Integraal Veiligheidsplan 2002/2003 (IN KORT BESTEK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal Veiligheidsplan 2002/2003 (IN KORT BESTEK)"

Transcriptie

1 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Woudrichem 2002/2003 (IN KORT BESTEK) Vastgesteld College van B&W d.d. 8 januari 2002 Vastgesteld Cie. Algemene Zaken d.d. 17 januari 2002 Vastgesteld Raad gemeente Woudrichem d.d. 28 januari

2 INHOUD IVP (in kort bestek) Inleiding...3 Veiligheidsbeleid...3 Veiligheidsketen...3 Bestuurlijk gedogen...4 Gebruiksvergunningen...5 Afstemming Land van Heusden en Altena...5 Samenwerking Brandweer...5 Ontwikkelingen brandveiligheid...5 Invoering Wijkkeurmerk...5 Rampenplan...6 Communicatie en voorlichting...6 Samenvatting...7 s:...8 Vandalisme/Overlast... 8 Verwijdering Jeugd / Politie Jeugd en criminaliteit Drugs & Alcohol Grootschalige evenementen Verkeersveiligheid Woonomgeving Woninginbraken Openbare ruimten Verloedering Communicatie en voorlichting Rampen en zware ongevallen Calamiteitenbestrijding Boven Merwede / Waal

3 Inleiding De aanpak van onveiligheid vraagt om een samenhangende inspanning van de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers, waarbij zij in onderlinge samenwerking streven naar een resultaatgericht veiligheidsbeleid. Omdat vooral die onveiligheid waarvan burgers direct hinder ondervinden afhankelijk is van lokale omstandigheden, is het met name aan de gemeente om met de lokale partners het veiligheidsbeleid voor te bereiden en uit te voeren. In het lokale veiligheidsbeleid dienen de doelen en taakstellingen helder geformuleerd te worden. Maar wat is nu veiligheidsbeleid? Veiligheidsbeleid Veiligheidsbeleid is het op een systematische en samenhangende manier werken aan het behoud of de verbetering van de lokale veiligheid in al haar facetten, onder regie van het lokale bestuur. Kortom, het regelmatig bekijken welke veiligheidsproblemen zich voordoen of zouden kunnen gaan voordoen, om daar dan op een doeltreffende en doelmatige manier actie op te ondernemen. Goed veiligheidsbeleid blijkt vrijwel altijd gekenmerkt te worden door drie S en: Systematiek, Samenhang en Samenwerking. Het realiseren van deze drie S en vraagt om een zekere regie. Het gemeentebestuur is het meest aangewezen om deze regierol te vervullen. Principieel veiligheid is een kerntaak van het openbaar bestuur maar ook praktisch, gelet op de centrale rol die het gemeentebestuur inneemt. Veiligheidsketen Een zwaar accent ligt op de schouders van politie en brandweer enerzijds en de gemeente anderzijds. Politie en brandweer vervullen in deze min of meer een spilfunctie. Beide opereren in de frontlijn terwijl de gemeente meer in de regisserende rol opereert. Er dient dan ook een optimale mix te bestaan tussen pro-actie, preventie en preparatie aan de ene kant en repressie en nazorg aan de andere kant, ingekapseld in een brede bestuurlijke verantwoordelijkheid. De veiligheidsketen is een instrument (en denkwijze) die een samenhangende en systematische aanpak waarborgt van de verschillende vormen van onveiligheid. De schakels van de bestuurlijke veiligheidsketen zijn: Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Pro-actie: het structureel voorkomen van onveiligheid door vanuit veiligheidsoptiek in de planfase al stil te staan bij en vanuit de bewustwording aandacht te vragen voor de risico s Preventie: Preparatie: het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van de veiligheid 3

4 Repressie: Nazorg: de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door toezicht en handhaving alsmede in het strafrechtelijk traject alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen door bijvoorbeeld opvang van slachtoffers en hulp bij de afwikkeling van het incident Een goede werking van de bestuurlijke veiligheidsketen vereist een optimale afstemming van gezagsdragers, gemeentelijke en operationele, maar ook maatschappelijke organisaties die een taak hebben in de voorkoming of bestrijding van aantastingen van de openbare orde en veiligheid. Opgemerkt zij wel, dat met alle schakels uit de keten rekening gehouden dient te worden. De schakels staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Hoe meer er pro-actief wordt gehandeld, hoe minder er om repressief optreden en nazorg wordt gevraagd. Bestuurlijk gedogen Hoe belangrijk deze rol van het gemeentebestuur is, is in de afgelopen periode eens te meer duidelijk geworden. De vuurwerkramp in Enschede, de nieuwjaarsbrand in Volendam en recent de aanslagen in Amerika hebben aangetoond hoe belangrijk het is dat er een groot gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bestaat. Alleen dan kan gewerkt worden aan een positieve bijdrage voor het veiligheidsgevoel bij de burgers. Daarbij is het tevens van belang stelling te nemen ten aanzien van het probleemveld Bestuurlijk gedogen. De aandacht voor de risico s van gedogen hebben na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam steeds meer aandacht gekregen, niet enkel alleen binnen de overheid, maar ook binnen de leefgemeenschap van Nederland. Met name de media hebben zich massaal gestort op de toegeeflijkheid van de gemeenten bij overtredingen van met name milieuvergunningvoorschriften en hebben dit gekenmerkt als gedogen. De commissie Oosting heeft in haar eindrapport terzake gesteld dat de uitleg van de media te veel eer is voor wat feitelijk is gebeurd. In de ogen van de commissie moet eerder gesproken worden over een gebrek aan doortastendheid. De commissie ziet gedogen als het resultaat van een weloverwogen besluit (gedoogbesluit) van het bevoegd gezag, dat op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en nauwkeurig aangeeft onder welke voorwaarden en voor welke duur de overtreding wordt toegestaan, onder het afzien van het gebruik van handhavingbevoegdheden. Probleem is echter dat gedogen in Nederland vaak niet is vastgelegd in een gedoogbesluit, maar een uitvloeisel is van het afzien van handhaving en het niet rapporteren aan het bevoegd gezag door controlerende ambtenaren en instanties. Zowel de commissie Oosting als ook de regering heeft ten aanzien van gedogen de stelling geformuleerd dat in het geldende gedoogbeleid geen plaats meer kan bestaan voor stilzwijgend gedogen of een onrechtmatige toestand op zijn beloop laten. In beider ogen dient gedogen altijd expliciet plaats te vinden en altijd van tijdelijke aard te zijn, vastgelegd in maatregelen die deze tijdelijkheid effectueren. Daarnaast dient er gerapporteerd te worden aan het bevoegd gezag dat de regels vaststelde waarvan de tijdelijke overtreding wordt gedoogd of door het bevoegd gezag zelf daartoe zijn besloten. Ook de gemeente Woudrichem zal in de toekomst zeer terughoudend omgaan met bestuurlijk gedogen en de lessen die getrokken kunnen worden uit de beide rampen vertalen naar de praktijk. 4

5 Gebruiksvergunningen In de komende jaren zal met voortvarendheid gewerkt gaan worden aan het wegwerken van de ontstane achterstand in het controleren en vervolgens afgeven van gebruiksvergunningen. Maar ook bij grootschalige evenementen zal stringenter gecontroleerd gaan worden op het treffen van voldoende voorzorgsmaatregelen vooraf om de veiligheid van velen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De eerlijkheid gebiedt echter te vermelden dat ook in het Land van Heusden en Altena de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel een groot knelpunt is. Met name als het gaat om de preventieve en controlerende rol. Afstemming Land van Heusden en Altena In deze nota zullen wij aangeven welke inspanningen wij zullen ondernemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, waarbij wij tevens hebben zorg gedragen voor afstemming met de beide andere gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Deze afstemming hebben wij nodig geoordeeld, nu de politie reeds is gestart met een personele unie tussen de beide politieteams en opereren onder een éénhoofdige aansturing. Vanaf 1 januari 2002 zal er in het gehele Land van Heusden en Altena sprake zijn van een gebiedsgerichte politiezorg. Samenwerking Brandweer Ook de brandweerkorpsen van de drie gemeenten hebben reeds te kennen gegeven een vergaande samenwerking na te streven. Een samenwerking welke zich uitstrekt over alle schakels uit de veiligheidsketen. Om een adequaat antwoord te kunnen geven op de uitkomsten van de rapportages Oosting en Alders naar aanleiding van de vuurwerkramp en de nieuwjaarsbrand en de daaruit geformuleerde kabinetsstandpunten is samenwerking onontbeerlijk. De eerste schreden op het operationele vlak zijn reeds gezet door het invoeren van een intergemeentelijk piket Officier van Dienst. Daarmee wordt beoogd voor elke gemeente te allen tijde een goed gekwalificeerd en opgeleid operationeel leider voor handen te hebben. Ontwikkelingen brandveiligheid De grootste winst op het gebied van brandveiligheid moet worden behaald in de eerste twee schakels van de veiligheidsketen. Het betrekken van de brandweer bij ontwikkelingsplannen op het gebied van ruimtelijke ordening past dan ook volledig in een integraal veiligheidsbeleid en zal hiervan een wezenlijk onderdeel moeten gaan uitmaken. Vanaf medio 2002 zal het nieuwe Bouwbesluit van kracht worden. Binnen het land van Heusden en Altena zal de mogelijkheid worden onderzocht om te komen tot een keurmerk voor gebouwen die aan alle brandveiligheidseisen voldoen. Invoering Wijkkeurmerk Naast het leveren van inspanningen om de toename van met name woninginbraken terug te brengen door bijvoorbeeld een intensivering van het project Politie Keumerk Veilig Wonen, dient ook verhoging van de veiligheid van de woonomgeving extra aandacht te krijgen. Een aanzet daartoe kan zijn het invoeren van een Wijkkeurmerk. Leefbaarheid omvat een fysiek aantrekkelijke wijk, die schoon, heel en veilig is, waar genoeg te beleven valt voor jong en oud, waar de belangrijkste voorzieningen op een redelijke afstand zijn te bereiken en die esthetisch aantrekkelijk is door bijvoorbeeld groenvoorzieningen. Met betrekking tot deze vorm van leefbaarheid is een aantal met elkaar samenhangende aspecten te onderscheiden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: 5

6 a. het fysieke: woonhuizen, bedrijfsgebouwen, straten, pleinen, kortom, alles wat hoort tot de gebouwde omgeving b. het economische: de detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening en overige bedrijvigheid c. het sociale: maatschappelijke voorzieningen op het gebied van educatie, ontmoeting, hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur, sport en spel d. de bereikbaarheid e. de groenvoorzieningen Het mag duidelijk zijn, dat de betekenis van de wijk of buurt waar iemand woont (en/of werkt) voor ieder mens en voor iedere organisatie en bedrijf verschillend is. Beleving en belangen zijn immers uiteenlopend. Een buurt kan voor iemand die er woont een andere betekenis hebben dan voor bijvoorbeeld een bedrijf. Maatschappelijke organisaties kijken anders tegen een buurt of wijk aan dan de lokale overheid. Toch is het in ieders belang om de leefkwaliteit van een buurt of wijk te verbeteren dan wel minstens in stand te houden. Lag de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid voorheen voornamelijk bij de lokale overheid, de eigenaren van de woningen met name de woningcorporaties en maatschappelijke organisaties zoals politie en welzijnswerk, thans is er een aanvang gemaakt met het serieus nemen van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de buurtbewoners zelf. Rampenplan De twaalf gemeenten binnen de regio Breda werken alle met het Regionaal Basisplan Rampenbestrijding (verder te noemen RBR). Vast onderdeel in het RBR is het gemeentelijk rampenplan en de daarbij behorende gemeentelijke procesbeschrijvingen, alsmede de alarmeringsscenario s zoals die zijn ingebracht in de communicator, de alarmeringscomputer van de Regionale Brandweer Breda. Met betrekking tot de actualiteit van de genoemde onderdelen uit het RBR kan worden opgemerkt dat zowel het gemeentelijk rampenplan als de alarmeringslijsten compleet en actueel zijn. Gelet op de verdergaande samenwerking tussen gemeenten zal onderzocht gaan worden of er ten aanzien van de gemeentelijke processen gewerkt kan worden aan het opstellen van één draaiboek met daarin opgenomen de gemeentelijke procesbeschrijvingen voor alle drie de gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Op deze wijze kan dan de problematiek van de personele bezetting van diverse gemeentelijke processen worden ondervangen door poolvorming binnen het Land van Heusden en Altena na te streven. Communicatie en voorlichting Communicatie is een onontbeerlijk middel bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid. Als er sprake is van een goede onderlinge informatie-uitwisseling wordt het mogelijk om enerzijds de zin en de mogelijkheden van het beleid uit te dragen en anderzijds op basis daarvan activiteiten op elkaar af te stemmen. Tweezijdige communicatie is dus nodig, zowel tussen de veiligheidspartners onderling als tussen veiligheidspartners en burgers. Immers, een essentieel onderdeel van voorbereiding op mogelijke calamiteiten is de communicatie met de burger. De bevolking kan ten aanzien van grotere ongevallen en rampen weliswaar zelf weinig aan preventie doen, maar moet zich wel bewust zijn van waarschuwingsprocedures en de direct te nemen maatregelen. Zodra zich daadwerkelijk een 6

7 situatie voordoet die om alarmering vraagt, is het van belang dat de berichtgeving aan de bevolking voldoet aan de criteria: tijdigheid, helderheid en éénduidigheid. Hierin is de rol van voorlichting uitermate belangrijk. In het geheel van het veiligheidsbeleid kan voorlichting niet meer dan ondersteunend werken, maar is mede daardoor wel effectief op het eindresultaat. De voorkeur gaat daarbij uit naar persoonlijke voorlichting en niet naar massamediale voorlichting. Samenvatting Een belangrijk instrument tot het uitoefenen van invloed op het te voeren gezamenlijk beleid binnen de veiligheidspartners is het integraal veiligheidsplan. Bij het opstellen van dit plan zijn diverse partijen betrokken. Gezamenlijk is een plan ontstaan om het veiligheidsbeleid in het Land van Heusden en Altena in zijn algemeenheid en in onze gemeente in het bijzonder verder gestalte te geven. Daar waar gevoelens van onveiligheid zijn dienen deze aangepakt te worden en daar waar het nog geen groot probleem is dient die relatief luxe situatie gehandhaafd te blijven. Ook behoud van veiligheid vergt immers gerichte aandacht. Bewust is gekozen voor een integrale aanpak, ook als het gaat om samenwerking en aansluiting bij onze buurgemeenten, aangezien samenwerking op alle fronten met omliggende gemeenten in het Land van Heusden en Altena in principe de mogelijkheid moet bieden om aan het probleem van het overheidsapparaat tegemoet te komen. In de navolgende onderdelen zijn de thema s met hun probleemvelden nader uiteengezet en gerangschikt per thema. 7

8 s: Vandalisme/Overlast Jeugd/Jongeren Probleemveld Vandalisme/Overlast Door de komst van hangplekken voor jongeren in Woudrichem, Rijswijk en binnenkort ook Giessen, is een zekere afname van vandalisme te constateren in de gemeente. Neemt niet weg dat verdere uitbreiding van hangplekken onderzocht dient te worden, temeer daar er ook bij niet-gebruik van deze hangplekken een preventieve werking naar de omgeving kan uitgaan. In deze is het van belang om contact te leggen en te houden met de jongeren. Zowel de jongerenmedewerkster als de wijkagent zijn de aangewezen personen om als contactpersoon op te treden en waar nodig het corrigerend vermogen van de groepen jongeren te stimuleren. - Creëren van hangplekken/ontmoetingsplekken met draagvlak van omwonenden en het bevorderen van de onderlinge communicatie. - De jongeren dienen de vrijheid te krijgen om de eigen verantwoordelijkheid te pakken en te laten vertalen naar de omgeving en bestuur. - Terugdringen van onnodige overlast voor de omgeving zoals bijvoorbeeld hinderlijk aanwezig zijn en uitstraling van gevoel van onveiligheid voor derden. Nota Jeugd- en Jongerenbeleid Preventief en Repressief Verantwoordelijk Gemeente Betrokken/externen - Gemeente - Stichting Sociaal Cultureel Werk - Buro HALT - Woningondernemingen - Scholen - Politie - Jongerenraad Gemeente - Gemeente dient uitvoering te (gaan) geven aan de Nota Jeugdbeleid - Gemeente dient, samen met Stichting Sociaal Cultureel Werk en jeugd, actief te blijven in de doelstelling van de onlangs geïntroduceerde DE BUS DUS. Politie - Wijkagenten dienen zich actief te begeven tussen de jongeren en signalen vanuit de jeugd tijdig door te sluizen - Politie dient uitvoering te geven aan de door Buro HALT opgestelde richtlijnen voor doorverwijzingen - Politie dient in handhaving openbare orde geen onderscheid te maken met andere soorten van verstoring van de openbare orde. Openbaar Ministerie Een vroegtijdige, snelle en adequate reactie, afgestemd op de aard van het strafbare feit. 8

9 Jongerenraad Vanuit eigen beleving positief meedenken en werken aan oplossingen voor problemen doelgroep Vóór 1 maart 2002 Nota Jeugd- en Jongerenbeleid vaststellen Zichtbare afname van vandalisme via periodieke verslaglegging, op te stellen door contactpersonen 9

10 Verwijdering Jeugd / Politie Probleemveld Verantwoordelijk Betrokken/externen - Basisscholen - Gemeente - Jongerenraad Jeugd/Jongeren Verwijdering Jeugd - Politie Het schooladoptieplan Doe-Effe-Normaal is ontstaan uit het schooladoptieplan van de politie Rotterdam Rijnmond. Schooladoptie verlaagt de drempel tussen kind en politie. Een belangrijk instrument daarbij is het regelmatig geven van voorlichting aan kinderen in de groepen 7 en 8. Zo krijgen de kinderen niet alleen voorlichting, maar ontstaat er tevens een band als gevolg van herkenning op straat. Het is dus duidelijk meer dan misdaadpreventie alleen. Het slaan van een brug tussen school, kind en gezin en bijdragen aan de opvoeding van het kind Schooladoptieplan Doe-Effe-Normaal Pro-actief en Preventief Politie Gemeente Stimuleren van scholen tot deelname aan het schooladoptieplan Doe-Effe-Normaal Politie Regelmatig geven van voorlichting op de scholen (groep 7 en 8) Scholen Jongerenraad Gelegenheid geven tot voorlichting door politie Vanuit eigen beleving positief meedenken en werken aan oplossingen voor problemen doelgroep Per schooljaar tenminste drie scholen bezocht hebben voor het geven van informatie over het schooladoptieplan Doe-Effe-Normaal 10

11 Jeugd en criminaliteit Jeugd/Jongeren Probleemveld Jeugd en Criminaliteit Zie Nota Jeugdbeleid Het begeleiden van jeugd, die door het plegen van strafbare feiten met de politie of justitie in aanraking zijn gekomen. Jongeren die deze ervaring hebben dienen begeleid te worden om recidive te voorkomen. Uitvoering HALT werkzaamheden Preventief en Repressief Verantwoordelijk Gemeente Betrokken/externen - Gemeente - Bureau HALT - Politie - Openbaar Ministerie - Ouders - Jongerenraad Gemeente - Gemeente geeft uitvoering aan Nota Jeugdbeleid - Zo nodig deelname aan Overleg Risico Jongeren HALT Het decriminaliseren van de jeugd door op het delicht gerichte en gelet op de persoon taakstraffen uit te zetten Politie - Geeft uitvoering aan richtlijnen HALT-verwijzingen - Onderhouden van contacten met doelgroep T.a.v. HALT-richtlijnen wordt opgemerkt dat het kengetal voor de verwijzingen ligt op 65 per jaar. In het Land van Heusden en Altena worden de verwijzingen verdeeld over de bureaus HALT Gorinchem en Breda. Gemeente Woudrichem valt onder de werkkring van HALT Gorinchem en omstreken. In het jaar 2001 zijn vanuit de gemeente Woudrichem 18 personen doorverwezen naar HALT. Openbaar Ministerie Ouders Een vroegtijdige, snelle en adequate reactie, afgestemd op de aard van het strafbare feit. Ouders zijn de eerst aangewezenen om de jeugd te wijzen op de gevolgen van het plegen van strafbare of ontoelaatbare handelingen. Zichtbare afname van jeugdcriminaliteit in de komende twee jaar aan de hand van verslaglegging doorverwijzingen Bureau HALT 11

12 Drugs & Alcohol Probleemveld Jeugd/Jongeren Drugs & Alcohol Zie Nota Jeugdbeleid De jeugd bewustwording bijbrengen over de gevolgen van drugs en alcohol. Nota Jeugdbeleid Pro-actief en Preventief Gemeente Verantwoordelijk Betrokken/externen - Gemeente - Politie - GGD - Scholen - Openbaar Ministerie - Ouders Gemeente Politie GGD Scholen Openbaar Ministerie Ouders Gemeente geeft uitvoering aan Nota Jeugdbeleid Onderhouden van contacten met doelgroep Geven van voorlichting en thema bijeenkomsten Werken aan bewustwording, geven van voorlichting en signaleren van problemen Een vroegtijdige, snelle en adequate reactie, afgestemd op de aard van het strafbare feit. Ouders zijn de eerst aangewezenen om de jeugd te wijzen op de gevolgen van drugs en alcohol. Per schooljaar tenminste drie scholen bezocht hebben voor geven van informatie aan beoogde doelgroep 12

13 Grootschalige evenementen Probleemveld Verantwoordelijk Betrokken/externen - Politie - Brandweer Maatschappelijke Integriteit Grootschalige evenementen Organisatoren zelf en ingediende aanvragen Het vergroten van de veiligheid bij evenementen door: het afstemmen van voorschriften in Land van Heusden en Altena het opstellen van standaard voorschriften, eventueel aangevuld met specifiek op het evenement gerichte voorschriften onderlinge afstemming met betrekking tot handhaving Nota Evenementenbeleid Preventief en Repressief Gemeente en Organisatoren - GHOR West Brabant Gemeente Opstellen Integrale Nota Evenementenbeleid Politie - Mede opstellen van standaardvoorschriften t.a.v. openbare orde en veiligheid - Gelijkluidende wijze van handhaven in totaal verzorgingsgebied Land van Heusden en Altena Brandweer Mede opstellen van standaardvoorschriften t.a.v. brandveiligheid GHOR West Brabant Mede opstellen van standaardvoorschriften t.a.v. medisch welzijn en veiligheid Nota Evenementenbeleid vóór 1 juli 2002 presenteren 13

14 Verkeersveiligheid Maatschappelijke Integriteit Probleemveld Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsplan Het verhogen van de verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsplan Preventief en Repressief Verantwoordelijk Gemeente Betrokken/externen - Politie - 3VO - Provincie - Seniorenraad Gemeente - Gemeente geeft uitvoering aan verkeersveiligheidsplan - Gemeente draagt zorg voor infrastructurele voorzieningen op basis van metingen en ongevalanalyses Politie Politie handhaaft op verkeersgebied door het uitvoeren van controles op snelheid, alcohol, roodlicht, verlichting, gordel- en helmplicht. Kengetal voor ongevallen bedraagt 2,5 per 100 inwoners per jaar. In het Land van Heusden en Altena ìs de score 1,9. M.b.t. letselrisico is het kengetal 11. In het Land van Heusden en Altena bedraag de score 9,9. De inspanning blijft erop gericht onder het landelijk gemiddelde te blijven in de komende periode. 3VO - Deelname aan gezamenlijk overleg - Uitvoeren en/of ondersteunen van veiligheidsverhogende activiteiten, zoals het uitvoeren van: voorlichtingscampagnes geven van voorlichting Provincie - Promoten van het Brabants Verkeersveiligheids Label - Deelname aan gezamenlijk overleg - Provincie draagt zorg voor infrastructurele voorzieningen op basis van metingen en ongevalanalyses Seniorenraad Verkeersveiligheidsaspecten zoals die beleefd worden binnen deze doelgroep dienen mee te wegen in het te voeren verkeersbeleid Per schooljaar ten minste drie scholen stimuleren tot het behalen van het Brabantse Verkeersveiligheids Label (BVL) 14

15 Woonomgeving Probleemveld Openbare Veiligheid Woonomgeving De onveiligheidsbeleving van mensen hangt sterk samen met hun beleving en het vermogen om dit te vertalen van de omgeving waar zij wonen. Indien er in de buurt waar zij wonen vormen van vermogensdelicten en verloedering worden gesignaleerd zal dit zeer negatief uitwerken op de woonomgeving. Ook de bereikbaarheid van de wijk of buurt voor hulpverleners speelt een grote rol bij het wel of niet hebben van een onveiligheidsgevoel. Verhogen van het veiligheidsgevoel en waarborgen van geborgenheid binnen de woonomgeving, door reeds bij de planvorming alle actoren te betrekken bij de inrichting van het gebied. Zo zie je enerzijds het verzoek van bewoners om meer verkeersremmende maatregelen in een wijk ter bevordering van het gevoel van verkeersveiligheid, terwijl anderzijds dezelfde maatregelen belemmerend kunnen werken voor het tijdig ter plaatse kunnen zijn van hulp in spoedgevallen. Om dit soort tegenstrijdige belangen vroegtijdig te tackelen is overleg tussen wegbeheerders, hulp en bewoners van groot belang. Verantwoordelijk Betrokken/externen - Stedebouwkundige - Woningbezitter - Woningondernemingen - Hulp - Seniorenraad Gemeente Stedebouwkundige Woningbezitter Woningondernemingen Hulp Seniorenraad Pro-actief, Preventief en Preparatief Gemeente Inspraakavonden beleggen voor nieuw te realiseren woongebieden Oog en oor hebben voor de signalen die vanuit de samenleving en de overheid komen over gevoelens van onveiligheid binnen bestaande wijken en buurten Tijdig signalen afgeven over onveiligheidsbeleving en meedenken aan oplossingen Actief bijdragen aan respectievelijk meedenken over: het realiseren van nieuwbouwwoningen met het politiekeurmerk een veilige woonomgeving (verlichting/groenvoorziening) in de nieuwe woonwijk Tijdig instappen bij planvorming voor nieuwe woonwijken en het pakket van eisen voor een adequate hulpverlening gerelateerd aan veiligheidsaspecten van de omgeving afgeven Vanuit eigen optiek en beleving bouwstenen aandragen voor het verhogen van de veiligheidsbeleving in de omgeving Volledige invoering van de randvoorwaarden behorende bij het Politie Keurmerk Veilig Wonen afstemming met operationele over bereikbaarheid (nieuwe) woonwijken en bedrijventerreinen 15

16 Woninginbraken Probleemveld Openbare Veiligheid Woninginbraken Woninginbraak wordt door burgers als zeer ingrijpend ervaren, temeer daar de eigen privacy wordt geschonden. De psychische schade wordt groter ervaren als de materiele schade en vergt vaak ook een langdurige begeleiding. Beveiliging van de woning alleen is vaak niet toereikend. Ook de directe omgeving moet voor een dader onaantrekkelijk worden ervaren. Verhogen van het veiligheidsgevoel en waarborgen van geborgenheid binnen de eigen woning en woonomgeving, door toepassing van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), zowel bij nieuwbouw als ook renovatie/onderhoud bestaande woningen. Politie Keurmerk Veilig Wonen Pro-actief, Preventief en Preparatief Gemeente Verantwoordelijk Betrokken/externen - Woningbezitter - Woningondernemingen - Politie Gemeente Politie Woningbezitter Woningondernemingen Aanstellen/aanwijzen van een bouwplanadviseur, die intern verantwoordelijk is voor de borging van het PKVW Aanstellen van een bouwplanadviseur, die de gemeente ondersteunt bij bouwprojecten. Kengetal voor woninginbraakrisico bedraagt 1,5. Hiermee wordt bedoeld dat het risico van slachtoffer worden van woninginbraak 1,5 bedraagt per 100 woningen per jaar. In het Land van Heusden en Altena is de score 1,1. De inspanning blijft erop gericht onder het landelijk gemiddelde te blijven in de komende periode. Tijdig vervangen van oud hang- en sluitwerk door goedgekeurd hang- en sluitwerk met het politiekeurmerk Actief bijdragen aan respectievelijk meedenken over: het realiseren van nieuwbouwwoningen met het politiekeurmerk een veilige woonomgeving (verlichting/groenvoorziening) in de nieuwe woonwijk Volledige invoering van de randvoorwaarden behorende bij het Politie Keurmerk Veilig Wonen 16

17 Openbare ruimten Openbare Veiligheid Probleemveld Openbare ruimten Veel burgers geven regelmatig signalen af zich in de avond- en nachtelijke uren onbehaaglijk en onveilig te voelen op straat en donkere ruimten zoals brandgangen en ruimten achter gebouwen gelegen. Openbare ruimten en achterpaden overzichtelijker en voorzien van betere verlichting Verlichtingsplan Preventief Verantwoordelijk Gemeente Betrokken/externen - Politie - Bewoners - Seniorenraad Gemeente - Zorgdragen voor het aanbrengen van goede openbare verlichting - Bij nieuwbouw aandacht besteden aan een goed verlichtingsplan Politie - Door inschakeling van bouwplanadviseur ondersteuning verlenen aan gemeente bij te veranderen ruimten en paden alsmede nieuwbouwprojecten - Doorgeeffunctie m.b.t. gevoelens binnen woon- /buurtgemeenschap Bewoners Gevoelens van onbehagen en/of onveiligheid tijdig afgeven aan gemeente en/of politie Seniorenraad Vanuit eigen optiek en beleving bouwstenen aandragen voor het verhogen van de veiligheidsbeleving in de directe woonomgeving Volledige invoering van de randvoorwaarden behorende bij het Politie Keurmerk Veilig Wonen 17

18 Verloedering Openbare Veiligheid Probleemveld On(aan)gepast gedrag in de vorm van o.a. zwerfvuil hondenpoep foutief parkeergedrag Onaangepast gedrag van burgers kan wrevel en irritatie oproepen bij mede burgers, hetgeen vervolgens kan leiden tot verloedering van de wijk en/of woonomgeving met verstoring van de openbare orde als eindresultaat. Komen tot tijdige signalering van deze vorm van gevoelens van onveiligheid in de woonomgeving en het direct bestrijden daarvan. Opstellen van een Wijkkeurmerk Preventief en Repressief Verantwoordelijk Gemeente Betrokken/externen - Bewoners - Politie - Scholen - Stichting Sociaal Cultureel Werk - Buro HALT Gemeente - Zorgdragen voor tijdige interne communicatie bij aantreffen on(aan)gepast gedrag en dienovereenkomstig handelen - Het ontwikkelen van een Wijkkeurmerk Politie - Door inschakeling van de wijkagenten actief stimuleren van sociale controle door bewoners, gericht op de effecten - Tijdig reageren op meldingen betreffende on(aan)gepast gedrag en bemiddelend c.q. handelend optreden - Geven van voorlichting Bewoners In samenwerking met andere actoren inspanningen leveren tot het voorkomen van on(aan)gepast gedrag door bijvoorbeeld: sociale controle medemens onderwijzen/aanspreken signaalfunctie Scholen Kinderen vertrouwd maken met en het respecteren van waarden en Sociaal Cultureel Werk normen binnen de samenleving - In de contacten met de jeugd (JOP) aansturen op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel, zowel ten opzichte van elkaar als ook voor de medemens - Het stimuleren van het respecteren van waarden en normen binnen de samenleving HALT - Voorlichting - Handhaving Invoering Wijkkeurmerk 18

19 Communicatie en voorlichting Probleemveld Verantwoordelijk Betrokken/externen Gemeente Communicatiebureaus Hulp Onderwijsinstellingen Openbare Veiligheid Communicatie en voorlichting Zowel vanuit veiligheidspartners als gemeenschap Het vergroten van het risicobewustzijn door het opstellen van een communicatieplan en gedegen analyse van probleemvelden. Het communicatieplan dient rekening te houden met de verschillende risicofacetten en doelgroepen. Schooleducatie, voorlichting aan werknemers, huis-aan-huis-informatie of informatie voor nieuwe inwoners maken de doelgroepen bewuster van de veiligheidsrisico s. Communicatieplan Preventief en Repressief Gemeente Communicatiebureaus Hulp Onderwijsinstellingen Het opstellen van een communicatieplan ter vergroting van het risicobewustzijn Assisteren bij het opstellen van communicatieplan Tijdig en constructief aanleveren van voldoende items om het risicobewustzijn actueel te houden Reeds in een vroeg stadium de jeugd betrekken bij het bewust maken en signaleren van onveilige situaties, zowel thuis, woonomgeving als op de route naar school. Vóór 1 juni 2002 Communicatieplan presenteren 19

20 Rampen en zware ongevallen Openbare Veiligheid Probleemveld Geïsoleerde ligging van het Land van Heusden en Altena als het gaat om de bestrijding van zware ongevallen en rampen Regionaal Basisplan Rampenbestrijding (RBR) Samen met de buurgemeenten aan de hand van de landelijke Leidraad Maatramp werken aan verdergaande bundeling van krachten en specialismen. Dit dient zich te vertalen in gezamenlijk oefenen en onderlinge bijstandsverlening in geval van nood. Maatramp Land van Heusden en Altena Preventief, Preparatief en Repressief Verantwoordelijk Gemeenten Betrokken/externen - Brandweer (lokaal en regionaal) - Politie - GHOR - Waterschap Alm en Biesbosch Gemeente - Maken van bestuurlijke afspraken over onderlinge bijstandsverlening - Maken van afspraken betreffende onderlinge personele vervanging binnen de gemeentelijke processen Brandweer - Het gezamenlijk inventariseren van de risico s in het Land van Heusden en Altena - Het gezamenlijk oefenen en afstemmen van materieel op de vastgestelde risico s Politie In operationele sfeer meedenken aan samenwerkingsverbanden met de andere partners GHOR In overleg met Ambulancepost Giessen en plaatselijke EHBOverenigingen werken aan het opleiden en samenstellen van SIGMAteams (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) Waterschap Alm en Biesbosch Afstemmen van eigen draaiboeken Hoog Water op de gemeentelijke plannen binnen het verzorgingsgebied van het waterschap in het Land van Heusden en Altena Vóór 1 juni 2002 Leidraad Maatramp Land van Heusden en Altena presenteren 20

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

dat wonen veiliger maakt

dat wonen veiliger maakt PKVW Het keurmerk dat wonen veiliger maakt Een veilige woonomgeving verhoogt de sociale kwaliteit en gaat de verloedering van wijken tegen. Gemeenten en corporaties zijn bovendien minder tijd kwijt aan

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent

GEMEENTE HAREN. : Verbetering crisismanagenent GEMEENTE HAREN Voorstel aan : de gemeenteraad d.d. 19 mei 2003 Behandeling in commissie : Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid d.d. 7 mei 2003 Nummer : Onderwerp Bijlage(n) : 1 : Verbetering crisismanagenent

Nadere informatie

Plan van aanpak Straatcoaches

Plan van aanpak Straatcoaches Plan van aanpak Straatcoaches Inleiding Het fenomeen dat jongeren op straat aanwezig zijn is van alle tijden. Als zij opgroeien krijgen ze steeds meer behoefte om leeftijdsgenoten te ontmoeten, zonder

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland 1 Inhoudsopgave: Uitgangspunten convenant Veilige School... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Alle partijen... 4 Gemeente... 4 School... 4 Politie... 5 Openbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 7 oktober 2008 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid woningen

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 7 oktober 2008 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid woningen Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 239/2008 2 december 2008 VVH/vh 08/181913 Beantwoording vragen van de heer J. Fritz en mevrouw H. Koper inzake brandveiligheid woningen Aan

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Sociale veiligheid binnen het onderwijs

Sociale veiligheid binnen het onderwijs Sociale veiligheid binnen het onderwijs Door een brede benadering is een systematische totaalaanpak van de veiligheidsproblematiek in en rond scholen mogelijk. Die focust niet alleen op de school, maar

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 14

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie