Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1990 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota; eerste wijziging) Nr. 4 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 juni 1990 Algemeen 1 Kan de artikelsgewijze toelichting op de begrotingswijzigingen zo ingericht worden dat meer aandacht besteed wordt aan majeure mutaties en dat deze mutaties makkelijker te traceren zijn? Het door u voorgestelde onderscheid in majeure en niet-majeure mutaties is een lastig keuze-probleem. Een geringe mutatie kan politiek majeur zijn, terwijl een forse mutatie politiek niet-majeur kan zijn. De Voorjaarsnota zou als leidraad gehanteerd kunnen worden. De Minister van Financiën scheidt bij het opstellen van de Voorjaarsnota de majeure van de niet-majeure mutaties door alle mutaties groter dan 50 miljoen expliciet toe te lichten en mutaties groter dan 5 miljoen slechts in de cijferbijlage apart te presenteren. Ook hier dus een technische algoritme om het keuzeprobleem te omzeilen. In het licht van het bovenstaande acht ik het niet goed mogelijk om het door u voorgestelde onderscheid in de suppletoire wet aan te geven. Hoe zal, nu er geen prijsbijstelling 1990 is toegedeeld, ruimte gevonden worden binnen de begroting om daar, waar prijsbijstelling toch noodzakelijk is, artikelen bij te stellen in verband met opgetreden prijs stijgingen? De consequenties van het niet toedelen van de prijsbijstelling 1990 zijn binnen Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur per beleidsterrein geanalyseerd. Een beslissing om op onderdelen wel prijsbijstelling toe te delen moet gepaard gaan met een corresponderende verlaging elders op de begroting. Daar de prijsontwikkeling 1990 gemiddeld circa 2% bedraagt, zijn dit op onderdelen forse bijstellingen. De besluitvorming binnen mijn departement over het wel/niet op onderdelen toedelen van de prijsbijstelling 1990 is nog niet afgerond. In de 2e suppletoire wet 1990 zal hier nader op worden ingegaan F ISSN SDU uitgeverij 's-gravenhage 1990

2 3 Of is hierin voorzien door artikel prijsbijstelling van bijna f 12 mln? De f 12 mln. prijsbijstelling op artikel is het saldo van een aantal mutaties, waaronder de prijsbijstelling 1990 van f 17 mln. voor de Rijks bijdragen Ziektekosten en de «geparkeerde» generale aanslagen 1990 van in totaal f-4,9 mln. De f 17 mln. zal worden toegedeeld aan artikel en de f 4,9 mln. zal worden ingevuld met concrete maatregelen. 4 Was de oorspronkelijke ruimte voor prijsbijstelling niet reeds geheel opgesoupeerd aan het eind van de begrotingsbehandeling? De oorspronkelijke ruimte (ontwerp-begroting 1990) op artikel betrof de doorwerking van het restant prijsbijstelling Dit restant is, naar aanleiding van wensen die de Kamer tijdens de begrotingsbehan deling 1990 kenbaar heeft gemaakt, toegedeeld via nota's van wijziging op de ontwerp-begroting De aanwending had onder andere betrekking op: - intensivering van de subsidiëring van de educatieve functie van nationale verzetsmusea en herinneringscentra (artikel 09.03); - extra maatregelen op het terrein van het dak en thuislozenbeleid in de sfeer van preventie, opvang en reïntegratie (artikel 04.02). 5 Waarom geschieden technische overboekingen bij de voorjaarsnota waardoor het overzicht verdwijnt? Uit oogpunt van een goed begrotingsbeheer ligt het in de rede om bekende begrotingsmutaties zo snei mogelijk onder de aandacht van de Kamer te brengen. Het onderscheid technisch of beleidsinhoudelijk is daarbij in feite niet relevant. In dat verband zal de Voorjaarsnota respec tievelijk de eerste suppletoire wet ook begrotings-technische mutaties bevatten. Artikel U01.03: Materieel centrale Directies De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en D66 vroegen waarom geen f 6,2 mln. (het onbesteed gebleven bedrag van 1989) aan de begroting 1990 is toegevoegd, maar slechts f 5,5 mln? Hoe wordt het resterende benodigde bedrag ad f 3,2 mln. (f 12,4 mln. volgens blz. 49 van de memorie van toelichting bij de begroting 1990 minus de f 5,5 mln. van Financiën minus f 3,7 mln. uit de eigen begroting volgens blz. 49 van de memorie van toelichting bij de begroting 1990) gefinancierd? Welke bestedingen zijn in 1990 ten laste van de comptabel bestel gelden voorzien? Ten tijde van de opstelling van de begroting 1990 waren de onderhan delingen met het Rijkscomputercentrum over de bouw van de financiële systemen nog volop gaande. Op dat moment bestond nog geen helder inzicht in de daarmee gemoeide kosten. Om die reden is bij de begroting 1990 uitgegaan van de op dat moment binnen het departement meest actuele raming. Inmiddels zijn de onderhandelingen met het Rijkscompu tercentrum afgerond en is een contract op basis van een zogenaamde fixed-price getekend. Dit heeft tevens geresulteerd in een andere spreiding van kosten over de diverse jaren dan tot dan toe voorzien. Het voor 1990 benodigde bedrag ligt om die reden lager dan in de begroting

3 1990 werd opgenomen. Daarom ook is het aan het Ministerie van Financiën gevraagde bedrag voor 1990 verlaagd. De middelen comptabel bestel zullen worden aangewend ten behoeve van herontwerp en de bouw van eerdergenoemde financiële systemen door het Rijks computercentrum. Artikel U01.04: Apparaatszorg 7 De leden van de P.v.d.A.-fractie informeerden of een nadere preci sering gegeven kan worden van de bestemming van het bedrag van f dat aan artikel wordt toegevoegd ten behoeve van repre sentatiekosten? Het bedrag van f is door het Directoraat-Generaal Culturele Zaken aan dit artikel toegevoegd voor de financiering van geschenken aan (buitenlandse) hoogwaardigheidsbekleders door of namens de bewindslieden gedaan. 8 De leden van de V.V.D.-fractie waren geïnteresseerd te horen met welke doeleinden het pand waarin de Harmonisatieraad was gehuisvest, nu wordt geëxploiteerd? Het pand waarin de Harmonisatieraad was gehuisvest, wordt thans onder andere gebruikt door de Mediaraad, de Centrale Commissie Bejaardenoorden alsmede de ontvangst en vergaderruimte ten behoeve van de bewindslieden. Artikel U01.05: Diverse uitgaven personeelsbeleid 9 De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne inzicht willen hebben in het bedrag dat in 1989 werkelijk is besteed aan flankerend beleid in verband met de afslanking, alsmede in de redenen dat een bedrag van f2,3 mln. in 1989 onbesteed is gebleven. De uitgaven voor flankerend beleid zijn in de begroting 1989 geraamd op een bedrag van f 11,8 mln. De gerealiseerde uitgaven hebben voor dat jaar f 9,5 mln. bedragen. Voor een groot aantal wachtgeldverplich tingen geldt dat deze later in het jaar zijn aangegaan en in die zin minder op het beschikbare budget voor 1989 drukten. Artikel U01.09: Prijsbijstelling 10 Welke afrekening van de Beeldende Kunstenaars Regeling moet nog plaatsvinden? Op welk artikel zullen de uitgaven in verband met deze afrekening worden verantwoord? De Beeldende Kunstenaars Regeling werd per 1 januari 1987 opgeheven. De financiële afwikkeling van de Regeling kwam in handen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Op basis van de opgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor de afwikkeling van de Beeldende Kunstenaars Regeling in 1989 nog f4,3 mln. betaald. Dit is als een voorlopige afrekening te beschouwen. Bijstellingen met een relatief gering financieel belang zijn nog mogelijk. De uitgaven in verband met deze afrekening zijn/worden verantwoord op artikel

4 In 1989 waren onvoldoende middelen aanwezig op artikel Het benodigde bedrag is toen (tijdelijk) overgeheveld vanuit artikel onder de afspraak dat dit in latere jaren zou worden teruggeboekt. 11 De leden van de P.v.d.A.-fractie voegden daar de vraag aan toe waarom deze afrekening in latere jaren teruggeboekt wordt naar artikel Zie antwoord op vraag Bij welke gelegenheid zal het bedrag van f 17 mln. prijsbijstelling op de rijksbijdragen AWBZ/ZWFaan artikel worden toegevoegd? Welke procedures gelden er verder voor de prijsbijstelling van de rijksbij dragen? De f 17 mln. prijsbijstelling 1990 voor de Rijksbijdragen Ziektekosten zal zo snel mogelijk worden toegedeeld aan artike! De mutatie zal via de tweede suppletoire wet 1990 aan de Kamer worden voorgelegd. De vaststelling van de rijksbijdrage ZFW, en van de indexering, is neergelegd in de toelichting bij het besluit «vaststelling rijksbijdrage verplichte ziekenfondsverzekering 1986t/m 1988», Staatsblad 1990, nr De vaststelling van de rijksbijdrage AWBZ, en van de indexering geschiedde tot en met 1989 overeenkomstig de systematiek van de vaststelling rijksbijdrage (en indexering) ZFW; met ingang van 1990 zal een en ander geschieden overeenkomstig de bepalingen bij de wet finan ciering volksverzekeringen en worden vastgesteld bij ministeriële regeling. 13 Hoe wordt de Kamer geïnformeerd over de invulling van de ombui gingstaakstelling ad f 4,9 mln? Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord op de tweede vraag bij het onderdeel Algemeen. Dit impliceert dat dit zal worden meegenomen bij de 2e suppletoire wet De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen wat wordt bedoeld met de kwestie Purmerend. Zoals vermeld in bijlage IVa van de Voorjaarsnota 1990 betreft dit de verdeling over de begrotingshoofdstukken van de schade die de gemeente Purmerend heeft geleden in verband met de verkleining van de groeitaakstelling. 15 Voorts informeerden zij waarom een extra voorschot ten behoeve van de Stichting ter bevordering van de vertaling van Nederlands Letter kundig Werk wordt verstrekt vanuit (prijsbijstelling) en niet vanuit (Letteren, Nederlandse Taalunie en Leenvergoedingen)? Het verstrekte voorschot heeft betrekking op het begrotingsjaar 1989 en is eind november 1989 betaald. Op dat moment was nog geen enkele sprake van eventuele beëindiging van subsidiëring van de Vertalingen stichting. Pas in het voorjaar van 1990 heeft de Vlaamse gemeenschaps minister van Cultuur subsidiëring per 1 januari 1990 stopgezet. Dit heeft

5 ertoe geleid dat de Nederlandse overheid zich genoodzaakt zag om ook haar subsidie te beëindigen. In 1989 waren onvoldoende middelen aanwezig op artikel Het benodigde bedrag is toen (tijdelijk) overgeheveld vanuit artikel onder de afspraak dat dit in latere jaren zou worden teruggeboekt. 16 Waarom wordt een extra voorschot verstrekt nu de subsidiëring zal worden beëindigd? Zie antwoord bij vraag 15. Artikel U01.14: Organisatie en informatiebeleid 17 De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen welk bedrag van de overboeking bij artikel het automatiserings en doorlichtingson derzoek betreft. Wat is de omvang van het structurele tekort op het materiaal budget van het Directoraat-Generaal Culturele Zaken? Wat is de reden van het structurele tekort? Hoe denkt de regering dit op te lossen? Ten behoeve van het automatiserings en doorlichtingsonderzoek werd f overgeboekt naar het Directoraat-Generaal Culturele Zaken. Het structurele tekort op het materiële budget van DGCZ werd reeds bij nota van wijziging opgelost door uit de prijsbijsteliing f toe te voegen. Artikel U02.02: Materieel 18 De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom al middelen worden gereserveerd ten behoeve van het Maatschappij Informatie Project vooruitlopend op de notitie informatiebeleid? Het Maatschappij Informatie Project is geruime tijd vóór de toezegging tot aanlevering van een Nota Publieksgericht Informatiebeleid aan de Tweede Kamer gestart. De overboeking waar hier sprake van is heeft betrekking op de eerste (voorbereidings)fase van het project. Artikel U02.04: Bijzondere werkgelegenheidsprojecten 19 De leden van de V.V.D.-fractie zouden willen vernemen of deze bijstelling ook consequenties heeft voor de werkgelegenheidsprojecten in de komende jaren. De feitelijk aangegane verpiichtingen in 1989, met kaseffecten in 1990 en volgende jaren, wijken af van de ramingen die bij het opstellen van de begroting 1990 zijn gehanteerd. Reeds in het najaar 1989 zijn echter verplichtingen aangegaan met kaseffecten in Dit leidt ertoe dat de verplichtingenraming 1990 eenzijdig kan worden verlaagd; het daarmee gemoeide kaseffect is immers al begrepen in de begroting De leden van de D66-fractie vroegen waarom er geen verminderd effect op kasbasis is, als de verplichtingen zo sterk verminderen. Zie antwoord op vraag 19.

6 Artikel U02.07: Onderzoek, studie en hiermee verband houdende uitgaven 21 De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten het verschil te verklaren tussen het bedrag van f f als overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in verband met medefinanciering van het Interdepartementaal Onderzoekprogramma Minderheden, en het bedrag van f zoals vermeld in de wijziging van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (zie , nr. 2, blz. 8). In 1990 is in het kader van het Interdepartementaal Onderzoekspro gramma Minderheden door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een verplichting aangegaan van f f welke naar verwachting voor f in 1990 wordt betaald en voor f in Artikel U02.09: Werkontwikkeling Overlegsecretariaten 22 De leden van de D66-fractie herhaalden hun vraag gesteld bij artikel (zie vraag 20). Zie antwoord bij vraag 19. Artikel U04.02: Maatschappelijke Ontwikkeling 23 De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en D66zouden gaarne gëinformeerd willen worden welke 2 instellingen op het terrein van het vormings en ontwikkelingswerk een opstartsubsidie hebben ontvangen. Het betreft hier de Stichting de Rode Hoed en het Joods Historisch Museum. De subsidie aan de Stichting de Rode Hoed betreft een struc turele subsidie ad f per jaar. De subsidie aan het Joods Histo risch Museum betreft een overbruggingssubsidie en is als zodanig niet structureel. Beide stichtingen zijn niet vermeld in het Rijksplan Uit welk artikel wordt dit gerealiseerd? Is het de bedoeling deze twee instelïmgen structureel te financieren en zo ja voor welk bedrag? Was hiervan al sprake in het rijksplan Welzijnswerk 1990? Zie antwoord op vraag 23. Artikel U05.01: Opvang asielzoekers 25 De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en D66 vroegen welke gemiddelde kosten per asielzoeker zijn gehanteerd bij de bijstelling van de raming Betekent het hanteren van een ongewijzigde gemiddelde proceduretijd dat de regering niet verwacht dat de te nemen maatregelen voor versnelling van de justitiële procedure in 1990 geen effect meer zullen sorteren?zijn de variabelen voor de jaren 1991 en verder, zoals vermeld in de brief van 11 januari 1990 ( hoofdstuk XVI, nr. 35) ongewijzigd gebleven?

7 Als gemiddelde kosten per asielzoeker zijn gehanteerd: - kosten centrale opvang per asielzoeker per jaar f kosten decentrale opvang per asielzoeker per jaar f Deze kosten zijn berekend door het onderzoeksbureau Research voor Beleid in het kader van de evaluatie van de Regeling Opvang Asiel zoekers in De decentrale kosten zijn gecorrigeerd met f 75 extra rijksbijdrage per maand, conform een ministerraadbesluit van juli De regering verwacht dat de maatregelen van Justitie om de procedu retijd te bekorten, vanaf 1991 zichtbaar worden. Derhalve is bij de ramingen voor de opvang van asielzoekers uitgegaan van een gemid delde proceduretijd van 18 maanden, ingaande de instroom van De ramingsvariabelen met betrekking tot 1991 en verder waren: - instroom 8000 personen per jaar; - proceduretijd 18maanden. Op basis van meer recente inzichten zijn de ramingen thans gebaseerd op de volgende veronderstellingen: - instroom personen per jaar; - proceduretijd 18 maanden. 26 Kunnen de nabetalingen over voorgaande jaren, die volgens de schrif telijke antwoorden met betrekking tot de voorlopige rekening 1989 f6 mln. zullen bedragen in 1990, binnen de bestaande begroting worden opgevangen? Dit is afhankelijk van het declaratiegedrag van de gemeenten. Er vanuit gaande dat dit declaratiegedrag stabiel is en jaarlijks sprake is van enige naijling, kunnen de nabetalingen 1989 binnen de begroting 1990 worden opgevangen. Als er echter sneller wordt gedeclareerd zouden er problemen kunnen ontstaan. Artikel U06.02: Subsidies en andere uitgaven in het kader van het Jeugdbeleid 27 De leden van de C.D.A.-fractie vroegen op welke wijze in deze wijziging het beleidsvoornemen is geëffectueerd om de subsidies voor werkende jongerenorganisaties te herzien. De herziening van de subsidies voor werkende jongerenorganisaties is geen onderdeel van de onderhavige wijziging. 28 Waar is in de onderhavige wijziging te vinden het kabinetsbesluit om op basis van een stimuleringsregeling kinderopvang f 130 mln. beschikbaar te stellen, zoals ook in het rijksplan Welzijnswet 1990? Deze post was reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 1990 in artikel onderdeel 1 preventief jeugdbeleid (Tweede Kamer, verga derjaar , hoofdstuk XVI, nr. 2, blz. 104). Artikel U09.01: Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen 29 De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en D66 vroegen of aangegeven kan worden met welke aantallen uitkeringen en met welk gemiddeld bedrag van de uitkeringen bij de verschillende wetten waarvan de uitgaven op dit artikel verantwoord worden, is gerekend bij

8 het opstellen van de begroting 1990 en welke wijzigingen in die uitgangspunten leiden tot de nu voorgestelde begrotingswijziging? Kunnen laatstgenoemde wijzigingen uitgesplitst worden naar hun oorzaak? De voorgestelde begrotingswijziging ad f 147,5 mln. heeft geen betrekking op een wijziging in de raming van de aantallen uitkeringsge rechtigden of gemiddelde bedragen, maar vloeit voort uit de vertraging bij het totstandkomen van de Wet ambtelijke grondslagen Wuv en Wubo (Kamerstukken ). 30 De leden van de D66-fractie wilden vervolgens weten of het mogelijk is door deze kasschuif het bedrag dat oorspronkelijk voor 1990 was geraamd met terugwerkende kracht te doen toekomen aan belangheb benden in Voor zover er geen ernstige vertraging gaat ontstaan bij de voortgang van het wetsontwerp zullen de belanghebbenden naar verwachting in 1991 met terugwerkende kracht het bedrag ontvangen. De onderhavige kasschuif laat de rechten dus onaangetast. Artikel U09.02: Vergoeding van apparaatskosten Artikel U09.03: Overige uitgaven 31 De leden van de D66-fractie vroegen of het wel zinvol is het onder scheid in begrotingsposten te handhaven voor materiaal en «overige» (Immaterieel) voor Stichting en Pelita? Verdient samenvoeging niet de voorkeur? Het onderscheid tussen artikel Vergoeding apparaatskosten - en artikel Overige uitgaven - is als volgt. Artikel heeft betrekking op de apparaatskosten van de wetteiijke taken, welke volledig door het Rijk worden betaald. Artikel heeft betrekking op door de overheid erkende taken, de zogenaamde immateriële hulpverlening voor oorlogsgetroffenen waarin de overheid bijdraagt in de vorm van subsidie. Om deze reden is de splitsing aangebracht. 32 Waarom moeten projecten PBOG nu door de NIZW worden uitge voerd? Is het dan wel zinvol deze bedragen weg te halen bij de artikelen voor verzetsdeelnemers en vervolgden? Van de in het PBOG-rapport opgenomen projecten wordt slechts één project uitgevoerd door het NIZW namelijk het project ten behoeve van kennisoverdracht naar algemene voorzieningen. Artikel U10.01: Personeel Volksgezondheid 33 De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de 4,5 formatieplaats vanaf 1992 correspondeert met hetgeen hierover opgemerkt is bij de behan deling van het wetsvoorstel in de Kamer. Dat is inderdaad het geval.

9 Artikel U11.10: Rijksbijdragen ziektekosten 34 De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D en D66 vroegen welke instelling de regering op het oog heeft om het extra bedrag van f 147,5 mln. aan uit te betalen? Gaat het hierbij om een onverplicht voorschot op de rijksbijdrage 1991? Zo ja, op welke gronden heeft de minister van Financiën hiervoor toestemming gegeven? Is de Algemene Rekenkamer hiervan in kennis gesteld? Wordt in verband met de beoogde versnelde betaling rente verrekend? De toevoeging in 1990 van f 147,5 mln. aan artikel U11.01 zal betaald worden aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Het betreft hier geen onverplicht voorschot op de rijksbijdrage 1991, doch een hogere vaststelling van de rijksbijdrage 1990 dan aanvankelijk geraamd in de begroting In de, bij ministeriële regeling vast te stellen, rijksbijdrage AWBZ zal dit bedrag dan ook in de rijksbijdrage 1990 opgenomen worden. Aangezien het dus geen voorschot op de rijksbijdrage 1991 betreft, is een eventuele berekening dus niet aan de orde. Zoals in de toelichting bij de eerste suppletoire wet 1990 is opgenomen, heeft het kabinet tot deze hogere vaststelling besloten met het oog op een vertraging bij de uitgaven uit hoofde van de Wet Ambte lijke Grondslagen WUV en WUBO. Het kabinet heeft tot deze maatregel besloten aangezien op deze wijze, ondanks de vertraging bij de genoemde WUV/WUBO-uitgaven, de uitgangspunten van de budgetdis cipline gehandhaafd konden worden. Artikel U12.03: Eerstelijnszorg 35 De leden van de V.V.D.-fractie konden zich in eerste instantie niet verenigen met het voorgestelde beleid te weten de onderuitputting op nabetalingen op afrekeningen van subsidies gezinsverzorging aan te wenden t.b.v. innovatie TBC-röntgenapparatuur. Ditgezien de wacht lijsten bij de gezinsverzorging, discussies over werkdruk, etc. Zij vroegen naar de reden dat deze onderuitputting van f 7,2 miljoen niet is besteed aan een of meer knelpunten in de eerstelijnszorg. In het kader van het afrekenen van subsidievoorschotten die tot en met 1988 aan de instellingen op het terrein van de gezinsverzorging waren verstrekt, zijn voor het laatst op de begroting 1990 ontvangsten geraamd die middels desaldering konden worden geboekt op artikel U «Eerstelijnszorg» zodat deze middelen konden worden aangewend voor nabetalingen op afrekeningen van subsidies gezinsverzorging. Daar de ontvangsten overeenkomstig de raming waren maar de te verrichten nabetalingen lager uitvielen dan geraamd, bleven per saldo middelen met een omvang van bijna f 10 miljoen beschikbaar. Deze middelen konden niet meer worden ingezet voor de werksoort waarvoor oorspronkelijk subsidie werd verleend daar de financiering van de gezinsverzorging met ingang van 1 januari 1989 door middel van de AWBZ geschiedt. De eenmalig in 1990 beschikbare middelen zijn derhalve aangewend voor het oplossen van een tweetal incidentele knelpunten 1990 op het hoofdbeleidsterrein gezondheidszorg, te weten de integratie Kruiswerk/Gezinsverzorging (fl 2 miljoen) en het renovatie programma röntgenapparatuur TBC-bestrijding (fl 7,2 miljoen). De uitgaven ten behoeve van de integratie Kruiswerk/Gezinsverzorging vinden plaats op artikel U «Eerstelijnszorg» zodat deze niet middels een overboeking naar een ander artikel in de eerste suppletoire wet

10 zichtbaar worden. De uitgaven met betrekking tot de renovatie röntgen apparatuur dienen op artikel U12.04 «Basisgezondheidszorg» plaats te vinden. Derhalve zijn de middelen overgeboekt van artikel U «Eerstelijnszorg» naar artikel U12.04 «Basisgezondheidszorg». Het knelpunt met betrekking tot de röntgenapparatuur was ontstaan als gevolg van de noodzaak om, op grond van de resultaten van een door TNO uitgevoerd onderzoek naar de radiologische veiligheid van de in gebruik zijnde röntgenapparaten, de röntgenapparaten aan te passen aan de EG-normen met betrekking tot stralenbelasting. Er is daarbij niet gekozen voor een gefaseerde aanpak maar voor een eenmalige inhaalslag daar in het kader van de Wet collectieve Preventie Volksge zondheid de verantwoordelijkheid voor de uitvoering TBC-bestrijding per is overgedragen aan de gemeentelijke overheden. Daarbij diende tevens de eigendomsrechten van de in rijkseigendom aanwezige röntgenapparatuur overgedragen te worden. Met deze eenmalige inhaalslag wordt bereikt dat op een verantwoorde wijze röntgenappa ratuur van het rijk wordt overgedragen. 36 Hoe is verklaarbaar dat gelden voor subsidies gezinsverzorging aangewend (kunnen) worden voor consultatiebureaus voor TBC-bestrijding, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie. Zie het antwoord op vraag 35. Artikel U 12.06: Aids en overige sexueel overdraagbare aandoe ningen 37 Welke is de reden, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie, van het overboeken van een bedrag van f , van dit artikel naar artikel 1202 infectieziektenbestrijding? In het verleden waren activiteiten in het kader van «infectieziekten in het algemeen» gerelateerd aan de Aidsbestrijding. Voor de «infectieziek tenbestrijding in het algemeen» bestond dan ook geen afzonderlijk begrotingsartikel(onderdeel) en de uit beleidsoverwegingen noodzakelijk geachte subsidies terzake werden geraamd op het Aids-artikel. Het beleid ten aanzien van infectieziekten heeft zich echter de afgelopen tijd verbreed. Teneinde niet telkens het begrotingsartikel voor de bijzondere infectieziekten (Aids en SOA) aan te spreken voor «infectieziekten in het algemeen», wordt voor het jaar 1990 f ,- overgeboekt van artikel U12.06 «Aids en overige sexueel overdraagbare aandoeningen» naar U12.02 «Ziektenbestrijding». Op deze wijze blijven uitgaven op het Aids-artikel direct gerelateerd aan uitgaven op het terrein van de bijzondere infectieziekten. N.B. Er wordt overwogen om in de toekomst de raming van de uitgaven in het kader van «infectieziekten in het algemeen» op een afzon derlijk artikel(onderdeel) op te nemen. Artikel U12.07: Geestelijke volksgezondheid 38 De leden van de V.V.D.-fractie vroegen hoe het museum Geestelijke gezondheidszorg financieel kan bestaan, nu slechts sprake is van een tijdelijke financiële ondersteuning? Eind 1989 heeft met het bestuur van het museum-ggz over de finan ciële situatie van dit museum overleg plaatsgevonden. De exploitatie van 10

11 een dergelijk museum werd toen geschat op f 5 miljoen per jaar. Aan het bestuur werd medegedeeld dat gelet op de vele knelpunten in de ggz-zorgverlening aan de financiering van het museum door WVC geen prioriteit wordt verleend. Ook werd medegedeeld dat in de aanlooppe riode een stimuleringssubsidie zou worden gegeven. Voor 1989 en 1990 is derhalve een subsidie van f ,- jaarlijks toegekend. Met het bestuur is afgesproken in 1990 aan de hand van een aangepaste begroting nogmaals over de financiering te praten. Uitgangspunt is dat bij de begroting een plan zit op welke wijze voldoende sponsors voor het museum te verwerven. Een structurele financiering door WVC is gelet op de prioriteitsstelling niet mogelijk. Op verzoek van het bestuur van het museum zal na de zomervakantie over de aangepaste begroting opnieuw worden gesproken. Artikel U13.02: Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en infectieziekten 39 De leden van de V. V.D.-fractie zouden gaarne een uiteenzetting zien over de besteding van de f 12 miljoen voor invoering van het Geneesmid delenvergoedingssysteem. De besteding van f 12 miljoen gulden is bestemd voor de invoering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem en tevens voor flankerend beleid in de geneesmiddelensector. De voorgenomen besteding is als volgt: inspraakprocedure concept GVS 1,5 mln. publieksvoorlichting inzake werking GVS 1,25 mln. publieksvoorlichting inzake verantwoord geneesmiddelengebruik 1,65mln. voorlichting beroepsgroepen 1,25 mln. ondersteuning farmacotherapie overleg 3,75 mln. overige 2,6 mln. 12,0 mln. Artikel U16.02: Materieel Culturele Zaken 40 Welk deel van de extra , komt ten goede aan het project Maximale Zelfstandigheid Rijksmusea en welk deel aan het materiële budget van het DGCZ, vroegen de leden van de D66 fractie. De extra overboeking van f ,- is niet, zoals abusievelijk vermeld in de toelichting, bedoeld ter oplossing van het structureie tekort op het materiële budget van het Directoraat-Generaal Culturele Zaken (zie ook antwoord op vraag 17). De overboeking naar het Bureau Management Ontwikkeling stelt dit departementsonderdeel in staat doorlichtingsonderzoeken en automati seringsprojecten te financieren binnen het DGCZ, waaronder het Project Maximale Zelfstandigheid. Artikel U17.02: Subsidies en andere uitgaven podiumkunsten 41 De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en V.V.D. vroegen waarom het bij tweede suppletoire begroting 1988 ïoegevoegde budget voor het aangaan van meerjarige verplichtingen op dit moment nog steeds voor een belangrijk deel niet is ingevuld. Kost het de betrokken 11

12 instellingen zoveel moeite om aan de voorwaarden te voldoen die gesteld worden bij het vastleggen van dergelijke verplichtingen? De systematiek van het Kunstenplan betekende voor alle betrokkenen een nieuwe manier van werken. Het realiseren van meerjarige budgetaf spraken met de instellingen werd afhankelijk gesteld van een goedge keurd beleidsplan en een gezonde exploitatie. Dit leidde ertoe dat onder andere voor de orkesten de meerjarige budgetfinanciering in 1989 nog niet was gerealiseerd. De voorgenomen afspraken zullen naar verwachting in 1990 worden gerealiseerd. Artikel U17.04: Subsidies en andere uitgaven en film 42 De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen naar de reden dat het in 1989 voor een aantal meerjarige subsidietoezeggingen om beheerstechnische redenen niet mogelijk was gebleken om deze verplichtingen aan te gaan. Om welke organisaties/projecten/soort toezeggingen ging het specifiek? Zie ook het antwoord bij vraag 41. Ook bij Film (art. 1704) speelde de Kunstenplansystematiek een belangrijke rol. In concreto gaat het om de volgende instellingen: Stichting Cinemien, waarvan het eerste beleidsplan werd afgewezen op advies van de Raad voor de Kunst (inmiddels rechtgetrokken); Stichting Filmfestival Rotterdam, Stichting Nederlandse Filmdagen en Stichting voor Nederlandse films, waar bestuurswisselingen tot vertraging leidden. Artikel U17.06 d: Beeldende kunst, bouwkunst en vormgeving 43 De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen naar de reden dat het in 1989 voor een aantal meerjarige subsidietoezeggingen om beheers technische redenen niet mogelijk was gebleken om deze verplichtingen aan te gaan. Om welke organisaties/projecten/soort toezeggingen ging het specifiek? Het onder de antwoorden op de vragen 41 en 42 vermelde geldt ook voor de bij Beeldende Kunst in 1989 voorziene, maar niet gerealiseerde meerjarige afspraken. Het betreft vooral de Werkplaatsachtigen (J. van Eyck academie, Ateliers 63 en Keramisch Werkcentrum) en het Archi tectuur Instituut. Artikel U17.09 b: Overige subsidies en toelagen 44 De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen naar de reden dat het in 1989 voor een aantal meerjarige subsidietoezeggingen om beheers technische redenen niet mogelijk was gebleken om deze verplichtingen aan te gaan. Om welke organisaties/projecten/soort toezeggingen ging het specifiek? Het onder 41 en 42 vermelde geldt ook voor art De in 1989 voorziene, maar niet gerealiseerde meerjarige beleidsafspraken betreffen bij art vooral de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Eregelden Toneel. 12

13 Artikel U17.06: Beeldende kunst, bouwkunst en vormgeving 45 Wordt bij dit artikel door het uitstellen van de budgetafspraken tot 1993 de besparing van f 10 miljoen gereserveerd, vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie. Er was sprake van een te hoge raming voor de in 1990 aan te gane verplichtingen. Van de voorgenomen meerjarige budgetafspraak a f 15 mln. wordt in 1990 slechts f 5 mln. gerealiseerd. Van een besparing van f 10 mln. is geen sprake, tot 1993 wordt op incidentele basis gesubsi dieerd. Artikel U18.01: Musea 46 Slaat het bedrag van f 15,5 mln. inkomsten in de toelichting op de realisatie 1989 of is dit de nadere raming van de inkomsten 1990, zoals die ook in de ontvangstenbegroting is verwerkt? Zal de raming van de inkomsten van de rijksmusea structureel aangepast worden, zo vroegen de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en V.V.D. De in de toelichting bij de betreffende mutatie genoemde f 15,5 mln. betreft inderdaad de werkelijk gerealiseerde inkomsten voor Dat hangt samen met de methode van het achteraf toekennen van de gerea liseerde inkomsten. Deze geeft de instelling al in januari volstrekte zekerheid over haar beschikbare middelen (zekerheid voor de instelling). Bovendien bestaat het risico van tekorten op de rijksbegroting (zekerheid voor de rijksbegroting). 47 Kan inzicht worden gegeven in de exacte besteding van het extra budget 1989 ad f 4,8 mln? Welke knelpunten in de beheerssfeer zullen in 1990 worden aangepakt? Aan het extra budget ad f4,8 mln. dat in 1989 als gevolg van de extra inkomsten aan de musea ter beschikking is gesteld, werd de navolgende bestemming gegeven: Intensiveringen door de musea f 1,9 mln. Knelpunten in de beheerssfeer: Beveiliging f 1,2 mln. Versterking van het zakelijk management Overig f 0,5 mln. f 1,2 mln. f4,8 mln. Voor het jaar 1990 bedraagt het extra budget 5,2 mln. Het beste dingsplan ziet er als volgt uit: Intensiveringen door de musea f3,0 mln. Knelpunten in de beheerssfeer: Beveiliging f 1,2 mln. Versterking van het zakelijk management f 0,4 mln. Overig f 0,6 mln. f5,2 mln. 13

14 48 Tenslotte merkten de leden van de P.v.d.A.-fractie op dat de subsidie van de Stichting Nederlands Openluchtmuseum onder andere bijeenge sprokkeld wordt door artikel (asielzoekers). Wordt hier bedoeld artikel 01.05? Dat is inderdaad het geval. 49 Waar staat bij artikel de overboeking van f , - vanuit artikel vermeld, zo vroegen deze leden. Inderdaad staat hier abusievelijk vermeld. Bedoeld wordt uitga venartikel Artikel U18.05: Materieel overige Rijksinstellingen en cultuur beheer 50 Hoe is de grote afwijking tussen de geraamde inkomsten en de werke lijke inkomsten bij artikel te verklaren?zal de raming van de inkomsten van de overige Rijksinstellingen van cultuurbeheer structureel worden aangepast, vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie. De meerontvangsten vinden voornamelijk hun oorsprong in schadever goedingen aan de rijksdienst Beeidende Kunst op grond van schade aan kunstwerken. Artikel U20.02: Overige voorzieningen Openbaar biblio theekwerk 51 Waarom krijgt het Nederlands Openlucht Museum geld van allerlei posten bij voorbeeld van opleidingsplaatsen bibliotheek, vroegen de leden van de D66-fractie. Om een structurele subsidie aan de stichting het Nederlands Openlucht Museum te kunnen bekostigen was nog een bedrag van f 1,9 mln. nodig. Binnen de begroting van Cultuur is gezocht naar eventuele structureel vrijvallende middelen. Op het begrotingsartikel viel een bedrag van f ,- vrij als gevolg van het gefaseerd opheffen van de bibliotheek opleidingsplaatsen. Artikel M02.02: Algemene Ontvangsten 52 De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en D66 vroegen naar de oorzaak van de extra ontvangsten ten bedrage van 3 miljoen. Deze ontvangst hangt samen met de vermoedelijke terugontvangst in 1990 van een gedeelte van de bijdrage in 1989 in de kosten van verwerving van het Vluchtelingenopvangcentrum. 14

15 Artikel M05.01: Bijdrage van Hoofdstuk V inzake de opvang van vluchtelingen en asielzoekers 53 De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en V.V.D. vroegen waarom is gekozen om de f 75 mln. van de meerkosten voor de opvang van de asielzoekers, die onder het ontwikkelingsplafond zijn gebracht, zowel op de uitgavenbegroting van hoofdstuk V van de rijksbegroting als op de uitgaven en de inkomstenbegroting van hoofdstuk XVI van de rijksbegroting op te nemen? Zou het niet praktischer zijn geweest om alleen aan de uitgavenbegroting van hoofdstuk XVI, ten laste waarvan de uitgaven worden gedaan, dit bedrag toe te voegen met de afspraak dat dit bedrag valt onder het ontwikkelingsplafond? De door u voorgestelde oplossing is ook een mogelijkheid. Bij het opstellen van de begroting 1989 is er echter voor gekozen om bijdragen van/naar andere begrotingshoofdstukken bruto te boeken (verhogen van zowel de uitgaven als de middelen). Tot dat moment werden dit soort verrekeningen binnenlijns op de uitgavenbegroting vermeld of in mindering van bezwaar geboekt. Dat gebeurde toen op meerdere begro tingshoofdstukken. In de begroting 1990 is echter bij een aantal begro tingshoofdstukken weer gekozen voor de door u voorgestane methode. Ik zal nagaan of deze gedragslijn nog voor WVC kan worden gevolgd bij de ontwerpbegroting De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. d'ancona 15

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 XVI Vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 227 Wijziging van de van de en de van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN vra000vws.07 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 000 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23440 Aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 520 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 19 155 Wijziging van hoodstuk VIM (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1984 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23119 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20016 Wijziging van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 D Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 926 Huurbeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 540 Jaarverslagen over het jaar 2003 Nr. 44 JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E) Dit jaarverslag bestaat uit: + De dechargeverlening; + de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 34 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 475 Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met ingang van 1 juli 1994 trad de Wet van 9 juni

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 520 Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 20083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 434 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 32 565 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

VR DOC.1379/1

VR DOC.1379/1 VR 2016 1612 DOC.1379/1 De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1984-1985 Nr. 145b 16833 Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1977,494) NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 14 mei 1985

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 698 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2006. Voor het opstellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 februari 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 687 Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

2009D Lijst van vragen en antwoorden. Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

2009D Lijst van vragen en antwoorden. Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) 2009D61662 32 222 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Lijst van vragen

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

1 juli 2008 EP/AEP /

1 juli 2008 EP/AEP / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 juli 2008 EP/AEP / 8073386 Onderwerp Wijziging van de Wet Fonds economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) Aukje de Vries - VVD De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en hierover nog een aantal vragen. I ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 270 Wijziging van Hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het

Nadere informatie