Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wat is een CloudBox Online Backup? Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden Minimale systeemvereisten Aanbevolen systeemhardware en software Inhoud van de verpakking Aanzichten van de drive Vooraanzicht Achteraanzicht Gedrag van LED-lampjes Functies van aan/uit-knop Installatie en configuratie Stap 1: Ethernet en voeding De Ethernet-kabel aansluiten De voeding aansluiten Stap 2: CloudBox Installatiewizard LaCie Network Assistant installeren De Installatiewizard van de CloudBox starten De CloudBox Installatiewizard voltooien De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account Verlenging en afloop van uw CloudBox Online-contract Bestanden openen en overbrengen Over gebruikersmappen Gebruikersmappen openen via LaCie Network Assistant Gebruikersmappen toewijzen via LaCie Network Assistant Gebruikersmappen toewijzen met het besturingssysteem Kopiëren en back-ups maken Bureaubladkopie Back-upoplossingen Uw LaCie CloudBox beheren Dashboard: toegang Dashboard: startpagina Online Backup Status Dashboard: navigatie Dashboard: afmelden Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen Dashboard: algemene instellingen Dashboard: gebruikers Een nieuwe gebruiker toevoegen Een gebruiker verwijderen Een gebruiker bewerken Dashboard: netwerk Dashboard: CloudBox-instellingen General - Backup Time and Bandwidth (Algemeen - Back-uptijd en bandbreedte) Your First Online Backup (Uw eerste online back-up) Restore (Herstellen): Restoring Data (gegevens herstellen) Diagnose: Drive Status (Drivestatus) History (Geschiedenis)... 46

2 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Dashboard: ondersteuning Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen) Productsoftware bijwerken Updatemethode 1: Auto-Update (aanbevolen) Methode 2: bijwerken met LaCie Network Assistant-software Herstellen CloudBox Online Restore (Dashboard) CloudBox Full Restore (Dashboard) Problemen oplossen Systeemlogboek Wat gebeurt er tijdens een CloudBox Online Backup? Problemen met de netwerkverbinding oplossen Contact opnemen met de klantenservice Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie Garantie... 61

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright 2011 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Licenties en gratis software De LaCie CloudBox wordt met software geleverd waarop het copyright berust en die wordt verleend onder licentie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python en Creative Common. Het apparaat is ook voorzien van gratis software waarvan u de broncode kunt downloaden op de LaCie-website: support/index.htm?rid= , Thomas BERNARD Allan Saddi 2004, Jan Kneschke, incremental , Patrick K. O Brien en medewerkers Stuart Bishop 2006 Kirill Simonov Julian R Seward. 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rechten voorbehouden University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden , Google Inc. Alle rechten voorbehouden Sleepycat Software. Alle rechten voorbehouden Jean-loup Gailly en Mark Adler Micah Dowty door Secret Labs AB door Fredrik Lundh. 1988,1990,1993,1994 door Paul Vixie Charles du Jeu v1.2 Deze lijst met licenties kan gaandeweg worden uitgebreid en kan in de gebruikersinterface onder de titel "Credits" worden teruggevonden. Handelsmerken Apple, Mac, Time Machine en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EG over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). Verklaring van CEcertificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese richtlijnen: 2004/108/EC (EMC) en 2006/95/ EC (Safety) FCC-verklaring OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat CloudBox Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. vervolg op de volgende pagina >> Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC en

4 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk de niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Steek nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat u het apparaat nakijken door gekwalificeerd LaCieservicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie CloudBox, aangezien de vloeistof in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Voedingsvereisten V~, 0,9 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie CloudBox niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie CloudBox beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie CloudBox niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie CloudBox in een te koude of vochtige omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker niet meerdere CloudBox-drives op elkaar te stapelen. Neem altijd de stekker van de LaCie CloudBox uit de wandcontactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt geleverd. Gebruik de LaCie CloudBox niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie CloudBox niet op in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw LaCie CloudBox beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie CloudBox. Oefen nooit overmatige kracht uit op uw LaCie CloudBox. Wanneer u een probleem ontdekt, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen in deze handleiding.

5 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 BELANGRIJKE INFORMATIE: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en La- Cie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daarvoor een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10% minder). Sommige aangebrachte wijzigingen tijdens de levensduur van het product kunnen zorgen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeldingen in de handleiding en de werkelijke gebruikerservaring. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het bijgeleverde netsnoer wordt gebruikt.

6 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding De LaCie CloudBox is een ideale oplossing voor de opslag van gegevens en het maken van back-ups. Als lokaal netwerkapparaat met een ruime opslagcapaciteit, kunt u de CloudBox gebruiken om uw belangrijke bestanden op de diskdrive te bewaren. Voor extra beveiliging wordt van alle gegevens die op de CloudBox zijn opgeslagen, automatisch dagelijks een back-up gemaakt naar uw Online Backup-account. Deze handleiding begeleidt u bij het aansluiten van de CloudBox op uw netwerk en helpt u bij het oplossen van eventuele problemen. Mocht u een probleem tegenkomen, ga dan na of alle installatiestappen zijn uitgevoerd. De meeste vragen worden beantwoord in de gedetailleerde hoofdstukken over installatie en probleemoplossing. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: Installatie en configuratie Bestanden openen en overbrengen Uw LaCie CloudBox beheren

7 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Wat is een CloudBox Online Backup? Door de lokale opslag en online back-up zijn uw gegevens nu op twee fronten veilig. Door uw bestanden op de LaCie CloudBox aangesloten te houden met uw thuis- of kantoornetwerk, blijven ze veilig als u problemen ondervindt met de harddrive of het besturingssysteem van uw computer. Aangezien er een online back-up van de gegevens wordt gemaakt, worden uw bestanden ook buiten het huis of kantoor opgeslagen. Dit betekent dat uw meest kritieke gegevens worden beschermd tegen ernstige problemen, zoals diefstal. brand of overstroming. Nadat u de CloudBox hebt geconfigureerd, worden uw online backups dagelijks op een gepland tijdstip uitgevoerd ( General - Backup Time and Bandwidth (Algemeen - Back-uptijd en bandbreedte)). Wanneer de geplande back-up start, doorzoekt Online Backup de CloudBox om te bepalen welke gegevens naar uw Online Backup-account moeten worden geüpload. Alle gegevens die ten tijde van een geplande back-up op de CloudBox zijn opgeslagen, blijven door het Online Backup-account behouden. Laten we een voorbeeld geven. Naast vele andere bestanden is Tekstdocument A opgeslagen op uw CloudBox. Elke dag weet Online Backup dat Tekstdocument A moet worden behouden, aangezien deze steeds op de CloudBox wordt opgeslagen. Na een maand verwijdert u Tekstdocument A van uw CloudBox. Tijdens de volgende geplande Online Backup wordt Tekstdocument A ook verwijderd uit uw Online Backup-account. Niet-ondersteunde bestandstypen De volgende bestandstypen worden niet door CloudBox Online Backup ondersteund: Bestanden met \ of / in de naam. Een bestand met de naam Zakelijke taken/boodschappenlijstje wordt bijvoorbeeld niet door Online Backup geaccepteerd. Bestanden groter dan 8GB 1.2. Eerste back-up en nietondersteunde bestanden Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens op uw CloudBox kan uw eerste online back-up enige tijd in beslag nemen. Maakt u zich geen zorgen als de back-up vele uren of meerdere dagen in beslag neemt. Alle online back-ups worden in de achtergrond uitgevoerd, zodat u uw computer of werkstation probleemloos kunt gebruiken. Factoren die bijdragen aan langere online back-ups: Hoeveelheid gegevens (tientallen gigabytes in één keer zorgen voor een aanzienlijk langere back-uptijd) Netwerkbandbreedte Netwerkactiviteit De hoeveelheid bestanden waarvan in één keer een back-up wordt gemaakt

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimale systeemvereisten Computer met een Ethernet-netwerkadapter Meest recente versie van Windows XP, 32- of 64-bits / Mac OS X 10.5 / Linux-systeem gebaseerd op een 2.6-kernel Minimale vrije schijfruimte: 100 MB Ethernet-switch of router met DHCP Internetaansluiting Webbrowsers: Internet Explorer 7.0 en Safari 3.0 BELANGRIJKE INFORMATIE: in vrijwel alle gevallen zou het gebruik van de LaCie CloudBox niet tot extra kosten van een Internet Service Provider mogen leiden. LaCie kan echter onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele indirecte of aanvullende kosten van een Internet Service Provider of van elk ander bedrijf dat toegang biedt tot het internet Aanbevolen systeemhardware en software De volgende lijst van randapparatuur en software kan de prestatie van uw CloudBox verbeteren: Computerhardware: een Gigabit Ethernet-netwerkadapter, 2 GB RAM of meer en een CPU van 2 GHz of meer. Nieuwste versie van Vista of Windows 7 / Mac OS X 10.6 Gigabit Ethernet-switch of router met DHCP Snelle internetverbinding Webbrowsers: Internet Explorer 8.0, Firefox 3.5 en Safari 5.0

9 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking 1. LaCie CloudBox 2. Externe voeding (inclusief adapters die meerdere regio's ondersteunen) 3. Ethernet-kabel 4. Snelle installatiegids 5. Cd-rom met hulpprogramma's, met LaCie Network Assistant, LaCie Backup Assistant en de gebruikershandleiding 6. Formulier met het One Year Online Backup-contract en de apparaat-id-nummers. BELANGRIJKE INFORMATIE: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor reparatie of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking. Bewaar het formulier op een veilige en goed bereikbare plaats. Het bevat uw contractnummer, dat verplicht is voor de installatie van uw apparaat en voor het up-to-date houden van uw account. Om uw beveiliging te waarborgen en te voorkomen dat anderen zich bij uw Online Backup-account kunnen aanmelden, is het niet mogelijk om uw contractnummer voor herstel op te vragen. CloudBox DESIGN BY NEIL POULTON Quick Install Guide Cloudbox DESIGN BY NEIL POULTON Windows LaCie Network Assistant Genie Timeline Backup Mac LaCie Network Assistant User Manual Manuel d utilisation Guida per l'utente Benutzerhandbuch Manual de Usuario Version LaCie, all rights reserved Cloudbox DESIGN BY NEIL POULTON Magenta prints as white. Light blue color: PMS 284. Dark blue color: PMS Year Online Backup Contract CONTRACT NUMBER XXXX-XXXX-XXXX-XXXX CONTRACT NUMBER FFFF-XXXX-FFFF-XXXX DEVICE ID NUMBER 00-0C-F AD

10 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1. LED-activiteitslampje (zie Gedrag van LED-lampjes) Achteraanzicht 1. Aan/uit-knop 2. Voedingseenheid 3. Gigabit Ethernet Afb. 01 Afb. 02

11 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Gedrag van LED-lampjes Het LED-lampje aan de voorzijde verandert om het gedrag van de drive aan te geven (Afb. 03). De volgende tabel geeft een overzicht van dit gedrag. Gedrag van LEDlampjes Uit Blauw: snel knipperend Blauw: statisch Blauw: langzaam knipperend Rood: statisch Rood: langzaam knipperend Uitleg Apparaat is uitgeschakeld Schijfactiviteit Bezig met back-up Gereed Opstarten Afsluiten De fabrieksinstellingen van de CloudBox worden hersteld ( Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen)) Hardwarefout Waarschuwing voor oververhitting Ventilatorstoring Zie de Dashboardwaarschuwing (4.10. Dashboard: ondersteuning) Back-up maken of herstellen mislukt Blijft rood knipperen totdat de volgende (geplande of handmatige) back-up volledig is geslaagd Knippert vijf seconden om het herstellen naar de fabrieksinstellingen te starten ( Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen)) Afb. 03 TECHNISCHE OPMERKING: zelfs als u het LED-lampje aan de voorzijde via de beheerpagina hebt uitgeschakeld (4.6. Dashboard: algemene instellingen) zorgen gebeurtenissen met een rood lampje ervoor dat het LED-lampje aan voorzijde gaat branden. Rood/blauw: knipperend Firmware-update

12 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Functies van aan/uit-knop De drive inschakelen: schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive twee seconden ingedrukt te houden. De LED aan de voorzijde licht op en begint vervolgens te knipperen. De drive uitschakelen: als u de drive wilt uitschakelen, drukt u vijf seconden op de aan/uit-knop totdat het LED-lampje gaat knipperen. Als het LED-lampje uitgaat, is de drive uitgeschakeld. OPMERKING: Zie 4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen voor meer informatie over het uitschakelen van het apparaat via het Dashboard.

13 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina Installatie en configuratie Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de CloudBox configureert voor online back-up. Zorg dat uw netwerkapparaat toegang tot het internet heeft. Volg de onderstaande stappen om de LaCie CloudBox met uw netwerk te verbinden en de Installatiewizard uit te voeren: 2.1. Stap 1: Ethernet en voeding De Ethernet-kabel aansluiten De voeding aansluiten 2.2. Stap 2: CloudBox Installatiewizard LaCie Network Assistant installeren De Installatiewizard van de CloudBox starten De CloudBox Installatiewizard voltooien De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account Verlenging en afloop van uw CloudBox Online-contract

14 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina Stap 1: Ethernet en voeding De Ethernet-kabel aansluiten Router or Hub 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie CloudBox (Afb. 04). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet-poort van uw router of hub (Afb raadpleeg zo nodig de documentatie van uw router of hub). Om de Installatiewizard te kunnen uitvoeren, moet uw netwerkrouter of -switch DHCP ondersteunen. De meeste particuliere netwerken en bedrijfsnetwerken bevatten een DHCP-router. TECHNISCHE OPMERKING: Afb Gigabit Ethernet-kabeluiteinden (bovenkant) toont een Gigabit (Gb) Ethernet-kabel die wordt gebruikt om de LaCie CloudBox aan te sluiten op uw netwerk. Let op dat de uiteinden van de Ethernet-kabel gelijk zijn. U kunt elk uiteinde aansluiten op de LaCie CloudBox of uw router. Afb. 04 BELANGRIJKE OPMERKING: controleer of uw switch of router DHCP ondersteunt. De Installatiewizard kan niet worden uitgevoerd in een netwerk dat geen DHCP ondersteunt. Mogelijk moet u de IPinstellingen van uw CloudBox aanpassen nadat de Installatiewizard is voltooid. Router or Hub Afb. 05 Afb Gigabit Ethernet-kabeluiteinden (bovenkant)

15 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina De voeding aansluiten Router or Hub 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie CloudBox (Afb. 07). 2. Druk twee seconden op de Aan/uit-knop aan de achterzijde van de CloudBox (Afb. 08). Het LED-lampje gaat branden en begint vervolgens te knipperen. Router or Hub De drive is gereed zodra het blauwe LED-lampje niet langer knippert. Dit kan enige tijd duren wanneer de CloudBox voor het eerst wordt opgestart. LET OP: gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw specifieke LaCie-apparaat is geleverd. Aangezien elk product uniek is, mag u voeding van de LaCie CloudBox niet vervangen door die van een ander LaCie-apparaat of van een andere fabrikant. De voedingsadapter die met uw LaCie-apparaat wordt meegeleverd beschikt over aansluitingen voor elektrische aansluitpunten in meerdere regio's. Dankzij de voeding van V kunt u uw apparaat ook in het buitenland gebruiken. LaCie accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Afb. 07 Bovendien komt uw garantie te vervallen als u: een andere voedingskabel, voeding of voedingsadapter gebruikt dan goedgekeurd door LaCie; uw voedingsadapter niet verwijdert wanneer u het LaCie-apparaat vervoert. Als u hier geen rekening mee houdt, kunt u de CloudBox beschadigen. Router or Hub Afb. 08

16 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina Stap 2: CloudBox Installatiewizard LaCie Network Assistant installeren Nadat LaCie Network Assistant is geïnstalleerd, wordt deze in uw systeemvak (Afb Windows systeemvak) of in de menubalk (Afb Mac menubalk) weergegeven. LaCie Network Assistant zoekt automatisch naar opslagapparaten van LaCie in uw netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden, knippert het pictogram. LaCie Network Assistant biedt ook een koppeling naar het Dashboard, het webgebaseerde beheerprogramma voor de CloudBox (zie 4.1. Dashboard: toegang). Afb Windows systeemvak LaCie adviseert het gebruik van LaCie Network Assistant om de CloudBox Installatiewizard op te starten. TECHNISCHE OPMERKING: Als u reeds in het bezit bent van een LaCie-apparaat voor netwerkopslag, wordt op uw computer mogelijk al een eerdere versie van LaCie Network Assistant uitgevoerd. Om mogelijke conflicten te voorkomen, adviseert LaCie om de Installatiewizard te starten die wordt meegeleverd op de cd-rom met hulpprogramma's van de CloudBox. Sluit LaCie Network Assistant af en verwijder het programma van uw computer voordat u de cdrom start. Windows Vista/7: Start > Configuratiescherm > La- Cie Network Assistant, klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwijderen. Mac: Ga naar de map Applications (Programma's) en sleep LaCie Network Assistant naar de Prullenmand. Maak de prullenmand leeg. Afb Mac menubalk LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom met hulpprogramma's van de LaCie CloudBox in de cd-rom-drive van uw computer. (Afb. 11). 2. Windows: de cd moet in Deze computer verschijnen. Mac: de moet cd op het bureaublad worden weergegeven. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik op LaCie Network Assistant Setup. Cloudbox DESIGN BY NEIL POULTON Windows Mac LaCie Network Assistant LaCie Network Assistant Genie Timeline Backup User Manual Manuel d utilisation Guida per l'utente Benutzerhandbuch Manual de Usuario Version LaCie, all rights reserved Voltooi de installatie van LaCie Network Assistant. Afb. 11 Magenta prints as white. Light blue color: PMS 284. Dark blue color: PMS 2758.

17 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina De Installatiewizard van de CloudBox starten De Installatiewizard kan via LaCie Network Assistant of rechtstreeks in uw webbrowser worden gestart. De Installatiewizard via LaCie Network Assistant starten (aanbevolen) 1. Open LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers Selecteer LaCie Network Assistant in Start > Alle programma's. Het pictogram van LaCie Network Assistant verschijnt in het systeemvak. Afb. 12 Mac-gebruikers Selecteer LaCie Network Assistant in de map Applications (Programma's). Het pictogram van LaCie Network Assistant verschijnt in de menubalk. Afb Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows - Afb. 12) of op de menubalk (Mac- Afb. 13) en selecteer CloudBox > (Automatisch activeren)... (CloudBox > Webtoegang). De Installatiewizard rechtstreeks in een webbrowser starten 1. Open uw internetbrowser (FireFox, Internet Explorer of Safari). 2. Typ de naam van het standaardapparaat in de adresbalk van uw browser. Afhankelijk van uw besturingssysteem en browser kunt u (Afb. 14) of gebruiken. BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor een correcte configuratie van uw CloudBox voert u de Installatiewizard volledig uit. Hoewel de CloudBox mogelijk in uw netwerk wordt vermeld, wordt de opslag pas beschikbaar wanneer de Installatiewizard is voltooid. Afb. 14

18 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina De CloudBox Installatiewizard voltooien De Installatiewizard begeleidt u bij de volledige installatie, van het aanmaken van een account tot het configureren van de CloudBoxinstellingen (Afb. 15). Zorg dat u het formulier met het nummer van uw 1-Year Online Backup-contract bij de hand hebt voordat u met de Installatiewizard verder gaat. Tijdens de installatie wordt u om het contractnummer gevraagd. Beheerder en gebruikers: een korte opmerking voordat u van start gaat De gebruikersnaam die u tijdens de Installatiewizard opgeeft, wordt de standaard beheerder van de CloudBox. Noteer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toekomstig gebruik, aangezien de informatie later niet meer kan worden opgevraagd. Afb. 15 Een beheerder kan tot negen andere gebruikers aan de CloudBox toevoegen (4.7. Dashboard: gebruikers) voor het opslaan van gegevens en het maken van back-ups. Daarnaast kan de beheerder gebruikers wijzigen of verwijderen. Hoewel de gebruikersnamen te allen tijde kunnen worden bewerkt, blijft de gebruikersnaam van de beheerder hetzelfde nadat deze tijdens de Installatiewizard is aangemaakt. 1. Welkom: selecteer uw taal en tijdzone (Afb. 15). Klik op VOLGENDE. 2. Network (Netwerk): controleer of uw switch of router DHCP ondersteunt. Mogelijk moet u de IP-instellingen van uw Cloud- Box aanpassen nadat de Installatiewizard is voltooid. Afb. 16 Standaard DHCP-netwerk: de Installatiewizard begint met de configuratie van de CloudBox in uw netwerk (Afb. 16). Klik op VOLGENDE. Proxyserver: als de CloudBox geen verbinding met het internet kan maken, wordt u tijdens de Installatie om een proxyserver gevraagd (Afb. 17). Geef het IP-adres en het wachtwoord (indien nodig) van de proxyserver op. Klik op VOLGENDE. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u niet zeker weet wat uw IPinstellingen zijn, neem dan contact op met de persoon of het bedrijf verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk. Thuisgebruikers moeten bijvoorbeeld contact opnemen met hun Internet Service Provider (ISP). Afb. 17 vervolg op de volgende pagina >>

19 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 19 Voordat u verder gaat met de volgende stap, zoekt de Installatiewizard naar een recentere versie van de software. Als er een nieuwe versie van de software wordt gevonden, kunt u: Het apparaat updaten voordat u verder gaat met de Installatiewizard (aanbevolen). De update overslaan. U kunt het apparaat op een later tijdstip alsnog bijwerken. 3. Account: Cloudbox DESIGN BY NEIL POULTON 1-Year Online Backup Contract Houd het formulier met het nummer van uw CloudBox 1-Year Online Backup-contract bij de hand (Afb. 18). CONTRACT NUMBER XXXX-XXXX-XXXX-XXXX Geef het contractnummer op het formulier op in de Installatiewizard (Afb. 19). Het contractnummer is hoofdlettergevoelig. Klik op VOLGENDE. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in (Afb. 20). De gebruikersnaam kan 1 tot 20 tekens lang zijn. De gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig en ondersteunt geen symbolen. Afb. 18 CONTRACT NUMBER DEVICE ID NUMBER FFFF-XXXX-FFFF-XXXX 00-0C-F AD De eerste gebruikersnaam die tijdens deze stap wordt ingevoerd, wordt de enige beheerder van de CloudBox. Dit is de enige gebruikersnaam die niet kan worden gewijzigd nadat de CloudBox-installatie is voltooid. Het is verstandig om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder te noteren en op een veilige en handige plek te bewaren. Om ongeautoriseerde toegang tot uw Online Backup-account te voorkomen, is het onmogelijk om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder op te vragen. Gebruikersnamen en wachtwoorden van niet-beheerders kunnen door de CloudBox-beheerder worden opgevraagd. Afb. 19 BELANGRIJKE INFORMATIE: De gebruikersnaam en het wachtwoord opgegeven tijdens de installatie fungeren als standaardaanmelding voor de CloudBox-beheerder. Om veiligheidsredenen kunnen deze later niet meer worden opgevraagd. Daarom adviseert LaCie dringend om uw gebruikersnaam en wachtwoord op papier te noteren. Bewaar de informatie op een veilige en handige locatie, zodat u uw gebruikersnaam en wachtwoord eenvoudig terug kunt vinden. Geef een adres op voor de ontvangst van uw verificatiecode van CloudBox Online Backup (Afb. 20). Met deze verificatiecode kunt u de Installatiewizard vervolgen. Klik op VOLGENDE. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 20

20 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 20 Controleer uw voor de verificatiecode. Geef de verificatiecode op in de Installatiewizard (Afb. 21). Denk eraan dat de code hoofdlettergevoelig is. Klik op VOL- GENDE. 4. Backup: Als u een bestaand account met een online back-up hebt, raadpleeg dan paragraaf De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account. U hebt de mogelijkheid om uw gegevens te herstellen. 5. Finish (Voltooien): Uw CloudBox-account is geconfigureerd en u bent nu klaar voor het maken van online back-ups. Van alle bestanden die u naar de CloudBox kopieert, wordt automatisch een back-up gemaakt naar uw online opslag. Klik op VOLTOOIEN om het beheerprogramma Dashboard te starten (Afb. 22). U ontvangt een met een bevestiging van uw CloudBox Online Backup-account. Afb. 21 Ga verder met de volgende paragrafen: 3. Bestanden openen en overbrengen en 4. Uw LaCie CloudBox beheren voor meer informatie over het gebruik en beheer van uw LaCie CloudBox. U kunt ook een bezoek brengen voor meer informatie en updates van het product. Afb. 22

21 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account Mogelijk moet u de Installatiewizard om de volgende redenen opnieuw uitvoeren: De fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen (zie Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen)) Een vervangende eenheid installeren TECHNISCHE OPMERKING: De apparaat-id is het MAC-adres van uw CloudBox. Dit nummer staat ook in het contract. Wanneer u een vervangende eenheid installeert, wordt uw contractnummer geassocieerd met het nieuwe id-nummer van het apparaat. De vorig eenheid kan dan geen online back-ups meer uitvoeren. Afb. 23 BELANGRIJKE INFORMATIE: Hoewel niet gebruikelijk, heeft u mogelijk media op de CloudBox opgeslagen voordat u de Installatiewizard gebruikt. Overweeg in dat geval om de bestanden naar een andere harddrive te kopiëren voordat u de Installatiewizard uitvoert. Als uw contractnummer wordt geassocieerd met een actief Online Backup-account, hebt u de mogelijkheid om uw laatste back-up te herstellen: 1. open LaCie Network Assistant en selecteer CloudBox > Web access... (Webtoegang) Afb Selecteer uw taal en tijdzone. Klik op VOLGENDE. 3. controleer of uw switch of router DHCP ondersteunt. Mogelijk moet u de IP-instellingen van uw CloudBox aanpassen nadat de Installatiewizard is voltooid. Standaard DHCP-netwerk: De Installatiewizard begint met de configuratie van de CloudBox in uw netwerk. Klik op VOL- GENDE. Proxyserver: als de CloudBox geen verbinding met het internet kan maken, wordt u tijdens de Installatie om een proxyserver gevraagd. Geef het IP-adres en het wachtwoord (indien nodig) van de proxyserver op. Klik op VOLGENDE. 4. Geeft uw contractnummer op in de Installatiewizard (Afb. 23). Klik op VOLGENDE. 5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in (Afb. 24). Klik op VOLGENDE. vervolg op de volgende pagina >>

22 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina Uw Online Backup-account wordt ontdekt. De Installatiewizard vraagt of u de gegevens die momenteel in uw Online Backup zijn opgeslagen volledig wilt herstellen (Afb. 25). Lees de volgende alinea's aandachtig voordat u een keuze maakt. Zodra u een selectie hebt gemaakt, klikt u op VOLTOOIEN. Als u een grote hoeveelheid gegevens in uw Online Backup hebt opgeslagen, adviseert LaCie dringend om al uw gegevens te herstellen (Volledig herstel). Uw Online Backup is ingesteld om dagelijks op een gepland tijdstip te worden uitgevoerd ( General - Backup Time and Bandwidth (Algemeen - Back-uptijd en bandbreedte)). Wanneer de geplande back-up start, doorzoekt Online Backup de CloudBox om te bepalen welke gegevens naar uw Online Backupaccount moeten worden geüpload. Het Online Backup-account behoudt alleen de gegevens die zijn opgeslagen in de CloudBox. Een voorbeeld: tekstdocument A is opgeslagen op uw CloudBox. Elke dag weet Online Backup dat Tekstdocument A moet worden behouden, aangezien deze steeds op de CloudBox wordt opgeslagen. Na een maand verwijdert u Tekstdocument A van uw Cloud- Box. Tijdens de volgende geplande Online Backup wordt Tekstdocument A ook verwijderd van uw Online Backup-account. U voert de Installatiewizard uit nadat u de standaard fabrieksinstellingen van het apparaat hebt hersteld of uw vorige eenheid hebt teruggeplaatst. In beide gevallen is de CloudBox leeg of bevat hij niet meer dezelfde bestanden. Als u ervoor kiest om niet alle gegevens te herstellen, loopt u daarom het risico dat u alle gegevens van uw bestaande Online Backup-account overschrijft tijdens de volgende geplande Online Backup. 7. Bij volledig herstel wordt u om aanvullende informatie gevraagd. Lees deze informatie aandachtig voordat u VOLTOOIEN selecteert (Afb. 26). Afb. 25 Afb Het Dashboard van CloudBox wordt geopend. U kunt het HER- STELLEN ANNULEREN terwijl de herstelactie wordt uitgevoerd of zich AFMELDEN. Het Dashboard is pas weer toegankelijk nadat de herstelactie is voltooid. Let op dat uw instellingen van de laatste Online Backup samen met de gegevens worden hersteld. LaCie beveelt aan om op AFMELDEN te klikken terwijl de herstelactie wordt uitgevoerd (Afb. 27). BELANGRIJKE INFORMATIE: Houd er rekening mee dat gegevens niet toegankelijk zijn tijdens volledig herstel. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 27

23 Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina U ontvangt een met een bevestiging dat het herstellen is voltooid. Het Dashboard laat u ook het exacte tijdstip weten waarop u zich aanmeldt (Afb. 28) Verlenging en afloop van uw CloudBox Online-contract LaCie adviseert u om uw Online Backup-contract jaarlijks te verlengen. Door uw Online Backup-contract up-to-date te houden, kunt u blijvend profiteren van veilige updates voor uw privé-account. De startpagina op het Dashboard van de CloudBox laat u weten hoeveel dagen er nog resteren tot aan de vervaldatum van uw contract. Als service ontvangt u één maand voor de vervaldatum ook een ter herinnering. U kunt uw contract verlengen via U kunt de gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt gedurende twee manden na afloop van het contract herstellen. Als u een back-up wilt herstellen nadat Online Backup-contract is verlopen, gebruikt u de hersteltoepassing ( CloudBox Online Restore (Dashboard) beschikbaar op Afb. 28 TECHNISCHE OPMERKING: Ongeacht of u wel of niet over een actief Online Backup-contract beschikt, biedt uw CloudBox 100 GB aan opslag, dat beschikbaar is via uw lokale netwerk.

24 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Bestanden openen en overbrengen U kunt bestanden op de CloudBox op verschillende manieren openen en overbrengen. Volg de onderstaande koppelingen voor meer informatie Gebruikersmappen openen via LaCie Network Assistant 3.3. Kopiëren en back-ups maken 3.1. Over gebruikersmappen De LaCie CloudBox maakt een afzonderlijke map aan voor elke gebruiker. De gebruiker kan belangrijke gegevens naar de eigen map kopiëren voor een lokale en online back-up. Bijvoorbeeld: de persoon die de Installatiewizard uitvoert, kies de gebruikersnaam "admin". Er wordt een overeenkomstige map met de naam "admin" aangemaakt door de CloudBox. De admin kan nu bestanden in zijn of haar map admin opslaan. Elke gebruiker die door de beheerder wordt toegevoegd, kan bestanden naar zijn of haar eigen gebruikersmap op de CloudBox kopiëren. Van alle gegevens die op de CloudBox worden opgeslagen, wordt automatisch een online back-up gemaakt. Voor het toevoegen van gebruikers raadpleegt u paragraaf 4.7. Dashboard: gebruikers. Let op dat er op tegelijkertijd slechts één gebruikersmap op dezelfde computer kan worden geopend. Als de beheerder zijn of haar map "admin" bijvoorbeeld op Computer A heeft geactiveerd, kan hij geen andere CloudBox-gebruikersmap toevoegen aan de lijst met de actieve netwerkdrives van Computer A. Om een andere gebruikersmap op Computer A te activeren, moet de beheerder de verbinding met de gebruikersmap "admin" verbreken. Een gebruikersmap kan echter wel tegelijkertijd op meer dan één computer in hetzelfde netwerk worden geactiveerd. De gebruikersmap "admin" kan bijvoorbeeld worden geactiveerd op Computer B terwijl deze op Computer A is geactiveerd.

25 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Gebruikersmappen openen via LaCie Network Assistant Wanneer uw computer is verbonden met het netwerk, helpt LaCie Network Assistant u om snel toegang tot uw gebruikersmap te krijgen. U kunt de gebruikersmap ook instellen om altijd beschikbaar te zijn wanneer u zich bij uw computer aanmeldt (zie Gebruikersmappen toewijzen via LaCie Network Assistant). Afb Start LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers Selecteer LaCie Network Assistant in Start > Programma's en het pictogram verschijnt in het systeemvak (Afb. 29). LaCie Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie CloudBox en andere LaCie-apparaten in uw netwerk. Afb. 30 Mac-gebruikers Selecteer LaCie Network Assistant in uw map Applications (Programma's) en het pictogram verschijnt in de menubalk. LaCie Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie CloudBox en andere LaCie-apparaten in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows - Afb. 30) of op de menubalk (Mac- Afb. 31) en selecteer CloudBox > Connect Manually (Handmatig verbinden). Afb. 31 vervolg op de volgende pagina >>

26 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Windows: Er wordt een netwerkvenster geopend met alle gebruikersmappen die op de CloudBox zijn gemaakt (Afb. 32). Dubbelklik op uw gebruikersmap en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in (Afb. 33). Mac: U wordt om uw naam en wachtwoord gevraagd. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw CloudBox in.(afb. 34). Als de gebruikersmap niet in een Finder-venster wordt geopend, gaat u naar Shared > CloudBox (Gedeeld > CloudBox). U wordt gevraagd hoe u zich wilt aanmelden, als Guest (Gast) of als Registered User (Geregistreerde gebruiker). Selecteer Geregistreerde gebruiker om de Name (gebruikersnaam) en het Password (wachtwoord) van uw CloudBox in te voeren (Afb. 34). 4. Breng bestanden van uw computer over naar de gebruikersmap op de CloudBox. U kunt bestanden kopiëren en plakken of rechtstreeks slepen en neerzetten in uw gebruikersmap. Afb. 32 Afb. 33 Afb. 34

27 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Gebruikersmappen toewijzen via LaCie Network Assistant LaCie Network Assistant kan worden ingesteld om automatisch gebruikersmappen op uw computer te activeren. U kunt snel toegang tot uw mappen verkrijgen zonder het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u gebruikersmappen wilt activeren via LaCie Network Assistant, volgt u de onderstaande stappen: 1. Selecteer in het menu van LaCie Network Assistant Configuratievenster (Afb. 35). 2. Klik op het tabblad Volumes (Afb. 36). Afb Als u gebruikersmappen die zijn beveiligd met een wachtwoord wilt toewijzen, moet u zich authenticeren door op de knop Authentication (Authenticatie) te klikken (Afb. 36) en uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren (Afb. 37). vervolg op de volgende pagina>> Afb. 36 Afb. 37

28 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Klik naast de gebruikersmap die u wilt toewijzen op het selectievakje onder de kolom Auto Mount (Automatisch activeren) (Afb. 38). Windows: De gebruikersmap wordt automatisch geactiveerd in Mijn Computer/Computer wanneer de computer de CloudBox in het netwerk detecteert (Afb. 39). Mac: Het pictogram van de gebruikersmap verschijnt in uw Finder wanneer de computer de CloudBox in het netwerk detecteert (Afb. 40). Afb. 38 Afb Windows automatisch activeren Afb Mac automatisch activeren

29 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Gebruikersmappen toewijzen met het besturingssysteem Windows XP-, Vista- en Windows 7-gebruikers 1. Vanuit een Verkenner-venster in Windows XP, selecteert u Extra > Netwerkverbinding maken (Afb. 41). Voor Windows Vista en Windows 7 opent u een Verkenner-venster, gaat u naar Computer en klikt u op Netwerkverbinding maken (Afb. 42). 2. Blader en selecteer uw [Gebruikersmap]. 3. Windows biedt u de mogelijkheid om de gebruikersmappen te activeren elke keer dat u zich bij de computer aanmeldt. 4. U hebt nu toegang tot uw gebruikersmap via een Verkenner-venster. Afb Windows XP-gebruikers Mac-gebruikers 1. Open een nieuw Finder-venster. In het linker gedeelte SHARED (Gedeeld) klikt u op CloudBox (of de nieuwe naam van uw apparaat) > [Gebruikersmap]. 2. Kies Connect As... (Verbinden als) 3. Selecteer Registered User (Geregistreerde gebruiker) om uw Name (Naam) en Password (Wachtwoord) op te geven. 4. U hebt nu toegang tot uw gebruikersmap vanuit de Finder. De gebruikersmap activeren wanneer u zich aanmeldt bij de computer: 1. Vanuit het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u System Preferences > Accounts > Login Items (Systeemvoorkeuren > Accounts > Aanmelditems). 2. Klik op het plusteken om een nieuw item toe te voegen aan de lijst en blader naar de gebruikersmappen (Afb. 43). De gebruikersmappen moeten worden geactiveerd om ze toe te voegen aan de lijst. 3. Wanneer u zich aanmeldt bij Mac OS, worden de gebruikersmappen automatisch op uw bureaublad geplaatst. Afb Windows 7- en Vista-gebruikers Afb Mac OS X-gebruikers

30 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Kopiëren en back-ups maken Wanneer er een online back-up van uw gegevens wordt gemaakt, worden deze niet gewijzigd of gecomprimeerd en blijft de integriteit van de bestanden behouden. Bovendien bepaalt u zelf welk type back-up het beste bij uw werkomgeving past. De back-upvoorkeuren variëren van handmatig een back-up van bestanden maken tot geautomatiseerde oplossingen zoals Windows Backup Bureaubladkopie Uw gebruikersmappen werken net als elke andere map of drive wanneer deze op uw computer wordt geactiveerd. Nadat u uw gebruikersmap hebt geopend (3.2. Gebruikersmappen openen via La- Cie Network Assistant), kunt u: Mappen en bestanden slepen en neerzetten Mappen en bestanden kopiëren en plakken Afb Windows 7-gebruikers Back-upoplossingen De CloudBox ondersteunt de meeste geautomatiseerde backupoplossingen voor Windows. U kunt de CloudBox gebruiken als doelschijf voor Windows Backup and Restore (Afb Windows 7-gebruikers). Voer LaCie Backup Assistant op de meegeleverde cd-rom met hulpprogramma s uit om professionele versies te installeren van Genie Timeline voor Windows (alleen Windows - Afb. 45) of Intego voor Mac (alleen Mac - Afb. 46). Beide programma s bieden uitstekende back-upopties voor uw CloudBox. Met de CloudBox profiteren uw lokale systeemback-ups van een extra beveiligingsniveau, aangezien er automatisch een online backup van wordt gemaakt. Afb Genie Timeline (Windows) Afb Intego (Mac)

31 Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie CloudBox beheren De LaCie CloudBox biedt een gebruiksvriendelijk beheerprogramma genaamd Dashboard. U kunt het Dashboard openen via LaCie Network Assistant of rechtstreeks in uw webbrowser. Wanneer u zich voor het eerst bij het programma aanmeldt, ziet u de Installatiewizard (zie 2. Installatie en configuratie). Alle volgende keren kan de beheerder de instellingen van de CloudBox beheren of aanpassen. Wanneer de beheerder zich aanmeldt bij het Dashboard, wordt de startpagina geopend (Afb. 47). De volgende paragrafen helpen u bij het gebruik van het Dashboard en de configuratie van uw CloudBox: 4.1. Dashboard: toegang 4.2. Dashboard: startpagina 4.3. Dashboard: navigatie Afb Dashboard: afmelden 4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen 4.6. Dashboard: algemene instellingen 4.7. Dashboard: gebruikers 4.8. Dashboard: netwerk 4.9. Dashboard: CloudBox-instellingen Dashboard: ondersteuning

32 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: toegang 1. Er zijn twee manieren om het Dashboard te openen: Met LaCie Network Assistant Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het systeemvak (Windows-gebruikers) of op de menubalk (Mac-gebruikers) en selecteer CloudBox > Web Access... (CloudBox > Webtoegang) (Afb. 48). Afb. 48 Met een browser Open uw internetbrowser en typ de machinenaam van uw CloudBox (standaard CloudBox - Afb. 49) of het IP-adres (Afb. 50) in het URL-veld (internetadres) van uw browser. OPMERKING: Het IP-adres van uw LaCie CloudBox is te vinden door op LaCie Network Assistant > Configuration Window... > [CloudBox of de naam die u aan het apparaat hebt gegeven]. (Afb. 51) Afb. 49 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 50 Afb. 51

33 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina De pagina voor het aanmelden bij de LaCie CloudBox wordt geopend in een nieuw browservenster of tabblad. Als uw browser niet is geopend, opent LaCie Network Assistant deze voor u (Afb. 52). a 5. Voor het configureren van de CloudBox moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder opgeven die tijdens de installatie zijn aangemaakt. Let op dat de gebruikersnaam en het wachtwoord hoofdlettergevoelig zijn. Het Dashboard kan niet met behulp van andere gebruikersnamen en wachtwoorden worden geopend. b 6. Klik op LOG ON (Aanmelden). 7. Op de aanmeldingspagina kunt u: Een voorkeurstaal instellen (Afb. 52 a en Afb. 53) Een hint voor uw beheerderswachtwoord opvragen via e- mail. Klik op Bent u uw wachtwoord verloren of vergeten? onder de knop AANMELDEN (Afb. 52 b) en vul vervolgens de velden voor de wachtwoordhint in (Afb. 54). Let op dat er alleen een hint wordt verzonden als u die tijdens de Installatiewizard hebt aangemaakt. De hint voor het beheerderswachtwoord wordt verzonden naar het adres dat tijdens de installatie is opgegeven. Het is niet nodig om gebruikerswachtwoorden te herstellen, aangezien deze worden beheerd door de beheerder. HTTPS: Voor een beter beveiligde aanmelding kunt u op de link Secure authentication (Beveiligde authenticatie) klikken (Afb. 52 b). Dezelfde pagina wordt nu weergegeven met behulp van het HTTPS-protocol. Afb. 52 TECHNISCHE OPMERKING: er worden alleen wachtwoordhints via verzonden. Het wachtwoord zelf is na ontvangst van de hint eenvoudig terug te halen. Afb. 53 Afb. 54

34 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: startpagina De startpagina biedt de volgende informatie (Afb. 55): a. De hoeveelheid gebruikte opslag op de interne harddrive van de CloudBox. a b b. Online Backup-status - zie hieronder, Online Backup Status. c c. De geschatte back-upsnelheid gebaseerd op de uploadinstellingen van uw CloudBox (4.9. Dashboard: CloudBox-instellingen). Uw daadwerkelijke snelheid kan variëren afhankelijk van uw internetbandbreedte. d d. Een herinnering van het aantal resterende dagen van uw Online Backup-contract. Afb Online Backup Status Dit gedeelte toont de data en tijdstippen van de vorige en volgende back-ups, de back-upgeschiedenis, de verzonden gegevens en de huidige back-upstatus. Voorbeeld van een back-upstatus: Uitgeschakeld vanwege: Account overgebracht naar een vervangend apparaat Contract verlopen Geen internetverbinding Back-up voltooid/mislukt Herstellen voltooid/mislukt Gedeeltelijk - er werd geen back-up gemaakt van niet-ondersteunde bestandstypen. Niet-ondersteunde bestanden zijn onder andere: Bestanden met \ of / in de naam. Afb. 56 Bestanden groter dan 8GB Back-up wordt uitgevoerd (Afb. 56) vervolg op de volgende pagina >>

35 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina 35 Terwijl er een back-up wordt uitgevoerd, kunt u: Op het pictogram "i" klikken om het venster met de voortgang van de back-up te bekijken (Afb. 57 a en Afb. 58). De uploadsnelheid bekijken (Afb. 57 b). Klik op STOP THE BACKUP (Back-up stoppen) om de actieve back-up te annuleren (Afb. 57 c en Afb. 59). Tussen back-ups door kunt u: Klikken op (meer informatie) voor nadere details over uw back-ups (Afb. 60 a) Klikken op BACKUP NOW (Nu back-up) om handmatig een online back-up te starten (Afb. 60 b). Voor het aanpassen van het dagelijkse back-upschema raadpleegt u 4.9. Dashboard: CloudBox-instellingen. Afb. 57 c b a Afb. 58 Afb. 59 a b Afb. 60

36 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: navigatie Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door zogenaamde "widgets". Widgets zijn kleine vakken die de verschillende pagina's van het Dashboard voorstellen. Waar u zich ook in het Dashboard bevindt, u ziet ter oriëntatie altijd een widget met een samenvatting. Voor de volledige informatie gaat u naar de pagina zelf door rechtstreeks op de widget te klikken. Als u naar een pagina wilt bladeren, klikt u op de widget onder de titel of sleept u een widget naar het midden van het venster. Als u een widget wilt minimaliseren, klikt u op de X naast de titel. Als u een geminimaliseerde widget wilt maximaliseren, sleept u het pictogram naar een gemaximaliseerde widget, die op zijn beurt wordt vervangen. Als u widgets wilt verplaatsen, sleept u het pictogram van de geminimaliseerde widget of de titel van de gemaximaliseerde widget naar de positie van een andere widget. Afb Dashboard: afmelden Als u zich wilt afmelden bij het Dashboard, klikt u op de afmeldknop in de rechterbovenhoek van elke Dashboard-pagina (Afb. 61). Om veiligheidsredenen is het raadzaam u af te melden, vooral als u een openbare computer gebruikt Dashboard: opnieuw opstarten/ uitschakelen Als u de drive wilt afsluiten of opnieuw wilt starten, klikt u op de toets aan/uit in de rechterbovenhoek van het Dashboard. Selecteer Restart (Opnieuw starten) of Shutdown (Afsluiten) (Afb. 62 en Afb. 63). Let op dat een actieve back-up wordt beëindigt als u afsluit of opnieuw start. Het Dashboard waarschuwt u als er een back-up actief is. Afb. 62 Afb. 63

37 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: algemene instellingen De beheerder kan deze pagina gebruiken voor het aanpassen van bepaalde algemene parameters van de CloudBox (Afb. 64). Als u wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u op de selectie om een venster te zien waarin u aanvullende keuzes kunt maken. U kunt bijvoorbeeld op de Machine Name (Machinenaam) CloudBox klikken om het veld te openen waarin u een nieuwe naam kunt invoeren. Machine name (Apparaatnaam): wijzig de apparaatnaam. De apparaatnaam identificeert uw CloudBox in de LaCie Network Assistant en in het lokale netwerk. de apparaatnaam kan maximaal 15 tekens tellen. Gebruik alfanumerieke tekens zonder spaties of symbolen (Afb. 65). Date (Datum) (mm/dd/jj): wijzig de datum. Deze optie is alleen beschikbaar als u NTP Server uitschakelt. Workgroup (Werkgroep): uw CloudBox kan deelnemen aan een bestaande Windows-werkgroep. Klik op Workgroup (Werkgroep) om de naam te wijzigen (Afb. 65). Afb. 64 TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers die zijn verbonden met een netwerk met Windows-computers hebben toegang tot de gebruikersmappen in een werkgroep. Vanuit de Finder selecteert u Shared > [Werkgroep] > CloudBox. "[Werkgroep]" is de naam van de Windows-werkgroep. Time (Tijd): wijzig de tijd. Deze optie is alleen beschikbaar als u NTP Server uitschakelt. Language (Taal): kies uw voorkeurstaal. Time Zone (Tijdzone): wijzig de tijdzone. Status Light (Statuslampje): het statuslampje is standaard ingeschakeld. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt het lampje aan de voorzijde van de CloudBox uitgeschakeld. De drive zal echter potentiële fouten melden (zie Gedrag van LED-lampjes). Afb. 65 NTP Server (NTP-server): stel de CloudBox-tijd in aan de hand van een NTP-server. U moet het internetadres van de NTP-server kennen. 1. Schakel het selectievakje naast de NTP-server uit 2. Klik op het veld rechts 3. Typ het adres van een Network Time Protocol-server om de tijd aan de CloudBox door te geven 4. Schakelt het selectievakje naast de NTP-server in om het adres te bevestigen

38 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: gebruikers Op deze pagina beheert u de gebruikersaccounts. De gebruikersgegevens worden ingedeeld middels een tabel: Login (Naam): alle gebruikersnamen kunnen worden gewijzigd door op de naam te klikken. De beheerdersnaam die tijdens de installatie werd aangemaakt, kan niet worden gewijzigd. Password (Wachtwoord): let op dat alle wachtwoorden worden met asterisken getoond ter beveiliging van elke gebruiker. Gebruikerswachtwoorden kunnen worden gewijzigd door op het huidige wachtwoord te klikken. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, gaat u naar de pagina CloudBox Settings (CloudBox-instellingen) en selecteert u het tabblad General (Algemeen) (zie 4.9. Dashboard: CloudBox-instellingen). Let op dat de CloudBox verbonden moet zijn met het internet om het beheerderswachtwoord te kunnen wijzigen. Usage (Gebruik): als u voor een gebruiker een quota hebt ingesteld, wordt de gebruikte hoeveelheid aangegeven in procenten. Quota: stel de limiet in voor de hoeveelheid gegevens die een gebruiker op de CloudBox mag opslaan. U kunt bijvoorbeeld 10 GB aan opslagruimte aan een gebruiker toewijzen voor diens gegevens. Delete User (Gebruiker verwijderen): in de kolom uiterst rechts kan de beheerder een gebruiker verwijderen. Let op dat er bij de beheerder ("admin" in Afb. 66) geen "X" in de kolom uiterst rechts staat, aangezien de naam niet kan worden verwijderd. Afb. 66 Afb Een nieuwe gebruiker toevoegen Er wordt automatisch een privémap aangemaakt als er een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt. De naam van de gebruikersmap wordt gekoppeld aan de gebruikersnaam. Zo heeft de gebruiker "Sally" een gebruikersmap met dezelfde naam. Als Sally haar gebruikersnaam wijzigt in Bill, wordt ook de gebruikersmap in Bill gewijzigd. 1. Klik op ADD USER ( Afb. 66). 2. In het vak dat verschijnt, typt u:(afb. 67): De naam waarmee de gebruiker zich aanmeldt. U kunt letters (hoofdlettergevoelig), cijfers, koppeltekens en onderstrepingstekens gebruiken. Spaties en andere symbolen worden niet ondersteund. Een wachtwoord van maximaal 32 tekens. U moet het wachtwoord bevestigen. Een quota voor het schijfgebruik. De cijferwaarde wordt weergegeven in gigabytes (GB). Als u bijvoorbeeld een "5" invoert, betekent dit dat de gebruikers slechts maximaal 5 GB aan opslag op de CloudBox kan gebruiken. 3. Klik op het groene vinkje aan de rechterzijde om de gebruikersaccount te maken.

39 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Een gebruiker verwijderen BELANGRIJKE INFORMATIE: Het verwijderen van een gebruiker verwijdert ook zijn/haar gebruikersmap met alle daarin opgeslagen bestanden en gerelateerde back-uptaken. 1. Klik op de grijze "X" aan de rechterzijde van de gebruiker in de tabel.(afb. 68). 2. In het dialoogvenster voor de bevestiging klikt u op Delete (Verwijderen) (Afb. 69). Afb. 68 Let op dat er bij de beheerder ("admin" in Afb. 68) geen "X" in de kolom uiterst rechts staat, aangezien de naam niet kan worden verwijderd Een gebruiker bewerken 1. Klik op de tekst in een willekeurig veld in de gebruikerstabel om een waarde te wijzigen. Denk eraan dat de aanmeldingsnaam van de beheerder niet kan worden gewijzigd. Ga naar 4.9. Dashboard: CloudBox-instellingen voor instructies over het wijzigen van het beheerderswachtwoord. Afb Als de gebruikersmap was geactiveerd op een computer terwijl het account werd gewijzigd, moet u de map deactiveren. De wijzigingen worden van kracht vanaf de volgende keer dat u de gebruikersmap op een computer activeert.

40 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: netwerk Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw CloudBox aanpassen (Afb. 70). Configureren met behulp van DHCP of handmatig De meeste particuliere netwerken gebruiken DHCP, waarbij er een IP-adres aan elk aangesloten apparaat wordt toegewezen. Hierdoor zien gebruikers dat de tabel waarden bevat die zijn toegewezen door een DHCP-server. Als u Configure Manually (Handmatig configureren) selecteert, kunt u de waarden in de tabel aanpassen. Verzeker u ervan dat u het juiste IP-adres invoert als u voor handmatige IPconfiguratie kiest. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wees voorzichtig wanneer u Configure manually (Handmatig configureren) selecteert. Als u een onjuist IP-adres invoert, kan dit tot conflicten binnen het netwerk of problemen bij het aansluiten van de CloudBox leiden. Afb. 70 Proxy Configuration (Proxyconfiguratie): De CloudBox kan worden gebruikt in een netwerk dat een proxyserver voor internettoegang bevat. Schakel het selectievakje naast Enable proxy (Proxy inschakelen) in als u het IP-adres en het poortnummer van de proxyserver wilt invoeren. Schakel het selectievakje Authorization required (Autorisatie vereist) in als er een naam en wachtwoord zijn vereist om via de proxyserver verbinding met het internet te maken. Klik op TOEPAS- SEN om de wijzigingen door te voeren. Nadat u de wijzigingen aan de netwerkinstellingen van de CloudBox hebt toegepast, kan het Dashboard worden gesloten.

41 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: CloudBoxinstellingen Deze pagina biedt informatie over het account en de conditie van Online Backup middels vier tabbladen: General (Algemeen), Restore (Herstellen), Diagnosis en History (Geschiedenis) General - Backup Time and Bandwidth (Algemeen - Back-uptijd en bandbreedte) Account Information (Accountgegevens) Bekijk de naam van de Main user (Hoofdgebruiker, de beheerder) en de vervaldatum van het Online Backup-contract (Afb. 71). Uw account werd tijdens de Installatiewizard geactiveerd, waardoor u een jaar lang online back-ups kunt uitvoeren. Na dat jaar wordt u gevraagd of u de voordelen van uw Online Backup-account wilt verlengen. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, klikt u op de asterisken (Afb. 72). Er wordt een nieuw venster geopend voor uw huidige en uw nieuwe wachtwoord (Afb. 73) evenals een optionele hint. Let op dat de CloudBox verbonden moet zijn met het internet om het beheerderswachtwoord te kunnen wijzigen. Backup Settings (Back-upinstellingen) Selecteer het tijdstip van de dag waarop uw CloudBox de online back-up moet uitvoeren (Afb. 71 a). LaCie adviseert om een tijdstip te kiezen waarop uw netwerk minder actief is. Kies overdrachtsnelheden voor Uploads en Downloads (Afb. 71 b). Denk na over de hoeveelheid bandbreedte die de CloudBox moet gebruiken voordat u enige wijzigingen aanbrengt. Afb. 71 Afb. 72 a b Afb. 73

42 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Your First Online Backup (Uw eerste online back-up) Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens op uw CloudBox kan uw eerste online back-up enige tijd in beslag nemen. Maakt u zich geen zorgen als de back-up vele uren of meerdere dagen in beslag neemt. Alle online back-ups worden in de achtergrond uitgevoerd, zodat u uw computer of werkstation probleemloos kunt gebruiken. Factoren die bijdragen aan tragere online back-ups: Hoeveelheid gegevens (tientallen gigabytes in één keer zorgen voor een aanzienlijk langere back-uptijd) Netwerkbandbreedte Netwerkactiviteit Aantal bestanden tegelijkertijd (veel bestanden in één keer zorgen voor een langere back-uptijd) Afb Restore (Herstellen): Restoring Data (gegevens herstellen) Afb. 74 TECHNISCHE OPMERKING: De hersteloptie in Dashboard is alleen beschikbaar met een actief Online Backup-contract. De mogelijkheid om bestanden te kunnen herstellen is van groot belang wanneer gegevens verloren of beschadigd raken, of per ongeluk worden gewijzigd. Met de CloudBox kunt u eerdere versies van afzonderlijke bestanden of uw gehele online back-up herstellen. U kunt ook uw Dashboard-instellingen (gebruikers, wachtwoorden, machinenaam, etc.) ophalen. Selecteer CLOUDBOX ONLINE RESTORE (Herstellen) om door de Online Backup van CloudBox te bladeren voor eerdere versies van uw bestanden. De bestanden worden rechtstreeks naar het bureaublad van uw computer hersteld. Selecteer FULL RESTORE (Volledig herstel) als u alle gegevens op de lokale harddrive van uw CloudBox wilt herstellen met de meest recente online back-up. Let op dat alle gegevens die momenteel op de lokale harddrive van de CloudBox zijn opgeslagen hierdoor worden verwijderd. Gebruik deze optie als u alle gegevens op de harddrive van uw CloudBox hebt verloren, of als een aanzienlijk aantal bestanden is verwijderd of problemen veroorzaakt. Om een volledig herstel te kunnen uitvoeren, moet de CloudBox een online back-up met succes hebben voltooid. vervolg op de volgende pagina >>

43 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina 43 U kunt geen Volledig herstel selecteren terwijl de CloudBox bezig is met een online back-up. U kunt het CloudBox online herstel echter wel uitvoeren om individuele bestanden te selecteren (zie Herstellen). BELANGRIJKE INFORMATIE: Wees voorzichtig tijdens het selecteren van FULL RESTORE (Volledig herstel), aangezien hierdoor niet alleen de gegevens worden hersteld maar ook de CloudBoxinstellingen. Een voorbeeld van het ergste geval: bij een FULL RE- STORE zou een gebruiker kunnen worden verwijderd die na de laatste online back-up werd toegevoegd. Ook de met die gebruiker geassocieerde gegevens worden in dat geval verwijderd. TECHNISCHE OPMERKING: Na het herstellen van de fabrieksinstellingen hebt u de mogelijkheid om de gegevens waarvan uw een back-up hebt gemaakt en uw Dashboard-instellingen te herstellen. U hoeft alleen maar een FULL RESTORE te selecteren tijdens het uitvoeren van de Installatiewizard. ( CloudBox Full Restore (Dashboard) en De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account).

44 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Diagnose: Drive Status (Drivestatus) Afb. 75 Gebruik dit tabblad als u wilt zien of de CloudBox problemen ondervindt. De status is kleurgecodeerd voor een eenvoudige identificatie van potentiële problemen. Zie de onderstaande tabel. Klik op RELOAD (Herladen) voor het ontvangen van updates over de status. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 75

45 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina 45 CloudBox service running (CloudBox-service is actief) OK (Groen) Normaal bedrijf Normaal bedrijf W a r n i n g (Waarschuwing) (Geel) Niet van toepassing CloudBox connection quality (Kwaliteit van CloudBox-verbinding) De netwerkverbinding van de CloudBox is zeer zwak. Controleer de netwerkkabelverbindingen. Controleer of er geen conflicten met uw routerpoorten bestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router voor meer informatie over poorten. Error (Fout) (Rood) De Online Backup-service ondervindt een probleem. Wacht een minuut voordat u op RELOAD (Herladen) klikt (Afb. 75). Als het probleem aanhoudt, probeer de CloudBox dan opnieuw op te starten (4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen). Bespreek het probleem met uw netwerkbeheerder of netwerkaanbieder. Mogelijk hebt u een proxyserver nodig voor uw verbinding met het internet. De CloudBox is niet verbonden met het internet. Not available (Niet beschikbaar) (Grijs) Als het probleem met bovenstaande opties nog niet is verholpen, probeer dan de fabrieksinstellingen van de CloudBox te herstellen ( Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen)). Er is een probleem met de verbinding met de CloudBox. Probeer tijdens de probleemoplossing het systeemlogboek op te slaan (4.10. Dashboard: ondersteuning). Er is een probleem met de verbinding met de CloudBox. Probeer tijdens de probleemoplossing het systeemlogboek op te slaan (4.10. Dashboard: ondersteuning). Meld u af en start de browser opnieuw op. Ga naar de Dashboard-aanmelding en kijk of het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, probeer de CloudBox dan opnieuw op te starten (4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen). Als het probleem met bovenstaande opties nog niet is verholpen, probeer de CloudBox dan te resetten ( Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen)). Meld u af en start de browser opnieuw op. Ga naar de Dashboard-aanmelding en kijk of het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, probeer de CloudBox dan opnieuw op te starten (4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen). Als het probleem met bovenstaande opties nog niet is verholpen, probeer de CloudBox dan te resetten ( Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen)).

46 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina History (Geschiedenis) Bekijk de logboeken van uw meest recente online back-ups (Afb. 76). Klik op de woorden Done (Gereed), Failed (Mislukt) or In progress (Actief) om het logboek te bekijken (Afb. 77). Met een vierde optie, Partial (Gedeeltelijk), wordt aangegeven dat de backup is geslaagd, maar dat niet-ondersteunde bestanden niet konden worden geüpload (1.2. Eerste back-up en niet-ondersteunde bestanden). Afb. 76 Afb. 77

47 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Dashboard: ondersteuning Op de ondersteuningspagina hebt u toegang tot het systeemlogboek en kunt u waarschuwingen instellen (Afb. 78). Versie: het niveau van de firmware die momenteel door de Cloud- Box wordt gebruikt. System log (Systeemlogboek) (Afb. 79): Klik op de knop Download om het logboek van de CloudBox op uw computer op te slaan. Het systeemlogboek is nuttig wanneer u met de Technische Ondersteuning spreekt. Alert notification (Waarschuwingsbericht): Wanneer het selectievakje wordt ingeschakeld, ontvangt de beheerder een melding via over de status van de CloudBox. meldingen zijn bijvoorbeeld: Backup failed (Back-up mislukt) Restore failed (Herstellen mislukt) Restore complete (Herstellen voltooid) Contract expiration notice (Melding contractafloop) Password hint (Wachtwoordhint) Er worden standaard meldingen naar het adres van de beheerder verzonden, ook als het selectievakje Alert notification (Waarschuwingsbericht) niet is ingeschakeld: Expiration date notice (Melding vervaldatum) Expiration date notice (Waarschuwing vervaldatum) Backup failed (Back-up mislukt) Waarschuwingen: De CloudBox-waarschuwingen die via worden verzonden, staan ook vermeld in het vak Alerts (Waarschuwingen). Als u het vak met waarschuwingen wilt leegmaken,klikt u rechts op het pictogram van de prullenmand. AUTO-Update (Automatische update): Zie Updatemethode 1: Auto-Update (aanbevolen) Afb. 78 Afb. 79

48 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen) BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u een reset uitvoert worden alle gegevens op de CloudBox gewist. Wanneer u de Installatiewizard uitvoert, is het echter wel mogelijk om de gegevens en CloudBox-instellingen van uw laatste Online Backup te herstellen. Zie De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account. Om een volledig herstel te kunnen uitvoeren, moet de CloudBox een online back-up met succes hebben voltooid. LET OP: Wanneer u het product reset, worden alle Dashboardinstellingen, zoals gebruikers, online back-upschema, etc. gewist. U kunt de instellingen herstellen wanneer u een volledig herstel uitvoert als onderdeel van de Installatiewizard ( De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account). Neemt u even de tijd om te bedenken of u wijzigingen in uw instellingen hebt aangebracht sinds de laatste Online Backup. Als u de CloudBox wilt resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, volgt u de volgende procedure: 1. Zorg dat de CloudBox is uitgeschakeld (zie 4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen). 2. Houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer het LED-lampje rood gaat branden. 3. Wanneer het LED-lampje rood begint te knipperen, drukt u opnieuw op de knop. Let op dat het LED-lampje slechts gedurende vijf seconden rood knippert. Voordat de vijf seconden zijn verstreken, moet u opnieuw op de knop drukken om de reset te bevestigen. Als u de knop niet indrukt wanneer het LED-lampje rood knippert, start de drive normaal en wordt het herstelproces afgebroken. 4. Na een geslaagde reset start de CloudBox automatisch en zijn de standaardinstellingen hersteld. 5. Ga naar De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account.

49 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Productsoftware bijwerken LaCie kan mogelijk verbeteringen aanbrengen of nieuwe functies toevoegen aan de software van uw netwerkapparaat. Ga voor de nieuwste versie van de CloudBox-software naar Dashbaord > Support (Dashboard > Ondersteuning). Kijk onder Configuration (Configuratie) naar Version (Versie) (Afb. 80). Het getal dat volgt is de versie van de software die op uw CloudBox is geïnstalleerd. Er bestaan twee methodes voor het bijwerken van uw CloudBoxsoftware. Afb Updatemethode 1: Auto-Update (aanbevolen) Uw netwerk-harddrive is geconfigureerd om de nieuwste softwareupdate via het internet te verkrijgen. Standaard controleer de pagina Dashboard Support om de zeven dagen of er updates zijn. Zodra er een nieuwe versie van de software is gevonden, ontvangt u een melding met de vraag of u de update wilt installeren. In de meeste gevallen verschijnt de melding wanneer u zich bij het Dashboard aanmeldt. U kunt rechtstreeks naar de pagina CloudBox Dashboard Support gaan om de update te starten. Tijdens het bijwerken van uw CloudBox worden uw configuratie en uw gegevens niet gewist. Afb. 81 Afb. 81, a Klik op het pictogram met de schroevendraaier en de sleutel om het tijdstip voor het zoeken naar firmware-updates in te stellen. Afb. 81, b Handmatig naar updates zoeken: 1. Open Dashboard > Support (Dashboard > Ondersteuning). 2. Klik in het vak AUTO-Update op de grijze pijl omlaag om naar nieuwe updates te zoeken. 3. Als een update beschikbaar is, begint de download automatisch. 4. Nadat de download is voltooid, klikt u op de link Details om het wijzigingslogboek te bekijken. Klik op de knop Install (Installeren) om door te gaan. 5. De drive start opnieuw op en verdwijnt tijdelijk uit het netwerk. De installatie kan enkele minuten in beslag nemen. Wanneer de drive opnieuw verschijnt, kunt u de nieuwe softwareversie controleren op de pagina Dashboard Support (Dashboardondersteuning).

50 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Methode 2: bijwerken met LaCie Network Assistant-software Deze updateprocedure wist noch uw configuratie noch uw bestanden op de drive. Aanbevelingen voor het bijwerken met LaCie Network Assistant Sluit uw pc of Mac aan op het netwerk met een Ethernetkabel (schakel de draadloze verbinding uit) Zorg ervoor dat gebruikers in uw netwerk alle gegevensoverdrachten naar CloudBox hebben gestopt Ontkoppeld alle NAS-apparaten van het netwerk behalve de CloudBox Deactiveer alle met de CloudBox geassocieerde gebruikersmappen op computers in het netwerk 1. Controleer of u de nieuwste versie van LaCie Network Assistant gebruikt door naar te gaan. Als u een nieuwere versie downloadt, zorg dan dat u uw huidige versie van LaCie Network Assistant verwijdert voordat u de update installeert. 2. Kijk op voor de meest recente update voor uw LaCie CloudBox. Download de update op uw computer. Let op dat de naam van de update.capsule bevat. 3. Start LaCie Network Assistant. 4. Ga naar LaCie Network Assistant > Preferences (Voorkeuren) en zorg dat IPConf Support is gedeactiveerd (Afb. 83). U weet zeker dat IPConf Support niet actief is als de knop Activate (Activeren) aangeeft. 5. Ga naar LaCie Network Assistant > Configuration (Configuratie) en selecteer uw product uit de lijst aan de linkerzijde. Klik op de knop Update your NAS (NAS bijwerken) (Afb. 84). Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in. 6. Localiseer en start het updatepakket (.capsule file) dat u hebt gedownload. 7. Klik op Continue... (Doorgaan) om de update te starten. Mac-gebruiken krijgen mogelijk de vraag om het beheerderswachtwoord voor de computer in te voeren. De installatie kan enkele minuten in beslag nemen. 8. Zodra de update is voltooid, controleert u deze. Klik op het logo van LaCie Network Assistant in de menubalk (Mac) of de taakbalk (Windows) en selecteer Configuration Window (Configuratievenster). Klik op het tabblad Network (Netwerk) waar de systeemversie wordt vermeld. Afb. 82 Afb. 83 Afb. 84

51 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina Herstellen De mogelijkheid om bestanden te kunnen herstellen is van groot belang wanneer gegevens per ongeluk verloren, kwijt of beschadigd raken, of worden gewijzigd. Gelukkig biedt de CloudBox u de flexibiliteit om individuele bestanden of uw gehele online back-up te herstellen. Er zijn twee eenvoudige manieren om uw gegevens te herstellen: De toepassing CloudBox Online Restore Download de toepassing vanaf het Dashboard of via cloudbox.lacie.com. Start de toepassing telkens wanneer u bestanden wilt bekijken en selecteren waarvan u een online back-up hebt gemaakt. Individuele bestanden herstellen naar het bureaublad van uw computer. U kunt maximaal de laatste 10 versies bekijken van bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt. Volledig herstel Als een grote hoeveelheid bestanden op uw CloudBox verloren of beschadigd zijn geraakt, kan een volledig herstel uw laatste volledige online back-up rechtstreeks op het apparaat terugzetten. U herstelt tevens uw Dashboard-instellingen, wat nuttig kan zijn als er per ongeluk een gebruiker is verwijderd. Gebruik de optie Full Restore (Volledig herstel) wanneer u uw online back-up in zijn geheel wilt herstellen. Beschikbaar op het Dashboard vanaf computers in hetzelfde netwerk als de CloudBox (4.6. Dashboard: algemene instellingen). Tevens beschikbaar wanneer de Installatiewizard wordt uitgevoerd nadat de fabrieksinstellingen van de CloudBox zijn hersteld ( Restore to Factory Settings (Herstellen naar fabrieksinstellingen) en De CloudBox Installatiewizard uitvoeren met een bestaand Online Backup-account). Afb. 85

52 Uw LaCie CloudBox beheren Gebruikershandleiding pagina CloudBox Online Restore (Dashboard) 1. Open het CloudBox Dashboard (4.1. Dashboard: toegang). 2. Selecteer de pagina CloudBox Settings (CloudBox-instellingen) en het tabblad Restore (Herstellen) (4.9. Dashboard: CloudBoxinstellingen). 3. Klik op de knop CLOUDBOX ONLINE RESTORE (Afb. 86) om de toepassing CloudBox Online Restore te downloaden. (Uw browser wordt omgeleid naar Nadat de toepassing is gedownload, kunt u de online herstelfunctie van de CloudBox rechtstreeks vanuit de toepassing starten, zelf wanneer de CloudBox is uitgeschakeld (Afb. 87). 4. Voer uw contract-id, gebruikersnaam en wachtwoord in (Afb. 88). Afb. 86 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 87 Afb. 88

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruike

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruike Seagate Access voor Personal Cloud Gebruike 2015 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP 3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP EN DE CONNECTION BOX 1PUNTEN VAN 1 tot 4 DE SMARTPHONE EN DE APP OP DE CONNECTION

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO HNLIING QUIKSTOR PORTL PRO 1. e back-upsoftware 1.1 Installatie (Windows als voorbeeld) 1. Plaats de bijgeleverde cd met hulpprogramma s in uw cd/dvd-station. 2. Open in Windows Verkenner de map SHRKOON

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding 2015 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding NL - Revisie 3.7 YourSafetynet home Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 3 2 YourSafetynet gebruiken... 3 2.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie