Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen"

Transcriptie

1 Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen De weg naar samenwerken, kennis en inkoopkracht Utrecht februari 2012 Betreft: Projectvoorstel en financiersingsaanvraag verduurzaming van de evenementen branche in Utrecht Initiatief Dit voorstel is een gezamenlijk initiatief van Huis a/d Werf (hoofd aanvrager) in samenwerking met Changemakers en 10 evenement organisatoren: Nederlands Film festival, Bevrijdingsfestival, Latin American Film festival, Tweetakt, Stichting Utrecht Rent, Culturele Zondagen, De Vrede van utrecht 1, Muziekweek, Wielerronde en Huis & Festival a/d Werf. De cultuursector staat op dit moment onder druk. Toch hebben partijen aangegeven te willen investeren in verduurzaming. Alle projectpartners dragen daar zelf aan bij (zie bijlage voor begroting). Daarnaast vragen de initiatiefnemers ondersteuning aan de gemeente door middel van dit voorstel. Dit voorstel betreft een eerste initiatief tot de verduurzaming van de evenementen sector in Utrecht. Het doel is de verduurzaming van de evenementen sector in drie jaar tijd door: Duurzame bedrijfsvoering in alle geledingen door te voeren, het opzetten van een milieu-administratiesysteem, Intensief samenwerken en kennis delen, kennis en ervaring opbouwen, inkoopkracht te bundelen. 1

2 Achtergrond In Utrecht bezoeken naar schatting mensen jaarlijks één van 35 festivals. De bovengenoemde festivals vertegenwoordigen ca. 40% ( ) van de bezoekers die jaarlijks in Utrecht een festival bezoeken. Festivalbezoekers zijn traditioneel een publiek dat overwegend sterk hecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Echter, de bedrijfsvoering van de evenementensector is ingewikkeld als het op verduurzaming aan komt. Het ontwikkelen van een keurmerk voor de sector is bijvoorbeeld lastig gebleken, omdat er geen sprake is van een continue bedrijfsvoering, maar van terugkerende, éénmalige evenementen. Daarnaast zijn evenementen netwerkorganisaties met veel tijdelijke dienstverbanden en vele toeleveranciers. Een duurzaam evenement betekent verduurzaming van hun hele netwerk van samenwerkende partijen, leveranciers en freelancers. De festivals willen als koplopers aantoonbaar aan de slag gaan met duurzaamheidsbeleid. Het doel is om in drie jaar tijd de verduurzaming van deze festivals ingebed te krijgen in de organisatie en het functioneren van de medewerkers, leveranciers en partners. In deze drie jaar (transitieperiode) vormen monitoring, begeleiding en kennisopbouw de belangrijkste elementen. Van enkele grote festivals is bekend dat ze verduurzamen (bv Lowlands en diverse ID&T festivals), maar deze gebundelde aanpak op stedelijk niveau en met ontwikkeling van standaardisering voor de sector, is uniek in Nederland. Er is een voorlopige schatting gemaakt van CO2 uitstoot. Het cijfermateriaal betreffende de festivals in Utrecht is nog onbetrouwbaar en zo ook de schatting, maar een eerste berekening laat zien dat de CO2 uitstoot van de alle festivals in Utrecht ligt rond de ton CO2 waarbij we rekening moeten houden met een afwijking van 20 a 30%. Het projectteam voert naast de activiteiten uit het projectplan tevens de regie om tot standaardisering over te gaan aan de hand van de Green Key. De Stichting KMVK die de Green Key beheert, zal actief hierin meewerken om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van de evenementen organisatoren. Deze praktijk is veel ingewikkelder dan die van andere toeristische branches waar het keurmerk voor bestaat (evenementen hebben meestal geen vaste locaties en beperkte zeggenschap) 2

3 1. Omschrijving project De evenementensector kenmerkt zich als een bijzondere groep ondernemers. De bedrijfsvoering ken een climax ten tijde van het evenement. De organisatie is erop gericht in korte tijd een enorme hoeveelheid mensen en werk te mobiliseren voor een één- of meerdaags evenement. De bedrijfsvoering en personeelsopbouw is dan ook op geen enkele wijze te vergelijken met andere 365 dagen organisaties. Dit maakt de verduurzaming van deze organisatoren anders van aanpak en structuur als bijvoorbeeld de hotelsector. In dit projectvoorstel werken de evenementenorganisatoren samen en geven hun hoofd productie extra tijd om binnen hun organisatie het duurzaam denken en doen te integreren. Om de productiehoofden van iedere organisator te ondersteunen wordt een duurzaamheidcoördinator ingehuurd om alle productiehoofden bij te staan. Hieronder vallen werkzaamheden zoals de 0 meting, CO2 monitoring, bijeenkomsten organiseren, leveranciers bij elkaar brengen en nieuwe technieken en technologieën onderzoeken op haalbaarheid en implementatie. Deze duurzaamheidscoördinator staat er garant voor dat alle kennis en ervaring bij de organisatoren terecht komt en geïntegreerd wordt. Huis a/d Werf en Changemakers ondersteunen deze coördinator in faciliteiten en begeleiding. Huis aan de Werf is eerste aanspreekpunt voor dit project. Voor de opzet en monitoring van de CO2 uitstoot wordt een aparte tool ingezet. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande tools (BECO/Milieubarometer). Deze wordt in overleg met de gemeente Utrecht gekozen. Het gehele project wordt geleidt door Huis a/d Werf in samenwerking met Changemakers. Tevens wordt er een stuurgroep opgezet met vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht (Stadswerken, Cultuur en Economische Zaken) en de Green Key organisatie. Huis aan de Werf is er verantwoordelijk voor: - Projectmanagement - Financiële- en projectadministratie (als basis voor jaarlijkse rapportage) - het eindverslag met behaalde resultaten. 3

4 2. 0-meting en CO2 monitoring meting Alle verbruiksgegevens van de festivals worden door middel van een 0-meting in kaart gebracht. De criteria van de Green Key worden als handvat gebruikt (geen doel) en de CO2 tool zal alle verbruiksgegevens omrekenen in CO2 productie. Aan de hand van deze gegevens wordt er na de 0-meting ieder jaar de CO2 uitstoot gemonitord. 2.2 Inzicht in maximale reductie potentie. De 0-meting laat tevens zien waar het reductie potentieel ligt. Reductie zal plaatsvinden door: - het terugbrengen of het vinden van alternatieven voor de grote verbruikers (gas, elektra, brandstoffen, afval, transport en voedsel). - Het afdwingen van verduurzaming in de keten bij leveranciers. Hierbij is het belangrijk dat deellocaties (naast de eigen huisvesting, locaties die extra worden gebruik tijdens de individuele festivals) ook gedwongen zullen worden te gaan participeren. 2.3 CO2 reductieplan / monitoring 1. De aangesloten festivals streven ernaar om de CO2 ambitie en doelstelling van de gemeente Utrecht volgens het plan Utrecht maakt nieuwe Energie. Dit betekent concreet 30% minder CO2 uitstoot in 2020 en het verhogen van het aandeel duurzame energie naar 20%. 3. Green Key De Stichting KMVK, beheerder van het Green Key keurmerk, steunt dit projectplan met als doel dit traject te gebruiken als testcase voor haar bestaande criteria. De Green Key ziet de inzet van de Utrechtse evenementen om zich te verduurzamen als belangrijke kans om haar criteria bij te stellen. Zij zal de organisatoren begeleiden, de criteria en controlemechanisme praktisch hanteerbaar maken voor de sector en tevens de vorderingen per organisatie bijhouden. Ieder jaar rapporteren de organisaties over de vorderingen van: - CO2 productie - Genomen maatregelen - Mate waarin administratiesysteem op orde is - CO2 reductie De evenementenorganisatoren vertrouwen Green Key als onafhankelijke organisatie hun data toe, zodat de voortgang van alle organisatoren in kaart gebracht kan worden. De Stichting Green Key werkt in deze nauw samen met de duurzaamheidcoördinator. 4

5 4. Kennis- en ervaringsuitwisseling Gezamenlijk hebben de negen evenementorganisatoren meer kennis en ervaring dan alleen. Door deze kennis te bundelen en samen te werken hoeft er per organisatie minder tijd besteed te worden aan het zoeken van oplossingen voor verduurzaming. Om deze kennis en ervaringsuitwisseling te bevorderen, zijn er periodiek kennisbijeenkomsten, waar ook externe partijen uitgenodigd worden. Daar waar er kennis ontbreek zal de duurzaamheidcoördinator de weg banen door informatie op te vragen, achter mensen aan te gaan, leveranciers en kennisinstellingen in te schakelen, producenten aan te spreken etc. Ook wordt contact gezocht met evenementen organisatoren die binnen Nederland al verregaande stappen op dit gebied gedaan hebben, zoals ID&T en Lowlands. Aan hen wordt gevraagd actief mee te werken aan de opzet van een duurzaam kennisnetwerk voor evenementen. 5. Ketendoelstelling: de leveranciers De weg naar CO2 reductie omvat zowel de bedrijfsvoering als de beïnvloeding van het publiek als het stellen van eisen aan leveranciers. Met leveranciers zal samengewerkt worden om milieuvriendelijke en minder milieubelastende artikelen te leveren. Het betreft 30 tot 40 grotere leveranciers die meerdere evenementen bedienen, waarmee een gezamenlijke, duurzame inkoop wordt opgezet. Per jaar zullen we de eisen aan de inkoop strenger maken. Twee keer per jaar organiseren we leveranciersdagen waar vraag en aanbod van duurzame producten bij elkaar moet komen en waar we leveranciers zullen uitdagen zo duurzaam mogelijk producten aan te bieden. Op deze ontmoetingen worden ook toekomstige eisen van de evenementen besproken om investeringen aan de kant van de leveranciers op langere termijn af te dwingen. 6. Bezoekersonderzoek 1 De evenementenorganisatoren houden jaarlijks een bezoekersonderzoek. Dit onderzoek zal worden herzien en uitgebreid met duurzaamheidscriteria. Op deze wijze zorgen we voor meer en beter overzicht over op welke wijze de bezoekers de evenementen bezoeken (vervoer), waar ze vandaan komen en in hoeverre ze duurzaamheid belangrijk vinden. Afhankelijk van waar de bezoekers waarde aan hechten, zullen tijdens evenementen: - Voorlichting plaatsvinden over de duurzaamheidsmaatregelen - duurzame producten aanbieden - de mogelijkheid bieden hun CO2 uitstoot te compenseren (waarbij de herinvestering in CO2 besparende maatregelen binnen de evenementen gedaan zal worden) Ieder evenement neemt dit onderdeel mee in haar planning en specifieke vragen over gedrag, mening en ideeën worden centraal afgestemd door de duurzaamheidcoördinator. 5

6 7. Eigen bijdrage organisatoren Alle deelnemende organisatoren dragen bij door het vrij maken van hun hoofd productie voor gemiddeld 1 tot 4 uur per week gedurende een periode van drie jaar. Ook de monitoring van de bezoekers zal vanuit de eigen organisatie plaatsvinden tijdens de evenementen. De tijdsinvestering is afhankelijk van de omvang van het evenement. Daarnaast investeren de organisatoren EUR 1000,- in de 0-meting en EUR 500,- per jaar aan algemene projectkosten. Het Huis aan de Werf is projectleider en beheerd alle investeringen voor dit project. 8. Tijdsbestek en financiën De negen festivals confirmeren zich aan de CO2 doelstellingen van de gemeente en hebben zich een termijn gesteld van drie jaar om tenminste 10% CO2 te reduceren en om verduurzaming onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. De doelstelling om binnen deze drie jaar de festivals tot duurzame evenementen te ontwikkelen is haalbaar mits er versnelling in kennis-, organisatie- en productontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Dit vraagt een extra investering van zowel de festival organisaties als de leveranciers. Ieder jaar zullen voortgang en werkwijze geëvalueerd worden. De festivals kunnen zorg dragen voor de organisatieontwikkeling en het investeren van tijd en mankracht. Het investeringsplan zorgt er uiteindelijk voor dat alle tien organisaties in 2014 een op duurzaamheid gerichte organisatie hebben en hun CO2 reductie behaald hebben. 6

7 Planning De Onderdeel tijdsplanning ziet er als Q1 volgt Q2 uit; A Convenant Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 B monitoring C 0-meting/CO2 D verbanden Bijeenkomsten E Eind Samenwerkings- event (?) Jaar De Vrede van Utrecht is volwaardig partner maar zal door haar eenmalig karakter niet mee kunnen doen aan de jaarlijkse CO2 reductie/monitoring en het bezoekersonderzoek. Daartegenover zal zij haar duurzaamheidsdoelstellingen expliciet formuleren. 7

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~ Energie-efficiëntie in het datacenter De verschillende initiatieven op een rij 06~ 2010 Energie-efficiëntie in het datacenter: de verschillende initiatieven op een rij Er zijn maar weinig zaken waar zo

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Notitie Investeren in Sociale firma`s

Notitie Investeren in Sociale firma`s Notitie Investeren in Sociale firma`s 1. Inleiding/aanleiding In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is dit voorjaar het project Herijking dagbesteding gestart. Dit project

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES Dit boek is een uitgave van de Commissie Dagarrangementen samenstelling 4 VOORWOORD De Commissie Dagarrangementen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie!

Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Beleidsevaluatie Utrechtse Energie! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Utrecht klimaatneutrale stad in 2030 3 2 De weg naar een klimaatneutrale stad 4 3 Het verloop van een transitie 5 4 De eerste stap: Utrechtse

Nadere informatie

Elke jongere een sterke start

Elke jongere een sterke start Jeugd, Onderwijs en Samenleving Elke jongere een sterke start VSV-CONVENANT 2012-2015 Analyse en activiteitenplan Regio 29: Rijnmond Inhoudsopgave 1. Samenvatting 5 1.1 Naar een nieuw convenant 5 1.1.1

Nadere informatie