DUURZAME DIENSTVERLENING 2014,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, 2015-2019"

Transcriptie

1 Facilitaire Campus Organisatie DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, Vrije Universiteit, Amsterdam

2 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 STATUS VERSIE 1.2 Concept AUTEUR OPDRACHTGEVER Hans Cox Jan van der Velde DATUM VERSPREIDING MT FCO VERSIE HISTORIE VERSIENUMMER DATUM AUTEUR OPMERKING Cox review door VU-duurzaamheidsleiders Cox ter bespreking MT-FCO Cox vastgesteld door MT-FCO

3 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD DUURZAAMHEIDSVISIE VU DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA VU 2014, ONDERWIJS EN ONDERZOEK...6 GREEN OFFICE VU (GO-VU)...6 INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN ONDERWIJS EN ONDERZOEK...6 INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK...6 GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS...7 BETERE FIETSVOORZIENINGEN...7 MEER OPLAADPUNTEN BEDRIJFSVOERING EN HUISVESTING...8 JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER...8 VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN...8 VERGROENEN ENERGIE-INKOOP...8 VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING...9 WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN...9 VERBETEREN WATERBALANS...9 JOIN THE PIPE...9 VERMINDEREN E-WASTE...10 VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL % DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN % DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN...11 SOCIAL RETURN...11 TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING...11 REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL...11 BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT...12 BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT...12 BREEAM BESTAANDE BOUW: TENMINSTE PASS...12 GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE MENSEN PROGRAMMAMANAGEMENTSTRUCTUUR PROGRAMMA IN PROGRAMMA IN DE PERIODE MIDDELEN FINANCIËN IN FINNANCIËN IN DE PERIODE

4 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 1. VOORWOORD De Vrije Universiteit wil duurzaamheid een integraal onderdeel van haar strategie maken. Dat besluit krijgt uitwerking in het onderwijs en onderzoek (het primaire proces) en in de ondersteunende, dienstverlenende processen bedrijfsvoering en huisvesting. Voor wat betreft de bedrijfsvoering en de huisvesting wordt al meerdere jaren door FCO gewerkt aan verduurzaming. Een actuele ontwikkeling bij FCO is in de richting van een regie-organisatie. Dit maakt het extra belasten van de lijnorganisatie op dit moment niet gewenst. Waar het uitgangspunt van het programma Duurzame Dienstverlening 2012 nog was om de taken neer te leggen waar de verantwoordelijkheid is, ligt nu het ondersteunen en ontzorgen van de lijn meer voor de hand. Hiertoe is nodig een programma-organisatie in te richten die de nader te definiëren duurzaamheidsprojecten in onderlinge samenhang èn op resultaat gericht, organiseert. Deze programma-organisatie kan op enig moment onderdeel uit gaan maken van een VU-brede programma-organisatie om de verduurzaming van onderwijs (door de faculteiten) en onderzoek (door de onderzoeksinstituten) gezamenlijk organisatorisch in te bedden. Bij het opstellen van het programma zijn wij uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten 1. Visie is door het CvB vastgesteld en dus leidend voor de meerjarenprogrammering Bedrijfsvoering & Huisvesting. 2. De doelstellingen zijn SMART en de resultaten kunnen worden gemonitord. 3. Over de doelen en resultaten wordt verantwoording afgelegd (transparantie) onder andere in het Instellingplan (doelen) en de jaarverslagen (resultaten). 4. Aandacht en sturing borgen op het hoogste niveau. 5. Betrokkenheid, communicatie en activatie van studenten en medewerkers zijn key. In hoofdstuk 1 is de duurzaamheidsvisie van de VU weergeven. Het daarvan afgeleide programma met projecten is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de programma-organisatie beschreven en in hoofdstuk 4 de benodigde middelen. Er is door een groot aantal betrokkenen inbreng geleverd bij het opstellen Duurzame Dienstverlening 2004, Het programma is in het MT-FCO besproken en vastgesteld. Willem Verduyn, voorzitter stuurgroep Duurzame Dienstverlening tevens Portefeuillehouder Duurzaamheid FCO

5 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 2. DUURZAAMHEIDSVISIE VU Het College van Bestuur heeft in februari 2014 de Duurzaamheidsvisie VU vastgesteld. Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen economische ( profit ), ecologische ( planet ) en sociale belangen ( people ); niet alleen in het hier en nu, maar ook met het oog op daar (internationaal, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden) en later (voor komende generaties). Bij de VU willen we inhoud geven aan dit goede rentmeesterschap in alle facetten van de universitaire gemeenschap; onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting. De VU wil met haar visie op duurzaamheid een maatschappelijke impact maken door een inhoudelijke verbinding met de samenleving en de VU rondom duurzaamheid te zoeken. De visie krijgt inhoud en uitwerking in onderwijs en onderzoek en in bedrijfsvoering en huisvesting. M.b.t. bedrijfsvoering en huisvesting heeft het CvB aangegeven positief te zijn. Ook geeft het CvB mee dat zij duurzaamheid zichtbaarder willen maken en meer handen en voeten willen geven en dat daarvoor een proces moet worden ingericht dat breder is dan alleen het werkgebied van FCO. In afwachting van dat proces heeft FCO de verantwoordelijkheid genomen om ten aanzien van bedrijfsvoering en huisvesting de visie te vertalen in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Het voorliggende programma Duurzame Dienstverlening 2014, geeft een overzicht van de doelstellingen en projecten m.b.t. bedrijfsvoering en huisvesting. Voor deze ondersteunende processen is een programmatische aanpak geschikt. Doelstellingen zijn zo mogelijk SMART, de benodigde middelen worden in de planning & control cycli gealloceerd en sturing vindt plaats via de management- en rapportagelijnen. Het vertalen van de visie in onderwijs en onderzoek maakt geen onderdeel uit van dit programma behalve daar waar het de ondersteunende diensten betreft. Voor de komende periode ligt het zwaartepunt bij het betrekken van studenten en medewerkers. Hiervoor wordt een Green Office VU opgericht, naar analogie van de universiteiten van Maastricht, Wageningen, Utrecht en Groningen. Voor de VU sluit het Green Office ook aan bij de ambitie om studenten via Community Services direct een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij. Zij zetten hun academische vaardigheden in voor de lokale en regionale gemeenschap en worden geprikkelde om hun vaardigheden op gebied van o.a. leiderschap, samenwerking, en persoonlijke ontwikkeling, verder te ontwikkelen. Met de Community Services staat de VU in verbinding met de maatschappij en vloeit (academische) kennis terug naar de samenleving. Communicatie is een krachtig hulpmiddel om de gewenste betrokkenheid te stimuleren en mensen ook echt in beweging te brengen.

6 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 3. DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA VU 2014, Duurzame Dienstverlening 2014, geeft een overzicht van de doelstellingen en projecten m.b.t. bedrijfsvoering en huisvesting. Het uitwerken van de visie in onderwijs en onderzoek maakt geen onderdeel uit van dit programma behalve daar waar het de ondersteunende diensten van de VU betreft ONDERWIJS EN ONDERZOEK In de komende jaren gaat de VU verder op de ingeslagen weg en zullen de onderzoekers ook duurzaamheid als belangrijke maatschappelijke trend verder integreren in het onderzoek en waar dat mogelijk en nuttig is de kennis ook beschikbaar maken ten behoeve van de bedrijfsvoering van de VU. Community: De VU ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven van studenten en medewerkers en zal deze initiatieven samen met studenten en medewerkers op waarde beoordelen en afspraken maken over de vervolgstappen. 1. In 2014 zal onderzocht worden of het mogelijk is om een Green Office VU op te zetten. Dit Green Office verbindt studenten, medewerkers en ondersteunende diensten en draag bij aan de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. GREEN OFFICE VU (GO-VU) 2014: er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een student en aansluitend is besluitvorming voorbereid : implementatie en uitvoering Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : euro per jaar Communicatiepotentie: zeer groot 2. In 2014 zal een inventarisatie starten van onderwijs en onderzoek aan de VU dat te maken heeft met duurzaamheid. Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te geven. Ter inspiratie kan het onderzoek van Van Schie (UvA, 2011) dienen. INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN ONDERWIJS EN ONDERZOEK 2014/2015: inventarisatie uitvoeren. De inventarisatie kan worden uitgevoerd door een (werk)student van/via GO-VU : - Benodigde capaciteit : - Benodigde financiële dekking : - 3. Communicatie over duurzaamheid staat nog in de kinderschoenen bij de VU. In 2014 zal gestart worden met het opstellen van een integrale communicatieaanpak om de visie en de bereikte resultaten beter bekend te maken (kennis) èn om de uitvoering van de projecten uit het MJP Duurzaamheid te ondersteunen (houding) èn om studenten en staf te activeren (gedrag). INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK 2014: formuleren van de integrale aanpak op instellingsniveau door de Dienst Communicatie & Marketing : implementatie en uitvoering, waar mogelijk i.s.m. het GO-VU Benodigde capaciteit : pro memorie

7 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: n.v.t. 4. Betrokkenheid wordt ook gestimuleerd in de Green Business Club Zuidas. Hier ontmoeten bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties elkaar om samen duurzame projecten te initiëren en te implementeren in het Zuidasgebied. GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS 2014/2015: inventariseren aan welke (onderwijs-, onderzoeks-)activiteiten met lokale impact de VU kan bijdragen of als initiatiefnemer zal optreden. De inventarisatie kan worden uitgevoerd door een (werk)student van/via GO-VU : implementatie en uitvoering, waarmogelijk i.s.m. het GO-VU Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Vervoer en mobiliteit: In de afgelopen jaren heeft de VU maatregelen genomen om het woon-werkverkeer en zaken- of dienstenverkeer te vergroenen. De komende jaren zet de VU zich in om de voorzieningen voor fietsers te verbeteren en het gewenste gedrag te bevorderen. 5. De voorzieningen voor fietsers zoals het aantal plaatsen, het aantal lockers en douches worden verbeterd. Ook zal het gewenste gedrag worden bevorderen (denk aan communicatie en aan secundaire arbeidsvoorwaarden). BETERE FIETSVOORZIENINGEN 2014: kwantificeren gewenste fietsvoorzieningen (technisch, rechtspositioneel, communicatie) en besluitvorming : realiseren fietsvoorzieningen en stimuleren gedrag Benodigde capaciteit : in reguliere projecten Benodigde financiële dekking : in reguliere projecten 6. Daarnaast zal de VU voorzieningen treffen om elektrisch vervoer te stimuleren door het uitbreiden van het aantal oplaadplaatsen. Thans zijn 25 oplaadpunten (20 P2 VUmc, 3 campus, 2 VU-O2). In de nieuwe parkeergarage P3 VU Campus zijn er nog eens 25 geprojecteerd met de mogelijkheid uit te breiden naar 120. Dit project wordt in 2018 in gebruik genomen. MEER OPLAADPUNTEN : aanleggen 25 oplaadpunten en eventueel uitbreiden naar vraag Benodigde capaciteit : in reguliere projecten Benodigde financiële dekking : in reguliere projecten Communicatiepotentie: zeer groot

8 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / BEDRIJFSVOERING EN HUISVESTING Verantwoording: De VU wil op systematische wijze haar milieubelasting beheersen en continu verminderen en daar transparant over zijn. 7. De VU zal in haar jaarverslagen (zoals in 2010) rapporteren over de ontwikkeling van de milieuprestatie op de thema s energie en CO 2, (afval)water, inkoop, afval(stoffen), vervoer en mobiliteit. JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER 2014: opstellen milieubarometer 2013 en opname van de milieuprestatie in het VU-jaarverslag en op de website : jaarlijks opstellen milieubarometer en publicatie milieuprestatie Benodigde capaciteit : 5 mensdagen per jaar Benodigde financiële dekking : regulier Energie en CO 2: Op het gebied van energiezorg en energievoorziening worden zowel op de korte als lange termijn het verminderen van de energievraag en het optimaliseren van de efficiëntie nagestreefd. De VU wil jaarlijks 2% energie-efficiëntie verhoging bereiken door het nemen van technische maatregelen en het verhogen van het energiebewustzijn van studenten, medewerkers en bezoekers. In 2013 is het nieuwe Energie Efficiency Plan vastgesteld. De energie wordt in het eigen Energiecentrum in hoogrendementinstallaties opgewekt. 8. Het energiebewustzijn wordt verhoogt door de huidige energiespiegel in het Hoofdgebouw te vervangen door digitale verbruiksinformatie en door gerichte communicatieactiviteiten. VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN 2014: vervangen energiespiegel Hoofdgebouw en opstellen en uitvoeren communicatieplan : aanbrengen energiespiegels en communicatieactiviteiten in alle gebouwen Benodigde capaciteit : 10 mensdagen Benodigde financiële dekking : euro 9. Energie die van het openbare net wordt betrokken, wordt groen en met Nederlandse herkomst ingekocht. De VU maakt al gebruik van innovatieve technieken zoals koude uit De Nieuwe Meer en warmte- en koudeopslag in de bodem. VERGROENEN ENERGIE-INKOOP 2014: : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : Communicatiepotentie:

9 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / De VU wil in de toekomst maximaal gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van zonneen windenergie en geothermie en betrekt dit bij de ontwikkeling van de campus en de gebouwen. VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING 2014: : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : Communicatiepotentie: (Afval)water: De VU neemt verdergaande maatregelen om het waterverbruik te reduceren en de waterbalans te verbeteren. 11. Bij renovaties van toilet- en douchevoorzieningen kiest de VU altijd voor waterbesparende, veilige voorzieningen. Ook worden bij renovaties in onbruik geraakte (dode) aan- en afvoerleidingen verwijderd. WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN 2014: : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : Communicatiepotentie: 12. Ook de mogelijkheden om de waterbalans te verbeteren ondermeer door waterretentie d.m.v. groene en blauwe daken en terreininrichting zullen onderzocht worden. VERBETEREN WATERBALANS 2014: Standaard technisch PvE op niveau BREEAM Excellent is gereed. Waterretentie is hierin opgenomen. Het polderdak van het Hoofdgebouw is een prioriteit : implementatie bij nieuwbouw en campusterreininrichting Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : uit projectbudget 13. Het drinken van kraanwater zal gestimuleerd worden door meer join the pipe drinkwatertappunten aan te leggen. JOIN THE PIPE 2014/2015: locaties en aantal tappunten bepalen, bijvoorkeur met de inzet van een (werk-)student van/via GO-VU, en uitrol organiseren : uitrollen Benodigde capaciteit : 10 mensdagen Benodigde financiële dekking : uit onderhoudsbudget Communicatiepotentie: zeer groot

10 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Afval(stoffen): De VU scheidt de afvalstoffen in meer dan 20 fracties en draagt zo bij aan een circulaire economie. 14. Voor de toekomst wordt ingezet op het scheiden van kunststoffen uit het restafval en e-waste. VERMINDEREN E-WASTE 2014/2015: ICT-apparatuur beslaat een aanzienlijk deel van de afvalstroom. Een onderzoek naar e-waste met aandacht voor hergebruik (tweede leven elders) en massabalansdenken kan inspirerende mogelijkheden opleveren om de milieubelasting te verlagen. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : pro memorie Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: pro memorie 15. De VU blijft streven naar een vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen door bij het inkopen van goederen eisen te stellen aan terugname van verpakkingen door leveranciers en eisen te stellen aan de verpakkingen zelf om zo bij te dragen aan een meer circulaire economie. VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL 2014/2015: kwantificeren van de huidige situatie van dit streven en zonodig doelstellingen voor formuleren o.b.v. C2C-principes èn het voorkomen (preventie) van afval door gebruik (huur/lease) i.p.v. bezit (koop) te overwegen. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : pro memorie Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: gering Inkoop en social return: De VU koopt nu al meer dan 50% duurzaam in. Dat willen we naar 100% brengen. Bij de inkoop van goederen, werken en diensten wordt altijd een afweging gemaakt tussen economische, mensgerelateerde en milieuaspecten. 16. Bij aanbestedingen worden standaard duurzaamheid en sociale criteria meegewogen conform de richtlijnen van Pianoo. 100% DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN 2014: In 2014 zal onderzocht worden of ook bij de inkoop van bedrijfskleding duurzaamheidscriteria (Duurzaam Inkopen productgroep bedrijfskleding) kunnen worden gesteld. Ook wordt er actief gezocht naar kansen voor C2C : Bij de herzieningen van het vending-contract in 2017, het catering-contract in 2018 en het afval-contract in 2018 zullen weer strengere milieu-eisen aan de leveranciers worden gesteld. Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : regulier Communicatiepotentie: zeer groot

11 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / In geval van inkoop via prefered suppliers en via raamcontracten (o.a. voor producten uit de VUwebwinkel) zal bezien worden of deze lopende contracten kunnen worden geactualiseerd gelet op de VU-duurzaamheidsambities. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU. 100% DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN 2014/2015: Onderzoeken welke lopende contracten kunnen worden geactualiseerd : Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : regulier Communicatiepotentie: zeer groot 18. De mogelijkheden om social return principes vaker toe te passen zullen nader bekeken worden. SOCIAL RETURN 2014/2015: in 2014 zal gestart worden met een haalbaarheidsonderzoek waarbij ook HRM zal worden betrokken. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : in 2015 besluitvorming en aansluitend implementatie Benodigde capaciteit : 10 mensdagen begeleiding Benodigde financiële dekking : regulier Communicatiepotentie: zeer groot Voedsel / duurzame catering / fair trade: De VU heeft steeds meer duurzame producten in het assortiment. Niet alleen ijs, koffie, thee en suiker, maar ook fair trade beleg zoals jam, honing, hagelslag, chocopasta, pindakaas etc. Ook dan is het tegengaan van voedselverspilling van groot belang. 19. Het tegengaan van voedselverspilling vraagt naast veranderingen in de bedrijfsvoering ook veranderingen in het gedrag van studenten en medewerkers. De VU wil stappen gaan zetten om voedselverspilling tegen te gaan. TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING 2014/2015: gezamenlijk met de cateraar onderzoeken welke mogelijkheden en prikkels bestaan voor het voorkomen van verspilling, in het bijzonder bij banqueting. Bijvoorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd door een (werk-)student van/via GO-VU : in 2015 besluitvorming en aansluitend implementatie Benodigde capaciteit : 5 mensdagen begeleiding Benodigde financiële dekking : regulier 20. Het vergroten van het aandeel regionale producten in het voedselaanbod biedt potentie voor het verminderen van de milieu-impact. Bovendien stelt heldere communicatie van het regionaal aanbod studenten in staat meer te weten te komen van de voedselproductie rondom Amsterdam. REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL 2014: De huidige VU-cateraar biedt al een assortiment regionaal geproduceerde producten aan. In 2014 wordt door een VU-masterstudent onderzoek naar regionaal voedsel in instellingen uitgevoerd. In dat kader wordt ook gezamenlijk met de cateraar de wenselijkheid en haalbaarheid van meer regionaal voedsel bij de VU onderzocht : in 2015 besluitvorming en aansluitend implementatie

12 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: groot De huidige gebouwen van de universiteit zijn grotendeels verouderd. De komende decennia worden een aantal van deze gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een deel van de gebouwen wordt gerenoveerd. De VU stelt aan huisvesting hoge duurzaamheideisen. Het kenniskwartier zal de komende periode uitgroeien tot een duurzaam gebied waarin het prettig studeren, werken, ontspannen en wonen is. 21. Plannen voor campusontwikkeling worden systematisch getoetst volgens BREEAM Gebiedsontwikkeling. Er wordt gestreefd naar certificering van het Masterplan voor de toekomstige VU- Campus conform BREEAM Gebiedsontwikkeling op het niveau Excellent. BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT 2014: De samenwerking met Hello Zuidas op duurzaamheidsgebied en communicatie wordt waar mogelijk geïntensiveerd : Benodigde capaciteit : Benodigde financiële dekking : 22. Nieuwbouw wordt ontworpen op basis van BREEAM Nieuwbouw Excellent en het ontwerp wordt gecertificeerd. Na oplevering wordt er overeenkomstig de BREEAM-voorwaarden opnieuw gecertificeerd. BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT 2014: Standaard technisch PvE op niveau BREEAM Excellent is gereed : Alle nieuwbouw wordt zowel tijdens het ontwerp als na oplevering gecertificeerd. Benodigde capaciteit : regulier Benodigde financiële dekking : regulier 23. De ambitie is om de komende jaren de scores op BREEAM In Use te verhogen tot tenminste niveau Good. In 2014 start een pilot hiervoor. BREEAM BESTAANDE BOUW: TENMINSTE PASS 2014: Er wordt gestart met het certificeren van twee gebouwen: OZW en HG. Afhankelijk van deze certificering zal wellicht ook een raming gemaakt moeten worden van de werkzaamheden en kosten om op niveau Good te komen : Afhankelijk van de evaluatie van 2014 worden de overige gebouwen op de campus gecertificeerd. Benodigde capaciteit : 30 mensdagen Benodigde financiële dekking : euro voor certificeren

13 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, / De ambitie is ook om de gebouwen op de campus Cradle to Cradle in te richten. GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE 2014: de haalbaarheid van C2C inrichting zal onderzocht worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een masterstudent : pro memorie Benodigde capaciteit : pro memorie Benodigde financiële dekking : pro memorie Communicatiepotentie: pro memorie

14 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 4. MENSEN 3.1. PROGRAMMAMANAGEMENTSTRUCTUUR De projecten in dit programma willen we op een gecoördineerde, efficiënte en effectieve wijze uitvoeren. Om dit te bereiken wordt er vanuit een programmamanagementstructuur met een stuurgroep, een programmateam en met verschillende projectgroepen gewerkt. De samenhang in de verschillende projecten moet worden benut, het tijdspad moet worden vastgesteld, prioriteiten moeten worden gesteld en de kosten en opbrengsten moeten in beeld worden gebracht. Stuurgroep: De stuurgroep is het onderdeel van de managementstructuur dat verantwoordelijk is voor de algehele sturing en begeleiding van het project. De stuurgroep stelt het programma vast dat wordt voorgesteld vanuit de projectgroep en het programmateam en stelt het budget ter beschikking. Het programmateam informeert de stuurgroep over de voortgang en resultaten van de projecten. Tijdens deze rapportagemomenten dient de stuurgroep de resultaten te beoordelen en formele goedkeuring te geven voor vervolg van de projecten naar de volgende fases. Onder de taken van de stuurgroep vallen: goedkeuring van de uitvoering van het project; goedkeuring van opgeleverde projectfases; het accorderen van wijzigingsverzoeken; het nemen van besluiten naar aanleiding van geëscaleerde issues; het goedkeuren van afgeronde producten; het zeker stellen dat alle producten naar voldoening zijn opgeleverd; het vaststellen dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan uiteindelijk het goedkeuren van de projectafsluiting. Omdat veel van de projecten veel impact hebben op de organisatie is het van groot belang dat de stuurgroep voldoende gewicht heeft om medewerking af te dwingen. Programmateam: Het programmateam is primair verantwoordelijk voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma in samenspraak met de projectgroepen. De projectleiders van de projecten zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen project en daarmee de gewenste resultaten/producten te realiseren. De projectleiders rapporteren aan het programmateam, waarvan de voorzitter van het programmateam verantwoording af legt aan de stuurgroep door middel van formele (maar ook informele) rapportage van de voortgang van de projecten. Projectgroep: De projectgroepen bestaat uit medewerkers van de verantwoordelijke afdelingen en vakspecialisten die deelprojectleider zijn van het deelproject dat voorkomt uit het uitvoeringsprogramma. Voor elk project wordt een eigen projectplan en uitvoeringsprogramma opgesteld. De deelprojectleiders rapporteren aan het programmateam die op haar beurt rapporteert aan de stuurgroep PROGRAMMA IN 2014 In 2014 zullen een groot aantal projecten gestart worden met een haalbaarheidsonderzoek. Hier kan het Green Office een belangrijke rol in vervullen. Dergelijke onderzoeken geven tegelijkertijd ook richting aan de opstartfase van het Green Office: er is een behoefte aan concrete duurzaamheidsprojecten zowel bij de studenten als bij de organisatie. In onderstaande tabel zijn de projecten met een globale capaciteitsraming aangegeven. Deze raming betreft de extra inspanning t.b.v. het duurzaamheidsprogramma. is De kleuren in de eerste kolom geven de onderscheiden, op te zetten projectteams aan. projecten projectgroep capaciteit INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK C&M 10 JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER HRMAM 10 GREEN OFFICE VU (GO-VU) FCO/HRMAM/IVM 10/10/10 INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN O&O GO-VU (IVM) 20/2 GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS GO-VU (FCO) 10/1

15 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 BETERE FIETSVOORZIENINGEN GO-VO (HRMAM) 10/1 JOIN THE PIPE GO-VU (FCO) 10/1 VERMINDEREN E-WASTE GO-VU (IT) 10/1 VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL GO-VU (F&A) 10/1 SOCIAL RETURN GO-VU (HRMAM) 10/1 TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING GO-VU (F&A) 10/1 100% DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN F&A 5 100% DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN F&A 5 REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL F&A 5 GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE FCO 1 VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN FCO-EB 5 VERGROENEN ENERGIE-INKOOP FCO-EB 5 VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING FCO-EB 5 WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN FCO 5 VERBETEREN WATERBALANS FCO 5 BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT FCO 10 BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT FCO 10 BREEAM BESTAANDE BOUW: GOOD FCO 10 De totale capaciteit is geraamd op 220 mensdagen; waarvan 90 mensdagen door/via studenten in het Green Office en 130 mensdagen in de diverse projectteams. projectteams projectgroep capaciteit team INTEGRALE COMMUNICATIE en MILIEUBAROMETER C&M/HRMAM 20 team GREEN OFFICE VU (GO-VU) FCO/HRMAM/IVM 39/90 team DUURZAAM INKOPEN en GEBOUWINRICHTING F&A 16 team ENERGIE en WATER FCO 25 team BREEAM FCO PROGRAMMA IN DE PERIODE Voor de periode is het programmacapaciteit indicatief. Nadere invulling van projecten kan bpas plaatsvinden nadat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Tenminste jaarlijks zal het programma worden geactualiseerd en vastgesteld door de stuurgroep. De kolom capaciteit geeft een indicatie van de benodigde extra capaciteit voor duurzaamheid voor de totale vijfjarige programmaperiode. projecten projectgroep capaciteit INTEGRALE COMMUNICATIEAANPAK C&M pm JAARLIJKSE MILIEUBAROMETER HRMAM 25 GREEN OFFICE VU (GO-VU) FCO/HRMAM/IVM regulier INVENTARISATIE DUURZAAMHEID IN O&O GO-VU (IVM) - GREEN BUSINESS CLUB ZUIDAS GO-VU (FCO) pm BETERE FIETSVOORZIENINGEN GO-VO (HRMAM) regulier JOIN THE PIPE GO-VU (FCO) regulier VERMINDEREN E-WASTE GO-VU (IT) pm VERMINDEREN VERPAKKINGSAFVAL GO-VU (F&A) pm SOCIAL RETURN GO-VU (HRMAM) 50 TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING GO-VU (F&A) % DUURZAAM INKOPEN: NIEUWE CONTRACTEN F&A regulier 100% DUURZAAM INKOPEN: BESTAANDE CONTRACTEN F&A regulier REGIONAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL F&A pm GEBOUWINRICHTING: CRADLE TO CRADLE FCO pm VERHOGEN ENERGIEBEWUSTZIJN FCO-EB 50 VERGROENEN ENERGIE-INKOOP FCO-EB pm VERDUURZAMEN ENERGIE-OPWEKKING FCO-EB pm

16 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 projecten projectgroep capaciteit MEER OPLAADPUNTEN FCO-PB regulier WATER BESPAREN MET TECHNISCHE MAATREGELEN FCO pm VERBETEREN WATERBALANS FCO regulier BREEAM GEBIEDSONTWIKKELING: EXCELLENT FCO pm BREEAM NIEUWBOUW: EXCELLENT FCO regulier BREEAM BESTAANDE BOUW: GOOD FCO 150

17 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 Figuur 1. Schematische weergave van de programmastructuur stuurgroep Manager FCO Senior Manager FCO Directeur Bedrijfsvoering faculteit programmateam FCO HRMAM IVM Green Office VU Integrale Communicatie en Milieubarometer projectteams Duurzaam Inkopen en Gebouwinrichting Energie en Water Breeam

18 DUURZAME DIENSTVERLENING 2014, /18 5. MIDDELEN Uitgangspunt is dat de benodigde middelen gevonden moeten worden binnen de budgetten van de betreffende diensten. Er is geen apart budget voor duurzaamheid. Als uit Total Cost of Ownership berekening duidelijk blijkt dat een investering nodig is die direct tot een extra afschrijving leidt (kosten zonder baten) maar vanuit duurzaamheidoogpunt wel gewenst (bijvoorbeeld de Street Charge) wordt dit aan de stuurgroep voorgelegd FINANCIËN IN 2014 De kosten bestaan in 2014 hoofdzakelijk uit personeelskosten en nauwelijks uit Out Of Pocket kosten. Door de inzet van de studenten in het Green Office, geraamd op 90 dagen, is er sprake van een lagere kosten t.o.v. de reguliere extern uitgevoerde onderzoeken. Deze bespaarde kosten t.g.v. deze inbesteding worden ingezet worden om het Green Office te faciliteren (huisvesting, ICT en personeelskosten) FINANCIËN IN DE PERIODE Voor het Green Office in deze periode moet nog dekking worden gevonden.

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDIËRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

IVM Instituut voor Milieuvraagstukken. Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum

IVM Instituut voor Milieuvraagstukken. Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum Frans van der Woerd Matthijs Hischemöller Heather Leslie Pieter Pauw Rapport W-11/07 22 maart 2011 Met dank

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie