Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro

2 Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur. Dezeschoolgidsisbedoeldomuteinformerenoverhetonderwijsoponzeschoolenlaatzienwatwijuenuwkindte biedenhebben.degidsgeeftinformatieoverdegangvanzakenoverhetschooljaar2013/2014. Wijzijneennieuweschoolenhebbensinds1januari2013eenNTC status. NTCstaatvoorNederlandseTaalenCultuur,waardeVlaamseTaalenCultuuruitBelgiëtevensbijinzijnbegrepen. Het onderwijs op onze school wordt verzorgd door de leerkrachten Heleen van der Harst, Anne Dorst en Marius Geertsema onder leiding van directeur onderwijszaken, Miriam Gouwens. Als NTC school streven we ernaar om uw kinderen, die woonachtig zijn in Rio de Janeiro, met passie en enthousiasme de Nederlandse taal en cultuur over te brengen. Voor een school in opstartfase gaan de ontwikkelingen snel en bij het uitkomen van deze schoolgids zijn er alweer nieuwezakentevermelden.wewerkenvolgensdenederlandseschoolkalender(augustustotenmetjuni)enaanhet beginvaniederschooljaarzalereenupdatevolgen. De schoolgids is tot stand gekomen vanuit een speciaal ingerichte werkgroep met leden uit het bestuur en onderwijsteam,waarnahetdocumentisvastgestelddoorhetbestuurvandeschool. Metspecialedankaanallemensendiehebbenmeegewerktenmeegelezen! Indienualsoudervragenofsuggestiesheeftnaaraanleidingvandezeschoolgids,danhorenwedatgraag. WewensenalleleerlingenvanDeRioranjeSchoolveelleerplezier,nieuweervaringenenverrijkingtoe! NamenshetbestuurenonderwijsteamvanDeRioranjeSchool. MiriamGouwens DirecteurOnderwijszaken RiodeJaneiro,1mei2013

3 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk1 EenschetsvanDeRioranjeSchoolBlz3 1.1Denaamenoorsprong 1.2Onzedoelgroep 1.3Delocaties 1.4WieiswiebinnenDeRioranjeSchool Hoofdstuk2 WaardeschoolvoorstaatBlz4 2.1Onzemissieenvisie 2.2Onzedoelstellingen 2.3Onzeuitgangspunten 2.4Aanname 2.5Absentiebeleid Hoofdstuk3 OrganisatievanhetonderwijsBlz6 3.1Derichtingen 3.2OvereenkomstenenverschillenmetNederland 3.3Deorganisatievandelessen 3.4Onderwijsaanbod 3.5Cultuuronderwijs 3.6Huiswerk Hoofdstuk4 Hoewordendeontwikkelingen vandeleerlinggevolgdblz8 4.1Leerlingvolgsysteem 4.2Toetskalender 4.3Zorgvoorleerlingen 4.4Vertrekleerling Hoofdstuk5 HetonderwijsteamBlz Kennismakingmetonderwijsteam 5.2Absentieleerkracht 5.3Personeelsbeleid Hoofdstuk6 RolvandeOudersBlz Wederzijdseverwachtingenenbetrokkenheid 6.2Watkunnendeoudersvandeschoolverwachten? 6.3Watverwachtdeschoolvandeouders 6.4Ouderparticipatie 6.5Problemenen/ofklachten 6.6Inspraak Hoofdstuk7 KwaliteitszorgBlz13 7.1Ontwikkelingenbinnenonzeschool 7.2Kwaliteitszorgbeleid 7.3Kwaliteitscontrole 7.4Relatieschoolmetomgeving Hoofdstuk8 ResultatenvanhetonderwijsBlz13 8.IOnderwijsinspectie Hoofdstuk9 PraktischezakenBlz14 9.1Aanvangvandelessen 9.2Veiligheid 9.3Deouderbijdrage 9.4Schoolverzekering 9.5Sponsoring Hoofdstuk10 InterneenexternecontactenBlz Internecontactgegevens 10.2Onderwijsteam 10.3Bestuur 10.4Vanbuitendeschool Bijlage: 1.Deouderbijdrage 2.Algemenebepalingen 3.Deschoolkalender

4 Hoofdstuk1 EenschetsvanDeRioranjeSchool 1.1Denaamenoorsprong Aan het begin 2011 is het initiatief genomen om binnen de Nederlandstalige gemeenschap in Rio de Janeiro de behoeftetepeilenvoornederlandsetaallesaankinderenindebasisschoolleeftijd. Ditheeftnaeenenquêtegeleidtoteentestperiodevanoktobertotdecember2011.Metveelenthousiasmevan ouders, leerkrachten en initiatiefgroep is vanaf februari 2012 hieraan een vervolg gegeven. Tijdens het cultuurevenement van juni 2012, is door de leerlingen en ouders de nieuwe naam voor de school gekozen: DeRioranjeSchool. De initiatiefgroep heeft vanaf het allereerste begin zich ten doel gesteld om kwalitatief goed Nederlands taalonderwijs aan te bieden. Inmiddels bestaat de schoolorganisatie uit een enthousiast onderwijsteam en een voltalligbestuur.sindsjanuari2013isderioranjeschooleenofficiëlentc school,ditbetekentdatdekwaliteitvan het onderwijs wordt bewaakt door de Nederlandse overheid. Met deze ontwikkelingen verwachten we de stijgendelijnvanonzenieuweschoolvasttekunnenhouden. DeofficiëlenaamvanonzeNederlandsestichtingis:StichtingNederlandsOnderwijsJanuariRivier,opgericht11juli 2012,gevestigdinHoorn,metKVKnr.: Contactgegevens: DeRioranjeSchool Contactpersoon NellekedeHeer,bestuurssecretaris Telefoon: Skype:nellekeenanton PostadresNL: Munnickenveld10, 1621HMHoornNh 1.2Onzedoelgroep OpditmomentzijndelessengerichtopNederlandstaligekinderenvan4jaartotenmet14jaar. LeerlingenvoorwieterugkeernaarhetregulieronderwijsinNederlandmogelijkmoetzijn. LeerlingendiehetNederlandsetaal encultuurgoedomandereredenenwillenontwikkelen. Wiezijndeleerlingenenouders De huidige 26 leerlingen van de school zijn Nederlandse en Vlaamse kinderen uit Nederlandstalige of meertalige gezinnen,diehierpermanentoftijdelijkwonen.deleerlingenzijnafkomstigvanverschillendedagscholeninriode Janeiro.DoorhetverschilinbagagewatbetrefthetNederlandstaalonderwijswaarmeeleerlingeninstromen, deuiteenlopendewensenvandeouders,zalerzoveelmogelijkwordeningespeeldopdeindividuelebehoefteen mogelijkhedenvanhetkind. 3

5 1.3Delocaties Deschoolmaaktgebruikvantweegastlocaties.OpdemaandagmiddagwordterlesgegevenopdeBritishSchool inbarradatijuca,waarbijergebruikwordtgemaaktvanleslokaleneneencomputerlokaal.opdezelocatiebestaat opditmomenthetaantalleerlingenalleenuitstudentenvandebritishschool.detweedelocatieisgevestigdin Botafogo(stad)enwordendelessenverzorgdopzaterdagochtend.WemakengebruikvanlokalenvandeBritish CommonwealthSocietyRio. LocatieBarra: RuaMárioAutuori,100 Barra,RiodeJaneiro,RJ, Brazilië LocatieBotafogo: RuaRealGrandeza,99 Botafogo,RiodeJaneiro RJ, ,Brazilië 1.4WieiswiebinnenDeRioranjeSchool DeRioranjeschoolheefteenbestuurdatbestaatuitvrijwilligers.Hetstichtingsbestuurbestuurtdeschoolenhet onderwijsteam zorgt voor de lessen. De directeur onderwijszaken heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoeringvanhetonderwijsendagelijksegangvanzakenmetbetrekkingtotdentc school. Hetonderwijsteamwordtgevormddoor: Directeuronderwijszaken MiriamGouwens Leerkrachtonderbouwenlocatiecoördinator HeleenvanderHarst Leerkrachtmiddenbouw AnneDorst Leerkrachtbovenbouw MariusGeertsema. Voormeerinformatieovertakenenverantwoordelijkenonderwijsteamziehoofdstuk5 Hetbestuurbestaatuit: Voorzitter JohanVos Penningmeester HansvanDiemen Secretaris NellekedeHeer,1 e contactpersoon(extern,nieuweleerlingen,ouders) Bestuurslid DianaNijboer Hoofdstuk2 Waardeschoolvoorstaat 2.1Onzemissieenvisie Onzemissie Met enthousiasme aanbieden van Nederlandse taal en cultuuronderwijs aan Nederlands en Vlaams sprekende kindereninriodejaneiro,metalsdoelaansluitingtehoudenophetnederlandseonderwijs Het onderwijs is gericht op het behalen van de kerndoelen, getoetst volgens de normen van het Ministerie van Onderwijs,CultuurenWetenschap. Onzevisie De Rioranje School wil in de behoefte voorzien om de Nederlandse taal van de leerlingen verder te ontwikkelen naardehuidigekerndoelenvanhetnederlandstaalonderwijsinnederland.deschoolstimuleertdeleerlingentot socialeinteractieencommunicatiemetanderenederlandstaligekindereninklassikaalverbandenomsamenonze cultuur en tradities te beleven. Digitale leerprogramma s worden tijdens de lessen alleen ter ondersteuning gebruikt. Op dit moment richten wij ons op het primair onderwijs. Mocht er in de toekomst voldoende draagvlak zijn, zal overwogenwordenoferookvoortgezet enpeuteronderwijsaangebodenkanworden. 4

6 2.2Onzedoelstellingen DeRioranjeSchool: Streefteractiefnaaromdekwaliteitvanhetonderwijscontinueteoptimaliserenendeschoolorganisatie teverbeteren. De kennis van de Nederlandse taal en cultuur op het vereiste niveau te brengen dat bij eventuele terugkeer naar Nederland of België er voldoende basis is om in te stromen in het basis en voortgezet onderwijs. Wilruimtebiedenaankinderendiehunmoedertaalopniveauwillenbrengen/houden. Streeftnaarminimaal25leerlingenvoorgroterestabiliteitencontinuïteitvoorindetoekomst. 2.3Onzeuitgangspunten Sfeeropschool Weprobereneenzoaangenaammogelijkesfeerindeklastebewerkstelligendooro.a.tewerkeninkleine subgroepenenruimtetebiedenvoorontlading. Veiligpedagogischklimaat Het accent ligt op het scheppen van een pedagogisch klimaat dat kinderen uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft. De focus ligt op wat ze goed kunnen en door verschillende rollen en samenwerking krijgendekinderenvolopdegelegenheiddeverschillendesocialevaardighedenteoefenenentelerenvan enmetelkaar. Onderwijsopmaat Erwordtinhetonderwijszoveelmogelijkrekeningwordtgehoudenmethetverschilinkennisniveauwat betrefthetnederlandstaalonderwijswaarmeekindereninstromen;hetverschilinleermogelijkheden;het karaktervankinderenendewensenvandeouders. Gedifferentieerdeinstructie Door middel van doelmatig klassenmanagement ligt het accent op het organiseren van zinvolle leermomentenvoorallekinderenmetdaarbijruimtevooreigeninbreng. Communicatie We streven naar een open respectvolle communicatie tussen de leerlingen, ouders, leerkrachten en bestuur. Dekomendejarenzulleninhettekenstaanvanprofessionaliseringenpositioneringvandeschool.Waarbijerop diversegebiedeneenaantalspeerpuntenzijn.denadrukzalkomenteliggenophetonderwijs,kwaliteitsbeleiden debestuurlijkeorganisatie. 2.4Aanname Onze school richt zich op een onderwijsaanbod voor kinderen met een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland. Nieuwe leerlingen kunnen in principe gedurende het gehele lesjaar worden aangemeld via het adres: De plaatsing van nieuwe leerlingen gebeurt aan het beginofhalverwegeeensemester. OpditmomentisplaatsingopdelocatieBarraalleenmogelijkvoorleerlingendieingeschrevenstaanbijdeBritish School.Erzijngesprekkengaandeomveranderinghierintebrengen.Natuurlijkiselkeleerlingvanhartewelkom opdelocatieinbotafogo. VoordeaannamevannieuweleerlingenvoorDeRioranjeSchoolzijncriteriaopgesteldenisereenprocedurevoor intakeenplaatsing. Belangrijkvooraanname: Deleerlingheeftopdedatumvanaanmeldingeenleeftijdvanmeerdan3jaaren11maanden,meteen maximaleleeftijdvan14jaar. Voor het taalaanbod is het belangrijk dat minimaal één ouder Nederlands spreekt met het kind in de directecommunicatie.ditkunnenspecifiekemomentenzijnbinnengezinssituatiewaarbijdenederlandse taalwordtgesproken(denkaangezamenlijkemomentenzoalstijdenseenspelofaantafel). Deschoolkanvoornieuweleerlingenvan7jaarenouderdiehetNederlandsalsvreemdetaalaangeleerd krijgen, en/of een achterstand van meer dan twee jaar hebben, geen apart onderwijsinhoudelijk programmaaanbieden.voordezeleerlingenwordtgeadviseerdeerstprivélestevolgen. DeoudershebbenkennisgenomenvandeAlgemeneBepalingenenhetAanmeldingsformulieringevuld enondertekendvoorakkoord. 5

7 Naaanmeldingwordtuwkinduitgenodigdvooreengratisproefles.Opbasisvandeleeftijdzaldeleerlingbijde betreffendeleerkrachtengroepwordengeplaatst(onder ofmidden /bovenbouw).tijdensdeproeflesdraaitde leerlingvolledigmeemetdelesenwordternaderkennisgemaakt. Tijdensofvlaknadeleszaldedirecteuronderwijszakeneenintakegesprekhoudenmetdeouders.Hierbijwordt de ouders gevraagd naar (indien aanwezig) het leerlingendossier van de vorige door het kind bezochte Nederlandse school. Er zal uitvoerig gesproken worden over de schoolloopbaan van de leerling en het niveau waaropdeleerlinghetnederlandsbeheerst.daarnaastzullendewederzijdseverwachtingenwordenuitgewisseld tenaanzienvanonderwijsaanbod,resultateneninzetvanouders,leerlingenenschool. Specifiekeonderwijsbehoeften/zorgleerlingen De leerkrachten staan open voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften indien dit organisatorisch en onderwijskundighaalbaaris.bijaannameishetvanbelangominoverlegmetdeouders,directieenhetbestuurte beoordelenofereenspecifiekprogrammakanwordeningezet. 2.5Absentiebeleid Het onderwijs aan een NTC school is niet vrijblijvend. Om kwaliteit te kunnen bieden is het noodzakelijk dat de leerlingenaanwezigzijntijdensdelessen.daarnaastverwachtenwijdatdeleerlingenookaandecultuurlesdagen deelnemen,georganiseerdineenweekendoftijdenseenvrijedagvanalledagscholen.deleerkrachtenhouden een absentielijst bij. Mocht uw kind echter niet aan een les of activiteit kunnen deelnemen vanwege ziekte of andere dringende zaken dan verwachten wij dat u dit tijdig meldt aan de leerkracht. Dit kan per of telefonisch.telefoonnummersvandeleerkrachtenvindtuinhoofdstuk10internecontacten. Mochtuwkindvoorlangereperiodeafwezigzijndandientudittemeldenbijdedirecteuronderwijszaken. Hoofdstuk3 Organisatievanhetonderwijs 3.1Derichtingen HettaalniveauvanleerlingenopeenNederlandseschoolinhetbuitenlandwordtuitgedruktinRichting1,2of3. VoorhetbepalenvanderichtingwordtgekekennaarhoegoeddeleerlinghetNederlandsbeheerst.Datniveau wordt mede bepaald door de hoeveelheid en de kwaliteit van het Nederlandse taalaanbod thuis en op school. Derichtingenwordenalsvolgtgedefinieerd: Richting1 DeleerlingheefthetniveauvanleeftijdsgenoteninNederland. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij of zij op 12 jarige leeftijd ten minste referentieniveau1f*hebbenbereikt. Richting2 DeleerlingheefteenachterstandvanmaximaaltweejaaropleeftijdsgenoteninNederland. Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij of zij op 14 jarige leeftijd ten minste referentieniveau1fhebbenbereikt. Richting3 DeleerlingheefteenachterstandvanmeerdantweejaaropleeftijdsgenoteninNederland. Ofenwanneerreferentieniveau1Fwordtbereiktverschiltperindividueleleerling. *referentieniveaus : 1F staat voor fundamentele kwaliteit. Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. De wet is een sectoroverstijgende regeling. Dit om de inhoudelijke samenhangtussendeverschillendesectorentebewerkstelligen.voormeerinformatie:www.taalenrekenen.nl 3.2OvereenkomstenenverschillenmetNederland HetNederlandstaalonderwijsbijdeRioranjeSchoolverschiltquaopzetnagenoegnietvanhettaalonderwijsin Nederland.DeRioranjeSchoolmaaktgebruikvanerkendeenregulieretaalmethodesenvanhetCITO toetssysteem.ditobjectieftoetsmiddelwordtdoor80%vandescholeninnederlandgebruikt. Hetgrootsteverschilzitinhetaantallesurentaalperweek.InNederlandkrijgteenleerlinggemiddeld8uurtaalles perweek,terwijlbijderioranjeschool,deleerlingentweeenhalfuurtaallesperweekkrijgen.deactieverolvan deouder(s)intaalverwervingnederlandsvandeleerlingisdusvangrootbelangindezesituatie. 6

8 3.3Deorganisatievandelessen Wewerkenoponzeschoolmetkleineheterogenegroepen.Binnendezegroepenwordtgedifferentieerdgewerkt, zodat elke leerling op eigen niveau les krijgt. De lesinhoud is afgestemd op het niveau van het Nederlands en leeftijdvandeleerling.opdiemanierstimulerenwehetzelfvertrouwen,dezelfstandigheidendesamenwerking. Wijstrevennaarlesgevenopniveaueneenindelingvanmaximaaldrieleerjarenperleerkracht.Deindelingvande groepen 1 tot en met 8 zijn geclusterd in een onder midden en bovenbouw en zal per locatie verschillen. Dit is afhankelijkvanhetaantalleerlingenenniveau.tweemaalperjaarevaluerenwijonzegroepsindeling. Indelingperiodeaugustus december2013 LocatieBarra Maandag: uur Bouw: Leerkracht: Onderbouw JufHeleen Middenbouw JufAnne Bovenbouw MeesterMarius LocatieBotafogo Zaterdag: Bouw: Leerkracht: Onderbouw JufHeleen Middenbouw JufAnne Bovenbouw MeesterMarius 3.4Onderwijsaanbod Hetonderwijsoponzeschooliseropgerichtdatdeleerlingen: vaardighedenontwikkelenwaarmeezedenederlandsetaaldoelmatiggebruikeninsituatiesdiezichinhet dagelijkslevenvoordoen kenniseninzichtverwervenomtrentbetekenis,gebruikenvormvandetaal; plezierhebbenenhoudeninhetgebruikenenbeschouwenvandetaal. Wezullenonsgaanrichtenopdiversedoorlopendeleerlijnentaalbasisonderwijs,metalsreferentiekaderdevier taaldomeinen: 1. Mondelingetaalvaardigheid 2. Leesvaardigheid 3. Schrijfvaardigheid 4. Begrippenlijstentaalverzorging (bron:www.leerlijnentaal.nl) AanbodOnderbouw: Er wordt gewerkt met de methode De Leessleutel voor groep 1 2. Door middel van prentenboeken, verhalen, expressie,tekenen,knutselenenzingenwordtdetaalvaardigheidvandekinderenbevorderd. Aandehandvanthema swordtdemondelingetaalvaardigheid,dewoordenschat,dezinsvorming,hettaalbegrip (bijvoorbeeld rijmen en uitspraken) en het verhaalbegrip (voorloper van begrijpend lezen) ontwikkeld, gestimuleerd en uitgebreid. Er wordt aandacht besteed aan letters en woorden, dit wordt onder andere met behulpvandeletterwoordmuurgedaan. AanbodMiddenbouw: Voor het beginnende leesonderwijs in groep 3 wordt de methode De Leessleutel groep 3 gevolgd. Uit deze methoden wordt een selectie van de leerstof gemaakt volgens de NTC module vanuit het NOB. De leerlingen in deze leeftijdsgroep leren op de dagschool lezen en schrijven en als NTC school gaan we mee in dit proces. De leerling oefenen het schrijven van de letters, klanken en woordjes. Elke week krijgen zij één of twee nieuwe woordenmeteennieuweletterofklankaangeboden.dezemethodeheeftalsbasisthema swaardewoordenaan gerelateerdzijn. 7

9 AanbodMidden /Bovenbouw: Weonderscheidensprekenenluisteren,lezen,schrijven,(stellen),spellingentaalbeschouwing.Voordegroepen4 tot en met 8 wordt de methode 'Taal Actief 3' gebruikt, waarbij een selectie van de leerstof wordt gemaakt volgensdentc modulevanuithetnob.erwordttelkensvierwekenaaneenthemagewerkt. Woordenschat en spelling krijgen extra aandacht binnen het lesprogramma. Daarnaast maken we vanaf midden groep 4 gebruik van aanvullend materiaal voor begrijpend lezen. De digitale methode Nieuwsbegrip, waarbij teksten omtrent actuele en culturele onderwerpen als basis dienen voor het aanleren van begrijpend lezen strategieën.naastwerkenvanuitdemethodewordterveelaandachtgeschonkenaancoöperatievewerkvormen, boekverslagen,hetmakenenuitvoerenvanpresentatiesendiversewerkstukken. Voordekeuzesenaanschafvannieuweschoolmaterialenvolgenwedeadviezenenvoorschriftenvandestichting NOBvolgenenraadplegendiverseNTC scholen. 3.5Cultuuronderwijs Om de verbondenheid met de Nederlandse en Belgische / Vlaamse cultuur in stand te houden, worden er cultuurlessengeorganiseerdvoordeonder middenenbovenbouw.derioranjeschoolorganiseerthiervoortwee cultuurlesdagen per schooljaar, waarbij diverse cultuuraspecten in een thema aan bod komen. Als bron voor de lessen wordt er gebruik gemaakt van de methode van het NOB Nederland in zicht. Gedurende het schooljaar wordenertijdensdetaallessenspecialegebeurtenissenen/offeestdagenmetdekinderenbesprokenofgevierd. Koningsdag en Sinterklaas worden samen met de Nederlandse Vereniging georganiseerd en gevierd met de NederlandseenBelgischegemeenschap. Voorkomendschooljaarzijnerideeënomvooralleleerlingeneenschoolkampteorganiserenomdecultuur en taallesuren uit te bereiden. Dit zal georganiseerd worden in een weekend of tijdens een vrije dag van alle dagscholenenvormteenonderdeelvanhetonderwijsprogramma. 3.6Huiswerk DestichtingNOBadviseertom3uurlesperweektegeven,waarvan30minutencultuuronderwijs.Indehuidige opzetbestaandelessenuittweeeneenhalfuurtaalonderwijs(incl.pauze)metalsnoodzakelijkeaanvullinghet huiswerk. Dit is belangrijk om de vaardigheden en kennisverwerving vanuit de lessen te ondersteunen en te verdiepen.wanneereenleerlingzijnhuiswerknietheeftkunnenmakenzalhetingehaaldmoetenworden. ErwordtvanuitDeRioranjeSchooleenactieverolvandeoudersgevraagdomhethuiswerktebegeleideneneen plaats te geven binnen de wekelijkse routine van het gezin. Het onderwijsteam heeft een themabrief opgesteld mettipsenadviezenomsamenmetuwkind(eren)tewerkenaandeopgegevenopdrachten. Eencentraletip:Kieselkeweekeenvastedagentijdstipvoorhethuiswerkenzorgdatuwkindelkedagevenin aanrakingkomtmetdenederlandsetaal(kletsen,luisterenoflezen). Woordenschatenkoelkastwoorden KinderendieinhetbuitenlandwonenhebbenvaakeenbeperktereNederlandsewoordenschatdankinderendiein Nederlandwonen.Webestedentijdensdelessendaaromveelaandachtaanwoordenschat.Allegroepenkrijgen minimaalzeswoordenperweekmeenaarhuiswaarvanzedebetekenismoeten(leren)kennen. Dit zijn de koelkastwoorden. De bedoeling is dat ouders thuis deze woorden in hun gewone taalgebruik integrerenzodatdekinderendezewoordenvaakhorenenzodoendelerenbegrijpenenzelfgaangebruiken. Biebkist Gezien de beperkte lestijd is het uitermate belangrijk dat uw kind thuis regelmatig Nederlandse boeken leest. (Voor)lezenisergbelangrijk,daarommogendekindereniedereweekeenboeklenenuitdeschoolbibliotheek.Er wordtgewerktaanuitbereidingvanhetassortiment.wanneeruinhetbezitbentvanwanneerdebiebkistgereed is,kuntuookaltijdeenextraboekuitonzebibliotheeklenenwanneerugeennederlandsekinderboekenheeft. Hoofdstuk4 Hoewordendeontwikkelingenvandeleerlinggevolgd 4.1Leerlingvolgsysteem Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken we gebruik van een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Tijdens de lessen signaleert de leerkracht welke hiaten er zijn in de ontwikkeling en welke fouten herhaaldelijk terugkeren. Door middel van de toetsen en analyse uit de methode worden de gemaakte opdrachtenenvorderingentijdensdeactiviteitenindelessenzonauwkeurigmogelijkgevolgd. 8

10 De CITO toetsen worden jaarlijks afgenomen om zo de voortgang van de Nederlandse taal bij de kinderen nog beter te kunnen volgen. De uitkomsten van de toetsen worden geanalyseerd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Onderdeelvanhetleerlingvolgsysteemishetdigitaleleerlingdossier,demapdievaniedereleerlingbijgehoudenzal worden.daarinworden,behalvederesultatenvantoetsenenobservaties,gegevensopgenomenoverdeleerlingbesprekingen,gesprekkenmetouders,rapporteneneventuelespecialeonderzoekenenhandelingsplannen.het leerlingdossierisalleentoegankelijkvoordeleerkrachtendedirecteuronderwijszaken.ookouderskunnenaltijd hetdossiervanhunkindinzien. Tweemaalperjaarwordenderesultatenbesprokenenweergegevenineenrapport.Wijnodigendandeoudersuit omdevorderingentebesprekentijdenseen10minutengesprek. Daarnaastwordthetdossiernietalleengebruiktomdeontwikkelingvanhetkindtevolgen,maarbijeeneventuele overgang naar een andere school zal informatie uit het dossier de nieuwe school een goed beeld van het kind geven.bijeenovergangvaneenkindnaareenandereschoolblijfthetorigineledossieropschool,zodatdaarbij navraagopeenlatertijdstipdoordeschoolopkanwordenteruggevallen.denieuweschoolontvangtnaasthet onderwijskundigerapporteenkopievandebelangrijkstestukkenuithetdossier. 4.2.Toetskalender Deleerlingenwordengetoetstzoalsonzetaalmethodesdatvoorschrijvenmetmethodegebondentoetsen. Daarnaast nemen wij ook van CITO de TVK (Taal Voor Kleuters) af en de AVI/DMT toetsen, Begrijpend Lezen, Woordenschat en Spelling. Een leerling moet worden getoetst op het niveau waarop hij les krijgt. Richting 1 kinderenzijndaarinvergelijkbaarmetdenederlandsesituatie.voorrichting2 kinderenzalmeestalgeldendateen toetsvaneenoftweejaarlagerwordtafgenomen.alleleerlingenvandeonder,midden enbovenbouwworden eenpaarkeerperjaargetoetst.nadezeperiodekrijgenouderseenterugkoppelingvanderesultaten. Afgelopen periode(februari/ maart 2013) zijn alle leerlingen van de onderbouw met de TVK(Taal Voor Kleuters) getoetstendemidden enbovenbouwmetspellingenavi/dmt.inseptemberzullenindemidden enbovenbouw detoetsenwoordenschatenbegrijpendlezenwordenafgenomen. Vanaffebruari2014zullenwesynchroonlopenmethetvoorgeschreventoetsingskadervandeInspectievanhet OnderwijsenvolgenwederichtlijnenvanuithetNOB. 4.3Zorgvoorleerlingen Soms heeft een leerling extra zorg nodig. Daarom zal onze school het systeem van leerlingzorg verder ontwikkelen.onderwijsopmaatbetekentvooronsookzorgopmaat,waarbijwesamenmetuenuwkindkijken wateropdatmomentnodigis.omeventueleproblemensneloptesporen,besprekendeleerkrachtennaiedere toetsperiode samen de resultaten van alle leerlingen. Zowel onvoldoende resultaten als heel goede resultaten kunnenaanleidingzijnvoorextrazorg.uiteraardwordtualsouderhierovergeïnformeerd. Deschoolvolgtenstimuleertdeontwikkelingvandeleerlingenenstreeftdaarbijnaarhetzelfdekwaliteitsniveau alsdescholeninnederland.wanneereenleerlingzichopvallendsnellerontwikkeltdanverwacht,wordtgezocht naaruitnodigendaanvullendmateriaalomkennisteverdiepen. Voorleerlingenmetonvoldoenderesultatenofanderespecifiekebehoeftenzullenwijindetoekomstinoverleg metdeoudersendeleerkrachteenzogehetenhandelingsplanopstellen.hierinstaatwelkeextrazorgdeleerling zalkrijgenenopwelkemanier.dezorgvindtzoveelmogelijkplaatsindeklas,waarbijookdeeigen,vertrouwde leraareenbelangrijkerolspeelt. 4.4Vertrekleerling Wanneereenleerlingvertrektnaareenandereschool,iserindelaatsteweekvoorvertrekeeneindgesprektussen de ouders en leerkracht. Daarin overhandigt de leerkracht aan de ouders een Rioranje certificaat en voor de nieuweschool,eenonderwijskundigrapport.daarnaastbesprekenwesamenmetuenuwkindaandehandvan het leerlingdossier welke mogelijkheden uw kind heeft en wordt er een uitschrijvingsbewijs overhandigd. Als oudersontvangtukopieënvandedesbetreffendestukken.deschoolbewaartdeoriginelen. Navertrekwordtunadriemaandenbenaderdomonsviaeenenquetetelatenwetenhoedeaansluitingmetde nieuweschoolbinnennederlandsonderwijsisverlopen. 9

11 Hoofdstuk5 Hetonderwijsteam 5.1.Kennismakingmetonderwijsteam Deschoolheeftmomenteeldebeschikkingovereendirecteurendrieleerkrachten.Vandedrieleerkrachteniser éénvolledigbevoegdprimaironderwijs(po)entweeanderestaanondersupervisievandedirecteur onderwijszaken(volledigbevoegd),welkegeenlesgevendetakenuitvoert. Hetonderwijsteamontvangtopditmomentvrijwilligeassistentieindevormvanpraktische hands on activiteiten enassistentietijdensdelessenindeonderbouw. Hetteamisgemotiveerdencreatiefomvaniederelesweerietsleerzaamsenleukstemaken. Westellenzeaanuvoor: MijnnaamisMiriamGouwensenwoonnudriejaarsamenmetmijngezininRiodeJaneiro.Ikben hierkomenwonenvoorhetwerkvanmijnman,maaralsnelzagikeenmooieuitdaginginhet opzetten van een Nederlandse school. Na de PABO heb ik Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en gewerkt als intern begeleider, coördinator en schoolpsycholoog binnenhetspeciaalbasisonderwijs.mijnbaanalsonderwijsconsultanthebikdestijdsopgegeven om het avontuur in Rio aan te gaan. Met veel plezier en toewijding ga ik de uitdaging aan als directeur onderwijszaken, met als doel het waarborgen van goed onderwijs voor nu en in de verretoekomst! MijnnaamisHeleenvanderHarst,namijnopleidinginDenHaagbenikeengrootaantaljaren werkzaamgeweestopeenbasisschoolindebinnenstadvandenhaag,alsleerkrachtenadjunct directeur.in1996benikhetavontuuraangegaanomnaarhetbuitenlandtegaan. NainMaleisië,EngelandenNigeriafulltimetehebbengewerktopNederlandsedagscholen,zijn wijvoorhetwerkvanmijnmaninoktober2012naarriodejaneiroverhuisd. Voor mij is het NTC onderwijs een nieuwe uitdaging. Met veel plezier maak ik deel uit van het Rioranjeteam. Dag, ik ben Marius Geertsema. Een korte schets van mijn achtergrond: Ik ben op 12 maart 1981 geboreninzwolleenhebmijnmiddelbareschooltijddoorgebrachtinamersfoort.daarnabenik filosofiegaanstudereninleidenenlaterinamsterdam.namijnstudiehebikdriejaarmetveel plezier voor de klas gestaan in de bovenbouw van een middelbare school in Kampen en in Dronten.Ikbennualeenjaardocentmidden enbovenbouwvanderioranjeschool.hetwerken met basisschoolkinderen vormde een nieuwe uitdaging voor mij maar is heel goed bevallen. Kinderenvandezeleeftijdkunnenjeelkedagweerverrassen!Naastmijnwerkzaamhedenvoor derioranjeschoolpromoveerikindefilosofieaandeuniversiteitpuc.inmijnvrijetijdspeelik graaggitaar. MijnnaamisAnneDorst,ikben29jaarenikwoonenwerksinds2008inRiodeJaneiro.Nadatik in Utrecht mijn studie journalistiek heb afgerond ben ik in 2007 voor zes maanden naar Rio gegaan om Portugees te leren en als vrijwilliger Engelse les te geven in de wijk Vidigal. Het lesgeven en werken met kinderen beviel me heel goed! Ik besloot de TEFL cursus te doen (Teaching English as a Foreign Language) en inmiddels sta ik alweer vijf jaar voor de klas als leraresnederlands,engelsenduits.behalveinbraziliëhebikookzevenjaarinduitslandenéén jaarindev.s.gewoond,dusweetwathetisomeenpolyglottezijn! MijnnaamisEllyZinnemersenikwoonsindsjanuari2013inRiodeJaneiro. NamijnopleidingHBO JeugdwelzijninAmsterdamhebiktweejaargewerktopeendagverblijf vooroudereverstandelijkgehandicapten(dvo),toenbenikmetmijnmanvoorzijnwerknaar hetbuitenlandvertrokken.wijzijnintotaaltienjaarweggeweest,innigeria,insingaporeenin Maleisiëenikheboveralwelietskunnendoenmet(gehandicapte)kinderen,watikookzo ontzettendleukvind!bijterugkeernaarnederlandineenbuurthuisgewerktopde peuterspeelzaal,eenparticulierepeuterspeelzaalenuiteindelijkopdebasisschoolvanmijn kinderenterechtgekomenalsleraarondersteuner,degym jufvandekleutersenbegeleidstervan schoolkampenvangroep7en8.inrioondersteuniknudeonderbouwopderioranjeschoolmet veelplezier! 10

12 5.2Absentieleerkracht Erkunnenredenenzijndatleerkrachtendelessennietkunnengeven.Inderegelzalervoorvervangingworden gezorgd,zodatdelessenvandeleerlingengewoondoorgangkunnenvinden.mochtoméénofandereredende afwezigheidonverwachtszijnenouderskunnennietoptijdgeïnformeerdwordendanwordtvooropvangvande leerlingen gezorgd. Er zullen dan combinaties van groepen worden gemaakt. De leerkrachten hebben per bouw eenspecialelesvoorbereidindeleerkrachtenmap,dieteallentijdendooreeninvallergegevenkanworden. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de leerkracht zal het bestuur in samenwerking met directeur onderwijszakenvoorvervangingzorgenenlesuitvalproberentevoorkomen. 5.3Personeelsbeleid DeleerkrachtenzijndemotorvanDeRioranjeSchool.ZijbereidendeNederlandsetaalencultuurlessenvooren zorgenvoorhetonderwijsvanalleleerlingen. Inzetvanhetaantalleerkrachtenissterkafhankelijkvanhetleerlingenaantal,deleeftijdenvandeleerlingenende niveauverschillenbinneneengroep.ditkansomsbetekenendaterineengroepmeteenvrijwilligassistentmoet wordengewerkt.opditmomenttrektderioranjeschoolhunleerkrachtenlokaalaan. Hetisbelangrijkdatleerkrachtenenbestuurdeontwikkelingeninhetonderwijsblijvenvolgenensteedswerken aan het vergroten van hun deskundigheid. Het NOB biedt ieder jaar in Nederlandspeciale bijscholingsdagen aan voor de leerkrachten en bestuursleden. Van 7 10 juli 2013 zullen de leerkrachten Heleen van der Harts en Anne Dorst,dedirecteuronderwijszakenMiriamGouwensenbestuurssecretarisNellekedeHeer,deelnemenaandeze bijscholingsdagen.deopgedanekenniszalwordenoverdragenbinnenhetonderwijsteamenbestuur. Daarnaastwordtervakliteratuurbijgehoudenenbezoekenwijregelmatiginformatievesitesomopdehoogtete blijvenvandeonderwijskundigeontwikkelingeninnederland. Hoofdstuk6 RolvandeOuders 6.1.Wederzijdseverwachtingenenbetrokkenheid Vanhetonderwijsteamenbestuurwordtverwachtdatzijhandeleninhetbelangvanhetkind.Wedoenonsbest omdeschoolzotoegankelijkmogelijktemakenvoordeouders.ouderskrijgenzoveelmogelijkinformatie. Hetschoolplanisopditmomentinontwikkeling;hetbestuurzaluopdehoogtestellenwanneeruditdocument terinzagekuntinzien.hetleerlingdossiervanuwkindkuntuteallentijdeaanvragenbijdirecteuronderwijszaken. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor goede communicatie. Juist in het kader van het NTConderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereikenniveauvannederlandsetaalbeheersing. 6.2Watkunnendeoudersvandeschoolverwachten? De Rioranje School vindt het belangrijk de ouders goed te informeren over de gang van zaken op school en de vorderingen van hun kind zonder dat zij overstelpt worden met informatie. We maken gebruik van de onderstaandeinstrumenten: deschoolgids deschoolkalender denieuwsbrief rapportenencitouitslagen 10 minoudergesprekken dewebsite(inontwikkeling) facebookpagina(geslotengroep)derioranjeschoolinrio Per ontvangt u naast deze schoolgids, de nieuwsbrief van het onderwijsteam en bestuur. In deze nieuwsbrievenwordteenduidelijkoverzichtgegevenvandeactiviteitendieukuntverwachten.daarnaastzaler twee keer per jaar een algemene ouderbijeenkomst worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal de algemenegangvanzakenoponzeschoolzoweldoorhetbestuuralsdoordeleerkrachtenwordentoegelicht. Oudersendeleerkrachtkunnenhetinitiatiefnementoteengesprekoverdeleerlingenwanneerzijvindendathier aanleidingtoeis.ukunthiervoorteallentijdeeenafspraakmetdedesbetreffendeleerkrachtmaken. 11

13 6.3Watverwachtdeschoolvandeouders? De lesmomenten zijn beperkt. Dit betekent dat de rol van de ouders in het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal van essentieel belang is. Hierbij gaat het vooral om het spreken van Nederlands, lezen van NederlandstaligeboekenenNederlandsetelevisiekijkenthuis.Daarnaastzijnhetzorgdragenvoorhetmakenvan huiswerkenhetzoveelmogelijkbeperkenvanverzuimergbelangrijkvoorhetleer enhetgroepsproces. 6.4Ouderparticipatie DehulpvanoudersbijeenkleineschoolalsDeRioranjeSchoolisonmisbaar.Westelleneenactievebijdragevan ouders zeer op prijs door hun kinderen te stimuleren en eventuele hand en spandiensten te verlenen voor de school.wijzijnervanovertuigddatditbijdraagtaandegoedesfeeropschoolenhetmotiverenvandekinderen. Opditmomentwordenwedoorveelenthousiasteoudersondersteund. VoordelocatieBotafogoiseenfacilitairedienstopgezetonderleidingvaneenouder.Zowordenonderanderede leerkrachtengeholpenmethetklaarmakenvandelesruimtesentijdensdepauzesgeholpenmetdrinkenvoorde leerlingen.ookinbarrawordthetonderwijsteamondersteunddooreenvrijwilligeouder. OpdelocatieBotafogoenBarrahelpenoudersmethetuitzoekenenuitlenenvanbibliotheekboeken. Voor de culturele activiteiten is er een cultuurcommissie ingericht waar ook ouders van leerlingen vrijwillig in participeren. HeeftubelangstellingomdeDeRioranjeSchoolactieftesteunen?Heeftueenideehoeuuwbijdragekanleveren, danhorenwijdatnatuurlijkheelgraag.wijdenkenonderandereaandevolgendemogelijketaken: bestuursfuncties kascommissie bibliotheek assistentiebijbuitenschoolseactiviteitenencultuurevenementen assisterenbijlessen,zoalsleesvadersen moeders lidvandiversecommissiesofwerkgroepen administratieveondersteuning 6.5Problemenen/ofklachten Als er zich problemen op school voordoen of als u ergens ontevreden over bent of suggesties hebt voor verbetering, verzoeken wij u om dit allereerst met de desbetreffende leerkracht en/of locatiecoördinator te bespreken.mochthieruitgeenoplossingnaartevredenheidkomen,danzaldedirecteuronderwijszakenworden gevraagdhierbijtebemiddelen.indienditniettoteenbevredigendeoplossingleidt,kuntucontactopnemenmet hetschoolbestuur.wiltueenofficiëleklachtindienendanverzoekenwijuditschriftelijktedoen. Vertrouwenspersoon Soms kunnen de problemen van dien aard zijn dat u die liever niet met een leerkracht of bestuurslid bespreekt. Voor die gevallen kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon verbonden aan de school. De vertrouwenspersoonheefteenberoepsgeheimenkanalleenzakenoverhetgesprekloslatenalsdepersoondie het gesprek heeft aangevraagd daar ook toestemming voor geeft. Naast ouders kunnen ook leden van het onderwijsteamenanderevrijwilligerseenberoepdoenopdevertrouwenspersoon. Vertrouwenspersoon:AnneKeuning, AnneKeuningheeftveelprofessioneleervaringophetgebiedvansociaalenmaatschappelijkwerkinNederlanden inbrazilië.zeheeftdaarnaastruim20jaarveelvrijwilligerswerkgedaanvoordenederlandsegemeenschapinrio dejaneiro. De klachtenregeling van De Rioranje School is op dit moment in ontwikkeling, het bestuur zal u op de hoogte brengenwanneerudezeterinzagekuntopvragen. Mochtdeaardvandeklachtenafhandelinginonderlingoverlegnietmogelijkzijnofheeftdeklachtenafhandeling nietnaartevredenheidplaatsgevonden,dankuntuberoepdoenopdeklachtenregelingnederlandsonderwijsin het Buitenland. Meer informatie over klachtenregeling kunt u vinden op de website van de stichting Nederlands OnderwijsBuitenland.:www.stichtingnob.nl Vertrouwensinspecteur Klachtendiebetrekkinghebbenopseksueleintimidatiekunnenwordendoorverwezennaarhetcentralemeldpunt vertrouwensinspecteurs in Nederland. Op dit centrale meldpunt is dagelijks tussen 8.00 uur en uur 12

14 (Nederlandse tijd) een vertrouwensinspecteur voor advies bereikbaar via: telefoonnummer Devertrouwensinspecteuradviseertuitsluitendingevalvanseksueleintimidatie. 6.6Inspraak Deschoolheeftinrechtspositionelezindevormvaneenstichtingdatwordtbestuurddoorhetschoolbestuur.Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid niet alleen over de financiële, administratieve en organisatorische zaken maar ook over de onderwijsinhoudelijke kwesties. Een aantal zaken hebben een openbaar karakter, waaronder de financiële balans, begroting voor het komende jaar en het schoolplan. Ook kunnen de ouders nieuwe voorstellen of ideeën presenteren aan het bestuur. Deze zullen op zijn vroegst in de eerstvolgende bestuursvergaderingwordenbesproken.inallegevallenzullendebetrokkenouderszosnelmogelijkopdehoogte worden gebracht. De inspraakprocedure zal in de toekomst verder ontwikkeld worden. Het bestuur houdt u hiervanopdehoogte. Hoofdstuk7 Kwaliteitszorg 7.1Ontwikkelingenbinnenonzeschool DeRioranjeSchooliseennieuweschoolendaardoorvoortdurendinontwikkeling.Hetonderwijsteamrichtzichop dit moment op de lessen en werkt hard om de kwaliteit te blijven verbeteren. Daarvoor hebben ze om de twee wekenteamvergaderingenenonderlingveelcontact. Hetbestuurisbezigmethetopzettenvanhetbeleidaangaandedeschoolorganisatiemetalsfocuseenduidelijke taakverdeling, verantwoordelijkheden en financieel beleid. Het bestuur vergadert op dit moment om de twee wekenopzaterdagmorgenopdebotafogolocatie. Overbelangrijkeontwikkelingenwatbetreftonderwijskwaliteitenbeleidszakeninformeerthetbestuurdeouders engeïnteresseerdenviadenieuwsbrief. 7.2Kwaliteitszorgbeleid Het kwaliteitsbeleid dient ten minste eens per vier jaar te worden vastgelegd in het schoolplan, dat wordt ontwikkeld in samenspraak met het NOB. Het schoolplan speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de schooltijdenshetbezoekaandeschooldoordeinspectievanhetonderwijs.jaarlijkswordternaaraanleidingvan zelfevaluatie een verbeteringsplan opgesteld om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Om te kunnen vaststellen hoe we het als school doen zullen in de toekomst ouders en de leerlingen van de hoogste groepen jaarlijkseenenquêteformulierontvangen.deresultatenvandezeenquêtewordenindenieuwsbriefaandeouders medegedeeld. Hetschoolplankuntuterinzageopvragenbijhetbestuurzodradezedefinitiefis,wijzullenuhiervanookopde hoogtestellen. 7.3Kwaliteitscontrole Tussentijds vindt er regelmatig overleg plaats tussen bestuur en directeur onderwijszaken en met het NOB. Het NOB ondersteunt de school en adviseert op verzoek. Daarnaast wordt de kwaliteit van de school minimaal één keerpervierjaargecontroleerddoordeinspectievanhetonderwijs.deresultatenvandezecontrolewordenaan deoudersbekendgemaakt. 7.4Relatieschoolmetomgeving OnzegastlocatieszijnTheBritishSchoolinBarradaTijucaenTheBritishCommonwealthinBotafogo,relatieswaar wezuinigopmoetenzijn.detweeorganisatieszijnonsgoedgezindenhetbestuuronderhoudtdecontactenmet beide.mochtenerproblemenvoordoenopdelocatie,danspeelthetonderwijsteamditdooraanhetbestuur. Daarnaast zijn er prettige contacten met het Nederlandse en Belgische consulaat en wordt er regelmatig samengewerkt. OokmetdeNederlandseVerenigingteRio(NVR)heeftDeRioranjeSchooleennauwebandeneenaantalculturele activiteitenwordensamengeorganiseerd. 13

15 Hoofdstuk8 Resultatenvanhetonderwijs 8.IOnderwijsinspectie Deinspectiegaatnaofdeschoolgoedonderwijsgeeftenofderesultatenvandeleerlingenwelvoldoendezijn.Zij doetditdoortebeoordelenofonzeschoolvoldoetaaneenaantalkwaliteitseisenenbezoektgemiddeldeensin devierjaardenederlandsebasisscholenendentc locatiesinhetbuitenland. Voor het schooljaar 2013/2014 wordt er vanuit het schoolplan een jaarplan opgesteld. Hierin staan doelen die schoolbreedzijnopgesteld.halverwegehetschooljaarvindtereentussenevaluatieplaatswaarindedirecteurhet bestuuropdehoogtesteltvandevorderingenrondomhetjaarplan.aanheteindevanhetschooljaarevalueertde directeurdedoelensamenmethetbestuur. Aandehandvanobservatiedoordeleerkracht,demethodegebondentoetsen(toetsenvandeLeessleutel,Taal ActiefenNieuwsbegrip)endelandelijkgenormeerdetoetsen(CITO)wordtdevorderingperleerlinggevolgd.De scores van objectieve toetsen als CITO dienen beoordeeld te worden in de context van een NTC locatie. Deze verschiltuiteraardsterkvandievaneennederlandsedagschoolenderesultatenmogenhiernietlosvanworden gezien.denormeringvandetoetsendieweafnemenzijngebaseerdophetniveauvanleerlingendiedagonderwijs volgeninnederland.erisduseengrootverschiltussendegehanteerdenormgroepleerlingenvaneendagschool innederlandenonzentcleerlingen. Inhettaalonderwijszijnnietalleresultatenmeetbaarenincijfersuittedrukken.Bijonderdelenalsleesvaardigheid, spelling, grammatica en woordenschat zijn resultaten door middel van toetsen direct vast te stellen. Bij mondelinge taalvaardigheden is dat vaak moeilijker en hier beoordeelt de leerkracht zelf de vorderingen door middelvanobservaties. Vanaf de start van het kalenderjaar 2013 zijn er CITO toetsen en methodegebonden toetsen afgenomen. We hebbendezegegevensgebruiktalseenzogenoemde nulmeting vandeleerlingpopulatievan2012omeengoede inschattingtemakenvandeleerstof,lesdoelenenrichtingen1,2(3). Hoofdstuk9 Praktischezaken 9.1Aanvangvandelessen De leerkracht tracht altijd 15 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn, indien dit door de verkeerssituatienietmogelijkzalzijn,zalercontactwordengezochtmetdelocatiecoördinator.dezezorgtdater altijd iemand is voor de eerste opvang van de kinderen. De leerlingen dienen op tijd aanwezig te zijn om gezamenlijkmetdelessentebeginnenennietandereleerlingentestorentijdensdeles.deleerlingendienenook directnadelessenweeropgehaaldteworden. 9.2Veiligheid Dat uw kind in een veilige en prettige omgeving onderwijs ontvangt is een hele belangrijke taak van bestuur en onderwijsteam.uwkindmoetzichopzijn/haargemakvoeleninzijnofhaarleeromgeving. Voor beide locaties wordt door het bestuur in samenwerking met het onderwijsteam en facilitaire dienst, een reglementopgesteldmetaanwijzingenbetreffendedefysiekeensocialeveiligheid.inhetschoolplanzullendeze documentenwordenopgenomenennaderuitgewerkt. Erwordteencalamiteitenplanontwikkeldmetbetrekkingopsocialeenfysiekeveiligheid. Op beide locaties zijn bewakers aanwezig voor onze veiligheid: wij vragen alle ouders, leerlingen, leerkrachtenenbezoekershunaanwijzingenoptevolgen. Leerkrachten en facilitaire dienst weten wat te doen bij eventuele calamiteiten en de kinderen indien nodiginveiligheidtebrengen. Leerkrachten zijn in bezit van contactgegevens en zullen indien nodig in contact treden met ouders en bestuur. Brandoefeningenstaantweemaalperschooljaaringepland,opdelocatieBarravolgenoefeningenn.a.v. hetprotocolvandebritseschool. Hetbestuurzalinsamenwerkingmethetonderwijsteamdeproceduresopstellenenmetoudersblijven 14

16 evaluerenenverbeteren. 9.3Deouderbijdrage Met de ouderbijdrage worden alle noodzakelijke voorzieningen die met de school en het lesgeven te maken hebbenbetaald.dehoogtevandeouderbijdrageissterkafhankelijkvanhetaantalleerlingen,leerkrachtenenvan deleslocatie. OpditmomentbetalenwealleenhuurvoordeBotafogolocatie. Daarnaast ontvangt de school subsidie voor kinderen vanaf 4 tot 14 jaar via het NOB. Kinderen met een niet Europesenationaliteitkomenhelaasnietinaanmerkingvoorsubsidieenbetalenhetvolledigelesbedrag. De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk nieuw schooljaar vastgesteld. Indien de ouderbijdrage niet te declarerenisbijdewerkgever,zaldezewordenverminderdmetdevoordeleerlingontvangennobsubsidie.in gevalvantussentijdseinstromingzaleenaangepasteregelinggelden. De cultuurevenementen en buitenschoolse activiteiten dienen apart te worden betaald, de organisatie tracht de kostenzoredelijkmogelijktehouden. Achterindezeschoolgidsvindtudebijlagemetdetebetalenbijdrageendeeventuelekortingdieukuntkrijgen. 9.4Schoolverzekering ScholendiebijNOBzijnaangesloten,zijnautomatischWA verzekerd.nobheefteenwa verzekeringafgesloten waaralleaangeslotenscholenondervallen.nobbetaaltdepremievoordezeverzekering.dewa verzekeringis vanbelangalsonzeschoolaansprakelijkwordtgesteldvoorzogenaamdezaak ofletselschadeaanderden.deze verzekeringisvantoepassingalsdeschadenietopeenanderewijzegedektwordt,bijvoorbeelddooruweigen WA verzekering.deschoolisnietaansprakelijkvoorschadeofletselontstaandoornatuurverschijnselen,zoals bijvoorbeeldoverstromingenofaardbevingen. 9.5Sponsoring Delesgeldenendesubsidiesdekkennietdekostenvandeschool.Omdebegrotingsluitendtehouden,heeftde school hulp gevraagd aan bedrijven met binding met de school. Verschillende bedrijven zoals, Shell, Van Oord, Boskalis en The British school Rio de Janeiro hebben reeds besloten de school financieel te steunen. Waarvoor hartelijkedank. Medeaangegevendoordezebedrijven,streeftdeschoolnaareenbrederegroepvansponsoren. Hetgeenbetekentdatdeschoolvoortdurendopzoekisnaarparticulierenenbedrijvendiedeschooleenwarm hart willen toedragen. Niet onbelangrijk om te weten is dat dit fiscaal aantrekkelijk kan zijn; vanwege de ANBI (algemeennutbeogendeinstelling)statusvandeschoolzijndeinnederlandgedanegiftenfiscaalaftrekbaarvoor zowelparticulierenalsbedrijven. 15

17 Hoofdstuk10 Interneenexternecontacten 10.1Internecontactgegevens DeRioranjeSchool 1 e Contactpersoon:NellekedeHeer,bestuurssecretaris Telefoon: Skype:nellekeenanton PostadresNL: Munnickenveld10, 1621HMHoornNh 10.2Onderwijsteam MiriamGouwens HeleenvanderHarst AnneDorst MariusGeertsema Directeuronderwijszaken tel:(21) Leerkrachtonderbouwenlocatiecoördinator tel:(21) Leerkrachtmidden enbovenbouw tel:(21) Leerkrachtmidden enbovenbouw tel:(21) Skype:miriamgouwens 10.3Bestuur JohanVos Voorzitter NellekedeHeer Secretaris skype:nellekeenanton HansvanDiemen Penningmeester DianaNijboer Bestuurslid skype:nijboerd 10.4Vanbuitendeschool Inspecteurprimairenvoortgezetonderwijsbuitenland RijksinspectiekantoorBreda Postbus GKBreda T: StichtingNOB(NederlandsOnderwijsBuitenland) Parkweg20a 2271AJVoorburg Nederland T: W:www.stichtingnob.nl 16

18 Bijlage1 Deouderbijdrage Schooljaaraugustus2013 juni2014 Dehoogtevandeouderbijdragewordtelkschooljaaropnieuwvastgestelddoorhetbestuuropgrondvan kwaliteits éncontinuïteitsafwegingenenisafhankelijkvanhetaantalleerlingen,leerkrachten,huisvestingskosten, boekhoudkundigekosten,belastingenendonaties,etc. Ouderbijdrage NTC onderwijs DeRioranjeSchool Normaaltarief Declaratiebijwerkgevermogelijk. Gereduceerdtarief Declaratienietmogelijkbijwerkgever Inschrijvingvóór1oktober2013 Inschrijfgeldnieuweleerling 50R$ 50R$ jan juni uur 900R$ 900R$ aug dec uur 1.500R$ 1.000R$ jan juni uur 1.500R$ 1.000R$ Allebedragenzijninclusiefbruikleenvandeboekenendecito kosten,exclusiefwerkboeken enverbruiksartikelen. Voorgezinnenmet3ofmeerkindereniseenkortingvan10%vantoepassingopdeouderbijdrageindien hetnietdeclarabelisbijwerkgever. DeNederlandseoverheidgeeft,perleerlingtussende4en14jaaroud,subsidieaandeschool.Peildatum hiervooris1oktober. Kinderenmeteenniet Europesenationaliteitkomenhelaasnietinaanmerkingvoor subsidieenbetalenhetnormaletarief. Voorinschrijvingnadesubsidiepeildatumvan1oktobergeldthetnormaletarief,proportioneelverrekend naaraantallesuren. Debijdragevandecultuurlessenwordenperevenementbepaaldendienenvoorafafgerekendte worden. Deouderbijdragewordthalfjaarlijksinéénkeervoldaan.Betalinggeschiedtcontantaanhetbeginvande eersteles,bijdepenningmeester.hiervoorontvangtueenbetalingsbewijs.voorgezinnenmetmeer kinderenkandebetalinggespreidwordenoverdeeersteenopeenvolgendemaanden. HetbestuurvanDeRioranjeSchool RiodeJaneiro 1mei

19 Bijlage2 Algemenebepalingen Schooljaar AlgemeneBepalingen DezebepalingenbehorenbijdeovereenkomsttussenStichtingNederlandsTaalonderwijsJanuariRivierende ouderofwettelijkevertegenwoordigervandedeelnemendeleerling(en). 2. Deschool 2.1. DeRioranjeSchooliseendoorhetNederlandsMinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschaperkende schoolenvoldoetaandekwaliteitseisenvandenederlandseinspectievanonderwijsopbasiswaarvanzij peringeschrevenleerling mitsaanallevoorwaardenterzakevanisvoldaan subsidieontvangtvande StichtingNederlandsOnderwijsBuitenland( NOB ) Hetschooljaarlooptvanaugustustotenmetjuni. 3. Inschrijvenenplaatsing 3.1. Ukuntuwkind(eren)inschrijvenmiddelshetaanmeldingsformulier Omtoegelatentewordendientuwkindminimaaldeleeftijdvan4jaartehebben.Demaximaleleeftijd voortoelatingis14jaar Inschrijvinggeschiedtelknieuwschooljaarmiddelshetindienenvanvolledigingevuldenondertekend inschrijfformulierenkopieënvanpaspoortenvisumvandeleerling. DoorhetindienenvanhetondertekendeaanmeldingsformuliergaatuakkoordmetdezeAlgemene Bepalingen Aanmeldingvaneennieuweleerlingispasdefinitiefnabetalingvandeeenmaligeniet restitueerbare aanmeldingskostenvanr$ Nieuweleerlingenwordenuitgenodigdvooreenproeflesenervolgteenintakegesprekmetdeouders. Hetresultaatvanditintakegesprekspeeltmeebijdebepalingvanhetlesniveauvandeleerling Indieneenleerlingnietvoldoetaandeaannamecriteria,zalmetdeouderswordenbesprokenonderwelke voorwaardendeleerlingkanwordentoegelaten. 4. Lesurenenlocatie 4.1. Lesurenwordenalsvolgtonderverdeeld: A. Eénmaalperweek2,5uurtaalonderwijs.Binnendelestijdwordendiversethema svande Nederlandsecultuurgeïntegreerd. B. Thuiswerkenaanverplichtehuiswerkopdrachten(vanafgroep3). C. Viermaalperjaareencultureleles/activiteitvanca.5uur.Sommigecultuurevenementenkunnen wordenbijgewoonddoorniet leerlingenvandeschool Lestijdenlocatiezijnafhankelijkvandebeschikbaarheidvanleerkrachtenenhetaantalaanmeldingenper locatie.delessenwordenhalfjaarlijksvastgesteldindeschoolkalender.deschoolisgerechtigdomde lestijden,danweldeplaatswaardelessenwordengegeven,tewijzigen Deschoolisnietverantwoordelijkvoordeopvangvandeleerlingenvoorennaafloopvandeles. 5. Ouderbijdrage 5.1. Dehoogtevandeouderbijdragewordtelknieuwschooljaarvastgesteld.Werkboekenenandere verbruiksartikelen,zijnnietbijdezelesgeldeninbegrepen Indiendeouderbijdrageniettedeclarerenisbijdewerkgever,zaldezewordenverminderdmetdevoorde leerlingontvangennobsubsidie.dejaarlijkseouderbijdragekuntuvindeninbijgevoegdtabel Deouderbijdragedienthalfjaarlijksinéénkeertewordenvoldaan.Ditgeschiedtaanhetbeginvande eersteles,bijdepenningmeester.betalinggeschiedtcontant.hiervoorontvangtueenbetalingsbewijs Debijdragenvandecultuurlessenwordenperevenementbepaaldendienenvoorafafgerekendte worden Hetbestuurbehoudtzichhetrechtvooromdeleerlingdetoegangtotdelesteontzeggenindienniet tijdigaandebetalingsverplichtingwordtvoldaan. 18

20 6. Aan enafwezigheid 6.1. Deleerlingwordtgeachtgedurendeallelesurenaanwezigtezijn.Hetisdeleerlingniettoegestaandeles voortijdigteverlaten,zonderdathetgemeldisdoordeouder.bijvoortijdigverlatenvandeleskomtde ouderdeleerlingophalenindeklas Deleerlingwordtgeachtaanwezigtezijngedurendeallecultuurlessengeorganiseerddoordeschool Deleerkrachthoudteenregistratiebijvandeaan enafwezigheidvandeleerlingenbijdetaal en cultuurlessen Deafwezigheidvandeleerlingdientvooraf,per danweltelefonisch,doordeoudersvermeldte wordenaandebetreffendeleerkracht Bijafwezigheidvandeleerlingvindtgeenrestitutievanlesgeldplaats. 7. Aansprakelijkheid 7.1. Deschoolsluitelkeaansprakelijkheiduitvoorverlies,beschadigingofdiefstalvandeaandeleerlingen toebehorendevoorwerpen Deschoolkannietaansprakelijkwordengesteldvoorongevallenenonregelmatighedendiezichvoor, tijdensofnadelesvoordoen Deleerlingdientzorgvuldigomtegaanmethetgebouwendematerialenwaardeschooltegastis.De leerlingdienttevenszorgvuldigomtegaanmetdeaandeschooltoebehorendelesmaterialenen bibliotheekboeken.alleschadedoordeleerlingtoegebracht,hetzijopzettelijkhetzijdooronachtzaamheid zalopkostenvandeleerlingofzijn/haarwettelijkevertegenwoordigerwordenhersteld Deleerlingisaansprakelijkvoorhetveroorzakenvanschadeaaneigendommenvanderden. HetbestuurvanDeRioranjeschool JohanVos voorzitter HansvanDiemen penningmeester NellekedeHeer secretaris DianaNijboer bestuurslid RiodeJaneiro,1mei

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Dé kans om de Nederlandse taal en cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Voorwoord Welkom bij De Rioranje School! Met veel plezier bieden wij

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2015-2016 Dé kans om de Nederlandse taal en cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Voorwoord Welkom bij De Rioranje School! Met veel plezier bieden wij

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po De Vuurtoren

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po De Vuurtoren RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po De Vuurtoren Plaats : Chania BRIN nummer : 28HP C1 Onderzoeksnummer : 290967 Datum onderzoek : 9 november 2016 Datum vaststelling : 10 maart 2017 Pagina 2 van

Nadere informatie

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording De Rioranjeschool (stichting) is een ANBI en de gevraagde gegevens zijn dan ook hieronder te vinden op de eigen internetsite www.rioranjeschool.nl.

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar Evaluatie 2009-2010 Planning 2010-2011 Evaluatie 2009-2010 Het 2009-2010 is een druk jaar geweest aangezien de personele situatie de nodige wisselingen heeft ondergaan. Hierdoor ontstond er enige onrust.

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 BESTE OUDER(S) EN OF VERZORGER(S), Wees altijd jezelf, tenzij je Sinterklaas kunt zijn. Wees dan Sinterklaas! Na een hilarische opening en heel veel blije gezichten, kunnen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2013/2014

Aanmeldingsboekje 2013/2014 Aanmeldingsboekje 2013/2014 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2013/2014 op vrijdagmiddag Nederlandse les aan: van 14.00 tot 16.00 uur Uitgebreide informatie over de NTC-school vindt u in

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS PRAAG 'T NOPJE

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS PRAAG 'T NOPJE RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS PRAAG 'T NOPJE School : ntc-po Stichting Nederlands Onderwijs Praag 't Nopje Plaats : PRAAG - TSJECHIË BRIN-nummer : 28HM Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol Schoolgids 2017 1 Inhoud: 1 De school: wie, wat, waar 3 1.1 Contactgegevens 1.2 Wie is wie 2 Waar de school voor staat 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Achtergrond/uitgangspunt 2.4 Het klimaat van de school

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po op International School of Aberdeen

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po op International School of Aberdeen RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po op International School of Aberdeen Plaats : Aberdeen Ab15 9pn BRIN nummer : 28EZ C1 Onderzoeksnummer : 284064 Datum onderzoek : 5-6 oktober 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) Plaats : Rome BRIN nummer : 28FL C1 Onderzoeksnummer : 281786 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 2015 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Naam 1.2 Ontstaansgeschiedenis 1.3 Het bestuur en de organisatie 1.4 Situering van de leslocaties 1.5 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Missie

Nadere informatie

Maand 4 Maand 5 Maand 6 Maand 7 Maand 8. Vakantie Fictie 1 Kijk- & L 1 Vakantie Poëzie 1 Mondel. 1 Present. 4. Sp.& G. 1 Vakantie Sp.& G. 2 Sp.& G.

Maand 4 Maand 5 Maand 6 Maand 7 Maand 8. Vakantie Fictie 1 Kijk- & L 1 Vakantie Poëzie 1 Mondel. 1 Present. 4. Sp.& G. 1 Vakantie Sp.& G. 2 Sp.& G. Jaarplanning modules onderbouw Station Mogelijkheid voor jaar 4 lessen per week Maand Maand 2 Maand Maand 4 Maand 5 Maand 6 Maand 7 Maand 8 Maand 9 Maand 0 Maand september oktober november december januari

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. NTC Wenen. : Wenen, Oostenrijk

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. NTC Wenen. : Wenen, Oostenrijk RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC Wenen School Plaats BRIN-nummer : NTC-VO Wenen : Wenen, Oostenrijk : 28UN Datum schoolbezoek : 13 en 15 oktober 2016 Datum vaststelling : 23 november 2016 2 Inhoud

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po Firenze Plaats : 50142 Firenze BRIN nummer : 30NP C1 Onderzoeksnummer : 278437 Datum onderzoek : 25 oktober 2014 Datum vaststelling : 5 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN School : de Kleine Kapitein Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27YK Onderzoeksnummer : 70406 Datum schoolbezoek : 7 februari 2006 Datum vaststelling : 24 maart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE VOORHOF"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE VOORHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE VOORHOF" School : pcbs "De Voorhof" Plaats : Vianen BRIN-nummer : 08JU Onderzoeksnummer : 92362 Datum schoolbezoek : 15 maart 2007 Datum vaststelling : 19 april 2007

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. NSM De Walvishaai NTC primair en voortgezet

Schoolgids 2015-2016. NSM De Walvishaai NTC primair en voortgezet Schoolgids 2015-2016 NSM De Walvishaai NSM De Walvishaai NTC primair en voortgezet Schoolgids 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 1. De school: wie, wat, waar... 4 1.1 Contactgegevens... 4 1.2 Schoolorganigram...

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA School : Ntc-po De Nederlandse School in Bethesda Plaats : BETHESDA, MD 20817 - USA BRIN-nummer : 29YX Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE School : NTC Mallorca, Spanje Plaats : Palma de Mallorca - SPANJE BRIN-nummer : 28GK Onderzoeksnummer : 120498 Datum schoolbezoek : 13 november

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA School : NTC Primair Onderwijs 'De Wieken' Phnom Penh, Cambodja Plaats : PHNOM PENH - CAMBODIA BRIN-nummer :

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. ntc-po Dutch Cultural Center 'De Bontekoe'

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. ntc-po Dutch Cultural Center 'De Bontekoe' RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO ntc-po Dutch Cultural Center 'De Bontekoe' Plaats : Kuala Lumpur BRIN nummer : 28JC C1 Onderzoeksnummer : 275457 Datum onderzoek : 19-20 mei 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. : 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. : 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo) School Plaats BRIN-nummer : 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-vo) : Rome-Italië : 28XH Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL VOOR NTC School VOOR NTC Plaats BRIN-nummer : DE ORANJE DRAAK SHANGHAI EN SUZHOU, SCHOOL : Shanghai, China : 29VR Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014 Universiteit van Amsterdam Groepstrainingen met open inschrijving juli - december 2014 Hoe schrijf ik mij in? via www.uvatalen.nl Noël Picard: Nooit gedacht dat ik met zo veel plezier zó snel resultaat

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Stichting Nederlandse School Düsseldorf De Oranje Leeuw

Stichting Nederlandse School Düsseldorf De Oranje Leeuw Stichting Nederlandse School Düsseldorf De Oranje Leeuw Stichting Nederlandse School Düsseldorf De Oranje Leeuw Postfach 310334 40482 Düsseldorf www.deoranjeleeuw.de Contents Inleiding 4 1. De school:

Nadere informatie

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Versie 1.0 18 mei 2014 Inleiding Als team van de Klimophoeve vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. Nederlandse school De Alpentulp. : NTC-VO Nederlandse school De Alpentulp : Zug, Zwitserland

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. Nederlandse school De Alpentulp. : NTC-VO Nederlandse school De Alpentulp : Zug, Zwitserland RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO Nederlandse school De Alpentulp School Plaats BRIN-nummer : NTC-VO Nederlandse school De Alpentulp : Zug, Zwitserland : 30XV Datum schoolbezoek : 10 en 11 oktober 2016

Nadere informatie

2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur

2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur 2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud Inleiding 3 1. De school: wie, wat waar 4 2. Waar de school voor staat 4 3. Onderwijs 9 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC primair onderwijs Het Noorderlicht Oslo

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC primair onderwijs Het Noorderlicht Oslo RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC primair onderwijs Het Noorderlicht Oslo Plaats : Bekkestua BRIN nummer : 28FY C1 Onderzoeksnummer : 288551 Datum onderzoek : 31 mei 2016 Datum vaststelling : 21 september

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Warmond, 24 augustus 2012. Beste ouder/verzorger,

Warmond, 24 augustus 2012. Beste ouder/verzorger, Beste ouder/verzorger, Warmond, 24 augustus 2012 De school nodigt ouders jaarlijks uit om te participeren binnen de school. Ouders kunnen zo samen met de leerkrachten een bijdrage leveren aan het zorgen

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Schoolgids De Blauwe Lotus Hanoi

Schoolgids De Blauwe Lotus Hanoi Schoolgids De Blauwe Lotus Hanoi Inhoud Inleiding schoolgids... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is Wie?... 5 2. Waar de school voor staat...

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NTC ONDERWIJS PARASOL COSTA DEL SOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NTC ONDERWIJS PARASOL COSTA DEL SOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NTC ONDERWIJS PARASOL COSTA DEL SOL School Plaats BRIN-nummer : NTC-VO Stichting NTC Onderwijs Parasol Costa del Sol : Torremolinos, Spanje : 31BX Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC Moskou, Rusland

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC Moskou, Rusland RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 Moskou BRIN nummer : 28LR C1 Onderzoeksnummer : 283156 Datum onderzoek : 25-26 mei 2015 Datum vaststelling : 25 augustus 2015 Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4 " # $ "" % ' ( Pagina 1 )* ' + ',-'.' %/ 0% 11# ' ' +2 ) +.1# 1 3- ' 0+ 4 454664230 leden. -, #7, # 8) 7 * Je kunt natuurlijk ook op onze pagina kijken bij forum. % '" () * "#$

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

Notulen. N.v.t. Ilse Buijsrogge, vervangend schoolleider Voorzitter: Diana Blaecke Notulist: Christien d Hondt

Notulen. N.v.t. Ilse Buijsrogge, vervangend schoolleider Voorzitter: Diana Blaecke Notulist: Christien d Hondt Vergadering: MR vergadering Datum: 25-04-2016 Plaats: Willibrordusschool te Hulst Tijd: 19.30 uur tot 21.45 uur Aanwezig: Michele de Vries, Bernadette van de Kerkhove - van Dorsselaer, Ingemar Hoefnagels,

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA School : Ntc-vo De Nederlandse School in Bethesda Plaats : Bethesda, MD - Verenigde Staten BRIN-nummer : 30HB Onderzoeksnummer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MISHKA 2014-2015. Stichting Nederlands Taal en Cultuur. NTC Moskou

SCHOOLGIDS MISHKA 2014-2015. Stichting Nederlands Taal en Cultuur. NTC Moskou SCHOOLGIDS 2014-2015 MISHKA Stichting Nederlands Taal en Cultuur NTC Moskou 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 De school: wie, wat, waar? 4 1.1 Contactgegevens 1.2 Wie is wie? 2 Waar de school voor staat 6

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC DE TAALTOEKEL, ADDIS ABEBA, ETHIOPIË School : NTC De Taaltoekel, Addis Abeba, Ethiopië Plaats : ADDIS ABEBA - ETHIOPIË BRIN-nummer : 28ER Onderzoeksnummer : 118428

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS School : SBO Het Kompas Plaats : Middelharnis BRIN-nummer : 18KM Onderzoeksnummer : 101883 Datum schoolbezoek : 22 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie.

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie. Datum: 4 maart 2013 Betreft: tevredenheidsonderzoek Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u weet houdt onze school regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van de bovenbouw, de ouders/verzorgers,

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

De Rioranjeschool (stichting) is een ANBI en publiceert de gevraagde gegevens (dit document) op de eigen internetsite www.rioranjeschool.com.

De Rioranjeschool (stichting) is een ANBI en publiceert de gevraagde gegevens (dit document) op de eigen internetsite www.rioranjeschool.com. Barra da Tijuca Botafogo Rioranjeschool@gmail.com www.rioranjeschool.com Postadres NL: Semmelweislaan 10 2811 CK Reeuwijk Nederland ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI) PUBLICATIE VEREISTEN Vanaf 1

Nadere informatie

School voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur regio Zürich

School voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur regio Zürich School voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur regio Zürich Welkom! Samen met uw kind(eren) bent u van harte welkom op onze school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in de

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE School Plaats BRIN-nummer : ntc-vo Dutch Cultural Centre De Bontekoe : Kuala Lumpur, Maleisië : 30FC Datum schoolbezoek : 19

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP Augustus 2013 Nieuwsbrief onderwijsgemeenschap Geachte ouder(s)/ verzorger(s), U ontvangt hierbij de eerste Nieuwsbrief van de onderwijsgemeenschap

Nadere informatie

2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur

2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur 2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud Inleiding 4 1. De school: wie, wat waar 5 2. Waar de school voor staat 5 3. Onderwijs 10 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. de Nederlandse School Stockholm, NTC-po

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. de Nederlandse School Stockholm, NTC-po RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO de Nederlandse School Stockholm, NTC-po Plaats : Djursholm BRIN nummer : 28LL C1 Onderzoeksnummer : 195774 Datum onderzoek : 28 mei 2013 Datum vaststelling : 9 oktober

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR GHANA TE ACCRA

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR GHANA TE ACCRA RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR GHANA TE ACCRA School : ntc-po Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Ghana te Accra Plaats : ACCRA - GHANA BRIN-nummer : 28HA Onderzoeksnummer

Nadere informatie

augustus 4 zomervakantie 1 zomervakantie 7 zomervakantie 2 zomervakantie 5 zomervakantie 3 zomervakantie 6 zomervakantie 8 zomervakantie

augustus 4 zomervakantie 1 zomervakantie 7 zomervakantie 2 zomervakantie 5 zomervakantie 3 zomervakantie 6 zomervakantie 8 zomervakantie augustus ma di wo do vr za zo 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 22 1e schooldag 2 31 1 sept 2 sept 3 sept 4 sept september 2016 aug aug 31 aug 1 10 minuten gesprek gr 1 t/m 7 2 3 4 6 10

Nadere informatie

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4 - SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Inleiding 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie... 7 2.2

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. International School of London in Surrey

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. International School of London in Surrey RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO International School of London in Surrey Plaats : Surrey Gu22 8 Hy BRIN nummer : 28FB C1 Onderzoeksnummer : 285095 Datum onderzoek : 15-16 september 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDS MOEDERTAALONDERWIJS IN PORTO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDS MOEDERTAALONDERWIJS IN PORTO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDS MOEDERTAALONDERWIJS IN PORTO School Porto Plaats BRIN-nummer : NTC-VO Stichting Nederlands Moedertaalonderwijs in : Porto, Portugal : 28WP Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 ONDERWIJS IN HET BUITENLAND

Hoofdstuk 8 ONDERWIJS IN HET BUITENLAND Hoofdstuk 8 ONDERWIJS IN HET BUITENLAND INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2006 / 2007 8 Onderwijs in het buitenland Samenvatting Er zijn 298 Nederlandse scholen in het buitenland, die onder

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool)

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool) Schoolreisbeleid OBS De Optimist (Van Kleffensschool) Inhoud Voorwoord... 3 Visie en missie... 4 Doel van de schoolreizen... 4 Tijdstippen van de schoolreizen... 5 Schoolreisdata... 5 Bestemmingen en begeleiding...

Nadere informatie

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012 De Referentieniveaus Taal BAVO Eemlanden 14 maart 2012 2 Wat komt aan de orde? Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de referentieniveaus Referentieniveaus

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Kolegio Papa Cornes Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 30GL Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 5 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016 januari 1 Nieuwjaarsdag 4 Studiedag team (kinderen vrij) 5 1 ste schooldag 2016 7 schoonmaakavond 19.00-20.30 uur 18 MR bijeenkomst 25 t/m 28 Oud papier actie 25 OR vergadering

Nadere informatie

Schoolgids Eerste Nederlandse School in Boston (ENSiB)

Schoolgids Eerste Nederlandse School in Boston (ENSiB) Schoolgids Eerste Nederlandse School in Boston (ENSiB) 2009-2010 The First Dutch School of Boston admits students of any race, color, and national or ethnic origin. Schoolgids ENSiB 2009/2010 pagina 1/27

Nadere informatie