Samenwerking Venray. Info nummer themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking Venray. Info nummer 2-1997. themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY"

Transcriptie

1 Samenwerking Venray Info nummer themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY 1

2 Info nummer thema burgeronderzoek Bestuur Samenwerking Venray voorzitter H.J.R.M. de Bruijn, Stationsweg 109, 5803 AA Venray tel secretaris H.H.M. Terhaag, Hubertusstraat 20, 5801 RW Venray tel penningmeester M. Millen-Sanders, Langeweg 55, 5801 XW Venray tel bestuurslid A. Janssen-Helmerich, Verdistraat 29, 5802 JE Venray tel bestuurslid J.M.P van Roy, Sanshofstraat 64, 5801 TN Venray tel bestuurslid G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel Raadsfractie fractievoorzitter I.F.T. Busser Kruidenlaan 112, 5803 BG Venray tel vice-fractievoorzitter G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel lid P.W. van der Velden, Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel ' 1997 Samenwerking Venray Deze Info wordt gemaakt met!impression Publisher op een Acorn RiscPC 2

3 Samenwerking Venray Geachte Lezer, Deze info nummer staat geheel in het teken van het thema Burgeronderzoek. Niet alleen de achtergronden, aanleiding, uitkomsten van onze eigen bevraging naar de behoefte aan een burgeronderzoek en wat Samenwerking Venray daarmee gaat doen komen aan de orde, maar ook publiceren wij de inhoud van een aantal brieven die de bonnen vergezelden en een artikel met ervaringen van Jacques Lamers. de redactie Lidmaatschap Mocht U geen lid zijn van Samenwerking Venray en geinteresseerd geraakt zijn in de doelstellingen en het werkprogramma van Samenwerking Venray, dan kunt U voor nadere informatie terecht bij de leden van het bestuur, de fractie of de commissies. U vindt hun personalia op de binnenzijde van de omslag van deze info. 3

4 Info nummer thema burgeronderzoek Een burgeronderzoek in de gemeente Venray? Samenwerking Venray 22 april

5 Samenwerking Venray Inleiding In het najaar van 1996, tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting 1997, deed Samenwerking Venray het voorstel om jaarlijks een burgeronderzoek te gaan houden. De fractie dacht hiermee het volgende te bereiken: - Het verschaffen van strategische maatschappelijke informatie ten behoeve van gemeentebestuurders en beleidsambtenaren. - Het peilen van opinies onder de bevolking om de betrokkenheid van de burger bij de gemeente te vergroten en de relatie bestuur-bestuurden te verbeteren. - Het verschaffen van informatie over de maatschappelijke effecten van gemeentelijk beleid en het integreren van deze informatie in de planning- en controlcyclus c.q de begroting. - Het verschaffen van informatie over behoeften en waarderingen van de burger in zijn hoedanigheid als klant van de gemeente. - Het verschaffen van informatie over wijken en buurten (voor Venray ook dorpen), met name betreffende leefbaarheidsaspecten. Tijdens de beschouwingen bleek Samenwerking Venray nauwelijks op steun van de andere partijen te kunnen rekenen. Wij hebben al voldoende voeling met de burger,zo werd geredeneerd. Het college van B& W stelde eveneens het nut van een dergelijk onderzoek niet te onderkennen, maar deed desondanks toch de toezegging bij het maatschappelijk middenveld te willen peilen of er behoefte bestaat aan een dergelijk onderzoek. 5

6 Info nummer thema burgeronderzoek Deze toezegging ging Samenwerking Venray echter niet ver genoeg en de fractie kondigde aan zelf de mogelijkheden van het van de grond tillen van een dergelijk onderzoek nader te zullen verkennen. Er werd voor gekozen om door middel van een publicatie gedurende vier weken in Peel & Maas de Venrayse burger middels het invullen en opsturen van een bon in de gelegenheid te stellen kenbaar te maken of men voorstander of tegenstander is van een burgeronderzoek. Tevens werd de gelegenheid geboden om op deze bon aan te geven wat men vond dat de gemeente als meest urgente probleem het eerst aan zou moeten pakken. De publicaties vonden plaats op 13 februari, 20 februari, 27februari en 6 maart en de termijn van inzending sloot op 16 maart. De bonnen werden vervolgens verwerkt en bewerkt en de uitkomsten worden onderstaand weergegeven. De uitkomsten Zoals gezegd werd gevraagd of men voorstander of tegenstander is van een burgeronderzoek en werd gevraagd aan te geven wat het meest urgente probleem is dat de gemeente zou moeten aanpakken. Op de eerste vraag zijn drie reacties mogelijk. Men geeft aan of men voor-stander is danwel tegenstander, of men laat het antwoord open en geeft wel een reactie op de tweede vraag. De tweede vraag was een open vraag waarop meerdere problemen aangegeven konden worden, hetgeen ook geschiedde. Ook was het mogelijk dat men aangaf voor- of tegenstander te zijn en de tweede vraag onbeantwoord liet. Lege formulieren zijn niet retour ontvangen. 6

7 Samenwerking Venray Bent u voorstander/tegenstander van een burgeronderzoek In totaal werden 213 formulieren retour ontvangen, waarvan 21 van de kerkdorpen (10%). In een drietal reacties werd aangegeven namens een groep te spreken, doch deze werden slechts als 1 inzending verwerkt. Er waren 2 anonieme reacties, 1 voorstander en 1 tegenstander, waarbij de tegenstander opschreef Samenwerking Venray allemaal lucht; men zou hierachter een politiek tegenstander van Samenwerking Venray vermoeden. Voorkeur voor een burgeronderzoek percentage geen mening 1 % voorstander 99 % tegenstander 0 % 7

8 Info nummer thema burgeronderzoek In totaal kwamen dus 213 reacties binnen. Er waren 210 voorstanders (99%), 2respondenten (1%) vulden bij deze vraag niets in en er was 1 tegenstander (0%). De inzendingen kwamen langzaam op gang en het grootste deel is gedurende de laatste twee weken voor de sluitingsdatum binnengekomen. Ondanks dat wij het aantal reacties te laag achten om een representatief beeld van de mening van de Venrayse gemeenschap te geven, vinden wij dat er wel degelijk een beeld te vormen is en dat er waardevolle gegevens zijn vergaard waar wat mee gedaan kan worden. Wij menen in afgelopen weken wel te hebben kunnen constateren dat er veel over een burgeronderzoek gesproken werd en zelfs dat onze actie enige impact heeft; het aantal activiteiten op het terrein van onderzoek en enquetes met betrekking tot deelgebieden vanuit de gemeente en de politiek is toegenomen. Het lijkt erop dat alleen de echt geinteresseerden, de politiek sterk betrokken inwoners van Venray gereageerd hebben. Dit zou een bevestiging kunnen zijn van de veel gehoorde gedachte dat er een enorme kloof bestaat tussen burger en politiek of dat er een dusdanig laag vertrouwen in de politiek bestaat dat men de moeite niet neemt om een dergelijke bon in te vullen vanuit de gedachte dat het toch allemaal nergens toe leidt. 8

9 Samenwerking Venray Het meest urgente probleem dat de gemeente moet aanpakken Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Veel respondenten maakten van deze mogelijkheid gebruik, terwijl 31 respondenten (15%) hier niets invulden. De resterende 182 respondenten gaven 320 problemen aan, wat neerkomt op 1,8 probleem gemiddeld. Een tiental respondenten deed hun bon vergezeld gaan van een uitgebreide brief, waarin problemen nader werden toegelicht. Enkele daarvan verzochten zeer nadrukkelijk hun brief niet te publiceren, hetgeen wij ook zullen respecteren. De brieven van respondenten waar dit niet nadrukkelijk vermeld is,zullen wij in een binnenkort uit te brengen special van onze Info rondom het burgeronderzoek geanonimiseerd opnemen. De meest urgente problemen spelen op een dertigtal terreinen. Navolgend worden deze in een grafiek zowel in absolute cijfers als in procenten weergegeven. De absolute cijfers geven, bij een indeling naar zoveel categoriºn eerder een beeld dan de percentages. De top tien ziet er als volgt uit: 01. verkeersveiligheid 31x 02. verkeersgedrag 27x 03. honde-overlast 23x 04. sluitingsuur horeca 20x 05. openbare orde/meer blauw op straat 19x 06. inspraak/overleg/communicatie met burgers 18x 07. vandalisme 17x 08. openbare verlichting 16x 09. criminaliteit 15x 10. onderhoud bestratingen 12x 9

10 Info nummer thema burgeronderzoek 35 Het meest urgente probleem is frequentie inspraak/overleg/communicatie met burger: 18 leefbaarheid: 9 pleinen niet aanpassen: 9 werkgelegenheid: 3 begraafplaats: 3 gehandicaptenvoorzieningen: 5 gemeentelijk belastingnivo: 5 infrastructuur: 3 woningbouw: 4 winkelvoorzieningen: 7 jeugdactiviteiten/begeleiding: 5 speelplaatsen (w.o. grote speeltuin): 6 openlucht zwembad: 2 stadspark: 4 sluitingsuur horeca: 20 openbaar vervoer: 3 openbare verlichting: 16 onderhoud bestratingen: 12 openbaar groen/bossen: 8 parkeeroverlast: 11 bedrijfsoverlast: 1 geluidsoverlast: 5 drugsoverlast: 7 criminaliteit: 15 veiligheid: 11 openbare orde/meer blauw op straat: 19 vandalisme: 17 (zwerf)vuil: 11 verkeersveiligheid: 31 verkeersgedrag: 27 honde-overlast: 23 Niet beantwoord: 31 Verrassend gegeven in het licht van de telkens weer door politieke partijen als onaanvaardbaar hoog afgeschilderde Venrayse belastingdruk, is de lage score van het gemeentelijk belastingnivo. 10

11 Samenwerking Venray Opvallend is ook dat met name de leefbaarheidsaspecten in de top 10 ruim vertegenwoordigd zijn. 10 Het meest urgente probleem is: percentage honde-overlast: 7% Niet beantwoord: 9% criminaliteit: 4% veiligheid: 3% openbare orde/meer blauw op straat: 5% vandalisme: 5% (zwerf)vuil: 3% verkeersveiligheid: 9% verkeersgedrag: 8% inspraak/overleg/communicatie met burger: 5% leefbaarheid: 3% pleinen niet aanpassen: 3% werkgelegenheid: 1% begraafplaats: 1% gehandicaptenvoorzieningen: 1% gemeentelijk belastingnivo: 1% infrastructuur: 1% woningbouw: 1% winkelvoorzieningen: 2% jeugdactiviteiten/begeleiding: 1% speelplaatsen (w.o. grote speeltuin): 2% openlucht zwembad: 1% stadspark: 1% sluitingsuur horeca: 6% openbaar vervoer: 1% openbare verlichting: 5% onderhoud bestratingen: 3% openbaar groen/bossen: 2% parkeeroverlast: 3% bedrijfsoverlast: 0% geluidsoverlast: 1% drugsoverlast: 2% 11

12 Info nummer thema burgeronderzoek Zoals al gezegd geeft een overzicht van ruim 30 categoriºn een globale indruk, doch nauwelijks een goed beeld. W e constateerden dat er veel leefbaarheids-aspecten in de top 10 voorkomen. Om het beeld wat navranter naar voren te brengen hebben we een clustering aangebracht. Bij het maken van de indeling hebben wij de respondenten die deze vraag niet beantwoord hebben buiten beschouwing gelaten. De items gemeentelijk belastingnivo, werkgelegenheid en inspraak/overleg/communicatie met de burger, hebben wij niet ingedeeld en als separate items laten bestaan. De overige hebben wij als volgt ingedeeld: Leefbaarheid: (Overlast, Openbare Orde en Veiligheid) -hondeoverlast -verkeersgedrag -verkeersveiligheid -zwerfvuil -vandalisme -openbare orde/meer blauw op straat -veiligheid -criminaliteit -drugsoverlast -geluidsoverlast -bedrijfsoverlast -parkeeroverlast -sluitingsuur horeca -leefbaarheid 12

13 Samenwerking Venray Infrastructuur & Voorzieningen: -openbaar vervoer -zwembad (openlucht) -speelplaatsen (w.o. grote speeltuin) -hangplaatsen -jeugdactiviteiten/-begeleiding -winkelvoorzieningen -woningbouw -infrastructuur -gehandicaptenvoorzieningen -begraafplaats Openbare Ruimte: -openbaar groen/bossen -onderhoud bestratingen -openbare verlichting -stadspark -pleinen 13

14 Info nummer thema burgeronderzoek Op basis van deze indeling ontstaat het volgende beeld: het meest urgente probleem is: Percentage openbare ruimte: 15% infrastructuur & voorzieningen: 12% leefbaarheid: 65% inspraak/overleg/communicatie met burger: 6% werkgelegenheid: 1% gemeentelijk belastingnivo: 2% 14

15 Samenwerking Venray 65% van alle urgente problemen valt onder de noemer leefbaarheid en betreft zaken die met overlast, openbare orde en veiligheid van doen hebben. Handhaving is hier een zeer belangrijk aspect. Veel van de genoemde leefbaarheidszaken vallen binnen de directe invloedssfeer van de gemeente. De uitkomsten geven dan ook een indicatie van wat aangepakt moet worden en waar, ook in de richting van politie- (handhavings)beleid accenten gelegd c.q. verlegd moeten worden. Wat gaan we ermee doen Globaal kan een onderscheid gemaakt worden naar datgene wat Samenwerking Venray zelf ermee gaat doen (intern) en wat aan anderen gevraagd wordt ermee te doen (extern). Intern Samenwerking Venray zal in de eerste plaats in het werkprogramma opnemen dat een jaarlijks burgeronderzoek noodzakelijk geacht wordt en dit vertalen in een harde eis voor het vormen van een coalitie waarin Samenwerking Venray deelneemt. Verder zal Samenwerking Venray de uitkomsten met betrekking tot de urgent geachte problemen vertalen in een aantal in het programma op te nemen speerpunten, waarbij met name de aandacht uitgaat naar de onder de noemer leefbaarheid vallende items over openbare orde, veiligheid en handhaving. 15

16 Info nummer thema burgeronderzoek En verder wil Samenwerking Venray de druk verder opvoeren om actie te verkrijgen op zaken die vallen onder de noemer leefbaarheid. Voorbeelden waar Samenwerking Venray al eerder in dit verband op probleemaanpak heeft aangedrongen zijn bijvoorbeeld honde-overlast, parkeeroverlast en gedragsbeinvloeding door middel van een goede handhaving. Extern Tegelijk met het openbaar maken van deze uitkomsten zal Samenwerking Venray deze uitkomsten aanbieden aan het College van B&W en de vraag voorleggen of het college in de uitkomsten aanleiding ziet tot het alsnog opstarten van een jaarlijks burgeronderzoek en welke conclusies danwel verbeteracties het college wil verbinden aan het groot aantal reacties op het gebied van de leefbaarheid. Tegelijkertijd zullen wij het college vragen of de resultaten van de eigen bevraging van het maatschappelijk middenveld al bekend zijn en in hoeverre de uitkomst daarvan aansluit bij hetgeen wij vastgesteld hebben. Ter informatie zullen wij een afschrift hiervan aan de fractievoorzitters van de andere partijen in de raad verzenden en afhankelijk van het standpunt van het college zullen wij bezien of verder overleg met de fracties zinvol of noodzakelijk is. 16

17 Samenwerking Venray Reacties en brieven van burgers Rondom de door ons opgezette peiling naar de behoefte aan een burgeronderzoek kwamen een aantal brieven binnen. Enkele daarvan (of een greep eruit) worden onderstaand gepubliceerd. Van de navolgende brieven zijn de schrijvers bij de redactie bekend. Het carillon lijkt een bron van irritatie te zijn; een van de inwoners in de omgeving geeft aan namens de omwonenden te reageren en schrijft: Wie verlost ons van het carillon, te veel, te lang en te hard Op de bon van een aantal inwoners rondom de toren staat de noodkreet: Help ons van dat irriterende geluid van het carillon af. Vanwege het lawaai moeten er overal geluidswallen/schermen komen. Kunt U er voor zorgen. HELP ONS!!!! Een inwoner van Landweert laat de bon vergezeld gaan van een briefje en een kranteknipsel van 24 februari 1997 over de fikse toename van zwerfafval in de regio Deurne als gevolg van de invoering van een nieuw ophaalsysteem voor huishoudelijk afval. In het briefje staat: Ik heb vernomen dat B&W van Venray van plan zijn om in de naaste toekomst ook een ander ophaalsysteem te gaan invoeren voor huishoudelijk afval. De ervaring in Deurne en andere gemeenten laat zien dat er grote nadelen aan verbonden zijn. Venray vervuilt nu al, laten we ervoor zorgen dat dit niet erger wordt. 17

18 Info nummer thema burgeronderzoek Een inwoner van een van de kerkdorpen doet ons de suggestie om het personeel van het gemeentehuis te laten vervangen door een onafhankelijke administratie, hetgeen naar zijn opvattingen miljoenen voordeliger zou zijn. Nog een inwoner van Venray centrum schrijft in een apart briefje welke volgens hem de meest urgente problemen zijn: 1. meer optreden tegen fietsers in voetgangersgebieden (tijdens markt en in het winkelcentrum) tevens dat ze meer gebruik maken van de beschikbare fietspaden i.p.v. de rijweg. 2. Meer optreden tegen hondenpoep-overlast. De meeste mensen ergeren zich hier aan, maar houden hun mond dicht om geen problemen met hun straatgenoten te krijgen. 3. Waarom het nodig is om aktiviteiten uit de Kemphaan te weren en te (decentraliseren) verplaatsen naar div. wijkcentra. 4. Weinig animo koudetoeslag? Alle gegevens van de 750 gegadigden die daarvoor in aanmerking komen zijn bij de gemeente bekend a. waarom nog eens een formulier invullen? b. heeft betreffende instantie niets beters te doen of is dit werkverschaffing?? 5. het met twee maten meten van de gemeente i.v.m. bouwvoorschriften. 18

19 Samenwerking Venray De navolgende brief met als afzender -Wij de burgers van Venray- is weliswaar anoniem binnengekomen, maar wij willen u de inhoud ervan niet onthouden Op de vraag uit de Peel en Maas meedoen of niet, aan het burgeronderzoek, zeggen we zeker. Ja. Tevens geven we alvast problemen en zorgen, die we hebben ook effe vlug op dit papier mee, zodat men alvast een start heeft. In het algemeen zijn vele burgers geergerd en boos met het doen en laten van de gemeente. Velen kunnen zich tegen niemand hierover uitspreken, daar men op de gemeente direkt tegen de burocratie botst. Velen vinden ook, dat de logica nogal daar te wensen overlaat. Enkele dingen, die mij steeds weer ergeren zijn: b.v. de verkwisting van papier, dat de gemeente gebruikt. B.v. een klein kort briefje kwam bij mij aan in een envelop van 20 bij 14 wat goed in een veel kleinere envelop had gekunnen. AOWers laatst kregen mededelingen thuis gestuurd w.b. het paspoort en ID kaart. Ieder van hun uit een huishouden apart. Tevens zaten er brieven bij voor eventuele bijschrijvingen op het paspoort van kinderen. Kinderen????? Na je 65ste?????? Onzin had helemaal niet gehoeven. En die mededelingen hadden dan ook best met en mededelingsbrief per postcode kunnen volstaan. Vindt u niet? Ook als mensen kwijtschelding wil aanvragen van onroerendgoed, doet men hier ontzettend moeilijk over. De formulieren zijn propvol van vaak moeilijke, en onzinnige vragen. De mensen schrikken er hiervoor terug om die kwijtschelding aan tevragen, ook al zouden ze het zeker krijgen, dan nog doen ze het vaak niet, alleen al voor de manier waarop men hun vragen stelt. Zoals de vraag: Wat hebt u aan waarde in huis staan? Het betreft hier dus de ve1e AOWers, die deze fomulieren eigenlijk in moeten vullen. 19

20 Info nummer thema burgeronderzoek De mensen schrikken hiervoor echt goed terug. Daarom zijn er vorig jaar b.v. weinig aanvragen gedaan, om een toelage voor de stookkosten. Het is toch ook geen manier van vragen; Wat men in hun huis aan waarde heeft staan. Goeiedag dan. Iemand die 18 is heeft niks en wat ze heeft is vaak allemaal afgedankt en gekregen spul, wat de gemeente heus wel weet. Mensen, alleenstaande en of gescheiden, hebben dat hetzelfde, daarbij komen de nodige kinderen nog. En AOWers hebben spullen, waar ze hun hele leven voor gewerkt hebben en de waarde van dat kan best soms heel veel zijn, maar voor die mensen is zoiets toch niet te verkopen, omdat dat hun herinneringen en familie waarde heeft. Trouwens deze mensen hebben hun hele leven al voor hun bescheiden inkomene, wat ze bij hun 65ste krijgen gewerkt. Moet men dan bij deze mensen nog aan kloppen om hun spulletjes te verkopen om de nodige belastingen te kunnen betalen????? Ik zou het mijn eigen ouders echt niet durven te vragen hoor. Die hebben genoeg meegemaakt in hun leven. Kijk alleen al maar naar de nodige oorlogen en de opbouw van dit huidige Nederland. Waar blijft die goede nederlandse menselijkheid en begrip? Men weet die menselijkheid in Nederland goed terug te vinden als het om het geven van de burgers gaat, wat betreft noodtoestanden in het buitenland. En waar is die hier in de gemeente te vinden? Ook worden die lijsten wel heel erg lang en vaak zo (onnederlands) voor iedereen gemaakt, dat er vele mensen de vragen niet begrijpen en niet weten wat dit of dat betekend. In menige andere gemeentes doet men over zoiets veel minder moeilijk. Men moet als gemeente ook eens naar andere gemeentes durven te kijken, hoe hun dat doen. Men steekt er licht wat van op. 20

21 Samenwerking Venray Dat van die lijsten geldt ook voor de jeugd, die bij de gemeente moeten aankloppen. Waar blijft de hulp voor het invullen van die formulieren? Op school hebben ze daar geen les in gehad. Men moet hiervoor naar de clockert. Dat loopt lekker. En over vriendelijk laten we het dan maar nog niet hebben. Kinderen en ouderen, die een dyslexie (woordblindheid) hebben zijn door deze dingen erg gefrustreerd. Want die kunnen uberhaupt al met zulke dingen allemaal niks doen. Er zal toch wel iemand zijn, die op een simpele nederlandse manier van vragen, voor hun die formulieren kunnen opstellen. En eventueel dan nog eens mee kunnen helpen met het invullen ervan? Als men buitenlander is dan worden die ook door hen geholpen. Waarom deze mensen dan niet? De hulpvaardigheid is goed weggevallen in Venray. Daarbij de afvalheffingen, die voor ieder gezin anders had moeten zijn Of je nu alleen bent of met meerderen, dat maakt toch wel degelijk een verschil in het afval, waarom dan niet in het geld? Daar zijn de alleenstaande en de AOWers natuurlijk weer de dupe van, die het toch al krap aan moeten doen en die het volle pond hiervoor moeten betalen. Heel erg hoor. Moest absoluut niet mogen. Ook denkt men slechts heel weinig aan het veilig lopen in het verkeer in Venray. Vooral ook hier weer wat betreft de A0Wers, gehandicapten en kinderen. Trottoirs die op verschillende plaatsen verlaagd hadden moeten worden en verbeterd wat betreft, hoog en laag liggende stenen. ook in de buitenwijken. Zoals op de Landweert, waar bijna nergens verlagingen zijn aangebracht. In de Landweert 1. Vooral de Grotestr., passage, Bleek en Schoolstraat tonen de nodige mankementen. Ook de stenen die daar in liggen zijn voor zulke mensen moordend. 21

22 Info nummer thema burgeronderzoek en zelfs voor de gezonde burger nog. Je krijgt het gevoel alsof je geen zolen onder je schoenen hebt zitten. Je voelt elke steen apart, vooral die kleine grijze. Voor je uit kijken en niet naar de straat zelf kunnen die mensen niet. Het had zo moeten zijn als in de Paterstraat. De invalidewagentjes hebben last van dit soort dingen. De voegen zijn ook al steeds dieper geworden. Dus struikelen is daar geen grote kunst. Ook lijkt het alsof je in een dal zit (Grotestraat) het is een en al heuvel en bult. Er zijn daar ook verhogingen gemaakt, die helemaal onnodig naar mijns inziens zijn (Schoolstraat, Kapelaanspad en Schoutenstraatje b.v.) ook al weer een hindernis voor ouderen e.a. Dit geheel had met 2 keer goed nadenken in een keer goed moeten zijn. Het is dus dubbel geld uitgeven mocht men deze euvels willen veranderen. Als ik zo werkte als de gemeente, dan was ik allang failliet verklaard. Men moet leren het logisch en economisch verstand te gebruiken. Ook dat schouwburgplein is ook al zoiets. De mensen vragen zich af, wanneer het nu wel eens afgelopen is dat gerommel. Het is en blijft een totaal onrendabel en onvriendelijke steenwoestijn. Waarom laat men er als er geen activiteiten zijn, die plaats geen geld opbrengen? Maak er b.v. parkeerplaatsen op met betaling, dan lijkt het voor de mensen ook niet zo n nutteloze woestijn. Er is daar toch plek genoeg voor. En dat geschuif met die bomen is ook al zoiets. Het plein is een en al een grote geldput. Ons geld wel te verstaan. Die put is niet vol te krijgen. Ook die kunstatributen, die voor bijna iedereen vaak een onogelijke en onzinnige en onbegrijpelijke dingen zijn, die maar een hele hoop (veel te veel) geld kosten. B.v. dat ding bij t Schuttersveld. 22

23 Samenwerking Venray Een buitenstaander begrijpt niks van dat ding. En hoeveel andere mensen van hier uit de regio dan? Ook niet. Hoeveel heeft dat wel niet gekost? Met dat geld had men andere dingen kunnen doen. Veel leuker en begrijpelijker zijn de beeldjes in de Grotestraat en de Schoolstraat, die schaapjes en die kinderen. Daar ziet men wat het is en ook veel begrijpelijker en ik dacht zelfs, dat die nog een heel stuk goedkoper waren. Ook de afwerking van straten in en buiten de kom, laat ook hier en daar te wensen over. Daar waar het hard nodig is iets aan te doen, word niks gedaan en daar waar het niet zo hard nodig is liggen de afwerkingen die niet nodig zijn, althans niet dringend. B.v. de Spurkterdijk is en wordt dadelijk een veel bereden weg, echter die zijkanten (ze zijn wel hard, maar vol gaten) hadden gerust afwisselend met graskantstenen kunnen worden voorzien. Is echt geen luxe hoor. Nu moeten ze steeds maar weer bijvullen etc. Dus extra werk en geld uitgave. Zo ook b.v. op de Geijsterseweg. Een enorme toeristenweg, vooral bij goed weer is het er erg druk. De wegkanten hoef je echt niet op tegaan voor de lol.als jepech hebt zit er een dikke kans in dat je de graaf in glijdt vooral bij nat weer of de modder in, waar men dan bijna niet meer uitkomt. Het is een verbindingsweg die intensief gebruikt word. Waarom kunnen daar geen graskantstenen komen te liggen en wel b.v. op de boshuiseweg waar het eigenlijk niet hoeft omdat het daar veel minder druk is? Er zitten momenteel gaten aan de Geijsterseweg van enorme verschillen ten opzichte van het wegdek. Deze zullen ze weer een keer op moeten vullen. Dat hebben ze al een paar keer gedaan na de vernieuwing van het wegdek, die er nog maar een paar jaar ligt. Alweer geldkosten dus. Graskantstenen????? De oplossing. 23

24 Info nummer thema burgeronderzoek Kijk maar naar de Oirloseweg. Geen problemen meer daar, dus geld besparend. Ook b.v. Een verkeersprobleem is de Marijkestraat, daar heeft iedereen op de hoekhuizen na, een oprit, die men als eigenaar kan gebruiken, echter ze gebruiken ze door de dag door bijna niet tot nooit. Vaak moet men daar slalom rijden en dan zo dat men er nog maar net door kan. Met een grotere auto of busje of auto met aanhanger zou het op dat moment niet lukken er door te kunnen. Ook heb ik al vaker als eens het trottoir moeten gebruiken om er door te kunnen. Ook hebben we al vaker moeten vragen aan die mensen om hun auto effe weg te zetten. Het antwoord was dan: vraag maar hier tegenover of die het willen doen. Wat dacht u ervan? Een verbodbord voor een zijde te parkeren? Het zou best een oplossing kunnen zijn. Alleen s avonds dan kun je er gemakkelijk door, want dan staan de auto s op de opritten. En zo liggen er wel meer problemen, die door 2 keer goed nadenken meteen voor vele jaren opgelost zouden kunnen worden. Het is n.l. geld van de gemeenschap waar men mee werkt, dus zowel van u als van mij. En in deze tijd van de bezuinigingen is het absoluut geen luxe 2 keer na te denken, hoe men dat laat werken of rollen. De mensen in elke gemeente moeten bezuinigen, maar dan zou het wel erg prettig zijn als ook die mensen bezuinigden, die met andermans geld moet spelen. En als ze dat ook nog een lieten zien zou het helemaal perfekt zijn. Wij bedanken u voor de aandacht,wat het onderwerp betreft. Hopelijk kunt u met deze brief een begin maken met dat burgeronderzoek. Wij wensen u er veel succes mee. m.v.g. Wij, de gemeenteburgers. 24

25 Samenwerking Venray Bevolkingsonderzoek impressie Ut Is wat, ut werd tied dat zu k ens op os hßure..., mar ut bat toch niks, dat ziedde toch overal hier... Kiek now ens hier! Dat Plein, de Groeºte Straot, Den boocht van ut Hitje. Ze jage oow van de zk... Ik vond ut een uitdaging om ut eens te testen. Wel Knoaje mr gn actie. Na de afspraak niet leuren om handtekeningen, de mensen moeten zelf de stappen zetten; uitknippen invullen, wegbrengen. Dus de echte bewusten hebben we nodig. Langs de deur leuren en in laten vullen is niet onze stijl. Toch dacht ik: Ik maak een plakkaat burgeronderzoek = inspraak, zeg ja en laat de mensen komen en zelf het briefje invullen.(zie afbeelding pag. 3) Het ging me niet om het aantal maar om de reactie. De heer van de Broek van de Edah gaf toestemming om er te staan, wel aardig. De eerste zet was al positief. Alles in geel gekopieerd in A-3 en op een flip-over geplakt. Een heuse stembus beplakt, daar stond ik. Een badge, nog van de vorige verkiezing, bereid tot discussie, bereid om te helpen met invullen. Van half elf tot half een, twee uur moest toch lukken, dan kan ik daarna nog in de tuin spitten. Hoe bewust zijn de inwoners van wat zich hier afspeelt? de tekst had ik al klaar: B & W weten alles al, ze kennen alles al van wat de inwoner wil, ze hoeven het ons niet meer te vragen, ze weten precies hoe alles ingevuld moet worden, enz. In die twee uur zijn er zo een 12tal geweest die het briefje invulden. De meesten wilden ook discussiºren over de toestand hier in Venray, nogal leerzaam, dat wel. Wat doede mit mien gegaeves? Nie miene naam gebrßke! Joa ik heb ut wel gezien en gelaeze. Geliek hedde gullie, mar ja, dat bat toch nie. Ze den toch wat ze wille... 25

26 Info nummer thema burgeronderzoek Ja maar nooit geschoten is altijd mis. jao jao.. Toch leerzaam dit hier, waarom ze niet warm lopen voor zoiets. Typisch Venrays zeggen sommigen het baat toch niets ze doen toch wat ze willen. Het is toch godgeklaagd dat de eigen bevolking zo reageert op de bestuurders. Benoemd, gekozen, aangesteld... Ut liekt wel of de iemport bestemt wat hier gebeurt. Misschien dat het nuttiger was geweest om twee uur langs de deur te leuren, dan had ik meer handtekeningen gehad. Maar deze houding van onze eigen inwoners, als dat tekenend is dan is het echt godsgeklaagd. Er mankeert veel er zijn veel oplossingen, ik heb ze niet gepoucht om in te vullen. Sommigen vonden het discussiºren belangrijker. Worrum vulde dat nie efkes ien! Ut het toch gen zin. Democratie... inspraak of paternalisme... Wij, hum hum, weten wel hoe het moet, met of zonder overleg. P.s. Och de aantallen zijn wel te halen: elk lid 10 mensen vragen b.v. 80 x 10 = 800. Een middag naast de stand van Amnesty en Greenpeace in de Grotestraat is 100 stuks, langs de deuren leuren is ook 100 stuks, totaal dus 1000 briefjes. Zo een kleine 3% van de bevolking wil dus gevraagd worden. Is dit werkelijk de methode? Zeg nu zelf. Maandag op de markt, in de kerkdorpen na de hoofdmis o m maar eens wat te noemen. Dit is ongecensureerd! De Toeschouwer Jacques Lamer 26

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen.

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. PERSBERICHT Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. Afgelopen zaterdag trotseerden leden van de politieke

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Onderzoek Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Uitgevoerd door CDA-fractie Huizen Juni 2012 2 Inhoudsopgave Conclusies 5 Vergelijking winkelcentrum Oude Dorp en Oostermeent 6 Winkelcentrum

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers?

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? 7 maart 2014 Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? www.gratisparkeren.nu gratisparkeren@sgpgeldermalsen.nl Gratis parkeren.. Heeft

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Ombudsman 3 1MEI Inleiding. Geachte mevrouw Huizer, Geachte heer Blankenberg,

Ombudsman 3 1MEI Inleiding. Geachte mevrouw Huizer, Geachte heer Blankenberg, Ombudsman Aan het college van burgemeester en wethouders van de datum gemeente Krimpen aan den IJssel, kenmerk t.a.v. de burgemeester, mevrouw L. M. Huizer behandelaar en de wethouder Ruimtelijke ordening,

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport in opdracht van: Gemeente Rijswijk datum: 5 juli 2016 rapportnummer: 5589-R-E auteur(s): H. Zuiver

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn?

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 1 Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Onderzoeksvragen en opzet...4 Resultaten...5 Conclusies en aanbevelingen...9 Appendix A: tabellenboek...11

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is.

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is. Algemene en financiële beschouwingen 2015 De basis op orde! Inleiding, VJR De economische crisis laat uiteindelijk ook in onze gemeente zijn sporen na. Uit de voorjaarsrapportage blijkt dat onze gemeente

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Serieus ingevulde enquetes: 32 17 mannen, 15 vrouwen waaronder 15 voorlezers

Serieus ingevulde enquetes: 32 17 mannen, 15 vrouwen waaronder 15 voorlezers Serieus ingevulde enquetes: 32 17 mannen, 15 vrouwen waaronder 15 voorlezers Eerste indruk Wanneer vielen de lezingen uit de Naardense Bijbel u op 0 Ik heb er eigenlijk nooit iets van gemerkt 1 Ik had

Nadere informatie

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Publicatiedatum: 7-3- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Een speeltuin in. Edam-Volendam? De behoefte. bekeken

Een speeltuin in. Edam-Volendam? De behoefte. bekeken Een speeltuin in Edam-Volendam? - De behoefte bekeken Februari 1998 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Probleemstelling 2 3. Methode van onderzoek 3 4. Resultaten 3 5. Conclusies 5 6. Hoe nu verder

Nadere informatie

Buurtveiligheid Woerden Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum

Buurtveiligheid Woerden Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum Buurtveiligheid Woerden 2016 Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum Uitgevoerd door Inwonersbelangen oktober 2016 Samenvatting Bevindingen: 1. Inwoners doen aangifte voor zwaardere misdrijven

Nadere informatie

VS-rapport nr.: 04-337

VS-rapport nr.: 04-337 RAPPORTAGE LEDENMONITOR 2003 Vereniging van Sloopaannemers VS-rapport nr.: 04-337 Vereniging van Sloopaannemers Stationsweg 2 4191 KK GELDERMALSEN Postbus 275 4190 CG GELDERMALSEN tel. 0345-585038 fax

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016

Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016 SPREEKRECHT Brede School Visio-Oost, A.Klomp Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016 Namens een aantal betrokken en bezorgde bewoners van de Van Steenhuijslaan, het Jan Hondongpark

Nadere informatie

Onderzoek jongerencentrum Blitz. Resultaten enquête omwonenden

Onderzoek jongerencentrum Blitz. Resultaten enquête omwonenden Onderzoek jongerencentrum Blitz Resultaten enquête omwonenden Resultaten omwonenden 46 formulieren uitgedeeld 37 retour Respons: 80% 9 personen willen mondelinge toelichting geven Vraag 1: Het is belangrijk

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie