België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. Invest in Belgium, increase your profits

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits"

Transcriptie

1 België, ideale locatie voor pan-europese pensioenfondsen Invest in Belgium, increase your profits

2 Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 2. Juridisch kader : structuur en organisatie 2.1. Afzonderlijke juridische entiteit 2.2. Autonoom wettelijk kader 2.3. Eenvoudige en flexibele structuur 2.4. Naleving van de sociale en arbeidswetgeving van het land van ontvangst 2.5. Oprichting van het OFP en toelating om te handelen als pensioenfonds 2.6. Besluit 3. Prudentieel kader 3.1. Voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden 3.2. Kwalitatieve regels versus kwantitatieve regels 3.3. Technische voorzieningen 3.4. Dekking van de technische voorzieningen 3.5. Beleggingen 3.6. Financieringsplan 3.7. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen SIP 3.8. Balans van het OFP : activa en passiva 3.9. Dynamiek van het prudentieel financieringskader Beheer en bewaring van activa Aan aangeslotenen en begunstigden van de pensioenregeling te verstrekken inlichtingen Toezicht Besluit 4. Belastingstelsel 4.1. Vennootschapsbelasting nulbelasting op voordelen 4.2. Internationale belasting : voordeel halen uit verdragen inzake dubbele belasting 4.3. BTW 4.4. Andere indirecte belastingen 4.5. Besluit Contactgegevens

3 We zijn allen opgetogen over de aanzienlijke en gestage toename van de levensverwachting in nagenoeg alle Europese landen. Elk succes brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee. Het aantal gepensioneerden neemt spectaculair toe. Dit geldt eveneens voor hun onze verwachtingen betreffende levenskwaliteit en welzijn, en volkomen terecht. Om die reden hebben de Europese staten de voorbije jaren bijna allemaal een tweede pensioenpijler ontwikkeld, als aanvulling op het wettelijke overheidspensioen. Deze tweede pensioenpijlerinstellingen zijn de pensioenfondsen, die bovendien een groeiend aandeel van de markt vertegenwoordigen als institutionele of professionele beleggers. In lijn met de Eenheidsmarkt staan recente Europese richtlijnen nu toe dat grensoverschrijdende pensioenfondsen worden opgericht binnen de Europese Unie. België is vandaag het eerste Europese land dat multinationals een volledig en alomvattend kader biedt met het oog op de oprichting van zowel pan-europese als internationale pensioenfondsen. Deze brochure zet de voordelen uiteen van dit uiterst efficiënt en voordelig juridisch, fiscaal en prudentieel kader. Er wordt ook aandacht besteed aan de brede waaier van moderne verdragen die ons land sloot om dubbele belasting te vermijden, waardoor er aanzienlijke besparingen worden geboden met betrekking tot de aandelenportefeuille van elk fonds. Onze ligging in het hart van Europa versterkt nog onze positie op de markt voor pensioenfondsen. Vele multinationals hebben hun Europees hoofdkantoor reeds ondergebracht in ons land. We kunnen dan ook verwachten dat ze hun pan-europese of internationale pensioenfondsen hier zullen oprichten. In feite hebben multinationals er alle belang bij om het beheer van hun pensioenfondsen te centraliseren, vooral dan vanwege de lagere beheerkosten, de concentratie van de gepaste expertise binnen het bedrijf en vooral om te genieten van het voordeel van de gunstige financiële voorwaarden die het Belgische wettelijke kader biedt. België schuift zichzelf naar voren als een uitgelezen centrum van gedeelde diensten voor internationale bedrijven. Ik nodig u uit om de vele voordelen te ontdekken die ons land te bieden heeft. Guy Verhofstadt Eerste Minister Didier Reynders Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Bruno Tobback Minister van Pensioenen

4 1 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (IORP s) van 3 juni De meeste bepalingen traden in voege op 1 januari Verplichte wettelijke bepalingen van de landen van ontvangst (het land van ontvangst is het land waarvan de sociale en arbeidswetgeving van toepassing is op de relatie tussen de bijdragende onderneming en de aangeslotenen aan de pensioenregeling), binnen de grenzen van het EU/internationale recht. 4 Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. 1. Inleiding België implementeerde onlangs EU-richtlijn 2003/41 1 (de zogenaamde IORP-richtlijn) door een nieuw en transparant flexibel wettelijk kader goed te keuren, dat België promoot als de uitverkoren plaats voor internationale en pan-europese pensioenfondsen. De wet van 27 oktober betreffende het toezicht op de IORP s (Institutions for Occupational Retirement Provision instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) bepaalt de juridische structuur, de organisatie en de werking van pensioenfondsen. Bovendien past het prudentiële wettelijke kader het prudent person -beginsel toe en kent het optimaliseringmogelijkheden toe aan het pensioenfonds, de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen aan de pensioenregeling. De wet biedt een flexibiliteit waardoor het pensioenfonds het beste kan inspelen op de specifieke behoeften en wensen van de multinational of ondernemingsgroep. Een pensioenfonds dat gevestigd is in België kan grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen en verschillende pensioenregelingen uitvoeren die van toepassing zijn op werknemers die in verschillende landen werken (landen van ontvangst). Het pensioenfonds is echter uitsluitend onderworpen aan het Belgische juridische en regelgevende prudentiële kader. Als de werknemers die zijn aangesloten bij het pensioenfonds werken in landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren, moeten de voor bedrijfspensioenvoorziening geldende sociale en arbeidswetgevingen 3 van hun landen worden nageleefd. Het Belgische prudentiële kader biedt enerzijds een garantie voor een degelijk beheer, wat de belangen en pensioenrechten van de aangeslotenen aan de pensioenregeling veilig stelt, en zorgt anderzijds voor een hoge mate van flexibiliteit wat betreft de financiering door bijdragende ondernemingen. De rechtvaardiging geval per geval heeft betrekking op de specifieke eigenschappen van de pensioenregelingen en hun aangeslotenen. Bovendien werden op 27 december nieuwe belastingbepalingen goedgekeurd om een nieuw gunstig belastingstelsel te creëren, in lijn met het EETbeginsel 5. Dankzij deze bepalingen kan een goed ontworpen pensioenfonds gevestigd in België genieten van een nul bedrijfsbelasting. 2. Juridisch kader : structuur en organisatie 2.1. Afzonderlijke juridische entiteit Een pensioenfonds gevestigd in België neemt 6 de rechtsvorm aan van een OFP : - Organization for Financing Pensions - Organisme voor de Financiering van Pensioenen - Organisme de Financement de Pensions. Autonomie. Het OFP is een afzonderlijke juridische entiteit die alleen instaat voor zijn fondsen en verplichtingen en die losstaat van de bijdragende ondernemingen 7. Het OFP is een nieuwe rechtspersoon, speciaal ontworpen om een flexibele governancestructuur en -organisatie mogelijk te maken Autonoom wettelijk kader Uniek. Aangezien het OFP een nieuwe rechtspersoon is, is het niet onderworpen aan wetten die gelden voor andere juridische entiteiten. De wet van 27 oktober 2006 is transparant en beheerst de structuur en de organisatie van het OFP, maar ook de activiteiten en de werking ervan. De wet is beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands en Duits op de website van de Belgische bevoegde toezichtsautoriteiten, de CBFA (www.cbfa.be). De wet werd uitgevoerd door Koninklijke Besluiten, die ook terug te vinden zijn op de CBFA-website. Bovendien geeft de CBFA circulaires en memoranda 8 uit die commentaar geven bij de praktische gevolgen van de wetgeving. 5 EET : exempt-exempt-taxation : (E) : Belastingvrijstelling voor de bijdragen betaald in een pensioenfonds om een pensioenuitkering op te bouwen (belastingaftrek of -vermindering voor de bijdragen die werden betaald door de bijdragende ondernemingen en door de aangeslotenen aan de pensioenregeling) ; (E) : Belastingvrijstelling voor inkomen dat wordt gegenereerd door de bijdragen, opbrengsten die werden gerealiseerd door het pensioenfonds, kapitaalopbrengsten tijdens de opbouwperiode vóór de uitbetaling van de pensioenuitkering ; (T) : belasting op de pensioenuitkering bij de uitbetaling van de pensioenuitkering. 6 De wet van 24 oktober 2006 voorziet in een overgangsperiode van 5 jaar (tot 1 januari 2012) ten gunste van reeds bestaande pensioenfondsen die als gevolg van de eerder toepasselijke wetgeving de rechtsvorm aannamen van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw-asbl) of een onderlinge verzekeringsvereniging (ovv-aam). 7 Hierdoor worden de opgebouwde pensioenuitkeringen en pensioenrechten van de aangeslotenen aan pensioenregelingen beschermd tegen het faillissement van hun werkgever, de bijdragende onderneming. 8 Ook beschikbaar op de website van de CBFA,

5 2.3. Eenvoudige en flexibele structuur Governance. In overeenstemming met de OESOrichtlijnen voor de governance van pensioenfondsen 9, waarborgt de governancestructuur van het OFP een gepast onderscheid tussen de operationele verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden inzake supervisie en toezicht. Bijgevolg moet het OFP uit minstens 2 organen be-staan : - een algemene vergadering De bijdragende ondernemingen wier pensioenregelingen worden beheerd door het OFP zijn leden van de algemene vergadering 10. De algemene vergadering staat in voor de globale supervisie en het toezicht en kan ruime bevoegdheden toegekend krijgen (te bepalen in de statuten 11 ). - een raad van bestuur Het OFP moet minstens één operationeel orgaan hebben : de raad van bestuur. Deze laatste bepaalt het algemeen beleid van het OFP en is verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het OFP. Contractuele vrijheid. Het nieuwe juridische kader steunt op beginselen van flexibiliteit en contractuele vrijheid : de partijen die het OFP oprichten kunnen deze structureren in overeenstemming met hun eigen behoeften en wensen, mits de dubbele basisstructuur wordt nageleefd. 9 OESO-richtlijnen voor pensioenfonds governance, goedgekeurd door de OESO-Raad op 28 april Stemrechten kunnen worden bepaald in de statuten Naleving van de sociale en arbeidswetgeving van het land van ontvangst Naleving van de lokale sociale regelgeving. Er kunnen een of meer zogenaamde sociale comités worden ingericht om het OFP toe te laten te voldoen aan de vereisten van de sociale en arbeidswetgeving van het land van ontvangst, van toepassing op de pensioenregelingen die het OFP beheert. Betrokkenheid van de werknemers. Sociale comités zullen hun nut bewijzen om verschillende groepen aangeslotenen aan de pensioenregelingen en begunstigden te betrekken bij het beheer van hun pensioenregelingen door het OFP. De betrokken partijen kunnen vrij beslissen over de oprichting, samenstelling, bevoegdheden en werking van het (de) sociale comité(s). De Belgische wet legt in dit verband geen verplichtingen op, behoudens de vereiste om eventuele regelingen schriftelijk vast te leggen Oprichting van het OFP en toelating om te handelen als pensioenfonds Statuten goedkeuren. Het OFP kan eenvoudig worden opgericht door statuten goed te keuren. Hiervoor volstaat één gewoon lid-bijdragende onderneming. De statuten hoeven niet te worden opgesteld door een notaris of hoeven niet te worden goedgekeurd door een rechtbank. De statuten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 11 Statuten, of oprichtingsakte ( statuten - statuts ).

6 Toelatingsaanvraag. Alvorens zijn pensioenfondsactiviteiten te beginnen, moet het OFP de IORP-toelating vragen van de Belgische (land van herkomst) bevoegde autoriteiten, de CBFA. Het dossier voor de toelatingsaanvraag dat hiervoor moet worden ingediend kan worden gedownload van de website van de CBFA. Enkele van de belangrijkste documenten die moeten worden ingediend bij de CBFA zijn : - de statuten, - het financieringsplan - de verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( SIP ), - een beschrijving van de pensioenregelingen die het OFP van plan is te beheren - de beheersovereenkomst 12 - informatie over de bijdragende ondernemingen en de leden van de operationele organen. De CBFA neemt een beslissing over de toelatingsaanvraag binnen 3 maanden na de indiening van het volledige dossier. Als het OFP overweegt grensoverschrijdende activiteiten uit te oefenen binnen de EER, dan moet de kennisgevingprocedure 13 waarin de IORP-richtlijn voorziet, worden nageleefd. Deze kennisgeving kan samen met de toelatingsaanvraag worden ingediend Besluit Het juridische kader schuift eenvoudige beginselen voor de organisatie- en governancestructuur van het OFP naar voor en laat de partijen toe om de organisatie en werking ervan aan hun specifieke situatie aan te passen. 3. Prudentieel kader 3.1. Voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden Van zodra de CBFA haar toelating verleent 14 mag het OFP beginnen pensioenregelingen uit te voeren die pensioenuitkeringen 15 verstrekken. 12 Als die er is. De beheersovereenkomst wordt gesloten tussen het OFP en zijn leden-bijdragende ondernemingen, en bepaalt zijn beheers- en werkingsregels. Als deze regels worden bepaald in de statuten, dan verplicht de wet niet dat er een beheersovereenkomst wordt gesloten. 13 Kennis geven van het voornemen om bijdragen te aanvaarden van een bijdragende onderneming die gevestigd is in een andere EER-Lidstaat (land van ontvangst). De kennisgeving moet worden gericht aan de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst (d.w.z. voor België : de CBFA). Het OFP mag ook grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen buiten de EER. Hiervoor wordt een vereenvoudigde kennisgevingprocedure toegepast. Er is geen Belgische activiteit vereist. De Belgische wet vereist niet dat een of meer bijdragende ondernemingen gevestigd zijn in België, noch dat minstens één pensioenregeling die het OFP uitvoert, van toepassing is op werknemers in België. Derhalve kan ook een multinationalgroep zonder onderneming gevestigd in België, beslissen om zijn pan-europees of internationaal pensioenfonds op te zetten in België. Juist bedrag van passiva gedekt door passende activa. Met betrekking tot de pensioenregelingen die het OFP uitvoert, moet het OFP een juist bedrag van passiva (de zogenaamde technische voorzieningen) vaststellen dat overeenkomt met de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenregelingen. Deze technische voorzieningen moeten worden gedekt door passende activa (cf. infra 3.3). Globaal beheer / netting. Verschillende pensioenregelingen kunnen globaal beheerd worden 16. Het OFP mag echter vrij anders beslissen en vrijwillig een ring-fencing organiseren tussen verschillende pensioenregelingen. Solidariteit. Het OFP kan ook zelf beslissen welke solidariteitsgraad men wil toepassen onder zijn bijdragende ondernemingen. Deze regels moeten worden vastgelegd in de zogenaamde beheersovereenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen het OFP en de bijdragende ondernemingen en bepaalt de beheers- en werkingsregels van het OFP. De beheersovereenkomst kan toestaan dat compen- 14 Ingeval van grensoverschrijdende activiteiten kan het OFP zijn activiteiten starten nadat de kennisgevingprocedure voor grensoverschrijdende activiteiten werd afgerond (d.w.z. binnen 2 maanden voor grensover- schrijdende activiteiten binnen de EER, volgend op de principiële periode van 3 maanden voor de CBFA-beoordeling en -toelating). 15 Voor niet-belgische pensioenregelingen (d.w.z. pensioenregelingen die niet van toepassing zijn op loontrekkenden en zelfstandigen in België), legt de Belgische wetgeving geen beperkingen of voorwaarden op inzake de inhoud van deze pensioenregelingen. Als de pensioenregeling in de EERlidstaat van ontvangst kan worden beschouwd als een pensioenregeling in de zin van de IORP-richtlijn (voor niet-eer-lidstaten geldt dezelfde definitie van pensioenuitkeringen als diegene die wordt gebruikt in de Richtlijn) dan mag het OFP ze uitvoeren. Voor pensioenregelingen die van toepassing zijn op loontrekkenden en zelfstandigen die in België werken, wordt een andere definitie van pensioenuitkeringen toegepast om beter te beantwoorden aan de Belgische situatie. 16 De wet legt enkel de volgende uitzonderingen op deze regel op : het afzonderlijke beheer van pensioenregelingen die van toepassing zijn op loontrekkenden en van pensioenregelingen die van toepassing zijn op zelfstandigen, en het afzonderlijke beheer van pensioenregelingen die zijn onderworpen aan herstelmaatregelen waartoe de CBFA heeft beslist.

7 satie ( netting ) wordt georganiseerd zonder afbreuk te doen aan de relevante toepasselijke sociale en arbeidswetgeving en mits de minimum verworven rechten van de aangeslotenen en begunstigden gevrijwaard worden Kwalitatieve regels versus kwantitatieve regels Het prudentiële kader van de nieuwe Belgische wetgeving beschrijft de regels die het OFP moet naleven met betrekking tot de technische voorzieningen, de beleggingen en het beheer. De wet schrijft kwalitatieve regels voor in plaats van kwantitatieve regels, en dit zowel voor de bepaling van de technische voorzieningen als voor de beleggingen Technische voorzieningen Grensoverschrijdende activiteiten, indien volledig gedekt. In geval van grensoverschrijdende activiteiten vereist de IORP-richtlijn dat de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de pensioenregelingen die door het pensioenfonds worden uitgevoerd, te allen tijde volledig door kapitaal worden gedekt. Prudente maar dynamische vereiste inzake volledige dekking. De Belgische wetgever heeft geen kwantitatieve benadering aangenomen in dit opzicht, maar vereist een prudente berekeningsmethode op basis van economische en actuariële hypothesen die het OFP moet kunnen rechtvaardigen. Coherent. Het OFP moet als technische voorzieningen een bedrag vaststellen dat volstaat om de reeds verschuldigde pensioenen en de opgebouwde pensioenrechten te waarborgen en in overeenstemming is met een prudente waarderingsmethode. De berekeningsbasis van de technische voorzieningen moet deel uitmaken van het financieringsplan dat overeengekomen wordt tussen het OFP en de bijdragende ondernemingen. DC. Voor pensioenregelingen van het type vaste bijdragen (Defined Contributions DC) moeten de op te bouwen of samen te stellen technische voorzieningen gelijk zijn aan de som van de verworven pensioenrechten, zoals bepaald door de pensioenregeling en door de eventuele sociale en arbeidswetgeving van het land van ontvangst. DB. (Met betrekking tot pensioenregelingen van het type vaste prestaties (Defined Benefit DB), en deze die in een beleggingsrendement voorzien of een dekking bieden tegen biometrische risico s 17, kan de berekeningsmethode van de technische voorzieningen rekening houden met prudente rentevoeten die bv. toekomstige beleggingsrendementen in acht kunnen nemen. Flexibel. Het OFP mag zijn eigen regels en berekeningsmethode bepalen, op voorwaarde dat ze kunnen worden gerechtvaardigd door de eigen kenmerken van het OFP en de beheerde pensioenregelingen. Het OFP beschikt dus over een hoge graad van flexibiliteit, die enkel moet voldoen aan een redelijke rechtvaardigingsbasis. Minimum = verworven pensioenrechten. De technische voorzieningen mogen echter niet lager zijn dan de zogenaamde minimale verworven pensioenreserves 18 zoals bepaald door de pensioenregeling en, indien van toepassing, door de sociale en arbeidswetgeving van het land van ontvangst. Mits dit minimum wordt nageleefd, laat de wet een langetermijnperspectief toe met betrekking tot de toe te passen berekeningsmethode Dekking van de technische voorzieningen Prudente beleggingen. De technische voorzieningen moeten worden gedekt door activa die worden belegd volgens het prudent person -beginsel. De enige kwantitatieve beperking die geldt en die wordt opgelegd door de IORP-richtlijn heeft betrekking op beleggingen in de bijdragende ondernemin- 18 De minimale verworven pensioenrechten van de aangeslotenen aan de pensioenregeling zoals bepaald door de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van het land van ontvangst, als die er is. Voor pensioenregelingen die van toepassing zijn op loontrekkenden in België worden deze bepaald op basis van een technische rentevoet van 6 % en de sterftetafels MR/FR. 17 Risico s in verband met overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en levensverwachting.

8 Balans van het OFP : activa en passiva Activa Beleggingen om de technische voorzieningen te dekken : in lijn met het prudent personbeginsel gewaardeerd aan marktwaarde belegd in het belang van de aangeslotenen en begunstigden belegd om de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille te waarborgen in lijn met de aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen hoofdzakelijk belegd op gereglementeerde markten beleggingen in derivaten voor zover ze de prudentiële aard ondersteunen of anderszins gerechtvaardigd zijn naar behoren gediversifieerd zijn met als enige kwantitatieve beperking : max. 5 % in bijdragende onderneming (max. 10 % voor een groep) Andere beleggingen flexibiliteit (behalve 5 % in bijdragende ondernemingen, 10 % in groep) gewaardeerd aan marktwaarde alternatief voor de dekking van de zogenaamde solvabiliteitsmarge : gewaarborgde vordering op de werkgever Passiva Verplichtingen Technische voorzieningen 19 : bedrag moet voldoende zijn om de reeds verschuldigde pensioenen en de opgebouwde pensioenrechten te waarborgen in overeenstemming met een prudente waarderingsmethode geen kwantitatieve regels, maar prudente keuze van de economische en actuariële hypothesen, d.w.z. : rentevoet prudent bepaald, rekening houdend met a) het rendement van de beleggingen die de technische voorzieningen dekken en de toekomstige beleggingsopbrengsten en/of b) de marktrendementen van obligaties van een Lidstaat of van andere kwalitatief hoogwaardige obligaties ; biometrische tabellen (levensverwachting/sterftecijfer, arbeidsongeschiktheid), aangepast aan de aangeslotenen en begunstigden de methode en hypothesen blijven in het algemeen van boekjaar tot boekjaar ongewijzigd de gekozen methode en hypothesen moeten de duurzaamheid van de verbintenissen vrijwaren mag niet lager zijn dan de minimale verworven rechten die worden bepaald door de sociale en arbeidswetgeving Solvabiliteitsmarge : voor de dekking van de uitkeringen ingeval van overlijden, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid (biometrische risico s) gebaseerd op kwantitatieve regels (kan worden verminderd door middel van (her)verzekering van de risicodekking) Saldo gen (beperkt tot 5 % van de portefeuille als geheel) of in de groep (beperkt tot 10 % van de portefeuille als geheel) van bijdragende ondernemingen Beleggingen Prudent en consequent. Activa moeten prudent worden belegd op een wijze die strookt met het beleggingsbeleid zoals dat werd bepaald in de verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( SIP Statement of Investment Principles ) en met de hypotheses die worden gebruikt in het financieringsplan. Beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor zover ze bijdragen tot een vermindering van de beleggingsrisico s of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. De sleutelboodschap is ook hier weer : als u een ander gebruik van derivaten kunt rechtvaardigen als redelijk en prudent, alle elementen in acht genomen, dan is dit in principe toegestaan. 19 Voor pensioenregelingen van het type vaste bijdragen (DC) zijn de op te bouwen technische voorzieningen gelijk aan de som van de sociale verworven reserves Financieringsplan Het OFP moet een financieringsplan opstellen met de instemming van alle bijdragende ondernemingen die zich ertoe verbinden om dit plan uit te voeren en de bijdragen conform dit plan te betalen. Het financieringsplan bepaalt de berekeningsmethode van de bijdragen die moeten worden betaald, per pensioenregeling, om een passende financiering te verzekeren van de pensioenverplichtingen, om de solvabiliteitsmarge samen te stellen en om alle kosten en uitgaven te dekken. Het financieringsplan moet worden ter kennis gebracht van de CBFA. OFP s die zichzelf (in tegenstelling tot de bijdragende ondernemingen) verbinden tot het verzekeren van de pensioenverplichting, evenals OFP s die biometri-sche risico s dekken, moeten een solvabiliteitsmarge samenstellen (bepaald door Koninklijk Besluit) Verklaring inzake de beleggingsbeginselen - SIP Het OFP moet een schriftelijke verklaring inzake de beleggingsbeginselen SIP Statement of Investment

9 Principles opstellen die de toegepaste wegingmethoden voor beleggingsrisico s, de risicobeheerprocedures en de strategische spreiding van activa in het licht van de aard en de duur van de pensioenverplichtingen beschrijft. Het OFP moet deze verklaring ten minste om de 3 jaar herzien Balans van het OFP : activa en passiva Samengevat in de vorm van een balans, gelden deze belangrijkste beginselen met betrekking tot de activa, de beleggingen en de verplichtingen Dynamiek van het prudentiële financieringskader Het hoofddoel van het Belgische prudentiële kader is het creëren van een prudent en coherent beheersmodel waarin de beleggingen in harmonie zijn met de kenmerken van de pensioenregelingen en hun aangeslotenen en waarin de beleggingen stroken met de onderliggende technische voorzieningen. Dit model verleent autonomie in het bestuursbeleid, dat prudent en degelijk moet zijn. Bovendien laat dit kader een aanzienlijke flexibiliteit toe wat de financiering betreft, voor zover de technische voorzieningen volledig gedekt zijn. LT Consensus verwacht rendement op aandelen (bv. 4,5 % + 2,5 % = 7 %) LT Consensus aandelen risicopremie (bv. 2,5 %) LT Consensus verwacht rendement op vaste inkomstenbeleggingen (bv. 2,0 % + 2,5 % = 4,5 %) LT consensus reële groei (bv. 2,5 %) LT Consensus inflatie (b.v. 2,0 %) Voorbeeld van bovengenoemd consensusmodel : Activamix : 0 % aandelen en 100 % obligaties verwacht LT rendement = 4,5 % Activamix : 25 % aandelen en 75 % obligaties verwacht LT rendement = 25 % X 7,0 % + 75 % X 4,5 % = 5,125 % Activamix : 75 % aandelen en 25 % obligaties verwacht LT rendement = 75 % X 7,0 % + 25 % X 4,5 % = 6,375 % Het te gebruiken model kan vrij worden bepaald door het OFP met instemming van de bijdragende ondernemingen, mits het voldoet aan het criterium van de prudente persoon. Schema 2. Voorbeeld van verwachte long term consensus return Verhelderend commentaar bij Schema 1 : De kenmerken van de pensioenregelingen en hun aangeslotenen beïnvloeden in sterke mate de financiering en de beleggingen en bepalen de technische voorzieningen. Schema 1. Prudent beheersmodel Financiering Beleggingen (Activamix) Pensioenregeling & aangeslotenen Technische voorzieningen + Solvabiliteitsmarge De pensioenregelingen en hun aangeslotenen zijn een gegeven en vormen de belangrijkste drijfveren voor de beleggingen, de bepaling van de technische voorzieningen en de financiering. De keuze van de demografische hypothesen (bv. levensverwachting / sterftecijfer, pensioenleeftijd ) moet in lijn zijn met de kenmerken van de pensioenregelingen en hun aangeslotenen. De pensioenregeling en hun aangeslotenen beïnvloeden de beleggingen. Eenvoudig gezegd, is het aangewezen om te beleggen op een conservatieve manier wanneer de gemiddelde resterende duur van de pensioenverplichtingen kort is en vice versa. Door het gebruik van ALM-technieken (asset liability management) kan de beleggingsstrategie worden afgestemd op de pensioenregeling en haar aangeslotenen en begunstigden (dit verwijst naar de looptijd van de verplichtingen). De beleggingen beïnvloeden de technische voorzieningen. De rentevoet voor de berekening van de technische voorzieningen kan worden bepaald met inachtneming van het rendement van de onderliggende beleggingen. De kern is : prudent beheer en coherentie

10 R E N D E M E N T % Gemiddeld verwacht rendement over 10 jaar 0 % aandelen 100 % obligaties Waarschijnlijkheidsintervals 25 % aandelen 75 % obligaties 5-25 % % % 75 % aandelen 25 % obligaties Schema 3. Voorbeeld van verwacht langetermijnrendement op basis van ALM-technieken 20 Dit rendement kan bv. worden bepaald door te verwijzen naar de volgende vereenvoudigde benadering : - de rendementen die in het verleden werden bereikt - het verwachte long term consensus rendement (zie voorbeeld in Schema 2) ; Dit model moet worden aangepast aan de activamix en de relevante financiële markten. Een meer gesofisticeerde benadering bestaat uit de bepaling van het rendement op basis van het verwachte rendementspatroon dat voortvloeit uit een ALM-studie (zie voorbeeld in Schema 3). Globale impact op de financiering. De Belgische wetgeving biedt een hoge graad van flexibiliteit bij het bepalen van het financieringstreefdoel op voorwaarde dat de technische voorzieningen gedekt zijn. Het OFP kan overwegen een buffer te creëren om bv. rendementvolatiliteit op korte termijn op te vangen. Een pensioenfonds met een gemiddelde resterende looptijd van 15 jaar kan ervan uitgaan dat een daling / stijging van 1 % in het verwachte rendement en dus in de rentevoet respectievelijk resulteert in ruwweg 15 % hogere/lagere voorzieningen Beheer en bewaring van activa Het OFP mag vrij beleggingsbeheerders aanwijzen voor het beheer van zijn portefeuille. Het OFP kan ook een bewaarder aanstellen die gevestigd is en een % vergunning heeft in gelijk welke EER-Lidstaat. Wat betreft de onderliggende activa die de technische voorzieningen dekken, stelt de Belgische wetgeving als regel voorop dat ze worden gedeponeerd binnen de EER. Als dit niet het geval is, moet een certificaat van een toegelaten instelling worden voorgelegd om deposito s buiten de EER te rechtvaardigen Aan aangeslotenen en begunstigden te verstrekken inlichtingen De Belgische wetgeving is volledig in overeenstemming met de informatieverplichtingen van de IORPrichtlijn en beoogt aldus meer transparantie. De aangeslotenen aan de pensioenregeling ontvangen jaarlijks een pensioenfiche met informatie over de situatie van het OFP en over het actuele financieringsniveau van hun individuele opgebouwde pensioenaanspraken. De SIP wordt ook, op verzoek, ter beschikking gesteld van de aangeslotenen en begunstigden of hun vertegenwoordigers. Andere informatie kan worden gevraagd om de aangeslotenen en begunstigden nauwkeurige informatie te verstrekken over hun pensioenuitkeringen Toezicht De CBFA oefent toezicht uit op het OFP. Binnen de CBFA is de specifieke afdeling Toezicht op aanvullende pensioenen belast met het toezicht op de OFP s. Deze afdeling bestaat uit een uiterst bekwaam team van meertalige actuariële, juridische, financiële en economische experten. De afdeling is gemakkelijk toegankelijk en past een filosofie van open discussie toe Besluit Het Belgische prudentiële kader schrijft kwalitatieve regels voor en verleent flexibiliteit in de beleggingsstrategie, in de bepaling van de technische voorzieningen (door bijvoorbeeld het verwachte beleggingsrendement in acht te nemen), in de financiering en betrokkenheid van zowel bijdragende ondernemingen als van de aangeslotenen en begunstigden via bijvoorbeeld de sociale comités. De kwalitatieve regels voor de bepaling van de technische voorzieningen leggen geen strikte eisen op aan de bijdragende ondernemingen met betrekking tot hun financiering en het niveau van de op te bouwen activa binnen het OFP, terwijl de governancestructuur en de naleving van het prudent persoon principe een degelijk beheer waarborgen, dat de belangen en pensioenrechten van de aangeslotenen veilig stelt. 20 Dit schema is uitsluitend ter illustratie en resulteert uit onderliggende economische en financiële hypothesen.

11 4. Belastingstelsel 4.1 Vennootschapsbelasting nulbelasting op voordelen OFP s zijn onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting. Dit houdt echter niet in dat een OFP wordt belast als een gewone onderneming. Integendeel, een OFP wordt belast volgens het bijzondere inkomstenbelastingstelsel dat geldt voor open ended beleggingsfondsen van het UCITS-type 21 (ICB s). Dit bijzondere belastingstelsel houdt in dat de belastbare grondslag 22 van de OFP uitsluitend bestaat uit : Ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Het begrip abnormaal of goedgunstig is een gekend Belgisch juridisch begrip dat verwijst naar inkomen dat niet bekomen wordt via zogenaamde at arm s length transacties en dat beschouwd moet worden als belastbaar inkomen. Door uitsluitend betrokken te zijn in at arm s length transacties kan het OFP vermijden dat dit soort inkomen zou toegevoegd worden aan zijn belastbare grondslag. Niet-aftrekbare kosten, andere dan waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen Volgens de Belgische belastingwetgeving zijn bepaalde kosten die de juridische entiteit maakt niet volledig aftrekbaar of niet aftrekbaar, zelfs als het gaat om beroepskosten. Voorbeelden van dergelijke niet-aftrekbare kosten zijn : niet-aftrekbare belastingen, boetes, niet-aftrekbare autokosten, restauranten representatiekosten, bepaalde sociale voordelen die worden toegekend aan werknemers Het OFP zou in principe in staat moeten zijn deze kosten te vermijden. 21 ICB-instellingen voor collectieve beleggingen. In België worden vaak BEVEK s gebruikt. 22 De geldende vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 % (d.w.z. 33 % verhoogd met 3 % crisisbelasting), behalve voor betaalde geheime commissielonen die onderworpen zijn aan een belastingtarief van 309 %. Betaalde geheime commissielonen Dit deel van de belastbare grondslag wordt gevormd door betalingen waarvoor de belastingaangifteformaliteiten niet werden vervuld. Met andere woorden: de betalingen vonden plaats, maar de begunstigden van de betalingen werden niet aangegeven bij de belastingadministratie. Omdat door deze nietaangifte de belastingadministratie de begunstigde van de betaling niet kan belasten, wordt de betaler gestraft en belast. Deze belasting is gemakkelijk te vermijden door de belastingwetgeving betreffende de aangifte van lonen, honoraria en commissies na te leven. Beleggingen : nul -belasting. Het OFP is niet gehouden tot enige belasting op de beleggingsopbrengsten. Evenzo worden (Belgische en buitenlandse) dividendinkomsten en intrestinkomsten niet belast in de handen van het OFP. Indien Belgische roerende voorheffing op inkomsten werd toegepast bij de betaling van de inkomsten aan het OFP, dan wordt deze belasting gecrediteerd tegen de vennootschapsbelasting, die eventueel verschuldigd is (cf. supra). In die gevallen wordt de saldobelasting die niet werd gecompenseerd, terugbetaald. Dit resulteert in een gunstige belastingbehandeling waarbij bruto-inkomen vaak gelijkstaat met nettoinkomen. Het nieuwe belastingstelsel van het OFP zal zeker leiden tot een grotere flexibiliteit en meer keuzes met betrekking tot de beleggingsbeslissingen. Terwijl in het verleden de Belgische pensioenfondsen vaak belegden in UCITS om het rendement van de beleggingen te vergroten en belastingen te vermijden, is dit niet langer nodig omdat het OFP zelf van hetzelfde gunstige belastingstelsel geniet Internationale belasting : voordeel halen uit verdragen inzake dubbele belasting Zeer uitgebreid netwerk van verdragen inzake dubbele belasting. Omdat een OFP onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, zal het OFP in het algemeen van de voordelen kunnen genieten van de verdragen inzake dubbele belasting die België gesloten heeft. België heeft één van de meest uitgebreide netwerken op het vlak van verdragen inzake dubbele belasting, hetgeen resulteert in een hoger netto inkomen uit dividenden voor Belgische OFP s dan in de meeste andere landen. Dit betekent dat als de staat van herkomst een belasting aan de bron toepast, een OFP in principe in staat zal zijn om een belastingvrijstelling of -vermindering van buitenlandse roerende voorheffing op dividenden en interesten te eisen, mits aan de voorwaarden van het verdrag voldaan wordt. België hernieuwde onlangs nog zijn verdrag inzake dubbele belasting met de VS 23. Het Belgisch OFP wordt uitdrukkelijk vermeld in het verdrag, zodat er geen lokale roerende Deze laatste belasting is aftrekbaar, terwijl de gewone vennootschapsbelasting van 33,99 % niet kan worden afgetrokken. 23 Verdrag van 27 november 2006 nog te bekrachtigen.

12 voorheffing verschuldigd zal zijn op dividenden van bedrijven gevestigd in de VS indien ontvangen door een Belgische OFP. Dit voordeel is weliswaar onderworpen aan de verdragvoorwaarden inzake de beperking van de voordelen BTW Vrijstelling. De BTW-vrijstelling die van toepassing is op het beheer van instellingen voor collectieve beleggingen werd uitgebreid naar het beheer van OFP s. Op basis van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie vallen onder deze vrijgestelde beheersactiviteiten 24 : het financieel beheer van een OFP : diensten die bestaan uit het beheer van de financiële en andere activa van het OFP 25, alsook het administratieve beheer : diensten van administratief beheer voor de werking van het OFP, voor zover ze specifiek en essentieel zijn voor de OFP s, bv. : opstelling van het jaarverslag, informatie aan de aangeslotenen bij de pensioenregeling, rapportering bij de bevoegde autoriteiten, enz. Indien honoraria voor diensten die vrijgesteld zijn van BTW worden aangerekend door een Belgische dienstverlener, dan wordt de vrijstelling gewoon toegepast. Indien de dienstverlener buiten België is gevestigd, dan moet eerst worden nagegaan waar zijn diensten voor BTW-doeleinden plaatsvinden. Indien honoraria voor diensten die vrijgesteld zijn van BTW, zoals bepaald, worden aangerekend aan het OFP door een dienstverlener die gevestigd is in de EU, maar buiten België, dan zal er over het algemeen geen BTW verschuldigd zijn in de EU-Lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd, noch zal er BTW verschuldigd zijn in België Andere indirecte belastingen Het OFP zelf is niet onderworpen aan de ICB-belastingen. Dit betekent dat de directe beleggingen van het OFP vrijgesteld zijn van belastingen 27. Deze belastingen kunnen evenwel onrechtstreeks ten laste vallen van het OFP indien het OFP opteert voor deelname in bepaalde beleggingsfondsen die onderworpen zijn aan de belasting. Er zijn geen inschrijvingsbelasting of zegelrechten verschuldigd op een Belgische OFP Besluit Het OFP geniet van een gunstig belastingstelsel, zowel wat betreft directe als indirecte belastingen. Indien het OFP vermijdt belast te worden op niet-aftrekbare kosten, en voor zover buitenlandse beleggingen goed worden gekozen of gestructureerd, kan het OFP een globale nulbelasting nastreven. België kan zich dus beroemen op bijzonder voordelige eigenschappen die andere EER-landen niet kennen. 24 Voor de definitie van het begrip beheersactiviteiten in de zin van de BTW-vrijstelling kan men zich laten leiden door de rechtspraak, waaronder deze van het Europese Hof van Justitie (EHJ), en ook door commentaren en rechtsleer over het beheer van ICB s (hoewel deze laatste niet als zodanig kunnen worden overgenomen omdat het doel en de activiteiten van OFP s verschillen van die van ICB s. Het begrip beheer van het OFP is ook eigen aan de BTW en dit is een autonoom concept van 26 Aangezien de aard van de verleende diensten geval per geval moet worden onderzocht, en aangezien nationale wetgevingen ook in acht moeten worden genomen in het licht van het Europees recht om de plaats van de dienst te bepalen, moeten elk contract en elk honorarium voor diensten afzonderlijk geanalyseerd worden. 27 Voor wat België betreft, bedraagt de jaarlijkse ICB-belasting 0,08 % of 0,01 %. EU-wetgeving. Bijgevolg zijn definities die worden gegeven voor financieelrechtelijke doeleinden, misschien niet noodzakelijk doorslaggevend. 25 Activabeheer omvat niet de bewaargeving of de feitelijke financiële depositoactiviteiten op de effecten door het OFP.

13 Contacten Federale Overheidsdienst Financiën Cel fiscaliteit van de buitenlandse investeringen Maria-Theresiastraat, 1 bus 4 B-1000 Brussel, België T : Voor meer informatie over andere stimuli en redenen om te beleggen in België, surf naar F : E : Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Congresstraat B-1000 Brussel, België T : F : E : Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel, België T : F : E : Verantwoordelijke uitgever : Olivier Alsteens, Externe Communicatie, Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Wetstraat Brussel D/2007/9737/1

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 1.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 174/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/61/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

PVK STUDIES8 TOEZICHT OP HET BELEGGINGSBELEID VAN PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS: DE ROL VAN DE PENSIOEN- & VERZEKERINGSKAMER

PVK STUDIES8 TOEZICHT OP HET BELEGGINGSBELEID VAN PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS: DE ROL VAN DE PENSIOEN- & VERZEKERINGSKAMER PVK STUDIES8 TOEZICHT OP HET BELEGGINGSBELEID VAN PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS: DE ROL VAN DE PENSIOEN- & VERZEKERINGSKAMER G.R. Boshuizen J.R. Pijpers pvk studies Toezicht op het beleggingsbeleid

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Informatiebrochure financiële instrumenten Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1. 5 1.1.2. Juridisch

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie