QIGONG EN MEDISCHE QIGONG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QIGONG EN MEDISCHE QIGONG"

Transcriptie

1 QIGONG EN MEDISCHE QIGONG WAT IS MEDISCHE QIGONG EN HOE STAAT HET IN RELATIE TOT DE TRADITIONELE CHINESE GENEESWIJZEN Alle Chinese oefenmethoden die op de ontwikkeling van lichaam en geest zijn gericht, worden tegenwoordig qigong genoemd. Voordat dit begrip in gebruik kwam, werden aan de verschillende aspecten van deze oefenmethoden verschillende namen gegeven. Die namen geven ons een rijk beeld van de eeuwenlange geschiedenis van qigong en van de grote diversiteit aan methoden die werden gepraktiseerd. Om een paar voorbeelden te geven: ademhalingsoefeningen werden tuna genoemd, oefeningen waarbij de qi in het lichaam gevolgd en geleid werd daoyin, het met de handen en voeten masseren anqiao, zitmeditatie jingzuo en het laten circuleren van de qi xingqi. Meditatie bestaat In het Westen als een aparte discipline maar is in China zowel een aspect van de qigongbeoefening als een op zichzelf staande qigongmethode. Methoden die in het Westen werden ontwikkeld zoals geleide meditatie en het verdiepen van de ademhaling hebben in China altijd deel uitgemaakt van qigong. Zo is het in het Westen populair geworden reiki oorspronkelijk een Chinese meditatiemethode: een aspect van de qigongbeoefening. De Chinese benaming voor reiki is ling qi en werd rond 320 voor Christus voor het eerst beschreven in de Guanzi in een hoofdstuk over naar binnen gerichte daoïstische trainingsmethoden. Je zou daarom kunnen zeggen dat veel mensen qigong beoefenen zonder dat zij dit beseffen. Letterlijk betekent Qigong energie (qi) en vaardigheid (gong). Het begrip werd voor het eerst gebruikt door de daoïstische priester Xu Xun in een boek dat hij schreef ten tijde van de Jindynastie ( na Christus). Qigong werd lange tijd geassocieerd met daoïstische cultiverings- en oefenpraktijken. Ofschoon de term qigong toen al voorkwam in de Chinese medische literatuur, werd die nog niet algemeen gebruikt. De talloze scholen waarvan de oefenpraktijken nu tot qigong worden gerekend, gebruikten destijds allemaal hun eigen benamingen. De naam qigong zoals deze nu wordt gebruikt, bestaat pas sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Het was Liu Guizhen die deze naam gaf aan de oude Chinese cultiveringsmethoden. De betekenis van het woord qigong geeft uitdrukking aan het cultiveren van de qi en de ademhaling (want qi kan zowel lucht als ademhaling betekenen). Het ontwikkelen en cultiveren van de geest, wat toch een wezenlijk aspect van de qigongbeoefening is, ligt echter niet besloten in de letterlijke betekenis van het woord qigong. De qigongbeoefenaar integreert lichaam, adem en geest met het doel ze tot een eenheid te vormen. In dit integratieproces kan een van deze drie aspecten domineren. In de loop van de tijd is het begrip qigong een containerbegrip geworden waar alle technieken en oefeningen toe worden gerekend die gericht zijn op het integreren van lichaam, adem en geest. Wanneer het doel van de beoefening uitsluitend relaxatie is, is dit eigenlijk geen qigong. Het is dat wel als deze relaxatie ten dienste staat van het creëren van eenheid. Met de

2 gerichtheid op het verwerven van eenheid onderscheidt qigong zich van alle andere conventionele disciplines. DE PRAKTIJK VAN DE MEDISCHE QIGONG Veel mensen, onder wie ook veel qigongbeoefenaars, kennen qigong alleen als een oefenmethode voor het verbeteren van de eigen gezondheid. Dat het ook een Chinese geneeswijze is, is veel minder bekend. Het zal menigeen verbazen om te horen dat veel klassieke Chinese medische teksten focussen op qigongtherapie. Een voorbeeld daarvan is de Algemene verhandeling over de etiologie en symptomatologie van uiteenlopende ziekten van Chao Yuan Fang, een werk dat werd voltooid in 610 na Christus. Dit boek handelt niet over de levenskracht voedende en geest cultiverende praktijken van qigong maar over de medische aspecten daarvan. Qigong gaat vooraf aan de andere modaliteiten van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG): de acupunctuur, de kruidengeneeskunde en de tuinamassage. Tegelijkertijd is qigong altijd meer geweest dan een behandelmethode. Zowel qigong als de TCG zijn geworteld in de Chinese filosofie. Deze filosofie benadrukt de samenhang tussen natuur en mens en stelt de theorie over de interactie en balans tussen yin en yang centraal. De doelen van de traditionele qigongbeoefening zijn veelomvattender dan die van de medische qigong. De therapeutische activiteit van medische qigong is gericht op het voeden van het leven (yangsheng) en op het behandelen van mensen met gezondheidsklachten. De traditionele qigongbeoefening is gericht op het verbeteren van de gezondheid, op het voorkomen van ouderdomsgebreken en op spirituele ontwikkeling. Echter, de spirituele doeleinden waarvoor qigong oorspronkelijk werd ontwikkeld, zijn in de medisch georiënteerde qigong-methoden minder prominent aanwezig. Voor zover bruikbaar voor het verbeteren van de gezondheid en het behandelen van mensen met gezondheidsklachten, heeft de medische qigong diverse oefenmethoden van uiteenlopende qigongscholen geassimileerd, zoals boeddhistische-, daoïstische- en confucianistische scholen. De werkwijze van de qigongtherapeut is vergelijkbaar met die van de acupuncturist en van de tuina massage-therapeut. Ook de qigongtherapeut maakt een behandelplan op grond van syndroomdifferentiatie. Met behulp van TCG-theorieën tracht hij disharmoniërende patronen te herkennen in het ziektebeeld. Deze analyse is aanzienlijk eenvoudiger dan die in de andere TCG-modaliteiten wordt gemaakt; echter de overdracht van gezondheidsinformatie tijdens de behandeling is aanzienlijk complexer. Een van de medische qigongmethoden die zich sinds 1987 vooral in Europa verspreidde, is Buqi. De grondlegger daarvan was Dr. Shen Hongxun. Hij voegde aan de gangbare TCGtheorieën de theorie toe van de twee elkaar versterkende vicieuze cirkels (1). Een vicieuze cirkel begint met een langdurig slechte lichaamshouding. Deze leidt tot het pathogeen vernauwen van de intervertebrale ruimten, de compressie van de spinale zenuwen,

3 de beknelling van de arteriën, de verstoring van de informatie-uitwisseling tussen het centrale zenuwstelsel en de interne organen en een verminderde bloedvoorziening. Hierdoor hopen pathogene factoren zich op in een of meerdere organen die hierdoor verzwakt raken. Op zijn beurt leidt de verminderde vitaliteit tot een verdere verslechtering van de lichaamshouding. Hiermee is een vicieuze cirkel gecreëerd. De tweede vicieuze cirkel begint met een langdurig overheersende emotionele gemoedsstemming. Dit kunnen zijn: excessieve blijheid, boosheid, jaloezie, melancholie, verdriet, piekeren en angst. Gedurende een dergelijke periode vormen zich in het lichaam emotionele pathogene factoren en verandert de lichaamshouding. Bij bijvoorbeeld verdriet sluit de borst en bij boosheid verhardt deze. Neerslachtigheid gaat doorgaans vergezeld van de vernauwing van de intervertebrale ruimten in de nek en bij angst met de vernauwing van deze ruimten in de onderrug. Hierdoor hopen emotionele pathogene factoren zich op in specifieke delen van het lichaam. Zij voeden de al aanwezige gevoelens van onbehagen. Hiermee is de vicieuze cirkel van emoties gevormd. Behalve deze zijn er nog andere irriterende factoren die aan de vorming van een vicieuze cirkel bijdragen. Binnendringende externe pathogenen als wind, koude, hitte, damp, droogte en zomerhitte belasten het lichaam. Deze factoren kunnen ook als een soortgelijk verschijnsel door het lichaam zelf worden geproduceerd en ook die ondermijnen de gezondheid. Een qigongtherapeut behandelt zijn cliënten met externe qi en onderwijst hen qigongoefeningen. Hij instrueert, begeleidt, inspireert en corrigeert zijn cliënten en moedigt hen aan. Voorafgaande aan de behandeling en het instrueren van qigongoefeningen, stelt de qigongtherapeut eerst een diagnose. Hiervoor gebruikt hij andere diagnosetechnieken dan therapeuten van de andere TCG-modaliteiten. Hij kijkt onder andere naar de lichaamshouding van de cliënt en hij onderzoekt dat lichaam op de aanwezigheid van pathogene factoren. De qigongbehandeling is dan eigenlijk al begonnen omdat de therapeut spontaan evenwichtherstellende informatie overdraagt op de client zodra hij zich, ten behoeve van een diagnose, op hem afstemt. Behandeling en diagnose lopen zo in elkaar over en ondersteunen elkaar. Na de diagnose ontwikkelt de therapeut een krachtige externe qi (wai qi) die hij overdraagt op zijn cliënt. Hij doet dit overwegend vanaf enige afstand maar soms ook via huidcontact (bijvoorbeeld het aanraken van een acupunctuurpunt). Externe qi draagt de qigongtherapeut over via de hand(en), de voet(en), het voorhoofdschakra (bovenste dantian) of de andere energetische uitgangen van zijn lichaam. Hulpmiddelen worden daarbij nauwelijks gebruikt. De eerste qigongtherapeut die ik aan het werk zag, gebruikte een koperen kettinkje waarmee hij ziekteverwekkende factoren uit het lichaam van zijn cliënt leidde. Zelf gebruik ik wel eens een naald die ik boven een acupunctuurpunt plaats voor tonifiërende (voedende) en sederende (afvoerende) doeleinden. Ook therapeuten van andere TCG-modaliteiten passen externe Qi toe of ze gebruiken qigongtherapie als een aanvullende geneeswijze. Sommige acupuncturisten dragen externe qi over via naalden (invasief) en sommige tuina-massagetherapeuten dragen externe qi direct over via huidcontact. Externe qi wordt ook wel na een moxabehandeling overgedragen. De therapeut legt dan zijn hand(en) op een acupunctuurpunt dat hij eerst heeft verwarmd door het verbranden van de wortel van de bijvoet.

4 WAT IS EXTERNE QI? Volgens de TCG-theorie wordt externe qi geproduceerd door de interne qi. Deze wordt opgevat als een vitale substantie die de levensactiviteiten in stand houdt. Externe qi wordt verondersteld dezelfde leven-in-stand-houdende eigenschappen te bezitten als de interne qi. TCG-bronnen geven geen eenduidige beschrijving over wat externe qi precies is. Daarover wordt al vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw nog altijd hevig gedebatteerd. Ook bestaat er in de qigongtherapie geen algemeen gevolgde werkwijze. In wat volgt leg ik uit wat volgens mij externe qi is en hoe ik die voor behandeldoeleinden gebruik. Deze kennis is gebaseerd op wat ik heb geleerd van Dr. Shen Hongxun en op mijn eigen klinische ervaring. Externe qi ervaar ik als een vibratieverschijnsel; een leven voedende kracht waarvan de eigenschappen informatie bevatten. Alle cellen van het lichaam vibreren. Deze vibraties worden voortgebracht door oscillatoren: trillingsbronnen. De energiecentra (de chakra s en dantians) zijn slechts enkele van de vele oscillatoren die het lichaam heeft. Alle trillingsbronnen creëren trillingsvelden. De krachtigste worden geproduceerd door de chakra s en de dantians (2). De zwakkere bronnen zijn de aan de oppervlakte van de huid bevindende acupunctuurpunten De vibraties verbreiden zich het gemakkelijkst in het lichaam via een stelsel van energievaten, kanalen en collateralen: de jingluo. De intensiteit waarmee de bronnen vibraties produceren, fluctueert voortdurend. Het totaal van alle oscillerende velden vormt een groot veld dat zich in het lichaam verbreidt tot ver voorbij de huid. Dit externe veld wordt ook wel bioveld genoemd. Bij een gezond persoon is dit veld harmonisch en heeft het een grote omvang. De qigongtherapeut die het bioveld van zijn cliënt kan lezen, kan daar veel informatie uit halen. Het spectrum aan vibratiefrequenties dat de trillingsbronnen produceren, loopt uiteen van hoog tot laag, de vibratiekracht van sterk tot zwak, de beweegrichtingen lopen uiteen van bewegen in alle richtingen tot in één dominante richting en de vibratiepatronen van coherent tot chaotisch. Al deze kenmerken geven de qigongtherapeut informatie over de conditie van de cliënt. Zo heeft de pathogene factor damp een lagere trillingsfrequentie dan vuur, is de beweeglijkheid van slijm trager dan die van wind, is het vibratiepatroon van iemand die boos is chaotisch en van iemand die in vrede is met zichzelf, coherent. Bij qi-deficiëntie is de beweegkracht van de vibratie gering en is bij exces groot; bij verdriet beweegt de vibratie overheersend naar beneden en bij opgewondenheid domineert de stijgende beweging. Een ervaren qigongtherapeut voelt en ziet de ziekteverwekkende factoren bij zijn cliënt. Het lichaam van de cliënt toont die factoren wanneer het resoneert op de intense vibratiekracht van de therapeut. Ook kan hij ziekteverwekkende factoren registreren door met zijn hand te voelen op korte afstand van het lichaam van zijn cliënt. Het diagnostisch beeld dat de therapeut zo verkrijgt, beantwoordt hij met het overdragen van evenwichtherstellende informatie. Om zijn lichaam te kunnen gebruiken als klankbord moet het vanzelfsprekend schoon zijn en de geest helder zijn. De qigongtherapeut bereikt dit door de intensieve beoefening van qigong. Dit is ook nodig voor het ontwikkelen van een krachtige externe qi en mentale kracht.

5 De technieken die de qigongtherapeut gebruikt, zijn globaal te verdelen in twee soorten: voeden (tonifiëren, bu) en afvoeren (sederen, xie). Het zijn yang- en yin technieken. Hij geeft kracht aan het lichaam van zijn cliënt en zuivert het van ziekteverwekkende factoren. Zoals elk yangfenomeen een yin-aspect heeft en een yin fenomeen een yangaspect, zo hebben de voedende (bu) technieken een yin, zuiverend aspect en de zuiverende (xie) technieken een yang, voedend aspect. De qigongtherapeut voedt het lichaam van zijn cliënt in geval van zwakte en vergroot zo tegelijkertijd het reinigend vermogen van dat lichaam. In geval van excessieve ophoping van ziekteverwekkende factoren zuivert hij het lichaam waardoor het tevens wint aan kracht. De behandelresultaten zijn het grootst bij cliënten met een grote gevoeligheid voor het ontvangen van evenwichtherstellende informatie, vooral als ze worden behandeld door therapeuten met een sterk ontwikkelde externe qi, mentale kracht en diagnostisch vermogen. Cliënten die energetische veranderingen in hun lichaam opmerken, versterken deze veranderingen met hun waarnemendheid. Het is echter niet nodig dat iemand buitengewoon gevoelig is om effectief met qigongtherapie behandeld te worden. Behalve gezondheidsklachten die veroorzaakt zijn door virussen, bacteriën en parasieten, kunnen de meeste overige klachten effectief worden behandeld met qigongtherapie. Ruud Raaijmakers, augustus 2013 Met dank aan Monique Sasburg voor het redigeren van dit artikel. Bronnen: Chinese Medical Qigong, Liu Tianjun (hoofdauteur), uitg: Singing Dragon, 2010 Buqi, Chinese Healing and Selfhealing, Dr. Shen Hongxun, eigen beheer, 1995 Ruud Raaijmakers geeft taiji- en qigong lessen in s-hertogenbosch en Vught en heeft een qigong-therapiepraktijk in Vught. Op 28 september geeft hij een workshop Yi Jin Jing in Hurwenen en op 5 en 19 oktober en 2 november een bijscholing Medische Qigong voor TCGtherapeuten in Amersfoort. Voor meer informatie: en Noten 1 Dr. Shen Hongxun gebruikte de formulering dubbele vicieuze cirkel. Omdat die verwarrend kan zijn, heb ik gekozen voor: twee elkaar versterkende vicieuze cirkels. 2 De medische qigong onderscheidt drie energiecentra. Zij heten dantians, ofwel elixervelden. Dit zijn het onderste-, middelste- en bovenste dantian. Het bovenste dantian bevindt zich achter een punt tussen de wenkbrauwen en wordt ook wel het derde oog genoemd.

6 Het middelste dantian wordt geassocieerd met de solar plexus en bevindt zich ter hoogte van de maagingang shàngwăn (Ren Mai 13), drie duimbreedten onder het borstbeen. Sommige qigong-experts associëren het middelste dantian met het hartchakra. Het onderste dantian bevindt zich in de onderbuik. Het is gelegen tussen de rechte buikspieren nabij het einde van de Ilias zenuw: in het midden van een driehoek die wordt gevormd door de heupen te verbinden met de bovenzijde van het schaambeen.

Buqi Nieuwsbrief. januari 2007. Gelukkig nieuwjaar! 2 Chinees nieuwjaarsfeest 2007 2 Vertaling: Zhang Sanfong - 6 Artikel: Namen en bijnamen - 8

Buqi Nieuwsbrief. januari 2007. Gelukkig nieuwjaar! 2 Chinees nieuwjaarsfeest 2007 2 Vertaling: Zhang Sanfong - 6 Artikel: Namen en bijnamen - 8 Buqi Nieuwsbrief januari 2007 Artikelen: Cursusdata: Gelukkig nieuwjaar! 2 Chinees nieuwjaarsfeest 2007 2 Vertaling: Zhang Sanfong - 6 Artikel: Namen en bijnamen - 8 Voorgenomen toekomstige cursussen met

Nadere informatie

Traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een compleet geneeskundig systeem met bijzonder veel en een bijzondere kennis. In China al vele duizenden jaren oud en wordt nog steeds toegepast. Er is veel

Nadere informatie

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007)

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) Wat hier gepresenteerd wordt in deze klas is geen New Age idee. Het is een oude healing techniek die herontdekt is en daarna verder ontwikkeld.

Nadere informatie

Cranio Sacraal in de 5 elementenleer Vanuit mijn praktijk

Cranio Sacraal in de 5 elementenleer Vanuit mijn praktijk Cranio Sacraal in de 5 elementenleer Vanuit mijn praktijk Scriptie Cranio Sacraal Therapie Karin Filippini Janssens 30 juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding blz 3 Ontwikkeling eigen praktijk blz 4 Grondslagen

Nadere informatie

Over stijlen en variaties in taijiquan. Chen Wang Ting CHEN STIJL

Over stijlen en variaties in taijiquan. Chen Wang Ting CHEN STIJL Over stijlen en variaties in taijiquan Doordat taiji al een oude kunst is zijn er, zoals in alle kunstrichtingen en martial arts, in de loop der tijd veel verschillende stijlen en variaties ontstaan. Ten

Nadere informatie

Wat is het effect van voetreflexmassages bij patiënten met Sclerodermie?

Wat is het effect van voetreflexmassages bij patiënten met Sclerodermie? Wat is het effect van voetreflexmassages bij patiënten met Sclerodermie? Peggy Meewis Total Health Voetreflex plus Eindscriptie Begeleider: Marga van Erp VERTROUWELIJK - 1 - Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Afbeelding: Stefaan van Biesen, Fantoompijnen 2000. Fantoompijn

Afbeelding: Stefaan van Biesen, Fantoompijnen 2000. Fantoompijn Afbeelding: Stefaan van Biesen, Fantoompijnen 2000 Fantoompijn Fantoompijn en de behandeling daarvan binnen de Traditionele Chinese Geneeskunst scriptie ter afronding van de studie acupunctuur aan de academie

Nadere informatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie CURSUS & OPLEIDING CENTRUM Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie Opleidingen Professional Aurahealer Reiki Practitioner Reikimaster Meditatieleraar Shin-Do leraar Voeding

Nadere informatie

1. INLEIDING Reiki Inwijding

1. INLEIDING Reiki Inwijding 1. INLEIDING Reiki, ofwel de Usui Methode van Natuurlijk Genezen, is een geneeswijze waarbij universele levensenergie word doorgegeven. Deze levensenergie stroomt vanuit de Kosmos, via de behandelaar naar

Nadere informatie

Prikkelbaar Darm Syndroom en Traditionele Chinese Geneeskunde

Prikkelbaar Darm Syndroom en Traditionele Chinese Geneeskunde Prikkelbaar Darm Syndroom en Traditionele Chinese Geneeskunde Afstudeerscriptie van Franca di Summa Student Acupunctuur aan de Academie Qing Bai 2007 Begeleid door Martine Cornelissen Afbeelding: Marian

Nadere informatie

Hoe kan Acupunctuur effectief worden ingezet bij Facialis Parese?

Hoe kan Acupunctuur effectief worden ingezet bij Facialis Parese? Hoe kan Acupunctuur effectief worden ingezet bij Facialis Parese? Scriptie ter afronding van de opleiding Acupunctuur Academie voor Chinese Geneeswijze Qing Bai Nijmegen Yvonne Besselink-van Beurden Oktober

Nadere informatie

YOGA BIJ INCONTINENTIE

YOGA BIJ INCONTINENTIE YOGA BIJ INCONTINENTIE Een vergelijking tussen fysiotherapie en yoga bij stressincontinentie Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte april 2012 Bij de illustratie: De Schreeuw is de naam van een schilderij

Nadere informatie

Beroepsprofiel van de Natuurgeneeskundig Therapeut

Beroepsprofiel van de Natuurgeneeskundig Therapeut Beroepsprofiel van de Natuurgeneeskundig Therapeut Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen, versie 2013 Een eerdere versie (1998) van dit document is tot stand gekomen onder leiding van de heer

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

Bekkeninstabiliteit bij vrouwen rondom de zwangerschap

Bekkeninstabiliteit bij vrouwen rondom de zwangerschap Bekkeninstabiliteit bij vrouwen rondom de zwangerschap OP ZOEK NAAR EVENWICHT Dilma de Faria Opleiding Totaal Balans anno 2006 Bekkeninstabiliteit bij vrouwen rondom de zwangerschap 1 INHOUDSOPGAVE Dilma

Nadere informatie

THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE. Giovanni Maciocia.

THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE. Giovanni Maciocia. THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE. Giovanni Maciocia. The foundations of Chinese Medicine. Hoofdstuk 1. Yin Yang. De drie theorieën: - de theorie Yin Yang. - de theorie van de Vijf Elementen. - de theorie

Nadere informatie

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Zadkine De verwoeste stad / het hart van Rotterdam 1 Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Dit paper behandelt

Nadere informatie

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen Humani VanWittemstraat 28 5271 HV Sint Michielsgestel tel. 06-25351271 e-mail: jhuisman@humani.nl www.humani.nl N.E.I Therapie

Nadere informatie

www.asja-reizigersinvrede.nl

www.asja-reizigersinvrede.nl 1 Eerste uitgave: juni 2011, uitgeverij Boekscout. Herziene uitgave: mei 2014, e-book in eigen beheer, ASJA Boekomslag ontwerp: ASJA Foto cover: ASJA : privé collectie Disclaimer, copyrights en wijze van

Nadere informatie

Lichtgebed 1 HET BEGELEIDENDE LICHT

Lichtgebed 1 HET BEGELEIDENDE LICHT uit: Het zwaard van Michael, Emile Trommel, eerste druk september 2000 (geheel uitverkocht) ISBN 90 901 37 22 - X Uitgever: Stichting Het Schild van Licht, Postbus 260, 3880 AG Putten. De inhoud van dit

Nadere informatie

Proefles. Opleiding. Therapeut Integrale Lichaamsmassage

Proefles. Opleiding. Therapeut Integrale Lichaamsmassage Proefles Opleiding Therapeut Integrale Lichaamsmassage Hoofdstuk 1 1.1 Wat is massage? Bij massage pas je een aantal handgrepen toe op een lichaamsdeel, dat al dan niet bedekt is, met het doel om de lichamelijke

Nadere informatie

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis?

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis? Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut Wat is jouw basis? Marie-Louise (M.G.) van Craaikamp van der Laan, H08 HJBC, mei 2012 Begeleiding door Joke Crone Ravestein 2/75 Voorwoord

Nadere informatie

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1 Albert Sonnevelt minicursus: leven zonder stress deel 1 1 minicursus: leven zonder stress STRESS inleiding 2 STRESS Het lijkt of je het voortdurend van iedereen die je kent hoort: Ik ben ZO gestresst!.

Nadere informatie

Documentatie over alfatraining

Documentatie over alfatraining Documentatie over alfatraining 1 Inleiding 2 Alfatraining en het onderbewustzijn 3 De oorsprong van de alfatraining 4 Hersengolffrequenties 5 Opbouw en basis van de training 6 Praktisch gebruik in het

Nadere informatie

Jaap van Manen. Danscoaching. Persoonlijke ontwikkeling door fysieke en mentale expressie

Jaap van Manen. Danscoaching. Persoonlijke ontwikkeling door fysieke en mentale expressie Jaap van Manen Danscoaching Persoonlijke ontwikkeling door fysieke en mentale expressie Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Jaap van Manen, 2012 Omslag: Bas Smidt, Den Haag Binnenwerk: Elan

Nadere informatie

DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE DOLF J.H. VAN DER HAVEN

DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE DOLF J.H. VAN DER HAVEN DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE DOLF J.H. VAN DER HAVEN DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE 2 DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE

Nadere informatie

De schaduwzijde van de berg

De schaduwzijde van de berg Oktober 2006 1 Half augustus wilden drie inwoners van Berlijn, twee mannen en een vrouw over een graat klimmen naar de top van de berg. Het weer zag er eigenlijk bij het begin van de tocht al slecht uit,

Nadere informatie

Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser

Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. De geschiedenis van familieopstellingen... 6 1.1 Geschiedenis van

Nadere informatie