Whitepaper HR2day Control Framework

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper HR2day Control Framework"

Transcriptie

1 Whitepaper HR2day Framework Deze Whitepaper is vooral bedoeld voor klanten en gebruikers van HR2day. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen beschreven: Wat zijn de doelstelling van het Framework? Welk type maatregelen zijn er? Welke controlemaatregelen zijn binnen HR2day allemaal mogelijk? Welke standaardrapporten bevat HR2day en bij welke controle maatregel kunnen ze ondersteuning bieden? Doelstellingen van het Framework Welk systeem je ook gebruikt en op welke wijze je dat ook gebruikt: je voelt altijd de behoefte om in meerdere of mindere mate vast te kunnen stellen of de medewerkers die met het systeem werken, of het systeem zelf, doen wat ze moeten doen. Dan is het handig om een raamwerk te hebben waarin je zelf kunt kiezen welke controles je uit wilt voeren en welke niet. En op welke wijze je deze controles kunt uitvoeren. Daar is het Framework voor bedoeld. Het Framework omvat een set van maatregelen waardoor je als werkgever kunt vaststellen dat: Transacties juist en volledig worden vastgelegd Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen muteren Salarisverwerking juist en volledig is Alle uitgaande interne en externe aanleveringen juist en volledig zijn Wijzigingen in CAO, wet- en regelgeving juist en volledig worden doorgevoerd Type maatregelen Er zijn veel maatregelen mogelijk die in samenhang zorgen dat je als werkgever kunt vast stellen dat de verwerking juist en volledig (betrouwbaar) plaats vindt. Maar de ene werkgever is de andere niet. Daarom zijn er binnen HR2day verschillende typen maatregelen. Deze maatregelen variëren van invoercontroles tot procesbeheersing. In grote lijnen zijn ze in onderstaande categorieën in te delen: HR2day Framework HR2DAY 1

2 Afgedwongen door HR2day Mutatierapport e rapport Aansluitrapport Certificering 11-proef, schalen en tredes, defaultwaardes, etc. Wie heeft wat wanneer waarin veranderd? Signaleren van gegevens die niet aan bepaalde eisen voldoen Vergelijken van resultaten met behulp van vierkantscontroles ISAE3402 Type 2 op werking HR2day Met deze vijf verschillende soorten maatregelen kun je de invoer, verwerking en uitvoer van HR2day zelfstandig controleren. Welke controlemaatregelen zijn er in HR2day allemaal mogelijk? Op de navolgende pagina s vind je een overzicht van alle controle mogelijkheden die er allemaal mogelijk zijn. Ter vergroting van de leesbaarheid hebben we die uitgebreide lijst gestructureerd opgezet. Zo hebben we ze allereerst opgedeeld in de categorieën: Invoer van gegevens Verwerking van gegevens Uitvoer van gegevens Jaarwerk Change Management General IT s Per categorie hebben we dan steeds opgenomen welke onderliggende controls dan nodig zijn. Per control hebben we vervolgens controle maatregelen opgenomen. Per controle maatregel hebben we dan vervolgens vastgelegd: Wat voor soort maatregel het betreft ( geautomatiseerd, controle rapport, handmatig) Wat de frequentie van de maatregel is of zou moeten zijn Hoe HR2day de maatregel ondersteund (afgedwongen, mutatie rapport, controle rapport, functie in HR2day, aansluitrapport, certificering) Welke procedure wordt gevolgd of zou moeten worden gevolgd om de controle maatregel uit te voeren Welk standaardrapport binnen HR2day de controle maatregel ondersteunt Standaardrapporten HR2day HR2day bevat veel standaard rapporten alsmede de mogelijkheid voor gebruikers zelf rapporten te ontwikkelen of aan te passen. Om gebruikers maximaal te ondersteunen hebben we in deze white paper ook een tabel opgenomen van de standaard beschikbare controlerapporten. Per rapport hebben we achtereenvolgens opgenomen: Naam van het controlerapport Index, die aangeeft op welke plaatsen in het Framework het rapport wordt genoemd e, welke controle kun je met het rapport uitvoeren Route naar opstart: waar in HR2day vind je het rapport Gegevensobjecten die in het rapport worden gebruikt zodat je zelf kunt beslissen of en hoe je het rapport wilt aanpassen naar jouw behoefte Opmerkingen HR2day Framework HR2DAY 2

3 Beschrijving maatregel Soort maatregel Frequentie maatregel Ondersteund door middel van Procedure erapportage(s) 1 Invoer van gegevens 1.1 s die zeker stellen dat transacties juist en volledig worden vastgelegd Logische en waarschijnlijkheidscontroles worden online uitgevoerd op ingevoerde gegevens, zoals bijvoorbeeld de 11-proef voor bankrekeningnummers (IBAN) en BSN (Burgerservicenummer). Waardes die niet aan de eisen voldoen worden niet vastgelegd, de gebruiker krijgt een foutmelding op het scherm met het verzoek deze eerst te corrigeren. Vastlegging van wijzigingen gebeurt alleen indien de ingevoerde gegevens aan alle systeemcontroles voldoen. Geautomatiseerd Continu Afgedwongen door HR2day - Invoercontroles (IBAN, BSN) vinden plaats bij invoer van de gegevens - e op aanwezigheid BSN danwel anoniementarief vindt plaats in de verloning - e op volledigheid van gegevens (adres, bsn, ) vindt plaats bij aanmaak van de aangiftes - Signaleringen vooraf of extra controles kunnen worden uitgevoerd met rapportages e MW basisgegevens gevuld Invoer vindt plaats in voorgedefinieerde schermen op basis van toegestane waarden, die selecteerbaar zijn uit zogenoemde dropdown lijsten. De samenstelling van de invoerschermen vindt bij oproep van het scherm plaats op basis van stuurgegevens die zijn vastgelegd in het relevante arbeidsvoorwaardencluster en bijbehorende parameters (bijvoorbeeld de beschikbare looncomponenten, het actuele salarisgebouw, de afdeling of de kostenplaats). Parametersets behorend bij een arbeidsvoorvaardencluster hebben een begin- en een einddatum geldigheid. Geautomatiseerd Bij wijziging CAO of aanpassing arbeidsvoorwaarden Afgedwongen door HR2day - Per werkgever is tenminste één arbeidsvoorwaardencluster van toepassing, die via overerving is afgeleid van het centrale arbeidsvoorwaardencluster, waarin de algemene Nederlandse weten regelgeving is vastgelegd. De voor de betrokken werkgever of arbeidsvoorwaarden specifiek geldende regelgeving (bijvoorbeeld vanuit een CAO) is vastgelegd in bij de werkgever behorende werkgevercluster(s), voorkomende waardes vormen de basis voor invoercontroles (toegestane waarden). De samenstelling van arbeidsvoorwaardencluster(s) en parametersets zijn opvraagbaar via het tabblad Setup HR2day. De inhoud van een arbeidsvoorwaardencluster is opvraagbaar via het tabblad 'arbeidsvoorwaardencluster', parameters via het tabblad 'parameters'. Tabblad Arb. Voorw. Clusters, Tabblad Parameters, Tabblad Looncomponenten, Tabblad Kostenplaatsen, Afdelingen, Functies Invoer is ook mogelijk via voorgedefinieerde workflow(s) met één of meerdere goedkeurders. Bij eerste invoer (bijvoorbeeld door medewerker of manager) en uiteindelijke verwerking van de mutaties worden alle gedefinieerde systeemcontroles op de invoervelden uitgevoerd Wijzigingen in vaste gegevens van medewerkers en bijbehorende arbeidsrelatie kunnen op basis van het mutatieverslag worden vergeleken met de aangeleverde brongegevens. Dit mutatieverslag is als standaard overzicht opvraagbaar Ingevoerde wijzigingen op een arbeidsrelatie worden alleen door het HR2day geaccepteerd indien een begindatum (verplicht) en/of einddatum (optioneel) is opgevoerd. Op basis van het aangegeven tijdvak wordt door het systeem op het scherm gesignaleerd in welk(e) loontijdvak(ken) de verloning voor de gekozen arbeidsrelatie door moet worden berekend of herberekend. Wijzigingen in een bepaald loontijdvak () worden concreet doorgevoerd door opdracht te geven tot bewerking van de desbetreffende periode(s). e van de ingevoerde en verwerkte wijzigingen kan plaats vinden via voorgedefinieerde controle rapporten. Geautomatiseerd Steekproef en na wijziging Afgedwongen door HR2day - Per invoerproces worden alle actieve invoercontroles uitgevoerd, na vastlegging worden de gegevens ter goedkeuring aangeboden aan een goedkeurder (veelal de leidinggevende) of budgethouder - Nadat de goedkeuringsstappen zijn doorlopen, wordt het resultaat verwerkt in de actuele verloning - na een laatste controle door degene die verantwoordelijk is voor de salarisadministratie e rapport Door klant te bepalen Mutatieverslag - Het mutatieverslag bevat alle ingevoerde gegevens, die aangesloten kunnen worden op de aangeleverde gegevens e rapporten Door klant te bepalen erapport - Op basis van de vaste gegevens (aanwezig bij de arbeidsrelatie) vindt aan het begin van een loontijdvak een initiële voor de gekozen werkgever plaats, waarbij voor elke aanwezige arbeidsrelatie een wordt aangemaakt. De aangemaakte gegevens zijn te herkennen aan de herkomst (standaard of berekend). Gegevens in de verloning, die een afwijkende herkomst hebben (anders dan de waarde standaard of berekend) zijn na de initiële verloning aangepast, opgevoerd of geïmporteerd. Tabblad Setup HR2day, tab Processen Mutatieverslag e Mutaties HR2day Framework HR2DAY 3

4 1.1.6 Eenmalige mutaties (bijvoorbeeld declaraties van bedragen of inzeturen) worden direct vastgelegd in de van het actuele loontijdvak. Wanneer meerdere mutatie via dezelfde looncomponent moeten worden opgevoerd, kan gebruik gemaakt worden van de button Snelinvoer. HR2day registreert de gebruiker die de mutatie(s) opvoert, samen met de mutatiedatum. Mutaties in salarisgegevens kunnen via het mutatie verslag worden opgevraagd en gecontroleerd. Via controle rapporten kan worden beoordeeld of wijzigingen van of na een bepaalde datum ook daadwerkelijk zijn ingevoerd. Tevens is het mogelijk om vast te stellen door wie of via welk alternatieve bron de mutatie is geïmporteerd (herkomst mutatie). 1.2 s die zeker stellen dat alleen geautoriseerde gebruikers salarismutaties kunnen invoeren HR2day wordt uitgeleverd met een standaard profiel dat het muteren van Medewerkers, Arbeidsrelaties en en mogelijk maakt. Aanpassing van profielen en het toewijzen of blokkeren van gebruikers aan profielen kan alleen in opdracht van daartoe geautoriseerde gebruikers. Deze verzoeken en aanpassingen worden vastgelegd Toegang tot Arbeidsrelaties en en van individuele Medewerkers krijgen alleen Gebruikers die daartoe geautoriseerd zijn. Autorisatie vindt in overleg met opdrachtgever plaats en wordt als zodanig vastgelegd Uitgifte van nieuwe gebruikersprofielen of aanpassing van gebruikersprofielen vindt alleen plaats na toetsing van het verzoek tegen de overeengekomen procesafspraken omtrent de toegangsrechten van gebruikers tot HR2day (inclusief bijbehorende bevoegdheden) Alleen geautoriseerde gebruikers krijgen toegang tot de noodzakelijke objecten waar salarismutaties kunnen worden ingevoerd. De General IT controls stellen zeker dat niet geautoriseerde gebruikers geen toegang hebben Mutaties in de vaste gegevens (w.o bankrekeningnummer, salaris, etc.) alsmede in de variabele gegevens worden via een auditfile gelogd en voorzien van een datum en tijdstempel alsmede de gebruikersnaam van diegene die de mutatie heeft ingevoerd Het mutatieverslag per medewerker en het mutatieverslag per werkgever kan worden geëxporteerd naar MS-Excel. Binnen Excel kan een controlelijst worden samengesteld per tijdvak, soort mutatie, herkomst mutatie, etc Indien een geautoriseerde medewerker van functie verandert of uit dienst gaat worden zijn rechten op HR2day op de aangegeven datum aangepast of geblokkeerd. Bij uitdiensttreding wordt de toegang geblokkeerd voor de gebruiker met ingang de ontslagdatum, de werkgever moet in dat geval de loonstroken en jaaropgave na die datum naar het privé-mailadres toesturen. 2 Salarisverwerking e rapport Door klant te bepalen Mutatieverslag - Per verloning of set van verloningen kan een rapport worden aangemaakt van alle voorkomende looncomponenten, die in één of meerdere tijdvakken zijn aangemaakt in de aanwezige verloningen. HR2day biedt de mogelijkheid CAO- of klantspecifieke looncomponenten toe te passen, universele basiscontrolerapporten kunnen daarop aangesloten worden waardoor klantspecifieke controlerapportages kunnen worden samengesteld en uitgevoerd. e Toegepaste Looncomponenten, Klantspecifieke erapporten Handmatig Op aanvraag erapport - e op actieve gebruikers, wanneer en met welke frequentie aangelogd is e Actieve Gebruikers Handmatig Op aanvraag Button "Delen" bij Medew/HR gegevens - e wie toegang heeft tot de gegevens van de betrokken medewerker Tabblad Medew/HR gegevens, Button Delen, Lijst Uitvouwen Handmatig Op aanvraag erapport - e op actieve gebruikers, inclusief de toegangsrechten e Actieve Gebruikers Geautomatiseerd Continu Afgedwongen door HR2day - e op actieve gebruikers, inclusief rollen en profielen e Actieve Gebruikers Geautomatiseerd Continu Mutatieverslag - e herkomst van gegevens en voor welke tijdvakken deze gelden Mutatieverslag e rapport Door klant te bepalen Mutatieverslag - e specifieke mutatiesoorten Mutatieverslag e rapport Door klant te bepalen, standaard tenminste éénmaal per salarisperiode 2.1 s die zeker stellen dat voor iedere medewerker die er recht op heeft een salaris wordt berekend erapport - e bij welke medewerkers de toegang tot HR2day (nog) moet worden geblokkeerd in verband met uitdiensttreding bij werkgever e MW uit Dienst Gebruikers Het rapport: "e MW actueel" toont per periode per werkgever het aantal medewerker waarvoor een salaris is berekend. Dit aantal kan worden aangesloten met het aantal medewerkers in dienst in HR2day (rapport bezettingsoverzicht), alsmede met iedere andere vastlegging van het aantal medewerkers in een ander systeem. e rapport Door klant te bepalen Vierkantscontrole - e of voor alle aanwezige medewerkers een verloning is aangemaakt: Bezettingsoverzicht aansluiten met aantal verloonde medewerkers (uit rapport Verloonde Medewerkers) e MW actueel HR2day Framework HR2DAY 4

5 2.1.2 Zodra een arbeidsrelatie wordt gewijzigd of een nieuwe arbeidsrelatie wordt ingevoerd kan een direct worden doorgerekend resp. aangemaakt. Indien deze handeling niet direct door een gebruiker wordt uitgevoerd, kan met de functies "e Doorrekenen en" en "e nieuwe arbeidsrelaties" in het Tabblad en op het scherm een overzicht worden getoond van arbeidsrelaties die nog niet doorgerekend resp. verloond zijn Voor arbeidsrelaties met een contract voor bepaalde tijd is het van belang tijdig een keuze te maken tussen beëindiging of verlenging van het lopende contract. Bij beëindiging moet de arbeidsrelatie van een einddatum worden voorzien, alsmede de reden beëindiging en de salarisperiode waarin wordt afgerekend (laatste maand in dienst of juist daarna) Zodra een einddatum van een arbeidsrelatie wordt ingevoerd is het van belang dat de afrekening op basis van de gemaakte afspraken plaats vindt. Indien deze handeling niet direct door een gebruiker wordt uitgevoerd, kan met her rapport " MW einde AR" een overzicht aangemaakt worden van actuele ontslaggevallen. HR2day biedt de mogelijkheid om de afrekening van ontslag in de laatste actieve maand te doen, een periode daarna of te kiezen voor geen afrekening (van bijvoorbeeld vakantiegeld of eindejaarsuitkering) Voordat het actuele loontijdvak wordt afgesloten (met de salarisbetaling aan de medewerkers) moet worden gecontroleerd of alle tot op heden uitgevoerde wijzigingen volledig zijn doorgevoerd in de. Vanuit het tabblad en kan daarvoor een controleoverzicht worden aangemaakt (button e Doorrekenen en). en die nog niet volledig zijn bijgewerkt, moeten alsnog eerst worden bijgewerkt voordat de afrondende betaalopdracht wordt aangemaakt Voordat het actuele loontijdvak wordt afgesloten (met een salarisbetaling voor nieuwe arbeidsrelaties) moet worden gecontroleerd of voor alle (nieuwe) arbeidsrelaties een is aangemaakt. Vanuit het tabblad en kan daarvoor een controleoverzicht worden aangemaakt (button e Nieuwe Arbeidsrelaties). en die nog niet zijn aangemaakt, moeten alsnog eerst worden aangemaakt voordat de afrondende betaalopdracht wordt aangemaakt Vanuit eerdere periodes kunnen TWK-verschillen voortkomen, voorafgaande aan de uitvoering van het betaalproces moet gecontroleerd worden om welke bedragen het gaat en vanuit welke voorgaande periodes deze verschillen zijn ontstaan. e functie Door klant te bepalen erapport - e of verloningen zijn doorgerekend resp. voor nieuwe medewerkers een verloning is aangemaakt e rapport Door klant te bepalen, aanbevolen frequentie eenmaal per salarisperiode erapport - e of arbeidsrelaties met een contract voor bepaalde tijd voorzien zijn van een einddatum contract of een datum einde contract die valt in de voorgaande, de actuele of de volgende salarisperiode e functie Door klant te bepalen erapport - e of voor medewerkers met een afgesloten arbeidsrelatie een verloning is aangemaakt en zo, ja voor welk bedrag e rapport Door klant te bepalen erapport - Voor de uiteindelijke afronding van het loontijdvak kan online worden gecontroleerd of alle ingevoerde mutaties zijn doorgevoerd in de verloningen behorend bij het geselecteerde tijdvak. e rapport Door klant te bepalen erapport - Voor de uiteindelijke afronding van het loontijdvak kan online worden gecontroleerd of alle ingevoerde mutaties zijn doorgevoerd in de verloningen behorend bij het geselecteerde tijdvak. e rapport Door klant te bepalen erapport - e welke voorafgaande periodes in de actuele periode zijn herrekend met als resultaat een TWK-verschil - Het TWK-verschil uit voorgaande periodes wordt in de verloning over de actuele periode verwerkt (extra betaling of inhouding). efuncties in tabblad en e MW AR Contract Bepaalde tijd e MW einde AR e Doorrekenen en, button op tabblad en e Nieuwe Arbeidsrelaties, button op tabblad en e TWK uit voorgaande periodes 2.2 s die zeker stellen dat salarisberekeningen juist en volledig plaats vinden Met behulp van het Standenregister kan de actuele salarisperiode worden vergeleken met de vorige salarisperiode. Verschillen in bruto, netto, uitbetalen of deeltijdfactor kunnen op basis van een zelf in te geven tolerantiedrempel worden gerapporteerd (inclusief de onderliggende looncomponenten). Hierdoor kunnen de effecten van doorgevoerde wijzigingen worden gecontroleerd Individuele aansluitingsrapportages opsommen per regel. Korting ziek; vervangers, etc. e functie Door klant te bepalen erapport - e of geconstateerde verschillen te herleiden zijn tot correcte mutaties Standenregister op Payroll Console e rapport Door klant te bepalen erapport - Signalering van voorkomende aan- of afwezigheidssoorten, die aanleiding kunnen zijn voor kortingen of extra uitbetalingen e Arbeidsverzuim HR2day Framework HR2DAY 5

6 3 Salarisuitvoer 3.1 s die zeker stellen dat alle uitgaande berichten binnen de werkgever juist en volledig plaats vinden In het Werkgevers-object wordt per periode (WG_periode) vastgelegd of en zo ja, welke berichten zijn verstuurd. De datum van versturen alsmede de verzendlijst van de verstuurde loonstroken worden vastgelegd in een bestand Het rapport "e na te sturen Loonstroken" geeft een overzicht van medewerkers die wel een loonstrook maar geen adres hebben. N.B. Loonstroken kunnen ook worden toegevoegd aan het digitale dossier en medewerkers kunnen die ook zelf opvragen via het Employee Interaction Center binnen HR2day opvragen. Geautomatiseerd Automatisch WG - e of de set loonstroken van het betrokken tijdvak verzonden is, of de loonaangifte verzonden is, of de berichten aan het pensioenfonds verzonden zijn, etc. e rapport Door klant te bepalen erapport - e of loonstroken op alternatieve wijze verzonden moeten worden (bijvoorbeeld per post via de salarisadministratie) Tabblad Werkgever, WG e na te sturen Loonstroken 3.2 s die zeker stellen dat externe berichten (Belastingdienst, Pensioenfonds, Vervangingsfonds, etc.) juist en volledig plaats vinden Alle verzonden berichten aan externe partijen worden met tijdstempel vastgelegd in het WG bestand. Pensioenfondsen (zoals bijvoorbeeld APG) met een XML koppeling sturen bij ontvangst een XML-bericht retour aan HR2day. Deze ontvangstbevestiging (van APG) wordt vastgelegd in HR2day. Met het controlerapport "e Werkgever Reguliere " kan de status van de externe aanleveringen worden gecontroleerd (verslagperiode, datum meest recente aanlevering). Indien externe partijen een foutmelding sturen wordt deze geregistreerd door de service desk van HR2day en wordt contact opgenomen met de opdrachtgever Bij de te verzenden berichten zit een controle rapport met relevante gegevens per medewerker of werkgever (afhankelijk instantie). Aansluiting met de journaalpost is nader beschreven bij Geautomatiseerd Door klant te bepalen erapport - e ontvangst externe berichten Tabblad Werkgever, WG - notities en bijlagen, e Werkgever Reguliere Geautomatiseerd Periodiek per aanlevering (veelal maandelijks) Vierkantscontrole - e afdrachten en aansluiting op journaalpost/financiële administratie Verslag batchjob, totaalbedragen sluiten aan op Journaalpost 3.3 s die zeker stellen dat de opdrachten voor uitgaande betalingen (salaris en externe partijen) juist en volledig wordt samengesteld Incidenteel is het wenselijk om de betaling aan een medewerker te blokkeren, via de arbeidsrelatie (tabblad Betaling/Lnbeslag/Blok) kan dit via een mutatie worden gerealiseerd. Via het rapport 'IBAN niet gevuld of Blokkade' kan een rapport gemaakt worden van medewerkers met geblokkeerde betalingen en/of ontbrekende Bankrekeningnummers. Wanneer een blokkering van de betaling aan de medewerker wordt aan- of uitgezet moet de over het actuele loontijdvak voor die medewerker opnieuw worden verwerkt voordat het betaalbestand wordt aangemaakt Het bankbetaalbestand (SEPA) wordt gelijktijdig aangemaakt met de Betalingsopdracht De Betalingsopdracht bevat een totaaltelling van de betalen bedragen, alsmede niet uitbetaalde bedragen a.g.v. een ontbrekend bankrekeningnummer of blokkade van de betaling. Dit totaal kan worden aangesloten met het totaal aan te betalen bedragen uit de en (rapport: en periode) en het totaal uitbetalen in de Journaalpost Het bankbetaalbestand (SEPA) wordt door HR2day verzonden naar de verantwoordelijke persoon voor de betalingen. Een digitaal afschrift van dit bestand en het Verslag van de Betalingsopdracht wordt vastgelegd in het werkgevers-object per periode e rapport Door klant te bepalen Betalingsopdracht Verslag - e niet te verwerken betalingen e IBAN gevuld of Blokkade Geautomatiseerd Automatisch Vierkantscontrole - Export betaalgegevens t.b.v. bankapplicatie Aansluiting Totaalbedrag op Betalingsopdracht Verslag versus Bankafschrift uit Bankapplicatie e rapporten en journaalpost Handmatig Vierkantscontrole - e detailbetalingen aan medewerkers en/of derden, alsmede niet verwerkte betalingen (geen IBAN-nummer gevuld of over te maken bedrag kleiner of gelijk aan 0,00) e Betalingen Periode Geautomatiseerd Automatisch Bestand WG - e gegevens aanmaak SEPA-bestand salarisbetaling aan medewerkers Verslag batchjob, totaalbedragen sluiten aan op Journaalpost HR2day Framework HR2DAY 6

7 (WG_periode) evenals de datum van het aanmaken van het bankbetaalbestand Na uitvoering van de opdracht tot betalen aan de Bank kan de Betalingsopdracht worden aangesloten op het bankafschrift van de Banktoepassing. Handmatig Per betaalperiode Vierkantscontrole - e aansluiting Payroll versus Financieel Systeem Aansluiting Totaalbedrag op Betalingsopdracht Verslag versus Bankafschrift uit Bankapplicatie 3.4 s die zeker stellen dat journaalposten juist en volledig worden samengesteld Door HR2day vervaardigde journaalposten hebben een Debet en Credit zijde. Indien de totalen niet in evenwicht zijn geeft HR2day een foutmelding Journaalposten kunnen naar wens op werkgever, afdeling of zelfs op medewerker niveau worden gemaakt en aangesloten. Aansluiting kan plaats vinden op in ieder geval de bedragen: uitbetalen, te betalen loonheffingen en premies en te betalen pensioen- en andere premies. Deze bedragen kunnen worden aangesloten met de respectieve totalen en individuele bedragen van de respectievelijke uitvoerverslagen Met behulp van de gedetailleerde postenlijst kunnen detail analyses worden uitgevoerd op verschillende aggregatieniveaus, w.o per looncomponent, medewerker, kostenplaats, kostensoort. e rapport Automatisch Journaalpost - e samenstelling journaalpost en aansluiting looncomponenten/grootboekrekeningschema e rapport Handmatig Journaalpost en overzicht per instantie e rapport Geautomatiseerd Gedetailleerde postenlijst in 3 varianten (1. Uitgesplitst één bedrag, 2. Uitgesplitst debet/credit kolom, 3. Compact (één regel per Rubricering)) Aanmaakverslag, melding Debet/Credit - e loonkosten op aggregatieniveau Gedetailleerde postenlijst, via download naar Draaitabel EXCEL - e meest gedetailleerde journaalposten actueel tijdvak Gedetailleerde postenlijst, via download naar Draaitabel EXCEL Het controleren van het effect van TWK mutaties kan via de gedetailleerde postenlijst en de selectie van periode-in. Hierdoor kan het effect van TWK mutaties worden beoordeeld, e rapport Handmatig Gedetailleerde postenlijst in 3 varianten (1. uitgesplitst één bedrag, 2. Uitgesplitst debet/credit kolom, 3. Compact (één regel per Rubricering)) - e meest gedetailleerde journaalposten actuele en voorgaande loontijdvakken op basis van periode waarin meest recente berekening is uitgevoerd Gedetailleerde postenlijst, via download naar Draaitabel EXCEL 4 Jaarwerk 4.1 s ten behoeve van de jaarrekeningcontrole Accountants van grotere werkgevers verlangen vaak een ISAE3402 Type 2 audit; zij kunnen dan volstaan met minder controle werkzaamheden Accountants verlangen ten behoeve van de jaarrekeningcontrole een (verzamel)loonstaat Accountants willen ter controle een journaalpost over het gehele jaar Geautomatiseerd Jaarlijks Journaalpost over volledig fiscaal jaar Externe audit Jaarlijks ISAE3402 Type 2 - Basis voor controlewerkzaamheden accountants Verslag laatst uitgevoerde Geautomatiseerd Jaarlijks (Verzamel) Loonstaat - e grondslagen en premies in voorgeschreven formaat Loonstaat en Verzamelloonstaat - e jaargegevens op basis van alle aangemaakte journaalposten Gedetailleerde postenlijst, via download naar Draaitabel EXCEL HR2day Framework HR2DAY 7

8 4.1.4 Accountants willen ter controle een overzicht van alle detailmutaties Geautomatiseerd Jaarlijks Gedetailleerde postenlijst per fiscaal jaar - e mutaties op detailniveau Gedetailleerde postenlijst, via download naar Draaitabel EXCEL 5 Change Management 5.1 s die zeker stellen dat wijzigingen in wetgeving, relevante cao of arbeidsvoorwaarden juist en volledig worden verwerkt Wijzigingen in wetgeving en cao worden bijgehouden door expertise centrum HR2day via signaal abonnementen. Indien dit tot wijzigingen in de inrichting van parameter sets leidt worden deze met ingangsdatum verwerkt door medewerkers expertise centrum. Dit proces is onderdeel van emerus' certificering Wekelijks vindt overleg plaats tussen expertise centrum en development over geplande wijzigingen in wetgeving en cao. Wetgeving die leidt tot aanpassingen in software in plaats van parameters worden tijdig ingepland. Wekelijks vindt voortgangsoverleg plaats. Dit proces is onderdeel van emerus' certificering Op verzoek van klanten kan de Service Desk van HR2day bepaalde wijzigingen doorvoeren. Deze wijzigingen worden alleen doorgevoerd na ontvangst van formele opdracht door een geautoriseerde gebruiker. Externe audit Jaarlijks ISAE3402 Type 2 Verslag laatst uitgevoerde Externe audit Jaarlijks ISAE3402 Type 2 Verslag laatst uitgevoerde e rapport Op aanvraag Wijzigingen door emerus (Arbeidsrelatie en ) - e import mutaties, controle collectieve mutaties door HR2day uitgevoerd Mutatieverslag (filter op HR2day) 5.2 s die zeker stellen dat programma wijzigingen worden gedocumenteerd, geautoriseerd, getest en goedgekeurd voordat zij in productie worden genomen Programmawijzigingen vinden plaats in de centrale ontwikkelomgeving van HR2day. Dit proces is onderdeel van emerus' certificering Externe audit Jaarlijks ISAE3402 Type 2 Verslag laatst uitgevoerde 5.3 s die zeker stellen dat alleen geautoriseerde gebruikers programma wijzigingen in produktie mogen doorvoeren De HR2day omgeving bevat een uitgebreid audit trail op wie welke wijzigingen in de productie omgeving heeft doorgevoerd. Is ook onderdeel van ISAE3402 verklaring Programmawijzigingen kunnen via logische toegangscontrole en beveiligingsmechanisme alleen worden doorgevoerd door medewerkers met het desbetreffende systeemprofiel. De uitgifte van deze profielen wordt beperkt tot daartoe geautoriseerde medewerkers. Wekelijks vindt controle plaats van deze uitgereikte profielen. Dit proces is onderdeel van emerus' certificering. Externe audit Jaarlijks ISAE3402 Type 2 Verslag laatst uitgevoerde Externe audit Jaarlijks ISAE3402 Type 2 Verslag laatst uitgevoerde 6 General IT s 6.1 s die zeker stellen dat de IT-omgeving veilig en betrouwbaar is en gegevensverwerking continu kan plaatsvinden gedurende contractperiode Onderdeel van ISAE3402 Type 2 certificering Externe audit Jaarlijks ISAE3402 Type 2 Verslag laatst uitgevoerde HR2day Framework HR2DAY 8

9 Beschikbare controlerapporten met verwijzing naar controlemaatregel Naam rapport/bestand Index e Route naar opstart in HR2day Gegevensobjecten Opmerkingen Betalingsopdracht Verslag Periode Totaalbedrag gelijk aan: 1. Kolom 'Uitbetalen' op rapport 'en actuele periode' en 2. totaal 'Uitbetalen' in de Journaalpost e Actieve Gebruikers 1.2.1, 1.2.3, e welke medewerkers recent hebben aangelogd en met welke frequentie e Arbeidsverzuim e op soorten afwezigheid (kan aanleiding zijn voor korting op salaris) en/of vervanging (aanleiding zijn voor extra betaling en/of declaratie) e Betalingen Periode e van uitbetalingen die tijdens de geselecteerde periode vanuit de verloning zijn of worden uitbetaald aan de medewerkers zelf of derden (bijvoorbeeld in geval van loonbeslag) e Doorrekenen en e of er nog mutaties zijn ingevoerd, die nog niet verwerkt zijn in de * e IBAN gevuld of Blokkade Medewerkers waarvan het IBAN nummer niet gevuld is of waarbij de betaling geblokkeerd is, deze gaan niet mee in het betaalbestand over de geselecteerde salarisperiode e MW AR Contract Bepaalde tijd e van nieuwe medewerker/arbeidsrelatie met een contract voor bepaalde tijd, waarvan de einddatum arbeidsrelatie of de einddatum contract actueel is (of niet gevuld) e MW basisgegevens gevuld BSN-nummer, geboortedatum, woonadres niet of niet volledig gevuld + opgevoerde datum-in-dienst en datum-uit-dienst e MW uit Dienst Gebruikers Medewerkers uit dienst in vorige of actuele salarisperiode, op basis daarvan moet de toegang tot HR2day geblokkeerd worden met ingang van een door de klant bepaalde datum* Console, Betaalopdracht Totaalbedrag + Lijst Netto Betalingen Medewerkers en Derden o.b.v. en (incl. netto loonverdeling) User Verzuim, Vervanging, Hangt direct samen met de toegepaste functionaliteit Map HR2day Rapport is initieel gebaseerd op de actuele periode Tabblad en, Button: e Doorrekenen en Arbeidsrelatie, Medewerker, Werkgever Werkgever, Medewerker, User * Als er regels in het verslag verschijnen, dan moet de verloning voor de betrokken medewerker(s) worden aangemaakt of ververst * Opvoeren en blokkeren van gebruikers wordt specifiek toegewezen aan een beheerder bij de klant of de servicedesk HR2day - klant bepaalt daarbij in hoeverre een medewerker die uit dienst is (of gaat) nog toegang heeft tot HR2day HR2day Framework HR2DAY 9

10 e na te sturen Loonstroken e op niet ingevulde adressen (privé en zakelijk), dan wordt geen toezending loonstrook via mail uitgevoerd* Werkgever en Medewerker * Indien bij een medewerker mailadressen ontbreken wordt geadviseerd het centrale adres van HR in te vullen, de specificaties die kunnen vanaf dat centrale adres verzonden worden (per post bijvoorbeeld) e Nieuwe Arbeidsrelaties e of er arbeidsrelaties zijn toegevoegd, waarvoor nog geen verloningen zijn aangemaakt * e Toegepaste Looncomponenten e welke looncomponenten tijdens de verslagperiode in de en zijn gebruikt e TWK uit voorgaande e omvang van TWK voorgaande maanden ten opzichte van periodes actuele maand e Mutaties Looncomponenten in de, die na de initiële zijn bewerkt of als incidentele/aanvullende mutatie zijn opgevoerd e MW actueel e van aanwezige medewerker/arbeidsrelatie die een betaling ontvangen vanuit de salarisadministratie e MW einde AR e van afgesloten arbeidsrelaties waarvoor in de actuele maand een verloning is aangemaakt e MW nieuwe AR e van nieuwe medewerker/arbeidsrelatie die een betaling ontvangen vanuit de salarisadministratie e Werkgever Reguliere Per salarisperiode kunnen loonstroken via geleverd worden aan de betrokken medewerkers en berichten aan externe instanties of de (eigen) financiële administratie via de journaalpost, via dit overzicht kan worden gecontroleerd of en zo ja op welke datum de gegevens het meest recent zijn verzonden (per salarisperiode). Dagelijkse controlejob (PM) Check op consistentie, specifiek op verzoek individuele klant (maatwerk) Journaalpost Periode e Debet-Credit in evenwicht, e Debet-Credit Totaalbedrag, Verdeling op aggregatieniveau - detail in Journaalpost Journaalpost per volledig jaar (of deel daarvan) Journaalpost Periode e Debet-Credit in evenwicht, e Debet-Credit Totaalbedrag, Verdeling op aggregatieniveau - detail in Journaalpost Gedetailleerd periodeverslag journaalposten, sluit aan op aangemaakte journaalpost t.b.v. financieel systeem - rapportages vervolgens mogelijk via MS-EXCEL / Draaitabel Tabblad en, Button: e Nieuwe Arbeidsrelaties Automatische systeemjob controle consistentie, bij meldingen signaal naar gebruiker via Servicedesk HR2day Console, Journaalpost Console, Journaalpost Console, Journaalpost Arbeidsrelatie,, Looncomponenten (output), Looncomponenten (output), Looncomponenten (output) Werkgever Journaalposten o.b.v. en (incl. Looncomponenten Output) Journaalposten o.b.v. en volledig jaar (incl. Looncomponenten Output) Journaalposten o.b.v. en (incl. Looncomponenten Output) * Als er regels in het verslag verschijnen, dan moet de verloning voor de betrokken medewerker(s) worden aangemaakt Uitvoering o.b.v. aanvulling in geldende overeenkomst In verband met de omvang van het bestand wordt het bestand in ZIP-formaat aangemaakt HR2day Framework HR2DAY 10

11 Journaalpost per volledig jaar (of deel daarvan) Gedetailleerd jaarverslag journaalposten, sluit aan op aangemaakte journaalpost t.b.v. financieel systeem - rapportages in MS-EXCEL / Draaitabel Console, Journaalpost Klantspecifieke controlerapporten Klant- of CAO-specifieke regelingen, eigen controlerapporten Framework en/of map <Klantnaam> Loonaangifte Periode Digitale gegevenslevering aan de Belastingdienst Console, Loonaangifte Loonaangifte Overzicht Periode Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Loonaangifte SEPA Betaalopdracht Periode Console, Loonaangifte Bedragen conform Loonaangifteverslag, WG en Journaalpost Console, Loonaangifte Loonaangifte Verslag Periode Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Console, Loonaangifte Loonstaat Salarisperiodes- en Jaarcumulatieven Console, Loonstaten (erapporten/loonstaten) Loonstaat (uitgebreid) Salarisperiodes- en Jaarcumulatieven plus extra kolommen (onder meer SV-premie, Opbouw Vakantiegeld, Onbelaste Vergoedingen, Reiskosten, Pensioenpremie, Opbouw Eindejaarsuitkering) Mutatieverslag (bij Medewerker) 1.1.4, Ingevoerde mutaties met begin- en/of einddatum 1.2.5, Mutatieverslag (bij Werkgever) 1.1.4, Ingevoerde mutaties met begin- en/of einddatum 1.2.5, Online Arbeidsvoorwaardencluster(s), Parameter(s), Looncomponenten e stuurgevens, basis voor berekening (inclusief ingangs- en einddatum geldigheid over periode). Participatiefonds Premiebestand Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost PensAangifte SEPA Periode Bedragen conform Pensioenaangifteverslag, WG en Journaalpost Console, Loonstaten (erapporten/loonstaten) Tabblad: Medewerker/arbeidsrelaties (button mutatieverslag) Console, Mutatieverslag (erapporten/loonstaten) Tabblad Arbeidsvoorwaardenclusters, Tabblad Parameters of Tabblad Looncomponenten Console, Pensioenaangifte Journaalposten obv en volledig jaar (incl. Looncomponenten Output), Looncomponent Rapportage aan Belastingdienst d.m.v. XMLbericht Rapportage per arbeidsrelatie, per periode Grondslag SV, Grondslag LH, Premie SV, ZVW, Loonheffing en TWKaanduiding Reguliere betaling aan Belastingdienst via Financiële Administratie Rapportage SV Premies, ZVW en Loonheffing o.b.v. en + status WKR en incl. Looncomponenten output en incl. Looncomponenten output Looncomponent Looncomponent Arbeidsvoorwaardecluster, Parameters, Looncomponenten Medewerker, Arbeidsrelatie Reguliere betaling aan Pensioenfonds via Financiële Administratie HR2day Framework HR2DAY 11

12 Pensioenaangifte Gegevenslevering Door pensioenfonds voorgeschreven gegevenslevering Console, Pensioenaangifte Pensioenaangifte Overzicht Periode Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Pensioenaangifte Verslag Periode Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost SEPA Periode (Bijvoorbeeld SEPA voor het betaalbestand van periode 12 van 2015) SEPA RF (Risicofonds, Primair Onderwijs - indien verzekerd) SEPA VF-PF (Vervangingsfonds, Primair Onderwijs - indien verzekerd) Totaalbedrag betaalbestand moet overeen komen met de kolom 'Uitbetalen' op rapport 'e MW actueel' en ook met het totaal van het looncomponent 'Uitbetalen' in de Journaalpost * Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Console, Pensioenaangifte Console, Pensioenaangifte Console, Betaalopdracht Signalering D-C Verschil Jobverslag Journaalpost Console, Journaalpost Standenregister Vergelijking actuele en voorgaande maand: 1. Bruto, Netto, Uitbetalen of Deeltijdfactor; 2. Bedrag of Percentage Verslag Batchjob e verslag aanmaak digitale bestanden tbv derden Verslag Batchjob e aanmaak digitale bestanden tbv derden Vervangingsfonds Declaratiebestand Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Vervangingsfonds Premiebestand Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Console, Standenregister (erapporten/loonstaten) Rapportage aan Pensioenfonds d.m.v. XMLberichten Rapportage per arbeidsrelatie, per periode werkgever- en werknemerspremies relevante pensioenregeling 1 t/m 5 Rapportage Pensioenpremies 1 t/m 5 (werkgever/werknemer) Netto betalingen Medewerkers en Derden o.b.v. en (incl. netto loonverdeling) Medewerker, Arbeidsrelatie Verzuim, Vervanging Verschil debet-credit en incl. Looncomponenten output Verzuim, Vervanging Medewerker, Arbeidsrelatie * Als het grootboekrekeningschema (behorend bij de werkgever) is ingericht zodat er separaat een totaal 'uitbetalen' in de journaalpost wordt geproduceerd, dan werkt dit. Anders moet het grootboekrekeningschema daarop worden aangepast HR2day Framework HR2DAY 12

13 Vervangingsfonds Premiebestand Detail Vervangingsfonds/ Participatiefonds Totaaloverzicht Vervangingsfonds/ Participatiefonds Verslag Bedragen per werknemer gelijk aan detailregels Journaalpost Aantal records Declaratiebestand + Totaalbedrag Declaraties, Aantal records Premiebestand Vervangingsfonds + Premiegrondslag + Premiebedrag VF Verplicht + Premiebedrag VF Vrijwillig, Aantal records Premiebestand Participatiefonds + Premiegrondslag + Premiebedrag totaal + Contactpersoon incl. telefoonnummer contactpersoon Aantal records Declaratiebestand + Totaalbedrag Declaraties, Aantal records Premiebestand Vervangingsfonds + Premiegrondslag + Premiebedrag VF Verplicht + Premiebedrag VF Vrijwillig, Aantal records Premiebestand Participatiefonds + Premiegrondslag + Premiebedrag totaal Verzamelloonstaat Jaarcumulatieven in kolommen Console, Loonstaten (erapporten/loonstaten) Medewerker, Arbeidsrelatie en incl. Looncomponenten output HR2day Framework HR2DAY 13

Whitepaper HR2day Control Framework

Whitepaper HR2day Control Framework Whitepaper HR2day Framework Deze Whitepaper is vooral bedoeld voor klanten en gebruikers van HR2day. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen beschreven: Wat zijn de doelstelling van het Framework?

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

KALB Salarisportal. Handleiding voor werkgevers. Uitgebreid

KALB Salarisportal. Handleiding voor werkgevers. Uitgebreid KALB Salarisportal Handleiding voor werkgevers Uitgebreid Pagina 1 Inhoudsopgave HET AANMAKEN VAN UW INLOG ACCOUNT... 3 INLOGGEN OP DE SALARIS-PORTAL... 4 DE MAANDELIJKSE OUTPUT INZIEN... 5 DE AANGIFTE

Nadere informatie

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 In dit document vind je de informatie over wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. De release vindt aanstaande vrijdagavond/-nacht

Nadere informatie

Salariscomponent aanmaken en onderhouden

Salariscomponent aanmaken en onderhouden Salariscomponent aanmaken en onderhouden Beschrijving aanmaken en onderhouden van salariscomponenten Inhoud Maak een salariscomponent aan... 3 Algemene informatie... 5 Verschijning... 7 Journaalpost...

Nadere informatie

Rapportages HR2day. Dion Dorrestijn

Rapportages HR2day. Dion Dorrestijn Rapportages HR2day Dion Dorrestijn 20 februari 2015 1 Inhoud Nieuw rapport... 3 Velden zoeken... 4 Gebruik filters... 5 Rapport opslaan of exporteren... 7 Indeling rapport... 9 Tabelrapport... 9 Overzicht

Nadere informatie

Salarisdossier

Salarisdossier Salarisdossier Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Selecteren en tonen overzichten... 3 3. Overzichten per medewerker... 4 3.1. Vaste personeelsgegevens... 4 3.2. Salarisstrook werknemer... 4 3.3. Salarisstrook

Nadere informatie

De Werkgeversportal. Zo werkt het

De Werkgeversportal. Zo werkt het De Werkgeversportal Zo werkt het 2 Inhoud Pagina Woord vooraf 4 Starten met de portal 5 Eerste keer in de portal 6 1. De portal verkennen Deelnemerbeheer 8 2. Het tabblad Deelnemerbeheer 2.1 Een deelnemer

Nadere informatie

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten Beschikbare functionaliteiten (huidige versie) Gegevensbewerking: Per database één loonadministratie mogelijk Werkgevergegevens / administratiegegevens Vakantiegeldregelingen (nieuw is dat u dit zelf kunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013 Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak vanaf 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Situatiebeschrijving... 3 Situatie 1: U maakt gebruik van de LeaseCar module in Talent & Salaris... 3 Situatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1.0 Voordat je begint 1.1 Browserinstellingen 1.2 Beeldscherminstellingen 1.3 Pop-up blokkering 2.0 Starten met loket.nl 2.1 Inloggen in loket.nl 2.2 Wijzigen wachtwoord

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek melding Inzicht Grip Herstel melding Vervangingen Grip op bedrijfsvoering en sturen op onderwijskwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

De Portal. Zo werkt het

De Portal. Zo werkt het De Portal Zo werkt het 2 Inhoud Pagina Vooraf 4 Starten met de portal 5 1. Gebruik maken van de portal 1.2 Inloggen op de portal Eerste keer in de portal 6 2. De portal verkennen Toegangsbeheer 8 3 Toegangsbeheer

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met BDO Online 7 2.1 Inloggen in 9 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 1.0 Starten met loket.nl... 5 1.1 Inloggen in loket.nl 7 1.2 Wijzigen wachtwoord 7 1.3 Pop-up blokkering 8 1.4 Navigeren door loket.nl 9 1.5 Iconen 10 1.6 Signalen,

Nadere informatie

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance.

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. Visma.net Payroll Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. GRAAG STELLEN WIJ U VOOR AAN Altijd en overal online beschikbaar en maximale ondersteuning

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met loket.nl 7 2.1 Inloggen in loket.nl 9 2.2

Nadere informatie

WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot

WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot Welkom bij WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot Vriendelijk verzoek: of Page 2 Visma op Reis! INHOUD Ziekengeld Meeruren, ORT en structurele vergoedingen Hoe werkt het technisch Relatie

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl Handleiding Inloggen Inleiding Loket.nl heeft een update gekregen om de uitstraling van het pakket meer naar deze tijd te brengen. Daarnaast is de indeling van het pakket aangepast om de laatste loonverwerking

Nadere informatie

PAWW bijdrage berekening

PAWW bijdrage berekening 14-9-2017 PAWW bijdrage berekening Toelichting op de berekening van de PAWW bijdrage INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DE REKENREGELS VOOR BIJDRAGEVASTSTELLING VOOR DE PAWW... 3 2.1. PLANNING REALISATIE...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat u begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met BRsalaris 7 2.1 Inloggen in BRsalaris 9

Nadere informatie

De Werkgeversportal. Zo werkt het

De Werkgeversportal. Zo werkt het De Werkgeversportal Zo werkt het 2 Inhoud Woord vooraf 4 Starten met de portal 5 Eerste keer in de portal 1. De portal verkennen 6 Deelnemerbeheer 2. Het tabblad Deelnemerbeheer 8 2.1 Een deelnemer aanmelden

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 8 2.0 Starten met loket.nl 8 2.1 Inloggen in loket.nl 10

Nadere informatie

Rapportages in Visma.net Payroll. Beschrijving van het gebruik van rapportages binnen Visma.net Payroll

Rapportages in Visma.net Payroll. Beschrijving van het gebruik van rapportages binnen Visma.net Payroll Rapportages in Visma.net Payroll Beschrijving van het gebruik van rapportages binnen Visma.net Payroll Inhoud Rapportages binnen Visma.net Payroll... 3 Rapportages aanmaken... 3 2 Rapportages binnen Visma.net

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Handleiding MyAdvantage

Handleiding MyAdvantage Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Handleiding MyAdvantage Werkgever Inhoud De keuzes die u moet maken Inleiding 3 1 2 3 4 5 Indienstmelding 3 Afwijkende indiensttreding 5 Salarismutatie 6 3.1 Individuele

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Voordat je begint 3 1.1 Browserinstellingen 4 1.2 Beeldscherminstellingen 5 1.3 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met loket.nl 7 2.1 Inloggen in loket.nl 7 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Voordat u begint 3 1.1 Browserinstellingen 4 1.2 Beeldscherminstellingen 5 1.3 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met Prioloon 6 2.1 Inloggen Prioloon 7 2.2 Wijzigen wachtwoord

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2 Voorwoord Voordat je begint Pop-up blokkering 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2 Voorwoord Voordat je begint Pop-up blokkering 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met loket.nl 6 2.1 Inloggen in loket.nl 7 2.2 Wijzigen wachtwoord 7 2.3 Signalen, mededelingen en verlof

Nadere informatie

DE AFAS NETWERKVLOER

DE AFAS NETWERKVLOER WELKOM PERCOSSA DE AFAS NETWERKVLOER OPTIMALISATIE ROOSTERS WAAROM ROOSTERS SPECIFICEREN? GESPECIFICEERDE ROOSTERS LEIDEN TOT BETERE AUTOMATISERING VERLOF VERZUIM BEZETTING OPTIMALISATIE ROOSTERS ESS

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding E-View April 2010

Handleiding E-View April 2010 Handleiding E-View April 2010 Inhoud 1. Introductie E-View... 3 1.1 Inloggen in E-View... 3 2. Factuuroverzicht... 5 3. Totaaloverzicht... 6 4. Overzicht per aansluiting... 7 5. Verbruikskosten... 9 6.

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Prokx Payrolling BV. Flexonline

Prokx Payrolling BV. Flexonline Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Inhoud 1) In het kort... 1 2) Benodigde gegevens PH&C per 2007 via de Aangiften loonheffingen... 1 3) Loonuren naar boven afgerond...

Nadere informatie

Verkorte handleiding. UBplus. Voor intercedenten. 8-dec-09. Datum: Referentie: Versie: 1.1

Verkorte handleiding. UBplus. Voor intercedenten. 8-dec-09. Datum: Referentie: Versie: 1.1 Verkorte handleiding UBplus Voor intercedenten Datum: Referentie: Versie: 1.1 8-dec-09 Introductie U leest deze verkorte handleiding omdat u waarschijnlijk een nieuwe UBplus gebruiker bent. We willen u

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Inhoud In het kort... 1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2012)... 1 Reserveringen in de loonberekeningen... 3 Reserveringen in de journaalpost... 6 Uitbetaling

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Release informatie Merces@Work 2.0

Release informatie Merces@Work 2.0 Nr 1 Januari 2015 Merces.nl Release informatie Merces@Work 2.0 In deze Informatie@Work vindt u informatie over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. Inhoudsopgave Wijziging in

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. HR & Salarisinzien

Handleiding. Online Salarisportal. HR & Salarisinzien ESJ Salarisadviesbureau Handleiding Online Salarisportal HR & Salarisinzien Inhoudsopgave - Het aanmaken van uw inlog account 02 - Een eerste keer inloggen 03 - Het hoofdmenu 04 - Explorer 05 o Bedrijf

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht rapportages bij een subsidie... 1 3 Instellingen... 2 4 Rapporteren

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens.

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens. Handleiding. Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen, recreatielonen, sportschoollonen, zakelijke dienstverlening, DGA en loonstrookgigant. Hierna genoemd loonstrookgigant.

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met RSO 7 2.1 Inloggen in RSO 9 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Handleiding Werkgever Zelfservice

Handleiding Werkgever Zelfservice Handleiding Werkgever Zelfservice 1 Inleiding 2 2 Inloggen en wachtwoord kiezen 3 3 Start 5 3.1 Start Verlofaanvragen medewerkers 5 3.2 Start Verlofoverzicht medewerkers 6 3.3 Start Verzuimoverzicht 7

Nadere informatie

Salarisservice en Software

Salarisservice en Software Salarisservice en Software Het wordt steeds lastiger om de weg te vinden in het woud van regelgeving over salarissen, premies en steeds weer nieuwe regelingen. CBBS is gespecialiseerd in die regelgeving.

Nadere informatie

Handleiding met betrekking tot het verwerken van uw salarisgegevens

Handleiding met betrekking tot het verwerken van uw salarisgegevens Handleiding met betrekking tot het verwerken van uw salarisgegevens Inhoudsopgave Inloggen Loket (via portaal):... 3 Inloggen Loket (via inlogsite Loket):... 4 Loonstroken opvragen:... 5 Journaalposten

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # september 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # september 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub.

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub. Inhoudsopgave E-factuur activeren en inloggen Zoek facturen Nieuwe E-wub Te verwerken e-wub Status e-wub E-wub per periode E-wub Bulkinvoer E-wub archief Gebruikersbeheer E-flexer 9.0.3 1 E-factuur activeren

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie