Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking Aanzichten van de drive Vooraanzicht Achteraanzicht LED-gedrag Functies van aan/uit-knop Verbinding maken met een netwerk STAP 1: de voeding aansluiten STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant STAP 4: de Installatiewizard voltooien Een statisch IP-adres toewijzen Bestanden openen en overbrengen Over gedeelde mappen Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant Gebruiker wisselen Shares via de LaCie Network Assistant Shares toewijzen met het besturingssysteem Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard) Over de bestandsverkenner USBShare openen via USB STAP 1: de drive inschakelen STAP 2: de USB-kabel aansluiten De USB-aansluiting loskoppelen Toegang op afstand Gedeelde mappen openen via FTP Multimediaserver Multimediaserver: itunes Multimediaserver: Windows Media Player Beheren van uw LaCie Network Space Dashboard: toegang Dashboard: welkomstpagina Dashboard: navigatie Dashboard: uitloggen Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/afsluiten) Dashboard: algemene instellingen Dashboard: gebruikers Een nieuwe gebruiker toevoegen Een gebruiker verwijderen Een gebruiker bewerken Dashboard: netwerk Standaardinstellingen Geavanceerde instellingen Dashboard: drivegegevens Uw Network Space 2 formatteren USBShare-capaciteit aanpassen... 43

2 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Dashboard: eco-beheer Wake on LAN Dashboard: ondersteuning Gebeurtenissen meldingen Dashboard: downloaden Instellingen downloadpagina Dashboard: Copy (Kopiëren) Een back-uptaak maken Auto Import of the USB Device (Autom. import van USB-apparaat) Dashboard: USB-poort vooraan Externe harde schijf aansluiten Productsoftware bijwerken Methode 1: automatische update Methode 2: bijwerken met LaCie Network Assistant-software Fabrieksinstellingen herstellen Problemen oplossen Software-updates Systeemlog Nieuwe versies van de handleiding Problemen met de netwerkverbinding oplossen Problemen met de USB-aansluiting oplossen Mac-gebruikers Windows-gebruikers Problemen met de multimediaserver oplossen Windows Media Player itunes Xbox/PS Contact opnemen met de klantenservice Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie Garantie... 65

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright 2011 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Licenties en gratis software De LaCie Network Space 2 wordt met software geleverd waarop het copyright berust dat wordt verleend onder licentie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python en Creative Common. Het apparaat is ook voorzien van gratis software waarvan u de broncode kunt downloaden op de LaCie-website: com/support/index.htm?rid= , Thomas BERNARD Allan Saddi 2004, Jan Kneschke, incremental , Patrick K. O Brien en medewerkers Stuart Bishop 2006 Kirill Simonov Julian R Seward. 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rechten voorbehouden University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden , Google Inc. Alle rechten voorbehouden Sleepycat Software. Alle rechten voorbehouden Jean-loup Gailly en Mark Adler Micah Dowty door Secret Labs AB door Fredrik Lundh. 1988,1990,1993,1994 door Paul Vixie Charles du Jeu. Deze lijst met licenties kan gaandeweg worden uitgebreid en kan in de gebruikersinterface onder het gedeelte 'Credits' worden teruggevonden v1.1 Handelsmerken Apple, Mac, Time Machine en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). Verklaring van CEcertificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese richtlijnen: 2004/108/EC (EMC) en 2006/95/ EC (Safety) FCC-verklaring Network Space 2 Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen.

4 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen ter recyclage, neemt u contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCieservicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie Network Space 2, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Voedingsvereisten V~, 0,9 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Network Space 2 niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie Network Space 2 beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats de LaCie Network Space 2 niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Network Space 2 in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker niet meerdere Network Space 2-drives op elkaar te stapelen. Trek altijd het netsnoer van de LaCie Network Space 2 uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie Network Space 2 niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Plaats de LaCie Network Space 2 niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw La- Cie Network Space 2 beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie Network Space 2. Oefen nooit overmatig kracht uit op uw LaCie Network Space 2. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u de paragraaf Problemen oplossen in deze handleiding. BELANGRIJK: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10% minder). sommige aangebrachte wijzigingen tijdens de levensduur van het product kunnen zorgen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeldingen in de handleiding en de werkelijke gebruikerservaring. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

5 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van een LaCie Network Space 2. Deze handleiding helpt u bij het aansluitingsproces van de drive op uw computer en helpt u bij het oplossen van eventuele problemen. Als u problemen ondervindt, controleert u eerst nogmaals de installatiestappen in de Snelle installatiegids en raadpleegt u dan het meer gedetailleerde hoofdstuk over de installatie in dit hoofdstuk. Daarna leest u het hoofdstuk over probleemoplossing. De meeste problemen die gebruikers ondervinden, kunnen worden opgelost door de fabrieksinstellingen van het product te herstellen (zie Fabrieksinstellingen herstellen). Vervolgens bezoekt u de ondersteuningspagina van LaCie voor dit product. Daar vindt u talrijke informatie, inclusief een interactieve probleemoplossing. Navigeer naar lacie.com/support en kies uw product. Als u het probleem op deze manier niet kunt oplossen, neemt u contact op met de klantenservice (zie 6. Contact opnemen met de klantenservice). Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Verbinding maken met een netwerk Bestanden openen en overbrengen Beheren van uw LaCie Network Space 2

6 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimale systeemvereisten Computer met een USB-poort of Ethernet-netwerkadapter Nieuwste versie van Windows XP, Windows Vista, Windows 7/Mac OS X 10.5, 10.6/Linux 2.6 Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen Ethernet-switch of -router 10/100/1Gb. Webbrowsers: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 of Chrome 2.0 of hoger TECHNISCHE OPMERKING: de prestaties van de LaCie Network Space 2 kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. Voor optimale prestaties wordt aanbevolen een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer te gebruiken. Als u geen Gigabit-router hebt, kunt u een Gigabit-toegangspunt toevoegen om de prestaties te verbeteren.

7 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking 1. LaCie Network Space 2 2. Externe voeding 3. Ethernet-kabel 4. USB 2.0-kabel 5. Cd-rom met hulpprogramma's met LaCie Network Assistant, back-upsoftware van LaCie en de gebruikershandleiding 6. Snelle installatiegids BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking. network space 2 DESIGN BY NEIL POULTON Quick Install Guide

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort en back-uppoort: de USB-poort aan de voorzijde van de LaCie Network Space 2 wordt gebruikt voor de aansluiting van een extra externe USB-harddrive, USBsleutel, USB-printer, digitale camera of andere USB-massaopslagapparatuur (bijvoorbeeld mp3-speler). Op de pagina Copy (Kopiëren) op het Dashboard (zie het gedeelte Dashboard: Copy (Kopiëren)) kunt u een back-up van shares op de LaCie Network Space 2 maken op de externe schijf. U kunt de LaCie Network Space 2 ook gebruiken om een back-up van een externe USB-harddrive te maken. De toegang tot aangesloten harde schijven en openbare mappen in het netwerk is vergelijkbaar. Zie paragraaf Dashboard: USB-poort vooraan en Dashboard: Copy (Kopiëren) voor meer informatie. Afb. 01 BELANGRIJK: sluit de LaCie Network Space 2 niet rechtstreeks aan op uw computer via de USB-poort aan de VOORZIJDE. Als u dit doet, kan de Network Space 2 niet worden herkend door de computer. De USB-poort aan de voorzijde is alleen bestemd voor de aansluiting van andere USB-opslagapparaten Achteraanzicht 1. AAN/UIT 2. Voedingsaansluiting 3. Gigabit Ethernet 4. Directe USB 2.0-aansluiting Afb. 02

9 Inleiding Gebruikershandleiding pagina LED-gedrag Het LED-lampje aan de voorzijde geeft de status en activiteit van de drive aan (Afb. 03). Deze paragraaf beschrijft het gedrag van de LED-indicatoren. LED-gedrag Uit Blauw: snel knipperend Blauw: statisch Blauw: knipperend Rood: statisch Rood/blauw: knipperend Aanwijzing Drive is uitgeschakeld Drive start op Drive is gereed Schijf wordt gebruikt Schijfstoring Bezig met automatische back-up* Afb. 03 TECHNISCHE OPMERKING: zelfs indien u de LED aan de voorzijde hebt uitgeschakeld via de beheerpagina ("Dashboard", raadpleeg Dashboard: eco-beheer), zorgen gebeurtenissen met een rood lampje ervoor dat de LED aan de voorzijde oplicht. Zie paragraaf Auto Import of the USB Device (Autom. import van USB-apparaat) voor meer informatie Functies van aan/uit-knop De drive inschakelen: schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive twee seconden ingedrukt te houden. Het LED-lampje aan de voorzijde gaat branden en begint te knipperen. De drive uitschakelen: als u de drive wilt uitschakelen, drukt u vijf seconden op de aan/uit-knop totdat het LED-lampje gaat knipperen. Als het LED-lampje uitgaat, is de drive uitgeschakeld. OPMERKING: u kunt de status aan/uit/stand-by van de Network Space 2 ook aanpassen via het Dashboard (zie 4.5. Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/afsluiten) en Dashboard: eco-beheer).

10 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina Verbinding maken met een netwerk De Network Space 2 kan rechtstreeks worden aangesloten op een computer via USB of op uw netwerk via Ethernet. Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw harddrive aansluit op uw netwerk. Voor informatie over de aansluiting op een computer raadpleegt u 3.4. USBShare openen via USB. Volg deze stappen om uw LaCie Network Space 2 aan te sluiten op uw netwerk: 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien

11 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina STAP 1: de voeding aansluiten 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie Network Space 2 (Afb. 04). Ga nu verder met stap 2, paragraaf 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Dankzij de voeding van Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 04

12 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie Network Space 2 (Afb. 05). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet-poort van uw router of hub (raadpleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). 3. Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive twee seconden ingedrukt te houden (Afb. 06). Het LED-lampje aan de voorzijde gaat branden en begint te knipperen. De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer knippert. Dit kan enige tijd duren wanneer de Network Space 2 voor het eerst wordt opgestart. Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant. Afb. 05 TECHNISCHE OPMERKING: afhankelijk van de Ethernet-instellingen van uw computer moet u mogelijk de Network Space 2 rechtstreeks aansluiten op uw computer met de Ethernet-kabel. Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren Zie Afb. 07 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space 2 op uw netwerkapparaat. De uiteinden van de Ethernet-kabel zijn identiek en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie Network Space 2 of uw router. Afb. 06 Afb Gigabit Ethernet-kabeluiteinden (bovenkant)

13 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant LaCie beveelt ten zeerste aan dat u LaCie Network Assistant installeert omdat deze belangrijke informatie levert en beschikt over eenvoudige functies die u veel ondersteuning bieden in het dagelijkse gebruik van uw LaCie-netwerkschijven. De LaCie Network Assistant detecteert bijvoorbeeld alle LaCie-opslagapparatuur die in het netwerk gekoppeld is en biedt u eenvoudige manieren om hiermee verbinding te maken of ze te configureren. Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network Assistant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 09) of in de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 10). Om de installatie te vereenvoudigen, wordt er automatisch gezocht naar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden, knippert het pictogram. Afb. 08 Wanneer uw LaCie Network Space 2 wordt gevonden door de Network Assistant, kunt u verbinding maken met de shares, inloggen bij het Dashboard (gebruikersinterface, zie 4.1. Dashboard: toegang) of de netwerkinstellingen configureren. Als LaCie Network Assistant niet is geïnstalleerd, kunt u toegang krijgen tot het Dashboard door (Windows), (Mac) of te typen. TECHNISCHE OPMERKING: als u LaCie Network Assistant hebt geïnstalleerd vóór de aankoop van de Network Space 2, moet u ervoor zorgen dat u de nieuwste versie hebt gedownload en geïnstalleerd vanaf de LaCie-website. Afb. 09 De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom voor LaCie Network Space 2 in het cd-romstation van uw computer. 2. Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te verschijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik op 'LaCie Network Assistant Setup'. Afb Volg de wizard om de installatie te voltooien. vervolg op volgende pagina >>

14 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 14 Verbinding maken met de LaCie Network Space 2: 1. Start de LaCie Network Assistant en gebruik deze om het Dashboard (gebruikersinterface) te openen. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's. Een Network Assistant-pictogram wordt weergegeven in het systeemvak (Afb. 11) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagapparatuur in uw netwerk (Afb. 12). Afb. 11 Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Programma s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de menubalk (Mac) en selecteer NetworkSpace2 > Web Access (NetworkSpace2 > Webtoegang). (Afb. 13). Het Dashboard wordt in uw standaardbrowser geopend. Afb Als u voor het eerst verbinding maakt met het Dashboard, gaat u verder met de volgende stap, 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien. Voor latere logins raadpleegt u paragraaf 4.1. Dashboard: toegang. Afb. 13

15 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina STAP 4: de Installatiewizard voltooien Als u voor het eerst inlogt bij het Dashboard, wordt de Installatiewizard in uw browser geladen (Afb. 14). De Installatiewizard bestaat uit vier in te vullen onderdelen die u helpen bij de configuratie van uw Network Space 2. a. Algemene instellingen: Apparaatnaam (optioneel) - maximaal 15 tekens; letters (hoofdlettergevoelig), cijfers of een koppelteken. Maak en bevestig een wachtwoord (van vier tot 20 tekens). De inloggegevens voor de beheerder kunnen niet tijdens de installatie worden aangepast, maar deze kunnen wel worden aangepast op de pagina Users (Gebruikers) (4.7. Dashboard: gebruikers) wanneer de installatie is voltooid. Als u om welke reden dan ook de Installatiewizard niet voltooit, zijn de inloggegevens standaard admin/admin. b. Tijdsconfiguratie: selecteer of de tijd en datum handmatig moeten worden ingesteld of moeten worden gesynchroniseerd met een externe NTP-server (Network Time Protocol). De standaard NTPserver, pool.ntp.org, is gekoppeld aan een website die voor iedereen toegankelijk is. U kunt de standaardserver gebruiken of het adres invoeren van een gewenste NTP-server. Druk op de knop Test om u ervan te verzekeren dat de synchronisatie werkt. U kunt de instellingen voor tijd en datum niet aanpassen als de optie voor tijdssynchronisatie is geselecteerd. c. Schijfconfiguratie: geef op hoeveel van de totale opslagruimte moet worden toegewezen aan het Network Space 2-netwerk en de USB-shares. Hoewel beide toegankelijk zijn voor gebruikers op het netwerk, is alleen USBShare toegankelijk als de Network Space 2 is aangesloten op een computer via USB. U kunt deze waarde later aanpassen als u van gedachten verandert. Als u aparte ruimte wilt toewijzen aan USBShare in de Installatiewizard, moet de share worden geformatteerd. Na het voltooien van de Installatiewizard navigeert u naar Drive Information > USB Drive (Drivegegevens > USB-drive) en selecteert u Format (Formatteren) (voor informatie raadpleegt u 4.9. Dashboard: drivegegevens). Afb. 14 BELANGRIJK: hoewel USBShare kan worden ingesteld op 500 GB, adviseert LaCie met klem dat u de grootte niet hoger dan 128 GB instelt tenzij u USBShare met het schijfhulpprogramma van uw besturingssysteem opnieuw formatteert naar NTFS (Windows) of HFS+ (Mac). Aangezien USBShare standaard wordt geformatteerd in MS-DOS (FAT32), worden de beperkingen van FAT32 (maximale bestandsgrootte van 4 GB) omzeild door te formatteren naar NTFS of HFS+. TECHNISCHE OPMERKING: als u een statisch IP-adres moet toewijzen, raadpleegt u paragraaf 2.5. Een statisch IP-adres toewijzen voor informatie. d. Selectie van Dashboard Language (Dashboard-taal) Zodra u hebt gedaan, kunt u doorgaan naar het Dashboard door op Finish (Voltooien) te klikken (Afb. 14). Uw Network Space 2 is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en overbrengen en 4. Beheren van uw LaCie Network Space 2.

16 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina Een statisch IP-adres toewijzen De meeste netwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de router automatisch een IP-adres toewijst aan de Network Space 2. Als het netwerk niet wordt beheerd via DHCP, maakt de Network Space 2 gebruik van APIPA om zichzelf een geldig IP-adres in het bestaande netwerk toe te wijzen. In sommige gevallen wijst het zichzelf een IP-adres toe volgens de regel xxx.yyy/24. Als een statische IP moet worden toegewezen aan apparaten in uw netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te gebruiken: 1. Zorg ervoor dat de LaCie Network Assistant is geïnstalleerd op uw computer (zie paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant voor informatie). Afb Start de LaCie Network Assistant en open het tabblad Network settings (Netwerkinstellingen): Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeemvak en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagapparatuur in uw netwerk. Afb. 16 Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Programma s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 3. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) (Afb. 15) of de menubalk (Mac) (Afb. 16) en selecteer Configuration Window... (Configuratievenster...). 4. Klik op het tabblad Network (Netwerk) en selecteer Manual (Handmatig) (Afb. 17). 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor een correcte werking met uw netwerk. Zorg ervoor dat u een IP-adres toewijst in hetzelfde subnet als uw computer zodat de Network Space 2 kan worden gedetecteerd door die computer. Afb Klik op Apply (Toepassen). Het apparaat wordt opnieuw gestart en wordt na een korte tijd beschikbaar.

17 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Bestanden openen en overbrengen Bestanden kunnen op de Network Space 2 op verschillende manieren worden geopend en overgebracht. Volg de onderstaande koppelingen voor meer informatie Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant Gebruiker wisselen Shares via de LaCie Network Assistant Shares toewijzen met het besturingssysteem 3.3. Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard) 3.4. USBShare openen via USB 3.5. Toegang op afstand 3.6. Gedeelde mappen openen via FTP 3.7. Multimediaserver

18 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Over gedeelde mappen De LaCie Network Space 2 heeft standaard drie shares (vergelijkbaar met drivepartities of volumes): OpenShare, MyShare en USBShare (USBShare wordt automatisch gemaakt wanneer u ruimte voor USB-toegang toewijst; zie USBShare-capaciteit aanpassen). De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de gedeelde mappen: Share Gemaakt op Toegankelijkheid Aansluiting MyShare Standaard Beveiligd met een wachtwoord, standaard alleen toegankelijk voor beheerder OpenShare Standaard Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en UPnP/DLNAgecertificeerde spelers/adapters (als UPnP-service is geactiveerd) USBShare Als capaciteit is toegewezen aan USBShare Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) of een computer (USB) [UserShare] (bijvoorbeeld JohnShare) Als de beheerder een nieuwe gebruiker toevoegt Beveiligd met een wachtwoord, alleen toegankelijk voor de gebruiker Bij verbinding met het netwerk (Ethernet)

19 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant Wanneer uw computer is verbonden met uw lokale netwerk, helpt de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de gedeelde mappen (MyShare, OpenShare, elke share van een gebruiker en/of USBShare) op uw LaCie Network Space 2 en die mappen desgewenst onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer u inlogt op uw computer (zie paragraaf Shares via de LaCie Network Assistant voor deze procedure). Afb. 18 Standaard wordt u ingelogd als gast en hebt u dus geen toegang tot MyShare of private shares die u hebt gemaakt. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg paragraaf Gebruiker wisselen voor deze procedure. Gedeelde mappen openen: 1. Start de LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle programma's. Een Network Assistant-pictogram wordt weergegeven in het systeemvak (Afb. 18) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagapparatuur in uw netwerk (Afb. 19). Afb. 19 Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Programma s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de menubalk (Mac) en selecteer NetworkSpace2 en een share in het submenu (Afb. 20). Afb. 20 vervolg op de volgende pagina >>

20 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt geopend in een Finder-venster (Mac) of een Verkenner-venster (pc). Zie Gebruiker wisselen voor toegang tot private shares met de LaCie Network Assistant. 4. Breng de bestanden van uw computer op de normale manier over naar de share op de Network Space 2. Mac-gebruikers: als de share niet wordt geopend in een Finder-venster, gaat u in de Finder naar Network > NetworkSpace2 > [Share name] (Netwerk > NetworkSpace2 > [Naam share]). BELANGRIJK: Als u een grote hoeveelheid gegevens wilt kopiëren van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert LaCie de Bestandsverkenner (3.3. Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard)) te gebruiken in plaats van de sleepmethode via SMB.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Wat is een CloudBox Online Backup?... 7 1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden... 7 1.3. Minimale systeemvereisten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 4 Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen 5 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 5 1. Inleiding 7 1.1. Wat de LaCie Biggest S2S te

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding FreeAgent GoFlex Home

Gebruikershandleiding FreeAgent GoFlex Home Gebruikershandleiding FreeAgent GoFlex Home Gebruikershandleiding FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven. My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre.

Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven. My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre. My Book World Edition Gebruikershandleiding Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL)

Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL) Opslagapparaat voor home-entertainment NMH-serie (NL) Gebruikershandleiding Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse pictogrammen

Nadere informatie

Home Base. Handleiding. English. Français. Deutsch. Español. Italiano

Home Base. Handleiding. English. Français. Deutsch. Español. Italiano Handleiding English Français 8820-00115ea F5L049ea Deutsch Nederlands Español Italiano Inhoud Inhoud hoofdstuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Inleiding... 1 9 Mediaserver... 26 2 Voorbereiding...

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding LabelWriter Print Server Gebruikershandleiding Copyright 2010 Sanford, L.P. All rechten voorbehouden. 08/10 Niets in dit document of deze software mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding LinkStation 200 Gebruikershandleiding www.buffalo-technology.com 35020312-05 2014.12 inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aan de slag...6 Diagrammen...6 Wachtwoord van de administrator wijzigen en een gedeelde map

Nadere informatie