Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij"

Transcriptie

1 Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij

2 Inhoudstafel WOORD VOORAF UITDAGINGEN VOOR JAARPLANNING... 7 SOD 1: De VLM meet en evalueert de omgevingskwaliteit... 9 SOD 2: De VLM is de motor van het Vlaams Plattelandsbeleid... 9 SOD 3: De VLM optimaliseert instrumenten met het oog op een slagkrachtige realisatie op terrein SOD 4: De VLM ondersteunt het uitwerken van het mestbeleid SOD 5: De VLM zet gebiedsgericht projecten op om de omgevingskwaliteit te verbeteren SOD 6: De VLM ondersteunt partners bij het realiseren van het Vlaams beleid SOD 7: De VLM stimuleert land- en tuinbouwers om duurzaam te werken SOD 8: De VLM dringt de verontreiniging van bodem en water door nutriënten terug SOD 9: De VLM verhoogt de maturiteit van de eigen organisatie SOD 10: De VLM realiseert meetbare efficiëntiewinsten SOD 11: De werking van de VLM wordt duurzamer PERSONELE VEREISTEN FINANCIËLE VEREISTEN JOP /51

3 WOORD VOORAF De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een extern verzelfstandigd agentschap dat werd opgericht bij decreet van 21 december 1988, laatst grondig gewijzigd bij decreet van 7 mei De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en investeert in de verbetering van de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied. De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VLM werd op 19 september 2011 principieel goedgekeurd. Daarin werden de beleidsdoelstellingen vertaald in een aantal strategische doelstellingen. De klemtoon van onze strategische doelstellingen ligt op het verbeteren van de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied. Daarbij wordt maximaal rekening gehouden met de behoeften van de mensen uit het gebied. De VLM zet in op een goede waterkwaliteit, op de instandhoudingsdoelstellingen voor bedreigde planten- en diersoorten, op een goede bodembescherming, op het stimuleren van de lokale economie en tenslotte op het realiseren van het plattelandsbeleid. De VLM wil de motor van het plattelandsbeleid zijn. Daarvoor luisteren we naar de wensen van onze klanten en belanghebbenden en bieden we hen maatwerk aan. Als organisatie willen we een voorbeeld van slagkracht, duurzaamheid en innovatie zijn. We zetten daarvoor onze kennis en kunde in en streven er continu naar de bestaande regelgeving en onze instrumenten te verbeteren. De VLM-missie wordt kort samengevat als Samen investeren in de omgevingskwaliteit op het platteland en in de stadsrand. Dit jaarondernemingsplan bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft kort de uitdagingen weer waarvoor de VLM in 2013 staat. Het tweede deel vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst in jaardoelstellingen. Het derde deel beschrijft de vereiste personele middelen om de kerntaken en doelstellingen waar te kunnen maken. Het vierde deel tenslotte beschrijft de vereiste financiële middelen om de kerntaken en doelstellingen waar te kunnen maken. Toon Denys Gedelegeerd bestuurder Karel Vlassak Voorzitter Raad van Bestuur JOP /51

4 1. UITDAGINGEN VOOR 2013 De VLM staat in 2013 voor een aantal belangrijke uitdagingen. We gaan hier kort op in. De Vlaamse regering keurde een Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid goed om de werking van de overheid efficiënter en effectiever te maken. Tegen 2015 moet het aantal personeelsleden (VTE) dat managementondersteuning biedt, substantieel zijn afgenomen. In 2013 werkt de VLM verder aan dit project. In 2013 voert de VLM haar reorganisatieproject SCOOP 2.0 (het Structuur, Cultuur en OrganisatieOntwikkelingsproject 2.0) verder uit. Hierbij wordt er ingezet op het behalen van verdere efficiëntiewinsten door procesoptimalisatie, met in 2013 een focus op de processen van de Mestbank, beheerovereenkomsten en de ondersteunende processen, en een verdere professionalisering van de VLM-medewerkers op het vlak van leidinggeven, projectleiding en inhoudelijke expertise. De continuïteit van onze dienstverlening verzekeren voor onze belanghebbenden en interne klanten staat hierbij centraal. Door het blijven verhogen van onze effectiviteit ondervangt de VLM haar verder verminderd personeelsbestand. Aan de drie nog openstaande aanbevelingen van IAVA (Interne Audit Vlaamse Administratie) wordt in 2013 verder gewerkt. Ook aan de andere thema s van organisatiebeheersing die al een voldoende hoog maturiteitsniveau hebben, wordt in 2013 blijvend gewerkt om het maturiteitsniveau van de organisatie verder te verhogen. De verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening zowel intern als extern en de daaraan gekoppelde administratieve vereenvoudiging is in 2013 een andere prioriteit: o.a. door het aanbieden van gepersonaliseerde informatie via de e-loketten en het vernieuwen van de portaalsite investeert de VLM verder in haar klantgerichtheid. Via andere ICT-investeringen vb. de introductie van audio- en videoconferenties in het kader van het Nieuwe werken, worden interne efficiëntiewinsten mede gerealiseerd. In 2015 moet het nieuwe MestActiePlan (MAP 5) ingang vinden. Om die doelstelling te kunnen bereiken, wordt in 2013 gestart met de voorbereidingen van een nieuw MAP. Op korte termijn hoort de realisatie van een gecoördineerde wetgeving inzake het mestbeleid tot een van de prioriteiten voor In uitvoering van MAP 4 wordt verder gewerkt aan de vereenvoudiging van de wetgeving en de verhoging van de klantgerichtheid. In uitvoering van de nieuwe organisatiestructuur SCOOP 2.0, waarbij mestbeleid en bedrijfsadvies gescheiden werden van mestbeheer en toezicht, zal gericht ingezet worden op advies en sensibilisering van de landbouwers voor een duurzaam mestgebruik. Dat gebeurt door een interne afstemming tussen de verschillende diensten, maar ook met het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB) dat met de VLM een afsprakennota heeft opgemaakt om complementair in te zetten op dergelijk advies en sensibilisering. De VLM ondersteunt zo ten volle de JOP /51

5 oproep van de middenveldorganisaties aan de land- en tuinbouwers om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen inzake oordeelkundige bemesting en het duurzaam afzetten van het overschot aan nutriënten via mestverwerking en export. Ondersteunend hieraan, wil de Mestbank haar taken in verband met het mestbeheer en toezicht optimaal richten op het in kaart brengen van de effectieve nutriëntenstromen. Dit is nodig om manifeste fraude of milieurelevante inbreuken te voorkomen of waar nodig gepast te sanctioneren. Om de focus te kunnen verleggen van hoofdzakelijk administratieve controle naar gerichte waarschuwings- en controle acties op het terrein, wordt maximaal ingezet op digitale gegevensstromen en -uitwisselingen teneinde relevante risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Het boete- en sanctioneringssysteem wordt herzien en een strikte functiescheiding tussen initiële dossierbehandeling en bezwaarbehandeling wordt doorgevoerd. Voorafgaand aan de boeteoplegging wat betreft de mestbalans, krijgen de land- en tuinbouwers de kans om hun dossiers administratief na te kijken en waar mogelijk in orde te brengen. De Mestbank hanteert hierbij een oplossingsgerichte houding voor bedrijven waarvoor geen indicaties bestaan dat ze een milieuovertreding begaan. Het systeem van intentieverklaring tot boeteoplegging wordt gaandeweg uitgediept, geëvalueerd en uitgebreid naar andere boetes. De nitraatresidumetingen en de waterkwaliteitsmetingen (MAP-meetpunten) zijn de praktijktest voor de resultaten op het terrein. De Mestbank wil partner van de sector zijn om samen de gestelde doelen te halen. Op 1 januari 2013 heeft de VLM meer dan nieuwe beheerovereenkomsten met landbouwers gesloten, vooral met het oog op de verbetering van de waterkwaliteit, de bescherming van de bodem, de verhoging van (agro)biodiversiteit en van de omgevingskwaliteit in het algemeen. De belangrijkste uitdaging voor 2013 wordt de voorbereiding van het luik agromilieumaatregelen in het volgende Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Verder zal in 2013 de klemtoon gelegd worden op de begeleiding van landbouwers met lopende beheerovereenkomsten, zodat die optimaal kunnen bijdragen tot de realisatie van de natuur- en milieudoelstellingen. Enerzijds staat 2013 voor het plattelandsbeleid in het teken van de voorbereiding van het gebiedsgerichte luik van het volgende PDPO III. Een krimpend Europees budget zal nog meer nopen tot een selectieve set van maatregelen in een geografisch goed afgebakend gebied, waar de middelen maximaal renderen. Anderzijds staat de adviesverlening en goedkeuring van het actieprogramma voor plattelandsbeleid op de agenda. Indien de financiële middelen op de begroting beschikbaar worden, wordt het plattelandsfonds geoperationaliseerd in De bestuurskrachtmonitor zal ingezet worden in meer dan 30 gemeenten zodat die ondersteund worden tijdens de volgende bestuursperiode. Een hele waaier aan projectoproepen voor volkstuinen, buurtwinkels, zorgnetwerken en quick wins zal worden gelanceerd. JOP /51

6 Nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor de inrichting en het beheer van de open ruimte worden verkend, zowel in Vlaanderen als internationaal. In dat opzicht zal de VLM bijdragen aan de standpuntbepalingen rond het nieuwe EU-beleid (plattelandsontwikkeling, regionaal beleid, ). Thema s zoals de specifieke verstedelijkingsproblematiek van de open ruimte in Vlaanderen zullen hierbij aan bod komen. Een belangrijke uitdaging voor 2013 wordt het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de belangrijkste stakeholders. Zo plannen we een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos (met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen), met de dienst vastgoedakten (in voorbereiding van de regionalisering van de aankoopcomité s in het kader van de staatshervorming), de Vlaamse Milieumaatschappij (met het oog op een snelle grondverwerving in knelpuntgebieden voor wateroverlast) en Landelijk Vlaanderen (met het oog op inschakelen van eigenaars in het realiseren van gebiedsdoelstellingen). Lopende EU-projecten en enkele nieuwe, gericht gekozen EU-projectvoorstellen ter ondersteuning van de reguliere werking, verdienen onze prioritaire aandacht. In het kader van de projectrealisatie staan in 2013 een aantal belangrijke projecten op het programma. Er wordt voor circa 15 miljoen EUR geïnvesteerd in de verbetering van de omgevingskwaliteit binnen ruilverkavelings-, landinrichtings- en natuurinrichtingsprojecten. De voorziene instelling van 5 nieuwe projecten en de goedkeuring van 12 nieuwe plannen zullen garant staan voor de uitvoering op het terrein gedurende de volgende jaren. We oriënteren de aanpak van onze inrichtingsprojecten in functie van de wijzigende context van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (onder meer vergroening). Binnen de vlaggenschipprojecten (Brugse Veldzone, Gentse kanaalzone, Vlaamse Rand, De Merode, De Wijers) werken we verder bottom-up aan gebiedsontwikkelingsplannen. Daarbij worden heel wat realisaties op het terrein voorzien door de gecombineerde inzet van ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting, lokale grondenbanken, beheerovereenkomsten, Europese projecten, partnerovereenkomsten,. Draagvlakverbreding en participatie van lokale actoren staan hierbij centraal. We zetten verder in op de uitvoering van het door de Vlaamse regering besliste open ruimte beleid ter ondersteuning van VSGB Vlaamse Rand, onder meer door middel van een rollend fonds voor grondaankopen. Het rollend fonds van de Vlaamse Grondenbank wordt verder operationeel gemaakt onder meer in de Vlaamse Rand en in de Liereman. We staan in voor de uitvoering van de flankerende maatregelen voor open-ruimte-gebruikers en functies in het kader van Sigma, Zeebrugge, de Gentse Kanaalzone, Linker- en Rechterscheldeoever, de A11 en rivierherstel Leie. Onder meer in functie van de grondmobiliteit voor bovenstaande JOP /51

7 projecten, voorzien we voor circa 15 miljoen EUR aan grondaankopen in 31 lopende lokale grondenbanken. Er worden 3 nieuwe lokale grondenbanken opgericht. In 2013 zullen we, op vraag van de Vlaamse regering en de Minister, een aantal gebiedsprocessen in de open ruimte ondersteunen met het oog op het bieden van concrete oplossingen op terrein (de Liereman, de Uitkerkse Polder, de Blankaart, de Moervaart, Schelde-Leie, Scheldelandschapspark, de grove groententeelt in Noordoost-Limburg, ). Afhankelijk van de politieke besluitvorming rond het decreet landinrichting, wil de VLM de uitvoeringsbesluiten die het decreet operationeel moeten maken, tegen half 2013 voorbereid hebben. 2. JAARPLANNING In dit hoofdstuk geven we de jaarplanning voor 2013 weer. In de beheersovereenkomst staat per strategische organisatiedoelstelling (SOD) en operationele organisatiedoelstelling (OOD) aangegeven welke beleidsdoelstellingen zij helpen realiseren. Het meerjarenplan van de VLM geeft aan welke resultaten we in de loop van de beheersovereenkomst moeten behalen om stapsgewijs de operationele organisatiedoelstellingen en dus ook de beleidsdoelstellingen waar te maken. De resultaten die we in 2013 moeten behalen, zijn opgenomen in deze jaarplanning onder de vorm van jaardoelstellingen met heldere indicatoren en prestatienormen. Op die manier verkrijgen we een overzichtelijke doelstellingencascade die vertrekt bij de beleidsdoelstellingen en uitkomt bij de operationele werking van de VLM. De prestatienorm van de jaardoelstellingen is afgestemd op de beschikbare personele en financiële middelen. Voor een meer uitgebreide analyse verwijzen we naar de volgende hoofdstukken. Onderstaande tabellen geven per strategische organisatiedoelstelling (SOD) de doelstellingencascade voor 2013 weer. Telkens hiermee uitvoering wordt gegeven aan een sleutelproject uit Vlaanderen in Actie (ViA), is dit aangeduid met het ViA-logo. Als bijlage is een overzicht opgenomen van alle projecten waaraan in 2013 wordt gewerkt. Voor het eerst deed de VLM ook een structurele risicoanalyse op haar jaardoelstellingen. In de risicoanalyse werd er gefocust op zeven risicotypes: financieel, juridisch, maatschappelijk, politiek, kwaliteit van de dienstverlening, HRM en ICT. Voor elk risico werd het brutorisico bepaald. Het brutorisco bestaat uit de kans dat het risico zich voordoet en de impact op de organisatie moest het risico zich effectief voordoen. Het resultaat is een score op 5. JOP /51

8 Bij elke strategische doelstelling staan de voornaamste externe risico s vermeld, i.e. de risico s met een brutorisico van minstens 4, en de beheersmaatregelen die genomen worden om het risico te voorkomen, detecteren, beperken, corrigeren of accepteren. In de eerste kolom risico staat beschreven welke situatie zich zou kunnen voordoen die het behalen van de doelstelling verhinderd of bemoeilijkt. In de tweede kolom risicotype werd de risico-situatie vertaald naar een financieel, juridisch, maatschappelijk, politiek, dienstverlenings-, HRM of ICT-risico. Wat betreft de interne risico s is het een belangrijke vaststelling dat door het niet vervangingsbeleid verschillende cruciale competenties quasi uniek geworden zijn in de VLM. Dit brengt de realisatie van de doelstellingen en de ontwikkeling en onderhoud van ICT-systemen in gevaar indien een functiehouder voor een lange(re) periode afwezig zou zijn of de VLM zou verlaten. Het verder digitaliseren van de processen is echter een belangrijk middel om de efficiëntie en effectiviteit van de werking te verhogen. JOP /51

9 SOD 1: De VLM meet en evalueert de omgevingskwaliteit Aan deze doelstelling wordt in 2013 verder gewerkt. Het eindresultaat is gepland in Deze SOD zal dan ook opgenomen worden in het JOP SOD 2: De VLM is de motor van het Vlaams Plattelandsbeleid OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 2.1 Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) is een gevraagd en gebruikt instrument van de Vlaamse overheid voor de beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende beleidsondersteuning van het Vlaams plattelandsbeleid. Beleidsadviezen zijn behandeld door het IPO of door het onderzoeksplatform. Aantal 2 OOD 2.2 De VLM ontwikkelt een duidelijke beleidsvisie op het Vlaams platteland vanuit een heldere omschrijving van het platteland. We werken het actieprogramma Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan verder uit en concretiseren het. OOD 2.3 De VLM ontwikkelt samen met partners een bestuurskrachtmonitor voor landelijke gemeenten. Acties uit het actieprogramma Vlaams plattelandsbeleidsplan zijn opgenomen door beleidsdomeinen of VLM. De bestuurskrachtmonitor is verder verfijnd en wordt toegepast op 30 gemeenten. Aantal 10 Datum 31/12/2013 JOP /51

10 SOD 3: De VLM optimaliseert instrumenten met het oog op een slagkrachtige realisatie op terrein OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 3.1 De VLM bereidt het PDPO 3 voor. Datum 31/12/2013 Afgestemde maatregelen zijn door de werkgroep landbouw en leefmilieu uitgewerkt en uitgeschreven in het PDPO III. Datum 31/12/2013 De maatregelen van werkgroep platteland zijn uitgewerkt. OOD 3.2 Uitbouwen van een flexibel instrumentarium voor projecten op het platteland en het randstedelijk gebied. OOD 3.3 Landelijke gemeenten kunnen hun bestuurskracht verhogen en geven hierbij uitvoering aan het plattelandsbeleid door bij de VLM financiering uit het Plattelandsfonds te verkrijgen. OOD 3.5 De VLM is beheersdienst voor diverse maatregelen uit het PDPO en leeft de Vlaamse en Europese voorschriften na. Op vraag van de Vlaamse Regering is het ontwerp van het decreet landinrichting opgeleverd zodat het definitief kan worden Datum 30/01/2013 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. De uitvoeringsbesluiten procedure en subsidie van het decreet landinrichting zijn voorbereid waardoor ze voorlopig kunnen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Datum 30/06/2013 Op vraag van de Vlaamse Regering is het plattelandsfonds operationeel. Datum 31/12/2013 De VLM leeft als beheersdienst voor het PDPO de Vlaamse en Aantal opmerkingen van audits met een Europese voorschriften na. financieel gevolg 0 De gemeentelijke en provinciale subsidiereglementen zijn verwerkt in een eerste voorstel van maatregelencatalogus (project doorbraak 39 - Agronatuurbeheer). Datum 31/12/2013 JOP /51

11 Risicoanalyse Risico Risicotype Bruto risico Beheersmaatregelen De betrokken gemeenten kunnen het gewenste beleid niet uitvoeren door het uitblijven van de financiële steun van het fonds Risico's m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening 4 Het mislopen van EU cofinanciering voor AMM (BO) na 2013 Financiële risico's 4 Opgebouwde dienstverlening komt in het gedrang alsook de goede relatie met de landbouwers en landbouworganisaties Risico's m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening Buiten de zone van impact van de VLM: het dossier van het plattelandsfonds is momenteel on hold gezet omwille van financiële redenen Proactieve aanpak en capaciteit voorzien, onderhandelen met beleidsverantwoordelijken 4 Netwerken en lobbywerk verrichten VLM is geen beheersdienst meer voor as 2 (AMM / BO) Politieke risico's 4 Vademecum, instructies, processen, interne kwaliteitscontroles, feedback Niet-naleving van de bepalingen uit de Europese verordeningen met ernstige financiële gevolgen kan leiden tot tussenkomst van de Vlaamse Regering Politieke risico's 4 Geen politiek akkoord over decreet landinrichting waardoor geen modulaire inzet van instrumenten voor realisatie van overheidsdoelstellingen mogelijk is Politieke risico's Vademecum, instructies, processen, interne kwaliteitscontroles, feedback 4 Regelmatige bespreking op SOK, extra aanknooppingspunten gebruiken in IHD en advies MINAraad bij instrumenten bos en natuur. JOP /51

12 SOD 4: De VLM ondersteunt het uitwerken van het mestbeleid OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 4.1 De VLM bouwt watersysteemkennis op om de juiste regels te kunnen voorstellen die de impact van de land- en tuinbouw op de waterkwaliteit helpen verminderen. Het onderzoek inzake benchmarking en organisatie internationale studiedag tuinbouw is uitgevoerd. Datum 31/12/2013 Een aantal nieuwe onderzoeksopdrachten wordt opgestart. Aantal 2 De financiering van het onderzoeks- en voorlichtingsplatform is afgerond. Datum 31/12/2013 OOD 4.2 De VLM biedt beleidsmakers kwalitatieve ondersteuning bij de opmaak van de regelgeving met betrekking tot de mestproblematiek. Een voorstel van geïntegreerd uitvoeringsbesluit (VLAREME) is geschreven. Datum 31/12/2013 Een planmer voor MAP 4 is opgeleverd en goedgekeurd Datum 31/12/2013 Een Mid term evaluatie van MAP 4 is beschikbaar. Datum 31/08/2013 OOD 4.3 De VLM geeft beleidsmakers accurate informatie en adviezen met betrekking tot de mestproblematiek. Het Voortgangsrapport van de Mestbank is tijdig opgeleverd en bevat alle vereiste informatie Datum 15/10/2013 Het jaarlijkse rapport over de derogatie is ingediend bij de Europese Commissie Datum 31/12/2013 JOP /51

13 Risicoanalyse Risico Risicotype Bruto risico Beheersmaatregelen Onvoldoende betrokkenheid van of weerstand bij stakeholders werken vertragend op het proces voor opmaak van MAP5. Maatschappelijke risico's Politieke risico's 4,5 Beleid overtuigen van een tijdige start. Goede betrokkenheid van diverse stakeholders, tijdig starten met het proces, voldoende inzet van personeel JOP /51

14 SOD 5: De VLM zet gebiedsgericht projecten op om de omgevingskwaliteit te verbeteren OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 5.1 De VLM voert geïntegreerde projecten uit om, vertrekkende vanuit de behoeften van het gebied, de omgevingskwaliteit te verbeteren. De Merode Een meerjarenprogramma de Merode met acties en financiering voor de uitvoering van de doelstellingen van het geactualiseerd integraal plan de Merode met een bundeling van instrumenten over de partners heen is opgesteld. Datum 30/06/2013 Binnen het planprogramma de Merode wordt EUR vastgelegd. Datum 31/12/2013 De Vlaamse Rand Ontwerpplanprogramma voor de hele Vlaamse Rand is voorgelegd aan de Commissie voor Landinrichting. De VLM heeft gerapporteerd op het SOK en het Coördinatieplatform Vlaamse Rand over haar acties voor de open ruimte in de Vlaamse Rand. Binnen de Vlaamse rand wordt EUR vastgelegd op budget landinrichting (LB0 LC ). Er wordt EUR uitgegeven aan grondaankopen (VLM begroting ESR 71.11). Datum 30/11/2013 Datum 30/06/2013 Datum 31/12/2013 De Wijers JOP /51

15 Een ontwerp van uitvoeringsprogramma voor De Wijers is opgesteld en besproken met projectpartners. Een agenderingsnota voor mandaat landinrichting De Wijers is opgesteld en aan het kabinet voorgelegd. Datum 1/12/2013 Datum 31/06/2013 Brugse Veldzone De samenwerkingsovereenkomst Landschapspark Bulskampveld is vertaald in een voorstel tot inrichting onthaalinfrastructuur en een voorstel tot verbreding van het charter met niet-institutionele partners is opgesteld en besproken. Datum 31/12/2013 Binnen het planprogramma Veldgebied Brugge is EUR vastgelegd. Datum 31/12/2013 Gentse Kanaalzone Datum Er is in de Gentse Kanaalzone een voorstel opgesteld om met de stakeholders een overkoepelende beheerstructuur op te zetten zodat de gerealiseerde meerwaarde inzake omgevingskwaliteit ook na de inrichting optimaal in stand wordt gehouden. Datum 31/12/2013 Er is met de actoren een gecoördineerd voorstel tot fietsplan uitgewerkt voor de Gentse Kanaalzone, waarbij VLM inzet op het realiseren van veilige fietspaden in de koppelingsgebieden. Datum 31/12/2013 Binnen het planprogramma Gentse Kanaalzone is EUR vastgelegd. Datum 31/12/2013 OOD 5.2 De VLM zet nieuwe projecten op in door het beleid naar voor geschoven gebieden De samenwerkingsovereenkomst VLM - ANB m.b.t. implementatie IHD is goedgekeurd Datum 1/04/2013 JOP /51

16 om vanuit de behoeften van het gebied, de omgevingskwaliteit te verbeteren en gericht maatregelen te nemen om de plandoelstellingen van het gebied te realiseren. Deze gebieden kunnen onder meer zijn: speerpuntgebieden, gebieden waar de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd, gebieden met bodemdegradatie, te ontwikkelen stadsbossen of verstedelijkte gebieden. De Liereman Mededeling aan de Vlaamse regering over de voortgang van het raamakkoord Landschap Liereman en omgeving, dat o.m. de gebiedsdoelstellingen rond IHD's realiseert, is opgesteld en aan het kabinet bezorgd. IHD-paragraaf is opgesteld en aan het kabinet bezorgd t.b.v. de instelling van het natuurinrichtingsproject Liereman Datum 30/03/2013 Datum 31/03/2013 Horstgaterbeek In het kader van het project 'Integrale aanpak van waterkwaliteits- en kwantiteitsverbetering van de Horstgaterbeek en de Lossing in de omgeving van ruilverkaveling Molenbeersel rekening houdend met een mogelijk irrigatieproject' wordt een voortgangsrapport en financieel verslag opgeleverd. Datum 1/03/2013 Uitkerkse Polder JOP /51

17 Als secretaris van de stuurgroep Uitkerkse Polders heeft de VLM de actoren begeleid in functie van het ondertekenen van een raamovereenkomst voor het gebied. Aantal overlegmomenten 3 Moervaartdepressie Planprogramma voor Moervaartdepressie is ingediend bij ALBON waardoor het kan worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Limburgplan Datum 31/12/2013 OOD 5.3 De VLM investeert in lopende, geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten die leiden tot concrete, meetbare realisaties. In het kader van het Limburgplan, onderdeel ondersteuning Grove groententeelt is de aanvraag betreffende nuttig verklaring van ruilverkavelingsproject Graskamp Rotem voorbereid en ingediend bij ALBON In het kader van het Limburgplan, onderdeel ondersteuning Grove groententeelt is de aanvraag opmaak plan-mer van ruilverkavelingsproject Molenbeersel voorbereid en ingediend bij ALBON De eerste controle op de instandhoudingsplicht bij toegekende subsidies aan particulieren, in uitvoering van het door de minister vastgestelde controleprogramma landinrichting, wordt uitgevoerd. Planprogramma voor Moervaartdepressie en Schelde Leie is ingediend bij ALBON waardoor het kan worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering Inrichtingsplannen voor Doornzele-Kanaalzijde, Langerbrugge-Zuid, Zwankendamme, Wildenburg-Aanwijs, Missing links Dijleland, Voerlijnen, Schansbroek, Ruiternetwerk, Molenbeekvallei fase 1 - Datum 1/07/2013 Datum 1/07/2013 Datum 31/12/2013 Aantal 2 Aantal 10 JOP /51

18 Kapittelbeek en IP1 Molenbeek-Maalbeek zijn ingediend bij ALBON waardoor zij kunnen worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor landinrichting Uitzonderingen toepassingsgebied landinrichting voor PP Land van Teirlinck en PP Molenbeek-Maalbeek zijn ingediend bij ALBON waardoor zij kunnen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering Aanvraag start van het onderzoek naar het nut van een ruilverkavelingsproject voor Graskamp Rotem is ingediend bij ALBON Aanvraag voorlopige goedkeuring van een ruilverkavelingsplan voor Molenbeersel en Wellen is ingediend bij ALBON Aanvraag nuttig verklaring voor ruilverkavelingsproject Graskamp Rotem is ingediend bij ALBON Aanvragen betreffende de wijziging van het openbaar domein (planartikel 70) voor ruilverkavelingsprojecten Sint Rijkers, Jesseren en Vissenaken zijn voorbereid en ingediend bij ALBON De ruilverkavelingsakte voor project Sint Lievens Houtem is verleden Ministeriële besluiten (MB) betreffende de instelling van de natuurinrichtingsprojecten Vijvercomplex Hasselt-Genk en Liereman zijn voorbereid en ingediend bij ANB Ministerieel besluit (MB) betreffende de oprichting van een natuurinrichtingscomité en -commissie voor Berlaere Broek - Donkmeer, Schuddebeurze en Fondatie Heernisse is voorbereid en ingediend bij ANB Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal JOP /51

19 SOD 6: De VLM ondersteunt partners bij het realiseren van het Vlaams beleid OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 6.1 De VLM ondersteunt het flankerend Een nieuwe overeenkomst grondenbank voor Zuidgeleed, Schilde en Aantal beleid. Grobbendonk is voorbereid en ter goedkeuring overgemaakt aan de partner 3 A11 In het project A11 gebruiksruil zijn alle stukken (kavelplan, ruilplan, ) neergelegd en de bezwaren door het ruilcomité behandeld. In het project natuurcompensaties A11 is de stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de werken in de zone Damme. In de grondenbank A11 zijn alle compensatiegronden verworven en zijn alle VLM-gronden geruild onder het tracé. De VLM heeft de opmaak van het RUP A11 Buffergebied Dudzele mee begeleid zodat de provincie West-Vlaanderen dit RUP in 2014 kan goedkeuren. Het ontwerp van Cathemgoed is opgestart. De bufferbeplantingen fase 1 zijn voorlopig opgeleverd. In de grondenbank buffergebied Dudzele zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. Datum Datum Datum Datum 1/11/ /12/ /12/ /12/2013 Havenuitbreiding Zeebrugge In het project natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge zijn twee inrichtingsplannen voorgelegd aan de beheercommissie. Datum 31/12/2013 JOP /51

20 In het project natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. Datum 31/12/2013 Rivierherstel Leie In het project Rivierherstel Leie zijn gronden verworven in de aangeduide projectgebieden en zoekzones volgens de beschikbare middelen. In het project grondenbank Willem-Leopoldpolder Zwin zijn de gronden verworven buiten het projectgebied ingezet als ruilgrond en is de aanpak overlegd en gedragen door de partners. Datum Datum 31/12/ /06/2013 Havenuitbreiding Antwerpen In het projectgrondenbank LSO is de grondreserve in het zoekgebied uitgebreid met 20 ha, zijn de modaliteiten ruilmogelijkheden in Nederland met DLG overlegd voor 1 concreet dossier bedrijfsverplaatsing, kunnen de gronden projectgebied Prosperpolder Zuid beschikbaar zijn afhankelijk van datum definitieve vaststelling GRUP AZA, en zijn gronden projectgebieden Nieuw Arenbergpolder 1 en Grote Geule verworven volgens de beschikbare middelen. Datum 31/12/2013 In de projectgrondenbank RSO is de grondreserve in het zoekgebied uitgebreid met 25 ha. Oppervlakte 25 ha Sigma In het project grondenbank Sigma is de grondreserve zoekgebied uitgebreid met 10ha en is de grondverwerving projectgebieden 2015 opgestart. Beschikbare ruilgrond is uitgeruild aan landbouwers Datum 31/12/2013 JOP /51

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder voluit 2013 VOORWOORD KRACHTIG Het 2013 van de VLM samengevat in één woord. Zo voel ik het. En zo voelde ik het ook tijdens het geslaagde seminar voor 25 jaar VLM in de Antwerpse Zoo. Terugblikken op

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1775 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Jaarrapport2014. Agentschap voor Natuur en Bos. Jaarr 2014. Pagina 1 van 44

Jaarrapport2014. Agentschap voor Natuur en Bos. Jaarr 2014. Pagina 1 van 44 Jaarrapport2014 Jaarr 2014 Agentschap voor Natuur en Bos Pagina 1 van 44 Voorwoord We hebben een steen verlegd in de natuur in Vlaanderen Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat

Nadere informatie

Operationele planning 2008. Departement LNE

Operationele planning 2008. Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Inhoudsopgave Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst...3 Afdeling Centraal Databeheer.14 Afdeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud Wat voorafging 3 1 Inleiding 4 2 De werking van het ESF-Agentschap Vlaanderen in 2010 5 3 Strategische en operationele beleidsuitvoering 2010.

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t M i d t e r m e v a l u a t i e v a n h e t V l a a m s P r o g r a m m a d o c u m e n t v o o r P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g 2 0 0 7-2 0 1 3 A c h t e r g r o n d d o c u m e n t Onderzoek

Nadere informatie