Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs wordt vastgesteld op het moment van het plaatsen van de opdracht, en bevestigd in de opdrachtbevestiging. 2 Een order kan niet door koper worden geannuleerd, tenzij met schriftelijke toestemming van A-B-T bv. In het geval dat een annulering door A-B-T bv wordt geaccepteerd, zal A-B-T bv koper een annuleringstoeslag in rekening brengen die minstens gelijk is aan de door A-B-T bv gemaakte kosten, inclusief de kosten ten gevolge van de door A-B-T bv aan deze order bestede tijd, maar deze annuleringstoeslag mag de overeengekomen totale verkoopprijs van de gehele order niet overschrijden. 3 A-B-T bv zal al het mogelijke doen om levering zoals in offerte aangeboden, en in opdrachtbevestiging vermelde periode te realiseren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch met boetes worden belast, indien levering niet binnen genoemde leveringstermijn is geschied. 4 Tenzij anders is vermeld wordt het risico van het transport van de bestelde materialen door A-B-T bv gedragen. Deze aansprakelijkheid van vermiste goederen, of beschadigd ontvangen van materiaal houdt op te bestaan 10 dagen na datum van onze factuur, tenzij koper A-B-T bv en de transporteur binnen deze periode schriftelijk over vermissing of beschadiging heeft geïnformeerd. 5 Onder geen enkele omstandigheid mogen goederen aan A-B-T bv worden geretourneerd, tenzij A- B-T bv hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 6A Indien bij ontvangst van de goederen het materiaal niet voldoet aan de aangeboden specificaties dan dient koper A-B-T bv dit schriftelijk mee te delen en wel binnen een periode van 10 werkdagen na ontvangst van die goederen. 6B Op de door A-B-T bv geleverde materialen heeft koper één jaar garantie. Bij optreden van een defect binnen deze periode of bij afkeuring tijdens ingangscontrole moet koper A-B-T bv schriftelijk hieromtrent informeren met vermelding van de geconstateerde afwijkingen, waarop A- B-T bv koper haar beslissing ten aanzien van garantie en afwikkeling daarvan binnen 10 dagen na ontvangst van kopers schrijven zal mededelen.

2 6C Behoudens A-B-T bv s garantieverplichting conform het voorgaand lid is A-B-T bv nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. Elke aansprakelijkheid, waaronder begrepen die voor vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect door de koper of derden geleden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De koper is verplicht A-B-T bv te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke voor A-B-T bv mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op A-B-T bv ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor A-B-T bv ingevolge deze voorwaarden tegenover de koper niet aansprakelijk is. 7 De prijzen in de orderbevestiging zijn vast, met in achtneming van bovenvermeld punt 1, maar A-B- T bv houdt zich het recht voor om deze order niet, of slechts gedeeltelijk uit te voeren indien factoren buiten haar invloedssfeer prijsaanpassing wenselijk zouden maken. 8 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook indien goederen op afroep of in gedeelten worden geleverd, en van elke levering een factuur wordt gezonden. Indien het verschuldigde niet op de vervaldatum is voldaan is de koper in gebreke door het enkel verlopen van die termijn, en daardoor vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan tot aan de dag van betaling. 9 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die A-B-T bv maakt om ingeval koper in gebreke blijkt binnen de vastgestelde termijn te betalen, hetgeen hij aan A-B-T bv verschuldigd is, komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag tot EUR 2.500,00 en minimaal 10 % van het verschuldigde bedrag daarboven, zulks met een minimum van EUR 100,00. Ingeval A-B-T bv het faillissement van koper aanvraagt is deze gehouden om bij betaling van hoofdsom, rente en incassokosten, tevens de kosten der faillissementsaanvraag aan A-B-T bv te voldoen. 10 De geleverde goederen blijven eigendom van A-B-T bv totdat de koper, al hetgeen hij op grond van de met A-B-T bv gesloten overeenkomst aan haar verschuldigd is, volledig heeft betaald. A-B-T bv heeft het recht bij niet betaling binnen de gestelde termijn, hetzij de gesloten koopovereenkomst ontbonden te verklaren, voor zover de geleverde goederen door koper niet zijn betaald, onverminderd haar recht op schadevergoeding ingevolge deze verkoopvoorwaarden en de wet, hetzij betaling te vorderen van de geleverde en nog te leveren goederen, van deze laatste alvorens deze uit te leveren. 11 Voor de reeds gegeven orders gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de order schriftelijk door A-B-T bv werd bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

3 12 Op deze overeenkomst, en de overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands recht geldend voor het rijk in Europa van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 13 Alle overeenkomsten worden geacht in Tilburg tot stand te zijn gekomen. 14 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 september 2010, en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

4 General conditions of delivery and terms of payment 1 The prices may be based on the exchange rate of a currency. This is mentioned, if applicable, in the quotation. The final price will be fixed on the date of order, and confirmed in the order acknowledgement. 2 An order cannot be cancelled by the buyer other than with permission in writing from A-B-T bv In the event of a cancellation being accepted, a cancellation fee is charged to the buyer, which is at least equal to the costs incurred by A-B-T bv resulting from the time devoted to this order, but this cancellation fee may not exceed the total selling price of the whole order. 3 A-B-T bv shall attempt to effect delivery within the offered delivery time in the quotation and the confirmed delivery time in the order acknowledgement, but cannot be held liable nor be charged any penalties if delivery has not been effected within said delivery term. 4 Unless otherwise stated, the carriage risk of the ordered materials shall be borne by A-B-T bv. The liability for missing goods or materials received in a damaged condition ceases 10 days after the date of our invoice unless the buyer has informed A-B-T bv and the carrier in writing about the loss or damage, within this period of 10 days. 5 Under no circumstances whatever goods may be returned to A-B-T bv unless A-B-T bv has given the buyer permission for this in writing. 6A If, upon receipt of the goods, the material does not comply with the tendered specifications then the buyer is required to inform A-B-T bv of this in writing within a period of 10 working days on receipt of such goods. 6B On materials supplied by A-B-T bv the buyer has a guarantee of one year in the case of a defect occurring within this period, or in the case of rejection at the receiving inspection. The buyer must inform A-B-T bv of this in writing stating the irregularities which have been found, upon which A- B-T bv shall inform the buyer of its decision in respect of guarantee and settlement thereof within 10 days on receipt of the buyer's notification. 6C Except for A-B-T bv s guarantee obligation as set out in the foregoing sub-paragraph, A-B-T bv is never liable for any damage of any description whatsoever. All liability, including that of reimbursement of costs, damages and interests on account of personal accidents, damage to movables or immovables, or injury to the company business and consequential loss, either direct or indirect, sustained by the buyer or third parties, is expressly excluded. The buyer is obliged to hold A-B-T bv harmless and to indemnify A-B-T bv for all costs, damages and interests which might arise for A-B-T bv as a result of claims of third parties on A-B-T bv in respect of occurrences, deeds or omissions for which A-B-T bv, pursuant to these conditions, is not liable towards the buyer.

5 7 The prices in the order confirmation are fixed, subject to the above mentioned paragraph 1, but A- B-T bv retains the right of non-fulfilment or only part fulfilment of this order, if factors outside its control should make price adjustment expedient. 8 Payment should be effected within 30 days of the invoice date without any discount or set-off of any kind whatsoever, unless agreed otherwise in writing. This also applies in the case that goods are delivered against call-off or in part deliveries, and an invoice is sent for each shipment. If the sum owing is not paid on the due date, the buyer is then in default by the simple expiration of this term, and therefore owes A-B-T bv from the date that payment was due an interest of 1 % per month or part thereof up to the day of payment. 9 All costs, both judicial and extra-judicial, incurred by A-B-T bv in the event that a buyer fails to pay within the specified term the amount owing to A-B-T bv, are chargeable to the buyer. The extrajudicial costs are at least 15 % of the sum owing up to EUR 2.500,00 and at least 10 % of the sum owing in excess thereof, the latter with a minimum of EUR 100,00. If A-B-T bv should petition for the bankruptcy of the buyer than the latter is obliged in addition to payment of the principal, interest and collecting charges, also to pay to A-B-T bv the costs of the bankruptcy petition. 10 The delivered goods remain the property of A-B-T bv until such time as the buyer has fully paid everything owing to A-B-T bv under the terms of the contract concluded with A-B-T bv. In the case of non-payment within the specified term, A-B-T bv has the right to either declare the purchasing contract cancelled in so far as the delivered goods have not been paid for by the buyer and without prejudice to A-B-T bv's right to compensation pursuant to these conditions of sale and the law, or to demand payment for the delivered and still to be delivered goods from the buyer before making further delivery. 11 For the orders already given, the conditions which were in force on the day that the order was confirmed by A-B-T bv in writing shall apply unless agreed otherwise. 12 Netherland s Law as prevailing for the kingdom of The Netherlands in Europe, to the exclusion of all others, is applicable to this contract and contracts resulting therefrom. All disputes shall be settled by the competent Dutch courts. 13 All contracts are deemed to have been concluded at Tilburg, The Netherlands. 14 These general conditions of delivery and terms of payment become operative with effect from September 1, 2010, and are lodged at the Chamber of Commerce at Tilburg.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst De algemene voorwaarden van MIJNVORM zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten, opdrachten en leveringen van MIJNVORM. I. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F Algemene inkoopvoorwaarden van EEN ANDER BUREAU v.o.f. De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.eenanderbureau.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. Zij zijn tevens te vinden op de website: www.arsaequi.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A Vijftiende uitgave Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Algemene leveringsvoorwaarden Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Blauw B.V. verder te noemen Blauw. 1. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken met

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Schuuring Auto s en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie