Energie Management Programma (EMP) 2011 versie 1. Energiemanagement Programma (EMP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Management Programma (EMP) 2011 versie 1. Energiemanagement Programma (EMP)"

Transcriptie

1 Energiemanagement Programma (EMP) Naam Functie Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans CO 2 - Coördinator Gecontroleerd J. van den Berg Hoofd Administratie Gecontroleerd A.F. Verhallen Directeur Datum: EMP Ippel 2011 blz 1

2 1. Inleiding Bedrijfsprofiel Ippel Ippel Energie Management Programma Organisatiegrenzen Scope van de energiebronnen Basisjaar Reductiedoelstellingen Energiemanagementsysteem Planning Vaststellen organisatiegrenzen Identificatie en beoordeling van energieaspecten Rapportage evaluatie en actualisatie Participatie Implementatie en uitvoering Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid Bewustzijn, training en bekwaamheid Communicatie Documentatie en beheersing van documenten Beheersing van werkzaamheden Controle Monitoring en meting Interne en externe audit Afwijkende, corrigerende en preventieve maatregelen Beheersing van registraties Directiebeoordeling van het energiemanagementsysteem...20 Bijlagen...22 Datum: EMP Ippel 2011 blz 2

3 1. Inleiding Energie Management Programma (EMP) 2011 versie 1 Dit document beschrijft het energie management van Ippel Civiele Betonbouw BV. In dit handboek wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het energie managementsysteem. Het is opgezet op basis van de norm NEN-EN uit De CO 2 -emissie-inventarisatie, als onderdeel van energie management, is opgezet conform ISO uit Het energiemanagementprogramma van Ippel Civiele Betonbouw BV maakt onderdeel uit van het kwaliteitshandboek van Ippel Civiele Betonbouw BV. De structuur van het energie managementsysteem is schematisch weergegeven in het onderstaand figuur. Continue verbetering 1. Bepaal beleid 2. Plan 6. Management review 3. implementeer en uitvoer 5. Interne audit 4. Controle, monitor en meting Doelstelling energie management programma Het energiemanagementsysteem stelt de organisatie in staat een systematische benadering van continue verbetering van de energie-efficiency te volgen. Met dit systeem kunnen goede en aantoonbare energieprestaties worden gerealiseerd door de beheersing van emissies als gevolg van activiteiten in overeenstemming met het geformuleerde beleid. Toepassingsgebied Het systeem is van toepassing op Ippel Civiele Betonbouw B.V. Verantwoordelijkheden De directeur van Ippel is de kartrekker bij het implementeren van het energiemanagementsysteem binnen de organisatie en eindverantwoordelijk voor het behalen van de CO 2 -reductie doelstelling. Hij is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud en revisie EMP. Datum: EMP Ippel 2011 blz 3

4 2. Bedrijfsprofiel Ippel Directie P&O KAM Bedrijfsbureau Ondersteunende functies PZ Calculatie Project Materieeldienst F&A Werkvoorbereiding Projectleider Beheer en Uitgifte Secretariaat Uitvoerder Inkoop Ippel Civiele Betonbouw bv opereert overal in Nederland met gedegen kwaliteitswerk in de betonbouw. De nadruk ligt op civiele betonbouw met producten als bruggen, viaducten, geluidsschermen, kademuren, gemalen en waterzuiveringsinstallaties. Ook design & construct projecten en projecten met gecombineerde disciplines (wegenbouw, staalbouw, werktuigbouwkundig e.d.) behoren tot het werkpakket. Door de werkwijze en de geleverde kwaliteit geniet de onderneming dan ook het vertrouwen van gerenommeerde opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Provincies, waterschappen, gemeenten enz. Relaties die het bovendien op prijs stellen dat de organisatie op basis van haar ervaring en knowhow ieder project grondig analyseert en optimaliseert. Waar mogelijk ontvangt de opdrachtgever innovatieve voorstellen, die niet zelden leiden tot besparingen in tijd en geld. De ISO 9001-, VCA**- en BTR-Railinfra-gecertificeerde organisatie voert projecten uit die in omvang variëren van kleinschalig en middelgroot tot circa tien miljoen euro. Datum: EMP Ippel 2011 blz 4

5 3. Ippel Energie Management Programma Organisatiegrenzen Het energiemanagementsysteem is van toepassing op Ippel Civiele Betonbouw B.V. dat onderdeel is van Janssen de Jong Infrastructuur Nederland B.V., welke direct valt onder Janssen de Jong Groep B.V. Ippel heeft geen deelnemingen in 2009 en Ippel is binnen Janssen de Jong Infrastructuur Nederland B.V. operationeel en financieel zelfstandig. Het managementteam van Ippel (Twan Verhallen/ Ron van Daalen/ Johan van den Berg) houdt zich bezig met zowel het strategisch, tactisch als operationeel management, waarbij Twan Verhallen de eindverantwoording heeft. Wel kent de bevoegdheid van de directeur Verhallen een grens bij het aangaan van projecten boven ,- en uitbesteden van werkzaamheden boven de ,-. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een gehuurd kantoor aan de Ippelseweg 14 te Nieuwendijk. 3.2 Scope van de energiebronnen De scope van de energiebronnen, ofwel de operationele grenzen van het managementsysteem, worden vastgesteld conform ISO De emissiebronnen zijn geïdentificeerd die verband houden met de operationele activiteiten van de organisatie en gecategoriseerd naar scope 1 en scope 2. Dit managementsysteem is opgezet voor het behalen van stap 3 op de ProRail CO 2 - Prestatieladder. Daarom zijn alleen de energieaspecten die vallen binnen scope 1 en 2 conform de Prestatieladder geïdentificeerd en gemeten. Een energieaspect is een onderdeel van een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect broeikasgassen uitstoot. Broeikasgassen zijn dioxide (CO 2 ), methaan (CH4), di-nitraatoxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulfur hexafluoride (SF6). Het Greenhouse Gas protocol categoriseert emissiebronnen in scope 1, 2 en 3 zodat deze zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen en een meer transparante en bruikbaarder rapportage ontstaat. Zie het scopediagram hieronder (bron: ProRail CO 2 -Prestatieladder v1.1). Datum: EMP Ippel 2011 blz 5

6 Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. ProRail rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. Zie ook scopediagram hierna. Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. 3.3 Basisjaar 2009 In 2009 heeft de eerste inventarisatie van het energieverbruik van Ippel plaatsgevonden voor scope 1 en 2 van de ProRail CO2 Prestatieladder. Voor de kwantificering is gebruik gemaakt van de gegevens van dat jaar. De Carbon Footprint rapportage 2009 is opgenomen als bijlage van dit document. De CO2 emissies in 2009 bedraagt 295 ton. Deze uitstoot werd veroorzaakt door: Directe CO2 emissies SCOPE 1 Ton CO2 Percentage Personen auto's en lichte bedrijfswagens % Zware voertuigen en materieel 45 15% Kantoor, werkplaats aardgas 18 6% Indirecte CO2 emissies SCOPE 2 Kantoor, werkplaats elektriciteit 28 9% Zakelijk verkeer privéauto 24 9% Werken elektriciteit 12 4% Totaal % Datum: EMP Ippel 2011 blz 6

7 Op basis van de inventarisatie is Ippel een kleinbedrijf volgens de definitie van ProRail (zie tabel hieronder voor de criteria). Dit heeft consequenties voor de eisen die gesteld worden om niveau 4 en 5 van de Prestatieladder te behalen. Het betreft in alle gevallen de CO2 uitstoot in scope 1 & 2 conform de definities in paragraaf 2.3 van de CO2-Prestatieladder v1.1. Klein / middelgroot / groot bedrijf* Diensten Klein bedrijf Totale CO2 uitstoot bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar. Werken / leveringen Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouw plaatsen en productie- locaties bedraagt max. ( ) ton per jaar. Middelgroot bedrijf Totale CO2 uitstoot bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productie- locaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Groot bedrijf Totale CO2 uitstoot bedraagt meer dan (>) ton per jaar. Totale CO2 uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 2500 ton per jaar, de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productie- locaties bedraagt meer dan (>) ton per jaar. Tabel 2: criteria Klein / middelgroot / groot bedrijf ikv CO2 prestatieladder (Bron: CO2-Prestatieladder v1.1) 3.4 Reductiedoelstellingen De besparingsdoelstelling voor energieverbruik cq. de CO 2 -emissie bedraagt 10% voor scope 1 en 40% voor scope 2 in 4 jaar ten opzichte van het basisjaar 2009 (gemiddeld 2,5% resp. 10% per jaar), gerelateerd aan omzet en op basis van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Afhankelijk van sectorale en maatschappelijke ontwikkelingen kan deze doelstelling worden bijgesteld. Als basis voor het bepalen van reductiedoelstellingen zijn de gewerkte uren genomen. Dit zijn de totaal gewerkte uren van het eigen personeel van zowel de bouwplaatsen als het kantoor, in totaal uren. CO 2-uitstoot 2009 (ton) CO 2-uitstoot 2009 (ton/1000 uren) Reductie doelstelling CO 2-uitstoot 2013 (ton/1000 uren) Scope , % 3,7286 Scope , % 0,6857 Totaal 296 5,2858 4,4143 Tabel 3: CO2-Reductiedoelstellingen Ippel, afkomstig uit Footprint 2009 Om de beoogde reducties te bereiken is een Emissiereductie kansenregister opgesteld en zijn relevante en haalbare maatregelen voor Ippel bepaald. Dit is uitgewerkt in het Plan van Aanpak reductiemaatregelen, welk als bijlage 3 bij dit plan is bijgevoegd. Datum: EMP Ippel 2011 blz 7

8 4. Energiemanagementsysteem IPPEL heeft een doorlopend energiereductie programma opgesteld voor een termijn van 4 jaar vanaf 2010 tot en met Op basis hiervan wordt per jaar een jaarplan opgesteld, geïmplementeerd en gecontroleerd. Jaarlijks worden de prestaties geïnventariseerd, het managementsysteem ge-audit en door het management ge-reviewed. Hierdoor kan met voldoende mate van zekerheid vastgesteld worden dat de uiteindelijke energiemeting overeenkomt met de werkelijkheid. Trends en afwijkingen voortkomend uit de periodieke inventarisatie kunnen worden verklaard. Jaarlijks wordt tevens een inventarisatierapportage opgesteld. Deze heeft betrekking op het gehele energiezorgsysteem en het functioneren daarvan. Uitgaande van een goed functionerend en ongewijzigd inventarisatieproces heeft deze rapportage tot doel de behaalde resultaten te kunnen voorleggen aan het managementteam. Op basis waarvan verdere sturing gegeven kan worden aan het CO2 reductiebeleid. Procedure: P01 - controle energiemanagementsysteem proces 4.1 Planning Vaststellen organisatiegrenzen Het vaststellen van de organisatiegrenzen is uitgevoerd op basis van de operational control methode volgens het GHG-protocol en de laterale methode. Primair betekent dit dat IPPEL heeft gekozen om de grenzen vast te stellen op basis van de financiële/operationele controle. Daarnaast is de laterale methode uitgevoerd om de relevante concernpartijen voor de footprint zichtbaar te maken. Conform de laterale methode zijn de concernleveranciers bepaald op basis van de inkoopomzet van het boekjaar Conform de regels zijn deze concernleveranciers buiten de organisatiegrenzen gelaten. Een hoeveelheid kleine leveranciers met een totale inkoopvolume gelijk aan dat van deze C-leveranciers wordt toegevoegd aan de lijst van A- leveranciers. Bij elke periodieke inventarisatie zal er in de jaarrapportage bekeken worden of er redenen zijn om de grenzen bij te stellen. Conform het GHG-protocol zal dit alleen van toepassing zijn bij acquisities of verkoop van bedrijfsonderdelen. Eén keer per jaar wordt tevens de inkoopomzet vanuit concernleveranciers beoordeeld. Registratie: Overzicht A-leveranciers, jaarlijks op te stellen Datum: EMP Ippel 2011 blz 8

9 4.1.2 Identificatie en beoordeling van energieaspecten Voor niveau 3 van de prestatieladder wordt gekeken naar scope 1 en 2 energieverbruik zoals de CO2-prestatieladder dit voorschrijft. Elk halfjaar worden de volgende stappen doorlopen: a. Meten van het energieverbruik; b. Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik en waar sprake is van significante veranderingen in het verbruik; c. Raming van het verwachte energieverbruik; d. Identificatie van personen die voor het bedrijf werken en wiens activiteiten kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik; e. Identificatie en prioriteitstelling van kansen voor verbetering van de energieefficiency. De procedures zijn nog niet allemaal vormgegeven ten tijde van de nulmeting. De bepaling van de Carbon Footprint 2009, maar ook voor 2010 zijn echter zorgvuldig uitgevoerd om een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen. Vanaf 2011 worden alle energiestromen maandelijks geregistreerd. Ippel registreert periodiek (maandelijks in principe) het energieverbruik conform beschreven procedures. Zo is er tijdig inzicht in de trends per energieaspecten en de effecten van genomen maatregelen. Op basis hiervan kan de directie tijdig aanvullende maatregelen of preventieve en/of corrigerende maatregelen nemen. Voor de carbon footprint van het basisjaar en is op grond van beschikbare data (facturen, meterstanden, en waar nodig inschattingen) bepaald wat de nul situatie is. Zie bijlage B 2.1 voor de carbon footprint basisjaar Deze is inmiddels door DNV geverifieerd en akkoord bevonden. Voor 2010 is de footprint op dezelfde wijze als voor 2009 opgezet en bepaald. Vanaf 2011 is goed CO2 boekhouden een must. Hiervoor zijn door Ippel procedures en bijbehorende overzichten (formats) opgesteld. Het overzicht van procedures voor de registratie van uitstoot is opgenomen in tabel 5. De vastgestelde procedures zijn uitgewerkt en vastgesteld en zijn als bijlage B 5 bij dit EMP opgenomen. Overzicht van procedures voor de registratie van uitstoot. Gasverbruik - Procedure registratie verbruik gas kantoor en werkplaats. Maandelijks zal de meterstand van zowel het kantoor als de werkplaats worden opgenomen en ingevuld in het jaaroverzicht. Aangezien er op de projecten voor verwarming geen gas wordt gebruikt worden deze niet meegenomen. Op basis van de aldus verkregen informatie zal geanalyseerd worden: Waar wordt wat verbruikt? Ten opzicht van eerdere metingen worden afwijkingen gesignaleerd. Deze afwijkingen worden geanalyseerd, is het een koude maand geweest? Datum: EMP Ippel 2011 blz 9

10 Afhankelijk van de analyse worden aanvullende acties/maatregelen getroffen. Werken de genomen maatregelen? Liggen we op schema om de energiebesparingdoelstellingen te halen? Het eerste jaar is dat lastig te zien omdat nog geen historie is opgebouwd. Voor volgende jaren kunnen we de maandstanden van het voorgaande jaar gebruiken om nauwkeuriger te analyseren. Procedure: P03 Registratie verbruik gas kantoor + werkplaats Registratie: F Formulier overzicht meterstanden gas Elektraverbruik - Procedure registratie verbruik Elektra kantoor en werkplaats. Maandelijks zal de meterstand van zowel het kantoor als de werkplaats worden opgenomen en ingevuld in het jaaroverzicht. Op de projecten zijn er 3 mogelijke voorzieningen voor elektra. 1. Aggregaten, dit komt voor bij kortlopende werken of indien erg afgelegen en ver verwijderd van NUTS-voorzieningen. 2. Een ter beschikking gestelde aansluiting op de bouwstroomkast van de hoofdaannemer. 3. Een vaste aansluiting, indien een project langlopend is. Vanwege deze diversiteit hebben we gekozen om deze elektra-verbruiken niet mee te nemen in deze procedure.. Op basis van de aldus verkregen informatie zal geanalyseerd worden: Waar wordt wat verbruikt? Ten opzicht van eerdere metingen worden afwijkingen gesignaleerd. Deze afwijkingen worden geanalyseerd, waardoor is het verbruik hoger dan wel lager dan verwacht? Afhankelijk van de analyse worden aanvullende acties/maatregelen getroffen. Werken de genomen maatregelen? Liggen we op schema om de energiebesparingdoelstellingen te halen? Het eerste jaar is dat lastig te zien omdat nog geen historie is opgebouwd. Voor volgende jaren kunnen we de maandstanden van het voorgaande jaar gebruiken om nauwkeuriger te analyseren. Procedure: P04 Registratie verbruik elektra kantoor + werkplaats Registratie: F Formulier overzicht meterstanden elektra Brandstoffenverbruik wagenpark Procedure registratie brandstofverbruik wagenpark Het brandstofverbruik van de leaseauto s wordt geregistreerd middels de tankpassen. Bij het bedrijf dat de tankpassen beheert is per berijder de km-stand en het brandstofgebruik op te vragen. Datum: EMP Ippel 2011 blz 10

11 Om dit goed te laten werken zijn de volgende acties uitgezet. Aan alle gebruikers van een tankpas is kenbaar gemaakt dat zij bij het tanken de km-stand van de auto moeten invoeren. Ter controle dient elke leaserijder aan het eind van het jaar de km-stand van zijn auto op te geven. Als deze informatie beschikbaar is, wordt deze door de administratie gerapporteerd aan het MT en ook aan de bestuurders om een verder bewustwording te bereiken. Procedure: P05 Inventariseren brandstof leaseauto s Registratie: F Formulier overzicht km + brandstof leaseauto s Brandstoffen zwaar en klein materieel Procedure registraties brandstof verbruik zwaar en klein materieel Zwaar en klein materieel wordt ingezet op diverse werken. Doordat brandstof wordt getankt uit een centrale tank is het niet realistisch alle getankte brandstof per materieelstuk te registreren. Er is daarom voor gekozen om per project de gefactureerde brandstof te registreren. Procedure: P06 Registratie brandstoffen zwaar en klein materieel Registratie: F Formulier overzicht brandstof materieel P-07: Propaangasverbruik Procedure registraties propaangasverbruik Propaangas wordt centraal ingekocht door de materieeldienst. De hoeveelheden worden op basis van de facturen geregistreerd. Procedure: P07 Registratie verbruik elektra kantoor + werkplaats Registratie: F Formulier overzicht facturen gasflessen levering P-08: Zakelijk verkeer privé auto s Procedure registraties zakelijk gereden (gedeclareerde) km. Zakelijk gereden kilometers met priveauto s worden wekelijks opgegeven op de urenstaat. Deze kilometers worden door de administratie verwerkt op het formulier KM-priveauto s. In dit formulier is per auto het CO2 conversie-getal opgenomen, zodat deze uitkomst direct kan worden overgenomen in de jaarlijkse footprint-rapportage. Procedure: P08 Inventariseren zakelijke km privé-auto s Datum: EMP Ippel 2011 blz 11

12 Registratie: F Formulier overzicht gedeclareerde zakelijke km Kansenregister Op basis van de energieregistraties zoals beschreven in de footprint en in dit plan heeft Ippel een emissiereductie kansenregister opgesteld. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien op basis van prestaties en controle van het energiemanagementsysteem. Zie bijlage B 3.1. Uit dit kansenregister worden uiteindelijk die maatregelen verder uitgewerkt en doorgevoerd die op grond van berekeningen en beoordelingen zullen leiden tot de beoogde reductie. Document: Plan van aanpak CO2-reductiemaatregelen Rapportage evaluatie en actualisatie Op basis van de gegevensinventarisatie worden de jaarlijkse prestaties geanalyseerd en verwerkt in de jaarlijkse Carbon Footprint Report (CFR). Deze jaarlijkse rapportage verschaft het management inzicht in ingezette middelen en het effect daarvan op de prestaties ten einde de meest kosteneffectieve maatregel te realiseren. Document: Carbon Footprint jaarrapportage Wettelijke verplichtingen en andere eisen Met betrekking tot de wet- en regelgeving en sectorgerelateerde richtlijnen op energiegebied wordt tijdens de jaarlijkse beoordeling geëvalueerd of hieraan is voldaan. Zo niet dan worden maatregelen afgesproken om te bewerkstelligen of en hoe hieraan in de toekomst voldaan wordt. Uiteindelijk stelt de directie de definitieve maatregelen vast. Daarna worden op grond van het communicatieplan (bijlage B 6) belanghebbende geïnformeerd over voortgang en prestaties op het gebied van CO2 prestatieladder Participatie De CO2-prestatieladder schrijft voor dat aan minimaal 1 sector- of keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie wordt deelgenomen door middel aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiek uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. Tevens dient hiervoor een specifiek budget te zijn vrijgemaakt. Ippel heeft geen wettelijke verplichtingen waaraan zij moet voldoen en onderschrijft (nog) geen sectorgerelateerde richtlijnen op energiegebied. Wel is IPPEL binnen de branche van civiele betonbouw bij Bouwend Nederland nauw betrokken bij initiatieven op het gebied van actuele zaken voor opdrachtgevers en nemers. In dat kader wordt sinds 2009 al met veel pro-activiteit werk gemaakt van het promoten van duurzaamheid in de betonbouw. Datum: EMP Ippel 2011 blz 12

13 Ippel heeft een inventarisatie gemaakt van de initiatieven in haar sector en keten. Na de brandstof voor personenauto s en lichte bedrijfswagens veroorzaakt de diesel voor materieel de meeste CO2 uitstoot, namelijk 14% in 2009 en 21% in Er lopen momenteel enkele initiatieven welke erop zijn gericht de uitstoot van dieselmotoren te reduceren. Er is door Ippel contact gelegd teneinde aansluiting bij een van deze initiatieven te krijgen. Het managementteam heeft er tevens voor gekozen om zelf een initiatief op te zetten. Er is capaciteit aan uren vrijgemaakt voor de implementatie hiervan. Het betreft het initiatief: Reductie woon- werkverkeer bouwplaatspersoneel De eerste gesprekken met geïnteresseerde bedrijven zijn reeds gevoerd Doelstellingen, taakstellingen programma ( s) met betrekking tot energie Op basis van de identificatie en beoordeling van energieaspecten en de wettelijke verplichtingen en andere eisen die IPPEL onderschrijft worden gedocumenteerde energiedoelstellingen en taakstellingen vastgesteld, geïmplementeerd en onderhouden voor de relevante functies en niveaus binnen de organisatie. Elke vier jaar wordt een Energie Management Programma (EMP) opgesteld met een looptijd van vier jaar. Op basis hiervan wordt elk jaar een jaarplan gemaakt waarin de doelstellingen, verbeteringen en aanpassingen m.b.t. emissiereductie aangegeven staan. Het opstellen van het jaarplan is de verantwoordelijkheid van de directeur. Hij zal dit doen in overleg met het managementteam en de vertegenwoordigers van het overige personeel. Daarna bekrachtigt de directeur dit jaarplan en stelt de middelen voor de uitvoering ter beschikking. Het jaarplan en jaarverslag worden binnen een maand na bekrachtiging van de directie aan het personeel ter inzage gesteld. Document: Energie Management Programma Datum: EMP Ippel 2011 blz 13

14 4.2 Implementatie en uitvoering Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid De directeur van IPPEL is aangewezen als directievertegenwoordiger om: - het energiemanagementsysteem in te richten, vast te stellen en te implementeren en te onderhouden conform NEN-EN 16001:2009; - de prestaties van het energiemanagementsysteem te rapporteren aan de directie en aanbevelingen te doen ter verbetering. De directie is verantwoordelijk voor het beschikbaarstellen van middelen voor de inrichting en uitvoering van dit energiemanagementsysteem Bewustzijn, training en bekwaamheid De organisatie bij IPPEL zorgt ervoor dat werknemers zich bewust zijn van het energiebeleid, het actuele EMP, de eisen van het energiemanagementsysteem en van voorgenomen activiteiten voor beheersing van energiegebruik en verbetering van prestaties, hun eigen taken en verantwoordelijkheden de naleving hiervan en de voordelen van energieefficiency. IPPEL heeft voor het vergroten van het bewustzijn van de eigen medewerkers en van personen die voor IPPEL werken een intern communicatieplan opgesteld. Zie voor het communicatieplan paragraaf De werknemers die taken uitvoeren die een significante invloed kunnen hebben op het energieverbruik, moeten bekwaam zijn op basis van geschikte opleiding, training en/of ervaring. IPPEL selecteert en traint haar medewerkers in de optimale uitvoering van hun taken. Van de functies binnen IPPEL zijn functieomschrijvingen opgesteld. Jaarlijks wordt de competentiebehoefte gemeten. Indien additionele trainingen vereist zijn voor het behalen van de energiedoelstellingen van het EMP dan worden deze opgenomen in het kansenregister en eventueel als maatregelen in het EMP. Registratie: Uitgevoerde meetings, trainingen, discussies Communicatie De organisatie moet in het kader van de CO2 prestatie ladder ervoor zorgen dat interne en externe communicatie plaatsvindt over de energieprestaties en het energiemanagementsysteem. De CO2-prestatieladder vereist voor niveau 3 dat de carbon footprint en de kwantitatieve doelstellingen worden gecommuniceerd. Daarbij worden in elk geval het energiebeleid en de reductiedoelstellingen gepresenteerd. Daarnaast komen Datum: EMP Ippel 2011 blz 14

15 mogelijkheden voor individuele bijdragen, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het bedrijf aan de orde. Tevens is werk gemaakt van een intern en extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie. Communicatie over de doelstellingen en prestaties van het EMP programma zoals IPPEL dat wil volgen is belangrijk. Daarom is met betrekking tot communicatie gericht op internen en externe partijen een apart communicatieplan opgesteld. Dit is als bijlage B-6 bij gevoegd. Het is van groot belang dat betrokken partijen, te beginnen de eigen medewerkers van IPPEL, de door IPPEL ingehuurde krachten (al dan niet via detachering of via inhuurconstructies), als ook onderaannemers en toeleveranciers kennis hebben van de doelstellingen en de targets die gesteld worden. Daar is communicatie natuurlijk erg belangrijk bij. Maar meer nog speelt hierbij committent van de betrokken partijen een grote rol. IPPEL zal daarom bij de presentatie van de CARBON FOOTPRINT expliciet met alle betrokkenen communiceren en hun vragen om op grond van voortschrijdend inzicht feedback te geven op de CO2 prestaties zoals ze gepresenteerd zijn. Ook zal op gezette tijden gesproken worden over inbreng van partijen om de doelstellingen te behalen. Document: Registratie: Communicatieplan energiemanagement en jaarplan communicatie Registratie van communicatieuitingen Datum: EMP Ippel 2011 blz 15

16 4.2.4 Documentatie en beheersing van documenten Het managementsysteem is gedocumenteerd om het systeem en de onderlinge samenhang tussen de processen, systemen en activiteiten te beschrijven. Het beheer van documentatie is onderdeel van de procedure Documentenheheer zoals opgenomen in het ISO9001 systeem. De volgende documentatie is vastgelegd door IPPEL in het kader van het energiemanagementsysteem: Document Proceseigenaar Bewaartermijn Lokatie Directieverklaring energiebeleid Directie 7 jaar Dossier CO2 Basisjaar carbon footprint CO²-Coördinator 7 jaar Dossier CO2 Energie Management Plan CO²-Coördinator 7 jaar Dossier CO2 Communicatieplan Energiemanagement CO²-Coördinator 7 jaar Dossier CO2 Procedures registratie verbruik CO²-Coördinator 7 jaar Dossier CO2 Emissiereductie Kansenregister CO²-Coördinator 7 jaar Dossier CO2 Sector- en keteninitiatief inventarisatielijst en deelname overzicht CO²-Coördinator 7 jaar Dossier CO2 Datum: EMP Ippel 2011 blz 16

17 4.2.5 Beheersing van werkzaamheden De IPPEL organisatie beoordeelt de werkzaamheden die samenhang hebben met de geïdentificeerde significante energieaspecten. Maatregelen ter beheersing van werkzaamheden die bijdragen aan reductie van emissies zijn of worden (indien relevant) opgenomen in het emissiereductie kansenregister. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle onderdelen van de werkzaamheden een actieve keuze wordt gemaakt voor energieefficiency indien relevant en haalbaar. Het betreft voor IPPEL vooral het aanpassen van procedures, richtlijnen en handleidingen voor: - inkoop van personenauto s, lichte bedrijfswagens, zware voertuigen en materieel; - onderhoud van personenauto s, lichte bedrijfswagens, zware voertuigen en materieel; - gebruik van personenauto s, lichte bedrijfswagens, zware voertuigen en materieel; - inkoop van energie en aardgas voor kantoor en werkplaats; - inkoop van materialen (beoordelingscriteria aan energie-efficiency); - gebruik van deze ruimtes en apparatuur; - energie-efficiënt plannen van werk (ontwerp). Datum: EMP Ippel 2011 blz 17

18 4.3 Controle Monitoring en meting Monitoring en meting betreffen het beheer van energieverbruik door regelmatige vergelijking van het daadwerkelijke verbruik met het verwachtte verbruik. De procedure voor monitoring en meting is vastgelegd in de procedure Controle Energiemanagementproces. Zie bijlage B5. De procedures voor de registraties per energieaspect is al beschreven in paragraaf Procedure: P.01 - Controle Energiemanagementproces Interne en externe audit Het doel van zowel de interne als de externe audit is een check uit te voeren of voldaan wordt aan het energiebeleid, de energiedoelstellingen en taakstellingen en om te zien of het EMP doeltreffend is geïmplementeerd en wordt onderhouden. Deze jaarlijks audits zijn in te passen in de managementcyclus waarin ook jaarlijkse audits plaatsvinden voor ISO De audit volgt dat schema en maakt in principe gebruik van dezelfde auditoren. Bij de uitvoering van deze audits wordt door de auditors gelet op objectiviteit en onpartijdigheid. Interne audits van het energiemanagementsysteem worden uitgevoerd door, of op verzoek van de organisatie zelf voor interne doeleinden. Het vormt de basis voor een eigenverklaring van conformiteit aan de norm EN De externe audit wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerde organisatie. De auditresultaten worden gedocumenteerd en aan de directie gerapporteerd. De auditors zijn verantwoordelijk voor controle van de vervolgactiviteiten die uit de rapportage naar voren zijn gekomen. Registratie: Resultaten interne en externe audits energiemanagementsysteem Afwijkende, corrigerende en preventieve maatregelen De organisatie behoort ervoor te zorgen dat afwijkingen worden onderzocht en dat geschikte maatregelen worden getroffen. Een afwijking doet zich voor zodra niet wordt voldaan aan beleid, doelstellingen, taakstellingen, programma s of gedocumenteerde procedures. De procedure voor de identificatie van afwijkingen, nemen van maatregelen voor correctie van de afwijking en herhaling hiervan te voorkomen is gelijk aan deze voor ISO Beheersing van registraties Datum: EMP Ippel 2011 blz 18

19 Alle relevante registraties zoals in dit document genoemd worden door de verantwoordelijke personen gedocumenteerd zodat op basis hiervan taakstellingen, actieplannen en controles kunnen worden uitgevoerd. De volgende registraties zullen indien van toepassing worden opgesteld door IPPEL: Registratie Proceseigenaar Bewaartermijn Lokatie Overzicht A-leveranciers CO²-Coördinator 7 jaar Archief CO2 Gas en elektra verbruik kantoor en CO²-Coördinator 7 jaar Archief CO2 werkplaats Kilometerregistratie wagenpark CO²-Coördinator 7 jaar Archief CO2 Brandstofverbruik zwaar en klein CO²-Coördinator 7 jaar Archief CO2 materieel Communicatie-uitingen Directie 7 jaar Archief CO2+dir Inkoop van materiaal met hoge energie-efficiency Hoofd Materieeldienst 7 jaar Archief CO2 + Archief MD Inspectie en onderhoud van materiaal Hoofd MD 7 jaar Archief CO2 + Archief MD Resultaten interne en externe audits CO²-Coördinator 7 jaar Archief CO2 energiemanagementsysteem Trainingen uitgevoerd Directie 7 jaar Archief CO2 + Archief Dir Directiebeoordelingen Directie 7 jaar Archief CO2 + Archief Dir Datum: EMP Ippel 2011 blz 19

20 4.4 Directiebeoordeling van het energiemanagementsysteem De directie van IPPEL beoordeelt het EMP en de afzonderlijke elementen van het energiemanagementsysteem elk jaar opnieuw en bespreekt dit in de jaarlijks te houden opstartvergadering met het personeel. De beoordelingen worden vastgelegd in het Managementreview rapport, dat in dit geval Carbon Footprint report wordt genoemd. De Carbon Footprint Report voor het basisjaar 2009 is als bijlage B 2 bij opgenomen. Als voorbereiding van de beoordeling zullen de volgende stukken aan de directie worden aangeleverd: - vervolgmaatregelen van vorige managementreviews; - beoordeling van energieaspecten en het energiebeleid; - de mate waarin energiedoelstellingen en -taakstellingen zijn gehaald, - resultaten interne en externe audits van het EMP; - de status van preventieve en corrigerende maatregelen; - de complete energieprestatie van de organisatie; - het verwachte energieverbruik voor de volgende periode; - aanbevelingen voor verbetering. De output van de directiebeoordeling moet bestaan uit de besluiten en maatregelen met betrekking tot: de verbetering van de energieprestatie van de organisatie sinds de laatste beoordeling; wijzigingen in het energiebeleid; wijzigingen in doelstellingen, taakstellingen of andere elementen van het energiemanagementsysteem, in overeenstemming met de verplichting van de organisatie tot continue verbetering; toewijzing van middelen. Tijdens deze beoordeling worden de realisatie van het beleid en de doel- en taakstellingen geëvalueerd en wordt nagegaan of er afwijkingen zijn. Vastgesteld wordt of in het voorgaande jaar voldoende middelen beschikbaar zijn geweest om het beleid en de doel- en taakstellingen te realiseren en om te voldoen aan wettelijke en overige regelgeving. Onder "middelen" wordt in dit kader, naast budget, verstaan: beschikbaarheid van personeel, opleidingen en investeringen. Indien daaruit volgt dat bijstelling nodig is voor de lopende en de volgende periode zal daartoe een voorstel aan de directie worden gedaan, gebaseerd op de beoordeling. Indien de afwijkingen gunstig zijn, wordt volstaan met een bespreking van die afwijkingen binnen de directie. Indien de afwijkingen ongunstig zijn wordt nagegaan wat er gedaan kan worden om het ongunstige effect te beheersen of te verminderen door het nemen van corrigerende maatregelen. Tevens wordt daarbij afgesproken of deze afwijkingen een aanpassing van de doel- en taakstellingen tot gevolg hebben. Indien dat het geval is worden de doel- en taakstellingen aangepast door de directie en gecommuniceerd naar de relevante interne en externe partijen, zulks ter beoordeling van de directie. Er wordt gewerkt aan het voorkomen van de afwijking met preventieve maatregelen. Datum: EMP Ippel 2011 blz 20

21 Dit wordt door de administratie van IPPEL bijgehouden voor de gehele boundary in een verbruikstabel. Deze tabel wordt 1x per jaar in het kader van de procedure Energiebeheer besproken in het MT. Als onderdeel van het jaarlijks op te stellen Carbon Footprint Report wordt gepubliceerd over het functioneren van het energiemanagementsysteem en wordt een doorkijk gegeven naar het nieuwe jaarplan. Het opstellen van het Carbon Footprint Report (jaarversie) is de taak van de CO²-Coördinator Registratie: Directiebeoordeling Datum: EMP Ippel 2011 blz 21

22 Bijlagen B.1 IPPEL EMP Energie beleidsverklaring 2011 B.2 IPPEL Carbon Footprint Report 2009 B.3 IPPEL Emissie Reducerend Kansenregister 2011 B.4 IPPEL Totaallijst leveranciers 2009 B.5 IPPEL Procedures energiemanagement B.6 IPPEL Communicatieplan Datum: EMP Ippel 2011 blz 22

23 B.1 IPPEL EMP Energie beleidsverklaring 2011 Datum: EMP Ippel 2011 blz 23

24 B.2 IPPEL Carbon Footprint Report 2009 Datum: EMP Ippel 2011 blz 24

25 B.3 IPPEL Emissie Reducerend Kansenregister 2011 Datum: EMP Ippel 2011 blz 25

26 B.4 IPPEL Totaallijst leveranciers 2009 Datum: EMP Ippel 2011 blz 26

27 B.5 IPPEL Procedures energiemanagement Datum: EMP Ippel 2011 blz 27

28 B.6 IPPEL Communicatieplan Datum: EMP Ippel 2011 blz 28

Toelichting bij dit gewijzigd EMP

Toelichting bij dit gewijzigd EMP Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Doelstelling energie management programma 1.3 Toepassingsgebied 1.4 Verantwoordelijkheden 2. Bedrijfsprofiel COLDMIX BV 2.1 Algemeen 2.2 Energie 3. COLDMIX BV

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Almere, 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Bedrijfsafbakening Knipscheer... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Uitvoering... 5 3.1 Energieaspecten... 5 3.2. Referentiejaar... 6 3.3. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handboek Energiemanagement Peek BV

Handboek Energiemanagement Peek BV Handboek management Peek BV Juni 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 beleid 4 Beleidsverklaring 4 3 Methodiek 5 4 Vaststellen organizational boundaries 6 5 Bepalen energiestromen 7 6. Uitvoering van de

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Emissie inventaris van Macadam BV in 2013. volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Macadam BV in 2013. volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Macadam BV in 2013 volgens ISO 14064-1 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv 2015 B. van Lier 14 april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ENERGIESTROMEN... 3 2.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan GHG Inventarisatie

Kwaliteitsmanagementplan GHG Inventarisatie Kwaliteitsmanagementplan GHG Inventarisatie Inhoud 1. Doel, inhoud, structuur kwaliteitsmanagement plan 3 2. Termen en definities 4 3. De organisatie 3.1 Algemene beschrijving 5 3.2 Scope 6 4. Werking

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma Tauw

Energiemanagementprogramma Tauw Energiemanagementprogramma Tauw 17 april 2012 Energiemanagementprogramma Tauw Verantwoording Titel Energiemanagementprogramma Tauw Opdrachtgever Stuurgroep CO2-prestatieladder Projectleider Manja Buijen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

CO 2 Footprint Rapportage 2010

CO 2 Footprint Rapportage 2010 CO 2 Footprint Rapportage 2010 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Naam Functie Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans CO 2 -Coördinator Gecontroleerd J. van den Berg Hoofd Administratie Gecontroleerd A.F. Verhallen

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V.

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. V1.2 / 17 juni 2013 Country Cross-sector SNL Management Office Deze handleiding beschrijft het energiemanagementsysteem en het actieplan voor

Nadere informatie

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

Energie management actieplan. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. Energie management actieplan De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

Energiemanagement programma

Energiemanagement programma Energiemanagement programma Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en S. Landstra Kenmerk Energiemanagement programma Datum 25 oktober 2011 Versie 1.0 Status Definitief 1. DOEL

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1

REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1 REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1 Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2014-1 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 07-02-2014

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie