PARTNERPROGRAMMA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERPROGRAMMA 2012"

Transcriptie

1 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Algemeen Achtergrond 3 2 Partners Selling partner Business partner Voorwaarde behoud certificaat 5 3 Wat kan MD betekenen voor haar partners? Beschikbaar stellen van software Ondersteunen in het gebruik van onze software Ondersteunen in het toelichten van profielen Ondersteunen in het commerciële proces Ondersteunen bij inhoudelijke consultancy Partnerbijeenkomsten Workshops toepassingen & MD Marktbewerken Nieuwsbrief Website Gebruik logo en afbeeldingen 9 4 Inzet Partners MD lead naar partner Klanten van partners 10 5 Surveys & software Surveys Software 11 6 Tenslotte 12 2

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt het Partnerprogramma van Management Drives (vanaf nu: MD). In dit document kunt u meer lezen over de wijze waarop MD wil samenwerken met diegene die op structurele basis met deze methodiek wil werken. Deze mensen noemen we partners en partners zijn voor MD van groot belang. De samenwerking is duidelijk gericht op het creëren van een meerwaarde voor beide partijen. In het voorliggende partnerprogramma wordt kort de achtergrond van het partnerprogramma geschetst. Vervolgens wordt weergegeven op welke wijze inhoud wordt gegeven aan de samenwerking. Tenslotte wordt uiteengezet welke faciliteiten beschikbaar worden gesteld met betrekking tot de surveys en wat de kosten daarvan zijn. Partner wordt u na het doorlopen van de certificeringopleiding Individuele Profielen. U krijgt dan automatisch de digitale nieuwsbrief iedere drie maanden en tevens wordt u automatisch uitgenodigd voor de Partnerbijeenkomsten die minimaal twee keer per jaar worden georganiseerd. U blijft Partner door uw certificaat te behouden. Hiervoor moet u ofwel 50 testen per jaar verkopen en toelichten ofwel de certificatiedag volgen. Hiermee bewaken wij de kwaliteit van onze MD- gecertificeerde partners. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op: Management Drives B.V. T: +31- (0) F: +31- (0) E: W: 1.2 Achtergrond De waarde die MD toekent aan partners hangt samen met de filosofie van MD en het Businessmodel dat daar aan is gekoppeld. De kern van de filosofie van MD is: Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten Het businessmodel kent een drietal pijlers: Het verkopen van surveys Het verzorgen van opleidingen Consultancy MD wil daarbij expertisecentrum zijn. Kennis ontwikkelen, concreet maken en overdragen aan partners. Vanuit MD hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat wij onze filosofie het 3

4 best kunnen vervullen via onze partners. Partners zijn enthousiast over de methodiek en het goed op weg helpen en begeleiden van onze partners is de beste manier om invulling te geven aan onze filosofie. De eigen consultants van MD zijn daarom, naast het zelf begeleiden van klanten, veel bezig met het ondersteunen en helpen van partners. Het ondersteunen van partners kent verschillende onderdelen die verderop zijn uitgewerkt. Het voorliggende partnerprogramma is gebaseerd op een gemeenschappelijk enthousiasme over de methodiek. Daarnaast is hierin opgesloten een duidelijke rolverdeling en een samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds belang. Enthousiasme, bevlogenheid en gelijkwaardigheid zijn de pijlers onder ons partnerprogramma. 4

5 2 Partners Indien u er voor kiest om partner te worden van MD dan kan dit op diverse manieren vorm krijgen. We onderscheiden grofweg twee categorieën partners. In de eerste plaats zijn dat partners die slechts willen optreden als verkoper van de methodiek. Een dergelijke partner noemen wij Selling partner. De meeste partners zijn echter Business partner. Naast het eventueel verkopen van de methodiek, doen zij zelf ook sessies en trajecten en zijn zij er tevens inhoudelijk bij betrokken. 2.1 Selling partner Ontvangt een fee voor elke lead (inclusief testomzet). Tot is de fee 20% van de gefactureerde omzet, daarna 10%. De periode waarover wordt vergoed is drie jaren na de eerste factuur Ontvangt 20% fee bij het aandragen van deelnemer(s) aan een van de MD- opleidingen Heeft gratis toegang tot partnerdagen en speciale workshops over nieuwe toepassingen Een Selling partner is enthousiast over de methodiek, maar is niet zozeer geïnteresseerd in het zelf toelichten van profielen of het begeleiden van trajecten. Een Selling partner is meer gericht op het verkopen van de methodiek bij klanten. 2.2 Business partner Is een gecertificeerde en door ervaring gekwalificeerde partner Wordt door MD (mogelijk) ingezet bij de uitvoering van consultancy- en verandertrajecten Heeft gratis toegang tot speciale workshops over nieuwe toepassingen Neemt surveys af met korting via een eigen testfaciliteit Bedient eigen klanten Wordt uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten Heeft de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding deel te nemen aan toepassingsworkshops N.B. Een Business partner kan ook Selling partner zijn. Een Business partner die commerciële activiteiten verricht en doorgeeft aan MD ontvangt daarvoor een gelijke fee als de Selling partner. 2.3 Voorwaarde behoud certificaat Alle partners volgen minimaal de Certificatie Opleiding Individuele Profielen van MD. De investering bedraagt 3.250,- voor deze opleiding. Indien direct wordt ingeschreven voor een vervolgopleiding ontvangt u korting op de vervolgopleiding. Zo betaalt u dan 2.825,- in plaats van 3.250,- voor de Groepen en Teams Opleiding en voor de IP Expertklas. MD vindt kwaliteit belangrijk. De kwaliteit wordt geborgd door de jaarlijks terugkerende hercertificatie van een dag. Deze hercertificatie heeft betrekking op het gebruik van de theorie, uitleg van de profielen en de vaardigheid om eventueel nieuwe inzichten op de juiste 5

6 wijze neer te zetten. De jaarlijkse certificatie kost 125,-, is individueel en verplicht. Indien u jaarlijks meer dan 50 testen afneemt en toelicht, dan bent u vrijgesteld van de hercertificatie. Belangrijk is dat gecertificeerde partners voldoende routine ontwikkelen in het gebruik van Management Drives. Wie niet met enige regelmaat Management Drives gebruikt, zal onvoldoende kwaliteit ontwikkelen. 6

7 3 Wat kan MD betekenen voor haar partners? Zoals aangegeven zijn partners zeer belangrijk voor MD. MD faciliteert en ondersteunt partners. MD is er zich zeer wel van bewust dat een gecertificeerde niet automatisch in staat is om het geleerde in de praktijk te brengen. De opleidingen zijn gericht op het overdragen van kennis en tevens op het praktisch vertalen en toepassen van deze kennis. Toch is het voor een partner van groot belang om terug te kunnen vallen op een MD- organisatie die op verschillende fronten kan ondersteunen. Het partnerprogramma geeft hier invulling aan. De ondersteuning van MD bestaat uit het organiseren en faciliteren van gezamenlijke bijeenkomsten, maar bestaat ook zeer zeker uit het ondersteunen van de individuele partner. 3.1 Beschikbaar stellen van software MD werkt met een MD- vragenlijst. De uitkomst van de vragenlijst kan worden getoond via speciaal daarvoor ontwikkelde software. Deze software wordt beschikbaar gesteld aan de gecertificeerde nadat deze de Certificatie Opleiding Individuele Profielen met goed gevolg heeft afgesloten. Samen met de software worden ook 5 vragenlijsten cadeau gegeven. Deze mogen door de gecertificeerde gratis worden uitgedeeld of worden verkocht tegen de reguliere prijs van 200, Ondersteunen in het gebruik van onze software Het eerste jaar is het gebruik van de software opgesloten in de prijs van de opleiding. Indien de gecertificeerde ook na dat jaar gebruik wil blijven maken van de software dan dient men daarvoor 360,- onderhoudskosten per jaar voor te betalen. Voor deze vergoeding krijgt men onder andere nieuwe releases, onderhoud van het systeem en kan men een beroep doen op de backoffice voor ondersteuning bij het toepassen van de software. Tevens krijgt men hiervoor drie gratis testen, die men gratis mag uitgeven ofwel mag verkopen voor de reguliere prijs van 200, Ondersteunen in het toelichten van profielen Net gecertificeerd moet een ieder in staat zijn om het geleerde in de praktijk te brengen en de diverse individuele danwel groepsprofielen toe te lichten. Toch komen ook wij wel eens profielen tegen die wat extra aandacht vragen. Het is dan handig om terug te kunnen vallen op een MD- organisatie die als klankbord kan worden gebruikt. Met name bij groepsprofielen met onderliggende individuele profielen is het zeker in het begin aan te raden hier gebruik van te maken. 3.4 Ondersteunen in het commerciële proces MD kent partners die ofwel zijn aangesloten bij een consultancyorganisatie, danwel als zelfstandige opereren. Deze partners worden, indien men dat wenst, geholpen om MD commercieel in de markt te zetten. Dat kan zijn door eenvoudig mee te helpen bij het opstellen van offertes of bij het inschrijven op aanbestedingen. Het kan ook zijn dat men een vraag van een klant krijgt die men wil vertalen naar de methodiek van drijfveren. In alle gevallen zal MD ondersteunen om commercieel succesvol te zijn. 7

8 3.5 Ondersteunen bij inhoudelijke consultancy Zoals aangegeven kan MD ondersteunen bij het vertalen van de klantvraag naar MD. Soms kan daarbij worden geput uit eigen ervaring, soms heeft een andere partner van MD al met deze materie te maken gehad en soms is het geheel nieuw. Als de klantvraag helder is en de partner de verbinding kan leggen met MD, helpt MD ook bij het vormgeven van een inhoudelijk traject, danwel het vormgeven van een enkele sessie. Naast deze meer individuele ondersteuning, faciliteert MD enkele plenaire bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het delen van kennis en het verkennen van verdere toepassingen. 3.6 Partnerbijeenkomsten Minimaal twee keer per jaar wordt er een partnerbijeenkomst georganiseerd. Een partnerbijeenkomst is bedoeld om kennis te delen, concrete nieuwe toepassingen te delen en elkaar te ontmoeten. MD ziet het ook als haar rol om een informele gelegenheid te bieden aan partners om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. In een partnerbijeenkomst kan ook een partner worden gevraagd wat te vertellen over zijn kennis en ervaring. 3.7 Workshops toepassingen & MD Meerdere keren per jaar wordt er een MD- workshop georganiseerd. In een dergelijke workshop wordt specifiek aandacht besteed aan een nieuwe ontwikkeling, een concrete toepassing of een specifieke branche. Deze workshop zijn interactief en onderdeel ervan is ook intervisie. 3.8 Marktbewerken MD is expertisecentrum en vanuit haar rol deelt MD deze kennis met haar partners. Tevens zorgt MD in haar eigen belang, maar tevens in het belang van haar partners, voor het bewerken van de markt. Deze marktbewerking bestaat uit het doen van onderzoeken, het verzorgen van publicaties of op andere wijze publiekelijk optreden. De publieke optredens bestaan uit het houden van lezingen bij brancheverenigingen, seminars of universiteiten en hogescholen. Het is duidelijk de bedoeling dat ook onze partners profiteren van deze publiciteit. Alle publicaties of rapporten zijn vrijelijk beschikbaar voor partners. Teven is MD graag bereid om samen met een partner of meerdere partners publicaties te verzorgen danwel onderzoek te doen. 3.9 Nieuwsbrief Partners van MD worden automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen of toepassingen via de MD- nieuwsbrief die elke drie maanden digitaal wordt verstuurd. Het staat partners ook vrij om materiaal aan te reiken voor deze MD- nieuwsbrief. Wij reserveren graag een plek in de MD- nieuwsbrief voor nieuwe toepassingen of opzienbarende constateringen Website Management Drives kent een toegankelijke website voor belangstellenden. Tevens bevat de website een platform waar partners informatie, kennis en toepassingen met elkaar kunnen delen. Iedere gecertificeerde ontvangt hier inloggegevens voor. 8

9 Het Businessmodel kent een belangrijke plaats toe aan partners. Daarom wil MD haar partners ook permanent op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en actief helpen bij het gebruiken van de methode Gebruik logo en afbeeldingen Wilt u het logo en/of afbeeldingen van Management Drives gebruiken voor uw eigen website en/of brochure, meld dit dan bij Na goedkeuring stellen wij ons materiaal graag beschikbaar voor onze partners. 9

10 4 Inzet Partners MD vraagt partners bij gelegenheid om inspanningen te verrichten. Deze inspanningen kunnen betrekking hebben op opleidingen of op inhoudelijke projecten of sessies. Vooraf wordt helder gecommuniceerd of en zo ja hoeveel MD als vergoeding hiervoor betaalt. Vooraf worden ook duidelijke afspraken gemaakt over het contact met de klant. 4.1 MD lead naar partner Het komt voor dat MD een lead binnen krijgt waarvoor we een MD- partner inzetten. In dit geval gaat MD op zoek naar de specifieke MD partner die naast de inhoudelijke MD- deskundigheid, tevens het best inhoudelijk aansluit bij de opdracht. MD geeft de lead door aan een van haar partners: Van deze leads ontvangt MD 20% van de door de partner gefactureerde consultancy- omzet voor de eerste , daarna 10% De omzet van surveys is in dit geval voor MD Het klantcontact blijft ook bij MD 4.2 Klanten van partners MD opereert met haar partners op basis van gelijkwaardigheid. Indien een partner met haar klant bij MD komt en deze aandraagt, ontvangt de partner daarvoor de reguliere fees (zie hoofdstuk 2). Het komt echter ook regelmatig voor dat een (grote) organisatie een vraag neerlegt bij MD voor het doen van een sessie, het meten van drijfveren en het inzetten van een consultant. MD toetst dan altijd, voor zover de kennis en het inzicht reikt, of een partner reeds actief is bij deze potentiële opdrachtgever. Indien dat het geval is wordt altijd richting potentiële opdrachtgever aangegeven dat er reeds een partner actief en bekend is met de organisatie. In die gevallen wordt ook altijd de partner voorgedragen om te worden ingezet. Indien de potentiële opdrachtgever geen voorkeur heeft dan wordt de partner voorgesorteerd en zal MD daar niet tussen zitten en dus ook geen fee in rekening brengen. Indien de potentiële opdrachtgever wel een voorkeur heeft voor een MD consultant, dan behoudt MD zich het recht voor om een eigen consultant in te zetten. Komen twee partners bij dezelfde klant terecht, dan zal MD trachten partners met elkaar in contact te brengen. MD zal nooit aangesproken kunnen worden op concurrentie tussen partners. 10

11 5 Surveys & software 5.1 Surveys Gecertificeerden die een beperkt aantal surveys per jaar denken af te zetten schaffen een INDEPENDENT aan en betalen inkoop voor een survey 150,- per stuk. Grootverbruikers schaffen een CORPORATE aan. Voor een CORPORATE wordt een instapfee betaald en verloopt de uitgifte en het beheer van surveys via de organisatie zelf. Surveys INDEPENDENT Surveys CORPORATE 150,- (achteraf maandelijks) 100,- (vooraf in bundels van minimaal 100) Bij grote aantallen gelden uiteraard aangepaste prijzen. 5.2 Software AANSCHAF INDEPENDENT INDEPENDENT biedt de gebruiker de mogelijkheid om binnen zijn eigen testomgeving zelfstandig aan de slag te gaan. Vanaf maakt een starterspakket, met daarin de INDEPENDENT, onderdeel uit van de Certificatie Opleiding Individuele Profielen (COIP). In het starterspakket zitten 5 gratis surveys en een jaar onderhoudskosten. Surveys die daarna worden aangeschaft kosten 150,- per stuk. De reguliere onderhoudskosten bedragen 360,- per jaar, te voldoen in januari. Elk jaar ontvangt u voor dit bedrag drie gratis testen. AANSCHAF CORPORATE CORPORATE biedt de gebruiker de mogelijkheid om gecentraliseerd surveys uit te zetten binnen de organisatie en binnen zijn eigen testomgeving. Men betaalt een vast bedrag ineens, maar daarna kunnen de surveys worden afgenomen tegen een lagere variabele prijs. Deze optie is daarmee met name interessant voor partners die grote aantallen surveys (gaan) afnemen. Voor aanschaf van een CORPORATE geldt een instapfee van 4.000,-. Surveys die daarna worden aangeschaft kosten 100,- per stuk met bundels van minimaal 100. ONDERHOUDSKOSTEN Jaarlijkse onderhoudskosten voor INDEPENDENTS en CORPORATE bedragen 360,-. Deze jaarlijkse vergoeding is bedoeld voor nieuwe releases, onderhoud en hulp in het geval men dat nodig heeft. Tegenover deze onderhoudskosten staat dat de partner drie gratis surveys krijgt die men naar eigen inzet mag uitzetten. MD BV stuurt in januari een factuur per periode van 12 maanden aan de partner. Het contract wordt steeds automatisch met 12 maanden verlengd, opzeggen kan altijd. Zegt men binnen 1 maand na factuurdatum op, dan krijgt men een credit factuur voor het volledige bedrag. Zegt men later gedurende de abonnementsperiode op, dan vindt geen restitutie plaats, maar wordt het contract beëindigd aan het einde van de betaalde abonnementsperiode. 11

12 6 Tenslotte Wij zijn zeer enthousiast over de methodiek en merken dat we elke dag en met elke nieuwe partner weer nieuwe inzichten verwerven en toepassingen vinden. Onze filosofie is de performance van organisaties te verbeteren. Daartoe verspreiden wij het gedachtegoed van Management Drives, teneinde daarmee bij te dragen aan het welbevinden van mens en organisatie. Partners zijn daarbij erg belangrijk en vormen een enorme hefboom in het realiseren van onze doelstellingen. Wij zien dat onze partners net zo bevlogen zijn als wij. Wij vertrouwen op een goede en inspirerende samenwerking. Wellicht ten overvloede, maar nog enkele aanvullende opmerkingen: Alle genoemde prijzen in dit document zijn excl. BTW behalve de prijzen voor Opleidingen. Die zijn BTW vrijgesteld Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend Dit document is onder voorbehoud van wijzigingen Mocht u vragen hebben van welke aard dan ook, schroom niet om contact met ons op te nemen. 12

13 13

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept)

ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept) ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept) Begrippen. 1 Businessclub Noordwest Veluwe (BNWV) is in de opstartfase een businessunit van Wabu Holding BV. Na de opstartfase zal worden geëvalueerd of deze status als zodanig

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Business Club Utrecht

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Business Club Utrecht Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Business Club Utrecht 1. Doelstelling 1.1 Business Club Utrecht, hierna te noemen BCU, is een netwerkorganisatie gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring en het

Nadere informatie

Netwerk. Hooggevoelig heel gewoon. Hooggevoelig heel gewoon Netwerk

Netwerk. Hooggevoelig heel gewoon. Hooggevoelig heel gewoon Netwerk Netwerk Hooggevoelig heel gewoon Netwerkmodel Hooggevoelig heel gewoon Het netwerk van Hooggevoelig heel gewoon is ontstaan met het idee om krachten te bundelen. Toen we bekender werden kwamen er vragen

Nadere informatie

Ondernemerschap Academy Algemene Voorwaarden November 2017

Ondernemerschap Academy Algemene Voorwaarden November 2017 Ondernemerschap Academy Algemene Voorwaarden November 2017 Allereerst, wanneer je ons echt zou kennen zou je weten dat we het liefst geen voorwaarden hanteren en er geen beroep op hoeven doen. Dit willen

Nadere informatie

Informatiebrochure Weddingplanners International

Informatiebrochure Weddingplanners International Informatiebrochure 2015 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Of Ben je een beetje aan het indutten Draai je teveel op routine Wil je jezelf weer uitdagen

Of Ben je een beetje aan het indutten Draai je teveel op routine Wil je jezelf weer uitdagen Personal Branding Plus Programma 2011 voor zelfstandig ondernemers in de zakelijke dienstverlening Een stevige impuls voor inspiratie, ideeën en realisatie. Voor wie: Voor alleen werkende of in - klein

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem.

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem. Algemeen Format opgave potentiele activiteiten afname activiteit excl. btw Informatiemarkt Wateropleidingen Alle medewerkers van het waterschap n.v.t. 3 uur Vragen beantwoorden en informatie geven over

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee?

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Kwaliteitsregister Autisme werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Zichtbaarheid van kwaliteit,

Nadere informatie

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS Strategie Concept Creatie Inhoudsopgave Verhoog uw online vindbaarheid met Google AdWords 3 Google AdWords pakketten 4 Uitleg Google AdWords 5 De kleine

Nadere informatie

Marije Miltenburg. Coach Trainer Schrijver. Algemene voorwaarden. 1. Algemeen

Marije Miltenburg. Coach Trainer Schrijver. Algemene voorwaarden. 1. Algemeen Marije Miltenburg Coach Trainer Schrijver Website www.theappletree.nl Telefoon 06 2427 6457 Mail Marije@TheAppleTree.nl Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Marije Miltenburg van het bedrijf The Apple

Nadere informatie

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen ISSO-kennispartner Kennis delen en vermenigvuldigen Bedrijven kunnen Kennispartner van ons worden Als kennispartner van ISSO kan uw bedrijf zich Als bedrijven zich als Kennispartner verbinden, versterken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Silent Shiver.nl. 1. Algemeen. 2. Fotoreportages

Algemene voorwaarden Silent Shiver.nl. 1. Algemeen. 2. Fotoreportages Algemene voorwaarden Silent Shiver.nl www.silentshiver.nl Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 oktober 2015 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 10 mei 2017 Met deze Nieuwsflits houden we je op de hoogte van ontwikkelingen bij en nieuwe producten van het Opleidingsinstituut DJI. Inhoud Meld nu nieuwe medewerkers

Nadere informatie

opleidingen abonnement

opleidingen abonnement 1 opleidingen abonnement Over educentre Hoog leerrendement Wij zijn een team van gepassioneerde docenten en e-learning specialisten. Onder de naam Educentre stellen wij mensen in staat zichzelf te ontwikkelen.

Nadere informatie

Partnerovereenkomst Real Energy People

Partnerovereenkomst Real Energy People Partnerovereenkomst Real Energy People Partijen: Real Energy People B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Hooghiemstraplein 160 (3514 AZ), hierna te noemen: "Real Energy

Nadere informatie

De inzet van een TwitterStream pagina bij uw evenement

De inzet van een TwitterStream pagina bij uw evenement De inzet van een TwitterStream pagina bij uw evenement U organiseert een beurs, congres, reclamecampagne, seminar of ander evenement? Deze brochure beschrijft de verschillende mogelijkheden om een TwitterStream

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in artikel 1 tot en met 16.

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in artikel 1 tot en met 16. ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De Kinder(di)eetcreatie B.V. Bij vragen of meer informatie kun je contact met ons opnemen. De Deelen 9 8939 BD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept)

ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept) ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept) Begrippen. 1 - Businessclub Noordwest Veluwe (BNWV) is in de opstartfase een businessunit van Wabu Holding BV. Na de opstartfase zal worden geëvalueerd of deze status als

Nadere informatie

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door

BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME. Uw voorbereiding in Nederland. aangeboden door BUSINESS COACHING BEDRIJF STARTEN IN SURINAME aangeboden door Uw voorbereiding in Nederland STARTING WELL PREPARED U hebt de eerste oriëntatie op het ondernemen in Suriname al achter de rug? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL SAMEN WERKEN SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN Het is mogelijk, samen succesvol ondernemen! HuisMakeOver biedt haar

Nadere informatie

1.2 Klant: degene die lessen en of workshops of cursussen volgt of wenst te volgen bij Yogacentrum Innerwork.

1.2 Klant: degene die lessen en of workshops of cursussen volgt of wenst te volgen bij Yogacentrum Innerwork. ALGEMENE VOORWAARDEN Yogacentrum Innerwork Geldig vanaf 01-07-2012 1. Definities 1.1 Yogacentrum Innerwork: hierna ook te noemen 'YI', gevestigd te Haarlem, Helmlaan 64, 2015 LG, geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR Leren en verbeteren vanuit de Aedes-benchmark U wilt meer halen uit de Aedes-benchmark? Gerichter kunnen sturen op de cijfers van het huurdersoordeel? Werken aan

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld PARTNERPLAN Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld Inhoudsopgave MKB Amsterdam... 3 De organisatie... 4 De activiteiten... 4 Waarom kiezen voor een partnerschap met MKB Amsterdam?... 5 De partnerschapsvormen...

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Wie is Crescendo Sassenheim? Crescendo Sassenheim is een harmonieverenging van inmiddels

Nadere informatie

Quality as a Service. Licentie overzicht. CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014

Quality as a Service. Licentie overzicht. CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014 Quality as a Service Licentie overzicht CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014 Inhoudsopgave LICENTIE OVERZICHT 3 QUALITY AS A SERVICE LICENTIES 3 LICENTIE VERGELIJKING 4 FAIR USE POLICY 4 VANDAAG NOG AAN DE

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

TRAINING Credit marketing

TRAINING Credit marketing TRAINING Credit marketing www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING CREDIT MARKETING Een eendaagse groepstraining die is gericht op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business The Brown Paper Network 2015 Accelerate your Business Waarom jij bij The Brown Paper Network? Ben je zelfstandige of een kleine organisatie en: Wil je omzet verhogen? Zoek je maximale persoonlijke ontwikkeling?

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

DE BESTE WEG NAAR POTENTIËLE KLANTEN Het Roer Om Brochure voor alle bedrijven/partners

DE BESTE WEG NAAR POTENTIËLE KLANTEN Het Roer Om Brochure voor alle bedrijven/partners U biedt diensten of producten aan voor Nederlandstaligen die willen emigreren? Of die voor langere tijd in het buitenland verblijven? U bent op zoek naar de juiste kanalen om deze doelgroep te bereiken?

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Spectrum Brabant Onderwijs B.V. ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Spectrum Brabant Onderwijs B.V. ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Spectrum Brabant Onderwijs B.V. ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 62642650 1. Definitie 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon

Nadere informatie

Become a Model opleiding

Become a Model opleiding Post adres Tolhuis 13-27, 6537 MR, Nijmegen Affection, Awareness & Attitude www.tripleamodels.nl contact@tripleamodels.nl Algemene Voorwaarden Become a Model opleiding 1. Definities Triple A Models: Triple

Nadere informatie

Handleiding Mijn Telfort ZZP

Handleiding Mijn Telfort ZZP Telfort Zakelijk Handleiding Mijn Telfort ZZP Versie 1.0 Handleiding Mijn Telfort ZZP V1.0 nov. 2015 Zet- en drukfouten voorbehouden Inhoudsopgave Inhoud 1. Introductie... 3 2. Overzicht... 4 2.1. Toegang

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief juli 2014 Verslag oprichtingsvergadering EC de Broekstreek u.a. Op 12 juni j.l. heeft in het Broekhoes in Balinge de oprichtingsvergadering van de Energie Coöperatie de Broekstreek plaats gevonden.

Nadere informatie

Propositie MijnAccountantsPortal

Propositie MijnAccountantsPortal Propositie MijnAccountantsPortal Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Aureus Iproma Coöperatie

Aureus Iproma Coöperatie Aureus Iproma Coöperatie Gezamenlijk ondernemen, met behoud van zelfstandigheid Netwerkorganisaties zijn een sleutel om vaste concurrentiestellingen te doorbreken en gehoor te geven aan de roep van de

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet, het idee Een veilige online oplossing om alle overeenkomsten (verplichtingen) eenvoudig en efficiënt te beheren en bewaken. Met beperkte

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant -

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop De (operationeel) medewerker als Ambassadeur Werken voor en bij je klant Inleiding Als uitvoerend technicus

Nadere informatie

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Voor het voortbestaan en de groei van uw organisatie is het noodzakelijk dat uw debiteurenbeheer professioneel en efficiënt is ingericht.

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN WAT IS HET CNN Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) is een landelijk netwerk voor criminologen waarin het bijeenbrengen van de academische wereld en het

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

SUCCESVOL IN SALES. Een leerweg voor sales & accountmanagement. Pieterman & Partners

SUCCESVOL IN SALES. Een leerweg voor sales & accountmanagement. Pieterman & Partners Een leerweg voor sales & accountmanagement WAAROM DEZE LEERWEG Sales is de fundering voor een gezonde organisatie. Het is van groot belang je relaties te beheren en uit te bouwen, doelstellingen te behalen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

nadere toelichting op het programma.

nadere toelichting op het programma. nadere toelichting op het programma. CheckZis CheckZis is de plek waar mensen hun projecten starten. daarom wil CheckZis mensen helpen en inspireren. dat doen we met praktische en inspirerende Lijsten.

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5

Inleiding... 3. 1. Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5 Inhoud Inleiding... 3 1. Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5 2. Methode, test en software... 6 Drijfverenprofiel... 7 Vertalingen... 8 Management Drives software... 9 3. Toepassingen Management

Nadere informatie

Workshop. Complexe Onderhandelingen

Workshop. Complexe Onderhandelingen Workshop Complexe Onderhandelingen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma

T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma T.O.P. 1 Compleet Verkoopprogramma Inclusief online modules Adviserend & relatiegericht verkopen Commercium www.commercium.nl info@commercium.nl +31(0)36-53 18 506 1 Inhoudsopgave Inhoud... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Aardoom & de Jong werving en selectie. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten

Nadere informatie

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede ICreative bv E-invoicing TU Delft Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft Finance, procurement & document solutions Versie: E-invoicing TU Delft Voorbeeld ICreative bv Oortlaan 2 6716

Nadere informatie

Bent u klaar voor veel meer klanten?

Bent u klaar voor veel meer klanten? Bent u klaar voor veel meer klanten? Dit is uw kans Op de markt van werk en opleiding is een nieuwe speler aan zet. Dat bent u, in samenwerking met Call Creatieve Communicatie. Dankzij onze diensten weten

Nadere informatie

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl Titel Voorbeeld Offerte 1 appalti.nl USB-stick Op de USB-stick treft u de volgende documenten aan: Document 1 Document 2 Document 3 2 appalti.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. DIENSTEN... 6 3. PROJECTPLANNING

Nadere informatie

Leer in dit jaarprogramma hoe je systematisch nieuwe klanten werft, een aantrekkelijk aanbod creëert en een uitstekend ondernemersinkomen behaalt

Leer in dit jaarprogramma hoe je systematisch nieuwe klanten werft, een aantrekkelijk aanbod creëert en een uitstekend ondernemersinkomen behaalt Leer in dit jaarprogramma hoe je systematisch nieuwe klanten werft, een aantrekkelijk aanbod creëert en een uitstekend ondernemersinkomen behaalt Dit jaarprogramma is speciaal bedoeld voor ondernemers

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

voor coaches, trainers en adviseurs

voor coaches, trainers en adviseurs De 7 beste businessmodellen voor coaches, trainers en adviseurs om goed te verdienen met het werk dat je het allerleukste vindt door Laura Babeliowsky www.bouweenbloeiendbedrijf.nl Waarom een business-model

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Wat is FlexMobile? Met de dienst FlexMobile van gntel bel je voordelig naar het buitenland en in het buitenland met je smart Phone. Op welke besturingssystemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie