeronderzoek In totaal kwamen dus 213 reacties binnen. Er waren 210 voorstanders (99%), 2respondenten (1%) vulden bij deze vraag niets in en er was 1 tegenstander (0%). De inzendingen kwamen langzaam op gang en het grootste deel is gedurende de laatste twee weken voor de sluitingsdatum binnengekomen. Ondanks dat wij het aantal reacties te laag achten om een representatief beeld van de mening van de Venrayse gemeenschap te geven, vinden wij dat er wel degelijk een beeld te vormen is en dat er waardevolle gegevens zijn vergaard waar wat mee gedaan kan worden. Wij menen in afgelopen weken wel te hebben kunnen constateren dat er veel over een burgeronderzoek gesproken werd en zelfs dat onze actie enige impact heeft; het aantal activiteiten op het terrein van onderzoek en enquetes met betrekking tot deelgebieden vanuit de gemeente en de politiek is toegenomen. Het lijkt erop dat alleen de echt geinteresseerden, de politiek sterk betrokken inwoners van Venray gereageerd hebben. Dit zou een bevestiging kunnen zijn van de veel gehoorde gedachte dat er een enorme kloof bestaat tussen burger en politiek of dat er een dusdanig laag vertrouwen in de politiek bestaat dat men de moeite niet neemt om een dergelijke bon in te vullen vanuit de gedachte dat het toch allemaal nergens toe leidt. 8

9 Samenwerking Venray Het meest urgente probleem dat de gemeente moet aanpakken Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Veel respondenten maakten van deze mogelijkheid gebruik, terwijl 31 respondenten (15%) hier niets invulden. De resterende 182 respondenten gaven 320 problemen aan, wat neerkomt op 1,8 probleem gemiddeld. Een tiental respondenten deed hun bon vergezeld gaan van een uitgebreide brief, waarin problemen nader werden toegelicht. Enkele daarvan verzochten zeer nadrukkelijk hun brief niet te publiceren, hetgeen wij ook zullen respecteren. De brieven van respondenten waar dit niet nadrukkelijk vermeld is,zullen wij in een binnenkort uit te brengen special van onze Info rondom het burgeronderzoek geanonimiseerd opnemen. De meest urgente problemen spelen op een dertigtal terreinen. Navolgend worden deze in een grafiek zowel in absolute cijfers als in procenten weergegeven. De absolute cijfers geven, bij een indeling naar zoveel categoriºn eerder een beeld dan de percentages. De top tien ziet er als volgt uit: 01. verkeersveiligheid 31x 02. verkeersgedrag 27x 03. honde-overlast 23x 04. sluitingsuur horeca 20x 05. openbare orde/meer blauw op straat 19x 06. inspraak/overleg/communicatie met burgers 18x 07. vandalisme 17x 08. openbare verlichting 16x 09. criminaliteit 15x 10. onderhoud bestratingen 12x 9

10 Info nummer thema burgeronderzoek 35 Het meest urgente probleem is frequentie inspraak/overleg/communicatie met burger: 18 leefbaarheid: 9 pleinen niet aanpassen: 9 werkgelegenheid: 3 begraafplaats: 3 gehandicaptenvoorzieningen: 5 gemeentelijk belastingnivo: 5 infrastructuur: 3 woningbouw: 4 winkelvoorzieningen: 7 jeugdactiviteiten/begeleiding: 5 speelplaatsen (w.o. grote speeltuin): 6 openlucht zwembad: 2 stadspark: 4 sluitingsuur horeca: 20 openbaar vervoer: 3 openbare verlichting: 16 onderhoud bestratingen: 12 openbaar groen/bossen: 8 parkeeroverlast: 11 bedrijfsoverlast: 1 geluidsoverlast: 5 drugsoverlast: 7 criminaliteit: 15 veiligheid: 11 openbare orde/meer blauw op straat: 19 vandalisme: 17 (zwerf)vuil: 11 verkeersveiligheid: 31 verkeersgedrag: 27 honde-overlast: 23 Niet beantwoord: 31 Verrassend gegeven in het licht van de telkens weer door politieke partijen als onaanvaardbaar hoog afgeschilderde Venrayse belastingdruk, is de lage score van het gemeentelijk belastingnivo. 10

11 Samenwerking Venray Opvallend is ook dat met name de leefbaarheidsaspecten in de top 10 ruim vertegenwoordigd zijn. 10 Het meest urgente probleem is: percentage honde-overlast: 7% Niet beantwoord: 9% criminaliteit: 4% veiligheid: 3% openbare orde/meer blauw op straat: 5% vandalisme: 5% (zwerf)vuil: 3% verkeersveiligheid: 9% verkeersgedrag: 8% inspraak/overleg/communicatie met burger: 5% leefbaarheid: 3% pleinen niet aanpassen: 3% werkgelegenheid: 1% begraafplaats: 1% gehandicaptenvoorzieningen: 1% gemeentelijk belastingnivo: 1% infrastructuur: 1% woningbouw: 1% winkelvoorzieningen: 2% jeugdactiviteiten/begeleiding: 1% speelplaatsen (w.o. grote speeltuin): 2% openlucht zwembad: 1% stadspark: 1% sluitingsuur horeca: 6% openbaar vervoer: 1% openbare verlichting: 5% onderhoud bestratingen: 3% openbaar groen/bossen: 2% parkeeroverlast: 3% bedrijfsoverlast: 0% geluidsoverlast: 1% drugsoverlast: 2% 11

12 Info nummer thema burgeronderzoek Zoals al gezegd geeft een overzicht van ruim 30 categoriºn een globale indruk, doch nauwelijks een goed beeld. W e constateerden dat er veel leefbaarheids-aspecten in de top 10 voorkomen. Om het beeld wat navranter naar voren te brengen hebben we een clustering aangebracht. Bij het maken van de indeling hebben wij de respondenten die deze vraag niet beantwoord hebben buiten beschouwing gelaten. De items gemeentelijk belastingnivo, werkgelegenheid en inspraak/overleg/communicatie met de burger, hebben wij niet ingedeeld en als separate items laten bestaan. De overige hebben wij als volgt ingedeeld: Leefbaarheid: (Overlast, Openbare Orde en Veiligheid) -hondeoverlast -verkeersgedrag -verkeersveiligheid -zwerfvuil -vandalisme -openbare orde/meer blauw op straat -veiligheid -criminaliteit -drugsoverlast -geluidsoverlast -bedrijfsoverlast -parkeeroverlast -sluitingsuur horeca -leefbaarheid 12

13 Samenwerking Venray Infrastructuur & Voorzieningen: -openbaar vervoer -zwembad (openlucht) -speelplaatsen (w.o. grote speeltuin) -hangplaatsen -jeugdactiviteiten/-begeleiding -winkelvoorzieningen -woningbouw -infrastructuur -gehandicaptenvoorzieningen -begraafplaats Openbare Ruimte: -openbaar groen/bossen -onderhoud bestratingen -openbare verlichting -stadspark -pleinen 13

14 Info nummer thema burgeronderzoek Op basis van deze indeling ontstaat het volgende beeld: het meest urgente probleem is: Percentage openbare ruimte: 15% infrastructuur & voorzieningen: 12% leefbaarheid: 65% inspraak/overleg/communicatie met burger: 6% werkgelegenheid: 1% gemeentelijk belastingnivo: 2% 14

15 Samenwerking Venray 65% van alle urgente problemen valt onder de noemer leefbaarheid en betreft zaken die met overlast, openbare orde en veiligheid van doen hebben. Handhaving is hier een zeer belangrijk aspect. Veel van de genoemde leefbaarheidszaken vallen binnen de directe invloedssfeer van de gemeente. De uitkomsten geven dan ook een indicatie van wat aangepakt moet worden en waar, ook in de richting van politie- (handhavings)beleid accenten gelegd c.q. verlegd moeten worden. Wat gaan we ermee doen Globaal kan een onderscheid gemaakt worden naar datgene wat Samenwerking Venray zelf ermee gaat doen (intern) en wat aan anderen gevraagd wordt ermee te doen (extern). Intern Samenwerking Venray zal in de eerste plaats in het werkprogramma opnemen dat een jaarlijks burgeronderzoek noodzakelijk geacht wordt en dit vertalen in een harde eis voor het vormen van een coalitie waarin Samenwerking Venray deelneemt. Verder zal Samenwerking Venray de uitkomsten met betrekking tot de urgent geachte problemen vertalen in een aantal in het programma op te nemen speerpunten, waarbij met name de aandacht uitgaat naar de onder de noemer leefbaarheid vallende items over openbare orde, veiligheid en handhaving. 15

16 Info nummer thema burgeronderzoek En verder wil Samenwerking Venray de druk verder opvoeren om actie te verkrijgen op zaken die vallen onder de noemer leefbaarheid. Voorbeelden waar Samenwerking Venray al eerder in dit verband op probleemaanpak heeft aangedrongen zijn bijvoorbeeld honde-overlast, parkeeroverlast en gedragsbeinvloeding door middel van een goede handhaving. Extern Tegelijk met het openbaar maken van deze uitkomsten zal Samenwerking Venray deze uitkomsten aanbieden aan het College van B&W en de vraag voorleggen of het college in de uitkomsten aanleiding ziet tot het alsnog opstarten van een jaarlijks burgeronderzoek en welke conclusies danwel verbeteracties het college wil verbinden aan het groot aantal reacties op het gebied van de leefbaarheid. Tegelijkertijd zullen wij het college vragen of de resultaten van de eigen bevraging van het maatschappelijk middenveld al bekend zijn en in hoeverre de uitkomst daarvan aansluit bij hetgeen wij vastgesteld hebben. Ter informatie zullen wij een afschrift hiervan aan de fractievoorzitters van de andere partijen in de raad verzenden en afhankelijk van het standpunt van het college zullen wij bezien of verder overleg met de fracties zinvol of noodzakelijk is. 16

17 Samenwerking Venray Reacties en brieven van burgers Rondom de door ons opgezette peiling naar de behoefte aan een burgeronderzoek kwamen een aantal brieven binnen. Enkele daarvan (of een greep eruit) worden onderstaand gepubliceerd. Van de navolgende brieven zijn de schrijvers bij de redactie bekend. Het carillon lijkt een bron van irritatie te zijn; een van de inwoners in de omgeving geeft aan namens de omwonenden te reageren en schrijft: Wie verlost ons van het carillon, te veel, te lang en te hard Op de bon van een aantal inwoners rondom de toren staat de noodkreet: Help ons van dat irriterende geluid van het carillon af. Vanwege het lawaai moeten er overal geluidswallen/schermen komen. Kunt U er voor zorgen. HELP ONS!!!! Een inwoner van Landweert laat de bon vergezeld gaan van een briefje en een kranteknipsel van 24 februari 1997 over de fikse toename van zwerfafval in de regio Deurne als gevolg van de invoering van een nieuw ophaalsysteem voor huishoudelijk afval. In het briefje staat: Ik heb vernomen dat B&W van Venray van plan zijn om in de naaste toekomst ook een ander ophaalsysteem te gaan invoeren voor huishoudelijk afval. De ervaring in Deurne en andere gemeenten laat zien dat er grote nadelen aan verbonden zijn. Venray vervuilt nu al, laten we ervoor zorgen dat dit niet erger wordt. 17

18 Info nummer thema burgeronderzoek Een inwoner van een van de kerkdorpen doet ons de suggestie om het personeel van het gemeentehuis te laten vervangen door een onafhankelijke administratie, hetgeen naar zijn opvattingen miljoenen voordeliger zou zijn. Nog een inwoner van Venray centrum schrijft in een apart briefje welke volgens hem de meest urgente problemen zijn: 1. meer optreden tegen fietsers in voetgangersgebieden (tijdens markt en in het winkelcentrum) tevens dat ze meer gebruik maken van de beschikbare fietspaden i.p.v. de rijweg. 2. Meer optreden tegen hondenpoep-overlast. De meeste mensen ergeren zich hier aan, maar houden hun mond dicht om geen problemen met hun straatgenoten te krijgen. 3. Waarom het nodig is om aktiviteiten uit de Kemphaan te weren en te (decentraliseren) verplaatsen naar div. wijkcentra. 4. Weinig animo koudetoeslag? Alle gegevens van de 750 gegadigden die daarvoor in aanmerking komen zijn bij de gemeente bekend a. waarom nog eens een formulier invullen? b. heeft betreffende instantie niets beters te doen of is dit werkverschaffing?? 5. het met twee maten meten van de gemeente i.v.m. bouwvoorschriften. 18

19 Samenwerking Venray De navolgende brief met als afzender -Wij de burgers van Venray- is weliswaar anoniem binnengekomen, maar wij willen u de inhoud ervan niet onthouden Op de vraag uit de Peel en Maas meedoen of niet, aan het burgeronderzoek, zeggen we zeker. Ja. Tevens geven we alvast problemen en zorgen, die we hebben ook effe vlug op dit papier mee, zodat men alvast een start heeft. In het algemeen zijn vele burgers geergerd en boos met het doen en laten van de gemeente. Velen kunnen zich tegen niemand hierover uitspreken, daar men op de gemeente direkt tegen de burocratie botst. Velen vinden ook, dat de logica nogal daar te wensen overlaat. Enkele dingen, die mij steeds weer ergeren zijn: b.v. de verkwisting van papier, dat de gemeente gebruikt. B.v. een klein kort briefje kwam bij mij aan in een envelop van 20 bij 14 wat goed in een veel kleinere envelop had gekunnen. AOWers laatst kregen mededelingen thuis gestuurd w.b. het paspoort en ID kaart. Ieder van hun uit een huishouden apart. Tevens zaten er brieven bij voor eventuele bijschrijvingen op het paspoort van kinderen. Kinderen????? Na je 65ste?????? Onzin had helemaal niet gehoeven. En die mededelingen hadden dan ook best met en mededelingsbrief per postcode kunnen volstaan. Vindt u niet? Ook als mensen kwijtschelding wil aanvragen van onroerendgoed, doet men hier ontzettend moeilijk over. De formulieren zijn propvol van vaak moeilijke, en onzinnige vragen. De mensen schrikken er hiervoor terug om die kwijtschelding aan tevragen, ook al zouden ze het zeker krijgen, dan nog doen ze het vaak niet, alleen al voor de manier waarop men hun vragen stelt. Zoals de vraag: Wat hebt u aan waarde in huis staan? Het betreft hier dus de ve1e AOWers, die deze fomulieren eigenlijk in moeten vullen. 19

20 Info nummer thema burgeronderzoek De mensen schrikken hiervoor echt goed terug. Daarom zijn er vorig jaar b.v. weinig aanvragen gedaan, om een toelage voor de stookkosten. Het is toch ook geen manier van vragen; Wat men in hun huis aan waarde heeft staan. Goeiedag dan. Iemand die 18 is heeft niks en wat ze heeft is vaak allemaal afgedankt en gekregen spul, wat de gemeente heus wel weet. Mensen, alleenstaande en of gescheiden, hebben dat hetzelfde, daarbij komen de nodige kinderen nog. En AOWers hebben spullen, waar ze hun hele leven voor gewerkt hebben en de waarde van dat kan best soms heel veel zijn, maar voor die mensen is zoiets toch niet te verkopen, omdat dat hun herinneringen en familie waarde heeft. Trouwens deze mensen hebben hun hele leven al voor hun bescheiden inkomene, wat ze bij hun 65ste krijgen gewerkt. Moet men dan bij deze mensen nog aan kloppen om hun spulletjes te verkopen om de nodige belastingen te kunnen betalen????? Ik zou het mijn eigen ouders echt niet durven te vragen hoor. Die hebben genoeg meegemaakt in hun leven. Kijk alleen al maar naar de nodige oorlogen en de opbouw van dit huidige Nederland. Waar blijft die goede nederlandse menselijkheid en begrip? Men weet die menselijkheid in Nederland goed terug te vinden als het om het geven van de burgers gaat, wat betreft noodtoestanden in het buitenland. En waar is die hier in de gemeente te vinden? Ook worden die lijsten wel heel erg lang en vaak zo (onnederlands) voor iedereen gemaakt, dat er vele mensen de vragen niet begrijpen en niet weten wat dit of dat betekend. In menige andere gemeentes doet men over zoiets veel minder moeilijk. Men moet als gemeente ook eens naar andere gemeentes durven te kijken, hoe hun dat doen. Men steekt er licht wat van op. 20

21 Samenwerking Venray Dat van die lijsten geldt ook voor de jeugd, die bij de gemeente moeten aankloppen. Waar blijft de hulp voor het invullen van die formulieren? Op school hebben ze daar geen les in gehad. Men moet hiervoor naar de clockert. Dat loopt lekker. En over vriendelijk laten we het dan maar nog niet hebben. Kinderen en ouderen, die een dyslexie (woordblindheid) hebben zijn door deze dingen erg gefrustreerd. Want die kunnen uberhaupt al met zulke dingen allemaal niks doen. Er zal toch wel iemand zijn, die op een simpele nederlandse manier van vragen, voor hun die formulieren kunnen opstellen. En eventueel dan nog eens mee kunnen helpen met het invullen ervan? Als men buitenlander is dan worden die ook door hen geholpen. Waarom deze mensen dan niet? De hulpvaardigheid is goed weggevallen in Venray. Daarbij de afvalheffingen, die voor ieder gezin anders had moeten zijn Of je nu alleen bent of met meerderen, dat maakt toch wel degelijk een verschil in het afval, waarom dan niet in het geld? Daar zijn de alleenstaande en de AOWers natuurlijk weer de dupe van, die het toch al krap aan moeten doen en die het volle pond hiervoor moeten betalen. Heel erg hoor. Moest absoluut niet mogen. Ook denkt men slechts heel weinig aan het veilig lopen in het verkeer in Venray. Vooral ook hier weer wat betreft de A0Wers, gehandicapten en kinderen. Trottoirs die op verschillende plaatsen verlaagd hadden moeten worden en verbeterd wat betreft, hoog en laag liggende stenen. ook in de buitenwijken. Zoals op de Landweert, waar bijna nergens verlagingen zijn aangebracht. In de Landweert 1. Vooral de Grotestr., passage, Bleek en Schoolstraat tonen de nodige mankementen. Ook de stenen die daar in liggen zijn voor zulke mensen moordend. 21

22 Info nummer thema burgeronderzoek en zelfs voor de gezonde burger nog. Je krijgt het gevoel alsof je geen zolen onder je schoenen hebt zitten. Je voelt elke steen apart, vooral die kleine grijze. Voor je uit kijken en niet naar de straat zelf kunnen die mensen niet. Het had zo moeten zijn als in de Paterstraat. De invalidewagentjes hebben last van dit soort dingen. De voegen zijn ook al steeds dieper geworden. Dus struikelen is daar geen grote kunst. Ook lijkt het alsof je in een dal zit (Grotestraat) het is een en al heuvel en bult. Er zijn daar ook verhogingen gemaakt, die helemaal onnodig naar mijns inziens zijn (Schoolstraat, Kapelaanspad en Schoutenstraatje b.v.) ook al weer een hindernis voor ouderen e.a. Dit geheel had met 2 keer goed nadenken in een keer goed moeten zijn. Het is dus dubbel geld uitgeven mocht men deze euvels willen veranderen. Als ik zo werkte als de gemeente, dan was ik allang failliet verklaard. Men moet leren het logisch en economisch verstand te gebruiken. Ook dat schouwburgplein is ook al zoiets. De mensen vragen zich af, wanneer het nu wel eens afgelopen is dat gerommel. Het is en blijft een totaal onrendabel en onvriendelijke steenwoestijn. Waarom laat men er als er geen activiteiten zijn, die plaats geen geld opbrengen? Maak er b.v. parkeerplaatsen op met betaling, dan lijkt het voor de mensen ook niet zo n nutteloze woestijn. Er is daar toch plek genoeg voor. En dat geschuif met die bomen is ook al zoiets. Het plein is een en al een grote geldput. Ons geld wel te verstaan. Die put is niet vol te krijgen. Ook die kunstatributen, die voor bijna iedereen vaak een onogelijke en onzinnige en onbegrijpelijke dingen zijn, die maar een hele hoop (veel te veel) geld kosten. B.v. dat ding bij t Schuttersveld. 22

23 Samenwerking Venray Een buitenstaander begrijpt niks van dat ding. En hoeveel andere mensen van hier uit de regio dan? Ook niet. Hoeveel heeft dat wel niet gekost? Met dat geld had men andere dingen kunnen doen. Veel leuker en begrijpelijker zijn de beeldjes in de Grotestraat en de Schoolstraat, die schaapjes en die kinderen. Daar ziet men wat het is en ook veel begrijpelijker en ik dacht zelfs, dat die nog een heel stuk goedkoper waren. Ook de afwerking van straten in en buiten de kom, laat ook hier en daar te wensen over. Daar waar het hard nodig is iets aan te doen, word niks gedaan en daar waar het niet zo hard nodig is liggen de afwerkingen die niet nodig zijn, althans niet dringend. B.v. de Spurkterdijk is en wordt dadelijk een veel bereden weg, echter die zijkanten (ze zijn wel hard, maar vol gaten) hadden gerust afwisselend met graskantstenen kunnen worden voorzien. Is echt geen luxe hoor. Nu moeten ze steeds maar weer bijvullen etc. Dus extra werk en geld uitgave. Zo ook b.v. op de Geijsterseweg. Een enorme toeristenweg, vooral bij goed weer is het er erg druk. De wegkanten hoef je echt niet op tegaan voor de lol.als jepech hebt zit er een dikke kans in dat je de graaf in glijdt vooral bij nat weer of de modder in, waar men dan bijna niet meer uitkomt. Het is een verbindingsweg die intensief gebruikt word. Waarom kunnen daar geen graskantstenen komen te liggen en wel b.v. op de boshuiseweg waar het eigenlijk niet hoeft omdat het daar veel minder druk is? Er zitten momenteel gaten aan de Geijsterseweg van enorme verschillen ten opzichte van het wegdek. Deze zullen ze weer een keer op moeten vullen. Dat hebben ze al een paar keer gedaan na de vernieuwing van het wegdek, die er nog maar een paar jaar ligt. Alweer geldkosten dus. Graskantstenen????? De oplossing. 23

24 Info nummer thema burgeronderzoek Kijk maar naar de Oirloseweg. Geen problemen meer daar, dus geld besparend. Ook b.v. Een verkeersprobleem is de Marijkestraat, daar heeft iedereen op de hoekhuizen na, een oprit, die men als eigenaar kan gebruiken, echter ze gebruiken ze door de dag door bijna niet tot nooit. Vaak moet men daar slalom rijden en dan zo dat men er nog maar net door kan. Met een grotere auto of busje of auto met aanhanger zou het op dat moment niet lukken er door te kunnen. Ook heb ik al vaker als eens het trottoir moeten gebruiken om er door te kunnen. Ook hebben we al vaker moeten vragen aan die mensen om hun auto effe weg te zetten. Het antwoord was dan: vraag maar hier tegenover of die het willen doen. Wat dacht u ervan? Een verbodbord voor een zijde te parkeren? Het zou best een oplossing kunnen zijn. Alleen s avonds dan kun je er gemakkelijk door, want dan staan de auto s op de opritten. En zo liggen er wel meer problemen, die door 2 keer goed nadenken meteen voor vele jaren opgelost zouden kunnen worden. Het is n.l. geld van de gemeenschap waar men mee werkt, dus zowel van u als van mij. En in deze tijd van de bezuinigingen is het absoluut geen luxe 2 keer na te denken, hoe men dat laat werken of rollen. De mensen in elke gemeente moeten bezuinigen, maar dan zou het wel erg prettig zijn als ook die mensen bezuinigden, die met andermans geld moet spelen. En als ze dat ook nog een lieten zien zou het helemaal perfekt zijn. Wij bedanken u voor de aandacht,wat het onderwerp betreft. Hopelijk kunt u met deze brief een begin maken met dat burgeronderzoek. Wij wensen u er veel succes mee. m.v.g. Wij, de gemeenteburgers. 24

25 Samenwerking Venray Bevolkingsonderzoek impressie Ut Is wat, ut werd tied dat zu k ens op os hßure..., mar ut bat toch niks, dat ziedde toch overal hier... Kiek now ens hier! Dat Plein, de Groeºte Straot, Den boocht van ut Hitje. Ze jage oow van de zk... Ik vond ut een uitdaging om ut eens te testen. Wel Knoaje mr gn actie. Na de afspraak niet leuren om handtekeningen, de mensen moeten zelf de stappen zetten; uitknippen invullen, wegbrengen. Dus de echte bewusten hebben we nodig. Langs de deur leuren en in laten vullen is niet onze stijl. Toch dacht ik: Ik maak een plakkaat burgeronderzoek = inspraak, zeg ja en laat de mensen komen en zelf het briefje invullen.(zie afbeelding pag. 3) Het ging me niet om het aantal maar om de reactie. De heer van de Broek van de Edah gaf toestemming om er te staan, wel aardig. De eerste zet was al positief. Alles in geel gekopieerd in A-3 en op een flip-over geplakt. Een heuse stembus beplakt, daar stond ik. Een badge, nog van de vorige verkiezing, bereid tot discussie, bereid om te helpen met invullen. Van half elf tot half een, twee uur moest toch lukken, dan kan ik daarna nog in de tuin spitten. Hoe bewust zijn de inwoners van wat zich hier afspeelt? de tekst had ik al klaar: B & W weten alles al, ze kennen alles al van wat de inwoner wil, ze hoeven het ons niet meer te vragen, ze weten precies hoe alles ingevuld moet worden, enz. In die twee uur zijn er zo een 12tal geweest die het briefje invulden. De meesten wilden ook discussiºren over de toestand hier in Venray, nogal leerzaam, dat wel. Wat doede mit mien gegaeves? Nie miene naam gebrßke! Joa ik heb ut wel gezien en gelaeze. Geliek hedde gullie, mar ja, dat bat toch nie. Ze den toch wat ze wille... 25

26 Info nummer thema burgeronderzoek Ja maar nooit geschoten is altijd mis. jao jao.. Toch leerzaam dit hier, waarom ze niet warm lopen voor zoiets. Typisch Venrays zeggen sommigen het baat toch niets ze doen toch wat ze willen. Het is toch godgeklaagd dat de eigen bevolking zo reageert op de bestuurders. Benoemd, gekozen, aangesteld... Ut liekt wel of de iemport bestemt wat hier gebeurt. Misschien dat het nuttiger was geweest om twee uur langs de deur te leuren, dan had ik meer handtekeningen gehad. Maar deze houding van onze eigen inwoners, als dat tekenend is dan is het echt godsgeklaagd. Er mankeert veel er zijn veel oplossingen, ik heb ze niet gepoucht om in te vullen. Sommigen vonden het discussiºren belangrijker. Worrum vulde dat nie efkes ien! Ut het toch gen zin. Democratie... inspraak of paternalisme... Wij, hum hum, weten wel hoe het moet, met of zonder overleg. P.s. Och de aantallen zijn wel te halen: elk lid 10 mensen vragen b.v. 80 x 10 = 800. Een middag naast de stand van Amnesty en Greenpeace in de Grotestraat is 100 stuks, langs de deuren leuren is ook 100 stuks, totaal dus 1000 briefjes. Zo een kleine 3% van de bevolking wil dus gevraagd worden. Is dit werkelijk de methode? Zeg nu zelf. Maandag op de markt, in de kerkdorpen na de hoofdmis o m maar eens wat te noemen. Dit is ongecensureerd! De Toeschouwer Jacques Lamer 26

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. P.J.W.G. van der Velden Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel. 583161

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie