Algemene voorwaarden Moët Hennessy (Nederland) B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Moët Hennessy (Nederland) B.V."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Moët Hennessy (Nederland) B.V. Pagina Algemene Verkoopvoorwaarden (NL) 2 General Purchasing Terms & Conditions (EN) 10 Digital Marketing & Communications Terms & Conditions (EN) 18 1/22

2 Moët Hennessy (Nederland) B.V. Algemene Verkoopvoorwaarden Moët Hennessy (Nederland) B.V. 1. Definities VERSIE 2.0 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden de onderstaande definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Verkoopvoorwaarden: De Algemene Verkoopvoorwaarden van Moët Hennessy (Nederland) B.V. zoals gedeponeerd onder nummer bij de Kamer de Koophandel te Amsterdam; Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten; Moët Hennessy: Moët Hennessy (Nederland) B.V., statutair gevestigd te Naarden en kantoorhoudende aan de Oude Utrechtseweg 22 (3743 KN) Baarn, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: ; Order: de door Koper bij Moët Hennessy geplaatste bestelling tot levering van bepaalde Producten; Overeenkomst: de tussen Moët Hennessy en Koper gesloten overeenkomst inzake de levering van Moët Hennessy Producten. Partijen: Moët Hennessy en Koper gezamenlijk; Prijscourant: de door Moët Hennessy ten behoeve van de verkoop opgestelde lijst met de actuele verkoopprijzen van de Producten; Product(en): de door Moët Hennessy aan Koper aangeboden en/of geleverde product(en). 2. Toepasselijkheid Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Moët Hennessy zich verbindt om Producten aan de Koper te leveren. 3. Wijzigingen Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Moët Hennessy en Koper zijn overeengekomen. 2/22

3 4. Prijscourant en Orders 4.1 Alvorens de Koper een Order kan plaatsen, dient de Koper het klantenformulier van Moët Hennessy, waaraan deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gehecht, getekend aan Moët Hennessy te retourneren. Uit de acceptatie van het klantenformulier moet blijken dat de Koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijk verklaring van eigen (inkoop)voorwaarden. 4.2 De prijzen genoemd in de laatste Prijscourant van Moët Hennessy zijn exclusief BTW en inclusief accijnzen, behoudens een nadrukkelijke andere vermelding. De belastingen en accijnzen worden in rekening gebracht tegen de koers op het moment van verzending van de Producten. 4.3 De Prijscourant wordt gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de Prijscourant anders vermeldt. De Prijscourant kan ten allen tijde door Moët Hennessy worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling aan de Koper. 4.4 De Koper plaatst zijn Order conform de meest recente Prijscourant. De Overeenkomst komt pas tot stand zodra de Order van Koper, Moët Hennessy heeft bereikt en Moët Hennessy (i) schriftelijk (eventueel per ) aan Koper de Order heeft bevestigd; of (ii) overgaat tot verzending en verpakking als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. 4.5 Indien in de Order voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Prijscourant worden aangebracht, komt in afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel de Overeenkomst pas tot stand, indien Moët Hennessy uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Koper bericht heeft met deze afwijkingen in de Order in te stemmen. 4.6 Moët Hennessy is bevoegd een Order te weigeren indien de Koper een Order heeft geplaatst voor een Product met een bepaalde vintage en er onvoldoende hoeveelheden van dit Product beschikbaar zijn om aan de Order te voldoen. In een zodanig geval kan Moët Hennessy het Product tevens vervangen door een Product met een vergelijkbare vintage en de Koper de prijs factureren die van toepassing is op dit Product. 4.7 De Koper erkent dat nakoming van de Orders afhankelijk is van de beschikbaarheid van de Producten. Indien de vraag groter is dan het aanbod (om wat voor reden dan ook) is Moët Hennessy naar eigen keuze bevoegd de beschikbare Producten aan verschillende klanten toe te wijzen. 5. Verpakking en verzending 5.1 Moët Hennessy verbindt zich jegens de Koper om de Producten behoorlijk te verpakken. 5.2 De Producten zullen bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Order is bepaald of naderhand is overeengekomen. 5.3 Voor verzendingen met een factuurbedrag lager dan 555,-- zal Moët Hennessy 25,-- in rekening brengen voor de verzendkosten. 3/22

4 6. Levering en risico 6.1 Alle door Moët Hennessy genoemde tijdstippen ten aanzien van de levering zijn bij benadering. Indien geen tijdstip voor de levering is afgesproken, zal de levering plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de totstandkoming van de Overeenkomst. 6.2 Moët Hennessy is bevoegd de Order in termijnen te leveren. Indien Moët Hennessy de Order in termijnen uitlevert, zal Moët Hennessy de Koper informeren over de leveringsdatum van elk van de termijnen. 6.3 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren Producten zal op de Koper overgaan op het moment van levering. 6.4 Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genoemd, veroorzaakt door, of ontstaan uit, een te late of vertraagde levering. 6.5 De Producten kunnen door de Koper niet worden geretourneerd zodra de levering heeft plaatsgevonden, tenzij Partijen dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 7. Beperking van aansprakelijkheid 7.1 Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor claims ter zake van gebreken, schade of nonconformiteit van de Producten die bij inspectie van de Producten redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld ( zichtbare gebreken ), tenzij de Koper binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Producten op het terrein van de Koper, de klachten schriftelijk (eventueel per ) aan Moët Hennessy heeft gerapporteerd. 7.2 Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor claims terzake van alle overige gebreken, schade of non-conformiteit van de Producten ( onzichtbare gebreken ), tenzij de Koper binnen twee (2) maanden na de datum van ontvangst van de Producten op het terrein van de Koper, de klachten schriftelijk (eventueel per ) aan Moët Hennessy heeft gerapporteerd. 7.3 De Koper zal Producten waarvan Koper stelt dat zij gebrekkig, non-conform of beschadigd zijn, op verzoek van Moët Hennessy onverwijld terugzenden aan Moët Hennessy ten behoeve van de inspectie door Moët Hennessy. 7.4 Moët Hennessy zal claims die niet conform de in dit artikel genoemde vereisten en binnen de in dit artikel bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren. 7.5 Moët Hennessy zal, in geval Moët Hennessy verantwoordelijk is voor gebrekkige, nonconforme of beschadigde Producten, naar eigen keuze de Producten vervangen door nieuwe Producten ofwel de Koper de koopprijs voor de Producten retourneren. Behoudens het gestelde in de vorige zin is Moët Hennessy niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genoemd, veroorzaakt door, of ontstaan uit, de levering van gebrekkige, non-conforme of beschadigde Producten. 8. Opslag 8.1 De Koper is verplicht de Producten te bewaren, te beveiligen en alle redelijke maatregelen te treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen. 8.2 Moët Hennessy is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de Producten in het geval dat de Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel. 4/22

5 9. Eigendomsvoorbehoud 9.1 Alle aan de Koper geleverde Producten blijven eigendom van Moët Hennessy totdat alle bedragen, die de Koper aan Moët Hennessy op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Moët Hennessy zijn voldaan. 9.2 Totdat de eigendom overgaat naar Koper, zal Koper (a) de Producten houden als de agent van Moët Hennessy; en (b) de Producten gescheiden houden van alle overige Producten van Koper of van iedere andere partij en de Producten.indien noodzakelijk - op duidelijke wijze markeren als toebehorend aan Moët Hennessy; en (c) de Producten in goede staat onderhouden en verzekeren ten behoeve van Moët Hennessy voor het volledige bedrag tegen alle risico s, waaronder doch niet uitsluitend diefstal en vernietiging door elke oorzaak. Op verzoek van Moët Hennessy zal het bewijs van verzekering door Koper worden verstrekt. 9.3 De Koper heeft de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte Producten te verkopen voordat de eigendom op hem is overgegaan, onder de voorwaarde dat de verkoop zal worden uitgevoerd onder de normale bedrijfsuitvoering van de Koper tegen volledige marktwaarde en dat het de verkoop betreft van Producten die aan Moët Hennessy toebehoren zodat zij in het belang van Moët Hennessy wordt uitgevoerd. 9.4 Moët Hennessy is ten allen tijde gerechtigd het bezit van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, zonder nadere ingebrekestelling, op te eisen. 10. Overmacht 10.1 Van overmacht aan de zijde van Moët Hennessy is sprake, indien Moët Hennessy na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van gebeurtenissen die buiten de schuld of risicosfeer van Moët Hennessy zijn ontstaan, waaronder doch niet uitsluitend defecten aan machinerieën, brand, oorlog, terrorisme, waterschade, overstroming, storingen in de levering van energie, oproer, burgerlijke onlusten, lokale of nationale staking, ontbrekende of gebrekkige of vertraagde levering van toeleveranciers, slechte oogst, gebrek aan arbeidskrachten en/of brandstof, beperkingen van de handel of valuta en overheidsingrijpen. Moët Hennessy is niet verplicht de Koper te informeren met betrekking tot het intreden van overmacht Indien door overmacht de levering meer dan zes (6) maanden vertraagd wordt of, de levering onmogelijk is geworden of, de levering in alle redelijkheid niet langer van Moët Hennessy kan worden geëist, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring aan de andere partij zonder dat aansprakelijkheid jegens de andere partij ontstaat. Is de Overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd, dan heeft de Koper de bevoegdheid om het reeds afgeleverde gedeelte van de Producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen. 5/22

6 11. Doorverkoop 11.1 De Koper is bij doorverkoop, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Moët Hennessy, niet bevoegd de Producten te exporteren naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. De Koper is tevens verplicht bij doorverkoop op de opvolgend koper de verplichting te leggen, dat hij de Producten niet zal exporteren naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Voor Orders die bestemd zijn voor doorverkoop buiten de Europese Economische Ruimte dient Koper opgave te doen van de hoeveelheden en (het land van) de bestemming. Moët Hennessy behoudt het recht voor deze Orders te weigeren De Koper mag geen advertenties of aankondigingen (advertenties en aankondigingen op het internet daaronder begrepen) van misleidende inhoud of met misleidende strekking of die aan de reclame van Moët Hennessy afbreuk kunnen doen plaatsen, doen plaatsen of (doen) verspreiden, noch hetzij direct hetzij indirect misleidende aanbiedingen doen in verband met de verkoop van de Producten van Moët Hennessy Als de Koper (een deel van) zijn activiteiten staakt of voornemens is deze te staken, bijvoorbeeld wegens ontbinding, faillissement of overname van zijn onderneming, is de Koper op eerste verzoek van Moët Hennessy verplicht de Producten te retourneren tegen ontvangst van de reeds betaalde facturen De Koper mag geen Producten van Moët Hennessy doorverkopen waarvan de lotcode is gewist, is beschadigd of anderszins onleesbaar is gemaakt Alle Producten bestemd voor de verkoop, handel of promotioneel gebruik, zowel binnen als buiten drankgelegenheden, mogen uitsluitend worden doorverkocht of worden gebruikt in de staat zoals verkocht of voorgeschreven door Moët Hennessy. In het bijzonder dienen alle flessen, containers, etiketten, capsules en kurken intact te blijven, zonder dat daarmee op enige wijze wordt geknoeid, toegevoegd, gewijzigd of uitgewist. 6/22

7 12. Intellectuele Eigendom 12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk de exclusieve rechten van Moët Hennessy in alle geregistreerde en niet-geregistreerde merken die eigendom zijn van Moët Hennessy (hierna: Handelsmerken ) en in alle handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen, goodwill, auteursrechten, databankrechten, rechten op ontwerpen en andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en in eigendom van Moët Hennessy (hierna gezamenlijk: Intellectuele Eigendomsrechten ) De Intellectuele Eigendomsdomsrechten zijn eigendom van Moët Hennessy en mogen door Koper niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moët Hennessy Koper zal niets doen, doen veroorzaken of machtigen tot doen, waardoor schade of afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de reputatie of goodwill van Moët Hennessy of de Handelsmerken, waardoor de waarde of geldigheid van de Handelsmerken wordt of kan worden aangetast, waardoor de Handelsmerken in diskrediet kunnen of worden gebracht, waardoor de geldigheid van de registratie, dan wel de aanvraag tot inschrijving van, de Handelsmerken in gevaar wordt of kan worden gebracht Koper zal niet de eigendom van de Handelsmerken opeisen, noch zal Koper Handelsmerken, of enig ander handelsmerk dat in de opinie van Moët Hennessy identiek is, of verwarrende gelijkenis vertoont, met de Handelsmerken (een vertaling naar het Engels daaronder begrepen), registreren Koper zal niet enige domeinnaam registreren of gebruiken, dan wel een zoekwoord of hyperlink kopen of verkopen, dat geheel of gedeeltelijk overeenkomt met de Handelsmerken, of enig ander handelsmerk dat in de opinie van Moët Hennessy identiek is, of verwarrende gelijkenis vertoont, met de Handelsmerken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moët Hennessy en uitsluitend om de Producten te verkopen in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden Koper zal de Handelsmerken of de Intellectuele Eigendomsrechten niet gebruiken op enige social networking site, anders dan met het doel de Producten te verkopen in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden en uitsluitend door gebruik van door Moët Hennessy beschikbaar gestelde foto s en video s. 7/22

8 13. Vertrouwelijkheid De Koper is verplicht alle van Moët Hennessy ontvangen gegevens, waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim te houden. Voor zover Koper vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts kunnen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 14. Boete De Koper, die in strijd handelt met enige verplichting uit de artikelen 11, 12 of 13, verbeurt ten gunste van Moët Hennessy een direct opeisbare boete van ,-- (zegge: tienduizend euro) per overtreding. Eén en ander onverminderd alle overige rechten van Moët Hennessy, waaronder, maar niet beperkt tot, het recht aanvullende vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. 15. Betaling 15.1 De facturen van Moët Hennessy moeten binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum door Koper worden betaald zonder de mogelijkheid van opschorting of verrekening. Indien Koper niet binnen deze termijn heeft betaald, is Koper van rechtswege in verzuim en is Moët Hennessy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen Indien Moët Hennessy overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen voor de inning van haar facturen, komen de kosten daarvan voor rekening van de Koper overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Het voorgaande laat onverlet dat Moët Hennessy in iedere procedure bevoegd is afzonderlijk een vergoeding voor de door haar gemaakte proceskosten te vorderen. 16. Ontbinding 16.1 Indien de Koper niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, is Moët Hennessy bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke werking te ontbinden Indien de Koper in staat van faillissement is verklaard, of de Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of op de Koper een gelijksoortige regeling van toepassing is geworden waardoor de Koper het vrije beheer geheel of gedeeltelijk heeft verloren, dan kan Moët Hennessy de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke werking ontbinden Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt ontbonden kan Moët Hennessy haar Producten opeisen met inachtneming van artikel Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is voorts aansprakelijk voor de door Moët Hennessy geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en de kosten van haar juridische adviseurs. 8/22

9 17. Toepasselijk recht en geschillen 17.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is op de Algemene Verkoopvoorwaarden niet van toepassing Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. 18. Slotbepalingen 18.1 De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Deze in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Verkoopvoorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse taal opgestelde Algemene Verkoopvoorwaarden ( Terms and Conditions of Sale ) Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de Overeenkomst van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de door Moët Hennessy ingekochte goederen en/of diensten van leveranciers Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op 3 juli 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De Algemene Verkoopvoorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen op de website 9/22

10 1. Scope of application Moët Hennessy (Nederland) B.V. GENERAL PURCHASING CONDITIONS dd These general purchasing conditions apply to all the suppliers (hereinafter called the Supplier ) and for all the goods and/or services (hereinafter called the Products ) purchased by MOËT HENNESSY (NEDERLAND) B.V., a company registered under number , and whose registered office is located at Baarn (hereinafter called MH B.V. ) from the Supplier. 1.2 These general purchasing conditions cancel and replace the previous general purchasing conditions of MH B.V.. Any subsequent modification by MH B.V. of these general purchasing conditions shall be notified to the Supplier subject to a notice period of one month. 1.3 These general purchasing conditions expressly reject any other document emanating from the Supplier and, in particular, its general or specific conditions of sale. 1.4 The absence of reaction from MH B.V. in the event of breach by the Supplier of one or several clauses of these general purchasing conditions cannot be deemed to be a waiver by MH B.V. of the right to enforce them. 1.5 In the event where one of the clauses of these general purchasing conditions should be declared invalid or in breach of the regulations in effect, the validity of all of the other clauses of these general purchasing conditions shall not be affected thereby. 2. Compliance with the regulations 3. Order The Supplier declares that the Products comply with the laws and regulations in effect, notably as regards: - the qualities, the composition, the presentation and the labelling of the Products, - the safety measures, - labour law, notably child labour, - the protection of the environment. 3.1 The Supplier undertakes to register the orders accepted from MH, to confirm them and to deliver them to MH B.V. under the conditions agreed. The volumes indicated by MH B.V. outside of any order do not constitute a firm purchase order. 3.2 On receipt of an order, the Supplier must send its acceptance or its refusal in return to MH B.V. and proceed with the delivery within the times specified on the order form of MH B.V. In the absence of a reply within a period of two business days, the order is deemed to have been accepted in all these parameters. 3.3 Once the order has been accepted by the Supplier, MH B.V. can notify any modification to the order until eight business days before the planned delivery date. The Supplier must then inform MH B.V. as soon as possible of any change in price or timetable pursuant to the modifications requested. Every modification must be approved in writing in an amendment to the initial order. 10/22

11 3.4 The order number must be mentioned on all the delivery or shipping documents that must always accompany the Product, in the absence of which the latter can be refused at its arrival. 3.5 The cancellation of an order by MH B.V. can be made in the event of late or incomplete delivery and in the event of non-compliant Products. 4. Stocks / Manufacturing / Packaging 4.1 For certain Products, MH B.V. can request permanent stocks. A monthly statement of these stocks specifying the description of the Product must be sent by the Supplier to MH B.V.. In the event of additional needs during the term of validity of the contract, the price shall be maintained for the same economic production batches. On the depletion of the forecast annual volume and within the period corresponding to the production time, the Supplier must make contact with MH B.V. to possibly agree on a reconstitution of the permanent stock. For information, the economic production batches are provided in writing by the Supplier for every Product listed. 4.2 In the event of modification by MH B.V. of the Product purchased, MH B.V. shall only pay for the possible quantities in the process of production or in stock, within the limit of the quantity agreed between the parties for the permanent stock. In all cases, the quantities produced beyond this limit.quantities in stock included.shall remain the responsibility of the Supplier. 4.3 The Supplier undertakes to respect the quantities and dimensional characteristics of the Products by packaging, grouping packaging and a palletising plan, without any change being able to be made without the prior, written permission of MH B.V.. 5. Prices and Invoicing 5.1 The prices are those agreed between the Supplier and MH B.V., as shown, in particular, on the order form. These are prices excluding taxes, firm and non-revisable, which include the costs of packaging as well as any other cost, risk or charge relating to the execution of the order. 5.2 The invoices sent to MH B.V. must imperatively include the order number, the description of the Products, the references of the delivery, the registration code at the Chamber of Commerce as well as any other statements required under applicable law. 6. Transfer of the risks transfer of ownership 6.1 The Products are shipped at the risk and peril of the Supplier. The transfer of the risks takes place after the full unloading of the Products on the premises of MH B.V. or at any other place indicated by MH B.V The transfer of the ownership of the Products ordered by MH B.V. takes place at the time of the delivery of the Products to MH B.V. as stipulated in 7.2 of these general purchasing terms. 11/22

12 7. Deliveries 7.1 The delivery times fixed by MH B.V. in the order form are binding and cannot be modified without its express consent. The delivery date requested is the date of arrival of the Products on the premises of MH B.V. (or any other place indicated by MH B.V. in the order form) and not the date of shipping. The Supplier shall notify MH B.V. of the delivery at least 48 hours before the delivery to the place indicated on the order form. 7.2 The delivery of the Products is proven by the signature of a packing list and the shipping form by the authorised staff of MH B.V.. The delivery of the Products can be refused when the order is incomplete, when the Product is non-compliant or if the state of the packaging, of the pallet or of the container is deficient. 7.3 Since the delivery time is binding, in the event of incomplete or late delivery, MH B.V. reserves the right to cancel the remaining quantities to deliver after the delivery time stipulated, without prejudice to any late delivery penalty and without it being necessary to send any prior notice. In the event of late delivery penalties, Supplier can be held liable to forfeit an immediately payable penalty for the benefit of MH B.V. of 5% of the price of the corresponding order per business day late. The total amount of the penalty is at least 100, but shall not exceed 100% of the corresponding order. The penalty amount shall be automatically deducted from the tionals the right against the invoiced amount. In addition to the penalty, MH B.V. reserves the right to claim damages and to require the shipping of the Products by the quickest means at the Supplier s expense Any shipment of Products must be the subject of a detailed packing list referring to the order number of MH B.V. drawn up in triplicate (one copy attached to the product shipped, one copy sent by mail to MH B.V. and one copy remitted to the shipper). The size of a batch can vary according to the Product and method of production. If the same production batch is the subject of several deliveries, each delivery unit must bear the identification clearly of its being part of the batch produced. Similarly, the principle first produced, first delivered must be applied by the Supplier. 8. Quantity Any modification by the Supplier of the quantities of Products indicated on the order form of MH B.V. must be the subject of the written agreement of MH B.V.. In the absence of the written agreement, any modification of the quantities by the Supplier compared with the initial order can justify the termination of the order and/or the refusal of acceptance of the delivery by MH B.V.. 9. Compliance 9.1 The Products delivered by the Supplier must be of irreproachable quality and presentation, be adapted to the use for which they are sold, be free from any defects, comply in all points with the order, with applicable law and European regulations and standards in effect, both as regards quality, safety and consumer protection, composition and labelling. Every anomaly compared with these requirements applicable to the Product is an event of non-compliance. 9.2 In the event of a non-compliance recorded by MH B.V. either at the delivery of the Products or at the opening of the packages, Supplier can be held liable to forfeit an immediately payable penalty of 10% of the price of the corresponding order. These penalties are without prejudice to the consequences, notably damages claimed relating to the claims that would be made against MH B.V. because of this non-compliance of the Products. 12/22

13 9.3 In the event of non-compliance, within a period of one month from the receipt of the Products in question in its premises, MH B.V. shall have the choice between cancelling the order after having informed the Supplier thereof or of obtaining, at the expense of the Supplier, the immediate replacement of the non-compliant Products by Products that are identical or of better quality under the same price conditions and within a period of eight days from receipt of the claim. 9.4 The non-compliant Products refused by MH B.V. shall be kept in the state in which they are, at the disposal of the Supplier, which undertakes to remove them at its expense and risk from the premises of MH B.V. or any other place which shall be indicated to it by MH B.V., within a period of fifteen days from the notice sent by MH B.V.. Beyond this period, the non-compliant Products shall be destroyed at the Supplier s expense. 10. Quality and Traceability 10.1 The Supplier undertakes to deliver a Product in compliance with the expectations and specifications sent by MH B.V. If the Supplier is the manufacturer of the Products, the Supplier declares that it has all of the means necessary for the manufacturing of its Products. In any event, the Supplier, as a professional, undertakes to deliver the Products in compliance with the professional standards of its profession. To do so, it undertakes to make all the inspections and to take all the measures necessary for the obtaining of the level of quality required The Supplier declares that it is capable of finding in a reasonable time all of the data of its manufacturing process (raw materials included) important for the quality of the Product that it supplies to MH B.V.. It undertakes to notify MH B.V., as soon as it has a doubt about the quality of a batch delivered. The batch number and the order number are indispensable items of information for any communication about the traceability. 11. Liability 11.1 The Supplier is held liable for and undertakes to assume all of the direct and indirect financial consequences resulting from damage of any kind, direct or indirect, that the Products manufactured and/or delivered by it could cause to people or property, as well as for the withdrawal of the Products for any reason whatsoever The Supplier must certify that it has taken out an insurance policy with a first class insurance company covering the financial consequences of its third party and/or professional liability for the Products delivered to MH B.V. for sufficient amounts. MH B.V. shall have the possibility at any time to require the Supplier to provide an insurance certificate. 13/22

14 12. Confidentiality Business secrets, the methods and/or any technical and/or commercial information of one or the other party sent within the framework of an order are considered to be confidential information. Each of the parties shall respect the confidentiality of this information exchanged and shall not disclose it or make it available to third parties without having obtained the prior, written permission of the other party. Each of the parties shall comply with the obligations resulting from this confidentiality clause throughout the duration of the relations and as long as the confidential information shall not have fallen into the public domain legally. At the simple written request of one of the parties, the other party undertakes either to return any document to it containing the confidential information or to destroy it and provide a certificate of destruction, to be extent permitted under applicable law. A copy of these documents can in no event be kept, except as otherwise provided by applicable law. 13. Intellectual property 13.1 No right is transferred or granted to the Supplier to the trademarks of the products which MH B.V. distributes or for the items remitted by MH B.V. in performance of these general purchasing conditions apart from the right of use granted to the Supplier for the sole purposes and for the sole period of performance by the Supplier of its services. Any other use is subject to the prior permission of MH B.V Except in the event of a provision to the contrary in the order form, when intellectual property rights, of any kind whatsoever, attached to the Products that are the subject of the order are (i) either created or capable of being recognised for the first time at the time of the execution of the said order, (ii) or used exclusively by MH B.V. within the framework of the said order, the Supplier transfers to MH B.V., in consideration for the remuneration fixed under the specific purchasing conditions, as they are produced, all of the intellectual property rights attached to the Products concerned for the whole world and for the statutory period of protection, including all of the items prepared, directly or indirectly, by the Supplier during the term of these general purchasing conditions. The rights thus transferred include, in particular, the industrial property rights to any trademarks, inventions that are patentable or not, drawings and/or models that MH B.V. can freely use and protect in its name, notably by filings with the Offices concerned. The rights transferred include, moreover, the right of reproduction, representation, adaptation and modification, by any means and on any media, as well as the right of secondary and derived use of the goods and services and of all of the items specified above. 14/22

15 14. Guarantee 14.1 The Supplier guarantees that the Products delivered are not subject to any special charges, encumbrances, industrial or artistic property claim (patents, trademarks, drawings and models) and that the photographs of the Products can be reproduced on any media, including the Internet, except in the event of a decision to the contrary expressed by registered letter with acknowledgement of receipt The Supplier guarantees that on the date of signature of the order form, (i) it is the owner of all of the intellectual property rights transferred under these general purchasing conditions, which have not been the subject of any transfer or license, total or partial, in any way whatsoever, and (ii) that no litigation is pending as regards the said rights transferred. In the event where the Supplier should not be able to transfer or to obtain from a third party the transfer to MH B.V. of all of the intellectual property rights attached to the order, it must imperatively notify to MH B.V., before the acceptance of any order form, the scope and the limits of the intellectual property rights transferred. Whatever the case, the Supplier must obtain the prior, written agreement of MH B.V. to this (or these) restriction(s) on transfer before any commitment to produce. The possible negotiating of the transfer of rights of a third party to the Products that are the subject of the order shall take place by a separate deed drawn up in writing between the parties. The Supplier guarantees the Client against any legal actions, claims or proceedings caused by or that are the subject of the rights transferred under the terms of these general purchasing conditions. 15. Documents 15.1 In the event where the Supplier is the manufacturer of the Products, the Supplier shall provide, for information, the elements concerning its manufacturing and inspection process, and the composition of the products used in the making of the Products and necessary to obtain the quality of the Products ordered, with the exception of the information considered to be confidential or forming part of the know-how of the Supplier In the event where the Supplier, as a manufacturer, collaborates with MH B.V. in the creation of a new Product, technical documents may be created by the Supplier under the supervision of MH B.V.. The Supplier commits itself to the delivery date of these documents. This date shall be imperatively prior to that of the first delivery of Products, so that the documents can be validated by MH B.V. before the start of the manufacturing. 16. Sub-contracting 16.1 The Supplier undertakes to inform MH B.V. in the event of any sub-contracting The Supplier guarantees to MH B.V. the compliance by the sub-contractors with all of these general purchasing conditions and shall alone be responsible for the acts of its subcontractors. It undertakes to directly settle the possible disputes with the sub-contractors without making MH B.V. intervene and guarantees MH B.V. against any direct action of the sub-contractors against it The Supplier remains responsible for the execution of the whole order. 15/22

16 17. Payment 17.1 The price for the Products shall be set out in the Order, or if no price is quoted, the price set out in the Supplier s published price list in force at the order date In consideration of the supply of the Products by the Supplier, MH B.V. shall pay the invoiced amount within 30 days of the date of the Supplier invoice to bank account nominated by the Supplier in writing MH B.V. may set off any amount owing to it by the Supplier against any amount payable to the Supplier All payments are contingent upon the delivery of the Products confirming with the purchase order and to the satisfaction of MH B.V The Supplier shall invoice MH B.V. on or after the delivery of the Products. Each Supplier invoice shall include the relevant purchase order number and such supporting information required by MH B.V. to verify the accuracy of the invoice. 18. Termination Any breach by the Supplier of any commitment whatsoever within the framework of these general purchasing conditions can entail, without any formality other than a notice by registered letter with acknowledgement of receipt, the immediate and automatic termination of the current contractual relations subject to a notice period of thirty days, without prejudice to a possible right to compensation. 19. Notices Every notice that should be reciprocally made under these general purchasing conditions shall be actually and validly made by a simple registered letter with request for acknowledgement of receipt and in the event of an emergency proved by a fax or, in the event of interruption of the postal service, by any necessary means, with any times running either from the day of the delivery of the said letter or of its first presentation, with the statements of the Post providing proof, or from the day of the remittance of the notice delivered by another means. 20. Anti-Corruption The Supplier is aware of the obligation for MH B.V. to comply with anti-corruption rules and principles relevant to the contract parties and with acceptance of the purchase order, the Supplier agrees that it will not use money or other consideration paid by MH B.V. for unlawful purposes. Any such practice will constitute as a breach of contract and will be grounds for MH B.V. to terminate this contract immediately. 21. Contract - Essential Obligation The provisions of any other signed contract between parties, not including the Terms and Conditions of Supplier, shall prevail over any conflicting terms in these General Purchasing Conditions. Such conflict shall not affect the legality, validity or enforceability of the remaining parts of these General Purchasing Conditions. 16/22

17 22. Governing law.attribution of jurisdiction These General Purchasing Conditions, and all purchase orders, shall be exclusively governed by Dutch law. The settlement of any dispute that may arise between the Supplier and MH B.V. shall lie within the exclusive jurisdiction of the Court of Amsterdam, the Netherlands, even in the event of the introduction of third parties or of a plurality of defendants. 17/22

18 1. Editor Contact Moët Hennessy (Nederland) B.V. DIGITAL MARKETING & COMMUNICATIONS LEGAL TERMS The website (the Site ) is edited by Moët Hennessy Nederland BV share capital: ,02 registration number with Trade and Company Register of VAT number: NL B01 registered address: Oude utrechtseweg 22-24, 3743 KN Baarn Chief Editor: Bob Bron For any enquiry regarding the Site, please contact us by sending an to: 2. Hosting The Site is hosted by:dehostingfirma company name: dehostingfirma registered address: Visseringstraat 27, tel.: /22

19 TERMS & CONDITIONS OF USE The Site is edited by Moët Hennessy Nederland BV, a Dutch company with share capital of ,02 euros, having its registered address Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN Baarn, registered with the Trade and Company Register of , Any use of this Site by any person ( you or the user ) is governed by these terms & conditions of use (Terms & Conditions ). The purpose of these Terms & Conditions is to define the conditions of access, navigation and use of the Site. By accessing and using this Site, you accept without restriction to apply these Terms and Conditions as well as the provisions concerning the protection of personal data (read the Privacy & Cookies Policy). The Company may revise or update these Terms and Conditions and the Privacy & Cookies Policy at any time and without notice. It is your responsibility to re-read these Terms and Conditions and the Privacy & Cookies Policy on a regular basis. The Company provides this Site only for people who have reached the legal age to consume and/or purchase alcoholic beverages (whichever is the higher) in their country of residence and provided that the consumption and/or purchase of alcoholic beverages is legal. 1. NAVIGATION ON THE SITE 1.1 Access to the Site Necessary hardware and software to access Internet and this Site are under sole liability of the users. The Company reserves the right, in its absolute discretion, to suspend or terminate access or navigation to all or part of the Site and/or its content and/or the available services without prior notice and without entitling any user to claim any indemnity or compensation. It is forbidden to modify the software or any element of it or to use a modified version of the software, in order to obtain unauthorized access to the Site. 1.2 Links The Site may include links to other web sites or other internet sources. As the Company cannot control these web sites and external sources, the Company cannot be held responsible for the provision or display of these web sites and external sources, and may not be held liable for the content, advertising, products, services or any other material available on or from these web sites or external sources. Furthermore, the Company cannot be held responsible for any demonstrated or alleged harm or losses resulting from (directly or indirectly) or in relation to the use of, or the fact of having had confidence in, the content, goods or services available on these web sites or external sources. 19/22

20 1.3 User responsible behaviour Each user warrants: - to be of minimum age legally required to consume and/or purchase alcohol in accordance with the regulations of user s country of residence, - to use the Site for user s personal and lawful use only, excluding therefore any other commercial use without the prior written consent of the Company, - to provide, when relevant, personal data being true, up-to-date and accurate. When using the Site, users must behave responsibly, lawfully, with courtesy and respectful towards other users, the Company, its subsidiaries, affiliates and third parties. User must notably refrain from: - uploading, displaying, sending by or by any other mean any file containing viruses, codes, text files, software or similar items which could disrupt, interrupt, destroy, damage or limit functionalities of any software, hardware or telecommunication material, - disrupting or interrupting the Site, its servers or networks connected to the Site, or infringing the related requirements, procedures or rules, - infringing (including any attempt) the Site functioning, notably by exposing the Site to viruses, creating an overload of consultation of the Site or its servers, sending spams or overloading the Site messaging system, - consulting privileged or non public information or accessing a server or account for which the user is not expressly granted access to, - trying to assess or test the Site vulnerability, breaching security or authentication measures of the Site without the prior written consent of the Company, - conducting any illegal activity or any other activity likely to infringe rights of the Company, its subsidiaries, affiliates, providers (including technical providers and contractors), customers and third parties, as well as refrain from encouraging thirds to do so, - uploading, displaying, posting, sending by or by any other mean any unsolicited or non authorised commercial or promotional content, junk mails, spasm, chains or any other solicitation, - uploading, displaying, sending by or by any other mean any illegal, detrimental, defamatory, offensive, racist, vulgar, obscene, threatening, violent, against decency, infringing third parties rights, chocking or disparaging content or the like, - sending or forwarding by or by any other mean any content of the Site to people under the legal alcohol drinking and/or purchasing age in their country of residence. Each user must comply with any and all applicable regulations, laws and rules related to user s behaviour on the Internet and transmission of technical data. When relevant, the Company reserves the right in its absolute discretion to terminate or withdraw any user s access to the Site without notice in case of breach of the user s obligations under these Terms & Conditions, without prejudice to claim damages to such defaulting user. 1.4 User generated content (when applicable) Users are solely liable of any content they may post or upload onto the Site and the consequences of disclosing or broadcasting such content. The Company does not adhere or approve any content, opinion, suggestion or notice generated by users and the Company declines any and all responsibility and liability in respect of any such content. 20/22

21 However, the Company reserves the right, but not the obligation, to monitor use of the Site and to remove any content which, in its sole discretion, would breach these Terms & Conditions, may be offensive, illegal or otherwise objectionable in any way. User accepts that the Company may freely and peacefully use, at no cost and without any restriction, any content posted onto the Site. 2 PROTECTION OF THE SITE CONTENT The Site and each of its elements (including all text, images, web pages, sound, video, designs, trademarks, logos and other material on or accessible via the Site) as well as any software required to be used in relation to the former, data bases and newsletters (the Content ), may contain confidential information and information that is protected by intellectual property rights or other legislations. Unless otherwise expressly stated on the Site, the Company exclusively owns all intellectual property rights related to the Content and the Company does not grant any user with any license or other right other than a right to view the Site The reproduction of the Content (in whole or in part) of the Site is authorized for the sole purpose of information for a personal and private use. Any reproduction or use or other exploitation of Content for any other purposes (whatever the manner or the kind) is expressly prohibited. Users must not copy, modify, create derivative pieces of work, assemble, decompile, assign, sublicence or transfer in any way any content of the Site or any material (including software) related to the Site. 3 PERSONAL DATA The Company ensures the protection of personal information disclosed by users of the Site. The Company invites users to consult the Privacy & Cookies Policy which indicates the provisions implemented to guarantee the treatment of personal data. Collection, treatment, use, transmission, keeping and protection of users personal information are governed by the Privacy & Cookies Policy. 4 RESPONSIBILITY The Company endeavors to ensure as far as possible, that the information provided on this Site is correct and up-to-date. However, the Company can not guarantee the correctness, accuracy or exhaustiveness of the information provided on the Site. The Company allows free access to the Site and declines all responsibility and may not be held liable in any case: for any interruption in provision of the Site or services accessible via the Site, for the occurrence of bugs, viruses and similar technical issues adversely affecting your ability to access this Site, for any inaccuracy, isolated and unforeseen error or omission relating to information or Content available on the Site, for any damage resulting from a fraudulent intrusion by a third party, and more generally, for any direct or indirect or consequential harm, loss or damage, whatever the cause, origin, nature or consequences, which may occur as a result of any type of access to the Site or any inability to access it or the credit given to any piece of information coming directly or indirectly from the latter. 21/22

22 5 GOVERNING LAW AND JURISDICTION ATTRIBUTION These Terms & Conditions (and the Privacy & Cookies Policy) are governed by French law. Unless imperative legal provision to the contrary, users and the Company hereby irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Paris (France) any claim or matter arising under or in connection with the Content or use of the Site, including in case of guarantee, plurality of defendants or summary proceedings. 22/22

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden.

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl.

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. HONDA4.nl Verzenden & Retourneren (Dutch) Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. Shipping and Returns (English) This document

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de zelfstandige woonruimte, gelegen aan,,.

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de zelfstandige woonruimte, gelegen aan,,. Huurovereenkomst Ondergetekenden Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder verhuurder, en Contact-nummer Naam Geboortedatum BSN-nummer verder huurder, komen het volgende overeen 1. Huur en verhuur, het

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

1. INTRODUCTION INLEIDING

1. INTRODUCTION INLEIDING GENERAL CONDITIONS WTT ALGEMENE VOORWAARDEN WTT 1. INTRODUCTION INLEIDING 1.1. These are the general conditions of internetnerd group B.V. ( INNG ) for the use of INNG s webtexttool ( WTT ) trough the

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF DVD/Blu-Ray

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF DVD/Blu-Ray 1 Hartelijk dank voor uw aanschaf van de The Unknown Runner DVD/Blu-Ray (hierna: DVD/Blu-Ray) - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer: 51670534). Indien u de DVD/Blu-Ray aanschaft zijn hierop

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn. Disclaimer I Terms of Use 1) Akkoordverklaring Het openen en doorbladeren ( browsen ) van de website van HiP Consulting (de Onderneming ) of het gebruiken en/of

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen 0 1 Impact verandering bewerkstelligen 2 Triodos IM Duurzaam is meer dan groen Duurzaam financieren en beleggen is het geld van onze klanten zorgvuldig

Nadere informatie

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit CyberEdge AIG Europe Limited, Netherlands November 2015 Marnix de Kievit De risico s en de gevolgen 2 De risico s Opzet medewerkers Sabotage of fysieke diefstal Diefstal van gegevens Sturen van verkeerde

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

Privacy Statement recruitment

Privacy Statement recruitment ENGLISH Privacy Statement recruitment 1. General SABMiller plc respects your privacy. This policy outlines the type of information we may collect from our website and how we may use that information. We

Nadere informatie

General Terms and Conditions Warendorf

General Terms and Conditions Warendorf Description of the Warendorf partnership General Terms and Conditions Warendorf 1. Warendorf ('the Firm') is a partnership of private companies with limited liability. A list of partners will be provided

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Op alle overeenkomsten en offertes van Services bv - dan wel, indien en voor zover van toepassing, bv en/of Products bv - zijn de ICT~Office

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules )

Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules ) Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules ) Artikel 1 : Organisatie Article 1: Organisation Dit Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden (de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

QUICKPARTS STANDARD TERMS AND CONDITIONS. English

QUICKPARTS STANDARD TERMS AND CONDITIONS. English Nederlands Deze Standaardvoorwaarden van 3D Systems, Inc. vormen de Overeenkomst die uw gebruik regelt van de 3D Systems' Quickparts services die worden verstrekt via de website, te vinden op www.3dsystems.com/quickparts

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt.

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt. Algemene Voorwaarden De Boer Advies & Notariaat Artikel 1 1. De Boer Advies & Notariaat is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming, in overeenstemming met alle Nederlandse en notariële wet- en

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138 18 (2007) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 138 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS )

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GENERAL TERMS & CONDITIONS OF BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GELDEND VANAF 1 AUGUSTUS 2013 APPLICABLE FROM AUGUST 1ST 2013 1. Toepassingsgebied Scope 1.1.

Nadere informatie

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx BRE-JBZ From: Sent: To: Subject: Attachments: Kaai, Geran vrijdag 3 april 2015 16:00 Verweij, Ellen FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx From: [mailto

Nadere informatie

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES These General Terms and Conditions (the GTC ) shall apply to the supply of goods and services to Luxottica Belgium NV (hereinafter LUXOTTICA

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE English follows Dutch 1 Definities 1.1 Leverancier: leverancier van producten en/of diensten aan Stichting FOM.

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook.

Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES Onder 'verkoper' dient te worden verstaan Bedopmaat.nl te Tilburg. Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Op alle

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie