DUURZAME DIENSTVERLENING 2014,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, 2015-2019"

Transcriptie

1 Facilitaire Campus Organisatie DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, Vrije Universiteit, Amsterdam

2 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 STATUS VERSIE 1.2 Concept AUTEUR OPDRACHTGEVER Hans Cox Jan van der Velde DATUM VERSPREIDING MT FCO VERSIE HISTORIE VERSIENUMMER DATUM AUTEUR OPMERKING Cox review door VU-duurzaamheidsleiders Cox ter bespreking MT-FCO Cox vastgesteld door MT-FCO

3 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD DUURZAAMHEIDSVISIE VU DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA VU 2014, ONDERWIJS EN ONDERZOEK...6 GREEN OFFICE VU (GO-VU)...6 INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN ONDERWIJS EN ONDERZOEK...6 INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK...6 GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS...7 BETERE FIETSVOORZIENINGEN...7 MEER OPLAADPUNTEN BEDRIJFSVOERING EN HUISVESTING...8 JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER...8 VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN...8 VERGROENEN ENERGIE-INKOOP...8 VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING...9 WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN...9 VERBETEREN WATERBALANS...9 JOIN THE PIPE...9 VERMINDEREN E-WASTE...10 VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL % DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN % DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN...11 SOCIAL RETURN...11 TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING...11 REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL...11 BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT...12 BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT...12 BREEAM BESTAANDE BOUW: TENMINSTE PASS...12 GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE MENSEN PROGRAMMAMANAGEMENTSTRUCTUUR PROGRAMMA IN PROGRAMMA IN DE PERIODE MIDDELEN FINANCIËN IN FINNANCIËN IN DE PERIODE

4 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 1. VOORWOORD De Vrije Universiteit wil duurzaamheid een integraal onderdeel van haar strategie maken. Dat besluit krijgt uitwerking in het onderwijs en onderzoek (het primaire proces) en in de ondersteunende, dienstverlenende processen bedrijfsvoering en huisvesting. Voor wat betreft de bedrijfsvoering en de huisvesting wordt al meerdere jaren door FCO gewerkt aan verduurzaming. Een actuele ontwikkeling bij FCO is in de richting van een regie-organisatie. Dit maakt het extra belasten van de lijnorganisatie op dit moment niet gewenst. Waar het uitgangspunt van het programma Duurzame Dienstverlening 2012 nog was om de taken neer te leggen waar de verantwoordelijkheid is, ligt nu het ondersteunen en ontzorgen van de lijn meer voor de hand. Hiertoe is nodig een programma-organisatie in te richten die de nader te definiëren duurzaamheidsprojecten in onderlinge samenhang èn op resultaat gericht, organiseert. Deze programma-organisatie kan op enig moment onderdeel uit gaan maken van een VU-brede programma-organisatie om de verduurzaming van onderwijs (door de faculteiten) en onderzoek (door de onderzoeksinstituten) gezamenlijk organisatorisch in te bedden. Bij het opstellen van het programma zijn wij uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten 1. Visie is door het CvB vastgesteld en dus leidend voor de meerjarenprogrammering Bedrijfsvoering & Huisvesting. 2. De doelstellingen zijn SMART en de resultaten kunnen worden gemonitord. 3. Over de doelen en resultaten wordt verantwoording afgelegd (transparantie) onder andere in het Instellingplan (doelen) en de jaarverslagen (resultaten). 4. Aandacht en sturing borgen op het hoogste niveau. 5. Betrokkenheid, communicatie en activatie van studenten en medewerkers zijn key. In hoofdstuk 1 is de duurzaamheidsvisie van de VU weergeven. Het daarvan afgeleide programma met projecten is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de programma-organisatie beschreven en in hoofdstuk 4 de benodigde middelen. Er is door een groot aantal betrokkenen inbreng geleverd bij het opstellen Duurzame Dienstverlening 2004, Het programma is in het MT-FCO besproken en vastgesteld. Willem Verduyn, voorzitter stuurgroep Duurzame Dienstverlening tevens Portefeuillehouder Duurzaamheid FCO

5 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 2. DUURZAAMHEIDSVISIE VU Het College van Bestuur heeft in februari 2014 de Duurzaamheidsvisie VU vastgesteld. Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen economische ( profit ), ecologische ( planet ) en sociale belangen ( people ); niet alleen in het hier en nu, maar ook met het oog op daar (internationaal, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden) en later (voor komende generaties). Bij de VU willen we inhoud geven aan dit goede rentmeesterschap in alle facetten van de universitaire gemeenschap; onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting. De VU wil met haar visie op duurzaamheid een maatschappelijke impact maken door een inhoudelijke verbinding met de samenleving en de VU rondom duurzaamheid te zoeken. De visie krijgt inhoud en uitwerking in onderwijs en onderzoek en in bedrijfsvoering en huisvesting. M.b.t. bedrijfsvoering en huisvesting heeft het CvB aangegeven positief te zijn. Ook geeft het CvB mee dat zij duurzaamheid zichtbaarder willen maken en meer handen en voeten willen geven en dat daarvoor een proces moet worden ingericht dat breder is dan alleen het werkgebied van FCO. In afwachting van dat proces heeft FCO de verantwoordelijkheid genomen om ten aanzien van bedrijfsvoering en huisvesting de visie te vertalen in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Het voorliggende programma Duurzame Dienstverlening 2014, geeft een overzicht van de doelstellingen en projecten m.b.t. bedrijfsvoering en huisvesting. Voor deze ondersteunende processen is een programmatische aanpak geschikt. Doelstellingen zijn zo mogelijk SMART, de benodigde middelen worden in de planning & control cycli gealloceerd en sturing vindt plaats via de management- en rapportagelijnen. Het vertalen van de visie in onderwijs en onderzoek maakt geen onderdeel uit van dit programma behalve daar waar het de ondersteunende diensten betreft. Voor de komende periode ligt het zwaartepunt bij het betrekken van studenten en medewerkers. Hiervoor wordt een Green Office VU opgericht, naar analogie van de universiteiten van Maastricht, Wageningen, Utrecht en Groningen. Voor de VU sluit het Green Office ook aan bij de ambitie om studenten via Community Services direct een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij. Zij zetten hun academische vaardigheden in voor de lokale en regionale gemeenschap en worden geprikkelde om hun vaardigheden op gebied van o.a. leiderschap, samenwerking, en persoonlijke ontwikkeling, verder te ontwikkelen. Met de Community Services staat de VU in verbinding met de maatschappij en vloeit (academische) kennis terug naar de samenleving. Communicatie is een krachtig hulpmiddel om de gewenste betrokkenheid te stimuleren en mensen ook echt in beweging te brengen.

6 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 3. DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA VU 2014, Duurzame Dienstverlening 2014, geeft een overzicht van de doelstellingen en projecten m.b.t. bedrijfsvoering en huisvesting. Het uitwerken van de visie in onderwijs en onderzoek maakt geen onderdeel uit van dit programma behalve daar waar het de ondersteunende diensten van de VU betreft ONDERWIJS EN ONDERZOEK In de komende jaren gaat de VU verder op de ingeslagen weg en zullen de onderzoekers ook duurzaamheid als belangrijke maatschappelijke trend verder integreren in het onderzoek en waar dat mogelijk en nuttig is de kennis ook beschikbaar maken ten behoeve van de bedrijfsvoering van de VU. Community: De VU ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven van studenten en medewerkers en zal deze initiatieven samen met studenten en medewerkers op waarde beoordelen en afspraken maken over de vervolgstappen. 1. In 2014 zal onderzocht worden of het mogelijk is om een Green Office VU op te zetten. Dit Green Office verbindt studenten, medewerkers en ondersteunende diensten en draag bij aan de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. GREEN OFFICE VU (GO-VU) 2014: er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een student en aansluitend is besluitvorming voorbereid : implementatie en uitvoering Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : euro per jaar Communicatiepotentie: zeer groot 2. In 2014 zal een inventarisatie starten van onderwijs en onderzoek aan de VU dat te maken heeft met duurzaamheid. Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te geven. Ter inspiratie kan het onderzoek van Van Schie (UvA, 2011) dienen. INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN ONDERWIJS EN ONDERZOEK 2014/2015: inventarisatie uitvoeren. De inventarisatie kan worden uitgevoerd door een (werk)student van/via GO-VU : - Benodigde capaciteit : - Benodigde financiële dekking : - 3. Communicatie over duurzaamheid staat nog in de kinderschoenen bij de VU. In 2014 zal gestart worden met het opstellen van een integrale communicatieaanpak om de visie en de bereikte resultaten beter bekend te maken (kennis) èn om de uitvoering van de projecten uit het MJP Duurzaamheid te ondersteunen (houding) èn om studenten en staf te activeren (gedrag). INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK 2014: formuleren van de integrale aanpak op instellingsniveau door de Dienst Communicatie & Marketing : implementatie en uitvoering, waar mogelijk i.s.m. het GO-VU Benodigde capaciteit : pro memorie

7 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: n.v.t. 4. Betrokkenheid wordt ook gestimuleerd in de Green Business Club Zuidas. Hier ontmoeten bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties elkaar om samen duurzame projecten te initiëren en te implementeren in het Zuidasgebied. GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS 2014/2015: inventariseren aan welke (onderwijs-, onderzoeks-)activiteiten met lokale impact de VU kan bijdragen of als initiatiefnemer zal optreden. De inventarisatie kan worden uitgevoerd door een (werk)student van/via GO-VU : implementatie en uitvoering, waarmogelijk i.s.m. het GO-VU Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Vervoer en mobiliteit: In de afgelopen jaren heeft de VU maatregelen genomen om het woon-werkverkeer en zaken- of dienstenverkeer te vergroenen. De komende jaren zet de VU zich in om de voorzieningen voor fietsers te verbeteren en het gewenste gedrag te bevorderen. 5. De voorzieningen voor fietsers zoals het aantal plaatsen, het aantal lockers en douches worden verbeterd. Ook zal het gewenste gedrag worden bevorderen (denk aan communicatie en aan secundaire arbeidsvoorwaarden). BETERE FIETSVOORZIENINGEN 2014: kwantificeren gewenste fietsvoorzieningen (technisch, rechtspositioneel, communicatie) en besluitvorming : realiseren fietsvoorzieningen en stimuleren gedrag Benodigde capaciteit : in reguliere projecten Benodigde financiële dekking : in reguliere projecten 6. Daarnaast zal de VU voorzieningen treffen om elektrisch vervoer te stimuleren door het uitbreiden van het aantal oplaadplaatsen. Thans zijn 25 oplaadpunten (20 P2 VUmc, 3 campus, 2 VU-O2). In de nieuwe parkeergarage P3 VU Campus zijn er nog eens 25 geprojecteerd met de mogelijkheid uit te breiden naar 120. Dit project wordt in 2018 in gebruik genomen. MEER OPLAADPUNTEN : aanleggen 25 oplaadpunten en eventueel uitbreiden naar vraag Benodigde capaciteit : in reguliere projecten Benodigde financiële dekking : in reguliere projecten Communicatiepotentie: zeer groot

8 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / BEDRIJFSVOERING EN HUISVESTING Verantwoording: De VU wil op systematische wijze haar milieubelasting beheersen en continu verminderen en daar transparant over zijn. 7. De VU zal in haar jaarverslagen (zoals in 2010) rapporteren over de ontwikkeling van de milieuprestatie op de thema s energie en CO 2, (afval)water, inkoop, afval(stoffen), vervoer en mobiliteit. JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER 2014: opstellen milieubarometer 2013 en opname van de milieuprestatie in het VU-jaarverslag en op de website : jaarlijks opstellen milieubarometer en publicatie milieuprestatie Benodigde capaciteit : 5 mensdagen per jaar Benodigde financiële dekking : regulier Energie en CO 2: Op het gebied van energiezorg en energievoorziening worden zowel op de korte als lange termijn het verminderen van de energievraag en het optimaliseren van de efficiëntie nagestreefd. De VU wil jaarlijks 2% energie-efficiëntie verhoging bereiken door het nemen van technische maatregelen en het verhogen van het energiebewustzijn van studenten, medewerkers en bezoekers. In 2013 is het nieuwe Energie Efficiency Plan vastgesteld. De energie wordt in het eigen Energiecentrum in hoogrendementinstallaties opgewekt. 8. Het energiebewustzijn wordt verhoogt door de huidige energiespiegel in het Hoofdgebouw te vervangen door digitale verbruiksinformatie en door gerichte communicatieactiviteiten. VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN 2014: vervangen energiespiegel Hoofdgebouw en opstellen en uitvoeren communicatieplan : aanbrengen energiespiegels en communicatieactiviteiten in alle gebouwen Benodigde capaciteit : 10 mensdagen Benodigde financiële dekking : euro 9. Energie die van het openbare net wordt betrokken, wordt groen en met Nederlandse herkomst ingekocht. De VU maakt al gebruik van innovatieve technieken zoals koude uit De Nieuwe Meer en warmte- en koudeopslag in de bodem. VERGROENEN ENERGIE-INKOOP 2014: : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : Communicatiepotentie:

9 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / De VU wil in de toekomst maximaal gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van zonneen windenergie en geothermie en betrekt dit bij de ontwikkeling van de campus en de gebouwen. VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING 2014: : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : Communicatiepotentie: (Afval)water: De VU neemt verdergaande maatregelen om het waterverbruik te reduceren en de waterbalans te verbeteren. 11. Bij renovaties van toilet- en douchevoorzieningen kiest de VU altijd voor waterbesparende, veilige voorzieningen. Ook worden bij renovaties in onbruik geraakte (dode) aan- en afvoerleidingen verwijderd. WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN 2014: : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : Communicatiepotentie: 12. Ook de mogelijkheden om de waterbalans te verbeteren ondermeer door waterretentie d.m.v. groene en blauwe daken en terreininrichting zullen onderzocht worden. VERBETEREN WATERBALANS 2014: Standaard technisch PvE op niveau BREEAM Excellent is gereed. Waterretentie is hierin opgenomen. Het polderdak van het Hoofdgebouw is een prioriteit : implementatie bij nieuwbouw en campusterreininrichting Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : uit projectbudget 13. Het drinken van kraanwater zal gestimuleerd worden door meer join the pipe drinkwatertappunten aan te leggen. JOIN THE PIPE 2014/2015: locaties en aantal tappunten bepalen, bijvoorkeur met de inzet van een (werk-)student van/via GO-VU, en uitrol organiseren : uitrollen Benodigde capaciteit : 10 mensdagen Benodigde financiële dekking : uit onderhoudsbudget Communicatiepotentie: zeer groot

10 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Afval(stoffen): De VU scheidt de afvalstoffen in meer dan 20 fracties en draagt zo bij aan een circulaire economie. 14. Voor de toekomst wordt ingezet op het scheiden van kunststoffen uit het restafval en e-waste. VERMINDEREN E-WASTE 2014/2015: ICT-apparatuur beslaat een aanzienlijk deel van de afvalstroom. Een onderzoek naar e-waste met aandacht voor hergebruik (tweede leven elders) en massabalansdenken kan inspirerende mogelijkheden opleveren om de milieubelasting te verlagen. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : pro memorie Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: pro memorie 15. De VU blijft streven naar een vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen door bij het inkopen van goederen eisen te stellen aan terugname van verpakkingen door leveranciers en eisen te stellen aan de verpakkingen zelf om zo bij te dragen aan een meer circulaire economie. VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL 2014/2015: kwantificeren van de huidige situatie van dit streven en zonodig doelstellingen voor formuleren o.b.v. C2C-principes èn het voorkomen (preventie) van afval door gebruik (huur/lease) i.p.v. bezit (koop) te overwegen. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : pro memorie Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: gering Inkoop en social return: De VU koopt nu al meer dan 50% duurzaam in. Dat willen we naar 100% brengen. Bij de inkoop van goederen, werken en diensten wordt altijd een afweging gemaakt tussen economische, mensgerelateerde en milieuaspecten. 16. Bij aanbestedingen worden standaard duurzaamheid en sociale criteria meegewogen conform de richtlijnen van Pianoo. 100% DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN 2014: In 2014 zal onderzocht worden of ook bij de inkoop van bedrijfskleding duurzaamheidscriteria (Duurzaam Inkopen productgroep bedrijfskleding) kunnen worden gesteld. Ook wordt er actief gezocht naar kansen voor C2C : Bij de herzieningen van het vending-contract in 2017, het catering-contract in 2018 en het afval-contract in 2018 zullen weer strengere milieu-eisen aan de leveranciers worden gesteld. Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : regulier Communicatiepotentie: zeer groot

11 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / In geval van inkoop via prefered suppliers en via raamcontracten (o.a. voor producten uit de VUwebwinkel) zal bezien worden of deze lopende contracten kunnen worden geactualiseerd gelet op de VU-duurzaamheidsambities. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU. 100% DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN 2014/2015: Onderzoeken welke lopende contracten kunnen worden geactualiseerd : Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : regulier Communicatiepotentie: zeer groot 18. De mogelijkheden om social return principes vaker toe te passen zullen nader bekeken worden. SOCIAL RETURN 2014/2015: in 2014 zal gestart worden met een haalbaarheidsonderzoek waarbij ook HRM zal worden betrokken. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : in 2015 besluitvorming en aansluitend implementatie Benodigde capaciteit : 10 mensdagen begeleiding Benodigde financiële dekking : regulier Communicatiepotentie: zeer groot Voedsel / duurzame catering / fair trade: De VU heeft steeds meer duurzame producten in het assortiment. Niet alleen ijs, koffie, thee en suiker, maar ook fair trade beleg zoals jam, honing, hagelslag, chocopasta, pindakaas etc. Ook dan is het tegengaan van voedselverspilling van groot belang. 19. Het tegengaan van voedselverspilling vraagt naast veranderingen in de bedrijfsvoering ook veranderingen in het gedrag van studenten en medewerkers. De VU wil stappen gaan zetten om voedselverspilling tegen te gaan. TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING 2014/2015: gezamenlijk met de cateraar onderzoeken welke mogelijkheden en prikkels bestaan voor het voorkomen van verspilling, in het bijzonder bij banqueting. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : in 2015 besluitvorming en aansluitend implementatie Benodigde capaciteit : 5 mensdagen begeleiding Benodigde financiële dekking : regulier 20. Het vergroten van het aandeel regionale producten in het voedselaanbod biedt potentie voor het verminderen van de milieu-impact. Bovendien stelt heldere communicatie van het regionaal aanbod studenten in staat meer te weten te komen van de voedselproductie rondom Amsterdam. REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL 2014: De huidige VU-cateraar biedt al een assortiment regionaal geproduceerde producten aan. In 2014 wordt door een VU-masterstudent onderzoek naar regionaal voedsel in instellingen uitgevoerd. In dat kader wordt ook gezamenlijk met de cateraar de wenselijkheid en haalbaarheid van meer regionaal voedsel bij de VU onderzocht : in 2015 besluitvorming en aansluitend implementatie

12 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: groot De huidige gebouwen van de universiteit zijn grotendeels verouderd. De komende decennia worden een aantal van deze gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een deel van de gebouwen wordt gerenoveerd. De VU stelt aan huisvesting hoge duurzaamheideisen. Het kenniskwartier zal de komende periode uitgroeien tot een duurzaam gebied waarin het prettig studeren, werken, ontspannen en wonen is. 21. Plannen voor campusontwikkeling worden systematisch getoetst volgens BREEAM Gebiedsontwikkeling. Er wordt gestreefd naar certificering van het Masterplan voor de toekomstige VU- Campus conform BREEAM Gebiedsontwikkeling op het niveau Excellent. BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT 2014: De samenwerking met Hello Zuidas op duurzaamheidsgebied en communicatie wordt waar mogelijk geïntensiveerd : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : 22. Nieuwbouw wordt ontworpen op basis van BREEAM Nieuwbouw Excellent en het ontwerp wordt gecertificeerd. Na oplevering wordt er overeenkomstig de BREEAM-voorwaarden opnieuw gecertificeerd. BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT 2014: Standaard technisch PvE op niveau BREEAM Excellent is gereed : Alle nieuwbouw wordt zowel tijdens het ontwerp als na oplevering gecertificeerd. Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : regulier 23. De ambitie is om de komende jaren de scores op BREEAM In Use te verhogen tot tenminste niveau Good. In 2014 start een pilot hiervoor. BREEAM BESTAANDE BOUW: TENMINSTE PASS 2014: Er wordt gestart met het certificeren van twee gebouwen: OZW en HG. Afhankelijk van deze certificering zal wellicht ook een raming gemaakt moeten worden van de werkzaamheden en kosten om op niveau Good te komen : Afhankelijk van de evaluatie van 2014 worden de overige gebouwen op de campus gecertificeerd. Benodigde capaciteit : 30 mensdagen Benodigde financiële dekking : euro voor certificeren

13 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / De ambitie is ook om de gebouwen op de campus Cradle to Cradle in te richten. GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE 2014: de haalbaarheid van C2C inrichting zal onderzocht worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een masterstudent : pro memorie Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: pro memorie

14 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 4. MENSEN 3.1. PROGRAMMAMANAGEMENTSTRUCTUUR De projecten in dit programma willen we op een gecoördineerde, efficiënte en effectieve wijze uitvoeren. Om dit te bereiken wordt er vanuit een programmamanagementstructuur met een stuurgroep, een programmateam en met verschillende projectgroepen gewerkt. De samenhang in de verschillende projecten moet worden benut, het tijdspad moet worden vastgesteld, prioriteiten moeten worden gesteld en de kosten en opbrengsten moeten in beeld worden gebracht. Stuurgroep: De stuurgroep is het onderdeel van de managementstructuur dat verantwoordelijk is voor de algehele sturing en begeleiding van het project. De stuurgroep stelt het programma vast dat wordt voorgesteld vanuit de projectgroep en het programmateam en stelt het budget ter beschikking. Het programmateam informeert de stuurgroep over de voortgang en resultaten van de projecten. Tijdens deze rapportagemomenten dient de stuurgroep de resultaten te beoordelen en formele goedkeuring te geven voor vervolg van de projecten naar de volgende fases. Onder de taken van de stuurgroep vallen: goedkeuring van de uitvoering van het project; goedkeuring van opgeleverde projectfases; het accorderen van wijzigingsverzoeken; het nemen van besluiten naar aanleiding van geëscaleerde issues; het goedkeuren van afgeronde producten; het zeker stellen dat alle producten naar voldoening zijn opgeleverd; het vaststellen dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan uiteindelijk het goedkeuren van de projectafsluiting. Omdat veel van de projecten veel impact hebben op de organisatie is het van groot belang dat de stuurgroep voldoende gewicht heeft om medewerking af te dwingen. Programmateam: Het programmateam is primair verantwoordelijk voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma in samenspraak met de projectgroepen. De projectleiders van de projecten zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen project en daarmee de gewenste resultaten/producten te realiseren. De projectleiders rapporteren aan het programmateam, waarvan de voorzitter van het programmateam verantwoording af legt aan de stuurgroep door middel van formele (maar ook informele) rapportage van de voortgang van de projecten. Projectgroep: De projectgroepen bestaat uit medewerkers van de verantwoordelijke afdelingen en vakspecialisten die deelprojectleider zijn van het deelproject dat voorkomt uit het uitvoeringsprogramma. Voor elk project wordt een eigen projectplan en uitvoeringsprogramma opgesteld. De deelprojectleiders rapporteren aan het programmateam die op haar beurt rapporteert aan de stuurgroep PROGRAMMA IN 2014 In 2014 zullen een groot aantal projecten gestart worden met een haalbaarheidsonderzoek. Hier kan het Green Office een belangrijke rol in vervullen. Dergelijke onderzoeken geven tegelijkertijd ook richting aan de opstartfase van het Green Office: er is een behoefte aan concrete duurzaamheidsprojecten zowel bij de studenten als bij de organisatie. In onderstaande tabel zijn de projecten met een globale capaciteitsraming aangegeven. Deze raming betreft de extra inspanning t.b.v. het duurzaamheidsprogramma. is De kleuren in de eerste kolom geven de onderscheiden, op te zetten projectteams aan. projecten projectgroep capaciteit INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK C&M 10 JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER HRMAM 10 GREEN OFFICE VU (GO-VU) FCO/HRMAM/IVM 10/10/10 INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN O&O GO-VU (IVM) 20/2 GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS GO-VU (FCO) 10/1

15 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 BETERE FIETSVOORZIENINGEN GO-VO (HRMAM) 10/1 JOIN THE PIPE GO-VU (FCO) 10/1 VERMINDEREN E-WASTE GO-VU (IT) 10/1 VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL GO-VU (F&A) 10/1 SOCIAL RETURN GO-VU (HRMAM) 10/1 TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING GO-VU (F&A) 10/1 100% DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN F&A 5 100% DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN F&A 5 REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL F&A 5 GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE FCO 1 VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN FCO-EB 5 VERGROENEN ENERGIE-INKOOP FCO-EB 5 VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING FCO-EB 5 WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN FCO 5 VERBETEREN WATERBALANS FCO 5 BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT FCO 10 BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT FCO 10 BREEAM BESTAANDE BOUW: GOOD FCO 10 De totale capaciteit is geraamd op 220 mensdagen; waarvan 90 mensdagen door/via studenten in het Green Office en 130 mensdagen in de diverse projectteams. projectteams projectgroep capaciteit team INTEGRALE COMMUNICATIE en MILIEUBAROMETER C&M/HRMAM 20 team GREEN OFFICE VU (GO-VU) FCO/HRMAM/IVM 39/90 team DUURZAAM INKOPEN en GEBOUWINRICHTING F&A 16 team ENERGIE en WATER FCO 25 team BREEAM FCO PROGRAMMA IN DE PERIODE Voor de periode is het programmacapaciteit indicatief. Nadere invulling van projecten kan bpas plaatsvinden nadat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Tenminste jaarlijks zal het programma worden geactualiseerd en vastgesteld door de stuurgroep. De kolom capaciteit geeft een indicatie van de benodigde extra capaciteit voor duurzaamheid voor de totale vijfjarige programmaperiode. projecten projectgroep capaciteit INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK C&M pm JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER HRMAM 25 GREEN OFFICE VU (GO-VU) FCO/HRMAM/IVM regulier INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN O&O GO-VU (IVM) - GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS GO-VU (FCO) pm BETERE FIETSVOORZIENINGEN GO-VO (HRMAM) regulier JOIN THE PIPE GO-VU (FCO) regulier VERMINDEREN E-WASTE GO-VU (IT) pm VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL GO-VU (F&A) pm SOCIAL RETURN GO-VU (HRMAM) 50 TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING GO-VU (F&A) % DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN F&A regulier 100% DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN F&A regulier REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL F&A pm GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE FCO pm VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN FCO-EB 50 VERGROENEN ENERGIE-INKOOP FCO-EB pm VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING FCO-EB pm

16 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 projecten projectgroep capaciteit MEER OPLAADPUNTEN FCO-PB regulier WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN FCO pm VERBETEREN WATERBALANS FCO regulier BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT FCO pm BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT FCO regulier BREEAM BESTAANDE BOUW: GOOD FCO 150

17 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Figuur 1. Schematische weergave van de programmastructuur stuurgroep Manager FCO Senior Manager FCO Directeur Bedrijfsvoering faculteit programmateam FCO HRMAM IVM Green Office VU Integrale Communicatie en Milieubarometer projectteams Duurzaam Inkopen en Gebouwinrichting Energie en Water Breeam

18 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 5. MIDDELEN Uitgangspunt is dat de benodigde middelen gevonden moeten worden binnen de budgetten van de betreffende diensten. Er is geen apart budget voor duurzaamheid. Als uit Total Cost of Ownership berekening duidelijk blijkt dat een investering nodig is die direct tot een extra afschrijving leidt (kosten zonder baten) maar vanuit duurzaamheidoogpunt wel gewenst (bijvoorbeeld de Street Charge) wordt dit aan de stuurgroep voorgelegd FINANCIËN IN 2014 De kosten bestaan in 2014 hoofdzakelijk uit personeelskosten en nauwelijks uit Out Of Pocket kosten. Door de inzet van de studenten in het Green Office, geraamd op 90 dagen, is er sprake van een lagere kosten t.o.v. de reguliere extern uitgevoerde onderzoeken. Deze bespaarde kosten t.g.v. deze inbesteding worden ingezet worden om het Green Office te faciliteren (huisvesting, ICT en personeelskosten) FINANCIËN IN DE PERIODE Voor het Green Office in deze periode moet nog dekking worden gevonden.

BETREFT DATUM KENMERK 6600/2013/ TELEFOON E-MAIL

BETREFT DATUM KENMERK 6600/2013/ TELEFOON E-MAIL AAN College van Bestuur BETREFT Duurzaamheidsvisie VU 2015-2019 VAN Stuurgroep Campus Investeringen DATUM 11 december 2013 CC KENMERK 6600/2013/ TELEFOON 0205 985 981 E-MAIL wa.verduyn@vu.nl Geacht College,

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014 Datum : 6 maart 2014 Aan : CvB Van : Hans Nederlof Onderwerp : Beleidsplan duurzame bedrijfsvoering FB Kenmerk : Gewenste behandeling : Ter informatie ** Urgentie : normaal/hoog (door SD/CvB te bepalen)

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor

Nadere informatie

Eindrapport Hogeschool van Amsterdam

Eindrapport Hogeschool van Amsterdam Eindrapport Hogeschool van Amsterdam ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 3

Nadere informatie

Ambitieverklaring 2015-2020

Ambitieverklaring 2015-2020 Ambitieverklaring 2015-2020 Ambitieverklaring 2015 2020 Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020 2 Inhoud De ondergetekenden 4 Achtergrond 5 Verklaringen 6 Doelstelling - Duurzaam 6 Thema s en ambities 7 Rapportage

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam

SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam

SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #11 Hogeschool van Amsterdam

SustainaBul 2016 #11 Hogeschool van Amsterdam SustainaBul 2016 #11 Hogeschool van Amsterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #1 Wageningen University

SustainaBul 2016 #1 Wageningen University SustainaBul 2016 #1 Wageningen University Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor

Nadere informatie

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #2 Technische Universiteit Eindhoven

SustainaBul 2016 #2 Technische Universiteit Eindhoven SustainaBul 2016 #2 Technische Universiteit Eindhoven Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Eindrapport Universiteit van Amsterdam

Eindrapport Universiteit van Amsterdam Eindrapport Universiteit van Amsterdam ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM Wat is duurzaamheid? Relevante concepten: People, planet, profit Cradle to cradle (C2C) Duurzame bedrijfsvoering Wat

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

C2C en Circulaire Economie in Venlo

C2C en Circulaire Economie in Venlo C2C en Circulaire Economie in Venlo Afvalconferentie 2016 Parallelsessie Maatschappelijk Verantwoord inkopen Michel Weijers, Gemeente Venlo/C2CExpoLAB Inhoud Inhoud Aanleiding Waarom C2C? Hoe doen we dat?

Nadere informatie

Duurzaamheid bij Landal GreenParks

Duurzaamheid bij Landal GreenParks Duurzaamheid bij Landal GreenParks Kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe Harderwijk - 18 februari 2015 Landal een duurzame organisatie? Onze belofte naar de gasten Waarom D&BO? Externe

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Eindrapport Vrije Universiteit Amsterdam

Eindrapport Vrije Universiteit Amsterdam Eindrapport Vrije Universiteit Amsterdam ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen

Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen De weg naar samenwerken, kennis en inkoopkracht Utrecht februari 2012 Betreft: Projectvoorstel en financiersingsaanvraag verduurzaming van de evenementen branche

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Eindrapport Avans Hogeschool

Eindrapport Avans Hogeschool Eindrapport Avans Hogeschool VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 5 Uitstekend,

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Eindrapport Universiteit Maastricht

Eindrapport Universiteit Maastricht Eindrapport Universiteit Maastricht VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 3 Goed, gedeelte van het totaal aantal punten toegekend. De onderwijsinstelling

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #11 Hanze Hogeschool Groningen

SustainaBul 2016 #11 Hanze Hogeschool Groningen SustainaBul 2016 #11 Hanze Hogeschool Groningen Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #6 Rijksuniversiteit Groningen

SustainaBul 2016 #6 Rijksuniversiteit Groningen SustainaBul 2016 #6 Rijksuniversiteit Groningen Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Eindrapport Universiteit Utrecht

Eindrapport Universiteit Utrecht Eindrapport Universiteit Utrecht VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 5 Uitstekend,

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Duurzame campus Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? Tips and tricks voor het verduurzamen van een universiteitsterrein NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Inhoud Wat maakt de campus duurzaam?

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Eindrapport Hogeschool Leiden

Eindrapport Hogeschool Leiden Eindrapport Hogeschool Leiden ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 0 Onvoldoende

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Onderdeel van het Duurzaamheidsplan Opdrachtgever: Domein: Alle Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 8 december 2015 Opgesteld door : Monique van der Velden Documenthistorie

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Duurzaam contractmanagement

Duurzaam contractmanagement Duurzaam contractmanagement Samenvatting Hoe wordt de duurzaamheid van de ingekochte producten en diensten ondergebracht in facilitaire contracten en wat betekent dat voor het contractmanagement? Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Ambitie ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Get the Grip met ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Daniëlla Jansen

Ambitie ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Get the Grip met ISO Defensie Pijpleiding Organisatie. Daniëlla Jansen Ambitie ISO 55000 Defensie Pijpleiding Organisatie Get the Grip met ISO 55000 Defensie Pijpleiding Organisatie Daniëlla Jansen 03 november 2016 Defensie Pijpleiding Organisatie / CEPS Kenmerken - zgn banking-system

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #8 Hogeschool Leiden

SustainaBul 2016 #8 Hogeschool Leiden SustainaBul 2016 #8 Hogeschool Leiden Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor iedere

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Belfius- EIB Smart Ci2es & Sustainable Development. Getuigenis OCMW Landen 14/09/2015 Vlaams Parlement Brussel

Belfius- EIB Smart Ci2es & Sustainable Development. Getuigenis OCMW Landen 14/09/2015 Vlaams Parlement Brussel Belfius- EIB Smart Ci2es & Sustainable Development Getuigenis OCMW Landen 14/09/2015 Vlaams Parlement Brussel Inhoud Landen: duurzame stad Woonzorgcampus Oleyck Tijdspad Financiering BudgeSaire impact

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #8 Avans Hogeschool

SustainaBul 2016 #8 Avans Hogeschool SustainaBul 2016 #8 Avans Hogeschool Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor iedere

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu.

De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu. De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu. De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu. Amsterdamse ziekenhuizen zetten in op de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Eindrapport Radboud Universiteit Nijmegen

Eindrapport Radboud Universiteit Nijmegen Eindrapport Radboud Universiteit Nijmegen ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vertrek van de Plek. Integraal benaderen van duurzame gebiedsontwikkeling

Vertrek van de Plek. Integraal benaderen van duurzame gebiedsontwikkeling Vertrek van de Plek Integraal benaderen van duurzame gebiedsontwikkeling Vertrek van de Plek Integraal benaderen van duurzame gebiedsontwikkeling Methodiek Vertrek van de plek Praktijkvoorbeelden Lonneke

Nadere informatie

In actie voor duurzaamheid!

In actie voor duurzaamheid! In actie voor duurzaamheid! Ontwerp Actieplan Duurzaamheid Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 5 februari 2008 1 Inleiding Duurzaamheid: een verantwoordelijkheid van iedereen Duurzaamheid

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr.

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 16 januari 2016 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Onderzoek

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie