PARTNERPROGRAMMA 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERPROGRAMMA 2012"

Transcriptie

1 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Algemeen Achtergrond 3 2 Partners Selling partner Business partner Voorwaarde behoud certificaat 5 3 Wat kan MD betekenen voor haar partners? Beschikbaar stellen van software Ondersteunen in het gebruik van onze software Ondersteunen in het toelichten van profielen Ondersteunen in het commerciële proces Ondersteunen bij inhoudelijke consultancy Partnerbijeenkomsten Workshops toepassingen & MD Marktbewerken Nieuwsbrief Website Gebruik logo en afbeeldingen 9 4 Inzet Partners MD lead naar partner Klanten van partners 10 5 Surveys & software Surveys Software 11 6 Tenslotte 12 2

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt het Partnerprogramma van Management Drives (vanaf nu: MD). In dit document kunt u meer lezen over de wijze waarop MD wil samenwerken met diegene die op structurele basis met deze methodiek wil werken. Deze mensen noemen we partners en partners zijn voor MD van groot belang. De samenwerking is duidelijk gericht op het creëren van een meerwaarde voor beide partijen. In het voorliggende partnerprogramma wordt kort de achtergrond van het partnerprogramma geschetst. Vervolgens wordt weergegeven op welke wijze inhoud wordt gegeven aan de samenwerking. Tenslotte wordt uiteengezet welke faciliteiten beschikbaar worden gesteld met betrekking tot de surveys en wat de kosten daarvan zijn. Partner wordt u na het doorlopen van de certificeringopleiding Individuele Profielen. U krijgt dan automatisch de digitale nieuwsbrief iedere drie maanden en tevens wordt u automatisch uitgenodigd voor de Partnerbijeenkomsten die minimaal twee keer per jaar worden georganiseerd. U blijft Partner door uw certificaat te behouden. Hiervoor moet u ofwel 50 testen per jaar verkopen en toelichten ofwel de certificatiedag volgen. Hiermee bewaken wij de kwaliteit van onze MD- gecertificeerde partners. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op: Management Drives B.V. T: +31- (0) F: +31- (0) E: W: 1.2 Achtergrond De waarde die MD toekent aan partners hangt samen met de filosofie van MD en het Businessmodel dat daar aan is gekoppeld. De kern van de filosofie van MD is: Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten Het businessmodel kent een drietal pijlers: Het verkopen van surveys Het verzorgen van opleidingen Consultancy MD wil daarbij expertisecentrum zijn. Kennis ontwikkelen, concreet maken en overdragen aan partners. Vanuit MD hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat wij onze filosofie het 3

4 best kunnen vervullen via onze partners. Partners zijn enthousiast over de methodiek en het goed op weg helpen en begeleiden van onze partners is de beste manier om invulling te geven aan onze filosofie. De eigen consultants van MD zijn daarom, naast het zelf begeleiden van klanten, veel bezig met het ondersteunen en helpen van partners. Het ondersteunen van partners kent verschillende onderdelen die verderop zijn uitgewerkt. Het voorliggende partnerprogramma is gebaseerd op een gemeenschappelijk enthousiasme over de methodiek. Daarnaast is hierin opgesloten een duidelijke rolverdeling en een samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds belang. Enthousiasme, bevlogenheid en gelijkwaardigheid zijn de pijlers onder ons partnerprogramma. 4

5 2 Partners Indien u er voor kiest om partner te worden van MD dan kan dit op diverse manieren vorm krijgen. We onderscheiden grofweg twee categorieën partners. In de eerste plaats zijn dat partners die slechts willen optreden als verkoper van de methodiek. Een dergelijke partner noemen wij Selling partner. De meeste partners zijn echter Business partner. Naast het eventueel verkopen van de methodiek, doen zij zelf ook sessies en trajecten en zijn zij er tevens inhoudelijk bij betrokken. 2.1 Selling partner Ontvangt een fee voor elke lead (inclusief testomzet). Tot is de fee 20% van de gefactureerde omzet, daarna 10%. De periode waarover wordt vergoed is drie jaren na de eerste factuur Ontvangt 20% fee bij het aandragen van deelnemer(s) aan een van de MD- opleidingen Heeft gratis toegang tot partnerdagen en speciale workshops over nieuwe toepassingen Een Selling partner is enthousiast over de methodiek, maar is niet zozeer geïnteresseerd in het zelf toelichten van profielen of het begeleiden van trajecten. Een Selling partner is meer gericht op het verkopen van de methodiek bij klanten. 2.2 Business partner Is een gecertificeerde en door ervaring gekwalificeerde partner Wordt door MD (mogelijk) ingezet bij de uitvoering van consultancy- en verandertrajecten Heeft gratis toegang tot speciale workshops over nieuwe toepassingen Neemt surveys af met korting via een eigen testfaciliteit Bedient eigen klanten Wordt uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten Heeft de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding deel te nemen aan toepassingsworkshops N.B. Een Business partner kan ook Selling partner zijn. Een Business partner die commerciële activiteiten verricht en doorgeeft aan MD ontvangt daarvoor een gelijke fee als de Selling partner. 2.3 Voorwaarde behoud certificaat Alle partners volgen minimaal de Certificatie Opleiding Individuele Profielen van MD. De investering bedraagt 3.250,- voor deze opleiding. Indien direct wordt ingeschreven voor een vervolgopleiding ontvangt u korting op de vervolgopleiding. Zo betaalt u dan 2.825,- in plaats van 3.250,- voor de Groepen en Teams Opleiding en voor de IP Expertklas. MD vindt kwaliteit belangrijk. De kwaliteit wordt geborgd door de jaarlijks terugkerende hercertificatie van een dag. Deze hercertificatie heeft betrekking op het gebruik van de theorie, uitleg van de profielen en de vaardigheid om eventueel nieuwe inzichten op de juiste 5

6 wijze neer te zetten. De jaarlijkse certificatie kost 125,-, is individueel en verplicht. Indien u jaarlijks meer dan 50 testen afneemt en toelicht, dan bent u vrijgesteld van de hercertificatie. Belangrijk is dat gecertificeerde partners voldoende routine ontwikkelen in het gebruik van Management Drives. Wie niet met enige regelmaat Management Drives gebruikt, zal onvoldoende kwaliteit ontwikkelen. 6

7 3 Wat kan MD betekenen voor haar partners? Zoals aangegeven zijn partners zeer belangrijk voor MD. MD faciliteert en ondersteunt partners. MD is er zich zeer wel van bewust dat een gecertificeerde niet automatisch in staat is om het geleerde in de praktijk te brengen. De opleidingen zijn gericht op het overdragen van kennis en tevens op het praktisch vertalen en toepassen van deze kennis. Toch is het voor een partner van groot belang om terug te kunnen vallen op een MD- organisatie die op verschillende fronten kan ondersteunen. Het partnerprogramma geeft hier invulling aan. De ondersteuning van MD bestaat uit het organiseren en faciliteren van gezamenlijke bijeenkomsten, maar bestaat ook zeer zeker uit het ondersteunen van de individuele partner. 3.1 Beschikbaar stellen van software MD werkt met een MD- vragenlijst. De uitkomst van de vragenlijst kan worden getoond via speciaal daarvoor ontwikkelde software. Deze software wordt beschikbaar gesteld aan de gecertificeerde nadat deze de Certificatie Opleiding Individuele Profielen met goed gevolg heeft afgesloten. Samen met de software worden ook 5 vragenlijsten cadeau gegeven. Deze mogen door de gecertificeerde gratis worden uitgedeeld of worden verkocht tegen de reguliere prijs van 200, Ondersteunen in het gebruik van onze software Het eerste jaar is het gebruik van de software opgesloten in de prijs van de opleiding. Indien de gecertificeerde ook na dat jaar gebruik wil blijven maken van de software dan dient men daarvoor 360,- onderhoudskosten per jaar voor te betalen. Voor deze vergoeding krijgt men onder andere nieuwe releases, onderhoud van het systeem en kan men een beroep doen op de backoffice voor ondersteuning bij het toepassen van de software. Tevens krijgt men hiervoor drie gratis testen, die men gratis mag uitgeven ofwel mag verkopen voor de reguliere prijs van 200, Ondersteunen in het toelichten van profielen Net gecertificeerd moet een ieder in staat zijn om het geleerde in de praktijk te brengen en de diverse individuele danwel groepsprofielen toe te lichten. Toch komen ook wij wel eens profielen tegen die wat extra aandacht vragen. Het is dan handig om terug te kunnen vallen op een MD- organisatie die als klankbord kan worden gebruikt. Met name bij groepsprofielen met onderliggende individuele profielen is het zeker in het begin aan te raden hier gebruik van te maken. 3.4 Ondersteunen in het commerciële proces MD kent partners die ofwel zijn aangesloten bij een consultancyorganisatie, danwel als zelfstandige opereren. Deze partners worden, indien men dat wenst, geholpen om MD commercieel in de markt te zetten. Dat kan zijn door eenvoudig mee te helpen bij het opstellen van offertes of bij het inschrijven op aanbestedingen. Het kan ook zijn dat men een vraag van een klant krijgt die men wil vertalen naar de methodiek van drijfveren. In alle gevallen zal MD ondersteunen om commercieel succesvol te zijn. 7

8 3.5 Ondersteunen bij inhoudelijke consultancy Zoals aangegeven kan MD ondersteunen bij het vertalen van de klantvraag naar MD. Soms kan daarbij worden geput uit eigen ervaring, soms heeft een andere partner van MD al met deze materie te maken gehad en soms is het geheel nieuw. Als de klantvraag helder is en de partner de verbinding kan leggen met MD, helpt MD ook bij het vormgeven van een inhoudelijk traject, danwel het vormgeven van een enkele sessie. Naast deze meer individuele ondersteuning, faciliteert MD enkele plenaire bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het delen van kennis en het verkennen van verdere toepassingen. 3.6 Partnerbijeenkomsten Minimaal twee keer per jaar wordt er een partnerbijeenkomst georganiseerd. Een partnerbijeenkomst is bedoeld om kennis te delen, concrete nieuwe toepassingen te delen en elkaar te ontmoeten. MD ziet het ook als haar rol om een informele gelegenheid te bieden aan partners om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. In een partnerbijeenkomst kan ook een partner worden gevraagd wat te vertellen over zijn kennis en ervaring. 3.7 Workshops toepassingen & MD Meerdere keren per jaar wordt er een MD- workshop georganiseerd. In een dergelijke workshop wordt specifiek aandacht besteed aan een nieuwe ontwikkeling, een concrete toepassing of een specifieke branche. Deze workshop zijn interactief en onderdeel ervan is ook intervisie. 3.8 Marktbewerken MD is expertisecentrum en vanuit haar rol deelt MD deze kennis met haar partners. Tevens zorgt MD in haar eigen belang, maar tevens in het belang van haar partners, voor het bewerken van de markt. Deze marktbewerking bestaat uit het doen van onderzoeken, het verzorgen van publicaties of op andere wijze publiekelijk optreden. De publieke optredens bestaan uit het houden van lezingen bij brancheverenigingen, seminars of universiteiten en hogescholen. Het is duidelijk de bedoeling dat ook onze partners profiteren van deze publiciteit. Alle publicaties of rapporten zijn vrijelijk beschikbaar voor partners. Teven is MD graag bereid om samen met een partner of meerdere partners publicaties te verzorgen danwel onderzoek te doen. 3.9 Nieuwsbrief Partners van MD worden automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen of toepassingen via de MD- nieuwsbrief die elke drie maanden digitaal wordt verstuurd. Het staat partners ook vrij om materiaal aan te reiken voor deze MD- nieuwsbrief. Wij reserveren graag een plek in de MD- nieuwsbrief voor nieuwe toepassingen of opzienbarende constateringen Website Management Drives kent een toegankelijke website voor belangstellenden. Tevens bevat de website een platform waar partners informatie, kennis en toepassingen met elkaar kunnen delen. Iedere gecertificeerde ontvangt hier inloggegevens voor. 8

9 Het Businessmodel kent een belangrijke plaats toe aan partners. Daarom wil MD haar partners ook permanent op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en actief helpen bij het gebruiken van de methode Gebruik logo en afbeeldingen Wilt u het logo en/of afbeeldingen van Management Drives gebruiken voor uw eigen website en/of brochure, meld dit dan bij Na goedkeuring stellen wij ons materiaal graag beschikbaar voor onze partners. 9

10 4 Inzet Partners MD vraagt partners bij gelegenheid om inspanningen te verrichten. Deze inspanningen kunnen betrekking hebben op opleidingen of op inhoudelijke projecten of sessies. Vooraf wordt helder gecommuniceerd of en zo ja hoeveel MD als vergoeding hiervoor betaalt. Vooraf worden ook duidelijke afspraken gemaakt over het contact met de klant. 4.1 MD lead naar partner Het komt voor dat MD een lead binnen krijgt waarvoor we een MD- partner inzetten. In dit geval gaat MD op zoek naar de specifieke MD partner die naast de inhoudelijke MD- deskundigheid, tevens het best inhoudelijk aansluit bij de opdracht. MD geeft de lead door aan een van haar partners: Van deze leads ontvangt MD 20% van de door de partner gefactureerde consultancy- omzet voor de eerste , daarna 10% De omzet van surveys is in dit geval voor MD Het klantcontact blijft ook bij MD 4.2 Klanten van partners MD opereert met haar partners op basis van gelijkwaardigheid. Indien een partner met haar klant bij MD komt en deze aandraagt, ontvangt de partner daarvoor de reguliere fees (zie hoofdstuk 2). Het komt echter ook regelmatig voor dat een (grote) organisatie een vraag neerlegt bij MD voor het doen van een sessie, het meten van drijfveren en het inzetten van een consultant. MD toetst dan altijd, voor zover de kennis en het inzicht reikt, of een partner reeds actief is bij deze potentiële opdrachtgever. Indien dat het geval is wordt altijd richting potentiële opdrachtgever aangegeven dat er reeds een partner actief en bekend is met de organisatie. In die gevallen wordt ook altijd de partner voorgedragen om te worden ingezet. Indien de potentiële opdrachtgever geen voorkeur heeft dan wordt de partner voorgesorteerd en zal MD daar niet tussen zitten en dus ook geen fee in rekening brengen. Indien de potentiële opdrachtgever wel een voorkeur heeft voor een MD consultant, dan behoudt MD zich het recht voor om een eigen consultant in te zetten. Komen twee partners bij dezelfde klant terecht, dan zal MD trachten partners met elkaar in contact te brengen. MD zal nooit aangesproken kunnen worden op concurrentie tussen partners. 10

11 5 Surveys & software 5.1 Surveys Gecertificeerden die een beperkt aantal surveys per jaar denken af te zetten schaffen een INDEPENDENT aan en betalen inkoop voor een survey 150,- per stuk. Grootverbruikers schaffen een CORPORATE aan. Voor een CORPORATE wordt een instapfee betaald en verloopt de uitgifte en het beheer van surveys via de organisatie zelf. Surveys INDEPENDENT Surveys CORPORATE 150,- (achteraf maandelijks) 100,- (vooraf in bundels van minimaal 100) Bij grote aantallen gelden uiteraard aangepaste prijzen. 5.2 Software AANSCHAF INDEPENDENT INDEPENDENT biedt de gebruiker de mogelijkheid om binnen zijn eigen testomgeving zelfstandig aan de slag te gaan. Vanaf maakt een starterspakket, met daarin de INDEPENDENT, onderdeel uit van de Certificatie Opleiding Individuele Profielen (COIP). In het starterspakket zitten 5 gratis surveys en een jaar onderhoudskosten. Surveys die daarna worden aangeschaft kosten 150,- per stuk. De reguliere onderhoudskosten bedragen 360,- per jaar, te voldoen in januari. Elk jaar ontvangt u voor dit bedrag drie gratis testen. AANSCHAF CORPORATE CORPORATE biedt de gebruiker de mogelijkheid om gecentraliseerd surveys uit te zetten binnen de organisatie en binnen zijn eigen testomgeving. Men betaalt een vast bedrag ineens, maar daarna kunnen de surveys worden afgenomen tegen een lagere variabele prijs. Deze optie is daarmee met name interessant voor partners die grote aantallen surveys (gaan) afnemen. Voor aanschaf van een CORPORATE geldt een instapfee van 4.000,-. Surveys die daarna worden aangeschaft kosten 100,- per stuk met bundels van minimaal 100. ONDERHOUDSKOSTEN Jaarlijkse onderhoudskosten voor INDEPENDENTS en CORPORATE bedragen 360,-. Deze jaarlijkse vergoeding is bedoeld voor nieuwe releases, onderhoud en hulp in het geval men dat nodig heeft. Tegenover deze onderhoudskosten staat dat de partner drie gratis surveys krijgt die men naar eigen inzet mag uitzetten. MD BV stuurt in januari een factuur per periode van 12 maanden aan de partner. Het contract wordt steeds automatisch met 12 maanden verlengd, opzeggen kan altijd. Zegt men binnen 1 maand na factuurdatum op, dan krijgt men een credit factuur voor het volledige bedrag. Zegt men later gedurende de abonnementsperiode op, dan vindt geen restitutie plaats, maar wordt het contract beëindigd aan het einde van de betaalde abonnementsperiode. 11

12 6 Tenslotte Wij zijn zeer enthousiast over de methodiek en merken dat we elke dag en met elke nieuwe partner weer nieuwe inzichten verwerven en toepassingen vinden. Onze filosofie is de performance van organisaties te verbeteren. Daartoe verspreiden wij het gedachtegoed van Management Drives, teneinde daarmee bij te dragen aan het welbevinden van mens en organisatie. Partners zijn daarbij erg belangrijk en vormen een enorme hefboom in het realiseren van onze doelstellingen. Wij zien dat onze partners net zo bevlogen zijn als wij. Wij vertrouwen op een goede en inspirerende samenwerking. Wellicht ten overvloede, maar nog enkele aanvullende opmerkingen: Alle genoemde prijzen in dit document zijn excl. BTW behalve de prijzen voor Opleidingen. Die zijn BTW vrijgesteld Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend Dit document is onder voorbehoud van wijzigingen Mocht u vragen hebben van welke aard dan ook, schroom niet om contact met ons op te nemen. 12

13 13

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO

Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO In opdracht van het LiMBO programma versie 1.02 Kennisnet, 31 januari 2013 2 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Doelstelling

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag 10-6-2013 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen Onderzoek advieskwaliteit Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 Introductie en leeswijzer 3 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Praktische gids voor ondernemers die willen samenwerken de Ondernemerscoöperatie 1 Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA WHITEPAPER SOCIAL MEDIA Whitepaper social media 1 Inleiding Social media is hot. Alle mobiele telefoons worden tegenwoordig social friendly in de markt gezet, onze politici strijden om de meeste online

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie