VO-- HO EXCELLENT en/of BÈTA EN TECHNIEK AMSTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO-- HO EXCELLENT en/of BÈTA EN TECHNIEK AMSTERDAM"

Transcriptie

1 VO-- HO EXCELLENT en/of BÈTA EN TECHNIEK AMSTERDAM Aanvraag subsidie Platform Bèta Techniek VO---HO netwerken gericht op excellentiebevordering en bèta & techniek 13 juni 2012 Prof. dr. J.J. Beishuizen Prof. dr. M.C. van der Wende A.E. Kemperman MSc Drs. L.A.H.M. Hendriks DEEL 1. GEGEVENS PENVOERDER Instelling: Contactpersoon: Postadres: Postcode en plaats: E---mail: Telefoon: Bankrekeningnummer: Ten name van/o.v.v. budgetnummer Vrije Universiteit, Amsterdam A.E. Kemperman MSc, projectmanager Bètapartners, Its Academy Faculteit der Exacte Wetenschappen, De Boelelaan 1083 A 1081 HV Amsterdam

2 Management Summary In het hoger onderwijs is de laatste jaren excellentie ontwikkeld (SIRIUS programma), waardoor studenten op basis van bovengemiddelde prestaties en motivatie kunnen deelnemen aan honoursprogramma s die meer uitdaging en een hoger eindniveau bieden. De vereiste cultuuromslag om hierin succesvol te zijn is in deze aanvraag een hoofditem. Diverse interventies worden in de scholen en ho-- instellingen in een samenhangend geheel en op diverse niveaus (havo en vwo) en vakgebieden (alfa, bèta, gamma) ingezet om deze cultuuromslag te bereiken. De focus in dit project ligt op Bèta. Daarbij wordt aangehaakt bij de ervaringen en expertise die op het gebied van Bèta reeds bestaan in de netwerken van de aanvragers 1. Deze wordt ingezet bij de (verdere) transfer naar Alfa en Gamma, zowel in de vo-- scholen als ho-- instellingen. Aanvragers van deze subsidie zijn het netwerk Bètapartners en het Amsterdam University College (AUC). De koppeling tussen presteren en excellentie op het VO en de honoursprogramma s in het HO is een belangrijk onderdeel. Doelstelling is om excellente vo-- leerlingen in een (te ontwikkelen) eerstejaars honourstraject te laten instromen. In het project wordt evidence based gewerkt en voortgebouwd op het onderzoek naar excellentie zoals dat bij het AUC (onder meer in het kader van het SIRIUS programma) wordt uitgevoerd. Factsheets voor de deelnemende scholen met daarin data over de cijfers van de kernvakken, excellentie (20% best presterende leerlingen) en bètatechniek (N-- score en doorstroom rendement) worden daarbij ingezet. Er wordt een start gemaakt met het terugkoppelen van studieresultaten van (bèta)studenten aan de aanleverende scholen. Duurzaamheid van het programma wordt gegarandeerd doordat het (1) voortbouwt op bestaande initiatieven (SIRIUS 2, School aan Zet) en samenwerkingsverbanden (Excellentie Platform VU-- UvA-- AUC en Bètapartners) (2) de doelstellingen voor de universiteiten (minimaal 7% deelname aan excellentieprogramma s) inmiddels zijn vastgelegd in prestatieafspraken met OCW en (3) er bestuurlijk commitment van zowel de VU, Bètapartners, AUC en partnerscholen is. Bovendien maken VU en UvA op het punt van excellentie onderdeel uit van de gezamenlijke VU-- UvA agenda in de Amsterdam Academic Alliance (AAA) 3. 1 In het AUC is excellentie reeds over het hele spectrum van Alfa, Beta en Gamma ingezet 2 De SIRIUS prestaties van de honoursprogramma s van VU en UvA en het AUC werden in 2011 met een A (hoogste score) beoordeeld. 3 VU en UvA hebben onlangs het voornemen bekend gemaakt meer samen te gaan werken en daarbij hun bètafaculteiten te willen fuseren tot een gezamenlijke faculteit (Amsterdam Institute of Science) van beide instellingen. Op deze manier zal in Amsterdam een krachtig bèta instituut ontstaan. Dit instituut zal zeker ook verantwoordelijkheid nemen naar outreach activiteiten. 1

3 DEEL 2. PROGRAMMA AANVRAAG VO-- HO EXCELLENT BÈTA EN TECHNIEK AMSTERDAM A. Partners 1. HET NETWERK BÈTAPARTNERS (http://www.betapartners.nl) Het netwerk Bètapartners is een samenwerkingsverband in de regio Amsterdam, Noord-- Holland en Flevoland tussen 32 vo-- scholen en 4 ho instellingen. Het netwerk Bètapartners is een (1) een platform voor duurzame samenwerking vo-- ho gebleken, (2) is een projectmotor voor kwaliteit en innovatie en (3) heeft bijgedragen aan aantoonbaar meer instroom in de N--- profielen op het VO en in de bèta-- technische vervolgopleidingen. De docent--- en leerling-- activiteiten worden gebundeld in de pre-- university school: de Its Academy. In de Its Academy zijn ook de regionale vaksteunpunten (natuurkunde, scheikunde, NLT wiskunde) ondergebracht die tezamen het brede regionale steunpunt vormen. Ambitie Bètapartners en excellentie Binnen de Bètapartners is begin 2012 een nieuwe beleidsagenda 4 opgesteld waarin de ambities voor vastgesteld worden. Ambities die aansluiten bij de excellentiebevordering en bèta en techniek in vo-- ho netwerken zijn: bewust maken van leerlingen om beter te kiezen, niet alleen naar een instroom van +50% in de N--- profielen, maar naar een kwalitatieve, bewuste keuze voor een N-- profiel zodat de kwaliteit en kwantiteit van doorstroom naar (bèta-- technische) studies verbetert. professionalisering van zittende en toekomstige (bèta)docenten op vakinhoud, vakdidactiek, excellentie 5 en in hun rol als voorbeeld en begeleider van de bewuste studiekeuze van leerlingen. het bevorderen van de bèta oriëntatie van schoolleiders, zodat zij vanuit hun managementrol voorzieningen de juiste randvoorwaarden voor excellentie te scheppen. flankerend wetenschappelijk onderzoek naar excellentie in bèta-- techniek uitgevoerd door UvA, VU en AUC. de infrastructuur versterken en uitbreiden waarbij de koppeling gemaakt wordt tussen excelleren en presteren op het vo en de honoursprogramma s aan de universiteiten en hogescholen. het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsplan voor de Its Academy. het ontwikkelen van een leerlijn voor excellente leerlingen en docenten in de Its Academy. 2. AMSTERDAM UNIVERSITY COLLEGE (AUC) (http://www.auc.nl) Het Amsterdam University College (AUC) is een gezamenlijke opleiding van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit het motto Excellence and Diversity in a Global City brengt het AUC studenten van over de hele wereld samen in een selectief en residentieel programma. In de Engelstalige liberal arts and science opleiding verdiepen zij zich vanuit brede maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken in verschillende disciplines. Bètavakken en academische vaardigheden krijgen veel aandacht. Intensief en kleinschalig onderwijs wordt gegeven door docenten met een sterke internationale achtergrond; ongeveer de helft van de studenten komt uit het buitenland. Excellentie wordt expliciet in relatie met diversiteit beschouwd omdat zowel kunnen excelleren als het kunnen samenwerken met mensen met andere kwaliteiten en achtergrond essentieel is voor succes in een competitieve en internationale context. Er wordt bij het AUC systematisch onderzoek gedaan naar excellentie en diversiteit, met aandacht voor de factoren die studiesucces in het HO het beste voorspellen en hoe deze te meten. VO-- eindcijfers blijken hierbij de best voorspellende en meetbare factor te zijn. Daarnaast spelen factoren tijdens de opleiding zelf een belangrijke rol. Bij het AUC worden deze ondersteund door de Principles 4 Zie: waar de beleidsagenda gepubliceerd is. 5 De professionalisering op excellentie wordt mede vorm gegeven door het AUC (zie verderop in deze aanvraag) 2

4 for Excellence in Teaching and Learning die samen met de docenten zijn ontwikkeld en met de studenten continue worden geëvalueerd. Met de inbreng van de expertise van het AUC willen we inzetten op excellentiebevordering voor bèta en techniek in het netwerk vo-- ho. De betrokkenheid van het AUC bij het excellentiebeleid en de honoursprogramma s van VU en UvA vormt hiervoor een goede basis. Waarbij naast Bètapartners ook de partnerscholen van het AUC zullen participeren in de activiteiten voor excellentiebevordering op het VO. Het AUC zal zich in de samenwerking richten op de vo-- scholen. 3. OVERIGE PARTNERS De Bètapartners zullen in het programma vo-- ho Excellent Bèta en Techniek samenwerken met: het Wetenschapsknooppunt Amsterdam: aansluiting met primair onderwijs (UvA en VU). Talentenkracht en de W&T academie HvA. Hierin is onderzoek en professionalisering van leerkrachten en docenten opgenomen. het brede regionale steunpunt: intermediair vo-- ho, vakinhoudelijke ontwikkelingen en didactiek, onderdeel van de Its Academy (o.a. 4x nascholingsbijeenkomsten per schooljaar) de lerarenopleiding HvA: inhoudelijke en didactische expertise, opzetten honourstraject binnen de lerarenopleiding. bedrijfsleven: masterclasses op locatie (Forbo, Ooms Avenhorn) en bedrijven uit de ICT academie (Cisco, IBM, XS4all, Triodor), samenwerking met RTC Noord-- Holland Noord, Amsterdam en Flevoland en JetNet. samenwerking met de nieuw te vormen ICT Academie waarin de Montessori scholen in Amsterdam het initiatief nemen om jong ICT talent uit te dagen en te laten excelleren. samenwerking met de Science+ academy, een excellentieprogramma in de bachelor exacte wetenschappen aan de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica aan de UvA. B. Aanvraag vo-- ho Excellent Bèta en Techniek Amsterdam 1.INLEIDING Aanleiding, motivatie en visie In het kader van excellentiebevordering vo-- ho bèta en techniek zullen we in de regio Amsterdam met de Bètapartners en het AUC een programma met een samenhangende en brede aanpak op excellentie zowel op bèta en techniek als alfa en gamma van VO naar HO ontwerpen. Hierbij spelen de volgende overwegingen een rol: zowel in het VO als in het HO is er sprake van structureel onderpresteren. De oorzaken hiervan zijn gelegen in een weinig ambitieuze leercultuur en een beperkte expertise en ervaring met excellentie. De zesjescultuur is dan ook geen mythe: het gemiddelde vwo-- eindcijfer ligt ruim onder de zeven (6.3 voor het centraal eindexamen en 6.7 voor schoolexamens). De recente jaarverslagen van de onderwijsinspectie laten een dalende trend in de cijfers op kernvakken zien met daarbij de waarschuwing dat het ambitieniveau omhoog moet. Dit doet een appèl op de weinig prestatiegerichte cultuur in veel Nederlandse scholen en op het gebrek aan overtuiging zowel bij docenten als ouders. In het vo en ho zal heel wat scepsis overwonnen moeten worden en men moet leren om hogere eisen te stellen. Student success is promoted by setting and holding students to standards that stretch them to perform at higher levels, inside and outside the classroom. Dit is in dan ook onze visie de centrale uitdaging bij het stimuleren van de prestaties en excellentie in het VO. Om de weinig ambitieuze leercultuur om te buigen naar een klimaat waarin presteren de norm wordt, is een cultuuromslag nodig. Die wordt bereikt indien fundamentele waarden en verwachtingen omtrent presteren en excelleren onderdeel zijn van een proces waarin een beroep wordt gedaan op alle betrokkenen om deze waarden en normen bij te stellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een samenhangend programma vo-- ho excellent komt waarin alle geledingen van de VO en HO betrokken worden. 3

5 Aanpak We zullen vanuit onderwijskundig perspectief op verschillende niveaus inzetten en maken de verbinding tussen de verschillende niveaus waar mogelijk. We onderscheiden in het vo het niveau van de leerling, de docent en de schoolleiding binnen de school. Ook zullen we, waar mogelijk, de ouders betrekken in dit proces. Centraal staat peer-- to-- peer interactie, dat wil zeggen dat docenten en studenten VO en HO direct met elkaar werken en kennisoverdracht in die zin zonder tussenkomst geschiedt. Diversiteit is een belangrijke dimensie die onder meer inhoudt dat vanuit een breed spectrum van bronnen en ideeën gewerkt wordt, inclusief die vanuit aangrenzende of andere sectoren (zoals voorbeelden en good practices uit het buitenland, uit internationale scholen, uit sport en kunstwereld), die van internationale studenten en docenten, e.d. Concreet zal aan VWO leerlingen uit de bovenbouw de mogelijkheid geboden worden om te excelleren, hun talenten te ontwikkelen en hun horizon te verbreden door het volgen van master classes en summercourses op de universiteit. Met excellente studenten AUC als coach verkennen vo leerlingen in een cultuurtraject hoe zij zich met excellentie (kunnen) identificeren en verhouden. Aan vwo docenten zal een leergang excellentie worden aangeboden verzorgd door het AUC. Door Bètapartners wordt aan vo docenten de cursus presteren, motiveren en differentiëren aangeboden. Schoolleiding en WO bestuurders worden betrokken bij activiteiten, waarbij vraagstukken rondom duurzame inbedding van het beleid, zoals sturing op excellentie inclusief incentives, HRM beleid en cultuuraspecten aan de orde komen. Het betrekken van ouders is een ambitie die vorm moet krijgen door participatie in ouderavonden. We realiseren ons dat dit een onderdeel is waarop moeilijk targets te zetten zijn omdat deze groep niet in een onderwijsstructuur zit. We werken evidence-- based op de volgende manier: in de monitoring worden de factsheets van Dialogic (School aan Zet) met daarin data over de cijfers van de kernvakken, excellentie (20% best presterende leerlingen) en bètatechniek (N-- score en doorstroom rendement) gebruikt. we gaan de studieresultaten van leerlingen in het HO terugkoppelen naar het VO, waarbij we de VO--- scholen stimuleren dit weer terug te koppelen naar ouders. samen met LEARN! wordt flankerend onderzoek naar bewuste bètakeuze en excellentie gedaan. Hier wordt de verbinding gemaakt met de Wetenschapsknooppunten. Zie verder hierboven de opmerkingen over (promotie)onderzoek naar excellentie dat al loopt bij het AUC. Bereik, intensiteit en duurzaamheid Disseminatie zal zich in eerste instantie richten op de Bètapartnerscholen en de partnerscholen van het AUC maar omdat we de activiteiten en de expertise zullen borgen in de reeds bestaande infrastructuur van de Its Academy, staan zij open voor álle scholen. We beschouwen de Bètapartnerscholen en ook de AUC partnerscholen als voorlopers in de ontwikkeling van een ambitieuze leercultuur. Duurzaamheid is ook gegarandeerd door commitment van de besturen van vo scholen en ho-- instellingen. Samenwerking met projecten in basisonderwijs kan een spinn-- off hebben waardoor al in een vroeg stadium van onderwijs presteren de norm wordt. 2. PROGRAMMA VO-- HO EXCELLENT BÈTA EN TECHNIEK AMSTERDAM 2.1 Leerlingactiviteiten A. Masterclasses Excellent Voor de leerlingen van 4, 5 en 6 vwo ontwikkelen we 3 universitaire masterclasses excellent met een studielast van 48 studielastuur (slu). Deze onderscheiden zich van regulieren masterclasses doordat voor deelname speciale instapeisen gelden (cijfergemiddelde / hoogte van cijfers op kernvakken, een motivatiebrief, en aanbevelingen van docenten). 4

6 De masterclasses sluiten aan bij de interdisciplinaire onderzoekszwaartepunten 6 van UvA en VU en de onderzoeksgroep wordt hierbij betrokken. Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we daarnaast 1 masterclass excellent op locatie, d.w.z. op een bedrijf zelf. In worden de masterclasses ontwikkeld en 1 keer aangeboden. Met de opgedane ervaringen wordt in het cursusjaar verder ontwikkeld en worden ze weer aangeboden. Personele kosten per masterclass Ontwikkeling: 80 uur waarvan 40 inhoudelijk en 40 excellentie. Uitvoering: 3 dagen contacturen en 3 dagen werkgroepen/zelfwerkzaamheid. Totaal aantal uitvoering per masterclass: 48 contacturen docenten, 12 student-- assistenturen. Totaal inzet 4 masterclasses: 496 docenturen, 48 student-- assistenturen B. Autumn/summercourses In augustus 2012 vindt de eerste summercourse Robotica en Kunstmatige Intelligentie plaats. Dit is de pilot voor verder ontwikkeling van de summercourses Beta techniek. In juli/augustus 2013 wordt in samenwerking met IIS (Instituut voor Interdisciplinaire Studies) en AUC een pilot Autumn/Summercourse Excellence in Humanities, Sciences and Social Sciences georganiseerd, waarin zowel de alfa, bèta en gammawetenschappen aan bod komen. Voor deelname gelden dezelfde instapeisen zoals die geformuleerd zijn voor de masterclasses. Op basis van de ervaringen van deze pilot zullen we besluiten of we gaan uitbreiden naar meer summercourses en/of autumncourses. Personele kosten per Autumn/summercourses Ontwikkeling: 120 uur docenturen Uitvoering: 5 dagen (30 uur) contacturen docent, 15 uur inzet studentassistenten Totaal inzet 2 summercourses: 300 docenturen en 30 uren student-- assistentie C. Profielwerkstukbegeleiding Excellent (PWS-- E) De reguliere pilot, uitgevoerd aan de VU, bleek een succes met name ook omdat er HO en VO docenten en studenten bij betrokken waren. In PWS Excellent worden excellente leerlingen gekoppeld aan (hoog)leraren. Daarbij is extra aandacht voor onderzoeks-- vaardigheden van de vwo-- leerling. Het PWS wordt afgesloten op de VU/UvA met een posterpresentatie. Personele kosten PWS-- E begeleiding excellent: Inzet vraagbaak/bemiddeling: 4 uur per week (2 uur Vu, 2 uur UvA) Begeleiding onderzoeksvaardigheden: 8 docenturen per excellente leerling (max 20 per jaar) Uitvoering begeleiding door (Hoog)leraar: 4 docenturen per excellente leerling (max 10 leerlingen per jaar) Totaal: 720 docenturen D. Instroom in de bachelor van 6 vwo leerlingen Met ingang van het cursusjaar wordt excellente leerlingen in 6 vwo mogelijkheid geboden om in te stromen in drie (alfa, beta, gamma) reguliere cursussen georganiseerd door het Institute for Interdisciplinary Sciences (UvA). De intentie is om de te behalen ECT s te kunnen verzilveren bij deelname aan een honoursprogramma van een vervolgstudie. Na evaluatie zal onderzocht worden of meer faculteiten een dergelijk aanbod kunnen doen. Met de uitbreiding en inbedding en formalisering van de instroom van excellente 6vwo leerlingen is een duurzame aansluiting tussen VO en HO binnen bereik. Personele kosten instroom bachelor: Overleg ivm verzilvering ECT s: in kosten projectleiding opgenomen E. Cultuurtraject excellentie Het AUC zal VWO leerlingen uit de bovenbouw VWO een cultuurtraject aanbieden waarin zij met excellente studenten uit het WO (dat wil zeggen uit het AUC en de honoursprogramma s via de Honours Studievereniging Extensus) als coach verkennen hoe zij zich (beter) met excellentie (kunnen) identificeren en verhouden. Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen: 1. Presteren en 6 UvA: (http://www.science.uva.nl/onderzoek/zwaartepunten/home.cfm) en VU (http://www.neurosciencecampus--- amsterdam.nl/en/index.asp, 5

7 excelleren in sport, kunst (bijv. muziek, dans) en op school: overeenkomsten en verschillen, 2. Presteren en excelleren in het maaiveld: ervaringen en verwachtingen in Nederland vergeleken met die in andere landen en de internationale context, 3. Excellentie, jezelf en de ander: wat betekent excelleren voor je sociale relaties?, 4. Excellentie en de school als omgeving: wat kunnen scholen anders en beter doen? Het is uitdrukkelijk de bedoeling is dat de WO studenten (nationaal en internationaal) op basis van hun eigen ervaring met excellentie op het VO en het WO vorm en invulling gaan geven aan dit traject 7. Dit zullen zij als team doen in het kader van een internship (een stage waarvoor specifieke eisen gelden en waar AUC studenten 6 studiepunten voor kunnen behalen) of een studentassistentschap (voor honours studenten VU-- UvA). Het team wordt begeleid door een AUC medewerker die hen ondersteunt bij het vormgeven van het programma. Het traject zal in ieder geval bestaan uit een aantal (4-- 5) plenaire bijeenkomsten voor de VO leerlingen. De locaties hiervoor zijn nader vast te stellen (school, universiteit, excursies, bedrijfsbezoeken, boot camps behoren tot de mogelijkheden). Eventuele gastsprekers zijn ook nader in te vullen. Verschillende producten zijn denkbaar (bijvoorbeeld Youtube filmpjes). Conclusies en aanbevelingen worden gedeeld met docenten in de laatste workshop en komen ook aan de orde op de afsluitende bijeenkomst met schoolleiding en bestuurders. Personele kosten cultuurtraject: Inzet AUC: 40 docenturen per jaar (totaal voorbereiding en uitvoering) + (max) 10 studenten. Totaal: 80 docenturen 2.2 Docentactiviteiten A. Leergang excellentie voor VWO docenten Het AUC zal een leergang excellentie voor VWO docenten aanbieden. Deze bestaat uit vijf workshops van een halve dag die in een academisch jaar worden aangeboden. Inschrijving verplicht de VO docenten de gehele leergang (alle workshops) te volgen (in totaal 20 uur). De workshops worden verzorgd door AUC docenten en (internationale) gastdocenten en richten zich op: de didactiek van excellentie: voorbeelden uit de internationale context en sport en kunst sectoren zetten deelnemers eerst aan het denken over de mate waarin zij op presteren en excellentie zijn gericht. Vervolgens worden ervaringen op basis van de Principles of Excellence in Teaching and Learning, zoals ontwikkeld bij het AUC bezien op hun relevantie voor het VO en wordt besproken hoe dergelijke principes door het VO zelf ontwikkeld en gehanteerd kunnen worden. het versterken van academische vaardigheden (o.a. onderzoeksvaardigheden) in het VWO als voorbereiding op excellentie aan de universiteit. met hierbij vooral aandacht voor de vakken wiskunde en logica het belang van interdisciplinair onderwijs vanuit de vier bèta thema s van de AUC curriculum cycle: Energy, Climate and Sustainability Life, Evolution, Universe Health and Well-- being Information, Communication, Cognition In wordt de leergang ontwikkeld en aangeboden. Met de opgedane ervaringen worden in het cursusjaar verder ontwikkeld en wederom aangeboden. Personele inzet leergang excellentie inzet AUC: 150 uur per jaar (totaal voorbereiding en uitvoering) Totaal: 300 docenturen B. Bouwstenen Bèta Excellent docent-- ontwikkelteams 7 Twee voorbeelden van die ervaringen zijn in de vorm van interviews met studenten getoond in de film en de presentatie van M. van der Wende op het congres Bèta---Excellent in februari

8 In het project Bèta Excellent hebben 24 Bètapartnerscholen samengewerkt aan bouwstenen voor excellentie. Een van de doelen is om de bouwstenen verder te ontwikkelen en toepasbaar maken voor álle partnerscholen. De volgende bouwstenen worden verder ontwikkeld: De onderzoekleerlijn excellent Science +/vwo+ leidraad voor scholen Excellentie buiten de deur (olympiades, wedstrijden PWS, challenges etc.) Deelname omvat 8 bijeenkomsten van 4 uur en 24 uur voorbereiding c.q. huiswerk. Personele kosten Bèta excellent docent-- ontwikkelteams Inzet vakdidacticus: 64 uur per docent-- ontwikkelteam (afhankelijk, maar inzet 3) Docenturen: 56 vo-- docenturen per jaar per docent (20 docenten vo) Totaal: 192 docenturen ho, 1120 docenturen vo C. Cursus Presteren, motiveren en differentiëren voor VO docenten en schoolleiding Binnen Bètapartners wordt in het najaar 2012 een cursus Presteren, motiveren, differentiëren voor VO docenten en schoolleiding aangeboden. Op dit moment wordt de cursus ontwikkeld aan de VU (o.a. LEARN!) m.b.v. subsidiegeld van het Platform Bèta Techniek. Het is een nascholing op het gebied van herkennen van en omgaan met (breed) getalenteerde leerlingen gericht op het uitdagen en stimuleren van deze leerlingen om ook na de havo en het vwo hun talenten te blijven ontwikkelen. Deze cursus beperkt zich niet tot bètadocenten, maar is voor alle vakdocenten! De cursus wordt gekoppeld aan de doelstelling opbrengstgericht werken zoals die in School aan zet geformuleerd is. De cursus omvat 4 bijeenkomsten van 4 uur en 16 uur voorbereiding c.q. huiswerk. Personele inzet Presteren Ontwikkeling cursus: pm Uitvoering cursus: 80 uur per cursus Totaal: 160 docenturen D. Samenwerking op excellentie in de regio In de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium is landelijk een gymnasium cum laude diploma ontwikkeld. Onderzocht wordt of leerlingen met dit diploma direct in het eerste jaar in een honoursprogramma mogen instromen. Wij zullen de duurzame aansluiting in excellentie in het landelijke aansluitingsplatform agenderen en het proces op gang te brengen waarbij de waarde van het cum laude gymnasium in ECT s worden uitgedrukt die op élke HO instelling toegang geeft tot het honoursprogramma. Met de Bètapartners wordt onderzocht of er een vwo cum laude variant ontwikkeld kan worden. 2.3 Overige activiteiten A. Opleiding Excellente Docenten Hogeschool van Amsterdam (HvA) B. Conferenties Het Domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA ontwikkelt een 3-- jarig excellentietraject voor de lerarenopleiding in de bètavakken. Excellente studenten krijgen een traject aangeboden waarbij het studieprogramma wordt gekenmerkt door (1)diepteverwerking van de leerstof, (2) het doen van eigen onderzoek in de praktijkstage, (3) de ontwikkeling van een onderzoekende attitude bij leerlingen op de stageschool, (4) participatie in het excellentieprogramma van de opleiding. Gedurende het traject daalt het project in de reguliere begeleidingsstructuur in, in het kader van Opleiden in de School (OPLIS). In het schooljaar worden drie geaccrediteerde opleidingsscholen geworven die onder de hiergenoemde voorwaarden gaan deelnemen aan dit excellentieproject. Personele inzet Onderzoeksdocent/ begeleider /regievoerder van de learning community: 160 uur Begeleiding op de opleidingsschool: 100 uur Vakdidacticus van de opleiding: 80 uur Elk jaar in maart organiseren we de Bètapartnerconferentie voor docenten VO en HO en schoolleiding. Centraal staat het thema excellentie met aandacht voor ervaringen, conclusies en aanbevelingen uit het programma vo-- ho Excellent. Schoolleiding en bestuurders HO worden 7

9 uitgenodigd te discussiëren over vraagstukken rondom duurzame inbedding van het beleid, zoals sturing op excellentie inclusief incentives, HRM beleid en cultuuraspecten. C. Flankerend wetenschappelijk onderzoek D. ICT academy Het interfacultaire onderzoeksinstituut LEARN! Aan de VU doet onderzoek naar bewuste bètakeuze en excellentie en de rol van de docent hierin. Binnen het AUC wordt systematisch onderzoek gedaan naar excellentie en diversiteit, met aandacht voor de factoren die studiesucces in het HO het beste voorspellen en te meten. Ook wordt afgestemd met onderzoeken in Talentenkracht en het Wetenschapsknooppunt Amsterdam. Onderzoeksresultaten worden breed beschikbaar gesteld via internet en publicatie(s). Met de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA)wordt een ICT Academie opgericht voor jong ICT-- talent (excellente bovenbouwleerlingen vmbo/havo/vwo van MSA-- scholen). Dit sluit aan bij het doel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om een voorhoedepositie in te nemen in de digitale wereld. ICT academy wordt uitgevoerd in samenwerking met de ROCvA, HvA, UvA en VU. De lessen worden ondersteund door informaticastudenten van UvA en VU. Belangrijke ICT--- bedrijven als Cisco, IBM, XS4ALL en Triodor hebben inmiddels toegezegd te zullen participeren. Disseminatie naar scholen buiten Amsterdam vindt plaats via het regionale steunpunt (Bètapartners) voor informatica. De financiering van dit project vindt plaats volgens het triple helix model (overheid /PBT, bedrijfsleven, onderwijs). Voor hebben UvA en VU inmiddels een bijdrage van 80 keuro toegezegd, waarvan 50% als cofinanciering van het excellentieproject vo-- ho. De MSA zal naast personele middelen voor uitvoering van onderwijs zelf 35 keuro (ICT-- lab en studentinzet) investeren. Van bedrijven wordt een bijdrage van 80 keuro gevraagd. E. Science+ academy De Science + (plus) Academy is een initiatief waarin de programma s voor excellente studenten in de bètawetenschappen gebundeld tot een coherent aanbod. Dit initiatief zal belangstellend gevolgd worden en wanneer mogelijk in dit project geïntegreerd worden. Aansluiting bij landelijke doelen: De doelstellingen en uitkomsten van dit programma sluiten aan bij de landelijke doelstellingen geformuleerd voor excellentie en bèta techniek: In VO geldt voor excellentie dat de gemiddelde eindexamenscore van de 20% beste leerlingen (in het vwo) met 0,2 punt stijgt ten opzichte van Voor bètatechniek geldt dat 55% van de leerlingen in havo/vwo een N-- profiel kiest. Door de bewerkstelliging van een cultuuromslag wordt bereikt in scholen zullen leerlingen zich meer inzetten en hogere cijfers halen. In HO streeft men naar 7 % deelnemende studenten aan excellentieprogramma s (wo). Het hbo zet ook in naar een instroom toename in de verschillende excellentie programma s. Daarnaast zet het hbo in op op verhoogde vwo-- instroom d.m.v. verkorte trajecten (3 jarige bachelor) voor vwo ers De ontwikkeling van honourstrajecten, masterclasses, excellentietrajecten enz. in een doorlopende leerlijn van vo naar ho, zoals beschreven in dit projectplan, streven we naar een directe instroom in de honneursprogramma s van minimaal 7% in

10 Doelstellingen en prestatieafspraken 1. Bijdrage leveren aan landelijke ambities zoals geformuleerd in de bestuursakkoorden, waaronder cultuuromslag Omschrijving Prestatie Activiteiten op alle lagen van beïnvloeding organiseren 2 Monitoring en terugkoppeling Scholieren: Masterclasses excellent, afronding pilot summercourse, PWS excellent ontwikkeld, 20 deelnemers 6 vwo aan bachelor cursussen, evaluatie van de cursussen, uitvoering en evaluatie van cultuurtraject excellentie door 10 studenten van het AUC Docenten: minimaal 37 VO docenten zijn geschoold op het thema excellentie (inhoud en didactiek) Schoolleiding, besturen VO en HO: overleg gestart om duurzame koppeling VO -- HO honours vast te leggen. Voor alle bètapartnerscholen zijn de factsheets geïntroduceerd in het cursusjaar Scholen vertalen de resultaten naar beleid en leggen dit vast in het schoolplan. In cursusjaar vindt terugkoppeling plaats over studiesucces naar de scholen. 3 Onderzoek 8 Onderzoek binnen LEARN!, UvA en AUC.: Evaluaties en resultaten vanuit AUC en LEARN! En UvA worden gedissemineerd naar de partnerscholen e.v. Resultaat: Minimaal een publicatie beschikbaar voor brede disseminatie. 4 Honourstraject Geselecteerde excellente 6 vwo leerlingen kunnen instromen in geselecteerde bachelor cursussen. (maximaal 10 leerlingen per cursus) Er is commitment over duurzame inbedding en de waardering van de behaalde ECT s. Er is een koppeling tussen de ontwikkelde excellentieprogramma s in VO met de honoursprogramma s in HO. In cursusjaar is er een honoursprogramma voor de eerstejaars studenten in de bèta-- bachelor ontwikkeld, later uit te breiden naar alfa en gamma. Instroom in de VU: 7% in 2015, Instroom UvA: 7 % in Stimuleren interactie vo-- ho/ kennisuitwisseling / disseminatie omschrijving 1 Stimuleren interactie vo-- ho 2 Stimuleren kennisuitwisseling 3 Uitbreiden disseminatie Prestatie 2 Bètapartnerconferenties; met de uitbreiding naar niet-- Bètapartnerscholen en met de doelgroep schoolleiders autumn/summercourses (interdisciplinair): 1 per jaar ontwikkeld na succes pilot profielwerkstukbegeleiding excellent: deelname open voor 2 lln. per Bètapartnerschool, totaal 128 leerlingen instroom van 6vwo leerlingen excellent in het eerste jaar bachelor honours (zie hierboven) cultuurtraject AUC: (zie hierboven) 8 netwerkbijenkomsten Bètapartners met specifieke agenda voor Bèta Excellent cultuurtraject AUC (zie hierboven) leergang excellentie AUC (zie hierboven) docent-- ontwikkelteams voor bouwstenen Bèta Excellent (totaal 20 docenten, aantal per team afhankelijk van bouwsteen) 20 docenten/schoolleiders getraind in de cursus Presteren, motiveren en differentiëren voor VO docenten (ook voor niet bètavakken) resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar bewuste bètakeuze en factoren die studiesucces in het HO voorspellen verspreiden in de scholen (zie hierboven) Bètapartnerscholen en partnerscholen AUC Leerling--- en docentactiviteiten m.b.t. excellentie in de Its Academy toegankelijk voor álle scholen Verankering in en samenwerking met andere netwerken: ICT academie, academische scholen, koppeling maken met de scholen uit het Wetenschapsknooppunt VU en UvA (o.a. via Talentenkracht) 8 In het bètapartnernetwerk worden afspraken gemaakt om de prestaties van de 20% beste leerlingen jaarlijks te monitoren. Aanvullend worden de studieresultaten van (oud)leerlingen van Bètapartnerscholen door UvA en VU jaarlijks naar de scholen teruggekoppeld. Er zal een nulmeting worden uitgevoerd voor het schooljaar Op basis van deze monitoring worden in samenwerking tussen scholen en het hoger onderwijs bestaande plannen aangepast en zo nodig aangevuld om de landelijke doelstellingen te bereiken. Gemeenschappelijk doel is uiterlijk 2016 ten minste de landelijke doelstellingen te halen op de aangesloten scholen. 9

11 Bijlage Partnerscholen Bètapartners Alberdingk Thijm College A. Roland Holst College Baken Park Lyceum Bertrand Russel College Bonhoeffer College Castricum Bredero College Cartesius Lyceum Comenius College Hilversum Cygnus Gymnasium Damstede Fons Vitae Lyceum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Regiuscollege Schagen Gymnasium Felisenum Helen Parkhurst Daltonschool Herman Wesselinck College Jac. P. Thijsse College Jan van Egmond Lyceum Kaj Munk college Laar & Berg Hilversum Martinus College Tabor--- Oscar Romero Petrus Canisius College Pieter Nieuwland College RSG Broklede (Breukelen) RSG Wiringherlant, Wieringerwerf Spinoza Lyceum St. Michaelcollege Hoorn St. Ignatius Gymnasium Vechtstede College Zaanlands Lyceum Amsterdams Lyceum Partnerscholen AUC Calandlyceum Vossius gymnasium Barleus Gymnasium Scholen Gemeenschap Reigersbos Amstelveen College Da Vinci College MSA ICT academy scholen Montessori Lyceum Amsterdam Montessori College Oost Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs Amstellyceum Cosmicus Montessori Lyceum 10

Masterplan Bètapartners 2012-2013 School aan Bèta Zet

Masterplan Bètapartners 2012-2013 School aan Bèta Zet Masterplan Bètapartners 2012-2013 School aan Bèta Zet Versie 5.0 Agnes Kemperman Jeroen Maréchal Datum: 19 april 2012 1 Aanleiding en motivatie De nieuwe beleidsagenda Bètapartners en de Its Academy wordt

Nadere informatie

Beleidsplan Bètapartners 2012-2017 Amsterdam Duurzame samenwerking in het bètadomein

Beleidsplan Bètapartners 2012-2017 Amsterdam Duurzame samenwerking in het bètadomein Beleidsplan Bètapartners 2012-2017 Amsterdam Duurzame samenwerking in het bètadomein Prof.dr. J.J. Beishuizen A.E. Kemperman, MSc J. Maréchal, MEd Datum: 15 april 2012 Beleidsplan Bètapartners 2012-2017

Nadere informatie

PRE UNIVERSITY JAARPROGRAMMA MASTERCLASSES EN HONOURSTRAJECT

PRE UNIVERSITY JAARPROGRAMMA MASTERCLASSES EN HONOURSTRAJECT PRE UNIVERSITY JAARPROGRAMMA MASTERCLASSES EN HONOURSTRAJECT schooljaar 2016-2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Jaarplanning masterclasses... 4 Aanbod masterclasses... 4 Programma honourstraject... 5 Samenwerking

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Agenda. Het programma ziet er als volgt uit:

Agenda. Het programma ziet er als volgt uit: Nummer 25 l september 2013 Het Bètasteunpunt Utrecht wil een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van zowel docenten als scholieren voor bètatechnisch onderwijs. Het Bètasteunpunt Utrecht organiseert

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

U-talent programma USG

U-talent programma USG U-talent programma USG U-talent is een programma voor getalenteerde en gemotiveerde bèta-leerlingen. Het zwaartepunt van dit programma ligt in klas 5 en 6, maar ook in klas 1 t/m 4 vinden er U-talent activiteiten

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit Uitdaging in bèta en techniek voor vwo ers Zoek je meer uitdaging

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

28 mei Uitlokken en honoreren

28 mei Uitlokken en honoreren Verslag debat over interdisciplinariteit in het bètadomein 28 mei 2015 Uitlokken en honoreren Hoe schep je voorwaarden voor interdisciplinariteit? Met deze woorden leidde Decaan Karen Maex het debat in.

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar 2014-2015 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 2 Norm brugklas 1 havo/vwo naar 2 havo/vwo 4 Norm brugklas 2 havo/vwo naar 3 havo 5 Norm brugklas

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Talentontwikkeling hand in hand met. onderwijsvernieuwing. Eelco Dijkstra Betapartners Amsterdam ICT in de Wolken Amsterdam

Talentontwikkeling hand in hand met. onderwijsvernieuwing. Eelco Dijkstra Betapartners Amsterdam ICT in de Wolken Amsterdam Talentontwikkeling hand in hand met onderwijsvernieuwing Eelco Dijkstra Betapartners Amsterdam ICT in de Wolken Amsterdam Context EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Hoe speel je daar op in? (1) Continu leren

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA)

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) De ondertekenende partijen, De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA, penvoerder), in het bijzonder het

Nadere informatie

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Plenaire terugkoppeling MASTERCLASSES WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ALS GRONDHOUDING EN VAKOVERSTIJGENDE BENADERING Lou Slangen 12-11-2014 WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Teacher Academy. Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net. Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW

Teacher Academy. Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net. Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW 1 Teacher Academy Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW André van Aperen Coordinator Jet-Net & Onderwijs, Shell in Nederland 2 Achtergrond Techniekpact: kiezen, leren

Nadere informatie

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Studiekeuzeconferentie Toegankelijk, Talent en Living Technology Simone van der Donk MSc Onderzoeksgroep Dr. Mark Gellevij Coördinatie en eindredactie Simone

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

3 december 2015 Science. Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw in het vak NLT.

3 december 2015 Science. Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw in het vak NLT. 3 december 2015 Science Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw in het vak NLT. Het doel Leerlingen voorbereiden op natuurwetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Overzicht per indicator: 1. De prestaties van leerlingen en studenten gaan omhoog Gemiddelde score Cito-eindtoets omhoog Gemiddeld eindcijfer (Centraal

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Ruimte voor verschil: een model voor differentiatie in het vwo

Ruimte voor verschil: een model voor differentiatie in het vwo Ruimte voor verschil: een model voor differentiatie in het vwo Door drs. Sanne Tromp Een project van: 124 Het aantal scholieren dat na het vwo kiest voor een universitaire bèta- of techniekopleiding is

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Radboud Honours Academy. Onderwijsdag oktober 2013

Radboud Honours Academy. Onderwijsdag oktober 2013 Radboud Honours Academy Onderwijsdag oktober 2013 GESCHIEDENIS Vanaf 2002 interdisciplinair honoursprogramma - twee jaar, extra inspanning 600 uur - jaarlijkse instroom 100 studenten 2008: subsidie voor

Nadere informatie

aansluitings menu vo wo 2012/2013

aansluitings menu vo wo 2012/2013 aansluitings menu vo wo 2012/2013 rug.nl/sciencelinx Bèta voor u... en uw leerlingen Science LinX is de voordeur van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen voor het VO. Leerlingen komen in het science

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER

Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER Talententrajecten op maat bij Bedrijfskunde MER Inleiding 1. Wat is excellentie/honours? 2. Hoe vult BKM excellentie in (incl. geschiedenis)? 3. Het toekomstige onderwijskader m.b.t. excellentie 4. Ervaringen

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Handleiding Honours Programma Natuurkunde 2014-2015

Handleiding Honours Programma Natuurkunde 2014-2015 VERSIE 16 JUNI 01 Handleiding Honours Programma Natuurkunde 01-015 Het honoursprogramma Natuurkunde 1 is bedoeld voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere programma biedt. Het honoursprogramma

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE VELON Congres, Papendal, Arnhem, 26 & 27 maart 2015 Lysbeth Jans, Wim Lauwers, Lode Vermeersch, Katrien Goossens, Leen Alaerts, Koen Crul LERARENOPLEIDINGEN Leerkracht

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

Passend Perspectief. Samenvatting en conclusies. mei 2007

Passend Perspectief. Samenvatting en conclusies. mei 2007 Passend Perspectief een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de zorgexpertise van het regulier voortgezet onderwijs in Voorne-Putten/Rozenburg mei 2007 Samenvatting en conclusies In het najaar

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Praktisch VMBO 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Deelsessie 9 Taal en rekenen: zéker actueel in het vmbo Inhoud van deze workshop Actieplan beter presteren (kort)

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

Conferentie hier-havo 28 september Jelle Nauta. Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek

Conferentie hier-havo 28 september Jelle Nauta. Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek Conferentie hier-havo 28 september 2016 Wat betekenen de veranderingen voor opleidingen in de sectoren Groen en DAS? Ronde tafelgesprek Jelle Nauta NLT, scheikunde en biologie Eerste lichting havo nieuwe

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Na een jaar samenwerken binnen het excellentieprogramma volgt nu een beschrijving van de behaalde resultaten en voornemens voor

Nadere informatie

Het traject Bèta and Life Science

Het traject Bèta and Life Science Informatiebijeenkomst Honours College Het traject Bèta and Life Science Eline Bergijk (W&N) Peter van den Broek (LUMC) Honours College Universiteit Leiden nieuw vanaf 2009/10 +30 EC (!) extracurriculair

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 2 december 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. De inspanning van iedereen die zich voor Jet-Net inzet, werkt

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school?

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? Koers Talent Ontwikkelen op het BRC Vraag 1 en 2: Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? De basis voor het schoolbeleid, ook op

Nadere informatie

Mentoren. Dhr. Franken Mw. Braspenning Mw. Van Ginkel Mw. Goudswaard

Mentoren. Dhr. Franken Mw. Braspenning Mw. Van Ginkel Mw. Goudswaard Welkom! Teamleider vwo Mentoren Dhr. Franken Mw. Braspenning Mw. Van Ginkel Mw. Goudswaard V4A V4B V4B V4C Verzuimcoördinator Mw. Ingrid Vermeer Directe nummer: 0186-728130. Ziek melden, briefjes inleveren

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 2 Norm 1 MYP naar 2 MYP 4 Norm 2 MYP naar 3 MYP 5 Norm 3 MYP naar 4 MYP 6 Norm brugklas 2 havo/vwo

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTBEELDEN BÈTA PLAZA ZEELAND 22 MAART 2012 DICK VAN DER PLOEG OPLEIDINGSCOORDINATOR CHEMIE

STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTBEELDEN BÈTA PLAZA ZEELAND 22 MAART 2012 DICK VAN DER PLOEG OPLEIDINGSCOORDINATOR CHEMIE STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTBEELDEN BÈTA PLAZA ZEELAND 22 MAART 2012 DICK VAN DER PLOEG OPLEIDINGSCOORDINATOR CHEMIE WAAROM BÈTA PLAZA ZEELAND? Succesfactoren voor aansluiting havo-(bèta)hbo Breed programma

Nadere informatie

Les geven met videoconferencing INNOVATIE IMPULS ONDERWIJS

Les geven met videoconferencing INNOVATIE IMPULS ONDERWIJS Les geven met videoconferencing innovatie bij een krimpsituatie? Jan Jaap Wietsma j.j.wietsma@utwente.nl INNOVATIE IMPULS ONDERWIJS 5 IIO experimenten Videolessen Slimfit Onderwijsteams E-klas & PAL-student

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie