Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro

2 Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur. Dezeschoolgidsisbedoeldomuteinformerenoverhetonderwijsoponzeschoolenlaatzienwatwijuenuwkindte biedenhebben.degidsgeeftinformatieoverdegangvanzakenoverhetschooljaar2013/2014. Wijzijneennieuweschoolenhebbensinds1januari2013eenNTC status. NTCstaatvoorNederlandseTaalenCultuur,waardeVlaamseTaalenCultuuruitBelgiëtevensbijinzijnbegrepen. Het onderwijs op onze school wordt verzorgd door de leerkrachten Heleen van der Harst, Anne Dorst en Marius Geertsema onder leiding van directeur onderwijszaken, Miriam Gouwens. Als NTC school streven we ernaar om uw kinderen, die woonachtig zijn in Rio de Janeiro, met passie en enthousiasme de Nederlandse taal en cultuur over te brengen. Voor een school in opstartfase gaan de ontwikkelingen snel en bij het uitkomen van deze schoolgids zijn er alweer nieuwezakentevermelden.wewerkenvolgensdenederlandseschoolkalender(augustustotenmetjuni)enaanhet beginvaniederschooljaarzalereenupdatevolgen. De schoolgids is tot stand gekomen vanuit een speciaal ingerichte werkgroep met leden uit het bestuur en onderwijsteam,waarnahetdocumentisvastgestelddoorhetbestuurvandeschool. Metspecialedankaanallemensendiehebbenmeegewerktenmeegelezen! Indienualsoudervragenofsuggestiesheeftnaaraanleidingvandezeschoolgids,danhorenwedatgraag. WewensenalleleerlingenvanDeRioranjeSchoolveelleerplezier,nieuweervaringenenverrijkingtoe! NamenshetbestuurenonderwijsteamvanDeRioranjeSchool. MiriamGouwens DirecteurOnderwijszaken RiodeJaneiro,1mei2013

3 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk1 EenschetsvanDeRioranjeSchoolBlz3 1.1Denaamenoorsprong 1.2Onzedoelgroep 1.3Delocaties 1.4WieiswiebinnenDeRioranjeSchool Hoofdstuk2 WaardeschoolvoorstaatBlz4 2.1Onzemissieenvisie 2.2Onzedoelstellingen 2.3Onzeuitgangspunten 2.4Aanname 2.5Absentiebeleid Hoofdstuk3 OrganisatievanhetonderwijsBlz6 3.1Derichtingen 3.2OvereenkomstenenverschillenmetNederland 3.3Deorganisatievandelessen 3.4Onderwijsaanbod 3.5Cultuuronderwijs 3.6Huiswerk Hoofdstuk4 Hoewordendeontwikkelingen vandeleerlinggevolgdblz8 4.1Leerlingvolgsysteem 4.2Toetskalender 4.3Zorgvoorleerlingen 4.4Vertrekleerling Hoofdstuk5 HetonderwijsteamBlz Kennismakingmetonderwijsteam 5.2Absentieleerkracht 5.3Personeelsbeleid Hoofdstuk6 RolvandeOudersBlz Wederzijdseverwachtingenenbetrokkenheid 6.2Watkunnendeoudersvandeschoolverwachten? 6.3Watverwachtdeschoolvandeouders 6.4Ouderparticipatie 6.5Problemenen/ofklachten 6.6Inspraak Hoofdstuk7 KwaliteitszorgBlz13 7.1Ontwikkelingenbinnenonzeschool 7.2Kwaliteitszorgbeleid 7.3Kwaliteitscontrole 7.4Relatieschoolmetomgeving Hoofdstuk8 ResultatenvanhetonderwijsBlz13 8.IOnderwijsinspectie Hoofdstuk9 PraktischezakenBlz14 9.1Aanvangvandelessen 9.2Veiligheid 9.3Deouderbijdrage 9.4Schoolverzekering 9.5Sponsoring Hoofdstuk10 InterneenexternecontactenBlz Internecontactgegevens 10.2Onderwijsteam 10.3Bestuur 10.4Vanbuitendeschool Bijlage: 1.Deouderbijdrage 2.Algemenebepalingen 3.Deschoolkalender

4 Hoofdstuk1 EenschetsvanDeRioranjeSchool 1.1Denaamenoorsprong Aan het begin 2011 is het initiatief genomen om binnen de Nederlandstalige gemeenschap in Rio de Janeiro de behoeftetepeilenvoornederlandsetaallesaankinderenindebasisschoolleeftijd. Ditheeftnaeenenquêtegeleidtoteentestperiodevanoktobertotdecember2011.Metveelenthousiasmevan ouders, leerkrachten en initiatiefgroep is vanaf februari 2012 hieraan een vervolg gegeven. Tijdens het cultuurevenement van juni 2012, is door de leerlingen en ouders de nieuwe naam voor de school gekozen: DeRioranjeSchool. De initiatiefgroep heeft vanaf het allereerste begin zich ten doel gesteld om kwalitatief goed Nederlands taalonderwijs aan te bieden. Inmiddels bestaat de schoolorganisatie uit een enthousiast onderwijsteam en een voltalligbestuur.sindsjanuari2013isderioranjeschooleenofficiëlentc school,ditbetekentdatdekwaliteitvan het onderwijs wordt bewaakt door de Nederlandse overheid. Met deze ontwikkelingen verwachten we de stijgendelijnvanonzenieuweschoolvasttekunnenhouden. DeofficiëlenaamvanonzeNederlandsestichtingis:StichtingNederlandsOnderwijsJanuariRivier,opgericht11juli 2012,gevestigdinHoorn,metKVKnr.: Contactgegevens: DeRioranjeSchool Contactpersoon NellekedeHeer,bestuurssecretaris Telefoon: Skype:nellekeenanton PostadresNL: Munnickenveld10, 1621HMHoornNh 1.2Onzedoelgroep OpditmomentzijndelessengerichtopNederlandstaligekinderenvan4jaartotenmet14jaar. LeerlingenvoorwieterugkeernaarhetregulieronderwijsinNederlandmogelijkmoetzijn. LeerlingendiehetNederlandsetaal encultuurgoedomandereredenenwillenontwikkelen. Wiezijndeleerlingenenouders De huidige 26 leerlingen van de school zijn Nederlandse en Vlaamse kinderen uit Nederlandstalige of meertalige gezinnen,diehierpermanentoftijdelijkwonen.deleerlingenzijnafkomstigvanverschillendedagscholeninriode Janeiro.DoorhetverschilinbagagewatbetrefthetNederlandstaalonderwijswaarmeeleerlingeninstromen, deuiteenlopendewensenvandeouders,zalerzoveelmogelijkwordeningespeeldopdeindividuelebehoefteen mogelijkhedenvanhetkind. 3

5 1.3Delocaties Deschoolmaaktgebruikvantweegastlocaties.OpdemaandagmiddagwordterlesgegevenopdeBritishSchool inbarradatijuca,waarbijergebruikwordtgemaaktvanleslokaleneneencomputerlokaal.opdezelocatiebestaat opditmomenthetaantalleerlingenalleenuitstudentenvandebritishschool.detweedelocatieisgevestigdin Botafogo(stad)enwordendelessenverzorgdopzaterdagochtend.WemakengebruikvanlokalenvandeBritish CommonwealthSocietyRio. LocatieBarra: RuaMárioAutuori,100 Barra,RiodeJaneiro,RJ, Brazilië LocatieBotafogo: RuaRealGrandeza,99 Botafogo,RiodeJaneiro RJ, ,Brazilië 1.4WieiswiebinnenDeRioranjeSchool DeRioranjeschoolheefteenbestuurdatbestaatuitvrijwilligers.Hetstichtingsbestuurbestuurtdeschoolenhet onderwijsteam zorgt voor de lessen. De directeur onderwijszaken heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoeringvanhetonderwijsendagelijksegangvanzakenmetbetrekkingtotdentc school. Hetonderwijsteamwordtgevormddoor: Directeuronderwijszaken MiriamGouwens Leerkrachtonderbouwenlocatiecoördinator HeleenvanderHarst Leerkrachtmiddenbouw AnneDorst Leerkrachtbovenbouw MariusGeertsema. Voormeerinformatieovertakenenverantwoordelijkenonderwijsteamziehoofdstuk5 Hetbestuurbestaatuit: Voorzitter JohanVos Penningmeester HansvanDiemen Secretaris NellekedeHeer,1 e contactpersoon(extern,nieuweleerlingen,ouders) Bestuurslid DianaNijboer Hoofdstuk2 Waardeschoolvoorstaat 2.1Onzemissieenvisie Onzemissie Met enthousiasme aanbieden van Nederlandse taal en cultuuronderwijs aan Nederlands en Vlaams sprekende kindereninriodejaneiro,metalsdoelaansluitingtehoudenophetnederlandseonderwijs Het onderwijs is gericht op het behalen van de kerndoelen, getoetst volgens de normen van het Ministerie van Onderwijs,CultuurenWetenschap. Onzevisie De Rioranje School wil in de behoefte voorzien om de Nederlandse taal van de leerlingen verder te ontwikkelen naardehuidigekerndoelenvanhetnederlandstaalonderwijsinnederland.deschoolstimuleertdeleerlingentot socialeinteractieencommunicatiemetanderenederlandstaligekindereninklassikaalverbandenomsamenonze cultuur en tradities te beleven. Digitale leerprogramma s worden tijdens de lessen alleen ter ondersteuning gebruikt. Op dit moment richten wij ons op het primair onderwijs. Mocht er in de toekomst voldoende draagvlak zijn, zal overwogenwordenoferookvoortgezet enpeuteronderwijsaangebodenkanworden. 4

6 2.2Onzedoelstellingen DeRioranjeSchool: Streefteractiefnaaromdekwaliteitvanhetonderwijscontinueteoptimaliserenendeschoolorganisatie teverbeteren. De kennis van de Nederlandse taal en cultuur op het vereiste niveau te brengen dat bij eventuele terugkeer naar Nederland of België er voldoende basis is om in te stromen in het basis en voortgezet onderwijs. Wilruimtebiedenaankinderendiehunmoedertaalopniveauwillenbrengen/houden. Streeftnaarminimaal25leerlingenvoorgroterestabiliteitencontinuïteitvoorindetoekomst. 2.3Onzeuitgangspunten Sfeeropschool Weprobereneenzoaangenaammogelijkesfeerindeklastebewerkstelligendooro.a.tewerkeninkleine subgroepenenruimtetebiedenvoorontlading. Veiligpedagogischklimaat Het accent ligt op het scheppen van een pedagogisch klimaat dat kinderen uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft. De focus ligt op wat ze goed kunnen en door verschillende rollen en samenwerking krijgendekinderenvolopdegelegenheiddeverschillendesocialevaardighedenteoefenenentelerenvan enmetelkaar. Onderwijsopmaat Erwordtinhetonderwijszoveelmogelijkrekeningwordtgehoudenmethetverschilinkennisniveauwat betrefthetnederlandstaalonderwijswaarmeekindereninstromen;hetverschilinleermogelijkheden;het karaktervankinderenendewensenvandeouders. Gedifferentieerdeinstructie Door middel van doelmatig klassenmanagement ligt het accent op het organiseren van zinvolle leermomentenvoorallekinderenmetdaarbijruimtevooreigeninbreng. Communicatie We streven naar een open respectvolle communicatie tussen de leerlingen, ouders, leerkrachten en bestuur. Dekomendejarenzulleninhettekenstaanvanprofessionaliseringenpositioneringvandeschool.Waarbijerop diversegebiedeneenaantalspeerpuntenzijn.denadrukzalkomenteliggenophetonderwijs,kwaliteitsbeleiden debestuurlijkeorganisatie. 2.4Aanname Onze school richt zich op een onderwijsaanbod voor kinderen met een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland. Nieuwe leerlingen kunnen in principe gedurende het gehele lesjaar worden aangemeld via het adres: De plaatsing van nieuwe leerlingen gebeurt aan het beginofhalverwegeeensemester. OpditmomentisplaatsingopdelocatieBarraalleenmogelijkvoorleerlingendieingeschrevenstaanbijdeBritish School.Erzijngesprekkengaandeomveranderinghierintebrengen.Natuurlijkiselkeleerlingvanhartewelkom opdelocatieinbotafogo. VoordeaannamevannieuweleerlingenvoorDeRioranjeSchoolzijncriteriaopgesteldenisereenprocedurevoor intakeenplaatsing. Belangrijkvooraanname: Deleerlingheeftopdedatumvanaanmeldingeenleeftijdvanmeerdan3jaaren11maanden,meteen maximaleleeftijdvan14jaar. Voor het taalaanbod is het belangrijk dat minimaal één ouder Nederlands spreekt met het kind in de directecommunicatie.ditkunnenspecifiekemomentenzijnbinnengezinssituatiewaarbijdenederlandse taalwordtgesproken(denkaangezamenlijkemomentenzoalstijdenseenspelofaantafel). Deschoolkanvoornieuweleerlingenvan7jaarenouderdiehetNederlandsalsvreemdetaalaangeleerd krijgen, en/of een achterstand van meer dan twee jaar hebben, geen apart onderwijsinhoudelijk programmaaanbieden.voordezeleerlingenwordtgeadviseerdeerstprivélestevolgen. DeoudershebbenkennisgenomenvandeAlgemeneBepalingenenhetAanmeldingsformulieringevuld enondertekendvoorakkoord. 5

7 Naaanmeldingwordtuwkinduitgenodigdvooreengratisproefles.Opbasisvandeleeftijdzaldeleerlingbijde betreffendeleerkrachtengroepwordengeplaatst(onder ofmidden /bovenbouw).tijdensdeproeflesdraaitde leerlingvolledigmeemetdelesenwordternaderkennisgemaakt. Tijdensofvlaknadeleszaldedirecteuronderwijszakeneenintakegesprekhoudenmetdeouders.Hierbijwordt de ouders gevraagd naar (indien aanwezig) het leerlingendossier van de vorige door het kind bezochte Nederlandse school. Er zal uitvoerig gesproken worden over de schoolloopbaan van de leerling en het niveau waaropdeleerlinghetnederlandsbeheerst.daarnaastzullendewederzijdseverwachtingenwordenuitgewisseld tenaanzienvanonderwijsaanbod,resultateneninzetvanouders,leerlingenenschool. Specifiekeonderwijsbehoeften/zorgleerlingen De leerkrachten staan open voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften indien dit organisatorisch en onderwijskundighaalbaaris.bijaannameishetvanbelangominoverlegmetdeouders,directieenhetbestuurte beoordelenofereenspecifiekprogrammakanwordeningezet. 2.5Absentiebeleid Het onderwijs aan een NTC school is niet vrijblijvend. Om kwaliteit te kunnen bieden is het noodzakelijk dat de leerlingenaanwezigzijntijdensdelessen.daarnaastverwachtenwijdatdeleerlingenookaandecultuurlesdagen deelnemen,georganiseerdineenweekendoftijdenseenvrijedagvanalledagscholen.deleerkrachtenhouden een absentielijst bij. Mocht uw kind echter niet aan een les of activiteit kunnen deelnemen vanwege ziekte of andere dringende zaken dan verwachten wij dat u dit tijdig meldt aan de leerkracht. Dit kan per of telefonisch.telefoonnummersvandeleerkrachtenvindtuinhoofdstuk10internecontacten. Mochtuwkindvoorlangereperiodeafwezigzijndandientudittemeldenbijdedirecteuronderwijszaken. Hoofdstuk3 Organisatievanhetonderwijs 3.1Derichtingen HettaalniveauvanleerlingenopeenNederlandseschoolinhetbuitenlandwordtuitgedruktinRichting1,2of3. VoorhetbepalenvanderichtingwordtgekekennaarhoegoeddeleerlinghetNederlandsbeheerst.Datniveau wordt mede bepaald door de hoeveelheid en de kwaliteit van het Nederlandse taalaanbod thuis en op school. Derichtingenwordenalsvolgtgedefinieerd: Richting1 DeleerlingheefthetniveauvanleeftijdsgenoteninNederland. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij of zij op 12 jarige leeftijd ten minste referentieniveau1f*hebbenbereikt. Richting2 DeleerlingheefteenachterstandvanmaximaaltweejaaropleeftijdsgenoteninNederland. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij of zij op 14 jarige leeftijd ten minste referentieniveau1fhebbenbereikt. Richting3 DeleerlingheefteenachterstandvanmeerdantweejaaropleeftijdsgenoteninNederland. Ofenwanneerreferentieniveau1Fwordtbereiktverschiltperindividueleleerling. *referentieniveaus : 1F staat voor fundamentele kwaliteit. Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. De wet is een sectoroverstijgende regeling. Dit om de inhoudelijke samenhangtussendeverschillendesectorentebewerkstelligen.voormeerinformatie:www.taalenrekenen.nl 3.2OvereenkomstenenverschillenmetNederland HetNederlandstaalonderwijsbijdeRioranjeSchoolverschiltquaopzetnagenoegnietvanhettaalonderwijsin Nederland.DeRioranjeSchoolmaaktgebruikvanerkendeenregulieretaalmethodesenvanhetCITO toetssysteem.ditobjectieftoetsmiddelwordtdoor80%vandescholeninnederlandgebruikt. Hetgrootsteverschilzitinhetaantallesurentaalperweek.InNederlandkrijgteenleerlinggemiddeld8uurtaalles perweek,terwijlbijderioranjeschool,deleerlingentweeenhalfuurtaallesperweekkrijgen.deactieverolvan deouder(s)intaalverwervingnederlandsvandeleerlingisdusvangrootbelangindezesituatie. 6

8 3.3Deorganisatievandelessen Wewerkenoponzeschoolmetkleineheterogenegroepen.Binnendezegroepenwordtgedifferentieerdgewerkt, zodat elke leerling op eigen niveau les krijgt. De lesinhoud is afgestemd op het niveau van het Nederlands en leeftijdvandeleerling.opdiemanierstimulerenwehetzelfvertrouwen,dezelfstandigheidendesamenwerking. Wijstrevennaarlesgevenopniveaueneenindelingvanmaximaaldrieleerjarenperleerkracht.Deindelingvande groepen 1 tot en met 8 zijn geclusterd in een onder midden en bovenbouw en zal per locatie verschillen. Dit is afhankelijkvanhetaantalleerlingenenniveau.tweemaalperjaarevaluerenwijonzegroepsindeling. Indelingperiodeaugustus december2013 LocatieBarra Maandag: uur Bouw: Leerkracht: Onderbouw JufHeleen Middenbouw JufAnne Bovenbouw MeesterMarius LocatieBotafogo Zaterdag: Bouw: Leerkracht: Onderbouw JufHeleen Middenbouw JufAnne Bovenbouw MeesterMarius 3.4Onderwijsaanbod Hetonderwijsoponzeschooliseropgerichtdatdeleerlingen: vaardighedenontwikkelenwaarmeezedenederlandsetaaldoelmatiggebruikeninsituatiesdiezichinhet dagelijkslevenvoordoen kenniseninzichtverwervenomtrentbetekenis,gebruikenvormvandetaal; plezierhebbenenhoudeninhetgebruikenenbeschouwenvandetaal. Wezullenonsgaanrichtenopdiversedoorlopendeleerlijnentaalbasisonderwijs,metalsreferentiekaderdevier taaldomeinen: 1. Mondelingetaalvaardigheid 2. Leesvaardigheid 3. Schrijfvaardigheid 4. Begrippenlijstentaalverzorging (bron:www.leerlijnentaal.nl) AanbodOnderbouw: Er wordt gewerkt met de methode De Leessleutel voor groep 1 2. Door middel van prentenboeken, verhalen, expressie,tekenen,knutselenenzingenwordtdetaalvaardigheidvandekinderenbevorderd. Aandehandvanthema swordtdemondelingetaalvaardigheid,dewoordenschat,dezinsvorming,hettaalbegrip (bijvoorbeeld rijmen en uitspraken) en het verhaalbegrip (voorloper van begrijpend lezen) ontwikkeld, gestimuleerd en uitgebreid. Er wordt aandacht besteed aan letters en woorden, dit wordt onder andere met behulpvandeletterwoordmuurgedaan. AanbodMiddenbouw: Voor het beginnende leesonderwijs in groep 3 wordt de methode De Leessleutel groep 3 gevolgd. Uit deze methoden wordt een selectie van de leerstof gemaakt volgens de NTC module vanuit het NOB. De leerlingen in deze leeftijdsgroep leren op de dagschool lezen en schrijven en als NTC school gaan we mee in dit proces. De leerling oefenen het schrijven van de letters, klanken en woordjes. Elke week krijgen zij één of twee nieuwe woordenmeteennieuweletterofklankaangeboden.dezemethodeheeftalsbasisthema swaardewoordenaan gerelateerdzijn. 7

9 AanbodMidden /Bovenbouw: Weonderscheidensprekenenluisteren,lezen,schrijven,(stellen),spellingentaalbeschouwing.Voordegroepen4 tot en met 8 wordt de methode 'Taal Actief 3' gebruikt, waarbij een selectie van de leerstof wordt gemaakt volgensdentc modulevanuithetnob.erwordttelkensvierwekenaaneenthemagewerkt. Woordenschat en spelling krijgen extra aandacht binnen het lesprogramma. Daarnaast maken we vanaf midden groep 4 gebruik van aanvullend materiaal voor begrijpend lezen. De digitale methode Nieuwsbegrip, waarbij teksten omtrent actuele en culturele onderwerpen als basis dienen voor het aanleren van begrijpend lezen strategieën.naastwerkenvanuitdemethodewordterveelaandachtgeschonkenaancoöperatievewerkvormen, boekverslagen,hetmakenenuitvoerenvanpresentatiesendiversewerkstukken. Voordekeuzesenaanschafvannieuweschoolmaterialenvolgenwedeadviezenenvoorschriftenvandestichting NOBvolgenenraadplegendiverseNTC scholen. 3.5Cultuuronderwijs Om de verbondenheid met de Nederlandse en Belgische / Vlaamse cultuur in stand te houden, worden er cultuurlessengeorganiseerdvoordeonder middenenbovenbouw.derioranjeschoolorganiseerthiervoortwee cultuurlesdagen per schooljaar, waarbij diverse cultuuraspecten in een thema aan bod komen. Als bron voor de lessen wordt er gebruik gemaakt van de methode van het NOB Nederland in zicht. Gedurende het schooljaar wordenertijdensdetaallessenspecialegebeurtenissenen/offeestdagenmetdekinderenbesprokenofgevierd. Koningsdag en Sinterklaas worden samen met de Nederlandse Vereniging georganiseerd en gevierd met de NederlandseenBelgischegemeenschap. Voorkomendschooljaarzijnerideeënomvooralleleerlingeneenschoolkampteorganiserenomdecultuur en taallesuren uit te bereiden. Dit zal georganiseerd worden in een weekend of tijdens een vrije dag van alle dagscholenenvormteenonderdeelvanhetonderwijsprogramma. 3.6Huiswerk DestichtingNOBadviseertom3uurlesperweektegeven,waarvan30minutencultuuronderwijs.Indehuidige opzetbestaandelessenuittweeeneenhalfuurtaalonderwijs(incl.pauze)metalsnoodzakelijkeaanvullinghet huiswerk. Dit is belangrijk om de vaardigheden en kennisverwerving vanuit de lessen te ondersteunen en te verdiepen.wanneereenleerlingzijnhuiswerknietheeftkunnenmakenzalhetingehaaldmoetenworden. ErwordtvanuitDeRioranjeSchooleenactieverolvandeoudersgevraagdomhethuiswerktebegeleideneneen plaats te geven binnen de wekelijkse routine van het gezin. Het onderwijsteam heeft een themabrief opgesteld mettipsenadviezenomsamenmetuwkind(eren)tewerkenaandeopgegevenopdrachten. Eencentraletip:Kieselkeweekeenvastedagentijdstipvoorhethuiswerkenzorgdatuwkindelkedagevenin aanrakingkomtmetdenederlandsetaal(kletsen,luisterenoflezen). Woordenschatenkoelkastwoorden KinderendieinhetbuitenlandwonenhebbenvaakeenbeperktereNederlandsewoordenschatdankinderendiein Nederlandwonen.Webestedentijdensdelessendaaromveelaandachtaanwoordenschat.Allegroepenkrijgen minimaalzeswoordenperweekmeenaarhuiswaarvanzedebetekenismoeten(leren)kennen. Dit zijn de koelkastwoorden. De bedoeling is dat ouders thuis deze woorden in hun gewone taalgebruik integrerenzodatdekinderendezewoordenvaakhorenenzodoendelerenbegrijpenenzelfgaangebruiken. Biebkist Gezien de beperkte lestijd is het uitermate belangrijk dat uw kind thuis regelmatig Nederlandse boeken leest. (Voor)lezenisergbelangrijk,daarommogendekindereniedereweekeenboeklenenuitdeschoolbibliotheek.Er wordtgewerktaanuitbereidingvanhetassortiment.wanneeruinhetbezitbentvanwanneerdebiebkistgereed is,kuntuookaltijdeenextraboekuitonzebibliotheeklenenwanneerugeennederlandsekinderboekenheeft. Hoofdstuk4 Hoewordendeontwikkelingenvandeleerlinggevolgd 4.1Leerlingvolgsysteem Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken we gebruik van een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Tijdens de lessen signaleert de leerkracht welke hiaten er zijn in de ontwikkeling en welke fouten herhaaldelijk terugkeren. Door middel van de toetsen en analyse uit de methode worden de gemaakte opdrachtenenvorderingentijdensdeactiviteitenindelessenzonauwkeurigmogelijkgevolgd. 8

10 De CITO toetsen worden jaarlijks afgenomen om zo de voortgang van de Nederlandse taal bij de kinderen nog beter te kunnen volgen. De uitkomsten van de toetsen worden geanalyseerd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Onderdeelvanhetleerlingvolgsysteemishetdigitaleleerlingdossier,demapdievaniedereleerlingbijgehoudenzal worden.daarinworden,behalvederesultatenvantoetsenenobservaties,gegevensopgenomenoverdeleerlingbesprekingen,gesprekkenmetouders,rapporteneneventuelespecialeonderzoekenenhandelingsplannen.het leerlingdossierisalleentoegankelijkvoordeleerkrachtendedirecteuronderwijszaken.ookouderskunnenaltijd hetdossiervanhunkindinzien. Tweemaalperjaarwordenderesultatenbesprokenenweergegevenineenrapport.Wijnodigendandeoudersuit omdevorderingentebesprekentijdenseen10minutengesprek. Daarnaastwordthetdossiernietalleengebruiktomdeontwikkelingvanhetkindtevolgen,maarbijeeneventuele overgang naar een andere school zal informatie uit het dossier de nieuwe school een goed beeld van het kind geven.bijeenovergangvaneenkindnaareenandereschoolblijfthetorigineledossieropschool,zodatdaarbij navraagopeenlatertijdstipdoordeschoolopkanwordenteruggevallen.denieuweschoolontvangtnaasthet onderwijskundigerapporteenkopievandebelangrijkstestukkenuithetdossier. 4.2.Toetskalender Deleerlingenwordengetoetstzoalsonzetaalmethodesdatvoorschrijvenmetmethodegebondentoetsen. Daarnaast nemen wij ook van CITO de TVK (Taal Voor Kleuters) af en de AVI/DMT toetsen, Begrijpend Lezen, Woordenschat en Spelling. Een leerling moet worden getoetst op het niveau waarop hij les krijgt. Richting 1 kinderenzijndaarinvergelijkbaarmetdenederlandsesituatie.voorrichting2 kinderenzalmeestalgeldendateen toetsvaneenoftweejaarlagerwordtafgenomen.alleleerlingenvandeonder,midden enbovenbouwworden eenpaarkeerperjaargetoetst.nadezeperiodekrijgenouderseenterugkoppelingvanderesultaten. Afgelopen periode(februari/ maart 2013) zijn alle leerlingen van de onderbouw met de TVK(Taal Voor Kleuters) getoetstendemidden enbovenbouwmetspellingenavi/dmt.inseptemberzullenindemidden enbovenbouw detoetsenwoordenschatenbegrijpendlezenwordenafgenomen. Vanaffebruari2014zullenwesynchroonlopenmethetvoorgeschreventoetsingskadervandeInspectievanhet OnderwijsenvolgenwederichtlijnenvanuithetNOB. 4.3Zorgvoorleerlingen Soms heeft een leerling extra zorg nodig. Daarom zal onze school het systeem van leerlingzorg verder ontwikkelen.onderwijsopmaatbetekentvooronsookzorgopmaat,waarbijwesamenmetuenuwkindkijken wateropdatmomentnodigis.omeventueleproblemensneloptesporen,besprekendeleerkrachtennaiedere toetsperiode samen de resultaten van alle leerlingen. Zowel onvoldoende resultaten als heel goede resultaten kunnenaanleidingzijnvoorextrazorg.uiteraardwordtualsouderhierovergeïnformeerd. Deschoolvolgtenstimuleertdeontwikkelingvandeleerlingenenstreeftdaarbijnaarhetzelfdekwaliteitsniveau alsdescholeninnederland.wanneereenleerlingzichopvallendsnellerontwikkeltdanverwacht,wordtgezocht naaruitnodigendaanvullendmateriaalomkennisteverdiepen. Voorleerlingenmetonvoldoenderesultatenofanderespecifiekebehoeftenzullenwijindetoekomstinoverleg metdeoudersendeleerkrachteenzogehetenhandelingsplanopstellen.hierinstaatwelkeextrazorgdeleerling zalkrijgenenopwelkemanier.dezorgvindtzoveelmogelijkplaatsindeklas,waarbijookdeeigen,vertrouwde leraareenbelangrijkerolspeelt. 4.4Vertrekleerling Wanneereenleerlingvertrektnaareenandereschool,iserindelaatsteweekvoorvertrekeeneindgesprektussen de ouders en leerkracht. Daarin overhandigt de leerkracht aan de ouders een Rioranje certificaat en voor de nieuweschool,eenonderwijskundigrapport.daarnaastbesprekenwesamenmetuenuwkindaandehandvan het leerlingdossier welke mogelijkheden uw kind heeft en wordt er een uitschrijvingsbewijs overhandigd. Als oudersontvangtukopieënvandedesbetreffendestukken.deschoolbewaartdeoriginelen. Navertrekwordtunadriemaandenbenaderdomonsviaeenenquetetelatenwetenhoedeaansluitingmetde nieuweschoolbinnennederlandsonderwijsisverlopen. 9

11 Hoofdstuk5 Hetonderwijsteam 5.1.Kennismakingmetonderwijsteam Deschoolheeftmomenteeldebeschikkingovereendirecteurendrieleerkrachten.Vandedrieleerkrachteniser éénvolledigbevoegdprimaironderwijs(po)entweeanderestaanondersupervisievandedirecteur onderwijszaken(volledigbevoegd),welkegeenlesgevendetakenuitvoert. Hetonderwijsteamontvangtopditmomentvrijwilligeassistentieindevormvanpraktische hands on activiteiten enassistentietijdensdelessenindeonderbouw. Hetteamisgemotiveerdencreatiefomvaniederelesweerietsleerzaamsenleukstemaken. Westellenzeaanuvoor: MijnnaamisMiriamGouwensenwoonnudriejaarsamenmetmijngezininRiodeJaneiro.Ikben hierkomenwonenvoorhetwerkvanmijnman,maaralsnelzagikeenmooieuitdaginginhet opzetten van een Nederlandse school. Na de PABO heb ik Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en gewerkt als intern begeleider, coördinator en schoolpsycholoog binnenhetspeciaalbasisonderwijs.mijnbaanalsonderwijsconsultanthebikdestijdsopgegeven om het avontuur in Rio aan te gaan. Met veel plezier en toewijding ga ik de uitdaging aan als directeur onderwijszaken, met als doel het waarborgen van goed onderwijs voor nu en in de verretoekomst! MijnnaamisHeleenvanderHarst,namijnopleidinginDenHaagbenikeengrootaantaljaren werkzaamgeweestopeenbasisschoolindebinnenstadvandenhaag,alsleerkrachtenadjunct directeur.in1996benikhetavontuuraangegaanomnaarhetbuitenlandtegaan. NainMaleisië,EngelandenNigeriafulltimetehebbengewerktopNederlandsedagscholen,zijn wijvoorhetwerkvanmijnmaninoktober2012naarriodejaneiroverhuisd. Voor mij is het NTC onderwijs een nieuwe uitdaging. Met veel plezier maak ik deel uit van het Rioranjeteam. Dag, ik ben Marius Geertsema. Een korte schets van mijn achtergrond: Ik ben op 12 maart 1981 geboreninzwolleenhebmijnmiddelbareschooltijddoorgebrachtinamersfoort.daarnabenik filosofiegaanstudereninleidenenlaterinamsterdam.namijnstudiehebikdriejaarmetveel plezier voor de klas gestaan in de bovenbouw van een middelbare school in Kampen en in Dronten.Ikbennualeenjaardocentmidden enbovenbouwvanderioranjeschool.hetwerken met basisschoolkinderen vormde een nieuwe uitdaging voor mij maar is heel goed bevallen. Kinderenvandezeleeftijdkunnenjeelkedagweerverrassen!Naastmijnwerkzaamhedenvoor derioranjeschoolpromoveerikindefilosofieaandeuniversiteitpuc.inmijnvrijetijdspeelik graaggitaar. MijnnaamisAnneDorst,ikben29jaarenikwoonenwerksinds2008inRiodeJaneiro.Nadatik in Utrecht mijn studie journalistiek heb afgerond ben ik in 2007 voor zes maanden naar Rio gegaan om Portugees te leren en als vrijwilliger Engelse les te geven in de wijk Vidigal. Het lesgeven en werken met kinderen beviel me heel goed! Ik besloot de TEFL cursus te doen (Teaching English as a Foreign Language) en inmiddels sta ik alweer vijf jaar voor de klas als leraresnederlands,engelsenduits.behalveinbraziliëhebikookzevenjaarinduitslandenéén jaarindev.s.gewoond,dusweetwathetisomeenpolyglottezijn! MijnnaamisEllyZinnemersenikwoonsindsjanuari2013inRiodeJaneiro. NamijnopleidingHBO JeugdwelzijninAmsterdamhebiktweejaargewerktopeendagverblijf vooroudereverstandelijkgehandicapten(dvo),toenbenikmetmijnmanvoorzijnwerknaar hetbuitenlandvertrokken.wijzijnintotaaltienjaarweggeweest,innigeria,insingaporeenin Maleisiëenikheboveralwelietskunnendoenmet(gehandicapte)kinderen,watikookzo ontzettendleukvind!bijterugkeernaarnederlandineenbuurthuisgewerktopde peuterspeelzaal,eenparticulierepeuterspeelzaalenuiteindelijkopdebasisschoolvanmijn kinderenterechtgekomenalsleraarondersteuner,degym jufvandekleutersenbegeleidstervan schoolkampenvangroep7en8.inrioondersteuniknudeonderbouwopderioranjeschoolmet veelplezier! 10

12 5.2Absentieleerkracht Erkunnenredenenzijndatleerkrachtendelessennietkunnengeven.Inderegelzalervoorvervangingworden gezorgd,zodatdelessenvandeleerlingengewoondoorgangkunnenvinden.mochtoméénofandereredende afwezigheidonverwachtszijnenouderskunnennietoptijdgeïnformeerdwordendanwordtvooropvangvande leerlingen gezorgd. Er zullen dan combinaties van groepen worden gemaakt. De leerkrachten hebben per bouw eenspecialelesvoorbereidindeleerkrachtenmap,dieteallentijdendooreeninvallergegevenkanworden. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de leerkracht zal het bestuur in samenwerking met directeur onderwijszakenvoorvervangingzorgenenlesuitvalproberentevoorkomen. 5.3Personeelsbeleid DeleerkrachtenzijndemotorvanDeRioranjeSchool.ZijbereidendeNederlandsetaalencultuurlessenvooren zorgenvoorhetonderwijsvanalleleerlingen. Inzetvanhetaantalleerkrachtenissterkafhankelijkvanhetleerlingenaantal,deleeftijdenvandeleerlingenende niveauverschillenbinneneengroep.ditkansomsbetekenendaterineengroepmeteenvrijwilligassistentmoet wordengewerkt.opditmomenttrektderioranjeschoolhunleerkrachtenlokaalaan. Hetisbelangrijkdatleerkrachtenenbestuurdeontwikkelingeninhetonderwijsblijvenvolgenensteedswerken aan het vergroten van hun deskundigheid. Het NOB biedt ieder jaar in Nederlandspeciale bijscholingsdagen aan voor de leerkrachten en bestuursleden. Van 7 10 juli 2013 zullen de leerkrachten Heleen van der Harts en Anne Dorst,dedirecteuronderwijszakenMiriamGouwensenbestuurssecretarisNellekedeHeer,deelnemenaandeze bijscholingsdagen.deopgedanekenniszalwordenoverdragenbinnenhetonderwijsteamenbestuur. Daarnaastwordtervakliteratuurbijgehoudenenbezoekenwijregelmatiginformatievesitesomopdehoogtete blijvenvandeonderwijskundigeontwikkelingeninnederland. Hoofdstuk6 RolvandeOuders 6.1.Wederzijdseverwachtingenenbetrokkenheid Vanhetonderwijsteamenbestuurwordtverwachtdatzijhandeleninhetbelangvanhetkind.Wedoenonsbest omdeschoolzotoegankelijkmogelijktemakenvoordeouders.ouderskrijgenzoveelmogelijkinformatie. Hetschoolplanisopditmomentinontwikkeling;hetbestuurzaluopdehoogtestellenwanneeruditdocument terinzagekuntinzien.hetleerlingdossiervanuwkindkuntuteallentijdeaanvragenbijdirecteuronderwijszaken. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor goede communicatie. Juist in het kader van het NTConderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereikenniveauvannederlandsetaalbeheersing. 6.2Watkunnendeoudersvandeschoolverwachten? De Rioranje School vindt het belangrijk de ouders goed te informeren over de gang van zaken op school en de vorderingen van hun kind zonder dat zij overstelpt worden met informatie. We maken gebruik van de onderstaandeinstrumenten: deschoolgids deschoolkalender denieuwsbrief rapportenencitouitslagen 10 minoudergesprekken dewebsite(inontwikkeling) facebookpagina(geslotengroep)derioranjeschoolinrio Per ontvangt u naast deze schoolgids, de nieuwsbrief van het onderwijsteam en bestuur. In deze nieuwsbrievenwordteenduidelijkoverzichtgegevenvandeactiviteitendieukuntverwachten.daarnaastzaler twee keer per jaar een algemene ouderbijeenkomst worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal de algemenegangvanzakenoponzeschoolzoweldoorhetbestuuralsdoordeleerkrachtenwordentoegelicht. Oudersendeleerkrachtkunnenhetinitiatiefnementoteengesprekoverdeleerlingenwanneerzijvindendathier aanleidingtoeis.ukunthiervoorteallentijdeeenafspraakmetdedesbetreffendeleerkrachtmaken. 11

13 6.3Watverwachtdeschoolvandeouders? De lesmomenten zijn beperkt. Dit betekent dat de rol van de ouders in het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal van essentieel belang is. Hierbij gaat het vooral om het spreken van Nederlands, lezen van NederlandstaligeboekenenNederlandsetelevisiekijkenthuis.Daarnaastzijnhetzorgdragenvoorhetmakenvan huiswerkenhetzoveelmogelijkbeperkenvanverzuimergbelangrijkvoorhetleer enhetgroepsproces. 6.4Ouderparticipatie DehulpvanoudersbijeenkleineschoolalsDeRioranjeSchoolisonmisbaar.Westelleneenactievebijdragevan ouders zeer op prijs door hun kinderen te stimuleren en eventuele hand en spandiensten te verlenen voor de school.wijzijnervanovertuigddatditbijdraagtaandegoedesfeeropschoolenhetmotiverenvandekinderen. Opditmomentwordenwedoorveelenthousiasteoudersondersteund. VoordelocatieBotafogoiseenfacilitairedienstopgezetonderleidingvaneenouder.Zowordenonderanderede leerkrachtengeholpenmethetklaarmakenvandelesruimtesentijdensdepauzesgeholpenmetdrinkenvoorde leerlingen.ookinbarrawordthetonderwijsteamondersteunddooreenvrijwilligeouder. OpdelocatieBotafogoenBarrahelpenoudersmethetuitzoekenenuitlenenvanbibliotheekboeken. Voor de culturele activiteiten is er een cultuurcommissie ingericht waar ook ouders van leerlingen vrijwillig in participeren. HeeftubelangstellingomdeDeRioranjeSchoolactieftesteunen?Heeftueenideehoeuuwbijdragekanleveren, danhorenwijdatnatuurlijkheelgraag.wijdenkenonderandereaandevolgendemogelijketaken: bestuursfuncties kascommissie bibliotheek assistentiebijbuitenschoolseactiviteitenencultuurevenementen assisterenbijlessen,zoalsleesvadersen moeders lidvandiversecommissiesofwerkgroepen administratieveondersteuning 6.5Problemenen/ofklachten Als er zich problemen op school voordoen of als u ergens ontevreden over bent of suggesties hebt voor verbetering, verzoeken wij u om dit allereerst met de desbetreffende leerkracht en/of locatiecoördinator te bespreken.mochthieruitgeenoplossingnaartevredenheidkomen,danzaldedirecteuronderwijszakenworden gevraagdhierbijtebemiddelen.indienditniettoteenbevredigendeoplossingleidt,kuntucontactopnemenmet hetschoolbestuur.wiltueenofficiëleklachtindienendanverzoekenwijuditschriftelijktedoen. Vertrouwenspersoon Soms kunnen de problemen van dien aard zijn dat u die liever niet met een leerkracht of bestuurslid bespreekt. Voor die gevallen kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon verbonden aan de school. De vertrouwenspersoonheefteenberoepsgeheimenkanalleenzakenoverhetgesprekloslatenalsdepersoondie het gesprek heeft aangevraagd daar ook toestemming voor geeft. Naast ouders kunnen ook leden van het onderwijsteamenanderevrijwilligerseenberoepdoenopdevertrouwenspersoon. Vertrouwenspersoon:AnneKeuning, AnneKeuningheeftveelprofessioneleervaringophetgebiedvansociaalenmaatschappelijkwerkinNederlanden inbrazilië.zeheeftdaarnaastruim20jaarveelvrijwilligerswerkgedaanvoordenederlandsegemeenschapinrio dejaneiro. De klachtenregeling van De Rioranje School is op dit moment in ontwikkeling, het bestuur zal u op de hoogte brengenwanneerudezeterinzagekuntopvragen. Mochtdeaardvandeklachtenafhandelinginonderlingoverlegnietmogelijkzijnofheeftdeklachtenafhandeling nietnaartevredenheidplaatsgevonden,dankuntuberoepdoenopdeklachtenregelingnederlandsonderwijsin het Buitenland. Meer informatie over klachtenregeling kunt u vinden op de website van de stichting Nederlands OnderwijsBuitenland.:www.stichtingnob.nl Vertrouwensinspecteur Klachtendiebetrekkinghebbenopseksueleintimidatiekunnenwordendoorverwezennaarhetcentralemeldpunt vertrouwensinspecteurs in Nederland. Op dit centrale meldpunt is dagelijks tussen 8.00 uur en uur 12

14 (Nederlandse tijd) een vertrouwensinspecteur voor advies bereikbaar via: telefoonnummer Devertrouwensinspecteuradviseertuitsluitendingevalvanseksueleintimidatie. 6.6Inspraak Deschoolheeftinrechtspositionelezindevormvaneenstichtingdatwordtbestuurddoorhetschoolbestuur.Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid niet alleen over de financiële, administratieve en organisatorische zaken maar ook over de onderwijsinhoudelijke kwesties. Een aantal zaken hebben een openbaar karakter, waaronder de financiële balans, begroting voor het komende jaar en het schoolplan. Ook kunnen de ouders nieuwe voorstellen of ideeën presenteren aan het bestuur. Deze zullen op zijn vroegst in de eerstvolgende bestuursvergaderingwordenbesproken.inallegevallenzullendebetrokkenouderszosnelmogelijkopdehoogte worden gebracht. De inspraakprocedure zal in de toekomst verder ontwikkeld worden. Het bestuur houdt u hiervanopdehoogte. Hoofdstuk7 Kwaliteitszorg 7.1Ontwikkelingenbinnenonzeschool DeRioranjeSchooliseennieuweschoolendaardoorvoortdurendinontwikkeling.Hetonderwijsteamrichtzichop dit moment op de lessen en werkt hard om de kwaliteit te blijven verbeteren. Daarvoor hebben ze om de twee wekenteamvergaderingenenonderlingveelcontact. Hetbestuurisbezigmethetopzettenvanhetbeleidaangaandedeschoolorganisatiemetalsfocuseenduidelijke taakverdeling, verantwoordelijkheden en financieel beleid. Het bestuur vergadert op dit moment om de twee wekenopzaterdagmorgenopdebotafogolocatie. Overbelangrijkeontwikkelingenwatbetreftonderwijskwaliteitenbeleidszakeninformeerthetbestuurdeouders engeïnteresseerdenviadenieuwsbrief. 7.2Kwaliteitszorgbeleid Het kwaliteitsbeleid dient ten minste eens per vier jaar te worden vastgelegd in het schoolplan, dat wordt ontwikkeld in samenspraak met het NOB. Het schoolplan speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de schooltijdenshetbezoekaandeschooldoordeinspectievanhetonderwijs.jaarlijkswordternaaraanleidingvan zelfevaluatie een verbeteringsplan opgesteld om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Om te kunnen vaststellen hoe we het als school doen zullen in de toekomst ouders en de leerlingen van de hoogste groepen jaarlijkseenenquêteformulierontvangen.deresultatenvandezeenquêtewordenindenieuwsbriefaandeouders medegedeeld. Hetschoolplankuntuterinzageopvragenbijhetbestuurzodradezedefinitiefis,wijzullenuhiervanookopde hoogtestellen. 7.3Kwaliteitscontrole Tussentijds vindt er regelmatig overleg plaats tussen bestuur en directeur onderwijszaken en met het NOB. Het NOB ondersteunt de school en adviseert op verzoek. Daarnaast wordt de kwaliteit van de school minimaal één keerpervierjaargecontroleerddoordeinspectievanhetonderwijs.deresultatenvandezecontrolewordenaan deoudersbekendgemaakt. 7.4Relatieschoolmetomgeving OnzegastlocatieszijnTheBritishSchoolinBarradaTijucaenTheBritishCommonwealthinBotafogo,relatieswaar wezuinigopmoetenzijn.detweeorganisatieszijnonsgoedgezindenhetbestuuronderhoudtdecontactenmet beide.mochtenerproblemenvoordoenopdelocatie,danspeelthetonderwijsteamditdooraanhetbestuur. Daarnaast zijn er prettige contacten met het Nederlandse en Belgische consulaat en wordt er regelmatig samengewerkt. OokmetdeNederlandseVerenigingteRio(NVR)heeftDeRioranjeSchooleennauwebandeneenaantalculturele activiteitenwordensamengeorganiseerd. 13

15 Hoofdstuk8 Resultatenvanhetonderwijs 8.IOnderwijsinspectie Deinspectiegaatnaofdeschoolgoedonderwijsgeeftenofderesultatenvandeleerlingenwelvoldoendezijn.Zij doetditdoortebeoordelenofonzeschoolvoldoetaaneenaantalkwaliteitseisenenbezoektgemiddeldeensin devierjaardenederlandsebasisscholenendentc locatiesinhetbuitenland. Voor het schooljaar 2013/2014 wordt er vanuit het schoolplan een jaarplan opgesteld. Hierin staan doelen die schoolbreedzijnopgesteld.halverwegehetschooljaarvindtereentussenevaluatieplaatswaarindedirecteurhet bestuuropdehoogtesteltvandevorderingenrondomhetjaarplan.aanheteindevanhetschooljaarevalueertde directeurdedoelensamenmethetbestuur. Aandehandvanobservatiedoordeleerkracht,demethodegebondentoetsen(toetsenvandeLeessleutel,Taal ActiefenNieuwsbegrip)endelandelijkgenormeerdetoetsen(CITO)wordtdevorderingperleerlinggevolgd.De scores van objectieve toetsen als CITO dienen beoordeeld te worden in de context van een NTC locatie. Deze verschiltuiteraardsterkvandievaneennederlandsedagschoolenderesultatenmogenhiernietlosvanworden gezien.denormeringvandetoetsendieweafnemenzijngebaseerdophetniveauvanleerlingendiedagonderwijs volgeninnederland.erisduseengrootverschiltussendegehanteerdenormgroepleerlingenvaneendagschool innederlandenonzentcleerlingen. Inhettaalonderwijszijnnietalleresultatenmeetbaarenincijfersuittedrukken.Bijonderdelenalsleesvaardigheid, spelling, grammatica en woordenschat zijn resultaten door middel van toetsen direct vast te stellen. Bij mondelinge taalvaardigheden is dat vaak moeilijker en hier beoordeelt de leerkracht zelf de vorderingen door middelvanobservaties. Vanaf de start van het kalenderjaar 2013 zijn er CITO toetsen en methodegebonden toetsen afgenomen. We hebbendezegegevensgebruiktalseenzogenoemde nulmeting vandeleerlingpopulatievan2012omeengoede inschattingtemakenvandeleerstof,lesdoelenenrichtingen1,2(3). Hoofdstuk9 Praktischezaken 9.1Aanvangvandelessen De leerkracht tracht altijd 15 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn, indien dit door de verkeerssituatienietmogelijkzalzijn,zalercontactwordengezochtmetdelocatiecoördinator.dezezorgtdater altijd iemand is voor de eerste opvang van de kinderen. De leerlingen dienen op tijd aanwezig te zijn om gezamenlijkmetdelessentebeginnenennietandereleerlingentestorentijdensdeles.deleerlingendienenook directnadelessenweeropgehaaldteworden. 9.2Veiligheid Dat uw kind in een veilige en prettige omgeving onderwijs ontvangt is een hele belangrijke taak van bestuur en onderwijsteam.uwkindmoetzichopzijn/haargemakvoeleninzijnofhaarleeromgeving. Voor beide locaties wordt door het bestuur in samenwerking met het onderwijsteam en facilitaire dienst, een reglementopgesteldmetaanwijzingenbetreffendedefysiekeensocialeveiligheid.inhetschoolplanzullendeze documentenwordenopgenomenennaderuitgewerkt. Erwordteencalamiteitenplanontwikkeldmetbetrekkingopsocialeenfysiekeveiligheid. Op beide locaties zijn bewakers aanwezig voor onze veiligheid: wij vragen alle ouders, leerlingen, leerkrachtenenbezoekershunaanwijzingenoptevolgen. Leerkrachten en facilitaire dienst weten wat te doen bij eventuele calamiteiten en de kinderen indien nodiginveiligheidtebrengen. Leerkrachten zijn in bezit van contactgegevens en zullen indien nodig in contact treden met ouders en bestuur. Brandoefeningenstaantweemaalperschooljaaringepland,opdelocatieBarravolgenoefeningenn.a.v. hetprotocolvandebritseschool. Hetbestuurzalinsamenwerkingmethetonderwijsteamdeproceduresopstellenenmetoudersblijven 14

16 evaluerenenverbeteren. 9.3Deouderbijdrage Met de ouderbijdrage worden alle noodzakelijke voorzieningen die met de school en het lesgeven te maken hebbenbetaald.dehoogtevandeouderbijdrageissterkafhankelijkvanhetaantalleerlingen,leerkrachtenenvan deleslocatie. OpditmomentbetalenwealleenhuurvoordeBotafogolocatie. Daarnaast ontvangt de school subsidie voor kinderen vanaf 4 tot 14 jaar via het NOB. Kinderen met een niet Europesenationaliteitkomenhelaasnietinaanmerkingvoorsubsidieenbetalenhetvolledigelesbedrag. De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk nieuw schooljaar vastgesteld. Indien de ouderbijdrage niet te declarerenisbijdewerkgever,zaldezewordenverminderdmetdevoordeleerlingontvangennobsubsidie.in gevalvantussentijdseinstromingzaleenaangepasteregelinggelden. De cultuurevenementen en buitenschoolse activiteiten dienen apart te worden betaald, de organisatie tracht de kostenzoredelijkmogelijktehouden. Achterindezeschoolgidsvindtudebijlagemetdetebetalenbijdrageendeeventuelekortingdieukuntkrijgen. 9.4Schoolverzekering ScholendiebijNOBzijnaangesloten,zijnautomatischWA verzekerd.nobheefteenwa verzekeringafgesloten waaralleaangeslotenscholenondervallen.nobbetaaltdepremievoordezeverzekering.dewa verzekeringis vanbelangalsonzeschoolaansprakelijkwordtgesteldvoorzogenaamdezaak ofletselschadeaanderden.deze verzekeringisvantoepassingalsdeschadenietopeenanderewijzegedektwordt,bijvoorbeelddooruweigen WA verzekering.deschoolisnietaansprakelijkvoorschadeofletselontstaandoornatuurverschijnselen,zoals bijvoorbeeldoverstromingenofaardbevingen. 9.5Sponsoring Delesgeldenendesubsidiesdekkennietdekostenvandeschool.Omdebegrotingsluitendtehouden,heeftde school hulp gevraagd aan bedrijven met binding met de school. Verschillende bedrijven zoals, Shell, Van Oord, Boskalis en The British school Rio de Janeiro hebben reeds besloten de school financieel te steunen. Waarvoor hartelijkedank. Medeaangegevendoordezebedrijven,streeftdeschoolnaareenbrederegroepvansponsoren. Hetgeenbetekentdatdeschoolvoortdurendopzoekisnaarparticulierenenbedrijvendiedeschooleenwarm hart willen toedragen. Niet onbelangrijk om te weten is dat dit fiscaal aantrekkelijk kan zijn; vanwege de ANBI (algemeennutbeogendeinstelling)statusvandeschoolzijndeinnederlandgedanegiftenfiscaalaftrekbaarvoor zowelparticulierenalsbedrijven. 15

17 Hoofdstuk10 Interneenexternecontacten 10.1Internecontactgegevens DeRioranjeSchool 1 e Contactpersoon:NellekedeHeer,bestuurssecretaris Telefoon: Skype:nellekeenanton PostadresNL: Munnickenveld10, 1621HMHoornNh 10.2Onderwijsteam MiriamGouwens HeleenvanderHarst AnneDorst MariusGeertsema Directeuronderwijszaken tel:(21) Leerkrachtonderbouwenlocatiecoördinator tel:(21) Leerkrachtmidden enbovenbouw tel:(21) Leerkrachtmidden enbovenbouw tel:(21) Skype:miriamgouwens 10.3Bestuur JohanVos Voorzitter NellekedeHeer Secretaris skype:nellekeenanton HansvanDiemen Penningmeester DianaNijboer Bestuurslid skype:nijboerd 10.4Vanbuitendeschool Inspecteurprimairenvoortgezetonderwijsbuitenland RijksinspectiekantoorBreda Postbus GKBreda T: StichtingNOB(NederlandsOnderwijsBuitenland) Parkweg20a 2271AJVoorburg Nederland T: W:www.stichtingnob.nl 16

18 Bijlage1 Deouderbijdrage Schooljaaraugustus2013 juni2014 Dehoogtevandeouderbijdragewordtelkschooljaaropnieuwvastgestelddoorhetbestuuropgrondvan kwaliteits éncontinuïteitsafwegingenenisafhankelijkvanhetaantalleerlingen,leerkrachten,huisvestingskosten, boekhoudkundigekosten,belastingenendonaties,etc. Ouderbijdrage NTC onderwijs DeRioranjeSchool Normaaltarief Declaratiebijwerkgevermogelijk. Gereduceerdtarief Declaratienietmogelijkbijwerkgever Inschrijvingvóór1oktober2013 Inschrijfgeldnieuweleerling 50R$ 50R$ jan juni uur 900R$ 900R$ aug dec uur 1.500R$ 1.000R$ jan juni uur 1.500R$ 1.000R$ Allebedragenzijninclusiefbruikleenvandeboekenendecito kosten,exclusiefwerkboeken enverbruiksartikelen. Voorgezinnenmet3ofmeerkindereniseenkortingvan10%vantoepassingopdeouderbijdrageindien hetnietdeclarabelisbijwerkgever. DeNederlandseoverheidgeeft,perleerlingtussende4en14jaaroud,subsidieaandeschool.Peildatum hiervooris1oktober. Kinderenmeteenniet Europesenationaliteitkomenhelaasnietinaanmerkingvoor subsidieenbetalenhetnormaletarief. Voorinschrijvingnadesubsidiepeildatumvan1oktobergeldthetnormaletarief,proportioneelverrekend naaraantallesuren. Debijdragevandecultuurlessenwordenperevenementbepaaldendienenvoorafafgerekendte worden. Deouderbijdragewordthalfjaarlijksinéénkeervoldaan.Betalinggeschiedtcontantaanhetbeginvande eersteles,bijdepenningmeester.hiervoorontvangtueenbetalingsbewijs.voorgezinnenmetmeer kinderenkandebetalinggespreidwordenoverdeeersteenopeenvolgendemaanden. HetbestuurvanDeRioranjeSchool RiodeJaneiro 1mei

19 Bijlage2 Algemenebepalingen Schooljaar AlgemeneBepalingen DezebepalingenbehorenbijdeovereenkomsttussenStichtingNederlandsTaalonderwijsJanuariRivierende ouderofwettelijkevertegenwoordigervandedeelnemendeleerling(en). 2. Deschool 2.1. DeRioranjeSchooliseendoorhetNederlandsMinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschaperkende schoolenvoldoetaandekwaliteitseisenvandenederlandseinspectievanonderwijsopbasiswaarvanzij peringeschrevenleerling mitsaanallevoorwaardenterzakevanisvoldaan subsidieontvangtvande StichtingNederlandsOnderwijsBuitenland( NOB ) Hetschooljaarlooptvanaugustustotenmetjuni. 3. Inschrijvenenplaatsing 3.1. Ukuntuwkind(eren)inschrijvenmiddelshetaanmeldingsformulier Omtoegelatentewordendientuwkindminimaaldeleeftijdvan4jaartehebben.Demaximaleleeftijd voortoelatingis14jaar Inschrijvinggeschiedtelknieuwschooljaarmiddelshetindienenvanvolledigingevuldenondertekend inschrijfformulierenkopieënvanpaspoortenvisumvandeleerling. DoorhetindienenvanhetondertekendeaanmeldingsformuliergaatuakkoordmetdezeAlgemene Bepalingen Aanmeldingvaneennieuweleerlingispasdefinitiefnabetalingvandeeenmaligeniet restitueerbare aanmeldingskostenvanr$ Nieuweleerlingenwordenuitgenodigdvooreenproeflesenervolgteenintakegesprekmetdeouders. Hetresultaatvanditintakegesprekspeeltmeebijdebepalingvanhetlesniveauvandeleerling Indieneenleerlingnietvoldoetaandeaannamecriteria,zalmetdeouderswordenbesprokenonderwelke voorwaardendeleerlingkanwordentoegelaten. 4. Lesurenenlocatie 4.1. Lesurenwordenalsvolgtonderverdeeld: A. Eénmaalperweek2,5uurtaalonderwijs.Binnendelestijdwordendiversethema svande Nederlandsecultuurgeïntegreerd. B. Thuiswerkenaanverplichtehuiswerkopdrachten(vanafgroep3). C. Viermaalperjaareencultureleles/activiteitvanca.5uur.Sommigecultuurevenementenkunnen wordenbijgewoonddoorniet leerlingenvandeschool Lestijdenlocatiezijnafhankelijkvandebeschikbaarheidvanleerkrachtenenhetaantalaanmeldingenper locatie.delessenwordenhalfjaarlijksvastgesteldindeschoolkalender.deschoolisgerechtigdomde lestijden,danweldeplaatswaardelessenwordengegeven,tewijzigen Deschoolisnietverantwoordelijkvoordeopvangvandeleerlingenvoorennaafloopvandeles. 5. Ouderbijdrage 5.1. Dehoogtevandeouderbijdragewordtelknieuwschooljaarvastgesteld.Werkboekenenandere verbruiksartikelen,zijnnietbijdezelesgeldeninbegrepen Indiendeouderbijdrageniettedeclarerenisbijdewerkgever,zaldezewordenverminderdmetdevoorde leerlingontvangennobsubsidie.dejaarlijkseouderbijdragekuntuvindeninbijgevoegdtabel Deouderbijdragedienthalfjaarlijksinéénkeertewordenvoldaan.Ditgeschiedtaanhetbeginvande eersteles,bijdepenningmeester.betalinggeschiedtcontant.hiervoorontvangtueenbetalingsbewijs Debijdragenvandecultuurlessenwordenperevenementbepaaldendienenvoorafafgerekendte worden Hetbestuurbehoudtzichhetrechtvooromdeleerlingdetoegangtotdelesteontzeggenindienniet tijdigaandebetalingsverplichtingwordtvoldaan. 18

20 6. Aan enafwezigheid 6.1. Deleerlingwordtgeachtgedurendeallelesurenaanwezigtezijn.Hetisdeleerlingniettoegestaandeles voortijdigteverlaten,zonderdathetgemeldisdoordeouder.bijvoortijdigverlatenvandeleskomtde ouderdeleerlingophalenindeklas Deleerlingwordtgeachtaanwezigtezijngedurendeallecultuurlessengeorganiseerddoordeschool Deleerkrachthoudteenregistratiebijvandeaan enafwezigheidvandeleerlingenbijdetaal en cultuurlessen Deafwezigheidvandeleerlingdientvooraf,per danweltelefonisch,doordeoudersvermeldte wordenaandebetreffendeleerkracht Bijafwezigheidvandeleerlingvindtgeenrestitutievanlesgeldplaats. 7. Aansprakelijkheid 7.1. Deschoolsluitelkeaansprakelijkheiduitvoorverlies,beschadigingofdiefstalvandeaandeleerlingen toebehorendevoorwerpen Deschoolkannietaansprakelijkwordengesteldvoorongevallenenonregelmatighedendiezichvoor, tijdensofnadelesvoordoen Deleerlingdientzorgvuldigomtegaanmethetgebouwendematerialenwaardeschooltegastis.De leerlingdienttevenszorgvuldigomtegaanmetdeaandeschooltoebehorendelesmaterialenen bibliotheekboeken.alleschadedoordeleerlingtoegebracht,hetzijopzettelijkhetzijdooronachtzaamheid zalopkostenvandeleerlingofzijn/haarwettelijkevertegenwoordigerwordenhersteld Deleerlingisaansprakelijkvoorhetveroorzakenvanschadeaaneigendommenvanderden. HetbestuurvanDeRioranjeschool JohanVos voorzitter HansvanDiemen penningmeester NellekedeHeer secretaris DianaNijboer bestuurslid RiodeJaneiro,1mei

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 21 21 22 22 1. Wie zijn we en waar staan en gaan

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2003-2004

SCHOOLGIDS 2003-2004 SCHOOLGIDS 2003-2004 Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24 VOORWOORD

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie