GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG."

Transcriptie

1 Bijlage 4 bij brief U d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

2 Het Algemeen Bestuur Brandweer-GHOR Zuid-Limburg; gelet op diverse artikelen van: - de Brandweerwet 1985, - de Wet rampen en zware ongevallen, - de Woningwet - de Wet milieubeheer (waaronder het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit risico s zware ongevallen 1999, het Vuurwerkbesluit en het Besluit externe veiligheid inrichtingen); - Artikel 8.3 lid 1 gemeenschappelijke regeling Brandweer-GHOR Zuid- Limburg gezien: het advies van het Dagelijks Bestuur Brandweer-GHOR Zuid-Limburg ; overwegende dat: - Burgemeester en wethouders de zorg hebben voor: a het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; b het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; c. de voorbereiding rampenbestrijding in de gemeente, voorzover niet bij of krachtens wet anders is bepaald; - Volgens artikel 3, tweede lid Brandweerwet 1985 aan de regionale brandweer de taken zijn opgedragen zoals genoemd; - De uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 Wet rampen en zware ongevallen tot de taak brandweer behoort; - De uitvoering van alle brandweertaken volgens de gemeenschappelijke regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg is opgedragen aan het openbaar lichaam Brandweer-GHOR Zuid-Limburg; - Burgemeester en wethouders andere werkzaamheden, dan hierboven bedoeld, kunnen aanwijzen die de Brandweer-GHOR Zuid-Limburg verricht; Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

3 en overwegende dat: - De gemeentelijke brandbeveiligingsverordening (artikel 12 Brandweerwet 1985) voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de bouwverordening; - De gemeentelijke bouwverordening (artikel 8 Woningwet) voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer de brandveiligheid; - de Wet milieubeheer het milieu beoogt te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen; constaterende dat: - het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, besluit: de gemeenschappelijke verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Zuid-Limburg vast te stellen. Artikel 1 Brandweer Zuid-Limburg De beschikken over een brandweer. In de regeling daarvan wordt voorzien door middel gemeenschappelijke regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg. Artikel 2 Taken brandweer Zuid-Limburg Naast de in de artikelen 4, 5 en 7 genoemde taken is de brandweer belast met de feitelijke uitvoering taken en het leveren producten zoals beschreven in bijlage 1 bij dit besluit. Hierbij dragen Burgemeester en Wethouders de zorg voor de informatievoorziening aan de brandweer, die voor de taakuitoefening noodzakelijk is. Artikel 3 Organisatieplan (Beleidsplan brandweer) Het Algemeen Bestuur legt de gemeenteraden eenmaal per vier jaar een plan (het organisatieplan volgens de Brandweerwet 1985, artikel 4 lid 2) voor, waarin beschreven wordt op welke wijze aan de inhoud van in artikel 2 omschreven taken uitvoering gegeven zal worden. Dit plan omvat in elk geval een omschrijving mate van dekking van het grondgebied van het regionale verzorgingsgebied, de financiële, Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

4 materiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering preventieve en repressieve taken; de opleidingsgraad en geoefendheid van het personeel en de huisvesting van personeel en materieel. Artikel 4 Personeel De zorg voor kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel is opgedragen aan het Algemeen Bestuur Brandweer-GHOR Zuid-Limburg. Artikel 5 Opleiding en oefening De zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor de taakuitoefening noodzakelijk zijn, is opgedragen aan het Dagelijks Bestuur Brandweer-GHOR Zuid-Limburg. Artikel 6 Instructie Commandant De commandant Brandweer Zuid-Limburg heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig door het Algemeen Bestuur Brandweer-GHOR Zuid-Limburg vastgestelde instructies. Artikel 7 Materieel 1 De zorg voor voldoende en kwalitatief goed materieel brandweer Zuid- Limburg is opgedragen aan het Algemeen Bestuur Brandweer-GHOR Zuid- Limburg. 2 Het Algemeen Bestuur Brandweer-GHOR Zuid-Limburg bepaalt de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen brandweer worden ondergebracht. Artikel 8 Bluswatervoorziening Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde gewaarborgd is. Artikel 9 Informatie uitwisseling De deelnemende voorzien de brandweer Zuid-Limburg tijdig van informatie over onder andere geografische informatie, wegomleggingen en afsluitingen, vergunningeninformatie, basisregistratie en alle overige gegevens die nodig zijn voor een goede uitoefening brandweertaken. Om tot een zo zorgvuldig mogelijke afstemming te komen tussen de brandweer Zuid- Limburg en de deelnemende zal er een (vierjaarlijks te actualiseren) informatieplan worden opgesteld. Citeertitel en in werking treden 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Zuid- Limburg. 2. Deze verordening treedt gelijktijdig in werking met de gemeenschappelijke regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg. Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

5 3. Na inwerkingtreding ze verordening dragen de zorg voor aanpassing gemeentelijke verordening brandveiligheid en hulpverlening. 4. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat deze verordening wordt gepubliceerd. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Brandweer-GHOR Zuid-Limburg van.. De secretaris, De voorzitter, Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

6 BIJLAGE 1 BIJ GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING De producten brandweer zijn geordend volgens de schakels veiligheidsketen: Veiligheidsketen Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Omschrijving Gericht op het structureel voorkomen van onveiligheid door vanuit de veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op de ontwikkeling openbare ruimte. Doel is vermindering kans op calamiteiten en afstemming van beleid operationele diensten. Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid middels inspectie, verlening van vergunningen en de controle op de handhaving regelgeving. Daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting veiligheid, o.a. door het opstellen van rampenplannen en het doen van oefeningen. Bestrijding van calamiteiten en hulpverlening in acute noodsituaties door inzet van operationele hulpdiensten. Alle activiteiten die nodig zijn om terug te keren naar de normale verhoudingen. Productmatrix brandweerzorg en rampenbestrijding als leidraad voor beleidsuitwerking Programma Product 1 Pro-actie - adviezen milieuvergunningen (algemeen, geen externe veiligheid) - adviezen milieuvergunningen als uitvoering van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi Recht en plicht op brand- en fysieke veiligheid richting diensten en colleges Wettelijke adviestaak (regionale) brandweer Tijdige planning en inhoud van aanvragen milieuvergunningen en vroegtijdig betrekken brandweer hierbij Tijdige planning en inhoud van aanvragen milieuvergunningen en vroegtijdig betrekken brandweer hierbij Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 Brandweerwet 1985 voorkomen en Ja, op grond van artikel 12 van het Bevi Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

7 - adviezen bestemmingsplannen (algemeen, geen externe veiligheid) - adviezen ruimtelijke plannen als uitvoering van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) - adviezen inrichting ruimte / infra - uitvoering Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo) Recht en plicht op brand- en fysieke veiligheid richting diensten en colleges Wettelijke adviestaak (regionale) brandweer Recht en plicht op brand- en fysieke veiligheid richting diensten en colleges Accordering en oordeel aanvaardbaarheid aan bevoegd gezag (gemeente of provincie) inzake veiligheidsrapport ages van bedrijven die onedr het Brzo vallen, incl. aanwijzing bedrijfsbrandweer Tijdige planning en inhoud van (te ontwikkelen) bestemmingsplannen en vroegtijdig betrekken brandweer hierbij Tijdige planning en inhoud van (te ontwikkelen) ruimtelijke plannen en vroegtijdig betrekken brandweer hierbij Tijdige planning en inhoud van (te ontwikkelen) infrastructuur en vroegtijdig betrekken brandweer hierbij Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 Brandweerwet 1985 voorkomen en Ja, op grond van artikel 13 van het Bevi Niet letterlijk; wel op basis van Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Tevens uitvloeisel van art. 1 Brandweerwet 1985 voorkomen en Ja, op basis van art. 7, 10, 14 en 16 van het Besluit risico s zware obgevallen Aanwijzing bedrijfsbrandweer op grond van art.13 van de Brandweerwet Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

8 - uitvoering vuurwerkbesluit - onderhouden van effectieve netwerken met relevante ketenpartners - volgen landelijke ontwikkelingen en vertalen naar de Advisering gemeente bij vergunningverleni ng inzake vuurwerk Gegevens vergunningaanvraag Betrokkenheid betrokkenheid regionale situatie - risico-inventarisatie systemen voor het uitvoeren van risicoinventarisaties - risicoanalyse Recht en plicht op brand- en fysieke veiligheid richting diensten en colleges - pro-actiebeleid multidisciplinair Recht en plicht om gevraagd en ongevraagd initiatieven te ontwikkelen en adviezen te geven om te komen tot multidisciplinair afgestemd beleid systemen voor het uitvoeren van risicoanalyses Ja, op basis van categorie 3 en 17 van het Inrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer en op basis art , en en bijlage 1 onder 1.8 van het Vuurwerkbesluit Op basis van diverse landelijke richtlijnen geadviseerd. Op basis van diverse landelijke richtlijnen geadviseerd Ja, op grond van het Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS). Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 Brandweerwet 1985 voorkomen en Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 Brandweerwet 1985 voorkomen en Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

9 2 Preventie - adviezen gebruiksvergunningen - controles gebruiksvergunningen Recht en plicht tot het ten behoeve verzorgen van het gehele proces tot afgifte gebruiksvergunnin gen met uitzondering van de ondertekeningsbevoegdheid. Recht en plicht tot brandveilig gebruik van objecten richting diensten en colleges. Plicht tot het uitvoeren in het PREVAP vastgestelde aantal controles. - adviezen handhaving Recht en plicht tot handhaving brand veiligheid richting diensten en colleges - adviezen bouwvergunningen Recht en plicht op brandveiligheid richting diensten en colleges systemen m.b.t.de afgifte van gebruiksvergunninge n. systemen m.b.t. de controle van gebruiksvergunninge n Tijdig inzage in en beschikbaarheid van bouwaanvragen Taak gemeente op grond bouwverordening Taak gemeente op grond bouwverordening Taak gemeente op grond bouwverordening Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 brandweerwet 1985 Voorkomen en Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

10 - controles bouwvergunningen - adviezen milieuvergunningen - brandveiligheidrapporte n provincie Plicht tot het uitvoeren van controles op verzoek Recht en plicht op brandveiligheid richting diensten en colleges Plicht voor het leveren desgevraagd van brandveiligheidad vies richting provincie - adviezen evenementen Recht en plicht op brandveiligheid richting diensten en colleges - controles evenementen Regionaal preventiebeleid Plicht tot het uitvoeren van controles op verzoek Ontwikkelen,initiër en van regionaal afgestemd beleid op terreinen (advisering gunningverlening en handhaving) systemen m.b.t. de controle systemen m.b.t. de milieuvergunningen provincie en systemen m.b.t. de brandveiligheidsrapp orten systemen m.b.t. evenementen systemen m.b.t. de controle van evenementen Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 brandweerwet 1985 Voorkomen en Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 brandweerwet 1985 Voorkomen en Niet letterlijk; uitvloeisel van art. 1 brandweerwet 1985 Voorkomen en Taak gemeente op grond brandbeveiligingsver ordening. Taak gemeente op grond brandbeveiligingsver ordening. Niet letterlijk; uitvloeisel van brandweerwet artikel (organisatieplan)) Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

11 3 Voorlichting 4 Preparatie - incidentvoorlichting Plicht tot het verstrekken van juiste info m.b.t. brandweerinzet bij incidenten aan en - preventieve voorlichting pers Plicht tot het uitvoeren van voorlichting aan met de overeengekomen doelgroepen - risicocommunicatie Recht en plicht op de communicatie van risico s aan diensten en colleges - public relations De zorg voor goed imago brandweer en een positieve bijdrage aan het imago m.b.t. veiligheid van deelnemende - onderhoud bedrijfsmiddelen - scholing en oefening repressie - Instandhouden alarmcentrale De verplichting tot het in stand houden van bedrijfsmiddelen. De verplichting tot het leveren van adequaat brandweerperson eel Plicht tot het instandhouden systemen m.b.t. risicocommunicatie en het gebruik van gemeentelijke kanalen m.b.t. voorlichting. Neen Ja, (Besluit Informatievoorziening Rampen, BIR) Deels ja, als afgeleide van rampbestrijdingsplan Neen Art. 17 brandweerwet 1985 Art 14 brandweerwet 1985 Ja, brandweerwet artikel Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

12 - Vaststellen, implementeren en monitoren dekkingsplan op basis van vastgestelde brandweerzorgnorm Plicht tot adviseren niveau brandweerzorg, ontwikkelen en beheren dekkingsplan brandweer (voor basisi brandweerzorg en specialistische taken) - procedures De verplichting tot het werken middels procedures - actuele bereikbaarheidskaarten - actuele aanvalsplannen De verplichting tot het maken en in standhouden van bereikbaarheidska arten De verplichting tot het maken en in standhouden van aanvalsplannen - bluswatercontrole De verplichting tot het controleren volgens planning bluswatervoorzieni ng in de - adviezen bereikbaarheid Recht en plicht tot het geven van adviezen betreffende de bereikbaarheid aan diensten en college systemen m.b.t. het opstellen van procedures systemen m.b.t. bereikbaarheidskaart en systemen m.b.t. aanvalsplannen en WML systemen m.b.t. voor de bluswatercontrole systemen m.b.t. bereikbaarheid arbowet neen neen neen neen Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

13 5 Repressie 6 Rampenbestrijding - dienstverlening en derden Betaald uitvoeren van door en derden opgedragen dienstverlening - paraatheid De verplichting tot het instandhouden overeengekomen paraatheid. Recht en plicht op de gemeentelijke brandbeveiligingsv erordening en bouwverordening. - opkomsttijden De verplichting tot het leveren overeengekomen opkomsttijden binnen een overschrijdingspercentage en voor zover beïnvloedbaar. - operationele leiding Recht en plicht op de intergemeentelijke HOVD regeling. Plicht tot (gegarandeerde) levering van operationele leiding. - adviezen gemeentelijk rampenplan en deelplannen Recht en plicht op het gemeentelijk rampenplan aan diensten en college Vaststellen en zonodig actualiseren lijke organisatieverordeni ng brandweer. systemen. tbv de opkomsttijden Vaststellen en zonodig actualiseren intergemeentelijke HOVD regeling systemen tbv van het rampenplan neen Art 1 brandweerwet Neen, landelijke richtlijnen Art 14 brandweerwet 1985 Neen Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

14 Coördinatie voorbereiding rampenbestrijding - opl. en oef. gemeentelijk personeel multidisciplinair opleidingsbeleid en uitvoering - idem oefenbeleid - coördinatie uitwerken planvorming (RBP en MCP) -samenwerkingsprotocollen en afspraken, procedures (GRIP) - Beheer regionaal coordinatiecentru m - coördinatie en ontwikkelen multidisciplinair beleid en afstemming leidend tot regionaal beheersplan rampenbestrijding - beheer sirenenetwerk -euregionale afstemming. Het in overleg leveren van ondersteuning bij opleiding en oefening van gemeentelijk personeel - Ja, brandweerwet Neen Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

15 7 Nazorg - incidentevaluatie Verantwoording over de brandweerinzet. Verplichting tot het leveren van analyses van inzetten ter lering en verbetering wat betreft doelmatigheid en efficiëntie waarbij nadrukkelijk effect van preventieve en preparatieve voorzieningen worden betrokken. 8 Bedrijfsvoering - coördinatie multidisciplinaire evaluaties van incidenten - opvang eigen personeel Coördineren van het bijeenbrengen evaluatieresultate n afzonderlijke diensten naar één totaal Verplichting tot het in stand houden van organisatie (afspraken / mensen en middelen) t.b.v. opvang eigen personeel - algemene leiding Verplichting tot het voorzien in leiding - algemene administratie Verplichting tot het voeren van een algemene administratie - personele administratie Verplichting tot het voeren van een adequaat personeelsbeleid en voorzien in een personeelsadmini stratie. systemen tbv incidenten systemen tbv incidenten Neen Neen Arbowet Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

16 - opleiding en ontwikkeling pers. Verplichting tot het leveren van adequaat overig personeel - financiële administratie Verplichting tot het voeren van een adequaat financieel beleid en voorzien in een financiële administratie - automatisering Verplichting tot het voeren van een adequaat informatiebeleid en voorzien in een automatisering - controlling Voorzien in een controlling - beleidsadviezen Recht en plicht tot het geven van adviezen het gehele vlak van brandweerzorg en fysieke veiligheid betreffende inclusief de organisatie daarvan aan colleges - kwaliteitszorg Voorzien in een adequaat systeem van kwaliteitszorg - ondersteuning bestuur Het voorzien in een bestuurlijke ondersteuning - facilitaire diensten Het leveren van facilitaire interne diensten systemen m.b.t. deze beleidsadviezen Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

17 Gemeenschappelijke Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Versie 6.0 d.d. 22 april

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 1 Artikel 1 Brandweer Zuid-Limburg De beschikken over een brandweer. In de regeling daarvan wordt voorzien door middel gemeenschappelijke

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid.

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid. Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 1999 234 ABBA Ā 2 onderwerp Verordening hulpverlening en brandveiligheid. ' m Aan de raad Sinds de vaststelling door de Raad van de Organisatieverordening

Nadere informatie

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding TOELICHTING Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Algemeen In 1985 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelverordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

AVD / Flevoland / Uitvoeringsovereenkomst VRF Almere Overdracht Brandweer/DEFINITIEF/ 03.12.2008 1

AVD / Flevoland / Uitvoeringsovereenkomst VRF Almere Overdracht Brandweer/DEFINITIEF/ 03.12.2008 1 Uitvoeringsovereenkomst Veiligheidsregio Flevoland - Gemeente Almere De Veiligheidsregio Flevoland, ten deze op grond van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland vertegenwoordigd

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, (t.a.v. D.S.H. Elzinga)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, (t.a.v. D.S.H. Elzinga) Vergadering: 8 september 2009 Agendanummer: 7 Status: opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595-447753 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Elzinga)

Nadere informatie

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer Brandweer Haaglanden Den Haag RIS144698_15-DEC-2008 Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26 De commandant van de Brandweer Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, nr.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : Burg Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.: 2010006330 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening 2010 Programma : 4. Integrale veiligheid

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Inzicht in de brandweerzorg die de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid nu en na regionalisering levert (exclusief de brandweerzorg die door de gemeenten

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN BrandweerBRZO DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN Nederland telt

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1 BRANDWEERWET 1985 1. Gemeentelijke en regionale brandweer Artikel 1 1. Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter

Nadere informatie

Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel

Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel Inzicht in de activiteiten die brandweer Bommelerwaard verricht voor de gemeente Maasdriel. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Voorgesteld besluit: 1. Aanwijzen toezichthouders brandweer ZuidWest Drenthe als bedoeld in de bijgevoegde bijlage 1. 2. De districtscommandant te

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Tynaarlo

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Tynaarlo Externe Veiligheid Tynaarlo Inhoudsopgave 1 AANPAK/ UITVOERINGSPROGRAMMA 1 1.1 Benodigde maatregelen 1 1.1.1 Pro-actie 1 1.1.2 Preventie 4 1.1.3 Preparatie 4 1.1.4 Risicocommunicatie 6 1.1.5 Repressie

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Regionalisatie Brandweer Zuid-Limburg Gemeentebladnummer :2006/46 Behandelend ambtenaar : BINDELS, PETER Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN Registratienummer

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren brandweer

Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 10 1.2 Doelstelling 10 1.3 Prestatie-indicatoren 11 1.4 Uitgangspunten prestatie-indicatoren 11 1.5

Nadere informatie

Definitieve versie: 1.0. Activiteitenplan 2015 Gemeente Bloemendaal & Veiligheidsregio Kennemerland Sector Proactie & Preventie

Definitieve versie: 1.0. Activiteitenplan 2015 Gemeente Bloemendaal & Veiligheidsregio Kennemerland Sector Proactie & Preventie Definitieve versie: 1.0 Activiteitenplan 2015 Gemeente Bloemendaal & Veiligheidsregio Kennemerland Sector Proactie & Preventie 1 Inleiding De overdracht van taken van de gemeente Bloemendaal aan de VRK

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen Kennispublicatie Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen 1 Infopunt Veiligheid Zoveel industriële activiteiten, zoveel vragen. Waar moet bijvoorbeeld een bedrijfsbrandweer uit bestaan en wie legt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Besluit Het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Hi'lii"^-'!'!*!'! 1 '

Hi'lii^-'!'!*!'! 1 ' 1«% Gemeente H Bergen op Zoom tente fj nergi Aan de gemeenteraadsfractie van de SP T.a.v. mevrouw H.F.C. Andreas - De Jong Van Slingenlandtlaan 34 4615 GV Bergen op Zoom Hi'lii"^-'!'!*!'! 1 ' Uw kenmerk

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2015 Uitgeest. Regionaal. Nieuwe controlesystematiek. Brandveilig leven

Jaaroverzicht 2015 Uitgeest. Regionaal. Nieuwe controlesystematiek. Brandveilig leven Regionaal Nieuwe controlesystematiek De bestuursnotitie - Nieuwe controlesystematiek brandveiligheid in regio Kennemerland ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenten in Kennemerland. Gemeente Zandvoort,

Nadere informatie

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Programma : Veiligheid Portefeuillehouder : R. Bandell (burgemeester) Thema : Fysieke veiligheid Commissie : Bestuur en middelen

Programma : Veiligheid Portefeuillehouder : R. Bandell (burgemeester) Thema : Fysieke veiligheid Commissie : Bestuur en middelen Programma : Veiligheid Portefeuillehouder : R. Bandell (burgemeester) Thema : Fysieke veiligheid Commissie : Bestuur en middelen Product : Brandweer Directeur : R.O. v.d. Pol Inlichtingen : T. van Deijck

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeentes Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage 2 bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeentes Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Bijlage 1.2c bij het raadsvoorstel regionalisering van brandweer GNL Bijlage 2 bij de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeentes Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Bloemendaal m.b.t. brandweerzorg, 14 mei 2015

Bloemendaal m.b.t. brandweerzorg, 14 mei 2015 Beleid Leden van de gemeenteraad t.a.v. de fractie van Hart voor Bloemendaal Datum : 30 juni 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015049096 Behandeld door : P. Eichhorn Doorkiesnummer : 023-5225565 Onderwerp

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Bijlage 1.2b bij het raadsvoorstel regionalisering van brandweer GNL

Bijlage 1.2b bij het raadsvoorstel regionalisering van brandweer GNL Bijlage 1.2b bij het raadsvoorstel regionalisering van brandweer GNL Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer GNL voor de gemeentes Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Inzicht in de activiteiten

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening

Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening gemeente Eindhoven Vergunningen, Toezicht 5 Handhaving, Vergunningen Raadsnummer Io. Rg88y. ooz Inboeknummer robstor64r Beslisdatum BSP ty augustus aoro Dossiernummer obb asr Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Normenboek Brandweer voor brandweerzorg, rampenbestrijding en bedrijfsvoering

Normenboek Brandweer voor brandweerzorg, rampenbestrijding en bedrijfsvoering Normenboek Brandweer voor brandweerzorg, rampenbestrijding en bedrijfsvoering Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Normenboek Brandweer voor brandweerzorg, rampenbestrijding en

Nadere informatie

BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Gebr. Hummel Recycling B.V. (Locatie: Mulderspark 17 te Leek) Groningen, 3 augustus 2010 Zaaknr.: 236873 Nr. 2010-45.108/31, MV

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2007;

Verordening brandveiligheid en hulpverlening. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2007; Verordening brandveiligheid en hulpverlening De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2007; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Brandweerwet

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 3 september 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Brandbeveilingsverordening. Gelezen het voorstel van het college van.(datum en eventueel nummer)

GEMEENTE HOOGEVEEN. Brandbeveilingsverordening. Gelezen het voorstel van het college van.(datum en eventueel nummer) GEMEENTE HOOGEVEEN Onderwerp: Brandbeveilingsverordening De raad van de gemeente Hoogeveen; Gelezen het voorstel van het college van.(datum en eventueel nummer) gelet op artikel 12 van de Brandweerwet

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 7 september 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

Bouwverordening Gemeente Drimmelen 2016

Bouwverordening Gemeente Drimmelen 2016 Bouwverordening Gemeente Drimmelen 2016 Tekst naar de model-verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met aanpassing tot en met de 14 e serie wijzigingen. Vastgesteld op DATUM Inwerkingtreding

Nadere informatie