ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF DVD/Blu-Ray

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF DVD/Blu-Ray"

Transcriptie

1 1 Hartelijk dank voor uw aanschaf van de The Unknown Runner DVD/Blu-Ray (hierna: DVD/Blu-Ray) - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer: ). Indien u de DVD/Blu-Ray aanschaft zijn hierop de Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray van toepassing te vinden op pagina 1 t/m 4 van dit document. Wij wijzen u erop dat u wordt geacht de op u van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Door het plaatsen van een vinkje bij I agree with the terms & conditions voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan, geeft u aan de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF DVD/Blu-Ray 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden betreffende de aanschaf van de The Unknown Runner DVD/Blu-Ray (hierna: Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray ) zijn van toepassing indien U (hierna: de Koper) een of meerdere DVD/Blu-Ray(s) aanschaft via de website de website de website com of de website (hierna gezamenlijk aan te duiden als: de Websites) of via The Unknown Runner-app (hierna: de App). De Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray maken deel uit van de koopovereenkomst die tot stand komt bij de aanschaf van het DVD/Blu-Ray. De Algemene Voorwaarden worden aan de Koper op zodanige wijze ter beschikking gesteld, dat deze door hem/haar op een eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een gegevensdrager. 1.2 Ieder afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/ Blu-Ray bindt A COW SAYS MOO niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk en voor iedere transactie afzonderlijk vooraf schriftelijk is overeengekomen. 1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper wordt door A COW SAYS MOO uitdrukkelijk afgewezen. 1.4 A COW SAYS MOO behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen, indien en voor zover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt. De meest actuele tekst van de Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray is te raadplegen op de Websites. 1.5 Kennelijke verschrijvingen op de Websites en/of de App zijn niet bindend voor A COW SAYS MOO. 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 2.1 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ontvangst en aanvaarding door A COW SAYS MOO van het door de Koper op correcte wijze ingevulde bestelformulier en slechts indien de betaling zoals bedoeld in artikel 5 door A COW SAYS MOO is ontvangen. (A COW SAYS MOO aanvaardt de overeenkomst door toezending van een orderbevestiging aan de Koper). 2.2 Koper verklaart ten minste 18 jaar of ouder te zijn.

2 2 3. HERROEPING 3.1 Koper is gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de koop van een DVD/Blu-Ray binnen zeven (7) dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (waaronder (maar niet beperkt tot) per brief of ) herroepen. De termijn vangt aan nadat Koper de orderbevestiging van A COW SAYS MOO heeft ontvangen. De schriftelijke herroeping dient in ieder geval te bevatten: - uw naam; - adres; - de orderbevestiging; - de opmerking dat u de koopovereenkomst wilt ontbinden. 3.2 De herroeping dient te worden gestuurd aan A COW SAYS MOO, Duivendrechtsekade 83, 1096 AJ Amsterdam of per naar 3.3 Indien er sprake is van een rechtsgeldige herroeping zal A COW SAYS MOO binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke herroeping van Koper het aankoopbedrag terugbetalen aan Koper en zal Koper de DVD/Blu-Ray in goede staat retourneren aan A COW SAYS MOO. 4. PRIJZEN EN LEVERING 4.1 Alle op de Websites en/of in de App genoemde prijzen zijn weergegeven in Euro s en zijn inclusief BTW. De prijs van de DVD/Blu-Ray is inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 4.2 Levering geschiedt op het door de Koper op het bestelformulier aangegeven adres, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.3 Levering geschiedt op basis van de door Koper op het bestelformulier geselecteerde wijze van verzending. Koper heeft keuze tussen standaard verzending of een zogeheten track en trace verzending, waarbij de laatste keuze enkel mogelijk is binnen Europa. De keuze voor de wijze van verzending is onomkeerbaar. Indien de Koper kiest voor een track and trace verzending, terwijl het op het bestelformulier aangegeven adres zich buiten Europa bevindt, is A COW SAYS MOO gerechtigd de verzending op basis van de standaard verzending plaats te laten vinden, zonder dat A COW SAYS MOO daarover in contact met Koper hoeft te treden en/of tot restitutie van de teveel betaalde gelden hoeft over te gaan. 4.4 Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na de ontvangen betaling. Doch, indien de DVD/Blu-Ray niet op voorraad is, kan de levertijd maximaal vier (4) weken bedragen. 4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen de in het vorige lid genoemde termijn, is de Koper uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te annuleren en de hierop verrichte betalingen terug te vorderen nadat de Koper A COW SAYS MOO schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij A COW SAYS MOO alsnog een termijn van ten minste twee (2) weken wordt gegund om na te komen. 5. BETALING & EIGENDOMSOVERDRACHT 5.1 Betaling voor de DVD/Blu-Ray en de verzendkosten geschiedt door middel van vooruitbetaling via betalingsservice PayPal. Op deze betalingsservice zijn de voorwaarden van PayPal van toepassing, hiervoor wordt verwezen naar de website van PayPal: De verzendkosten zijn afhankelijk van de door de Koper gemaakte keuze betreffende de wijze van verzending als omschreven in artikel Pas wanneer de Koper zijn betalingsverplichting ter zake de DVD/Blu-Ray en de verzendkosten jegens A COW SAYS MOO volledig is nagekomen gaat het eigendom van de DVD/Blu-Ray over op de Koper. 6. NON-CONFORMITEIT 6.1 Direct na levering van de DVD/Blu-Ray dient de Koper de DVD/Blu-Ray op gebreken te controleren. Indien de geleverde DVD/Blu-Ray naar het oordeel van de Koper niet beantwoordt aan de overeenkomst dient de Koper hiervan ten spoedigste en in ieder geval binnen twee (2) maanden na de levering schriftelijk bij A COW SAYS MOO melding te maken. Daarbij moet de Koper nauwkeurig omschrijven wat de aard en de grond van het gebrek is. 6.2 Indien een gebrek is geconstateerd, het gebrek door A COW SAYS MOO is erkend en is voldaan aan

3 3 de vereisten zoals genoemd in lid 1 van dit artikel zal A COW SAYS MOO in overleg met Koper overgaan tot: a) Restitutie van het door Koper betaalde bedrag, of; b) Vervanging van de gebrekkige DVD/Blu-Ray voor een deugdelijk exemplaar. 6.3 Indien niet is voldaan aan de vereisten zoals genoemd in dit artikel vervalt het recht op restitutie en vervanging. 7. RISICO De DVD/Blu-Ray blijft voor risico van A COW SAYS MOO tot het tijdstip dat de DVD/Blu-Ray het vestigingsadres van A COW SAYS MOO heeft verlaten. 8. AANSPRAKELIJKHEID 8.1 A COW SAYS MOO aanvaardt geen aansprakelijkheid ten gevolge van (in)directe schade van Koper veroorzaakt door de onjuiste of ontijdige levering van de DVD/Blu-Ray, tenzij A COW SAYS MOO opzet of grove schuld kan worden verweten. 8.2 Aansprakelijkheid van A COW SAYS MOO is in ieder geval beperkt tot het door Koper betaalde bedrag voor de DVD/Blu-Ray en de verzending daarvan. 8.3 A COW SAYS MOO is nimmer aansprakelijk voor enige verdere schade, gevolgschade daaronder begrepen en A COW SAYS MOO is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook. 9. OVERMACHT 9.1 A COW SAYS MOO mag de levering van de DVD/Blu-Ray uitstellen, indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het haar onmogelijk maken lopende bestellingen tijdig uit te voeren. A COW SAYS MOO mag in dat geval de koopovereenkomst tevens geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder hiervoor een schadevergoeding te hoeven betalen aan de Koper. 9.2 Mocht de overmachtssituatie dermate lang duren dat de Koper redelijkerwijs geen nakoming meer van A COW SAYS MOO kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden. 10. INTELLECTUELE EIGENDOM 10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het aan Koper geleverde DVD/Blu-Ray berusten bij A COW SAYS MOO en/of haar licentiegevers Het is Koper expliciet niet toegestaan de DVD/Blu-Ray te verveelvoudigen en/of na te maken. 11. GESCHILLEN 11.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die tussen A COW SAYS MOO en de Koper ontstaan met betrekking tot de koopovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray, zullen uitsluitend worden berecht op grond van het Nederlands recht Voorgenoemde geschillen zullen - voor zover de Wet zulks toelaat - uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Amsterdam waarin A COW SAYS MOO gevestigd is. 12. (PARTIËLE) NIETIGHEID In het geval (een) artikel(en) van de Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige artikelen onverlet. Datum opstelling meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray : 28 August 2013

4 4 Thanks to your purchase of the The Unknown Runner DVD/Blu-Ray (hereafter: DVD/Blu-Ray) A COW SAYS MOO, based in Amsterdam, the Netherlands (registered in the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce with number ). In case you purchase the DVD/Blu-Ray, the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray are applicable. These Terms & Conditions can be found on page 1-5 of this document. We point out that you are to be deemed to read the terms & conditions that are applicable to you. By ticking the box I agree with the terms & conditions before the agreement is concluded, you declare that you have read the terms & conditions and that you accept them. Please note that this is a translation into English of the Dutch original version of the Terms & Conditions. In case of conflict between the English translation and the Dutch original version the Dutch version prevails. TERMS & CONDITIONS FOR PURCHASE OF DVD/Blu-Ray 1. APPLICABILITY TERMS & CONDITIONS 1.1 These general terms & conditions concerning the purchase of the The Unknown Runner DVD/Blu-Ray (hereafter: Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray are applicable when you (hereafter: the Customer) purchase one or more DVD/Blu-Ray(s) through the website the website the website or the website (hereafter to be mentioned together as: the Websites) or through The Unknown Runner-app (hereafter: the App). The Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray are a part of the contract of purchase that comes into effect by the purchase of the DVD/Blu-Ray. The Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray are made available to the Customer in such way that he/she can easily save the document on a data carrier. 1.2 Any derogations from and/or additions to the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray are not binding for A COW SAYS MOO, unless these derogations/ additions are explicitly agreed upon in writing and prior to any transaction. 1.3 A COW SAYS MOO explicitly excludes the applicability of any terms and conditions of the Customer. 1.4 A COW SAYS MOO reserves the right to alter and/or to supplement the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray at all times, in case altered circumstances justify such modification. The most up-to-date version of the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray can be found on the Websites. 1.5 Typos and/or spelling mistakes on the Websites and/or the App are not binding for A COW SAYS MOO. 2. CONCLUSION OF CONTRACT 2.1 The contract is concluded solely when A COW SAYS MOO receives and accepts the order form that is filled in correctly by the Customer and solely when the payment as referred to in provision 5 is received by A COW SAYS MOO. (A COW SAYS MOO accepts the contract by sending an order conformation to the Customer). 2.2 Customer declares to be 18 years of age or over. 3. REVOCATION 3.1 Customer is entitled to revoke the contract related to the purchase of the DVD/Blu-Ray within seven (7) days in writing. The term commences at the moment the Customer receives the order conformation of A COW SAYS MOO. The revocation needs to at least contain the following information: - your name; - your address; - the order conformation; - a statement that you wish to dissolve the contract. Stating of reasons is not necessary.

5 5 3.2 The revocation needs to be sent to A COW SAYS MOO, Duivendrechtsekade 83, 1096 AJ Amsterdam, the Netherlands or by to 3.3 In case of a legally valid revocation A COW SAYS MOO will refund the purchase price (excluding the postage costs) to the Customer within thirty (30) days after receipt of the revocation in writing. The Customer will return the DVD/Blu-Ray in perfect condition to A COW SAYS MOO. 4. PRICES AND DELIVERY 4.1 All prices mentioned on the Websites and/or the App are stated in euros and are including VAT. The price of the DVD/Blu-Ray including VAT and excluding postage costs. 4.2 Delivery will be made to the address that the Customer filled in on the order form, unless agreed upon otherwise in writing. 4.3 Delivery will take place in the way the Customer selected on the order form. The Customer has the choice between standard mail or a Track and trace - shipping. Please note that the Track and trace option is only possibly within Europe. The choice of shipment method is irreversible. In case the Customer chooses the Track and trace option even though the delivery address as filled in on the order form is outside of Europe, A COW SAYS MOO is entitled to use standard mail without having to contact the Customer and/or without refunding the access costs. 4.4 Delivery will take place as soon as possible after receipt of the purchase price and postage costs. However, in case the DVD/Blu-Ray is not in stock, the term of delivery can be a maximum of four (4) weeks. 4.5 When the delivery does not take place within the term as referred to in the previous paragraph, the Customer is solely entitled to cancel the order and reclaim the payment made after the Customer has given default to A COW SAYS MOO in writing in which A COW SAYS MOO is granted another term of at least two (2) weeks to fulfill. 5. PAYMENT AND TRANSER OF OWNERSHIP 5.1 Payment for the DVD/Blu-Ray and the postage costs will be made as payment in advance through payment service PayPal. On this payment service the terms and conditions of PayPal are applicable, these terms and conditions can be found on the website of PayPal: The postage costs depend on the shipping method as chosen by the Customer as referred to in provision The ownership of the DVD/Blu-Ray transfers from A COW SAYS MOO to the Customer not until after the Customer has fulfilled his full payment obligations for the purchase and shipping of the DVD/Blu-Ray. 6. NON-CONFORMITY 6.1 Immediately after delivery the Customer needs to check the DVD/Blu-Ray for observable defects. In case the DVD/Blu-Ray in opinion of the Customer does not conform to the contract, the Customer needs to inform A COW SAYS MOO in writing about the defect as soon as possible and no later than within two (2) months after delivery. The Customer needs to give a detailed description of the nature and grounds of the defect. 6.2 In case a defect is established, the defect is acknowledged by A COW SAYS MOO and the requirements as set out in the previous paragraph are fulfilled, A COW SAYS MOO will after consultation with Customer - decide to: a) Refund the paid purchase price, or; b) Replace the defective DVD/Blu-Ray with another DVD/Blu-Ray; 6.3 When the requirements of this provision are not fulfilled the right for refunds and replacement is lapsed. 7. RISKS A COW SAYS MOO carries the risk for the DVD/Blu-Ray until the moment that the DVD/Blu-Ray has left the place of business of A COW SAYS MOO.

6 6 8. LIABILITY 8.1 A COW SAYS MOO accepts no liability as a result of (in)direct damages of the Customer caused by the inaccurate or untimely delivery of the DVD/Blu-Ray, unless A COW SAYS MOO can be blamed gross negligence or intention. 8.2 The liability of A COW SAYS MOO is at all times limited to the purchase price of the DVD/Blu-Ray and transport costs as paid by the Customer. 8.3 A COW SAYS MOO is never liable for any further damages, including consequential damages. A COW SAYS MOO is therefore not obliged to pay any trade loss, loss of profits, damages resulting from personal accidents, damages arising from claims of third parties and/or any other (in)direct damages whatsoever. 9. FORCE MAJEURE 9.1 A COW SAYS MOO can delay the delivery of the DVD/Blu-Ray in case of unforeseen circumstances or events that make it impossible to carry out the current orders on time. In such a case A COW SAYS MOO is permitted to dissolve the agreement partially or entirely without judicial intervention or without the need to pay damages. 9.2 In case the force majeure takes so long that the Customer cannot in reason ask A COW SAYS MOO for fulfillment, both parties can dissolve the agreement without judicial intervention by sending a written statement for dissolution of the agreement for the future. 10. INTELLECTUAL PROPERTY 10.1 All intellectual property rights on the DVD/Blu-Ray as purchased by and delivered to the Customer shall remain vested by A COW SAYS MOO and/or its licensors The Customer is explicitly prohibited to reproduce and/or copy the DVD/Blu-Ray. 11. DISPUTE SETTLEMENT 11.1 All disputes, including disputes that are considered as such by just one of the parties, which arise between A COW SAYS MOO and the Customer in regard to the agreement and/or the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray will be governed solely by Dutch law Above-mentioned disputes will within the limits set by the law be handled by the court in the district of Amsterdam, the Netherlands in which A COW SAYS MOO is domiciled In case of any discrepancies and/or differences between the Dutch and English version of the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray, the Dutch version of the Terms & Conditions by purchase DVD/ Blu-Rayprevails ( Algemene voorwaarden bij aanschaf DVD/Blu-Ray ). 12. (PARTIAL) NULLITY If one or more provision(s) of the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray prove to be entirely or partially void, this will not effect the validity of the other provision set out in these Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray. Date most up-to-date version of the Terms & Conditions for purchase of DVD/Blu-Ray: August 28th 2013.

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF T-SHIRT

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANSCHAF T-SHIRT 1 Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer:

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl.

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. HONDA4.nl Verzenden & Retourneren (Dutch) Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. Shipping and Returns (English) This document

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden.

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 drievrienden Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

g) Training T&C: these terms and conditions g) Trainingsvoorwaarden: deze voorwaarden. 2. Offer and agreement 2. Aanbieding en overeenkomst

g) Training T&C: these terms and conditions g) Trainingsvoorwaarden: deze voorwaarden. 2. Offer and agreement 2. Aanbieding en overeenkomst Training Terms and Conditions Exact Trainingsvoorwaarden Exact 1. Definitions 1. Definities a) Application form: the (electronic) form with which the Participant enters into an agreement with Exact regarding

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

For English see below. Algemene Voorwaarden

For English see below. Algemene Voorwaarden For English see below Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Artikel 1. Definities Onder wederpartij Video4commerce B.V. wordt verstaan : De onderneming Video4commerce B.V. waarmee de individuele overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v12

Algemene voorwaarden - v12 Algemene voorwaarden - v12 kaartfanaat 21-08-2014 Algemene voorwaarden en Disclaimer: Nederlands, zie onderaan Content: Article 1 - Identity of the company Article 2 - Right of withdrawal Article 3 - Costs

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 notoys-sustainable-toys-made-in-amsterdam 10-03-2015 General Terms and Conditions For (web) sales and delivery of NOtoys to consumers and professionals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Van: Dutch Team Distribution B.V., statutair gevestigd te Den Haag. Kantoorhoudende Elbe 8-10, 2491 BS Den Haag, hierna te noemen Dutch Team, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE ALGEMENE INKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE English follows Dutch 1 Definities 1.1 Leverancier: leverancier van producten en/of diensten aan Stichting FOM.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules )

Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules ) Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules ) Artikel 1 : Organisatie Article 1: Organisation Dit Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden (de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89 7 (2008) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 89 A. TITEL Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Somalië betreffende

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie