Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2"

Transcriptie

1 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht Footprintberekening Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 5 3 Invalshoek B: Doelstellingen Voortgang doelstellingen Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 6 4 Invalshoek C: Transparantie Communicatiemomenten Overige bevindingen Corrigerende maatregelen 8 5 Invalshoek D: Sector en keteninitiatieven Corrigerende maatregelen 9 6 Projecten Colofon 11 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 2/11

3 1 Inleiding Twee maal per jaar wordt een beoordeling (review) uitgevoerd op het CO 2 reductiesysteem van Nota Straatmakers BV. Tijdens deze halfjaarlijkse beoordeling worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO 2 reductiesysteem beschreven beoordeeld op functioneren. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de eerste beoordeling, uitgevoerd op 1 september 2014 en wordt besproken met de directeur van Nota Straatmakers. 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 3/11

4 2 Invalshoek A: Inzicht In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO 2 Prestatieladder 2.1 gereviewed Footprintberekening Energiestroom Scope 1 Gasverbruik Is opgenomen in de 1 e footprint Auto s Zelfrijdend materieel Brandstof aangedreven materieel Koudemiddelen Scope 2 Elektra Privéauto s Scope 3 n.v.t Kwaliteitsmanagement (ISO hoofdstuk 6) In de emissieinventaris over 2013 is voor een paar aspecten (met name ten aanzien van de zelfrijdend materieel en brandstof aangedreven gereedschap) een aanname gedaan op basis van een inventarisatie. Dit heeft te maken met een ontbrekende registratie van het gebruik van de machines en gereedschappen. Relevante emissie gegevens worden overeenkomstig het Handboek CO 2 Reductiesysteem van Nota Straatmakers gedocumenteerd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder, eenduidig en juist verdeeld. Tot op heden heeft de TBV matrix nog geen aanleiding tot herziening gegeven. Geschikte training m.b.t. het vastleggen van de emissie inventaris is vooralsnog niet nodig geweest. De geïdentificeerde CO 2 emissie bronnen zijn in de footprint opgenomen. Bij een volgende review dient beoordeeld te worden of sprake is van nieuwe emissie bronnen, met name bij nieuwe projecten. De rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris zijn eenduidig vastgelegd. Bij een volgende emissie inventaris is gedetailleerdere informatie beschikbaar ten aanzien van het gas, diesel en elektraverbruik op de projecten. 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 4/11

5 De accuratie van de berekening is goed. Op basis van nauwkeuriger (gerichter) verzamelen van gegevens zal de accuratie bij een volgende emissie inventaris zelfs verbeteren. De mogelijkheden om het informatie management te verbeteren zijn thans niet bekend. Sommige verbeteringen ten aanzien van het verzamelen van informatie zijn doorgevoerd (juiste contactpersonen, juiste formats ed). Bij een volgende review kan gericht worden beoordeeld of het informatie management ten aanzien van te verspreiden informatie verbeterd kan worden Overige bevindingen Onderwerp Is het logboek bijgehouden? Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd? Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen? Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen? Ja Ja, in 2014 is een inventarisatie van het energiegebruik uitgevoerd aan de hand van nota s en eindafrekeningen van de leveranciers Ja, ook hier geldt dat gebruik is gemaakt van eindafrekeningen van energieleveranciers Corrigerende maatregelen Nieuwe energie audit uitvoeren op elektraverbruik projecten; Nauwkeuriger meten van energieverbruik op projecten, maatregelen en acties zijn opgenomen in het document 3.B.1_1 CO2 Reductiedoelstellingen A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 5/11

6 3 Invalshoek B: Doelstellingen In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO 2 Prestatieladder 2.1 gereviewed Voortgang doelstellingen Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Overige bevindingen Onderwerp Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd? Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven? Is het energie meetplan bijgewerkt? Er is geen nieuw onderzoek verricht. De doelstellingen die n.a.v. de eerste inventarisatie zijn geformuleerd zijn ook van kracht in 2015 De managementverklaring is opgesteld en door de directeur ondertekend. Het huidige energiemeetplan is van recente datum. Bijwerking is niet nodig Corrigerende maatregelen Er is thans geen aanleiding om corrigerende maatregelen te treffen t.a.v. de doelstellingen. 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 6/11

7 4 Invalshoek C: Transparantie In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO 2 Prestatieladder 2.1 gereviewed Communicatiemomenten Communicatievorm Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over: - CO 2 footprint; - (Sub)Doelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: - CO 2 footprint; - (Sub)doelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen (niet verplicht)? Staan op de website de nieuwste versies van alle documenten? 1. Nog niet alle medewerkers zijn op de hoogte gebracht van de CO2 prestatieladder. Zodra de medewerkers terugkeren van de wintervakantie zal in een speciaal georganiseerde toolboxmeeting uitleg worden gegegeven. 2. Tijdens toekomstige overlegmomenten met alle medewerkers zal CO2 als vast onderwerp op de agenda staan. 1. Nota Straatmakers heeft het bevoegd gezag (de gemeente) op de hoogte gebracht van het voornemen om de CO2 prestatieladder op niveau 3 te laten certificeren 2. Op de website is alle relevante documentatie geplaatst. Er is nog niet gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen. Ja, zodra er veranderingen zijn, worden de betreffende documenten vernieuwd, 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 7/11

8 4.2. Overige bevindingen Onderwerp Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er aanpassingen nodig in de stuurcyclus? Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig? Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden? De stuurcyclus is gevolgd en geeft thans geen aanleiding tot aanpassen. De TVB matrix is up to date en geeft thans geen aanleiding tot aanpassen. De inventarisatie externe belanghebbenden is up to date en vereist geen wijzigingen Corrigerende maatregelen Er is thans geen aanleiding om corrigerende maatregelen te treffen t.a.v. de transparantie. 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 8/11

9 5 Invalshoek D: Sector en keteninitiatieven In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO 2 Prestatieladder 2.1 gereviewed Onderwerp Is de inventarisatie sector en keteninitiatieven nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden? Is deze wijziging besproken in het managementoverleg? Er moet onderzocht worden of er lokaal initiatieven zijn n.v.t. Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt. Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: - Deelname in werkgroepen; - Publiekelijk uitdragen van het initiatief; - Aanleveren van informatie aan het initiatief. Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief? Er zijn geen initiatieven bijgekomen. Er is nog niet actief deelgenomen aan een initiatief. In 2015 zal de CO2 verantwoordelijke onderzoeken aan welke lokale en sector initiatieven kan worden deelgenomen. Er is wel informatie op het internet geraadpleegd. Ja Corrigerende maatregelen Er is thans geen aanleiding om corrigerende maatregelen te treffen t.a.v. de lopende sector en keteninitiatieven. Verder verkennen en uitwerken van de mogelijkheden om actief te participeren in initiatieven t.a.v. de sector. 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 9/11

10 6 Projecten Alle eisen uit de CO 2 Prestatieladder 2.1 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden. Er zijn geen lopende projecten waarop fictief gunningsvoordeel is verkregen Onderwerp Is er een energie audit voor het project uitgevoerd? Is er een footprint voor het project berekend? Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren? Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld? Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed? Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het project? Is er een stuurcyclus CO 2 reductie opgesteld? Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO 2 reductie vastgelegd? Zijn externe belanghebbenden geidentificeerd? Is er een communicatieplan opgesteld? Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de projectfootprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen? 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 10/11

11 Colofon auteur(s) Cor van der Sluis/Durk Deinum kenmerk Review CO 2 Reductiesysteem Nota Straatmakers datum 1 september 2014 versie 1 status Definitief 2.A.2_1 Review CO 2 reductiesysteem 11/11