Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij"

Transcriptie

1 Jaarondernemingsplan 2013 Vlaamse Landmaatschappij

2 Inhoudstafel WOORD VOORAF UITDAGINGEN VOOR JAARPLANNING... 7 SOD 1: De VLM meet en evalueert de omgevingskwaliteit... 9 SOD 2: De VLM is de motor van het Vlaams Plattelandsbeleid... 9 SOD 3: De VLM optimaliseert instrumenten met het oog op een slagkrachtige realisatie op terrein SOD 4: De VLM ondersteunt het uitwerken van het mestbeleid SOD 5: De VLM zet gebiedsgericht projecten op om de omgevingskwaliteit te verbeteren SOD 6: De VLM ondersteunt partners bij het realiseren van het Vlaams beleid SOD 7: De VLM stimuleert land- en tuinbouwers om duurzaam te werken SOD 8: De VLM dringt de verontreiniging van bodem en water door nutriënten terug SOD 9: De VLM verhoogt de maturiteit van de eigen organisatie SOD 10: De VLM realiseert meetbare efficiëntiewinsten SOD 11: De werking van de VLM wordt duurzamer PERSONELE VEREISTEN FINANCIËLE VEREISTEN JOP /51

3 WOORD VOORAF De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een extern verzelfstandigd agentschap dat werd opgericht bij decreet van 21 december 1988, laatst grondig gewijzigd bij decreet van 7 mei De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en investeert in de verbetering van de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied. De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VLM werd op 19 september 2011 principieel goedgekeurd. Daarin werden de beleidsdoelstellingen vertaald in een aantal strategische doelstellingen. De klemtoon van onze strategische doelstellingen ligt op het verbeteren van de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied. Daarbij wordt maximaal rekening gehouden met de behoeften van de mensen uit het gebied. De VLM zet in op een goede waterkwaliteit, op de instandhoudingsdoelstellingen voor bedreigde planten- en diersoorten, op een goede bodembescherming, op het stimuleren van de lokale economie en tenslotte op het realiseren van het plattelandsbeleid. De VLM wil de motor van het plattelandsbeleid zijn. Daarvoor luisteren we naar de wensen van onze klanten en belanghebbenden en bieden we hen maatwerk aan. Als organisatie willen we een voorbeeld van slagkracht, duurzaamheid en innovatie zijn. We zetten daarvoor onze kennis en kunde in en streven er continu naar de bestaande regelgeving en onze instrumenten te verbeteren. De VLM-missie wordt kort samengevat als Samen investeren in de omgevingskwaliteit op het platteland en in de stadsrand. Dit jaarondernemingsplan bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft kort de uitdagingen weer waarvoor de VLM in 2013 staat. Het tweede deel vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst in jaardoelstellingen. Het derde deel beschrijft de vereiste personele middelen om de kerntaken en doelstellingen waar te kunnen maken. Het vierde deel tenslotte beschrijft de vereiste financiële middelen om de kerntaken en doelstellingen waar te kunnen maken. Toon Denys Gedelegeerd bestuurder Karel Vlassak Voorzitter Raad van Bestuur JOP /51

4 1. UITDAGINGEN VOOR 2013 De VLM staat in 2013 voor een aantal belangrijke uitdagingen. We gaan hier kort op in. De Vlaamse regering keurde een Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid goed om de werking van de overheid efficiënter en effectiever te maken. Tegen 2015 moet het aantal personeelsleden (VTE) dat managementondersteuning biedt, substantieel zijn afgenomen. In 2013 werkt de VLM verder aan dit project. In 2013 voert de VLM haar reorganisatieproject SCOOP 2.0 (het Structuur, Cultuur en OrganisatieOntwikkelingsproject 2.0) verder uit. Hierbij wordt er ingezet op het behalen van verdere efficiëntiewinsten door procesoptimalisatie, met in 2013 een focus op de processen van de Mestbank, beheerovereenkomsten en de ondersteunende processen, en een verdere professionalisering van de VLM-medewerkers op het vlak van leidinggeven, projectleiding en inhoudelijke expertise. De continuïteit van onze dienstverlening verzekeren voor onze belanghebbenden en interne klanten staat hierbij centraal. Door het blijven verhogen van onze effectiviteit ondervangt de VLM haar verder verminderd personeelsbestand. Aan de drie nog openstaande aanbevelingen van IAVA (Interne Audit Vlaamse Administratie) wordt in 2013 verder gewerkt. Ook aan de andere thema s van organisatiebeheersing die al een voldoende hoog maturiteitsniveau hebben, wordt in 2013 blijvend gewerkt om het maturiteitsniveau van de organisatie verder te verhogen. De verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening zowel intern als extern en de daaraan gekoppelde administratieve vereenvoudiging is in 2013 een andere prioriteit: o.a. door het aanbieden van gepersonaliseerde informatie via de e-loketten en het vernieuwen van de portaalsite investeert de VLM verder in haar klantgerichtheid. Via andere ICT-investeringen vb. de introductie van audio- en videoconferenties in het kader van het Nieuwe werken, worden interne efficiëntiewinsten mede gerealiseerd. In 2015 moet het nieuwe MestActiePlan (MAP 5) ingang vinden. Om die doelstelling te kunnen bereiken, wordt in 2013 gestart met de voorbereidingen van een nieuw MAP. Op korte termijn hoort de realisatie van een gecoördineerde wetgeving inzake het mestbeleid tot een van de prioriteiten voor In uitvoering van MAP 4 wordt verder gewerkt aan de vereenvoudiging van de wetgeving en de verhoging van de klantgerichtheid. In uitvoering van de nieuwe organisatiestructuur SCOOP 2.0, waarbij mestbeleid en bedrijfsadvies gescheiden werden van mestbeheer en toezicht, zal gericht ingezet worden op advies en sensibilisering van de landbouwers voor een duurzaam mestgebruik. Dat gebeurt door een interne afstemming tussen de verschillende diensten, maar ook met het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB) dat met de VLM een afsprakennota heeft opgemaakt om complementair in te zetten op dergelijk advies en sensibilisering. De VLM ondersteunt zo ten volle de JOP /51

5 oproep van de middenveldorganisaties aan de land- en tuinbouwers om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen inzake oordeelkundige bemesting en het duurzaam afzetten van het overschot aan nutriënten via mestverwerking en export. Ondersteunend hieraan, wil de Mestbank haar taken in verband met het mestbeheer en toezicht optimaal richten op het in kaart brengen van de effectieve nutriëntenstromen. Dit is nodig om manifeste fraude of milieurelevante inbreuken te voorkomen of waar nodig gepast te sanctioneren. Om de focus te kunnen verleggen van hoofdzakelijk administratieve controle naar gerichte waarschuwings- en controle acties op het terrein, wordt maximaal ingezet op digitale gegevensstromen en -uitwisselingen teneinde relevante risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Het boete- en sanctioneringssysteem wordt herzien en een strikte functiescheiding tussen initiële dossierbehandeling en bezwaarbehandeling wordt doorgevoerd. Voorafgaand aan de boeteoplegging wat betreft de mestbalans, krijgen de land- en tuinbouwers de kans om hun dossiers administratief na te kijken en waar mogelijk in orde te brengen. De Mestbank hanteert hierbij een oplossingsgerichte houding voor bedrijven waarvoor geen indicaties bestaan dat ze een milieuovertreding begaan. Het systeem van intentieverklaring tot boeteoplegging wordt gaandeweg uitgediept, geëvalueerd en uitgebreid naar andere boetes. De nitraatresidumetingen en de waterkwaliteitsmetingen (MAP-meetpunten) zijn de praktijktest voor de resultaten op het terrein. De Mestbank wil partner van de sector zijn om samen de gestelde doelen te halen. Op 1 januari 2013 heeft de VLM meer dan nieuwe beheerovereenkomsten met landbouwers gesloten, vooral met het oog op de verbetering van de waterkwaliteit, de bescherming van de bodem, de verhoging van (agro)biodiversiteit en van de omgevingskwaliteit in het algemeen. De belangrijkste uitdaging voor 2013 wordt de voorbereiding van het luik agromilieumaatregelen in het volgende Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Verder zal in 2013 de klemtoon gelegd worden op de begeleiding van landbouwers met lopende beheerovereenkomsten, zodat die optimaal kunnen bijdragen tot de realisatie van de natuur- en milieudoelstellingen. Enerzijds staat 2013 voor het plattelandsbeleid in het teken van de voorbereiding van het gebiedsgerichte luik van het volgende PDPO III. Een krimpend Europees budget zal nog meer nopen tot een selectieve set van maatregelen in een geografisch goed afgebakend gebied, waar de middelen maximaal renderen. Anderzijds staat de adviesverlening en goedkeuring van het actieprogramma voor plattelandsbeleid op de agenda. Indien de financiële middelen op de begroting beschikbaar worden, wordt het plattelandsfonds geoperationaliseerd in De bestuurskrachtmonitor zal ingezet worden in meer dan 30 gemeenten zodat die ondersteund worden tijdens de volgende bestuursperiode. Een hele waaier aan projectoproepen voor volkstuinen, buurtwinkels, zorgnetwerken en quick wins zal worden gelanceerd. JOP /51

6 Nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor de inrichting en het beheer van de open ruimte worden verkend, zowel in Vlaanderen als internationaal. In dat opzicht zal de VLM bijdragen aan de standpuntbepalingen rond het nieuwe EU-beleid (plattelandsontwikkeling, regionaal beleid, ). Thema s zoals de specifieke verstedelijkingsproblematiek van de open ruimte in Vlaanderen zullen hierbij aan bod komen. Een belangrijke uitdaging voor 2013 wordt het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de belangrijkste stakeholders. Zo plannen we een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos (met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen), met de dienst vastgoedakten (in voorbereiding van de regionalisering van de aankoopcomité s in het kader van de staatshervorming), de Vlaamse Milieumaatschappij (met het oog op een snelle grondverwerving in knelpuntgebieden voor wateroverlast) en Landelijk Vlaanderen (met het oog op inschakelen van eigenaars in het realiseren van gebiedsdoelstellingen). Lopende EU-projecten en enkele nieuwe, gericht gekozen EU-projectvoorstellen ter ondersteuning van de reguliere werking, verdienen onze prioritaire aandacht. In het kader van de projectrealisatie staan in 2013 een aantal belangrijke projecten op het programma. Er wordt voor circa 15 miljoen EUR geïnvesteerd in de verbetering van de omgevingskwaliteit binnen ruilverkavelings-, landinrichtings- en natuurinrichtingsprojecten. De voorziene instelling van 5 nieuwe projecten en de goedkeuring van 12 nieuwe plannen zullen garant staan voor de uitvoering op het terrein gedurende de volgende jaren. We oriënteren de aanpak van onze inrichtingsprojecten in functie van de wijzigende context van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (onder meer vergroening). Binnen de vlaggenschipprojecten (Brugse Veldzone, Gentse kanaalzone, Vlaamse Rand, De Merode, De Wijers) werken we verder bottom-up aan gebiedsontwikkelingsplannen. Daarbij worden heel wat realisaties op het terrein voorzien door de gecombineerde inzet van ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting, lokale grondenbanken, beheerovereenkomsten, Europese projecten, partnerovereenkomsten,. Draagvlakverbreding en participatie van lokale actoren staan hierbij centraal. We zetten verder in op de uitvoering van het door de Vlaamse regering besliste open ruimte beleid ter ondersteuning van VSGB Vlaamse Rand, onder meer door middel van een rollend fonds voor grondaankopen. Het rollend fonds van de Vlaamse Grondenbank wordt verder operationeel gemaakt onder meer in de Vlaamse Rand en in de Liereman. We staan in voor de uitvoering van de flankerende maatregelen voor open-ruimte-gebruikers en functies in het kader van Sigma, Zeebrugge, de Gentse Kanaalzone, Linker- en Rechterscheldeoever, de A11 en rivierherstel Leie. Onder meer in functie van de grondmobiliteit voor bovenstaande JOP /51

7 projecten, voorzien we voor circa 15 miljoen EUR aan grondaankopen in 31 lopende lokale grondenbanken. Er worden 3 nieuwe lokale grondenbanken opgericht. In 2013 zullen we, op vraag van de Vlaamse regering en de Minister, een aantal gebiedsprocessen in de open ruimte ondersteunen met het oog op het bieden van concrete oplossingen op terrein (de Liereman, de Uitkerkse Polder, de Blankaart, de Moervaart, Schelde-Leie, Scheldelandschapspark, de grove groententeelt in Noordoost-Limburg, ). Afhankelijk van de politieke besluitvorming rond het decreet landinrichting, wil de VLM de uitvoeringsbesluiten die het decreet operationeel moeten maken, tegen half 2013 voorbereid hebben. 2. JAARPLANNING In dit hoofdstuk geven we de jaarplanning voor 2013 weer. In de beheersovereenkomst staat per strategische organisatiedoelstelling (SOD) en operationele organisatiedoelstelling (OOD) aangegeven welke beleidsdoelstellingen zij helpen realiseren. Het meerjarenplan van de VLM geeft aan welke resultaten we in de loop van de beheersovereenkomst moeten behalen om stapsgewijs de operationele organisatiedoelstellingen en dus ook de beleidsdoelstellingen waar te maken. De resultaten die we in 2013 moeten behalen, zijn opgenomen in deze jaarplanning onder de vorm van jaardoelstellingen met heldere indicatoren en prestatienormen. Op die manier verkrijgen we een overzichtelijke doelstellingencascade die vertrekt bij de beleidsdoelstellingen en uitkomt bij de operationele werking van de VLM. De prestatienorm van de jaardoelstellingen is afgestemd op de beschikbare personele en financiële middelen. Voor een meer uitgebreide analyse verwijzen we naar de volgende hoofdstukken. Onderstaande tabellen geven per strategische organisatiedoelstelling (SOD) de doelstellingencascade voor 2013 weer. Telkens hiermee uitvoering wordt gegeven aan een sleutelproject uit Vlaanderen in Actie (ViA), is dit aangeduid met het ViA-logo. Als bijlage is een overzicht opgenomen van alle projecten waaraan in 2013 wordt gewerkt. Voor het eerst deed de VLM ook een structurele risicoanalyse op haar jaardoelstellingen. In de risicoanalyse werd er gefocust op zeven risicotypes: financieel, juridisch, maatschappelijk, politiek, kwaliteit van de dienstverlening, HRM en ICT. Voor elk risico werd het brutorisico bepaald. Het brutorisco bestaat uit de kans dat het risico zich voordoet en de impact op de organisatie moest het risico zich effectief voordoen. Het resultaat is een score op 5. JOP /51

8 Bij elke strategische doelstelling staan de voornaamste externe risico s vermeld, i.e. de risico s met een brutorisico van minstens 4, en de beheersmaatregelen die genomen worden om het risico te voorkomen, detecteren, beperken, corrigeren of accepteren. In de eerste kolom risico staat beschreven welke situatie zich zou kunnen voordoen die het behalen van de doelstelling verhinderd of bemoeilijkt. In de tweede kolom risicotype werd de risico-situatie vertaald naar een financieel, juridisch, maatschappelijk, politiek, dienstverlenings-, HRM of ICT-risico. Wat betreft de interne risico s is het een belangrijke vaststelling dat door het niet vervangingsbeleid verschillende cruciale competenties quasi uniek geworden zijn in de VLM. Dit brengt de realisatie van de doelstellingen en de ontwikkeling en onderhoud van ICT-systemen in gevaar indien een functiehouder voor een lange(re) periode afwezig zou zijn of de VLM zou verlaten. Het verder digitaliseren van de processen is echter een belangrijk middel om de efficiëntie en effectiviteit van de werking te verhogen. JOP /51

9 SOD 1: De VLM meet en evalueert de omgevingskwaliteit Aan deze doelstelling wordt in 2013 verder gewerkt. Het eindresultaat is gepland in Deze SOD zal dan ook opgenomen worden in het JOP SOD 2: De VLM is de motor van het Vlaams Plattelandsbeleid OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 2.1 Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) is een gevraagd en gebruikt instrument van de Vlaamse overheid voor de beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende beleidsondersteuning van het Vlaams plattelandsbeleid. Beleidsadviezen zijn behandeld door het IPO of door het onderzoeksplatform. Aantal 2 OOD 2.2 De VLM ontwikkelt een duidelijke beleidsvisie op het Vlaams platteland vanuit een heldere omschrijving van het platteland. We werken het actieprogramma Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan verder uit en concretiseren het. OOD 2.3 De VLM ontwikkelt samen met partners een bestuurskrachtmonitor voor landelijke gemeenten. Acties uit het actieprogramma Vlaams plattelandsbeleidsplan zijn opgenomen door beleidsdomeinen of VLM. De bestuurskrachtmonitor is verder verfijnd en wordt toegepast op 30 gemeenten. Aantal 10 Datum 31/12/2013 JOP /51

10 SOD 3: De VLM optimaliseert instrumenten met het oog op een slagkrachtige realisatie op terrein OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 3.1 De VLM bereidt het PDPO 3 voor. Datum 31/12/2013 Afgestemde maatregelen zijn door de werkgroep landbouw en leefmilieu uitgewerkt en uitgeschreven in het PDPO III. Datum 31/12/2013 De maatregelen van werkgroep platteland zijn uitgewerkt. OOD 3.2 Uitbouwen van een flexibel instrumentarium voor projecten op het platteland en het randstedelijk gebied. OOD 3.3 Landelijke gemeenten kunnen hun bestuurskracht verhogen en geven hierbij uitvoering aan het plattelandsbeleid door bij de VLM financiering uit het Plattelandsfonds te verkrijgen. OOD 3.5 De VLM is beheersdienst voor diverse maatregelen uit het PDPO en leeft de Vlaamse en Europese voorschriften na. Op vraag van de Vlaamse Regering is het ontwerp van het decreet landinrichting opgeleverd zodat het definitief kan worden Datum 30/01/2013 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. De uitvoeringsbesluiten procedure en subsidie van het decreet landinrichting zijn voorbereid waardoor ze voorlopig kunnen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Datum 30/06/2013 Op vraag van de Vlaamse Regering is het plattelandsfonds operationeel. Datum 31/12/2013 De VLM leeft als beheersdienst voor het PDPO de Vlaamse en Aantal opmerkingen van audits met een Europese voorschriften na. financieel gevolg 0 De gemeentelijke en provinciale subsidiereglementen zijn verwerkt in een eerste voorstel van maatregelencatalogus (project doorbraak 39 - Agronatuurbeheer). Datum 31/12/2013 JOP /51

11 Risicoanalyse Risico Risicotype Bruto risico Beheersmaatregelen De betrokken gemeenten kunnen het gewenste beleid niet uitvoeren door het uitblijven van de financiële steun van het fonds Risico's m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening 4 Het mislopen van EU cofinanciering voor AMM (BO) na 2013 Financiële risico's 4 Opgebouwde dienstverlening komt in het gedrang alsook de goede relatie met de landbouwers en landbouworganisaties Risico's m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening Buiten de zone van impact van de VLM: het dossier van het plattelandsfonds is momenteel on hold gezet omwille van financiële redenen Proactieve aanpak en capaciteit voorzien, onderhandelen met beleidsverantwoordelijken 4 Netwerken en lobbywerk verrichten VLM is geen beheersdienst meer voor as 2 (AMM / BO) Politieke risico's 4 Vademecum, instructies, processen, interne kwaliteitscontroles, feedback Niet-naleving van de bepalingen uit de Europese verordeningen met ernstige financiële gevolgen kan leiden tot tussenkomst van de Vlaamse Regering Politieke risico's 4 Geen politiek akkoord over decreet landinrichting waardoor geen modulaire inzet van instrumenten voor realisatie van overheidsdoelstellingen mogelijk is Politieke risico's Vademecum, instructies, processen, interne kwaliteitscontroles, feedback 4 Regelmatige bespreking op SOK, extra aanknooppingspunten gebruiken in IHD en advies MINAraad bij instrumenten bos en natuur. JOP /51

12 SOD 4: De VLM ondersteunt het uitwerken van het mestbeleid OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 4.1 De VLM bouwt watersysteemkennis op om de juiste regels te kunnen voorstellen die de impact van de land- en tuinbouw op de waterkwaliteit helpen verminderen. Het onderzoek inzake benchmarking en organisatie internationale studiedag tuinbouw is uitgevoerd. Datum 31/12/2013 Een aantal nieuwe onderzoeksopdrachten wordt opgestart. Aantal 2 De financiering van het onderzoeks- en voorlichtingsplatform is afgerond. Datum 31/12/2013 OOD 4.2 De VLM biedt beleidsmakers kwalitatieve ondersteuning bij de opmaak van de regelgeving met betrekking tot de mestproblematiek. Een voorstel van geïntegreerd uitvoeringsbesluit (VLAREME) is geschreven. Datum 31/12/2013 Een planmer voor MAP 4 is opgeleverd en goedgekeurd Datum 31/12/2013 Een Mid term evaluatie van MAP 4 is beschikbaar. Datum 31/08/2013 OOD 4.3 De VLM geeft beleidsmakers accurate informatie en adviezen met betrekking tot de mestproblematiek. Het Voortgangsrapport van de Mestbank is tijdig opgeleverd en bevat alle vereiste informatie Datum 15/10/2013 Het jaarlijkse rapport over de derogatie is ingediend bij de Europese Commissie Datum 31/12/2013 JOP /51

13 Risicoanalyse Risico Risicotype Bruto risico Beheersmaatregelen Onvoldoende betrokkenheid van of weerstand bij stakeholders werken vertragend op het proces voor opmaak van MAP5. Maatschappelijke risico's Politieke risico's 4,5 Beleid overtuigen van een tijdige start. Goede betrokkenheid van diverse stakeholders, tijdig starten met het proces, voldoende inzet van personeel JOP /51

14 SOD 5: De VLM zet gebiedsgericht projecten op om de omgevingskwaliteit te verbeteren OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 5.1 De VLM voert geïntegreerde projecten uit om, vertrekkende vanuit de behoeften van het gebied, de omgevingskwaliteit te verbeteren. De Merode Een meerjarenprogramma de Merode met acties en financiering voor de uitvoering van de doelstellingen van het geactualiseerd integraal plan de Merode met een bundeling van instrumenten over de partners heen is opgesteld. Datum 30/06/2013 Binnen het planprogramma de Merode wordt EUR vastgelegd. Datum 31/12/2013 De Vlaamse Rand Ontwerpplanprogramma voor de hele Vlaamse Rand is voorgelegd aan de Commissie voor Landinrichting. De VLM heeft gerapporteerd op het SOK en het Coördinatieplatform Vlaamse Rand over haar acties voor de open ruimte in de Vlaamse Rand. Binnen de Vlaamse rand wordt EUR vastgelegd op budget landinrichting (LB0 LC ). Er wordt EUR uitgegeven aan grondaankopen (VLM begroting ESR 71.11). Datum 30/11/2013 Datum 30/06/2013 Datum 31/12/2013 De Wijers JOP /51

15 Een ontwerp van uitvoeringsprogramma voor De Wijers is opgesteld en besproken met projectpartners. Een agenderingsnota voor mandaat landinrichting De Wijers is opgesteld en aan het kabinet voorgelegd. Datum 1/12/2013 Datum 31/06/2013 Brugse Veldzone De samenwerkingsovereenkomst Landschapspark Bulskampveld is vertaald in een voorstel tot inrichting onthaalinfrastructuur en een voorstel tot verbreding van het charter met niet-institutionele partners is opgesteld en besproken. Datum 31/12/2013 Binnen het planprogramma Veldgebied Brugge is EUR vastgelegd. Datum 31/12/2013 Gentse Kanaalzone Datum Er is in de Gentse Kanaalzone een voorstel opgesteld om met de stakeholders een overkoepelende beheerstructuur op te zetten zodat de gerealiseerde meerwaarde inzake omgevingskwaliteit ook na de inrichting optimaal in stand wordt gehouden. Datum 31/12/2013 Er is met de actoren een gecoördineerd voorstel tot fietsplan uitgewerkt voor de Gentse Kanaalzone, waarbij VLM inzet op het realiseren van veilige fietspaden in de koppelingsgebieden. Datum 31/12/2013 Binnen het planprogramma Gentse Kanaalzone is EUR vastgelegd. Datum 31/12/2013 OOD 5.2 De VLM zet nieuwe projecten op in door het beleid naar voor geschoven gebieden De samenwerkingsovereenkomst VLM - ANB m.b.t. implementatie IHD is goedgekeurd Datum 1/04/2013 JOP /51

16 om vanuit de behoeften van het gebied, de omgevingskwaliteit te verbeteren en gericht maatregelen te nemen om de plandoelstellingen van het gebied te realiseren. Deze gebieden kunnen onder meer zijn: speerpuntgebieden, gebieden waar de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd, gebieden met bodemdegradatie, te ontwikkelen stadsbossen of verstedelijkte gebieden. De Liereman Mededeling aan de Vlaamse regering over de voortgang van het raamakkoord Landschap Liereman en omgeving, dat o.m. de gebiedsdoelstellingen rond IHD's realiseert, is opgesteld en aan het kabinet bezorgd. IHD-paragraaf is opgesteld en aan het kabinet bezorgd t.b.v. de instelling van het natuurinrichtingsproject Liereman Datum 30/03/2013 Datum 31/03/2013 Horstgaterbeek In het kader van het project 'Integrale aanpak van waterkwaliteits- en kwantiteitsverbetering van de Horstgaterbeek en de Lossing in de omgeving van ruilverkaveling Molenbeersel rekening houdend met een mogelijk irrigatieproject' wordt een voortgangsrapport en financieel verslag opgeleverd. Datum 1/03/2013 Uitkerkse Polder JOP /51

17 Als secretaris van de stuurgroep Uitkerkse Polders heeft de VLM de actoren begeleid in functie van het ondertekenen van een raamovereenkomst voor het gebied. Aantal overlegmomenten 3 Moervaartdepressie Planprogramma voor Moervaartdepressie is ingediend bij ALBON waardoor het kan worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Limburgplan Datum 31/12/2013 OOD 5.3 De VLM investeert in lopende, geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten die leiden tot concrete, meetbare realisaties. In het kader van het Limburgplan, onderdeel ondersteuning Grove groententeelt is de aanvraag betreffende nuttig verklaring van ruilverkavelingsproject Graskamp Rotem voorbereid en ingediend bij ALBON In het kader van het Limburgplan, onderdeel ondersteuning Grove groententeelt is de aanvraag opmaak plan-mer van ruilverkavelingsproject Molenbeersel voorbereid en ingediend bij ALBON De eerste controle op de instandhoudingsplicht bij toegekende subsidies aan particulieren, in uitvoering van het door de minister vastgestelde controleprogramma landinrichting, wordt uitgevoerd. Planprogramma voor Moervaartdepressie en Schelde Leie is ingediend bij ALBON waardoor het kan worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering Inrichtingsplannen voor Doornzele-Kanaalzijde, Langerbrugge-Zuid, Zwankendamme, Wildenburg-Aanwijs, Missing links Dijleland, Voerlijnen, Schansbroek, Ruiternetwerk, Molenbeekvallei fase 1 - Datum 1/07/2013 Datum 1/07/2013 Datum 31/12/2013 Aantal 2 Aantal 10 JOP /51

18 Kapittelbeek en IP1 Molenbeek-Maalbeek zijn ingediend bij ALBON waardoor zij kunnen worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor landinrichting Uitzonderingen toepassingsgebied landinrichting voor PP Land van Teirlinck en PP Molenbeek-Maalbeek zijn ingediend bij ALBON waardoor zij kunnen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering Aanvraag start van het onderzoek naar het nut van een ruilverkavelingsproject voor Graskamp Rotem is ingediend bij ALBON Aanvraag voorlopige goedkeuring van een ruilverkavelingsplan voor Molenbeersel en Wellen is ingediend bij ALBON Aanvraag nuttig verklaring voor ruilverkavelingsproject Graskamp Rotem is ingediend bij ALBON Aanvragen betreffende de wijziging van het openbaar domein (planartikel 70) voor ruilverkavelingsprojecten Sint Rijkers, Jesseren en Vissenaken zijn voorbereid en ingediend bij ALBON De ruilverkavelingsakte voor project Sint Lievens Houtem is verleden Ministeriële besluiten (MB) betreffende de instelling van de natuurinrichtingsprojecten Vijvercomplex Hasselt-Genk en Liereman zijn voorbereid en ingediend bij ANB Ministerieel besluit (MB) betreffende de oprichting van een natuurinrichtingscomité en -commissie voor Berlaere Broek - Donkmeer, Schuddebeurze en Fondatie Heernisse is voorbereid en ingediend bij ANB Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal JOP /51

19 SOD 6: De VLM ondersteunt partners bij het realiseren van het Vlaams beleid OPERATIONELE ORGANISATIEDOELSTELLING JAARDOELSTELLING INDICATOR PRESTATIENORM OOD 6.1 De VLM ondersteunt het flankerend Een nieuwe overeenkomst grondenbank voor Zuidgeleed, Schilde en Aantal beleid. Grobbendonk is voorbereid en ter goedkeuring overgemaakt aan de partner 3 A11 In het project A11 gebruiksruil zijn alle stukken (kavelplan, ruilplan, ) neergelegd en de bezwaren door het ruilcomité behandeld. In het project natuurcompensaties A11 is de stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de werken in de zone Damme. In de grondenbank A11 zijn alle compensatiegronden verworven en zijn alle VLM-gronden geruild onder het tracé. De VLM heeft de opmaak van het RUP A11 Buffergebied Dudzele mee begeleid zodat de provincie West-Vlaanderen dit RUP in 2014 kan goedkeuren. Het ontwerp van Cathemgoed is opgestart. De bufferbeplantingen fase 1 zijn voorlopig opgeleverd. In de grondenbank buffergebied Dudzele zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. Datum Datum Datum Datum 1/11/ /12/ /12/ /12/2013 Havenuitbreiding Zeebrugge In het project natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge zijn twee inrichtingsplannen voorgelegd aan de beheercommissie. Datum 31/12/2013 JOP /51

20 In het project natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge zijn gronden verworven volgens de beschikbare middelen. Datum 31/12/2013 Rivierherstel Leie In het project Rivierherstel Leie zijn gronden verworven in de aangeduide projectgebieden en zoekzones volgens de beschikbare middelen. In het project grondenbank Willem-Leopoldpolder Zwin zijn de gronden verworven buiten het projectgebied ingezet als ruilgrond en is de aanpak overlegd en gedragen door de partners. Datum Datum 31/12/ /06/2013 Havenuitbreiding Antwerpen In het projectgrondenbank LSO is de grondreserve in het zoekgebied uitgebreid met 20 ha, zijn de modaliteiten ruilmogelijkheden in Nederland met DLG overlegd voor 1 concreet dossier bedrijfsverplaatsing, kunnen de gronden projectgebied Prosperpolder Zuid beschikbaar zijn afhankelijk van datum definitieve vaststelling GRUP AZA, en zijn gronden projectgebieden Nieuw Arenbergpolder 1 en Grote Geule verworven volgens de beschikbare middelen. Datum 31/12/2013 In de projectgrondenbank RSO is de grondreserve in het zoekgebied uitgebreid met 25 ha. Oppervlakte 25 ha Sigma In het project grondenbank Sigma is de grondreserve zoekgebied uitgebreid met 10ha en is de grondverwerving projectgebieden 2015 opgestart. Beschikbare ruilgrond is uitgeruild aan landbouwers Datum 31/12/2013 JOP /51

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ. Managementrapport 2011

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ. Managementrapport 2011 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Managementrapport 2011 2011 was mondiaal een bijzonder moeilijk jaar. De financiële crisis van 2008 leidde een economische recessie in die in 2011 haar hoogtepunt bereikte. Ook

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij Al meer dan 75 jaar zet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zich in voor de omgevingskwaliteit op het Vlaamse platteland en in de stadsrand. Gebiedsgericht en altijd samen met

Nadere informatie

Dag van de projectleider

Dag van de projectleider 9 oktober 2014 Ben Wuyts (V Dag van de projectleider Projectportfolio Door de bomen het bos nog zien KERNVRAGEN Wie is de sessiegever en in welke organisatie werkt hij? Wat is de ervaring van VLM met projectwerking?

Nadere informatie

Samenwerken loont MOVI

Samenwerken loont MOVI Samenwerken loont MOVI Samenwerken in de praktijk Haven Zeebrugge Strategisch plan haven Zeebrugge Krachtlijnen: Uitbreiding achterhaven Zeebrugge Verbeteren relatie achterhaven zeehaven (nieuwe zeesluis)

Nadere informatie

Raadscommissie landbouw & leefmilieu: 5 mei 2014 Agendapunt 3. Vertegenwoordiging provincie in VLM

Raadscommissie landbouw & leefmilieu: 5 mei 2014 Agendapunt 3. Vertegenwoordiging provincie in VLM Directie kenniseconomie Dienst land- en tuinbouw Van Tel /e-mail Datum 05.05.2014 Raadscommissie landbouw & leefmilieu: 5 mei 2014 Agendapunt 3. Vertegenwoordiging provincie in VLM De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1 De VLM, uw partner in de open ruimte Pag.1 Wie zijn we? VLM of Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 Structuur, Cultuur en OrganisatieOntwikkelingsproject 2.0 26/05/13 1 Inhoud n De Vlaamse Landmaatschappij n SCOOP 2.0 n Doelstelling n Context n Structuur n Aanpak

Nadere informatie

VLAAMSE LANDMAATSCHAP PPIJ

VLAAMSE LANDMAATSCHAP PPIJ VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Activite eitenverslag 2011 Inhoudstafel 1. WOORD VOORAF... 3 2. EVALUATIE VAN JAARDOELSTELLINGEN 2011............ 6 SOD 2: VLM is de motor van het Vlaams Plattelandsbeleid... 6

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams

Nadere informatie

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij VSV- studiedag Mobiliteit op het platteland, 14 maart 2014 Overzicht lezing Intro: Situering en doelstellingen

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Vlaamse Landmaatschappij Samen investeren in de verbetering van de omgevingskwaliteit van het platteland en het randstedelijk gebied

Vlaamse Landmaatschappij Samen investeren in de verbetering van de omgevingskwaliteit van het platteland en het randstedelijk gebied Vlaamse Landmaatschappij Samen investeren in de verbetering van de omgevingskwaliteit van het platteland en het randstedelijk gebied VLM 2011-2015: Samen, gebiedsgericht investeren in de omgevingskwaliteit

Nadere informatie

Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport. Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver. 5 januari 2010

Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport. Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver. 5 januari 2010 Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver 5 januari 2010 Inhoud VLM Landbouwgevoeligheidsanalyse (LGA) Doel Methodiek Resultaat Landbouweffectenrapport

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Mestrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen

Mestrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen Mestrapport 2015 over de mestproblematiek in Vlaanderen Vernieuwde rapportering Sinds 2001: jaarlijks Voortgangsrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen Wijziging rapporteringsvereisten Mestdecreet

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013 PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN Jules Van Liefferinge 07/11/2013 Agenda PDPO II - het origineel Opmaak en goedkeuring Originele maatregelen Originele budgettoewijzing PDPO II doorheen de tijd Allerlei

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Het CVBB ten dienste van land- en tuinbouw Dirk Coomans, Algemeen coördinator Franky Coopman, Joris De Nies, Katleen Geerinckx,

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Uiteraard ben ik blij hier aanwezig te kunnen zijn bij de. ondertekening van het Raamakkoord voor Landschap De Liereman.

Uiteraard ben ik blij hier aanwezig te kunnen zijn bij de. ondertekening van het Raamakkoord voor Landschap De Liereman. Maandag 19 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Raamakkoord Landschap De Liereman Oud-Turnhout Geachte Minister-President, Geachte heren gedeputeerden

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014 Managementplan Griet Beckers 09 september 2014 1 Processen Vlaams Natura 2000 programma Doelen 2020 + prior. insp SBZ Management Plan Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart Beheerplan terrein

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)?

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Tongeren, 25 januari 2011 Poperinge, 26 januari 2011 Bocholt, 27 januari 2011 Hoogstraten, 3 februari 2011 Oudenaarde, 8 februari 2011 Waarom? Huidige actieprogramma

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimte project Moervaartvallei. met alle betrokkenen werk maken van een breed open ruimte project voor de Moervaartvallei.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS Organisatie-audits bij lokale besturen - Verbeterpunten

nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS Organisatie-audits bij lokale besturen - Verbeterpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Donderdag 6 oktober Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 6 oktober Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 6 oktober 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Persconferentie Mid-term review ECO² - Boortmeerbeek (enkel het gesproken woord telt) Mijnheer

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie