Beroeps- en opleidingsprofiel EC_NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroeps- en opleidingsprofiel EC_NL 03-002"

Transcriptie

1 INDEX Beroeps- en opleidingsprofiel Customs Consultant (declarant)... 2 Inleiding... 2 Beroepsopleidingsprofiel Recente ontwikkelingen binnen het vakgebied Douane De beroepscontext van Customs Consultant (declarant) Werkvelden De kernrollen en functies van een Customs Consultant (declarant) Kernopgaven (dilemma's) van de Customs Consultant (declarant) Kerntaken van de Customs Consultant (declarant)... 9 Opleidingsprofiel Page 1 of 12

2 BEROEPS- EN OPLEIDINGSPROFIEL CUSTOMS CONSULTANT (DECLARANT) INLEIDING In deze notitie is het beroeps- en opleidingsprofiel van een Customs Consultant (declarant) beschreven. In het beroepsprofiel worden de volgende onderwerpen behandeld: 1. De recente ontwikkelingen binnen het vakgebied Douane. 2. De beroepscontext, dit omvat de organisationele condities die van invloed zijn op de beroepsuitoefening. 3. De werkvelden van een Customs Consultant (declarant). 4. De kernrollen en functies van een Customs Consultant (declarant). 5. De kernopgaven c.q. dilemma's voor een Customs Consultant (declarant). 6. De kerntaken van een Customs Consultant (declarant). Het opleidingsprofiel bevat vervolgens de uitgangspunten en eisen, nodig voor de concrete inrichting van het opleidingsprogramma. Het bevat de eindkwalificaties van de Customs Consultant (declarant) die in de opleiding centraal staan om een adequate invulling te geven aan het beroep van declarant of douanedeskundige binnen een bedrijf die zelf douaneaangiften doet, laat doen of voor derden doet of anderszins met douanezaken in aanraking komt. BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL 1. RECENTE ONTWIKKELINGEN BINNEN HET VAKGEBIED DOUANE Douane is de algemene aanduiding voor alle douanegerelateerde ontwikkelingen waarmee het bedrijfsleven te maken heeft. Dit betreft zowel de ontwikkelingen op wereld-, Europees-, landelijk- als regionaal niveau. De douaneformaliteiten scheppen verhoudingen tussen de (Europese en nationale en lokale) overheid en het bedrijfsleven. Op wereldniveau is het doel hiervan om de wereldhandel en daarmee de wereldeconomie en welvaart te bevorderen. Op europees niveau is het doel hiervan om europa te beschermen, zowel niet-fiscaal als fiscaal gezien waarbij de doelstellingen van de Europese Unie worden nagestreefd, zoals werkgelegenheid. Op landelijk niveau is het doel hiervan om de Europese wetgeving naar behoren uit te voeren en daarbij de internationale concurrentiepositie van Nederland zoveel mogelijk te verstevigen en daarmee de werkgelegenheid in Nederland zo groot mogelijk te houden en te maken. Op regionaal niveau zijn de verschillende douaneaangiftekantoren betrokken, die ieder hun specialisaties kennen en daarmee de interacties tussen de declarant en de douane beïnvloeden. Deze verhoudingen worden gestuurd door de internationale goederenstromen, die zich op alle genoemde niveaus afspelen en de internationale organisaties die daarbij betrokken zijn. Dit zijn zowel de bestuursorganen van Brussel tot en met regionale douanekantoren als non-profit organisaties als WCO en WTO op wereldniveau en landelijke brancheorganisaties die deze ontwikkelingen verder drijven. Binnen het vakgebied douane worden onderstaande onderwerpen onderscheiden waarop zich ontwikkelingen kunnen plaatsvinden: 1. Wetgeving. Hierbij gaat het om de ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie, die steeds de huidige wetgeving wijzigt en nieuwe wetgeving introduceert. Er is sprake van een aanstaande wijziging op het gebied van wetgevig omtrent de Union Customs Code (USS). De nieuwe wetgeving zorgt voor een inzicht in wetgeving Page 2 of 12

3 om deze nieuwe wetgeving goed toe te kunnen passen. Deze kennis wordt overgedragen middels de opleiding en incidentele toepasselijke trainingen. 2. Internationale ontwikkelingen die resulteren in kwaliteitsnormen. Door de eerste aanslagen in New York is het wereldbewustzijnsniveau verhoogt omtrent veiligheid. Deze veiligheid op zowel fysieke veiligheid als procedurele veiligheid wordt groter en is in de eerdere genoemde gewijzigde wetgeving meegenomen. Deze internationale ontwikkelingen dragen bij aan de noodzaak van het hebben van kennis om het procedurele proces te begrijpen en er in verschillende situaties naar te kunnen handelen. De focus ligt op het vertalen van de ontwikkelingen op wereldniveau naar de operationele bijsturing van dagelijkse activiteiten en processen. 3. Organisatorisch binnen de douane en andere betrokken partijen, waaronder WTO en WCO en brancheorganisaties. Door de ontwikkelingen op wereldniveau zijn steeds meer partijen zich bewust van een eensgezinde wereld waarbij geen belemmeringen opgeworpen worden. Dit zorgt voor een uniforme opleiding tussen bedrijfsleven en douane. Ontwikkelingen De douaneomgeving is zowel binnen als buiten organisaties die bij de internationale handelsstroom zijn betrokken sterk in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de werkzaamheden en vereiste competenties van declaranten. KGH Douaneopleidingen signaleert, op basis van literatuurstudie en consultatie van het werkveld, onderstaande trends: Trend 1. Toenemende nauwkeurigheid van douaneprocessen In de douane is vereiste nauwkeurigheid van uitgevoerde douaneprocessen binnen organisaties behoorlijk toegenomen. Een declarant moet zijn weg kunnen vinden binnen en tussen verschillende wetgevingen op nationaal en Europees niveau en daarbij rekening houdend met de logistieke processen en informatievoorziening vanuit de (interne) klant. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen importeur/exporteur, expediteur en douaneexpediteur wordt steeds gebruikelijker. Er worden integrale douaneprocedures opgezet, waarbij verschillende partijen betrokken zijn voor de informatievoorziening en controle voor het uiteindelijk op correcte wijze kunnen verzorgen van de douaneformaliteiten, zowel voorafgaand aan het verzenden van de goederen als na afloop bij eventuele douanecontroles. Daaromheen neemt de invloed van Europees toezicht hierop toe. Er ontstaan controleopdrachten en mogelijke boetegevolgen voor de Nederlandse douane, vanuit Brussel welke worden ingegeven door de controle op onder andere verleende vergunningen. Veel bedrijven hebben te maken met meerdere vergunningen en douaneaspecten waarbij meerdere partijen zoals klanten, klanten van klanten en leveranciers van klanten, betrokken kunnen zijn, die allemaal leiden tot het wel of niet correct aangeven van de goederen bij de douane. Ook voor professionals op de werkvloer zijn de eisen, gesteld aan arbeid toegenomen. Zij moeten behalve vakmanschap diverse sociale en organisatorische taken vervullen en over brede competenties beschikken, zoals kunnen werken in teamverband, klantgericht en flexibel kunnen opereren. Nauwkeurigheid en kunde op alle douanevlakken zijn kernwoorden op weg naar een nog efficiëntere en resultaatgericht organisatie. Een omgeving waarin de vereiste nauwkeurigheid verhoogt vereist van declaranten een hoog omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, flexibiliteit en inzicht in de integrale samenhang tussen douaneprocessen op meerdere niveaus en binnen meerdere stakeholders. Trend 2. Veranderende samenleving en toenemende nadruk op kwaliteitssystemen De omgeving van de organisatie verandert snel. Een globaliserende samenleving eist snelle adaptatie, flexibiliteit en proactief beleid. Nederland en Europa en de wereld kampen met een economische crisis met voelbare gevolgen voor internationale handelsstromen, werkeloosheid en mogelijke fraude en smokkel. Verminderde financiële armslag voor Page 3 of 12

4 zowel het bedrijfsleven als de douane betekent onder meer dat de komende jaren nog meer het accent nog sterker komen te liggen op samenwerking, efficiency en organisatie omdat er minder middelen beschikbaar zijn voor dezelfde taken. Bijzondere aandacht verdient daarbij het omgaan met de aanhoudende moeilijkheid van opgeleid eigen personeel. Het omgaan met deze aanhoudende onvoldoende douanekennishoudende arbeidspopulatie zal voor bestaande opgeleide declaranten een essentiële competentie worden. Op de arbeidsmarkt ontstaat er aan de ene kant schaarste aan bekwame vaklieden, terwijl een groter deel van vooral lager geschoolden aan de kant blijft staan. Het zittende personeel vergrijst. Wellicht biedt een parallele ontwikkeling naar een basisvak in huidige opleidingen een oplossing, maar dat is een ontwikkeling op langere termijn. Het vereist in ieder geval huidige ideeën over kennisdeling, -management, generatiemanagement en ouderenbeleid. De declarantenopgave voor de komende jaren bestaat in dit verband uit het leren benutten van bestaande kennis, andere vaardigeden en het omgaan met het bijbrengen van kennis aan collega s. De ideaaltypische declarant van de toekomst beschikt over kennisuitwisselingflexibiliteit waarbij deze, samen met collegialiteit wordt aangepast aan externe contingentiefactoren en situationele condities in de organisatie, waaronder de vakkundigheid en de leeftijd met bijbehorende generatiekenmerken van het personeel. Door de aanslagen in New York en het verhoogd veiligheidsbewustzijn in de Europese Unie is de nadruk op interne kwaliteitssystemen verhoogd. Trend 3: Ontwikkelingen in de bedrijven die met douane in aanraking komen Hierboven zijn de veranderingen in de samenleving gesignaleerd en de consequenties voor de het werk van declaranten. Deze veranderingen hebben ook hun weerslag op de interne organisatie van de bedrijven die met douane in aanraking komen. De introductie van het AEO en de ontwikkelende controle hierop van de Douane, laat zien dat de interne procedures omtrent douane in bedrijven veranderd is. er is meer sprake van interne beleidsregels, procedures en controles hierop. Het management heeft een groeiende aandacht voor de interne organisatie van de douaneformaliteiten er er is een toename van interne audits in de douanecompliance. Doordat compliance, risico s en verantwoordelijkheden voortvloeiende uit douanewerkzaamheden meer centraal staat, is er veel meer oog voor het correct uitvoeren van douaneformaliteiten. Dit stelt eisen aan de nauwkeurigheid en kunde en kennis van een Customs Consultant. Er wordt veel nauwkeuriger en compliant gewerkt, waarbij kwaliteitscriteria gemten worden. Dit vereist meer registratie en het uitvoeren van de juiste toepassing van de douanegerelateerde wetgeving. De aan de douaneformaliteiten gerelateerde transportsector is tevens een sector die vanwege de huidige economische toestand onder druk staat. Snel verwerken van goederenstromen is aan de orde van de dag. Dit kan gevolgen hebben voor enerzijds de kwaliteit van douaneformaliteiten en douaneaangiften waarbij sprake is van een verdere niet compliante toepassing van de wetgeving, maar ook voor de risico s die de klant loopt. Mogelijke naheffingen achteraf, die voorkomen uit de gedane douaneaangifte uit naam en op naam van de klant. De declarant zal efficiënter, resultaatgerichter, commerciëler en flexibeler moeten opereren. Trend 4. Centrale rol IT in combinatie met vormen van internationalisering Douaneaangiften worden in toenemende mate gekenmerkt door de ontwikkeling op It technisch vlak met een sterken focus op de controle van data. De aard van de douaneaangifte en internationale goederenstromen evolueert van individuele controle op vakken, naar gecombineerde controle op totale aangiftes. De declarant is daarbij meer dan in het verleden aansprakelijk voor de inhoud en daarbij afhankelijk van zijn kennis en kunde als vakman. Ook de niet in de douaneaangifte verwerkte meetpunten worden bewust ingezet als controlemechanisme. Hierbij wordt gecontroleerd op niet feitelijk in de aangifte aanwezige zaken als eerdere aangiftes, type klant en aanlevering van Page 4 of 12

5 gegevens door de klant. Er ontstaan vormen van eigen controles binnen de bedrijven die met douane in aanraking komen. Er ontstaat een paradoxale beweging: om een vertrouwd resultaat te garanderen moet een declarant zowel control-denken als durven loslaten en het eigen gevoel vertrouwen, die soms niet concreet onderbouwd kan worden. De snelle technologische ontwikkeling op ICT-terrein vergroot de nadruk op interne controles om de compliance te behouden en vergroot wenselijkheden en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en sturing van de douanewerkzaamheden. Trend 5. Grotere aanwezigheid van de Europese Unie in de lidstaten De aanwezigheid van de Europese Unie neemt toe in de lidstaten. Controle op resultaten van de lidstaten op de toepassing van de communautaire wetgeving neemt toe, versterkt door de invloed van politiek Europees beleid en meetgegevens. Data van verschillende landen worden met elkaar gecontroleerd en Europese controlepunten vastgesteld. Zowel op procedures, kwaliteitssystemen als door de communautaire wetgeving mogelijk gemaakte te verlenen vergunningen. De grotere aandacht van de Europese Unie voor de lidstaten betekent een grotere aandacht van de lidstaten op de bedrijven met aan de basis eigen verantwoordelijkheid en documentatie en verantwoording richting de lidstaten in eerste instantie en via de lidstaten aan de Europese Unie op het niveau van de uitvoering van de compliance van met name de communautaire wetgeving. Omwille van de maatschappelijke legitimiteit wordt van organisaties en declaranten in het bijzonder verwacht dat zij verantwoording afleggen aan de douane. Bij het maken en uitvoering van de aangiftes spelen niet alleen zakelijke of politieke argumenten een rol. Declaranten moeten integriteit tonen en rekening houden met de Europese en landelijke percepties. Dit alles stelt eisen aan de verantwoordelijke competenties van de declarant. Behalve nauwkeurige competenties als oplettendheid, consciëntieusheid, en resultaatgerichtheid vereist het internationale controlesysteem ook administratief en controlerend gedrag, dus sterke compliante en controlerende competenties. 2. DE BEROEPSCONTEXT VAN CUSTOMS CONSULTANT (DECLARANT) Algemeen bekende functiebenamingen van een Customs Consultant (declarant) kunnen zijn: declarant, customs consultant, douane-declarant en customer service operator. Als startpunt van de douaneformaliteiten is de Customs Consultant (declarant) verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de wetgeving waarmee bedrijven te maken krijgen die een douaneaangifte doen of laten doen. De Customs Consultant (declarant) participeert in verbetertrajecten ten behoeve van de compliance en ziet toe op de uitwerking van nieuwe procedures, structuren en systemen. De Customs Consultant (declarant) initieert zelf ook verbeteringen en speelt daarnaast een rol in begeleiding, training en opleiding van nieuwe kennis en vaardigheden van de collega s. In het ideale geval is er sprake van participatie tijdens de ontwikkeling van nieuwe plannen; in de praktijk vindt dikwijls tijdens implementatie nog confrontatie plaats met onvolledigheid en onvolmaaktheid van organisatieplannen. De Customs Consultant (declarant) moet dan in samenspraak met het verandermanagement improviseren en aanpassen. En dat terwijl 'de winkel gewoon open is'. De Customs Consultant (declarant) is zeer operationeel gericht. Zijn primaire verantwoordelijkheid is het verzorgen van een correcte compliante douaneafhandeling van de betreffende goederen voor de eigen interne of externe klant. Dit betekent dat de douaneaangiften en de bijbehorende administratie al dan niet voorbereid, ingediend of gecontroleerd zullen moeten worden. De te verwachten resultaten en condities worden doorgaans door anderen opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven, waarin Managers in het operationeel- en middenkader de procedures en controles vaststellen en de Customs Consultant (declarant) de gegeven instructies en (douane)wetgeving volgt. De Customs Consultant (declarant) heeft contact met de (interne) klanten indien er zich bijvoorbeeld problemen voordoen in de uitvoering van douanegerelateerde afhandeling. De Customs Consultant (declarant) zal als geen ander de sterk aanwezige druk op resultaten, efficiency, kwaliteit en klantgericht handelen voelen. De Customs Consultant (declarant) is verantwoordelijk voor planning en coördinatie van de douaneafhandeling van de goederenzendingen, controles en de personele bezetting met een planningshorizon dagelijks tot een week. Het Page 5 of 12

6 betreft o.a. de zorg voor de juiste informatie, administratie op het juiste moment op de juiste plek. Denk aan vergunningen, verklaringen, gecontroleerde goederen en contracten (zoals Directe Vertegenwoordiging of Fiscaal Vertegenwoordiging). De Customs Consultant (declarant) deelt zijn kennis en ervaringen met collega s. De Customs Consultant (declarant) heeft een bijsturende rol op de uitvoering van het werk waarbij hij zijn kennis en ervaringen kan onderbouwen naar collega s en waardoor de compliance in de organisatie gehandhaafd, verbeterd en continue uitgevoerd blijft. Zowel door zichzelf als door collega s waarmee hij in discussie gaat om de beste antwoorden voor de interne dan wel externe klant boven tafel te krijgen en compliant te werken. De Customs Consultant (declarant) kan acteren op stuurinformatie en proactief handelen. De Customs Consultant (declarant) controleert zijn eigen aangiftes en die van collega s en bespreekt wat hij vindt en welke aandachtspunten er zijn voor de komende aangiftes en kan hiermee terugblikken op gedane aangiftes. Waar nodig zoomt de Customs Consultant (declarant) in op details en detailinformatie. Doorgaans betreft het taakaspecten waarin beroepsroutines een vast onderdeel vormen en gaat het om kennisgebieden waarin de Customs Consultant (declarant) vakkundig is. Zonder terreinbekendheid wat betreft vakkennis en proces- en keteninzicht is functie-uitoefening voor de Customs Consultant (declarant) nauwelijks mogelijk. De Customs Consultant (declarant) dient te beschikken over ruime kennis van en inzicht in het primaire (logistieke) proces van de het eigen bedrijf of het bedrijf van de klant, kan denken in processen en heeft inzicht in het verloop van de goederenstromen en de samenhang daarvan met bestuurlijke en toeleverende (secundaire) processen. Kwaliteit en compliance staan hoog in het vaandel. De Customs Consultant (declarant) is ook op deze terreinen de disciplinaire uitvoerder van richtlijnen, regels en specificaties, opgesteld door 'anderen', te weten stafafdelingen, kwaliteitsdiensten, overheden en beroepsorganisaties. Kwaliteitsbewaking is gekoppeld aan administratieve registratie van procesgegevens en implementatie van verbeteracties na reflectie en analyse van kwaliteitsrapportages. De resultaat- en efficiencyfocus van de Customs Consultant (declarant) wordt gecombineerd met sociale collegialiteit. De Customs Consultant (declarant) vervult een belangrijke rol in en voor het bedrijf. Hij is gesprekspartner over uiteenlopende goederenstromen als procesinrichtingen, hij signaleert, steunt en draagt voorstellen aan. Hij functioneert dan ook als adviseur van de operationeel manager, weet wat er leeft en treedt op als behartiger van het bedrijf. Waar nodig durft de Customs Consultant (declarant) namens het bedrijf te adviseren richting de douane en onderbouwd opkomen voor de belangen van de (interne) klant. Voor de Customs Consultant (declarant) kan een eventuele bufferrol tussen douane en klant (in het kader van vertegenwoordiging) een flinke 'loyaliteitsdruk' opleveren: als 'linking pin' tussen klant en autoriteit waant hij zich letterlijk tussen twee vuren. De Customs Consultant (declarant) is de veronderstelde stabiele spil in gereguleerde uitvoeringsprocessen op de werkvloer. Dit vereist enerzijds discipline en uitvoerder en anderzijds een pragmatische, stressbestendige hands-on basishouding en een sociale collega om flexibel te kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden en veranderende eisen. 3. WERKVELDEN De Customs Consultant (declarant) is werkzaam in uiteenlopende branches ofwel werkvelden in de transport, internationale handel, import, export, expediteurssector. Voor het onderscheiden van de verschillende werkvelden worden in de douanesector verschillende indelingen gebruikt. De meest voor de hand liggende indeling is de importeur, exporteur, opslaghouder, expediteur, douane-expediteur. Een andere indeling is de trapsgewijze indeling van de aangever en indiener van de aangifte waarbij gesproken wordt van de vertegenwoordigde, vertegenwoordiger en de partij die zelf aangiftes doet. Een andere gebruikte indeling is die van de douanebestemmingen en regelingen. Page 6 of 12

7 4. DE KERNROLLEN EN FUNCTIES VAN EEN CUSTOMS CONSULTANT (DECLARANT) Er zijn in het Customs Consultant beroep vijf rollen te onderscheiden: Dagelijkse operatie; dit betekent inhoudelijke correcte afhandeling van de aangiftes; Control: monitoren en evalueren van resultaten op de doelen Reflectie en leren Bijsturen, verbeteren of vernieuwen De beroepsrol van een Customs Consultant is gericht op de kwalitatieve en compliante uitvoering van de douaneformaliteiten, bijsturing op processen en informatie voorziening en op organisatieverbetering. De Customs Consultant (declarant) werkt vooral aan de uitvoering van directe klantgerichte uitvoeringsprocessen op de korte termijn, controle hierop, operationele resultaten en bijsturing of verbetering van het primaire douaneproces ten behoeve van de internationale goederenstromen. Een rol is een verzameling van verwachte gedragspatronen die aan iemand met een bepaalde positie in de sociale eenheid kan worden toegeschreven. In elke functie bevindt zich meerdere kernrollen van uiteenlopende aard. De combinatie van kernrollen geeft een kernachtig beeld van de stereotiepe (natuurlijke) verwachtingen die vanuit de organisatiedoelen passen bij het betreffende beroepstype. De Customs Consultant (declarant) vervult de rollen van uitvoerder, controleur, adviseur en procesmanager.. Als uitvoerder zorgt de Customs Consultant (declarant) vooral voor de inhoudelijk correcte afhandeling van aangiftes. Hij is gesprekspartner voor de andere betrokkenen als inkopers, verkopers, vervoerders en douane en management. Hij is het aanspreekpunt voor de (interne) klant. De Customs Consultant (declarant) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de compliante douanezaken, correcte communicatie richting de klant en tijdige afhandeling van douanezaken. De Customs Consultant (declarant) is een kei in het dagelijkse douaneproces, die zorgt voor de juiste deskundigheid in het juiste proces. Als controleur zorgt de Customs Consultant (declarant) voor een borging van de kwaliteit van de douaneformaliteiten. Kwaliteitsmanagement is een belangrijk aspect van de rol. De Customs Consultant (declarant) houdt toezicht op gedisciplineerd gebruik van procedures, kwaliteitsvoorschriften, cyclische registratie van resultaten, proces- en kwaliteitsgegevens en implementatie van verbeteracties na reflectie en analyse van kwaliteitsrapportages. De Customs Consultant (declarant) heeft contact met interne kwaliteitsdiensten, maar ook met de klanten en zijn omgeving over deze kwaliteitsaspecten. De Customs Consultant (declarant) vervult de rol van adviseur, vaak als de 'primus inter pares', de expert binnen het team van inkoper, verkoper, logistiek dienstverlener, etc. In het bedrijf. Mede door de grote terreinbekendheid wat betreft vakkennis en proces- en keteninzicht. Bij problemen in het verloop van het primaire proces van de (interne) klant coördineert de Customs Consultant (declarant) een snelle oordeel- en besluitvorming, waarna oplossingen direct worden geïmplementeerd. De communicatievaardigheden van een Customs Consultant betrokkenen zijn cultuur- en sectorspecifiek. De Customs Consultant betrokkenen kan verschillende communicatiestijlen hanteren, zoals: Instrueren: veel sturing geven aan de betrokkenen en weinig ondersteuning; Overtuigen: veel sturing en veel ondersteuning geven aan de betrokkenen; Overleggen: veel ondersteuning en weinig sturing geven aan de betrokkenen; Delegeren: weinig ondersteuning en weinig sturing geven aan de betrokkenen. Als 'procesmanager' zorgt de Customs Consultant (declarant) voor een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de operationele douaneprocessen. Hij houdt rechtstreeks toezicht op een gedisciplineerd procesverloop en treedt tijdens interacties tussen douane en (interne) klant op als expert. De Customs Consultant (declarant) stuurt direct bij wanneer er procesverstoringen zijn. Page 7 of 12

8 5. KERNOPGAVEN (DILEMMA'S) VAN DE CUSTOMS CONSULTANT (DECLARANT) Kernopgaven zijn kritische beroepssituaties waarmee de beroepsbeoefenaar regelmatig in aanraking komt. Ze zijn kenmerkend voor het beroep en de manier waarop van de beroepsbeoefenaar een aanpak en oplossing wordt verwacht. Het gaat om cruciale beschrijfsituaties of dilemma's waarin een verkeerd oordeel of handeling van de beroepsbeoefenaar kan leiden tot een hoog afbreukrisico. Het functioneren van de Customs Consultant (declarant) staat onder invloed van een verwachtingspatroon dat almaar stijgende kwaliteitseisen, resultaat- en doelmatigheidseisen van de Europese Unie en de Nederlandse Douane en daarmee de eigen leidinggevenden 'als vanzelfsprekend' gehaald zullen worden. Met een zo efficiënt mogelijke bezetting moet meer werk van hoge kwaliteit worden verzet. Er lijkt de laatste jaren een ontwikkeling gaande dat er minder handen zijn. Met minder mensen moet de douaneregelgeving nagevolgd worden. Dit vraagt om stabiliteit wat betreft planning en werkcondities, om discipline en toezicht. Tegelijkertijd vragen diezelfde actoren om flexibiliteit en wendbaarheid vanwege fluctuaties in de vraag en is de beschikbaarheid en de kwaliteit van het personeel niet altijd optimaal. Dit laatste vraagt om snel reageren op onvoorziene omstandigheden en stressbestendigheid. In een dergelijke dynamisch krachtenveld moet een Customs Consultant (declarant) kunnen omgaan met uiteenlopende partijen, die verschillende en soms tegengestelde eisen stellen aan zijn functioneren. Ook onder hoge loyaliteitsdruk dient hij weerstand te bieden aan overvraging en oog te hebben voor de compliance van het eigen werk van en voor het eigen bedrijf en de klant. Een adequaat functionerende Customs Consultant (declarant) moet in staat zijn om te gaan met de volgende kenmerkende kernopgaven en dilemma's: Uniformiteit versus diversiteit. Toenemende resultaatgerichtheid en efficiëntie versterken de modernistische managementopvatting van maakbaarheid en homogeniteit van de werkoutput. In de huidige maatschappij en in de organisatie en goederenstroom worden verschillen in oorsprong, herkomt en bestemming en mogelijke tussenstops van de goederen juist groter. Dit wordt versterkt door de verschillende producten die ontwikkeld worden met uiteenlopende fabricageprocessen die werkzaam samenkomen in één product en douaneaangifte. Er is een declaranten/douanecultuur nodig die verbinding legt tussen de organisatiebehoefte aan gelijkheid (efficiëntie en resultaat; 'alle neuzen dezelfde kant op') en gelijkgerichtheid met respect voor ontwikkelende diversiteit (variatie, creativiteit en technische ontwikkeling), maar ook diversiteit ontstaan op basis van internationale productiemogelijkheden. Een hoge doelmatigheid dient te worden gecombineerd met 'aanvoelen' wat er leeft en aansluiten bij wat klanten of het eigen bedrijf wil en zoekt en gebruikmaking van de mogelijkheden. Uitvoeren van douaneaangiftes met een verhoogde diversiteit is een niet meer weg te denken thema voor de ontwikkeling van de declarant. Immers de organisatie wordt qua inspanning en deskundigheid meer en meer afhankelijk van de declarant. Resultaatgericht douanewerkzaamheden vormgeven moet qua stijl en vorm ruimte bieden aan de natuurlijke (toenemende) behoefte aan product- en procesontwikkeling bij het bedrijf. Eigen ding versus samen: klantgedrevenheid graag! Door de toenemende verwevenheid van processen is de complexiteit en dynamiek in de organisatie toegenomen. Voor de Customs Consultant (declarant) is het een taak om enerzijds zelfstandig hierin te kunnen functioneren, anderzijds echter voortdurend af te tasten dat het past in de organisatie. Het is van belang dat hij duidelijkheid heeft over hoever zijn bevoegdheden liggen. De Customs Consultant (declarant) heeft een goed inzicht nodig in de totale keten waaruit het primaire proces is opgebouwd. Samenwerken en onderhandelen is noodzakelijk, met zowel interne als externe partners. Alle medewerkers moeten ervan doordrongen zijn dat klanttevredenheid belangrijk is voor de continuïteit van de organisatie. Het optimaal afstemmen van deelprocessen vormt daarvoor een voorwaarde. Om Page 8 of 12

9 deze grondhouding te bereiken is een klantgedreven cultuur nodig die zowel de interne als externe klantgerichtheid versterkt. In een klantgedreven cultuur gaat het er om dat de optimale douaneprocessen ten goede komt aan de klant. Open communicatie richting de betrokken partijen is van belang. Flexibiliteit, samenwerken en onderhandelen zijn kernwoorden die goed passen in een basishouding op weg naar een nog efficiëntere organisatie met een beter resultaat. Procesbeheersing én procesverbetering. Kwaliteit voor de klant staat voorop. Voor de klant wezenlijke kwaliteit leveren kan alleen via efficiënt procesmanagement. Procesbeheersing en kwaliteitsborging vormen basisvoorwaarden voor een gecontroleerd procesverloop, leidend tot de gewenste positieve resultaten. Een vandaag beheerst proces is echter geen garantie voor het succes van morgen. Systematische kwaliteitsanalyses moeten leiden tot voortdurende verbetertrajecten. Verschillende externe partijen waaronder de douane, NVWA en belastingdienst stellen steeds meer kwaliteitseisen aan (de indieners voor) de aangevers. Taakgericht (processen volgend) en zelfsturend (interne discussie aan kunnen gaan). De Customs Consultant (declarant) heeft doorgaans een sterk ontwikkeld normatief kader, gepaard gaan met een behoefte aan autonomie. Hij gedraagt zich alsof het een vrije beroepsuitoefenaar is met intern gerichte kwaliteitsnormen. De Customs Consultant (declarant) moet er enerzijds van overtuigd zijn dat resultaatgerichtheid in ieders voordeel werkt en dat kwaliteits- en cliëntspecificaties noodzakelijk zijn. Anderzijds moet hij, waar het niet strijdig is met het primaire aangifteproces, zelfsturend zijn op terreinen waar dat mogelijk is en daartoe vertrouwen opbouwen. Daarmee kan vakmanschap en collegiaal overleg binnen teams aangewend worden in de richting van het gezamenlijke resultaat. Er moet worden geïnvesteerd in een open en directe communicatie en werksfeer. Om dit dilemma effectief te kunnen hanteren zijn onderhandelings- en sociale vaardigheden essentieel. De Customs Consultant (declarant) dient te beschikken over flexibiliteit om situationeel te kunnen schakelen tussen taakgericht en zelfsturend werk. 6. KERNTAKEN VAN DE CUSTOMS CONSULTANT (DECLARANT) Een kerntaak geeft de essentie van een beroep weer in geclusterde hoofdactiviteiten. Bij de beschrijving van een kerntaak worden beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheden omschreven in een handeling en een object van handeling. Door verantwoordelijkheden nadrukkelijk te koppelen aan kerntaken kunnen gerichte resultaatafspraken worden gemaakt op basis van aan kerntaken gekoppelde competenties. Kerntaken en de daaraan verbonden competenties en kennisgebieden vormen gezamenlijk ook het uitgangspunt voor het opleidingsprofiel. De hierboven genoemde kernrollen en kernopgaven kunnen worden herleid tot de volgende kerntaken, resultaatgebieden en competentieniveaus van de Customs Consultant. De nadruk zal met name liggen op het uitvoeren van douaneaangiftes en de inbedding hiervan in de goederenstroom en de organisatiestructuur. 1. Het uitvoeren van werkprocessen om het primaire douaneaangifteproces te verwezenlijken. Verantwoordelijkheden: kan op efficiënte wijze de douanekennis inzetten om efficiënt en compliant het primaire douaneaangifteproces te verzorgen, passend bij de gestelde organisatieregels. De kwaliteit van de gemaakte aangifte hierbij van zeer groot belang. Weet correct te communiceren, specifieke klantwensen te onderscheiden en kan bijdragen aan de compliante uitvoering van de douanewerkzaamheden, ofwel er wordt op correcte wijze de douaneformaliteiten uitgevoerd. Page 9 of 12

10 Te verwachten resultaat: compliante douaneaangiftes die passen bij de goederenstroom, tijdigheid, administratieve borging en tevredenheid van klanten. Benodigde competenties: plannen en organiseren, besluitvaardigheid, nauwkeurigheid, overtuigingskracht, prestatiemotivatie, aanpassingsvermogen, inlevingsvermogen. 2. Het klantgericht inrichten van de douaneprocessen rondom de primaire goederenstroom van een eigen bedrijf of derde. Verantwoordelijkheden: kan vragen stellen over de douaneprocessen die spelen en deze klantgericht inrichten, compliant inrichten en over adviseren en daarbij toezien op gedisciplineerd gebruik van voorschriften. Hij herkent tijdig mogelijke knelpunten bij de douane-inrichting gebaseerd op het goederenstroomproces en treed op als adviseur waar nodig. Signaleert direct wanneer er mogelijke wijzigingen zijn. Zal ook zelf veel communiceren, waardoor Customs Consultant herkent tijdig mogelijke knelpunten een goed overzicht van de werkzaamheden en werkprocessen heeft. Bewaakt kwaliteitseisen en implementeert verbeteracties. Bevordert een constructieve kwaliteitscultuur. Te verwachten resultaat: effectiviteit (gerealiseerde kwantiteit en kwaliteit) Benodigde competenties: resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, discipline, klantgerichtheid. 3. Samenwerken in interdisciplinair verband Kan adequaat samenwerken met mensen uit verschillende afdelingen, organisaties en opleidingsniveaus en daarbij optredende belangenverschillen constructief hanteren. Kan diversiteit en verschillen constructief hanteren. Vormt de sociale buffer tussen de (interne) klant en de douane. Te verwachten resultaat: tevredenheid van klanten, interne en externe contacten (waaronder douane, NVWA en belastingdienst) Benodigde competenties: klantgerichtheid, samenwerken, discipline, organisatiesensitiviteit, communicatievaardig. Page 10 of 12

11 OPLEIDINGSPROFIEL Het opleidingsprofiel geeft een omschrijving van de eisen waaraan een afgestudeerde van de opleiding Customs Consultant (declarant) moet voldoen. Dit gebeurt in de vorm van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Uitgangspunt hierbij is dat het opleidingsprofiel nauw moet aansluiten op het beroepsprofiel. In dit opleidingsprofiel geven de kerntaken van de Customs Consultant (declarant) richting aan de inhoud van het onderwijs. In het opleidingsprofiel worden de specifieke competenties geordend, die worden verworven binnen de opleiding, en wordt structuur geboden aan het opleidingstraject. De modules in het opleidingscurriculum sluiten aan op de benodigde kennis, inzicht en vaardigheden van de kerntaken. In het portfolio dat de student zelf kan opzetten geeft hij aan hoe hij invulling geeft aan de kerntaken. Hierbij staat de toepassing van competenties centraal. De student dient deze competenties tot uitdrukking te brengen en te verantwoorden. Om de kerntaken uit te kunnen oefenen en om te kunnen gaan met kernopgaven, zijn competenties nodig. Competenties zijn een integraal geheel van kennis, vaardigheden en houding die een persoon binnen een beroeps- en/of wetenschappelijke context adequaat weet in te zetten. De combinatie van kerntaken, resultaatgebieden en competenties geeft een duidelijk en kernachtig beeld van de functie Customs Consultant (declarant). De competenties voor de Customs Consultant (declarant) zijn hiervan afgeleid, maar het eindniveau ligt uiteraard lager en is specifiek gericht op het invulling geven aan operationele uitvoering binnen organisaties die met douaneformaliteiten in aanraking komen. Dit is aangegeven door achter de beroepskwalificatie/opleidingscompetentie het betreffende niveau aan te geven. Hierbij worden de volgende niveaus onderscheiden: Competentieniveau Complexiteit Verantwoordelijkheid Niet De Customs Consultant (declarant) hoeft niet over deze competentie te beschikken. Deze competentie heeft met name betrekking op de strategische en tactische managementvaardigheden 1 e niveau - Werkt met routines - Krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende - Draagt verantwoording voor eigen takenpakket, formuleert doelen - Legt over voortgang verantwoording af 2 e niveau - Werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties - Verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk - Zet eigen trajecten uit, onderhandelt over de trajecten - Legt verantwoording af over keuzes en resultaten (en weegt deze af met een termijnperspectief) 3 e niveau - Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties - Ontwikkelt zelf nieuwe procedures of een nieuw plan van aanpak; gebruikt creativiteit in het aanpakken van douaneprocessen. - Werkt proactief - Verantwoordt op professionele wijze de informatieverzameling, theoriekeuze en -vorming en de gekozen oplossingen naar de opdrachtgever en naar collega's (en staat daarbij open voor kritisch oordeel). Page 11 of 12

12 De Customs Consultant (declarant) is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat op een hoger managementniveau is afgesproken en is hoofdzakelijk operationeel werkzaam. Wanneer de nadruk op operationele uitvoering ligt, wordt het handelen gekenmerkt door werkzaamheden ten behoeve van de korte termijn, uitvoerende taken ten behoeve van klanten en een gedetailleerde wijze van werken. In de Customs Consultant (declarant) staan de volgende beroepskwalificaties/opleidingscompetenties uit het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel Logisitek (2013) centraal: De Bachelor logistiek is competent op het gebied van: Het op professionele wijze ontwikkelen, uitvoeren en aansturen van logistieke processen.. professioneel duidt op HBO niveau. Ontwikkelen, uitvoeren en aansturen verwoorden de verschillende (beroeps)rollen en de logistieke processen zijn gedefinieerd in de belangrijkste deelgebieden waarin het logistieke thema (marktverkoop, inkoop, productie, distributie (warehousing en transport), supply chain) een rol speelt: de beroepssituatie. 1. werken in en aan een organisatie. Deze competentie komt tot uitdrukking in de volgende gedragskenmerken, die gemeten kunnen worden: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen die de samenhang en wisselwerking tussen de verschillende onderdelen in de organisatie versterken. Vanuit een specifieke deskundigheid het initiëren en creëren van producten en diensten die een bijdrage leveren aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. 2. Omgaan met de markt en de klanten. Deze competentie komt tot uitdrukking in de volgende gedragskenmerken, die gemeten kunnen worden: Opzetten, uitvoeren en evalueren van activiteiten binnen een specifiek onderdeel van het businessproces die aansluiten op ontwikkelingen in de markt. Vanuit een specialisme binnen het businessproces klantgericht kunnen werken. 3. Management en ontwikkelen van beleid. Deze competentie komt tot uitdrukking in het volgende gedragskenmerk, dat gemeten kan worden: Aansturen van en creëren van draaglak voor activiteiten die uitgevoerd worden binnen een specialisme in het businessproces (een bijdrage leveren aan) het ontwikkelen van beleid gericht op een specifiek onderdeel van het businessproces. 4. Monitoren van de business omgeving. Deze competentie komt tot uitdrukking in het volgende gedragskenmerk, dat gemeten kan worden: Signaleren, analyseren en vertalen van trends en ontwikkelingen in de omgeving naar specifieke businessprocessen en activiteiten. Aangaan en vormgeven van relaties met stakeholders. Page 12 of 12

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

the european customs network

the european customs network the european customs network the european customs network Uw partner in douanezaken Heeft u handel met landen buiten de Europese Unie en dat zijn ook Zwitserland en Noorwegen? Dan weet u hoe belangrijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie