QIGONG EN MEDISCHE QIGONG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QIGONG EN MEDISCHE QIGONG"

Transcriptie

1 QIGONG EN MEDISCHE QIGONG WAT IS MEDISCHE QIGONG EN HOE STAAT HET IN RELATIE TOT DE TRADITIONELE CHINESE GENEESWIJZEN Alle Chinese oefenmethoden die op de ontwikkeling van lichaam en geest zijn gericht, worden tegenwoordig qigong genoemd. Voordat dit begrip in gebruik kwam, werden aan de verschillende aspecten van deze oefenmethoden verschillende namen gegeven. Die namen geven ons een rijk beeld van de eeuwenlange geschiedenis van qigong en van de grote diversiteit aan methoden die werden gepraktiseerd. Om een paar voorbeelden te geven: ademhalingsoefeningen werden tuna genoemd, oefeningen waarbij de qi in het lichaam gevolgd en geleid werd daoyin, het met de handen en voeten masseren anqiao, zitmeditatie jingzuo en het laten circuleren van de qi xingqi. Meditatie bestaat In het Westen als een aparte discipline maar is in China zowel een aspect van de qigongbeoefening als een op zichzelf staande qigongmethode. Methoden die in het Westen werden ontwikkeld zoals geleide meditatie en het verdiepen van de ademhaling hebben in China altijd deel uitgemaakt van qigong. Zo is het in het Westen populair geworden reiki oorspronkelijk een Chinese meditatiemethode: een aspect van de qigongbeoefening. De Chinese benaming voor reiki is ling qi en werd rond 320 voor Christus voor het eerst beschreven in de Guanzi in een hoofdstuk over naar binnen gerichte daoïstische trainingsmethoden. Je zou daarom kunnen zeggen dat veel mensen qigong beoefenen zonder dat zij dit beseffen. Letterlijk betekent Qigong energie (qi) en vaardigheid (gong). Het begrip werd voor het eerst gebruikt door de daoïstische priester Xu Xun in een boek dat hij schreef ten tijde van de Jindynastie ( na Christus). Qigong werd lange tijd geassocieerd met daoïstische cultiverings- en oefenpraktijken. Ofschoon de term qigong toen al voorkwam in de Chinese medische literatuur, werd die nog niet algemeen gebruikt. De talloze scholen waarvan de oefenpraktijken nu tot qigong worden gerekend, gebruikten destijds allemaal hun eigen benamingen. De naam qigong zoals deze nu wordt gebruikt, bestaat pas sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Het was Liu Guizhen die deze naam gaf aan de oude Chinese cultiveringsmethoden. De betekenis van het woord qigong geeft uitdrukking aan het cultiveren van de qi en de ademhaling (want qi kan zowel lucht als ademhaling betekenen). Het ontwikkelen en cultiveren van de geest, wat toch een wezenlijk aspect van de qigongbeoefening is, ligt echter niet besloten in de letterlijke betekenis van het woord qigong. De qigongbeoefenaar integreert lichaam, adem en geest met het doel ze tot een eenheid te vormen. In dit integratieproces kan een van deze drie aspecten domineren. In de loop van de tijd is het begrip qigong een containerbegrip geworden waar alle technieken en oefeningen toe worden gerekend die gericht zijn op het integreren van lichaam, adem en geest. Wanneer het doel van de beoefening uitsluitend relaxatie is, is dit eigenlijk geen qigong. Het is dat wel als deze relaxatie ten dienste staat van het creëren van eenheid. Met de

2 gerichtheid op het verwerven van eenheid onderscheidt qigong zich van alle andere conventionele disciplines. DE PRAKTIJK VAN DE MEDISCHE QIGONG Veel mensen, onder wie ook veel qigongbeoefenaars, kennen qigong alleen als een oefenmethode voor het verbeteren van de eigen gezondheid. Dat het ook een Chinese geneeswijze is, is veel minder bekend. Het zal menigeen verbazen om te horen dat veel klassieke Chinese medische teksten focussen op qigongtherapie. Een voorbeeld daarvan is de Algemene verhandeling over de etiologie en symptomatologie van uiteenlopende ziekten van Chao Yuan Fang, een werk dat werd voltooid in 610 na Christus. Dit boek handelt niet over de levenskracht voedende en geest cultiverende praktijken van qigong maar over de medische aspecten daarvan. Qigong gaat vooraf aan de andere modaliteiten van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG): de acupunctuur, de kruidengeneeskunde en de tuinamassage. Tegelijkertijd is qigong altijd meer geweest dan een behandelmethode. Zowel qigong als de TCG zijn geworteld in de Chinese filosofie. Deze filosofie benadrukt de samenhang tussen natuur en mens en stelt de theorie over de interactie en balans tussen yin en yang centraal. De doelen van de traditionele qigongbeoefening zijn veelomvattender dan die van de medische qigong. De therapeutische activiteit van medische qigong is gericht op het voeden van het leven (yangsheng) en op het behandelen van mensen met gezondheidsklachten. De traditionele qigongbeoefening is gericht op het verbeteren van de gezondheid, op het voorkomen van ouderdomsgebreken en op spirituele ontwikkeling. Echter, de spirituele doeleinden waarvoor qigong oorspronkelijk werd ontwikkeld, zijn in de medisch georiënteerde qigong-methoden minder prominent aanwezig. Voor zover bruikbaar voor het verbeteren van de gezondheid en het behandelen van mensen met gezondheidsklachten, heeft de medische qigong diverse oefenmethoden van uiteenlopende qigongscholen geassimileerd, zoals boeddhistische-, daoïstische- en confucianistische scholen. De werkwijze van de qigongtherapeut is vergelijkbaar met die van de acupuncturist en van de tuina massage-therapeut. Ook de qigongtherapeut maakt een behandelplan op grond van syndroomdifferentiatie. Met behulp van TCG-theorieën tracht hij disharmoniërende patronen te herkennen in het ziektebeeld. Deze analyse is aanzienlijk eenvoudiger dan die in de andere TCG-modaliteiten wordt gemaakt; echter de overdracht van gezondheidsinformatie tijdens de behandeling is aanzienlijk complexer. Een van de medische qigongmethoden die zich sinds 1987 vooral in Europa verspreidde, is Buqi. De grondlegger daarvan was Dr. Shen Hongxun. Hij voegde aan de gangbare TCGtheorieën de theorie toe van de twee elkaar versterkende vicieuze cirkels (1). Een vicieuze cirkel begint met een langdurig slechte lichaamshouding. Deze leidt tot het pathogeen vernauwen van de intervertebrale ruimten, de compressie van de spinale zenuwen,

3 de beknelling van de arteriën, de verstoring van de informatie-uitwisseling tussen het centrale zenuwstelsel en de interne organen en een verminderde bloedvoorziening. Hierdoor hopen pathogene factoren zich op in een of meerdere organen die hierdoor verzwakt raken. Op zijn beurt leidt de verminderde vitaliteit tot een verdere verslechtering van de lichaamshouding. Hiermee is een vicieuze cirkel gecreëerd. De tweede vicieuze cirkel begint met een langdurig overheersende emotionele gemoedsstemming. Dit kunnen zijn: excessieve blijheid, boosheid, jaloezie, melancholie, verdriet, piekeren en angst. Gedurende een dergelijke periode vormen zich in het lichaam emotionele pathogene factoren en verandert de lichaamshouding. Bij bijvoorbeeld verdriet sluit de borst en bij boosheid verhardt deze. Neerslachtigheid gaat doorgaans vergezeld van de vernauwing van de intervertebrale ruimten in de nek en bij angst met de vernauwing van deze ruimten in de onderrug. Hierdoor hopen emotionele pathogene factoren zich op in specifieke delen van het lichaam. Zij voeden de al aanwezige gevoelens van onbehagen. Hiermee is de vicieuze cirkel van emoties gevormd. Behalve deze zijn er nog andere irriterende factoren die aan de vorming van een vicieuze cirkel bijdragen. Binnendringende externe pathogenen als wind, koude, hitte, damp, droogte en zomerhitte belasten het lichaam. Deze factoren kunnen ook als een soortgelijk verschijnsel door het lichaam zelf worden geproduceerd en ook die ondermijnen de gezondheid. Een qigongtherapeut behandelt zijn cliënten met externe qi en onderwijst hen qigongoefeningen. Hij instrueert, begeleidt, inspireert en corrigeert zijn cliënten en moedigt hen aan. Voorafgaande aan de behandeling en het instrueren van qigongoefeningen, stelt de qigongtherapeut eerst een diagnose. Hiervoor gebruikt hij andere diagnosetechnieken dan therapeuten van de andere TCG-modaliteiten. Hij kijkt onder andere naar de lichaamshouding van de cliënt en hij onderzoekt dat lichaam op de aanwezigheid van pathogene factoren. De qigongbehandeling is dan eigenlijk al begonnen omdat de therapeut spontaan evenwichtherstellende informatie overdraagt op de client zodra hij zich, ten behoeve van een diagnose, op hem afstemt. Behandeling en diagnose lopen zo in elkaar over en ondersteunen elkaar. Na de diagnose ontwikkelt de therapeut een krachtige externe qi (wai qi) die hij overdraagt op zijn cliënt. Hij doet dit overwegend vanaf enige afstand maar soms ook via huidcontact (bijvoorbeeld het aanraken van een acupunctuurpunt). Externe qi draagt de qigongtherapeut over via de hand(en), de voet(en), het voorhoofdschakra (bovenste dantian) of de andere energetische uitgangen van zijn lichaam. Hulpmiddelen worden daarbij nauwelijks gebruikt. De eerste qigongtherapeut die ik aan het werk zag, gebruikte een koperen kettinkje waarmee hij ziekteverwekkende factoren uit het lichaam van zijn cliënt leidde. Zelf gebruik ik wel eens een naald die ik boven een acupunctuurpunt plaats voor tonifiërende (voedende) en sederende (afvoerende) doeleinden. Ook therapeuten van andere TCG-modaliteiten passen externe Qi toe of ze gebruiken qigongtherapie als een aanvullende geneeswijze. Sommige acupuncturisten dragen externe qi over via naalden (invasief) en sommige tuina-massagetherapeuten dragen externe qi direct over via huidcontact. Externe qi wordt ook wel na een moxabehandeling overgedragen. De therapeut legt dan zijn hand(en) op een acupunctuurpunt dat hij eerst heeft verwarmd door het verbranden van de wortel van de bijvoet.

4 WAT IS EXTERNE QI? Volgens de TCG-theorie wordt externe qi geproduceerd door de interne qi. Deze wordt opgevat als een vitale substantie die de levensactiviteiten in stand houdt. Externe qi wordt verondersteld dezelfde leven-in-stand-houdende eigenschappen te bezitten als de interne qi. TCG-bronnen geven geen eenduidige beschrijving over wat externe qi precies is. Daarover wordt al vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw nog altijd hevig gedebatteerd. Ook bestaat er in de qigongtherapie geen algemeen gevolgde werkwijze. In wat volgt leg ik uit wat volgens mij externe qi is en hoe ik die voor behandeldoeleinden gebruik. Deze kennis is gebaseerd op wat ik heb geleerd van Dr. Shen Hongxun en op mijn eigen klinische ervaring. Externe qi ervaar ik als een vibratieverschijnsel; een leven voedende kracht waarvan de eigenschappen informatie bevatten. Alle cellen van het lichaam vibreren. Deze vibraties worden voortgebracht door oscillatoren: trillingsbronnen. De energiecentra (de chakra s en dantians) zijn slechts enkele van de vele oscillatoren die het lichaam heeft. Alle trillingsbronnen creëren trillingsvelden. De krachtigste worden geproduceerd door de chakra s en de dantians (2). De zwakkere bronnen zijn de aan de oppervlakte van de huid bevindende acupunctuurpunten De vibraties verbreiden zich het gemakkelijkst in het lichaam via een stelsel van energievaten, kanalen en collateralen: de jingluo. De intensiteit waarmee de bronnen vibraties produceren, fluctueert voortdurend. Het totaal van alle oscillerende velden vormt een groot veld dat zich in het lichaam verbreidt tot ver voorbij de huid. Dit externe veld wordt ook wel bioveld genoemd. Bij een gezond persoon is dit veld harmonisch en heeft het een grote omvang. De qigongtherapeut die het bioveld van zijn cliënt kan lezen, kan daar veel informatie uit halen. Het spectrum aan vibratiefrequenties dat de trillingsbronnen produceren, loopt uiteen van hoog tot laag, de vibratiekracht van sterk tot zwak, de beweegrichtingen lopen uiteen van bewegen in alle richtingen tot in één dominante richting en de vibratiepatronen van coherent tot chaotisch. Al deze kenmerken geven de qigongtherapeut informatie over de conditie van de cliënt. Zo heeft de pathogene factor damp een lagere trillingsfrequentie dan vuur, is de beweeglijkheid van slijm trager dan die van wind, is het vibratiepatroon van iemand die boos is chaotisch en van iemand die in vrede is met zichzelf, coherent. Bij qi-deficiëntie is de beweegkracht van de vibratie gering en is bij exces groot; bij verdriet beweegt de vibratie overheersend naar beneden en bij opgewondenheid domineert de stijgende beweging. Een ervaren qigongtherapeut voelt en ziet de ziekteverwekkende factoren bij zijn cliënt. Het lichaam van de cliënt toont die factoren wanneer het resoneert op de intense vibratiekracht van de therapeut. Ook kan hij ziekteverwekkende factoren registreren door met zijn hand te voelen op korte afstand van het lichaam van zijn cliënt. Het diagnostisch beeld dat de therapeut zo verkrijgt, beantwoordt hij met het overdragen van evenwichtherstellende informatie. Om zijn lichaam te kunnen gebruiken als klankbord moet het vanzelfsprekend schoon zijn en de geest helder zijn. De qigongtherapeut bereikt dit door de intensieve beoefening van qigong. Dit is ook nodig voor het ontwikkelen van een krachtige externe qi en mentale kracht.

5 De technieken die de qigongtherapeut gebruikt, zijn globaal te verdelen in twee soorten: voeden (tonifiëren, bu) en afvoeren (sederen, xie). Het zijn yang- en yin technieken. Hij geeft kracht aan het lichaam van zijn cliënt en zuivert het van ziekteverwekkende factoren. Zoals elk yangfenomeen een yin-aspect heeft en een yin fenomeen een yangaspect, zo hebben de voedende (bu) technieken een yin, zuiverend aspect en de zuiverende (xie) technieken een yang, voedend aspect. De qigongtherapeut voedt het lichaam van zijn cliënt in geval van zwakte en vergroot zo tegelijkertijd het reinigend vermogen van dat lichaam. In geval van excessieve ophoping van ziekteverwekkende factoren zuivert hij het lichaam waardoor het tevens wint aan kracht. De behandelresultaten zijn het grootst bij cliënten met een grote gevoeligheid voor het ontvangen van evenwichtherstellende informatie, vooral als ze worden behandeld door therapeuten met een sterk ontwikkelde externe qi, mentale kracht en diagnostisch vermogen. Cliënten die energetische veranderingen in hun lichaam opmerken, versterken deze veranderingen met hun waarnemendheid. Het is echter niet nodig dat iemand buitengewoon gevoelig is om effectief met qigongtherapie behandeld te worden. Behalve gezondheidsklachten die veroorzaakt zijn door virussen, bacteriën en parasieten, kunnen de meeste overige klachten effectief worden behandeld met qigongtherapie. Ruud Raaijmakers, augustus 2013 Met dank aan Monique Sasburg voor het redigeren van dit artikel. Bronnen: Chinese Medical Qigong, Liu Tianjun (hoofdauteur), uitg: Singing Dragon, 2010 Buqi, Chinese Healing and Selfhealing, Dr. Shen Hongxun, eigen beheer, 1995 Ruud Raaijmakers geeft taiji- en qigong lessen in s-hertogenbosch en Vught en heeft een qigong-therapiepraktijk in Vught. Op 28 september geeft hij een workshop Yi Jin Jing in Hurwenen en op 5 en 19 oktober en 2 november een bijscholing Medische Qigong voor TCGtherapeuten in Amersfoort. Voor meer informatie: en Noten 1 Dr. Shen Hongxun gebruikte de formulering dubbele vicieuze cirkel. Omdat die verwarrend kan zijn, heb ik gekozen voor: twee elkaar versterkende vicieuze cirkels. 2 De medische qigong onderscheidt drie energiecentra. Zij heten dantians, ofwel elixervelden. Dit zijn het onderste-, middelste- en bovenste dantian. Het bovenste dantian bevindt zich achter een punt tussen de wenkbrauwen en wordt ook wel het derde oog genoemd.

6 Het middelste dantian wordt geassocieerd met de solar plexus en bevindt zich ter hoogte van de maagingang shàngwăn (Ren Mai 13), drie duimbreedten onder het borstbeen. Sommige qigong-experts associëren het middelste dantian met het hartchakra. Het onderste dantian bevindt zich in de onderbuik. Het is gelegen tussen de rechte buikspieren nabij het einde van de Ilias zenuw: in het midden van een driehoek die wordt gevormd door de heupen te verbinden met de bovenzijde van het schaambeen.

============================================================

============================================================ NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013 Inhoud: - Data voor 2014 - Informatie over Taijiwuxigong weekends - Informatie over examen en gevalstudies Buqi opleiding - Informatie over Buqi Tuina cursus ============================================================

Nadere informatie

Traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een compleet geneeskundig systeem met bijzonder veel en een bijzondere kennis. In China al vele duizenden jaren oud en wordt nog steeds toegepast. Er is veel

Nadere informatie

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan;

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan; Het Meridiaanstelsel De theorie van het meridiaanstelsel, is de basis van de traditionele Chinese geneeskunde. Het meridiaanstelsel is een onzichtbaar netwerk van kanalen of paden, met zowel verticale

Nadere informatie

Organen en holtes vibreren

Organen en holtes vibreren Acht helende klanken De Acht helende klanken is een set gezondheidsoefeningen uit Yin Style Bagua (YSB), een omvangrijk systeem van vecht- en geneeskunst. Het gezondheidssysteem is gebaseerd op de I Tjing,

Nadere informatie

Artrose? Acupunctuur kan helpen. Wat is artrose in de westerse geneeskunde?

Artrose? Acupunctuur kan helpen. Wat is artrose in de westerse geneeskunde? Artrose? Acupunctuur kan helpen Wat is artrose in de westerse geneeskunde? Het zal niemand meer verbazen, dat klimatologische factoren invloed hebben op het menselijke lichaam. Dit wist men reeds toen

Nadere informatie

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen 1 er Novemb 3 e i Edit 2014 High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen MIND 49 49 Chi Kung; Het opbouwen van vitale energie en mentale

Nadere informatie

Zomerschool Rooi 2014. Mindfulness Qigong. Paul Strijbos

Zomerschool Rooi 2014. Mindfulness Qigong. Paul Strijbos Zomerschool Rooi 2014 Mindfulness Qigong Paul Strijbos 2014, Paul Strijbos Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Shiatsu en het Prikkelbaar Darm Syndroom. de zoektocht naar een behandeling

Shiatsu en het Prikkelbaar Darm Syndroom. de zoektocht naar een behandeling Shiatsu en het Prikkelbaar Darm Syndroom de zoektocht naar een behandeling Bianca Vollering Dutch Shiatsu Academy Groep 2004 Begeleidend docent Renske de Jong Naaldwijk, oktober 2009 Inleiding Als afsluiting

Nadere informatie

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten Acupunctuur TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde Behandelingsmethoden Psychotherapie Medicinale therapie Bewegingstherapie Externe therapie Psychotherapie Met name gericht

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos

Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos (Hemel en Aarde) Taiji Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos Thissen, ben sinds midden tachtiger jaren bezig met vechtkunsten. Na eerst enkele jaren

Nadere informatie

Qi Gong. QiGong Oefeningen

Qi Gong. QiGong Oefeningen Qi Gong Qi Gong betekent "energie werk" en is de kunst om chi te gebruiken om gezondheid en vitaliteit te ondersteunen. Qi staat voor levensenergie en gong voor discipline, oefening en doorzettingsvermogen.

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Depressie. Acupunctuur kan helpen. Wat is depressie?

Depressie. Acupunctuur kan helpen. Wat is depressie? Depressie Acupunctuur kan helpen Wat is depressie? Iedereen voelt zich wel eens lusteloos, neerslachtig of down. Vaak gaat het dan om reacties op bepaalde tegenslagen of problemen, situaties waar we het

Nadere informatie

Workshop van Stress naar Vitaliteit

Workshop van Stress naar Vitaliteit Workshop van Stress naar Vitaliteit Het Leven Stressachtig? Het leven lijkt vol ongemakken te zitten. We worden wakker met het gevoel dat we nauwelijks hebben geslapen. We ontbijten gehaast en volgen tegelijk

Nadere informatie

Vermoeidheid. Acupunctuur kan helpen

Vermoeidheid. Acupunctuur kan helpen Vermoeidheid Acupunctuur kan helpen Wat is vermoeidheid? Vermoeidheid is een klacht waar zeer veel mensen in meer of mindere mate last van hebben. Het is een klacht die vaak geen duidelijke oorzaak heeft,

Nadere informatie

Pak je klachten aan met TAT DEMO uitgave

Pak je klachten aan met TAT DEMO uitgave TAT manual Pak je klachten aan met TAT DEMO uitgave Uitgegeven door Morpheus Instituut www.morpheus-emotionele-bevrijding.com Fotografie: www.vianebloemfotografie.nl 2 Het is niet toegestaan om deze manual

Nadere informatie

Tao van gezondheid cursusdagen

Tao van gezondheid cursusdagen Tao van gezondheid cursusdagen De Tao van gezondheid is een geaccrediteerde nascholingscyclus van 6 themadagen. Samen vormen ze een geheel en geven ze inzicht in de 5 elementaire principes van groei en

Nadere informatie

Qigong?, Chi Kung?, Taiji?, Qi? Taiji Qigong?, T ai Chi Ch uan?,?

Qigong?, Chi Kung?, Taiji?, Qi? Taiji Qigong?, T ai Chi Ch uan?,? Qigong?, Chi Kung?, Taiji?, Qi? Taiji Qigong?, T ai Chi Ch uan?,? Hoe heet het nou eigenlijk, wat we doen? Allereerst dit: de verzamelnaam voor wat we doen is Qigong. Vrij vertaald betekent dat bekwamen

Nadere informatie

Proloog. Geschiedenis van TCM ( Dia 2 + 3 )

Proloog. Geschiedenis van TCM ( Dia 2 + 3 ) Proloog China is een groot land, niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook zeer rijk op het gebied van beschaving, geschiedenis, geografie, wijsbegeerte, cultuur, sportprestaties, gezondheidszorg,

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress Acupunctuur kan helpen bij stress Stress In onze maatschappij heeft iedereen het steeds over stress, maar wat bedoelt men hier eigenlijk mee? We onderscheiden twee vormen van stress : - positieve stress,

Nadere informatie

WWW.DEKRACHTBRON.BE GRATIS EBOOK ZELFMASSAGE VAN DE BUIK

WWW.DEKRACHTBRON.BE GRATIS EBOOK ZELFMASSAGE VAN DE BUIK WWW.DEKRACHTBRON.BE GRATIS EBOOK ZELFMASSAGE VAN DE BUIK OVERZICHT VOLLEDIG EBOOK BUIKMASSAGE THEORIE Waarom zelfmassage van de buik Voordelen van een buikmassage Wanneer buikmassage vermijden Voorbereiding

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Chinese Kruidengeneeskunde

Chinese Kruidengeneeskunde Chinese Kruidengeneeskunde Westers gezien bestond er in de middeleeuwen wel verband tussen de diverse toegediende kruiden. Er was sprake van een traditioneel systeem wat echter door de inquisitie en de

Nadere informatie

BODY & REIKI-TALK = DENKEN, HANDELEN & COMMUNICEREN = MERCURIUS

BODY & REIKI-TALK = DENKEN, HANDELEN & COMMUNICEREN = MERCURIUS CONTACT ASTROLOGIE = RATIONEEL VERKLAREN = ZON BODY & REIKI-TALK = DENKEN, HANDELEN & COMMUNICEREN = MERCURIUS MET REIKI = EMOTIONEEL AANVOELEN = MAAN 1 = Mannelijke ( ) en 2 = Vrouwelijke ( ) energie

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E Beste, Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat het nieuwe jaar je veel goeds brengt. Dat je je gezondheid behoudt of verbetert. Dat je liefde, warmte en energie blijft delen met je

Nadere informatie

Qigong. Vitaal en in balans met. starter. Rosanne Verstappen www.jadeplaats.nl. Ontdek het geheim van meer energie. Jade Plaats

Qigong. Vitaal en in balans met. starter. Rosanne Verstappen www.jadeplaats.nl. Ontdek het geheim van meer energie. Jade Plaats Vitaal en in balans met Qigong Ontdek het geheim van meer energie starter Jade Plaats Rosanne Verstappen www.jadeplaats.nl www.facebook.com/jadeplaats Trainingen Energiemanagement & Vitaliteit Chi Neng

Nadere informatie

De principes van Wudang Qigong Shiba Fa De functie van qi in het menselijk lichaam

De principes van Wudang Qigong Shiba Fa De functie van qi in het menselijk lichaam De principes van Wudang Qigong Shiba Fa De functie van qi in het menselijk lichaam Het woord qigong is, zoals we al eerder zijn tegengekomen, opgebouwd uit de woorden qi, dat 'levensenergie' betekent,

Nadere informatie

CONSTIPATIE. Acupedia - punten. Acupedia - combinaties ACUPEDIA. Copyright - Peter Jonckheere acupedia@telenet.be

CONSTIPATIE. Acupedia - punten. Acupedia - combinaties ACUPEDIA. Copyright - Peter Jonckheere acupedia@telenet.be CONSTIPATIE BL.38 TE.6 SP.15 ST.25 ST.36 Shu-punt Dikke Darm. Met Droogte en anurie. Zeer harde uitgedroogde stoelgang. Herstelt en versterkt de functie van de Onderste Warmer. Spasmodische constipatie.

Nadere informatie

CVA (Cerebrovasculair Accident) volgens de Chinese Geneeswijzen. Linda Faber en Edith den Hollander 16 oktober 2015

CVA (Cerebrovasculair Accident) volgens de Chinese Geneeswijzen. Linda Faber en Edith den Hollander 16 oktober 2015 CVA (Cerebrovasculair Accident) volgens de Chinese Geneeswijzen Linda Faber en Edith den Hollander 16 oktober 2015 Linda Faber Acupunctuur Ooracupunctuur Chinese kruiden Shiatsu therapie Moxatherapie Cuppen

Nadere informatie

Studieplan Bewust afvallen

Studieplan Bewust afvallen Studieplan Bewust afvallen Opleidingsinstituut Academ Studiejaar 2016 Versie 0.1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Doel van de bijscholing... 3 Inhoud van de bijscholing... 3 Duur... 5 Toelatingseisen...

Nadere informatie

Tai Chi. Algemeen. Balans tussen lichaam en geest.

Tai Chi. Algemeen. Balans tussen lichaam en geest. Tai Chi Balans tussen lichaam en geest. Algemeen Geboren op de eeuwenoude bodem van de Chinese cultuur, absorbeert Wushu (pinyin voor gevechtsport) de smaak voor Chinese klassieke filosofie. Men gebruikt

Nadere informatie

BRIEF 1. In het verre verleden in het oude China werd men geconfronteerd met het ziek worden van mensen en Dr. Prikkebeen (c) (Tm)2014

BRIEF 1. In het verre verleden in het oude China werd men geconfronteerd met het ziek worden van mensen en Dr. Prikkebeen (c) (Tm)2014 1 NIEUWSBRIEF ACUPUNCTUUR van der Burgh Acupunctuur BRIEF 1 Dit is de eerste brief in de serie van een aantal brieven waarin getracht wordt uit te leggen wat de traditionele Chinese geneeswijze (TCG) als

Nadere informatie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie Acupunctuur Een Oude Geneeswijze Acupunctuur is een oude geneeswijze, die van oorsprong afkomstig is uit China. De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 jaar voor Christus. Ze geven al blijk van

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz is lid van: VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) Shibumi (International

Nadere informatie

Ademhaling, kern van je gezondheid

Ademhaling, kern van je gezondheid Ademhaling, kern van je gezondheid Ademen is de kern van onze gezondheid. De wijze waarop wij ademen vertelt veel over de manier waarop we leven. De beweging en het ritme van onze ademhaling reflecteren

Nadere informatie

Irene Weijers Extra aandacht en zorg voor jezelf

Irene Weijers Extra aandacht en zorg voor jezelf WELZIJN & ZORG BJ ZIEKTE Massage verminderd stress Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een op de negen vrouwen krijgt hiermee te maken. Onder vrouwen tussen 30

Nadere informatie

Doorbraak Dagen Dagboek Dag 2

Doorbraak Dagen Dagboek Dag 2 Doorbraak Dagen Dagboek Dag 2 Doe de challenge 8 dagen lang en doorbreek je blokkades: Op naar meer flow, geluk en energie! Welkom! Heel erg leuk dat je meedoet aan de Doorbraak Dagen Challenge! Dit is

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Spring Forest Qigong

Spring Forest Qigong Spring Forest Qigong Met eenvoudige qigong oefeningen om je gezonder en gelukkiger te voelen Ik ben als healer geboren, net als jij. CHUNYI LIN in samenwerking met Gary Rebstock Uitgeverij Akasha Inhoud

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

In Balans Annemie Mestdagh

In Balans Annemie Mestdagh In Balans Annemie Mestdagh Interview Genieten nr 152 November 2010 Tekst: Liesbeth Cooymans Fotografie: Luc Viatour Geef je woning energie met Shen Dao Op haar visitekaartje staat voetreflexologie en dat

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

BLIK-OPENER. Therapeutische oefeningen Meridiaanstretchen Hapsisrelaxatie Qi Gong -Yoga Pai-Da - La-Jin - Guasha

BLIK-OPENER. Therapeutische oefeningen Meridiaanstretchen Hapsisrelaxatie Qi Gong -Yoga Pai-Da - La-Jin - Guasha BLIK-OPENER Therapeutische oefeningen Meridiaanstretchen Hapsisrelaxatie Qi Gong -Yoga Pai-Da - La-Jin - Guasha 1 minuut oefeningen voor thuis, de werkvloer of in de sportschool Liane Franzani BLIK OPENER

Nadere informatie

TAO CHI QIGONG ACADEMY. Qigong basisopleiding. Qigong bij Tao Chi is even stil staan om daarna anders verder te gaan.

TAO CHI QIGONG ACADEMY. Qigong basisopleiding. Qigong bij Tao Chi is even stil staan om daarna anders verder te gaan. TAO CHI QIGONG ACADEMY Qigong basisopleiding Qigong bij Tao Chi is even stil staan om daarna anders verder te gaan. Bedrijfsgegevens ISBC Apollolaan 332 2324 BX Leiden Telefoon: 06-13905387 Website: www.taochi.nl

Nadere informatie

Kynologische Opleidingen

Kynologische Opleidingen Kynologische Opleidingen Basisopleiding Kynologisch Masseur Gediplomeerd Kynologisch Sportmasseur & Gediplomeerd Kynologisch Shiatsumasseur Kynologisch Sportmassagetherapeut & Kynologisch Shiatsutherapeut

Nadere informatie

Fybromyalgie. Wat? Acupunctuur kan helpen

Fybromyalgie. Wat? Acupunctuur kan helpen Fybromyalgie Wat? Acupunctuur kan helpen Fibromyalgie is een veelvoorkomende en chronische aandoening, die gekenmerkt wordt door spierpijn over heel het lichaam, meestal ook vermoeidheid en veel drukgevoelige

Nadere informatie

www.muyoha.weebly.com

www.muyoha.weebly.com www.muyoha.weebly.com Tekeningen: Eleonora Levanskya Tekst: Muyoha Bron: Christopher S. Kilham The Five Tibetans: Five Dynamic Exercises for Health, Energy, and Personal Power Healing Arts Press 1994 DE

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Programma YOGA EVENT 4 juni 2016

Programma YOGA EVENT 4 juni 2016 Programma YOGA EVENT 4 juni 2016 9.00 10.00 uur Integrale Transformational Hatha Yoga met klankschalen en massage in de eindontspanning. Docent: Heidy Starke Integrale Transformational Hatha Yoga streeft

Nadere informatie

Taiji Centrum vzw ShenBUQI International

Taiji Centrum vzw ShenBUQI International Taiji Centrum vzw ShenBUQI International Nieuwsbrief 15 augustus 2014 Taijiquan in Mortsel België Vanaf 23 september 2014 start een wekelijkse avondcursus Taijiquan met meester Shen Zhengyu in Mortsel.

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. Psychosomatische fysiotherapie

Afdeling revalidatie. Psychosomatische fysiotherapie Afdeling revalidatie Psychosomatische fysiotherapie Gespannen??? Pijn??? Vermoeid???? UIT BALANS. IN BALANS In deze folder krijgt u informatie over psychosomatiek, over wat psychosomatische klachten zijn

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Buqi Nieuwsbrief. januari 2007. Gelukkig nieuwjaar! 2 Chinees nieuwjaarsfeest 2007 2 Vertaling: Zhang Sanfong - 6 Artikel: Namen en bijnamen - 8

Buqi Nieuwsbrief. januari 2007. Gelukkig nieuwjaar! 2 Chinees nieuwjaarsfeest 2007 2 Vertaling: Zhang Sanfong - 6 Artikel: Namen en bijnamen - 8 Buqi Nieuwsbrief januari 2007 Artikelen: Cursusdata: Gelukkig nieuwjaar! 2 Chinees nieuwjaarsfeest 2007 2 Vertaling: Zhang Sanfong - 6 Artikel: Namen en bijnamen - 8 Voorgenomen toekomstige cursussen met

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

CHI NENG QIGONG CHI NENG QIGONG. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN

CHI NENG QIGONG CHI NENG QIGONG. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN CHI NENG QIGONG NUGI: 735 ISBN 905599088-4 Iedereen wil graag meer vitaliteit, gezondheid en geluk ervaren. Meestal wil men dit ook bereiken met een minimum aan moeite

Nadere informatie

Snelle Gids Fase II. Wil je alsjeblieft met je gezicht naar mij toe op je buik rollen?

Snelle Gids Fase II. Wil je alsjeblieft met je gezicht naar mij toe op je buik rollen? STAP 1- ENERGETISCHE LICHAAMSVOORBEREIDING STAP 2- KERNENERGIE UITSTRALEN (STUUR VAN CENTRUM BOVEN TOT CENTRUM BENEDEN ÉÉN KEER) Zeg de naam van de cliënt, Kies je er op dit moment voor om de uitstraling

Nadere informatie

Wat zijn segmentale relaties?

Wat zijn segmentale relaties? 5 Wat zijn segmentale relaties? Samenvatting Tussen de ingewanden, het verborgene, en het waarneembare lichaam bestaan relaties en interacties die hun basis hebben in de segmentale innervatie. Een aandoening

Nadere informatie

Da Mai Zhou. Gerst congee

Da Mai Zhou. Gerst congee Da Mai Zhou Gerst congee - Gerst 20 gram - Hato mugi (coix seed) 10 gram - Kleef rijst 10 gram - Voeg deze gewassen ingrediënten toe aan 1 liter water en breng dit aan de kook. Laat het 1 uur sudderen

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga 1 Yoga lerares, Quantum fysiek Chakra Healing CV. Helena H. Dusseljee Werk ervaringen 15 jaar van het werken met mensen in psychiatrisch ziekenhuis, jeugd gevangenis, Verslaving Kliniek, vrouwen opvang,

Nadere informatie

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde (Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde drs. R.E. Boerekamp S.N.V.A. 2 Wat is acupunctuur? traditionele Chinese geneeskunde > 3000 jaar toegepast op mens/dier stimulatie punten op het lichaam d.m.v.

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Blijf na elk oefening even stilstaan en concentreer je op je dantian voor je verder gaat met de volgende oefening.

Blijf na elk oefening even stilstaan en concentreer je op je dantian voor je verder gaat met de volgende oefening. Ba Duan Jin Ba Duan Jin Ba Duan Jin staat bekend als een hele eenvoudige maar zeer effectieve qigong set. Net als in Taijiquan zijn de bewegingen er op gericht de meridianen te openen, de interne organen

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Het VIOLETTE VUUR is voor ons lichaam een. zelf genezend hulpmiddel

Het VIOLETTE VUUR is voor ons lichaam een. zelf genezend hulpmiddel Het VIOLETTE VUUR is voor ons lichaam een zelf genezend hulpmiddel De Violette vlam is waardevoller dan alle rijkdom, al het goud en alle juwelen van deze planeet. Het heeft invloed op structuur van iedere

Nadere informatie

Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016. Gechannelde boodschap voor februari

Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016. Gechannelde boodschap voor februari Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016 Dear Ones, Gechannelde boodschap voor februari Wij nemen jullie mee in een shift die noodzakelijk is om de energie op jullie planeet te balanceren. Het magnetische

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Wat heb je op je lever? Marijke de Waal Malefijt

Wat heb je op je lever? Marijke de Waal Malefijt Wat heb je op je lever? Marijke de Waal Malefijt Omgaan met uitwendig, inwendig en emotioneel geef ISBN 90.202.4302.0 13.40 Uit voorraad leverbaar Inhoud Inleiding... 7 1. Wat doet de lever voor ons?...

Nadere informatie

VOEDING VOOR DE ZIEL. door. Kees Aaldijk

VOEDING VOOR DE ZIEL. door. Kees Aaldijk VOEDING VOOR DE ZIEL door Kees Aaldijk Spiegelbeeld mei 2007 Voeding voor de ziel Ons lichaam heeft voeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen en om gezond te blijven, dat weet iedereen. Maar naast ons

Nadere informatie

Gezondheidswijzer. Vanuit de natuurgeneeskunde. Artrose:

Gezondheidswijzer. Vanuit de natuurgeneeskunde. Artrose: jaargang 1 01 2,50 2009 Gezondheidswijzer Vanuit de natuurgeneeskunde Orthomoleculaire geneeskunde In onze voeding is een groot tekort aan vitaminen en mineralen. Goede voeding, vitaminen, mineralen en

Nadere informatie

Ik kan niet. Acupunctuur kan helpen

Ik kan niet. Acupunctuur kan helpen Ik kan niet slapen Acupunctuur kan helpen Goed kunnen slapen en s morgens uitgerust opstaan is voor vele mensen een probleem. Sommigen kunnen de slaap niet vatten, en liggen een hele tijd wakker. Anderen

Nadere informatie

Wil jij als voedingsprofessional ook specialist worden op gebied van Emotie-eten de baas?

Wil jij als voedingsprofessional ook specialist worden op gebied van Emotie-eten de baas? Wil jij als voedingsprofessional ook specialist worden op gebied van Emotie-eten de baas? Fijn! Dan kom ik graag in contact met jou. Mijn wens is dat meer professionals in Nederland cliënten, die worstelen

Nadere informatie

NU Genieten 2011 Prognos Scan Plus www.gezondbedrijven.nl

NU Genieten 2011 Prognos Scan Plus www.gezondbedrijven.nl GB meting individueel Prognos Scan Plus Ieder mens bevindt zich continu in een toestand tussen ziek en gezond. Er zijn al lang verstoringen voordat iemand verschijnselen krijgt. Deze verstoringen zijn

Nadere informatie

Zelfmassage: Kloppen langs meridianen

Zelfmassage: Kloppen langs meridianen Zelfmassage: Kloppen langs meridianen Klopmassage is een simpele en snelle manier om je beter in je lichaam te voelen. In 5 tot 10 minuten ga je al kloppend je hele lichaam bij langs en je kunt de massage

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW. PUNCTURE CRYSTALS WITH HOLOGRAM Kristalpunctuur. Holografische punctuurkristallen werken snel en langdurig

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW. PUNCTURE CRYSTALS WITH HOLOGRAM Kristalpunctuur. Holografische punctuurkristallen werken snel en langdurig NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW PUNCTURE CRYSTALS WITH HOLOGRAM Kristalpunctuur Holografische punctuurkristallen werken snel en langdurig Crystal Vision volgens Peter Mandel in harmonie met de

Nadere informatie

Hersenen, emotie en gedrag beïnvloeden

Hersenen, emotie en gedrag beïnvloeden Breinvoeding voor beïnvloeding Hersenen, emotie en gedrag beïnvloeden Bekijk de onderstaande twee figuren. Bij welke figuur is de lange lijn precies doormidden gedeeld? Tekening: Patrick Maitimo Meet de

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. hoofdpijn

Acupunctuur. kan helpen. bij. hoofdpijn Acupunctuur kan helpen bij hoofdpijn Hoofdpijn Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten in onze maatschappij. Er zijn weinig mensen die, op één of ander moment in hun leven, nog nooit hoofdpijn

Nadere informatie

BEHANDEL JE KIND IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN OF HAAR TYPE

BEHANDEL JE KIND IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN OF HAAR TYPE Handvatten en tips voor INZICHT IN JE KIND Door Drs. Roos C. Litjens BEHANDEL JE KIND IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN OF HAAR TYPE Manifestor Kinderen Manifestor kinderen zijn het meest ingewikkeld voor ouders.

Nadere informatie

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining

Nadere informatie

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 WELKOM Het is met veel plezier en een grote eer voor ons om U deze informatie over de aankomende ECIWO Geneeskunde Specialisten Training (EGST-4)

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Yoga voor beginners. Wat is yoga? HANDLEIDING. Yoga is een oude leer uit India en leert de mens te leven in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving

Yoga voor beginners. Wat is yoga? HANDLEIDING. Yoga is een oude leer uit India en leert de mens te leven in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving Yoga voor beginners HANDLEIDING Samengesteld en opgeschreven door Tara Visser. yoga Wat is yoga? Yoga is een oude leer uit India en leert de mens te leven in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving

Nadere informatie

Lage rugpijn. Kan acupunctuur helpen? Lage rugpijn is één van de meest voorkomende pijnklachten in onze maatschappij. Ze is

Lage rugpijn. Kan acupunctuur helpen? Lage rugpijn is één van de meest voorkomende pijnklachten in onze maatschappij. Ze is Lage rugpijn Kan acupunctuur helpen? Lage rugpijn is één van de meest voorkomende pijnklachten in onze maatschappij. Ze is verantwoordelijk voor vele duizenden uren van arbeidsongeschiktheid en voor het

Nadere informatie

THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE. Giovanni Maciocia.

THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE. Giovanni Maciocia. THE FOUNDATIONS OF CHINESE MEDICINE. Giovanni Maciocia. The foundations of Chinese Medicine. Hoofdstuk 1. Yin Yang. De drie theorieën: - de theorie Yin Yang. - de theorie van de Vijf Elementen. - de theorie

Nadere informatie

B E W E G I N G VA N U I T J E B A S I S T R A I N I N G S C E N T R U M

B E W E G I N G VA N U I T J E B A S I S T R A I N I N G S C E N T R U M NIN-JUTSU TAI CHI TRAININGEN VOOR KINDEREN WORKSHOPS BEGELEIDING OP INDIVIDUELE BASIS OUDER & KIND ÉÉN OP ÉÉN TRAINING TEAMTRAININGEN T R A I N I N G S C E N T R U M B E W E G I N G VA N U I T J E B A

Nadere informatie

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Een verpleegkundige in Engeland die is gespecialiseerd in patiënten met multiple sclerose / MS voerde een informele studie uit waarbij

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Ayurvedisch shirodhara-therapeut (geaccrediteerde bijscholing) Studiegids 2015/2016 Wat is Ayurveda?

Nadere informatie

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Sofrologie, ontstaan in 1960 Dr. Alfonso Caycedo Psychiater, grondlegger van de Sofrologie SOS evenwicht PHREN bewustzijn LOGOS studie Geschiedenis van de Sofrologie

Nadere informatie