Het wetsvoorstel verbetering VTH werd op 14 september in de Tweede Kamer behandeld. Naar verwachting treedt het voorstel per 1 juli 2016 in werking.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wetsvoorstel verbetering VTH werd op 14 september in de Tweede Kamer behandeld. Naar verwachting treedt het voorstel per 1 juli 2016 in werking."

Transcriptie

1 Voorstel : Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 26 november 2015 Agendapunt : 4.c Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Om tot een schone en veilige fysieke leefomgeving te komen is een goed georganiseerde en professionele taakuitvoering nodig. Hierbij hoort ook dat er kwaliteitscriteria zijn voor het uitvoeren van de VTH-taken zodat duidelijk is welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en opdrachtgevers, mogen verwachten. De laatste jaren zijn, mede naar aanleiding van een aantal rampen en incidenten, inspanningen verricht om de kwaliteit waarmee de VTH-taken worden uitgevoerd te verbeteren. Voor de aanpak van deze kwaliteitsverbetering zijn gezamenlijk bottom-up, door gemeenten en de provincies, kwaliteitscriteria voor deskundigheid en vakmanschap ontwikkeld om een landelijk basisniveau voor de uitvoering te kunnen borgen. Het wetsvoorstel verbetering VTH 1 geeft gemeenten en provincies opdracht om, middels een verordening, op niveau van de Omgevingsdienst uniforme kwaliteitseisen te stellen voor de uitvoering 2 en handhaving van het basistakenpakket en om zorg te dragen voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van overige (verzoek- en thuis) taken. Brabant brede projectgroep Bij het tot stand komen van de Brabantbrede modelverordening heeft een daartoe ingestelde provinciebrede projectgroep het volgende proces voor ogen 3 : 1 Het wetsvoorstel verbetering VTH werd op 14 september in de Tweede Kamer behandeld. Naar verwachting treedt het voorstel per 1 juli 2016 in werking. 2 In het wetsvoorstel VTH wordt de term uitvoering gebruikt voor vergunningverlening en toezicht 3 Uit de conceptversie 1.2 Startnotitie Modelverordening VTH kwaliteitscriteria, d.d Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria Z.32130/D Pagina 1 van 6 26 november 2015

2 1. Start: vaststellen startnotitie: - Ambtelijke afstemming in individuele organisaties (juli/aug) - Bespreken collegevoorstel + startnotitie in OGP (september) - Bestuurlijk vaststellen startnotitie in B&W en GS van individuele organisaties (okt/nov) 2. Opstellen Brabantbrede verordening (oktober- begin december) 3. Toelichting van concept Brabantbrede verordening: (november) 4. Oplegnotitie + Brabantbrede verordening voor de raad gereed: (oktober/december) 5. Ambtelijke en bestuurlijke afstemming in individuele organisaties 6. Besluitvorming: - Vaststellen verordening door de bevoegde gezagen in GS /PS c.q. B&W / raadvergaderingen van december 2015 of zoveel later als de inwerkingtreding van de Wet VTH Als uitgangspunt voor de Brabant brede verordening gebruikt de projectgroep de landelijke modelverordening die opgesteld is door de VNG. Het basistakenpakket en alle verzoektaken die belegd zijn bij de omgevingsdiensten worden volgens het voorstel van de projectgroep uitgevoerd conform de landelijke Kwaliteitscriteria 2.1. De Kwaliteitscriteria 2.1 zijn volgens het voorstel vervolgens slechts een richtsnoer voor de thuistaken waarvoor geldt: pas toe of leg uit, comply or explain. Om te voorkomen dat er voor de thuistaken de zorgplicht onvoldoende wordt ingevuld gaat de werkgroep op zoek naar een gezamenlijke explain (minimumniveau). Indien de gemeenschappelijke deler niet gevonden wordt, dan heeft iedere individuele gemeente de bevoegdheid hiervan gemotiveerd af te wijken en dient dan aan te geven hoe de zorgplicht dan wel ingevuld gaat worden. Het voorstel van de projectgroep is uitgewerkt in bijgaande notities Startnotitie en Concept B&W voorstel. Het voorstel van de projectgroep impliceert dat er mogelijk een verschil gaat ontstaan in de kwaliteitsniveaus afhankelijk van de plaats waar verzoek- of thuistaken worden uitgevoerd. Het voorstel, verwoord in het concept B&W voorstel, bestemd voor de colleges van burgemeester en wethouders, om onderscheid te maken in het ambitieniveau van de kwaliteit van de verzoektaken die bij gemeenten blijven enerzijds, en de taken die bij de Omgevingsdienst worden belegd anderzijds, is nadelig voor Omgevingsdiensten. Immers hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd dat van producten en diensten die de deelnemers zelf leveren dan wel laten leveren door particuliere adviesbureaus, genoegen wordt genomen met een lager kwaliteitsniveau dan van de producten en diensten die deelnemers afnemen van de Omgevingsdienst. Hierdoor ontstaat een situatie dat de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling hogere eisen stellen aan de Omgevingsdienst dan aan zichzelf, dan wel aan aanbieders in de markt. Dit kan resulteren in een situatie die niet bevorderlijk is voor de uniformiteit van handelen jegens, en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria Z.32130/D Pagina 2 van 6 26 november 2015

3 In dit verband kan worden gewezen op de toelichting op de modelverordening van de VNG, waarin het volgende wordt gesteld: Deze reikwijdte vloeit voort uit het gegeven dat waar de zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving gestalte krijgt via vergunningverlening, het toezicht en de handhaving, de regeling van de kwaliteit van deze verrichtingen niet dient te berusten op een kunstmatig onderscheid naar de plaats waar een taak wordt verricht, of op een opsplitsing van de omgevingsvergunning, het toezicht of de handhaving. Het voorstel van de projectgroep is in strijd met de strekking en uitwerking van de VNG modelverordening en creëert een ongelijk speelveld voor omgevingsdiensten, gemeenten en partijen uit de markt. Omgevingsdienst Brabant-Noord heeft het voorstel besproken in het algemeen bestuur. Daarbij hebben zij door middel van bijgaande presentatie een tweetal alternatieven voorgelegd gekregen, die wel recht doen aan de principes van een gelijk speelveld en beantwoorden aan de doelstellingen van de Omgevingsdienst. Het AB van Omgevingsdienst Brabant-Noord heeft gekozen voor alternatief 2 met als argument dat de Omgevingsdienst kan voldoen aan Kwaliteitscriteria 2.1 voor de basistaken en dat dit voor verzoektaken niet per definitie ook het geval is en dat dit afhangt van de aard en omvang van de verzoektaak. De alternatieven zijn hieronder schematisch weer gegeven, met het voorstel van de projectgroep daarbij: Voorstel projectgroep: In het voorstel van de projectgroep wordt de kwaliteit voor basis- en verzoektaken die bij de Omgevingsdienst worden uitgevoerd vastgesteld door Kwaliteitscriteria 2.1. De achterblijvende (verzoek-) taken of taken die bij de markt worden gelegd, daar gelden Kwaliteitscriteria 2.1 weliswaar als vertrekpunt, maar het streven is om daar een gezamenlijk niveau vast te leggen dat kan afwijken van 2.1. Dat betekent verschillende kwaliteitseisen voor verzoektaken, al naar gelang waar ze worden uitgevoerd. Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria Z.32130/D Pagina 3 van 6 26 november 2015

4 Voorstel alternatief 1: Bij het alternatieve voorstel 1, wordt voor alle taken (basis- en verzoek) het niveau van Kwaliteitscriteria 2.1 aangehouden, ongeacht de vraag wie de verzoektaken uitvoert. Een gelijk speelveld is hiermee gewaarborgd. Voorstel alternatief 2: Bij het alternatieve voorstel 2, wordt voor de basistaken het niveau van Kwaliteitscriteria 2.1 aangehouden. Voor de verzoektaken worden Kwaliteitscriteria wel als vertrekpunt gehanteerd, maar er kan een niveau worden gekozen dat hier van afwijkt. Echter dit niveau geldt zowel voor de Omgevingsdienst als voor de gemeenten en marktpartijen. Een gelijk speelveld is hiermee gewaarborgd. Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria Z.32130/D Pagina 4 van 6 26 november 2015

5 Wij stellen u voor kennis te nemen van het proces voor de vaststelling van de Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria en van gedachten te wisselen over de voorliggende uitwerkingen ten aanzien van het ambitieniveau van de kwaliteit van uitvoering van de verzoektaken. Eindhoven, 6 november 2015 Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, W.J.F. van der Rijt - van der Kruis voorzitter H.C. Noppen secretaris Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria Z.32130/D Pagina 5 van 6 26 november 2015

6 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 6 november 2015; BESLUIT kennis te nemen van het proces voor de vaststelling van de Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria en van de voorliggende uitwerkingen ten aanzien van het ambitieniveau van de kwaliteit van uitvoering van de verzoektaken. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant 26 november 2015, W.J.F. van der Rijt - van der Kruis voorzitter H.C. Noppen secretaris Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria Z.32130/D Pagina 6 van 6 26 november 2015

7 versie 1.2 Startnotitie Brabantse Verordening VTH kwaliteitscriteria Datum: Inleiding De vaste Kamercommissie I&M uit de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 14 september tijdens een wetgevingsoverleg te behandelen. Daarmee kan het wetsvoorstel niet meer op de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 in werking treden. Dit zal dit zeer waarschijnlijk een half jaar later worden. Strekking van het wetsvoorstel is dat de kwaliteitscriteria 2.1 voor de VTH-taken geen wettelijke verankering krijgen (uitgezonderd de procescriteria, deze gaan naast handhaving ook voor vergunningverlening gelden en komen wel in de wet). De lijn van het gewijzigde wetsvoorstel is nu: - de kwaliteit(s-eisen) voor het basistakenpakket (inclusief BRZO-taken) opnemen in een provinciale en gemeentelijke verordening. De gemeenten en provincie zijn verplicht om hun verordeningen met elkaar af te stemmen zodat de kwaliteitscriteria binnen het werkgebied van de omgevingsdienst gelijkluidend zijn voor de bevoegde gezagen binnen dit gebied. Hier moeten de gemeenten en de provincie elkaar in kunnen vinden en is afstemming verplicht; - Voor alle andere Wabo-taken (achterblijvende taken) hebben de gemeenten en de provincie een zorgplicht (artikel 5.5 Wabo). Hiervoor kunnen ook kwaliteitscriteria worden opgesteld; deze kunnen in een verordening of een beleidsnotitie worden opgenomen. Een kwaliteitsniveau voor deze taken kan per bevoegd gezag worden vastgesteld. Bestuurlijk is door VNG en IPO afgesproken dat er landelijk een modelverordening wordt ontwikkeld en deze is opgeleverd op 1 juli Er wordt vanuit gegaan dat de verordeningen door gemeenten en provincies zijn vastgesteld op het tijdstip dat de wet in werking treedt. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van 1 januari 2016 (bij uitstel op 1 juli 2016). De modelverordening fungeert als uitgangspunt. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben tijdens een bijeenkomst van medewerkers en managers VTH van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten met als onderwerp Modelverordening VTH van resp. 18 mei (ODBN), 21 mei (OMWB) en 2 juni (ODZOB) besloten om dit onderwerp gezamenlijk op te pakken en hiervoor een Brabantbrede projectgroep in te richten. Als achteraf blijkt dat de bevoegde gezagen de zorgplicht onvoldoende invullen, kan de staatssecretaris een algemene maatregel van bestuur opleggen waarin de kwaliteitscriteria alsnog in een wet verankerd worden. Probleemstelling Om invulling te geven aan de twee wettelijke verplichtingen, (1) het verplicht afstemmen van een uniforme verordening op het gebied van omgevingsdienstenniveau voor het basistakenpakket en (2) het invulling geven aan de zorgplicht voor alle Wabo taken, is Brabantbreed de ambitie uitgesproken om dit vorm te geven middels een uniforme Brabantbrede verordening. Z.32130/D

8 Een gezamenlijke aanpak biedt mogelijkheden en kansen op de volgende aspecten: Uniformiteit Rechtsgelijkheid (voor alle burgers en bedrijven gelijke benadering) Efficiency Draagvlak (samenwerking leidt tot duidelijke afspraken, het dienen van gemeenschappelijk belang) Levelplayingfield Bevorderlijk voor beheer en onderhoud verordening (dit is eenvoudiger) Doelstelling In de provincie Noord-Brabant wordt één Brabantbrede verordening opgesteld voor alle Wabo-taken. Resultaat Algemeen geaccepteerde Brabantbrede verordening voor alle taken, die ter vaststelling wordt aangeboden aan provincie en gemeenten met inwerkingtredingsdatum van de Wet VTH. Afbakening Als uitgangspunt voor de Brabantbrede verordening wordt de landelijke modelverordening gebruikt. Het basistakenpakket en alle verzoektaken die belegd zijn bij de de omgevingsdiensten worden uitgevoerd conform kwaliteitscriteria 2.1. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn een richtsnoer voor de thuistaken waarvoor geldt: pas toe of leg uit, comply or explain. Om te voorkomen dat er voor de thuistaken de zorgplicht onvoldoende wordt ingevuld gaat de werkgroep op zoek naar een gezamenlijke explain (minimumniveau). Indien de gemeenschappelijke deler niet gevonden wordt, dan heeft iedere individuele gemeente de bevoegdheid hiervan gemotiveerd af te wijken en dient dan aan te geven hoe de zorgplicht dan wel ingevuld gaat worden. Wat doen we niet: - procescriteria Organisatie De gezamenlijke aanpak kwaliteit VTH-taken wordt beschouwd als een vervolg op het implementatietraject kwaliteitscriteria dat is ingezet vanaf Voorzien wordt in een projectmatige aanpak, volgens onderstaand project-/stuurgroep model. Dit model is als volgt ingericht. Projectleider: Han de Haas( coördinator van het project; dit betekent een faciliterende en organiserende rol ten behoeve van de projectgroep) Projectteam (inbreng ambitie kwaliteitsniveau vanuit de drie regio s inhoudelijke bijdrage van op te leveren producten, terugkoppeling in regio via aangewezen gremium en resultaat verantwoordelijk): Vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie: - Wim de Wit (gemeente Oss) regio ODBN - Luc van Beurden (gemeente Haaren) regio ODBN - Desiree Bastin (gemeente Boxtel) regio ODBN - Angelique Philips (gemeente Eindhoven) regio ODZOB - Jan Willem Denis (gemeente Eindhoven) regio ODZOB - Romy de Haan (gemeente Helmond) regio ODZOB - Bart Bierens (Kempen) regio ODZOB - Ellen Gennissen (gemeente Best) regio ODZOB - Joris Mol (gemeente Heeze-Leende) regio ODZOB - Heidi Claassen (gemeente Waalre) regio ODZOB - Marieke van Gemert (gemeente Oosterhout) regio OMWB Z.32130/D

9 - Peter van den Bos (gemeente Geertruidenberg) regio OMWB - Judith Brunink (gemeente Werkendam) regio OMWB - Rob Rijk (Bergen op Zoom) regio OMWB - Natasja Cremers (gemeente Breda) regio OMWB - Sjaak de Wit (gemeente Tilburg) regio OMWB - Jeroen Hack (gemeente Drimmelen) regio OMWB - Wim Coopmans (gemeente Hilvarenbeek) regio OMWB - Jeroen de Vugt (gemeente Moerdijk) regio OMWB - Alex Casarotto Provincie Noord-Brabant - Gerdy van de Burgt Provincie Noord-Brabant Adviesfunctie: Omgevingsdiensten (coördinatie naar DB en AB Omgevingsdienst): Procesbewakers (bewaken van het inhoudelijk proces van totstandkoming Brabantbrede verordening, op verzoek van de projectgroep opleveren producten en ondersteunen projectleider in zijn coördinerende rol): Ankie Nooijen en Ester van Uden van MasterMeester Informatie / communicatie Informatie over ontwikkelingen e.d. worden op bestuurlijk niveau gedeeld via het Algemeen Bestuur en op ambtelijk niveau via het Opdrachtgevers Platform (OGP) of Ambtelijk Overleg van de drie omgevingsdiensten. Waar nodig wordt ambtelijk en bestuurlijk teruggekoppeld. Afstemming vindt verder plaats met het waterschap en de veiligheidsregio. Tijd / Planning / Stappenplan 1. Start: vaststellen startnotitie: - Ambtelijke afstemming in individuele organisaties (juli/aug) - Bespreken collegevoorstel + startnotitie in OGP (september) - Bestuurlijk vaststellen startnotitie in B&W en GS van individuele organisaties (okt/nov) 2. Opstellen Brabantbrede verordening (oktober- begin december) 3. Toelichting van concept Brabantbrede verordening: (november) 4. Oplegnotitie + Brabantbrede verordening voor de raad gereed: (oktober/december) 5. Ambtelijke en bestuurlijke afstemming in individuele organisaties 6. Besluitvorming: - Vaststellen verordening door de bevoegde gezagen in GS /PS c.q. B&W / raadvergaderingen van december 2015 of zoveel later als de inwerkingtreding van de Wet VTH Randvoorwaarden - bepalen tijdsplanning - ambtelijk tijd (om niet) investeren Risico s - Ontbreken van bestuurlijk draagvlak - Geen overeenstemming reikwijdte taken en/of kwaliteitsniveau - Uitstel wetsvoorstel VTH Z.32130/D

10 Onderwerp Kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving Te besluiten om: 1. uitgangspunten voor het ambitieniveau vast te stellen ten behoeve van de Verordening VTH kwaliteitscriteria: 2. de Verordening VTH kwaliteitscriteria voor 1 juli 2016 door de raad te laten vaststellen dan wel later indien de Wet VTH wordt uitgesteld; 3. een Brabant brede Verordening VTH kwaliteitscriteria op te stellen; 4. het basistakenpakket en alle verzoektaken die bij de Omgevingsdienst worden belegd uit te voeren conform de kwaliteitscriteria 2.1; 5. de ambitie van de overige taken (zorgplicht) door de organisatie zelf te laten invullen waarbij in de definitieve besluitvorming rekening wordt gehouden met: a. het meerderheidsstandpunt over het minimumniveau; b. de mogelijkheden van "comply or explain". Inleiding De gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben tijdens een bijeenkomst van medewerkers en managers VTH van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten met als onderwerp Modelverordening VTH van resp. 18 mei (ODBN), 21 mei (OMWB) en 2 juni (ODZOB) besloten om dit onderwerp gezamenlijk op te pakken en hiervoor een Brabantbrede projectgroep in te richten. De kwaliteitscriteria voor de Wabo- Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving worden niet in een AMvB verplicht gesteld. Wel dient er een verordening door de raden te worden vastgesteld voor de kwaliteitscriteria van de basistaken die verplicht zijn overgedragen naar de omgevingsdienst en op dezelfde of andere manier voor de Wabo-taken die de gemeente zelf uitvoert. De VNG heeft een modelverordening opgesteld en adviseert gemeenten om deze vast stellen. De verordening dient minimaal de volgende wettelijke verplichtingen te regelen: 1. verplicht afstemmen van een uniforme verordening op het gebied van omgevingsdienstenniveau voor het basistakenpakket; 2. invulling geven aan de zorgplicht voor alle Wabo taken. De verordening dient tegelijkertijd met het in werking treden van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) te worden vastgesteld. Volgens de huidige planning is dat 1 juli Beoogd effect Een Brabant breed gedragen bestuurlijk ambitieniveau voor de uiterlijk op 1 juli 2016 vast te stellen Verordening kwaliteitscriteria VTH. Argumenten 1.1 en 2.1 Het vaststellen van de verordening wordt verplicht via de Wet VTH Over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is al jaren veel discussie. Om tot verbetering van de uitvoeringskwaliteit te komen hebben Rijk, IPO en VNG onder andere over het hebben van kwaliteitscriteria voor de uitvoering, al in 2009 afspraken gemaakt. De set kwaliteitscriteria is vastgelegd in de notitie Kwaliteitscriteria 2.1. Voldoen aan deze criteria draagt bij aan een betere uitvoering van de VTH taken en een onafhankelijke, professionele overheid. Z.32130/D

11 Het Rijk wilde deze kwaliteitscriteria vastleggen in wetgeving, de Wet VTH. De gemeenten zijn verzocht om via een nulmeting te beoordelen in hoeverre de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria. Uit de resultaten van deze nulmeting is gebleken dat slechts een enkele gemeente kon voldoen. Inmiddels ligt er vanuit het Rijk een gewijzigd wetsvoorstel VTH. Een grote verandering ten opzichte van het eerdere wetsvoorstel, is dat kwaliteitscriteria niet worden vastgelegd in landelijke regels, maar dat gemeenten en provincies deze zelf opstellen. De kwaliteitscriteria moeten worden vastgelegd in een door de gemeenteraad vast te stellen verordening. Het is de bedoeling dat de gemeenten en provincie die samenwerken in een Omgevingsdienst hun verordeningen op elkaar afstemmen, zodat de kwaliteitscriteria binnen een Omgevingsdienst gelijk zijn. De VNG en het IPO hebben een modelverordening ontwikkeld voor het vastleggen van de kwaliteitscriteria. 3.1 Een Brabantbrede verordening is efficiënt en bevorderd de samenwerking De verplichting geldt om op Omgevingsdienstniveau een gelijkluidende verordening op te stellen. De provincie Noord-Brabant participeert in drie Omgevingsdiensten. Daarnaast heeft iedere Omgevingsdienst een bijzondere taak die voor alle gemeenten wordt uitgevoerd. Dit pleit - naast de voordelen op het gebied van uniformiteit, rechtsgelijkheid, draagvlak en eenvoudiger beheer en onderhoud van de verordening voor een Brabantbrede verordening. 4.1 Taken belegd bij de Omgevingsdienst worden uitgevoerd conform de kwaliteitscriteria 2.1 In het basistakenpakket dat verplicht bij de Omgevingsdiensten wordt belegd, zitten de meest kritische activiteiten (zoals de meest milieubelastende bedrijven en asbestsloop). De Omgevingsdiensten zijn opgericht om juist dat soort taken op een hoog ambitieniveau te waarborgen. Het ligt dan ook in die lijn om binnen dit takenpakket geen concessies te doen aan de kwaliteit. Daarnaast belegt de provincie al haar Wabo-taken bij de Omgevingsdiensten met de verplichting te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Hieruit volgt dat de Omgevingsdiensten voor dergelijke taken uitgevoerd voor de gemeenten ook voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. In hoeverre dit leidt tot financiële consequenties is nog onbekend. 5.1 Het ambitieniveau voor VTH van de overige Wabo- taken is maatwerk De verordening dient invulling te geven aan de zorgplicht voor de uitvoering van de activiteiten buiten het Basistakenpakket, oftewel de thuistaken. Het is aan iedere individuele organisatie om het ambitieniveau van deze thuistaken vast te leggen. Dit kan door ook op deze taken de kwaliteitscriteria 2.1 van toepassing te verklaren of door aan te geven waarom het voor bepaalde activiteiten niet nodig is om aan de kwaliteitscriteria te voldoen. In de Modelverordening wordt dit genoemd comply or explain oftewel pas toe of leg uit. Door de werkgroep wordt een verkenning opgesteld met de (on)mogelijkheden van comply or explain. Daar waar mogelijk zal in gezamenlijkheid uitgelegd worden waarom het voor bepaalde activiteiten niet nodig is om aan de kwaliteitscriteria te voldoen. 5.2 De onderbouwing rond de kwaliteitscriteria wordt breed gedragen De gemeenten en provincie delen het standpunt dat het hanteren van kwaliteitscriteria nodig is om de gewenste kwaliteit te borgen. Om te voorkomen dat voor de achterblijvende taken de zorgplicht onvoldoende wordt ingevuld, zal door de werkgroep als advies een minimumniveau worden geformuleerd. Kanttekeningen 1.1 Indien onvoldoende invulling wordt gegeven aan de zorgplicht kan de minister van Infrastructuur en Milieu alsnog besluiten de kwaliteitscriteria vast te leggen in wetgeving. Z.32130/D

12 Communicatie De in dit voorstel beschreven ambitie is ambtelijk besproken in de vergaderingen met de Omgevingsdiensten. Daarnaast zal het ook aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdiensten worden voorgelegd. Het uiteindelijke doel is om op deze manier Brabant breed een eenduidig vastgestelde verordening VTH kwaliteitscriteria te verkrijgen. Uitvoering Voor de uitvoering van dit collegevoorstel is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van gemeenten en provincie. De omgevingsdiensten zijn hierbij aangesloten. Zij hebben een advies functie voor de werkgroep en een coördinatierol naar de Algemene Besturen van de Omgevingsdiensten. De provincie Noord-Brabant is coördinator van dit project (faciliterende en organiserende rol) en wordt daarbij inhoudelijk ondersteund door het bureau MasterMeester (financiering via provincie). Juridische consequenties Nee Financiële consequenties Ja. Er zijn geen budgetten beschikbaar en het benodigde budget is nu nog niet bekend. Afhankelijk van het ambitieniveau van de achterblijvende taken is extra geld nodig voor opleiding, uitbreiding fte en/of uitbesteding. Ook is nu nog onbekend of het moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria bij de omgevingsdiensten leidt tot extra kosten. Z.32130/D

13 Brabantse verordening vergunningverlening toezicht en handhaving Algemeen bestuur ODBN 21 oktober 2015

14 Wat vooraf ging? Inhoud presentatie Inhoud en duiding advies Brabantse projectgroep Vervolgtraject Vragen voor de vergadering 2

15 Wat vooraf ging? Wetsvoorstel verbetering VTH Uniforme verordening VTH AB 8 juli 2015 Regie op proces Afspraken met Brabantse projectgroep 3

16 Advies Brabantse projectgroep 1 Brabant brede verordening voor 1 juli 2016 Voldoen aan kwaliteitscriteria 2.1 is vertrekpunt Kwaliteitscriteria 2.1 voor alle basistaken en verzoektaken ODBN Ambitie voor alle overige taken door gemeente zelf in te vullen OGP adviseert positief 4

17 Wat wordt van u gevraagd? Commitment voor de ambitievan kwaliteitsniveau 2.1 voor alle VTH-taken die bij omgevingsdienst worden belegd. Commitment voor het procesom te komen tot Brabant brede uniforme invulling van de zorgplicht voor overige taken 5

18 Duiding advies Brabantse projectgroep Ambitie Proces Basistaken (Milieu) Brabantbreed uniform Kwaliteitscriteria 2.1 Inbesteden aan omgevingsdiensten (verzoektaken) Thuistaken (Milieu, bouwen, RO) Komen tot één Brabant brede uniforme invulling van de zorgplicht Kwaliteitsniveau 2.1 is vertrekpunt Zelf in te vullen door bevoegd gezag, rekening houdend met Uitbesteden aan derden Kans op verschillende kwaliteitseisen voor dezelfde producten en diensten Kwaliteit kan afhankelijk te zijn van de plaats waar de dienst wordt belegd 6

19 Alternatief 1 Ambitie Ambitie Basistaken (Milieu) Brabantbreed uniform Kwaliteitsniveau 2.1 Inbesteden aan omgevingsdiensten (verzoektaken) Thuistaken (Milieu, bouwen, RO) Kwaliteitsniveau 2.1 Uitbesteden aan derden Uitvoering alle Wabo-taken conform kwaliteitsniveau 2.1 7

20 Alternatief 2 Ambitie Proces Basistaken (Milieu) Brabantbreed uniform Kwaliteitsniveau 2.1 Inbestedenaan omgevingsdiensten (verzoektaken) Thuistaken (Milieu, bouwen, RO) Komen tot één Brabant brede uniforme invulling van de zorgplicht Kwaliteitsniveau 2.1 is vertrekpunt Zelf in te vullen door bevoegd gezag, rekening houdend met Uitbesteden aan derden Kwaliteitsniveau 2.1 voor basistaken (verplicht bij omgevingsdienst) Uniforme zorgplicht voor alle overige taken (inclusief verzoektaken) 8

21 Vervolgtraject Besluitvorming ambitieniveau (B&W/GS) Brabantse verordening inclusief: Minimumniveau Comply or explain Via OGP naar DB en AB ODBN Besluitvorming verordening (Raad/PS) 9

22 Vragen voor de vergadering Bent u bereid zich gezamenlijk te committeren aan de ambitievan kwaliteitsniveau 2.1 voor VTH-taken van de omgevingsdienst of één van de in deze presentatie genoemde alternatieven? Bent u bereid zich gezamenlijk te committeren aan het voorgestelde procesom te komen tot Brabant brede uniforme invulling van de zorgplicht voor overige taken? Is er behoefte aan een advies van het DB? 10

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 6 Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Vaststelling Brabantbrede verordening VTH Soort: Kaderstellend Opsteller: J.G. van der Kant Portefeuillehouder: L.J.M. van de Moosdijk Zaaknummer: SOM/2016/015136

Nadere informatie

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Inleiding Voor u ligt de notitie Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH). Deze notitie geeft inzicht in aanleiding en

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk Mirtfóiswjjk zaaknummer: 123090 blad: 1/7 datum nota: 6 oktober 2016 programma: 2. Vergunningveriening en handhaving werkdoel: 1526 - Advisering & Beleid Wabo onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening,

Nadere informatie

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster Verantwoordelijk portefeuillehouder Naam J. de Greef Toezicht en Handhaving A.Callewaert - de Groot M.M. Kuijken F.L.J. van der Meijden Paraaf

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Inleiding/ aanleiding

Inleiding/ aanleiding Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.f Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Inleiding/ aanleiding Op 15 juli 2015 is voor de ambtelijke vertegenwoordigers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U Lbr. 15/055

uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U Lbr. 15/055 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.e Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Rapportage december 2016 In december 2016 zijn het DB en het OGP geïnformeerd in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd.

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5082 12bst01807 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.351 RaadsvoorstelOprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): toestemming verlenen tot

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over:

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: Themaraad VTH taken Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: bedrijfsmodel kwaliteitscriteria en medewerkersonderzoek verbeterplan procescriteria ICT-voorziening Themaraad VTH taken Vragen vooral over Kwaliteitsverordening

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht (milieu) Den Haag 2016.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht (milieu) Den Haag 2016. Datum 21 juni 2016 Registratienummer DSB/ 2016.245 RIS 294545 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht (milieu) Den Haag 2016. ALGEMEEN Deze verordening regelt de

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE ONDERBANKEN

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE ONDERBANKEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Onderbanken. Nr. 74684 8 juni 2016 VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE ONDERBANKEN De raad van de gemeente

Nadere informatie

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017. il gemeente BrUnSSlilTI IP Oplegnotitie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg; zienswijze op voorlopig jaardocument 2015 en concept-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021. Brief nr.19. Registratiekenmerk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00467423. Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Heusden

Collegevoorstel. Zaaknummer 00467423. Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Heusden Zaaknummer 00467423 Onderwerp Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Heusden Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de vaststelling van de Verordening kwaliteit

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I De leden van de raad van de gemeente Cuijk uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: I/RB/AvH bijlagen:1 behandeld door: Fons van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Indienen zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Soort: Besluitvormend Opsteller: P.M.H.

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING De raad van de gemeente Zoetermeer; overwegende dat de Omgevingsdienst Haaglanden zich bij de zorg voor een

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 2016.0018300 onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Portefeuilehouder drs Theo Weterings / dr. Derk Reneman steiler Bianca Smal

Nadere informatie

TOELICHTING BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT OSS, 2016

TOELICHTING BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT OSS, 2016 TOELICHTING BRABANTBREDE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT OSS, 2016 ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college

Nadere informatie

Toelichting Verordening kwaliteit VTH gemeente Tiel 2016 VERORDENING

Toelichting Verordening kwaliteit VTH gemeente Tiel 2016 VERORDENING VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT (VTH) GEMEENTE TIEL 2016 TOELICHTING 1 TOELICHTING ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE UTRECHT

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE UTRECHT TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE UTRECHT ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Raadsvoorstel Onderwerp Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Voorstel De Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht vaststellen en hierbij:

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht rpm ETTEN I LEUR Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen artikel 1 Begripsbepalingen artikel 2 Reikwijdte Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Almelo 2017

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Almelo 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Almelo Nr. 99185 13 juni 2017 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Almelo 2017 De Raad van de Gemeente

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

Uitvoering inkoopbeleid tot heden

Uitvoering inkoopbeleid tot heden Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 23 november 2017 Agendapunt : Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, De ODZOB huurt vanaf 2013 inkopers in van BIZOB voor met name de Europese aanbestedingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT BUNNIK 2017

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT BUNNIK 2017 TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT BUNNIK 2017 ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De considerans komt te luiden:

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 Datum 31 december 2013 1. Samenvatting Een uniforme Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

MODELVERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

MODELVERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT MODELVERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [datum] = door gemeente / provincie in te vullen, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

*Z014E6A4AB2* documentnr.: INT/C/16/23481 zaaknr.: Z/C/15/26223

*Z014E6A4AB2* documentnr.: INT/C/16/23481 zaaknr.: Z/C/15/26223 *Z014E6A4AB2* documentnr.: INT/C/16/23481 zaaknr.: Z/C/15/26223 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Cuijk Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT MOLENWAARD

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT MOLENWAARD VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT MOLENWAARD De raad van de gemeente Molenwaard; overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 25 oktober 2016 BWV ;

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 25 oktober 2016 BWV ; De raad van de gemeente Houten; overwegende - dat gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten die in hun opdracht werken, bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving (waar die

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 7, 17 november 2016 VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT De raad van de gemeente De

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening VTH Kwaliteit Harlingen 1

Toelichting op de Verordening VTH Kwaliteit Harlingen 1 Toelichting op de VERORDENING VTH KWALITEIT Harlingen ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college van burgemeester en wethouders uitgevoerde vergunningverlening,

Nadere informatie

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Algemene opmerking. Bij het aanpassen van de regeling hebben de wijzigingen

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GRONINGEN

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GRONINGEN VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GRONINGEN De raad van de gemeente Groningen; overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (VTH) gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (VTH) gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 142810 17 oktober 2016 Gemeente Tynaarlo Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (VTH) gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van [datum en nummer];

gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van [datum en nummer]; Provinciale Staten Vergadering d.d. DocumentDatum Besluit nr. Typ nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten c.q. regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Het verhaal van de FUMO

Het verhaal van de FUMO Het verhaal van de FUMO Waarom zijn er omgevingsdiensten? Diverse rampen en incidenten in Nederland Rapport commissie Mans Verbetering uitvoering VTH-taken Snelle uniforme procedures Kostenbesparing Packagedeal

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT APPINGEDAM

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT APPINGEDAM VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT APPINGEDAM De raad van de gemeente Appingedam overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die

Nadere informatie

VTH KWALITEIT VERORDENING TOELICHING

VTH KWALITEIT VERORDENING TOELICHING GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL VTH KWALITEIT VERORDENING TOELICHING Samen zijn Wij Kwaliteit Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Tytsjerksteradiel TOELICHTING

Nadere informatie

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN AB-Besluit Aan: AB RUD NHN Datum vergadering: 15 mei 2015 (Schriftelijke ronde) Auteur: Onderwerp: Damir Štajcer Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN Agendapunt: -- Aanleiding / Kern

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT De raad van de gemeente Renswoude; overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 4

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 4 Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Vaststellen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ODZOB Soort: Besluitvormend Opsteller: P.M.H. van Mil Portefeuillehouder: L.J.M. van de Moosdijk Zaaknummer: SOM/2015/025786

Nadere informatie

*ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017

*ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 *ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 9. Aan de Raad No.Z/17/064754/D-183334, afdeling Ruimte. Sellingen, 19 oktober 2017 Omschrijving bijlagen: Rapport MasterMeester Overzicht

Nadere informatie

VTH KWALITEIT VERORDENING

VTH KWALITEIT VERORDENING VTH KWALITEIT VERORDENING Samen zijn Wij Kwaliteit Modelverordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Nadere informatie

VTH KWALITEIT VERORDENING

VTH KWALITEIT VERORDENING VTH KWALITEIT VERORDENING Samen zijn Wij Kwaliteit Gemeente Vlieland Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht VTH Kwaliteit Verordening 1 VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: Merel Tilstra onderwerp: AP03.5_Verkenning van de taken t.b.v.: AB d.d. 18 mei 2017 bijlage: Kwaliteitseisen aan sloop

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Onderwerp Wabo-taken in 2018 niet meer afnemen bij de Omgevingsdienst Groningen en per 1 januari 2018 zelf uit te voeren.

Onderwerp Wabo-taken in 2018 niet meer afnemen bij de Omgevingsdienst Groningen en per 1 januari 2018 zelf uit te voeren. RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : 14 september 2017 Datum raadsvergadering: 12 oktober Portefeuillehouder BA Huizing Volgnummer Omschrijving bijlagen: Rapport MasterMeester Overzicht deskundigheidsgebieden

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nijmegen

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nijmegen Programma Stedelijke ontwikkeling, Duurzaamheid, Veiligheid, Openbare

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 1 VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE ROERDALEN aan te halen als Verordening

Nadere informatie

of (bijvoorbeeld) artikel 6. provincie te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 2. ter illustratie of uitleg voor gemeente / provincie, zie bijvoorbeeld

of (bijvoorbeeld) artikel 6. provincie te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 2. ter illustratie of uitleg voor gemeente / provincie, zie bijvoorbeeld - [iets - Combinaties MODELVERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT Leeswijzer modelbepalingen - [...] - [iets] - of (bijvoorbeeld) artikel 6. OF iets] = door [datum]

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Holland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Holland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 4042 13 juli 2016 Provincie Noord-Holland; Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Holland

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Reg. Nr 1210202: Onderwerp Inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken inrichting van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Inleiding

Nadere informatie

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep 19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Dhr Hoeksema heet alle aanwezigen welkom namens alle gemeenten en namens gedeputeerde Van

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling Programma 3: Ruimtelijk Beheer Programma 4: Sociaal Domein Programma

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013 Aanvang: 13.00 uur Einde: 14.40 uur Concept besluitenlijst van de vergadering van het op 22 mei 2013 Plaats: provinciehuis, vergaderruimte 1-45 Aanwezig Leden: Overigen: Verhinderd: Johan van den Hout

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016;

Gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016; Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 27 juni 2016, tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Holland 2016 Provinciale

Nadere informatie

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit 3 Voorwoord De set kwaliteitscriteria 2.0 is eind 2009 tot stand gekomen. Daarna is een aantal misverstanden ontstaan over de toepassing van

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Weert

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Weert GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 33228 1 maart 2017 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Weert De raad van de gemeente Weert; overwegende

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Titeldia Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat AKD Rotterdam Hgl. milieurecht Rijksuniversiteit Groningen Omgevingsweb 3 december

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Besluitenlijst van vergadering Besluitraad, gemeente Woensdrecht. Datum vergadering : 1 december 2016

BESLUITENLIJST. Besluitenlijst van vergadering Besluitraad, gemeente Woensdrecht. Datum vergadering : 1 december 2016 BESLUITENLIJST Besluitenlijst van vergadering Besluitraad, gemeente Woensdrecht Datum vergadering : 1 december 2016 Aanwezig (leden) : M.R.G. Adriaansen, E.J.M. Bolders, L.M. Bolders, R.A.H. Boussen, M.M.E.

Nadere informatie