2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding."

Transcriptie

1 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서

2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding op de LaCie 2big Network 6 Ik wil: Inhoud van de verpakking Minimum systeemvereisten 8 1,3. Harddrive-temperatuurregeling Opties voor montage in rek 10 1,5 De drive 11 Vooraanzicht/gegevens delen met 1 klik 11 Achteraanzicht 12 1,6. Kabels en connectoren Installatie van de LaCie 2big Network De drive aanzetten De Ethernetkabel aansluiten Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac) De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) Configureren met LaCie IP-configurator (Mac) Loskoppelen van de 2big Network (Ethernetaansluiting) Beheer van de LaCie 2big Network Toegang tot de NAS administratiepagina De weergavetaal instellen Administratiepagina - Home Gebruikers Administrator-account Toevoegen gebruikers Instellen gebruikerstoegang tot gedeelde mappen Instellen groepslidmaatschap Over toegangsprivileges Verwijderen van gebruikersaccounts Verwijderen van gebruikersaccounts Groepen Groepen toevoegen Instellen groepstoegang tot gedeelde mappen Verwijderen van groepen Aanpassen van groepen 32

3 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 3.6. Gedeelde mappen Maken van gedeelde mappen Maken van een gedeelde map van een USB-stick Verwijderen van gedeelde mappen Aanpassen van gedeelde mappen Systeem Configuratie Netwerk Verkrijgen van IP-adres van DHCP-server IP-adres handmatig configureren Schijf Formatteren van schijven Toevoegen aanvullende opslagruimte Status Onderhoud Opslaan en laden van systeemconfiguraties Updaten van het systeem Herstarten Uitschakelen Systeemlogboek Toegang tot gedeelde opslag Verbinden naar een gedeelde map met de Ethernet Agent (Windows) Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Windows) Pagina NAS Administration Browse Uploaden van bestanden Downloaden van bestanden Verwijderen van bestanden Uitloggen Netwerkomgeving Gebruikers van Windows Vista/XP/ ,5. Mac-gebruikers Linux-gebruikers RAID big Network RAID-modi De RAID-modus veranderen Schijven vervangen Installatie van een nieuwe schijf Initialisatie van de nieuwe schijf LED-indicatoren Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice 62 8,1. Contactgegevens van LaCie Technical Support Garantiegegevens 64

4 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Copyrights Copyright 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: LaCie 2big Network Getest op overeenstemming met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. LET OP!: De garantie op deze harddrive van LaCie kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN , EN Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances).

5 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak uw LaCie 2big Network niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie 2big Net- work bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd La- Cie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 2big Network, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de La- Cie 2big Network elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (fluctuaties in voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, tijdelijke overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie 2big Network niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan LaCie 2big Network beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats de LaCie 2big Network niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie 2big Network in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Trek altijd het netsnoer van de LaCie 2big Network uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie 2big Network niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Plaats de LaCie 2big Network niet in de nabijheid van bronnen van magneti-

6 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina sche interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw LaCie 2big Network beïnvloeden.plaats geen zware voorwerpen op de LaCie 2big Network en oefen geen overmatige kracht op het apparaat uit.oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie 2big Network. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Belangrijke informatie: 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 10-15% minder). 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

7 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1. Inleiding op de LaCie 2big Network Gefeliciteerd met uw aanschaf van een LaCie 2big Network. Ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen van gegevens en back-up van kleine bedrijven vertegenwoordigt de LaCie 2big Network de nieuwe generatie van gedeelde opslag met beveiliging. RAID-flexibiliteit Maximale opslagcapaciteit of extra gegevensveiligheid in één betaalbare RAID-oplossing. Selecteer gemakkelijk en snel uw RAID-modus met de handschakelaar aan de achterzijde van de drive. Voor maximale capaciteit kiest u BIG met aaneenschakeling van de twee harde schijven. Voor veiligheid kiest u SAFE 100 (RAID 1) met automatische mirroring, waardoor maximale bescherming tegen gegevensverlies wordt gewaarborgd door het splitsen van de capaciteit in twee identieke volumes. Gemakkelijke installatie en toegang De nieuwe gebruikersvriendelijke LaCie Ethernet Agent maakt installatie eenvoudig en toegang tot, delen van en instelling van de schijven van uw kantoornetwerk mogelijk. De compatibiliteit van de 2big Network met Mac -, Windows en Linuxmachines zonder het hoeven installeren van stuurprogramma's maakt dit de perfecte oplossing voor het delen van bestanden voor kleine bedrijven. Superieur Ontwerp De geavanceerde warmteafvoerende metalen behuizing en thermisch gestuurde ventilator waarborgen duurzame betrouwbaarheid en stille werking. De 2big Network kan gestapeld of in rek gemonteerd worden om in elke werkomgeving te passen. De grote gloeiende blauwe knop voegt niet alleen karakter toe hij functioneert ook als 1-klik-knop voor automatische overdracht van bestanden van een USB-stick. Druk op de knop en uw gegevens zijn direct te delen met uw collega's Ik wil: Installeer de LaCie 2big Network Nieuwe share aanmaken Nieuwe gebruiker toevoegen Directe toegang tot mijn gedeelde mappen Wijzig de RAID-modus van de 2big

8 LaCie 2big Network Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1.1. Inhoud van de verpakking Uw LaCie 2big-verpakking bevat de systeemtoren met bevestigde drivestandaard en bijbehorende doos met itms 2-5, zoals hieronder weergegeven. 1 LaCie 2big RAID-systeemtoren met twee hot-swappable harde schijven zonder lade Ethernet-kabel 3 Externe voeding 4 Cd-rom van LaCie met hulpprogramma s 5 Beknopte installatiehandleiding Belangrijke informatie: Bewaar de ver- pakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd big network Professional 2disk RAID Quick Install Guide

9 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1.2. Minimum systeemvereisten Windows-gebruikers Mac-gebruikers Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP (SP1 & SP2) of Windows Vista 500MHz Pentium III of hoger (of gelijkwaardige processor) 512MB RAM of meer Ethernet router (10/100) Webbrowser (Internet Explorer, Firefox ) Mac OS 9 of Mac OS X G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo 512MB RAM of meer Ethernet router (10/100) Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox ) Belangrijke informatie: De prestatie van de 2big Network kan beïnvloed worden door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. Belangrijke informatie: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet router en een Gigabit Ethernetkaart in uw hostpc of Mac.

10 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1,3. Harddrive-temperatuurregeling Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van de LaCie 2big Network is ideaal voor een natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drives naar de externe behuizing toe. Deze gunstige eigenschap haalt de hitte weg bij interne drive waardoor deze beschermd blijft, wat levensduur en betrouwbaarheid ten goede komt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de openingen aan de voor- en achterkant niet verstopt of bedekt raken, zodat de lucht vrij door de behuizing kan stromen. Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd De hitte wordt optimaal afgevoerd wanneer de drive rechtop staat. Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet om de bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen. Deze voetjes maken enige luchtdoorstroming tussen uw drives mogelijk, om de doeltreffendheid van de warmteafvoer te optimaliseren vooral wanneer uw LaCie-drive niet van een ventilator is voorzien. LaCie beveelt het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer dan 3 x drives niet aan, in het bijzonder als deze drives tegelijkertijd zijn ingeschakeld. verticaal Horizontaal Smart Fan-technologie De behuizing zelf is een prima manier om warmte af te voeren zonder dat een ventilator nodig is, maar de 2big Network komt met een thermisch gestuurde "slimme ventilator" die ingeschakeld wordt wanneer de warmte binnen de behuizing een bepaalde temperatuur bereikt. De slimme ventilator werkt op twee verschillende snelheden en past zichzelf automatisch aan bij veranderingen in temperatuur. in rek gemonteerd

11 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Opties voor montage in rek Stand alone installatie Installatie in rek Met de LaCie 2big Network wordt een handige drivestandaard meegeleverd, waarmee de drive rechtop kan worden geplaatst. Raadpleeg het instructieblad dat bij de drivestandaard wordt geleverd voor specifieke instructies. De LaCie 2big Network kan ingebouwd worden in standaard 19 inch rekken voor computerapparatuur m.b.v. de Lacie Rackmount Kit of het LaCie d2 Desk Rack (separaat verkrijgbaar). Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd met de LaCie Rackmount Kit of LaCie d2 Desk Rack voor specifieke aanwijzingen.

12 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 1,5 De drive Vooraanzicht/gegevens delen met 1 klik De blauwe knop (A) aan de voorzijde van de LaCie 2big stelt u in staat automatisch gegevens te kopiëren van een USBstick naar de 2big. Plug de USB-stick in een USB-poort aan de achterzijde van de 2big en druk op de knop. Alle gegevens op de USB-stick zullen automatisch worden gekopieerd naar een nieuwe gedeelde map op de 2big, waardoor de gegevens te allen tijde in het netwerk beschikbaar zijn. Afbeelding 1,5-A

13 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 12 Achteraanzicht 1 RAID selectieschakelaar 2 uit/auto/aan stroomschakelaar 1 3 USB 2.0 uitbreidingspoorten 4 Ethernetpoort 9 5 Aansluiting stroomingang 8 safe 100 big 6 Vergrendeling drive off auto on 2 7 Hendel drivelade 8 StatusLED linkerdrive 9 StatusLED rechterdrive 7 3 Belangrijke informatie: De 2big Network zal automatisch opnieuw starten na een stroomstoring LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Gebruik a.u.b. de bijgesloten plastic standaarden en rubberen voetjes om de TwoBig te verhogen en zo een betere warmteafvoer te bewerkstelligen. Milieuvereisten: Temperatuur: 0 tot 35 C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20-80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10-90%, zonder condensvorming Afbeelding 1,5-B

14 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 13 1,6. Kabels en connectoren Gigabit-ethernet Ethernetsymbool Met dit pictogram kunt u de ethernet-interface gemakkelijk herkennen. Dit staat op de achterzijde van de 2big Network en naast de Ethernetpoort-aansluitingen op bepaalde computers. Ethernetsymbool Gigabit Ethernetkabels en -connectoren De kabels en connectoren die gebruikt worden voor het aansluiten van Gigabit Ethernetapparatuur zijn de volgende: Gigabit Ethernetconnectoren

15 Setup Gebruikershandleiding pagina Installatie van de LaCie 2big Network Volg deze stappen voor het in de lucht krijgen van de 2big Network: Installatiestappen Stap De drive inschakelen pagina 15 Stap De USB-kabel aansluiten pagina 16 Stap 3 Verbinding maken met de 2big Network: 2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) 2.4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac) OF 2.5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server pagina 17 pagina 19 pagina 20

16 Setup Gebruikershandleiding pagina De drive aanzetten De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. safe 100 big off auto on C B Afbeelding 2, Sluit kabel A aan op uw LaCie-drive. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). safe 100 big 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcontact. off auto on D 4. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achterzijde van de drive naar positie "Aan" te schuiven (D). LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifieke LaCie drive is geleverd. Gebruik geen voeding van een andere drive van LaCie of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Technische opmerking: U kunt de LaCie-drive in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van 100 en 240 Volt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.

17 Setup Gebruikershandleiding pagina De Ethernetkabel aansluiten In tegenstelling tot reguliere desktop hard drives is de 2big Netwerk alleen toegankelijk wanneer aangesloten op het netwerk en kan niet direct aangesloten worden op een computer. Om de Ethernet-kabel aan te sluiten: 1. Zet de drive aan. Zie 2.1 De drive aanzetten. 2. Sluit de Ethernetkabel aan op de Ethernetpoort aan de achterzijde van de LaCie 2big Network (Afb. 2.2-A). safe 100 big 3. Sluit het andere uiteinde van de Ethernetkabel aan op een beschikbare Ethernetpoort op uw router (Afb. 2.2-B). Geef het netwerk even de tijd de drive te herkennen. off auto on Ga nu verder met stap 3, Verbinding maken met de LaCie Ethernet Agent (Windows) of Verbinding maken met de IP configuratiewizard (Mac). Afbeelding 2,2-A Naar 2big Network Afbeelding 2,2-B

18 Setup Gebruikershandleiding pagina Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) De LaCie Ethernet Agent detecteert alle opslagapparatuur die in het netwerk gekoppeld is en geeft u een makkelijke manier om hiernaar te verbinden of ze te configureren. Wanneer geïnstalleerd en in werking zal de Ethernet Agent in uw taakbalk aanwezig zijn (Afb. 2.3-A) en automatisch naar opslagapparatuur in het netwerk zoeken. Wanneer een nieuw apparaat gevonden wordt zal een informatiebel met de naam van het apparaat verschijnen (Afb. 2.3-B). Wanneer de Ethernet Agent de LaCie 2big Network vindt kunt u naar elk van de beschikbare gedeelde mappen van de 2big Network verbinden, aanloggen op de NAS-administratiepagina, de netwerkinstellingen van de 2big Network configureren of deze als drive op uw computer instellen, allemaal uit het menu van de Ethernet Agent. LaCie Ethernet Agent-pictogram Installatie van de LaCie Ethernet Agent: Laad de LaCie 2big Network CD-ROM in de CD- ROMdrive van uw PC. De CD dient zichtbaar te worden in 'Deze computer'. Dubbelklik op het CD-pictogram, dubbelklik daarna op "LaCie Ethernet Agent Setup. Volg de wizard om de installatie af te ronden. (vervolg op de volgende pagina) Afbeelding 2,3-A. Afbeelding 2,3-B.

19 Setup Gebruikershandleiding pagina 18 Verbinding maken met de 2big Network: Selecteer in Start / Programma's de LaCie Ethernet Agent. Een pictogram voor de Ethernet Agent zal in het system tray (Afb C) verschijnen en de Agent zal automatisch de 2big Network en andere opslagapparatuur in het netwerk detecteren (Afb. 2.3-D). Klik op het pictogram in het system tray en selecteer Navigeren naar www uit het submenu van de 2big Network (Afb. 2.3-E). De 2big Network administratiepagina wordt geopend in uw standaard browser. Om aan te loggen op de 2big Network administratie (Afb. 2.3-E) geeft u in: Login (Inlognaam): admin Password (Wachtwoord): admin Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar paragraaf 3. Beheer van de 2bigNetwork. Afbeelding 2,3-C. Afbeelding 2.3-D. Afbeelding 2.3-E. Afbeelding 2.3-F.

20 Setup Gebruikershandleiding pagina Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac) opmerking: Windows gebruiker, raadpleeg paragraaf 2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet Agent. De IP configuratiewizard zal u helpen bij het verbinding maken met de 2big Network en initiële instellingen te doen. 1. Laad de LaCie 2big Network CD-ROM in de CD- ROMdrive van uw PC. 2. De CD zou op het bureaublad moeten verschijnen. Dubbelklik op het CD-pictogram en dubbelklik vervolgens op"installeer IP Configurator. 3. Volg de wizard om de installatie af te ronden. Afbeelding 2.4-A Belangrijke informatie: De wizard voor installatie heeft administratieve rechten nodig voor afronding van de installatie Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma s / LaCie IP Configurator. Volg de stappen aangegeven door de Wizard. Selecteer de 2big Network, nadat de wizard deze gevonden heeft (weergegeven door het IP-adres), en klik Connect (Aansluiten) (Afb. 2.4-A 2.4-C). Afbeelding 2.4-B Afbeelding 2.4-C

21 Setup Gebruikershandleiding pagina De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server In geval de server DHCP niet ingeschakeld heeft dienen de correcte netwerkinstellingen voor de LaCie 2big Network handmatig toegewezen te worden Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie 2big Network op een PC aan te passen is door de LaCie Ethernet Agent. Raadpleeg paragraaf 2.3 Verbinden met de LaCie Ethernet Agent voor informatie over installatie van de software voor netwerkconfiguratie. 1. Start de LaCie Ethernet Agent (raadpleeg paragraaf 2.3 Verbinden met de LaCie Ethernet Agent). 2. Klik op het pictogram voor de Ethernet Agent in het system tray en selecteer Advanced > Configuration (configuratie) (Afb A). Het Ethernet Agent configuratiescherm (Afb B) opent zich. 3. Vink het vakje "DHCP" uit. 4. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. 5. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding A Afbeelding B

22 Setup Gebruikershandleiding pagina Configureren met LaCie IP-configurator (Mac) De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie 2big Network op een Mac aan te passen is door de LaCie IP-configuratort. Zie paragraaf 2.4. Verbinding maken met de IP configuratiewizard voor informatie over installatie van de software voor netwerkconfiguratie. 1. Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma s > LaCie IP Configurator. 2. Wanneer de Wizard zich opent, selecteer Advanced Mode (geavanceerd) 3. Vink het vakje "DHCP" uit (Afb ). 4. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. 5. Klik op Apply (Toepassen). Afb

23 Setup Gebruikershandleiding pagina Loskoppelen van de 2big Network (Ethernetaansluiting) Er zijn twee manieren om de Ethernet-verbinding los te koppelen: Verschuif de stroomschakelaar naar de uit-positie. Het systeem zal uitschakeld en stroomloos worden gemaakt. Wanneer de uitschakeling afgerond is kan de Ethernetkabel veilig verwijderd worden. Vanuit de NAS-administratiepagina klikt u op System > Maintenance > Shut down (systeem, onderhoud, uitschakelen)(afb. 2.6). Wanneer de uitschakeling afgerond is kan de Ethernetkabel veilig verwijderd worden. Raadpleeg paragraaf Uitschakelen voor meer informatie. Afbeelding 2,6. Belangrijke informatie: Gegevensoverdracht die bij een uitschakeling actief is zal onderbroken worden en kan verlorengaan. Zorg ervoor dat er geen gebruikers verbonden zijn aan of gegevens aan het overdragen zijn van de 2big voor uitschakeling.

24 Beheer Gebruikershandleiding pagina Beheer van de LaCie 2big Network De LaCie 2big Network heeft een gemakkelijk te gebruiken webgebaseerd hulpmiddel voor configuratie van de drive en gebruikersbeheer, dat hier als NAS (Network Attached Storage - op het netwerk aangesloten opslag) administratiepagina benoemd wordt. Toegang tot de NAS administratiepagina is gemakkelijk, of u nu een webbrowser (alle gebruikers) gebruikt, de IP-configurator (voor Mac-gebruikers) of de Ethernet Agent (Windows gebruikers) gebruikt. Wanneer u als "admin" aanlogt ziet u een rij blauwe navigatieverwijzingen aan de linkerzijde van de pagina (Afb. 3) om te helpen bij navigatie en configureren van de LaCie 2big Network:Paragraaf 3.4, Gebruikers: Toevoegen, verwijderen of wijzigen van gebruikers, inclusief toewijzen van toegangsrechten op mappen. Paragraaf 3,5, Groepen: Toevoegen, verwijderen of wijzigen van groepen, groepsrechten toewijzen Paragraaf 3.6, Gedeelde mappen: Aanmaken, verwijderen of wijzigen van gedeelde mappen en toegangsrechten wijzigen Paragraaf 3,7, Systeem: Wijzigen van systeeminstellingen, beheer van schijven en RAID-instellingen, beheer van systeemupdates Paragraaf 3,8, Bladeren: toegang tot bestanden en mappen, uploaden en downloaden van bestanden, bestanden verwijderen Afbeelding 3

25 Beheer Gebruikershandleiding pagina Toegang tot de NAS administratiepagina opmerking: De gemakkelijkste manier van toegang tot de NAS administratiepagina is door de LaCie Ethernet Agent (Windows, raadpleeg paragraaf 2.3) of de LaCie IP configurator (Mac, raadpleeg paragraaf 2.4). Afbeelding 3.1-A. Voor toegang tot de NAS administratiepagina met een webbrowser: 1. In de adresregel van de browser kan één van de volgende regels ingegeven worden: (Afb. 3.1-A) Afbeelding 3.1-B. of address (Afb. 3.1-B) Zoek het IP-adres met de LaCie IP configuratiewizard op een Mac (paragraaf 2.4) of de LaCie Ethernet Agent op een PC (paragraaf 2.3). Technische opmerking: Het IP-adres van de LaCie 2big kan anders zijn dan het IP-adres zoals weergegeven in Afb. 3.1-B. 2. Op de inlogpagina (Afb. 3.1-C) geeft u in: Afbeelding 3.1-C. Login: admin Wachtwoord: admin Belangrijke informatie: De inlognaam en wachtwoord zijn beide standaard ingesteld op "admin". Het wachtwoord kan gewijzigd worden, de inlognaam niet. Raadpleeg paragraaf 3.4.1, Administrator account voor meer informatie. Wanneer u inlogt als "admin" zal de NAS administratiepagina geopend worden. Voor niet-administratieve gebruikers opent zich de browse-pagina.

26 Beheer Gebruikershandleiding pagina De weergavetaal instellen De standaard weergavetaal is ingesteld op de taal van uw webbrowser. Wanneer de weergavetaal van uw browser niet ondersteund wordt zal 2big administratie weergegeven worden in Engels. U kunt de weergavetaal op elk gewenst moment aanpassen door een taal uit het menu in de rechterbovenhoek van de administratiepagina te kiezen (Afb. 3.2). Dit kan vanaf de inlogpagina, zoals weergegeven, zodat u vanaf het begin in uw gekozen taal verder kunt gaan. Afbeelding 3,2 3.3 Administratiepagina - Home Wanneer u inlogt op de LaCie 2big Network-administratie opent pagina 'Home' zich. Deze pagina bevat informatie over de status van de 2big. De meeste informatie hier is ook te vinden onder System (Systeem) (raadpleeg paragraaf 3.7, Systeem). De Fan Status indicator (status ventilator) zal zich in één van drie statussen bevinden: Blauw de ventilator is aan en in bedrijf. Grijs de ventilator is uit. Rood de ventilator staat in storing. De 2big Network zal blijven functioneren met een kapotte ventilator, maar de algehele systeembetrouwbaarheid wordt aangetast. Neem contact op met uw LaCie-verkooppunt of LaCie klantenservice bij falen van een ventilator. Raadpleeg paragraaf hoofdstuk 8,1. Contact LaCie klantenservice. Afbeelding 3,3 De RAID Status indicator (status RAID) zal zich in één van drie statussen bevinden: Blauw de schijven zijn aan en in bedrijf. Grijs schijven functioneren, maar zijn niet toegankelijk (dus, gegevensheropbouw in SAFE modus of formatteren in BIG modus). Rood RAID functioneert niet. Controleer de pagina Disk (System > Disk) op foutmeldingen.

27 Beheer Gebruikershandleiding pagina Gebruikers Klik op de link Users (gebruikers) in de navigatiebalk om de pagina User Accounts te openen. Gebruik deze pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccouns. Afbeelding 3, Administrator-account Er kan slechts één gebruiker administratieve rechten hebben voor de 2big Network. De inlognaam van deze gebruiker kan niet gewijzigd worden in iets anders dan "admin" maar het wachtwoord kan gewijzigd worden. Om het wachtwoord van de beheerder aan te passen: 1. Klik op gebruiker "admin" in de lijst van gebruikers op de pagina Users. De pagina "User profile Admin" opent zich. 2. Geef een nieuw wachtwoord in in het veld "Password". Geef het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld "Confirm password". 3. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding 3.4.1

28 Beheer Gebruikershandleiding pagina Toevoegen gebruikers Om een gebruikersaccount toe te voegen: Klik op Add op de pagina User Accounts (Afb A). De pagina User Profile opent zich (Afb B). Geef een inlognaam in het veld "Login". Belangrijke informatie: (Let hierbij op het gebruik van kleine letters/hoofdletters). (bijv. "User" is niet gelijk aan "user".) Afbeelding A Geef voor- en achternaam van de gebruiker in de velden First name en Last name. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het gebruikersprofiel op deze pagina. Controleer wachtwoord om de gebruiker te dwingen in te loggen met een wachtwoord. Wanneer het vakje "Password" niet is aangevinkt kan met alleen een inlognaam aangemeld worden. Geef, indien van toepassing, een wachtwoord in in de velden "Password" en "Confirm password". Technische opmerking: Wachtwoorden mogen niet langer zijn dan 8 karakters. 6. Om het gebruikersaccount te activeren (en gebruiker in staat te stellen in te loggen), selecteert u Enable (activeren) in het Status-menu. Afbeelding B.

29 Beheer Gebruikershandleiding pagina Instellen gebruikerstoegang tot gedeelde mappen Alle gedeelde mappen op de 2big Network staan op de tab Shares van de profielpagina van elke gebruiker. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus: Read & Write gebruikers met Lees- en schrijftoegang kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan Read Only gebruikers met alleen-lezentoegang kunnen bestanden downloaden en openen maar niet opslaan Geen toegang Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor meer informatie. Het instellen van gebruikerstoegang tot gedeelde mappen: 1. Klik op de tab Shares in de User Profile page van de gebruiker. 2. Selecteer Read & Write, Read Only of No Access voor elke gedeelde map. Standaardselectie is No Access. Afbeelding Instellen groepslidmaatschap Alle groepen op de 2big Network staan op de tab Member of in de profielpagina van elke gebruiker. Gebruikers kunnen lid zijn van een onbeperkt aantal groepen. Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor meer informatie. Instellen van groepslidmaatschappen: Klik op de tab Member ofin de User Profile page van de gebruiker. Vink het vakje van elke groep waarvan u de gebruiker lid wilt maken aan. Afbeelding Belangrijke informatie: Wanneer u klaar bent met het configureren van de nieuwe gebruiker klikt u op Apply (toepassen) om de instellingen voor de nieuwe gebruiker op te slaan en de gebruiker aan de lijst van gebruikers toe te voegen.

30 Beheer Gebruikershandleiding pagina Over toegangsprivileges Toegangsprivileges worden aan users toegekend op individuele basis of op groepsbasis. Toegang op gebruikersniveau is meer beperkend. Hier volgt een voorbeeld van de werking van toegangsprivileges wanneer er verschillende soorten toegang op dezelfde gedeelde map gezet zijn voor een groep en een individu: Gebruiker U is lid van groepen G1 en G2, en heeft toegang tot gedeelde map S Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft lees- en schrijftoegang tot S, dan heeft gebruiker U lees- en schrijftoegang. Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft lees- en schrijftoegang tot S, dan heeft gebruiker U readonly toegang Verwijderen van gebruikersaccounts Vink op de pagina User Accounts het vakje aan naast elke gebruiker die u wilt verwijderen en klik op Remove Verwijderen van gebruikersaccounts Afbeelding De beheerder kan de gegevens van een gebruikersaccount op elk moment wijzigen door op pagina User Accounts op de gebruiker te klikken om het profiel van de gebruiker te bekijken.

31 Beheer Gebruikershandleiding pagina Groepen Klik op de link Groups (groepen) in de navigatiebalk om de pagina Groups te openen. Gebruik deze pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van groepen. Wanneer de 2big Network ingezet wordt in een kantooromgeving waar veel verschillende mensen van verschillende afdelingen toegang tot de 2big Network nodig hebben is het instellen van groepen een goede manier om gebruikers te organiseren en de juiste toegang tot gedeelde mappen in te stellen. U kunt aangeven welke gedeelde mappen toegankelijk zijn voor groepen, welke gebruikers in een groep thuishoren en groepen als geheel activeren of deactiveren. Afbeelding 3, Groepen toevoegen Een groep toevoegen: 1. Klik op Add op de pagina Groups (Afb A). De pagina Group Profile opent zich (Afb B). (vervolg op de volgende pagina) Afbeelding A.

32 Beheer Gebruikershandleiding pagina Geef een naam en omschrijving voor de groep. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het groepsprofiel op deze pagina. Selecteer "enabled" om de groep te activeren zodra uw wijzigingen toegepast worden. Alle gebruikersaccounts op de 2big Network worden gegeven in de kolom User. Selecteer de gebruikers die u aan de groep wilt toevoegen. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding B Instellen groepstoegang tot gedeelde mappen Alle gedeelde mappen op de 2big Network staan op de tab Shares van de profielpagina van elke groep. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus: Read & Write groepen met Lees- en schrijftoegang kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan Read Only groepen met alleen-lezentoegang kunnen bestanden downloaden en openen maar niet opslaan Geen toegang Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor meer informatie. Afbeelding Het instellen van groepstoegang tot gedeelde mappen: 1. Klik op de tab Shares in de Group Profile page van de groep. 2. Selecteer Read & Write, Read Only of No Access voor elke gedeelde map. Standaardselectie is No Access. 3. Klik op Apply (Toepassen).

33 Beheer Gebruikershandleiding pagina Verwijderen van groepen Vink op de pagina Groups het vakje aan naast elke groep die u wilt verwijderen en klik op Remove. Belangrijke informatie: Verwijderen van een groep verwijdert NIET de gebruikers in de groep. Ga naar de pagina Users om gebruikersaccounts te verwijderen. Afbeelding Aanpassen van groepen De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk moment wijzigen door op pagina Groups op de groep te klikken om het profiel van de groep te bekijken.

34 Beheer Gebruikershandleiding pagina Gedeelde mappen Klik op de link Shares (gedeelde mappen) in de navigatiebalk om de pagina Shares te openen. Gebruik deze pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gedeelde mappen. Afbeelding 3, Maken van gedeelde mappen Een gedeelde map maken: Klik op Add op pagina Shares. Pagina Share Details (gegevens gedeelde map) opent zich (Afb ). Geef een naam en omschrijving voor de gedeelde map. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het profiel van de gedeelde map op deze pagina. Technische opmerking: De naam mag geen van de volgende tekens bevatten. \ / [ ] : < > + = ;,? en spatie. 3. Selecteer Enabled uit menu Status om de gedeelde map toegankelijk te maken. Selecteer Disabled om de gedeelde map te maken, maar niet toegankelijk te maken. (vervolg op de volgende pagina) Afbeelding 3.6.1

35 Beheer Gebruikershandleiding pagina Selecteer "Enable public access" om de gedeelde map voor iedereen toegankelijk te maken in lees-/schrijfmodus. Er is geen wachtwoord nodig voor toegang tot de gedeelde map. Selecteer "Enable guest access" om ingave van een wachtwoord voor lees-/schrijftoegang verplicht te stellen. Iedereen kan een gedeelde map met "guest access" in alleen-lezenmodus benaderen. Selecteer de protocollen die gebruikt zullen worden voor toegang tot de gedeelde map. Er kan gekozen worden uit Windows, Apple (SMB), FTP of HTTP Maken van een gedeelde map van een USB-stick Om automatisch een gedeelde map te maken van een USB-stick sluit u de USB-stick aan op een USB-poort aan de achterzijde van de 2big Network en drukt u op de grote blauwe knop aan de voorzijde van de drive. Het volgende zal gebeuren: Er zal een nieuwe gedeelde map gemaakt worden op de 2big (Afb ). De gedeelde map krijgt de naam van de USB-stick. U kunt de gedeelde map op ieder gewenst moment een andere naam geven. Alle gegevens op de USB-stick zullen naar de nieuwe gedeelde map gekopieerd worden. Wanneer u de USB-stick loskoppelt van de 2big zullen de gegevens nog steeds beschikbaar zijn omdat deze gekopiëerd zijn naar de 2big. Afbeelding opmerking: Gedeelde mappen die gemaakt zijn met 1- click gegevens delen (USB-sticks) zijn anders dan gedeelde mappen die gemaakt zijn door het aansluiten van externe opslagapparaten zoals USB-harde schijven. Wanneer een gedeelde map gemaakt wordt door het aansluiten van een USBharde schijf moet deze schijf te allen tijde aangesloten zijn om de gegevens toegankelijk te houden. Gedeelde mappen die gemaakt zijn van USB-sticks met 1-click gegevens delen staan op de 2big en zijn altijd toegankelijk.

36 Beheer Gebruikershandleiding pagina Verwijderen van gedeelde mappen. Vink op de pagina Shares het vakje aan naast elke gedeelde map die u wilt verwijderen en klik op Remove. Verwijderen van de gedeelde map kan enkele seconden tot minuten in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de gedeelde map. Let op: Verwijderen van een gedeelde map verwijdert alle bestanden binnen deze gedeelde map. Maak een back-up van gegevens die u wilt bewaren vóórdat u de gedeelde map verwijdert. Afbeelding Aanpassen van gedeelde mappen. De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk moment wijzigen door op pagina Groups op de groep te klikken om het profiel van de groep te bekijken.

37 Beheer Gebruikershandleiding pagina Systeem Naast pagina Configuration, de voornaamste Systeempagina, heeft het menu System (systeem) vier subsecties: Network (netwerk), Disk (schijf ), Status (status) en Maintenance (onderhoud), elk toegankelijk vanuit de navigatiebalk wanneer u klikt op System (Afb. 3.7). Afbeelding Configuratie Klik op de link System (systeem) in de navigatiebalk om de pagina Configuration te openen. Deze pagina geeft basisinformatie over de 2big Network inclusief de naam van de machine, de windows werkgroep, tijdzone en datum en tijd. Om de naam van de machine aan te passen selecteert u de naam (standaard "LaCie-Network"), verwijdert deze en geeft een nieuwe naam in. Klik op Apply (Toepassen). Belangrijke informatie: De naam van de machine mag alleen karakters a-z, A-Z, 0-9 en - bevatten en dient met een letter te beginnen. Om de windows werkgroep te veranderen selecteert u de naam van de werkgroep, verwijdert deze en geeft een nieuwe naam in. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding A.

38 Beheer Gebruikershandleiding pagina 37 Om de tijdzone te veranderen klikt u op de huidige tijdzone-locatie om het keuzemenu te activeren en een locatie te selecteren in uw tijdzone. Klik op Apply (Toepassen). Technische opmerking: De 2big Network heeft een time-out cyclus van 5 minuten. Het selecteren van een andere tijdzone kan ervoor zorgen dat de 2big u uitlogt. Wanneer dit gebeurt kunt u gewoon opnieuw inloggen en naar pagina Configuration terugkeren. Om datum en tijd te veranderen selecteert u een tijdzone en klikt u op de knop Synchronize. De datum en tijd zullen automatisch gesynchroniseerd worden met uw webbrowser. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding B Netwerk Pagina Network stelt u in staat te kiezen hoe het IP-adres van de 2big Network verkregen wordt, ofwel automatisch ofwel van een DHCP-server in het netwerk, of handmatig met gegevens die u zelf instelt Verkrijgen van IP-adres van DHCP-server Wanneer de 2big Network aangesloten is op een netwerk met DHCP-server vinkt u het vakje Automatic IP from DCHP server (Afb ) aan. De DHCP-server zal elke keer dat de 2big Network verbindt naar het netwerk een IPadres toewijzen. Afbeelding 3.7.2

39 Beheer Gebruikershandleiding pagina IP-adres handmatig configureren Deze methode wordt gebruikt als de LaCie 2big Network is aangesloten op een netwerk dat geen DHCP ondersteunt. In dit geval moet u handmatig de juiste netwerkinstellingen voor de LaCie 2big Network toewijzen. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie over uw netwerk en welke parameters u moet gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u paragraaf 2.5, De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server. Belangrijke informatie: Wanneer de functie voor het automatisch configureren van IP van de DHCP-server geselecteerd/geactiveerd is en er is geen DHCP-server in het netwerk, zal de 2big Network eerst DHCP controleren, en daarna APIPA. Wanneer er geen adres gevonden wordt zal een adres in het bereik van tot toegewezen worden. Afbeelding A. Belangrijke informatie: De 2big Network ondersteunt frame- (dus pakket-) groottes boven 1500 bytes op de Gigabit Ethernet-interface. JumboFrame-capaciteit breidt de ondersteunde framegrootte uit tot 9000 bytes (9 KB). In het algemeen geldt: hoe hoger de framegrootte, hoe beter de netwerkprestatie. Pas de JumboFramegrootte niet aan wanneer uw netwerk niet geconfigureerd is voor JumboFrame-functionaliteit. Vraag dit na bij uw netwerkbeheerder. Afbeelding B.

40 Beheer Gebruikershandleiding pagina Schijf Gebruik pagina Disk om de schijven van de 2big Network te formatteren en informatie over de schijven en het RAIDniveau te bekijken. Om informatie over de RAID-modus te bekijken klikt u op tab RAID Formatteren van schijven Klik op Format disk (Afb ) om de 2big-schijven te formatteren en alle gegevens te verwijderen. Let op: Formatteren verwijdert ALLE gegevens van de 2big Network. Maak een back-up van belangrijke gegevens naar een ander apparaat vóór formatteren Toevoegen aanvullende opslagruimte U kunt aanvullende opslagruimte aan uw 2big Network toevoegen door het aansluiten van externe harde schijven op de USB-uitbreidingspoorten. 1. Zet de 2big Network aan. 2. Zet de externe harde schijf aan. 3. Sluit de harde schijf aan op één van de USB-uitbreidingspoorten van de 2big Network met bijgesloten USB-kabel (Afb A). 4. Klik in pagina Web Administration op tab Disk. 5. De externe harde schijf zal weergegeven worden onder de systeemschijf. Om een externe harde schijf veilig los te koppelen: Let op: Onveilig verwijderen van een externe harde schijf kan bestandscorruptie of verlies van gegevens veroorzaken. Afbeelding safe 100 big off auto on Afbeelding A. USB- uitbreidingspoorten Klik op knop Eject voor de schijf die u los wilt koppelen (Afb B). Klik op OK in het venster met de bevestiging. De 2big Network zal de schijf ontkoppelen. Het kan lijken of de schijf nog verbonden is met de 2big Network. Wanneer de knop Eject niet langer zichtbaar is, is het veilig de USB-kabel te ontkoppelen. Afbeelding B.

41 Beheer Gebruikershandleiding pagina Toegang tot externe harde schijven Aangesloten externe harde schijven en hun partities verschijnen als gedeelde mappen in pagina Browse. Raadpleeg hoofdstuk 4, Toegang tot de gedeelde opslag. Technische opmerking: Wanneer gedeelde mappen worden gemaakt van gepartitioneerde externe harde schijven krijgen deze een naam bestaand uit een serie cijfers en letters. U kunt deze gedeelde mappen op pagina Shares hernoemen. Wanneer de drive herkend wordt kunnen gebruikersprivileges worden toegekend net als bij andere gedeelde mappen (standaard hebben gebruikers geen toegang). Raadpleeg paragraaf 3.4, Gebruikers. Partities Wanneer de externe USB-drive gepartitioneerd is zal elk volume verschijnen als aparte gedeelde map in de 2big Network (Afb ). Standaard zijn alle services (FTP, HTML enz.) geactiveerd. In afbeelding zijn volumes "LaCie1" en "LaCie2" volumes van een gepartitioneerde externe harde schijf die niet aangesloten is op de 2big Network, zoals aangegeven door de grijze Statusindicator. Volumes "Scranton" en "Stamford" zijn volumes van een externe schijf die aangesloten is, zoals wordt aangegeven door de blauwe Statusindicatoren. Afbeelding Belangrijke informatie: De 2big Network ondersteunt drives geformatteerd met de volgende bestandssystemen: MS-DOS/FAT 32, NTFS in alleen-lezenmodus, HFS+ en Linux bestandssysteem (ext2/ext3/reiserfs).

42 Beheer Gebruikershandleiding pagina Status Klik op Status onder System in de navigatiebalk om de pagina Status van het systeem weer te geven (Fig ). Op deze pagina kunt u het aantal aangesloten gebruikers bekijken, bestandsserver-services (Windows, Apple, HTTP, FTP) uitschakelen en het systeemlogboek downloaden of verwijderen. U kunt een service uitschakelen door simpelweg op de knop Disable (Uitschakelen) te klikken voor de service die u wilt uitschakelen (afb ). Afbeelding Onderhoud Klik op Onderhoud onder System in de navigatiebalk om de pagina Maintenance weer te geven (Fig ). Op deze pagina kunt u basale systeeminformatie bekijken, updates beheren, het systeem herstarten of uitschakelen en nieuwe systeemconfiguraties laden. (vervolg op de volgende pagina) Afbeelding 3.7.5

43 Beheer Gebruikershandleiding pagina Opslaan en laden van systeemconfiguraties Het is een goed idee uw systeemconfiguratie op te slaan in geval de 2big opnieuw geformatteerd of gereset moet worden. U kunt de configuratie hierna opnieuw laden zodat instellingen, gedeelde mappen, groepen en gebruikers niet verlorengaan. Belangrijke informatie: Inhoud van gedeelde mappen (bestanden) worden niet opgeslagen in een configuratiebestand. Om de huidige configuratie op te slaan: Klik op System > Maintenance (systeem, onderhoud). Klik op de knop Get Configuration (configuratie ophalen) (Afb A). Wanneer het dialoogvenster voor bevestiging zich opent, klik op Save File. Gebruikers van Internet Explorer: De XML die de configuratie definieert zal in het browservenster geopend worden. Om de configuratie op te slaan selecteert u File > Save as In menu Save as type in dialoogvenster Save As selecteert u XML Files (*.xml) en kiest een locatie voor opslag van het bestand. Gebruikers van Firefox en Safari: De browser zal het bestand opslaan in de standaard locatie voor downloaden van de browser. Het configuratiebestand is een XML-bestand. Afbeelding A. Belangrijke informatie: Sla configuratiebestanden niet alleen op de 2big Network op. Wanneer zich gegevensverlies voordoet kan ook het configuratiebestand verlorengaan. Om een opgeslagen configuratie te laden: Klik op System > Maintenance (systeem, onderhoud). Klik op de knop New Configuration (nieuwe configuratie) (Afb B). Klik op Browse en selecteer een configurationbestand van uw computer. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding B.

44 Beheer Gebruikershandleiding pagina Updaten van het systeem Er kunnen firmware-updates beschikbaar komen voor de 2big Network. Installatie van firmware-updates: Download updates van Klik op tab Update the system in Maintenance (Afb ). Klik op New Update. Klik op Browse en selecteer een updatebestand van uw computer. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding Tijdens de update van het systeem is er geen toegang tot het apparaat mogelijk; gebruikers hebben geen toegang tot gedeelde mappen. Wanneer de update voltooid is, zal de inlogpagina geopend worden Herstarten Om de 2big Network te herstarten klikt u op de knop Restart (A in Afb ). Het herstartproces duurt enkele minuten. Wanneer de machine herstart is, zal de inlogpagina geopend worden Uitschakelen Om de 2big Network te herstarten klikt u op de knop Shut Down (B in Afb ). De pagina NAS zal openblijven, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld. Afbeelding A B Technische opmerking: Wanneer de aan/auto/uit stroomschakelaar op de 2big is ingesteld op auto zal de knop Shut Down onder administratie de 2big herstarten, dus niet uitschakelen.

45 Beheer Gebruikershandleiding pagina Systeemlogboek Het systeemlogboek stelt u in staat type, datum, tijd, bron en gebeurtenis-id van activiteiten op de LaCie 2big Network te bekijken. Om het systeemlogboek te bekijken selecteert u System > Status > View. Klik op Download om het logboek te downloaden of Delete om de inhoud te verwijderen. Afbeelding 3.7.6

46 Toegang tot gedeelde mappen Gebruikershandleiding pagina Toegang tot gedeelde opslag 4.1. Verbinden naar een gedeelde map met de Ethernet Agent (Windows) De eenvoudigste manier van verbinding maken naar een gedeelde map is om deze te selecteren in het menu van de Ethernet Agent. 1. Open LaCie Ethernet Agent. 2. Klik op het pictogram van de Ethernet Agent in de taakbalk en selecteer de naam van de gedeelde map uit het menu (bijv. Sales in Afb. 4.1-A). 3. De gedeelde map wordt geopend in een Windows Verkenner-venster (Afb. 4.1-B). Afbeelding 4.1-A. Afbeelding 4.1-B.

47 Toegang tot gedeelde mappen Gebruikershandleiding pagina Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Windows) Voor snellere verbindingen en bruikbaarheid beveelt La- Cie aan dat u mappen op de 2big Network toewijst als drives op uw computer. Om een drive toe te wijzen: 1. Open LaCie Ethernet Agent. 2. Klik op het pictogram van de Ethernet Agent in de taakbalk en selecteer LaCie-2big > Map a drive (Afb. 4.2-A). Het venster Wijs een drive toe opent zich (Afb. 4.2-B). 3. Selecteer een gedeelde map uit het menu om toe te wijzen. 4. Klik op OK. 5. De gedeelde map verschijnt als Netwerkschijf onder Deze computer (Afb. 4.2-C). Afbeelding 4.2-A. Technische opmerking: Windows Me-gebruikers Als u toegang tot uw gedeelde mappen wilt verkrijgen onder Windows Me, moet de beheerder een gebruiker maken met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als waarmee u zich aanmeldt bij Windows. Dit komt door een beperking in het besturingssysteem van Microsoft. Afbeelding 4.2-B. Technische opmerking: Windows 95- en 98-gebruikers Als u toegang tot uw gedeelde mappen wilt verkrijgen onder Windows 95 en 98, moet u een gebruiker maken op de LaCie 2big Network met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als waarmee u zich aanmeldt bij Windows. Dit komt door een beperking in het besturingssysteem van Microsoft. Afbeelding 4.2-C.

48 Toegang tot gedeelde mappen Gebruikershandleiding pagina Pagina NAS Administration Browse Voor toegang tot bestanden in pagina NAS Administration dient u in te loggen. Gebruikers hebben direct toegang tot de gedeelde mappen op de 2big Network (Afb. 4.3), zonder toegang tot extra's voor beheerders. De beheerder moet in de navigatiebalk klikken op Browse voor toegang tot alle bestanden die op de 2big Network opgeslagen zijn. De beheerder heeft toegang tot alle bestanden. Andere gebruikers hebben slechts toegang tot die bestanden waarvoor de beheerder hen rechten verleend heeft. Alle gedeelde mappen staan vermeld aan de linkerzijde van de pagina. Om de bestanden in een gedeelde map te zien klikt u op de naam van de gedeelde map. Beheerders keren terug naar 2big Network-beheer door een klik op de knop Administration. Deeze is niet beschkbaar voor niet-beheerders. Afbeelding Uploaden van bestanden Een bestand uploaden naar een gedeelde map: 1. Klik op de gedeelde map (map) waarin u het bestand wilt opslaan. 2. Klik op Upload file. 3. Klik op Browse Een bestandsbrowser wordt geopend. Selecteer het bestand dat u wilt opslaan. 4. Klik op Apply (Toepassen). Technische opmerking: Wanneer het bestand niet in de map verschijnt na het opslaan, klik dan opnieuw op de mapnaam om de weergave van de inhoud van de map te verversen. Afbeelding 4.3.1

49 Toegang tot gedeelde mappen Gebruikershandleiding pagina Downloaden van bestanden Om een bestand te downloaden: 1. Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt downloaden. 2. De wijzen van downloaden hangen af van uw browser: Internet Explorer: Rechtsklik op de naam van het bestand en selecteer Save target as... Firefox: Klik op de bestandsnaam en klik op OK in het dialoogvenster voor downloaden. Afbeelding Verwijderen van bestanden Een bestand verwijderen uit een gedeelde map: 1. Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt verwijderen. 2. Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt verwijderen. 3. Klik op Delete files. 4. Klik op OK in het venster met de bevestiging. Afbeelding Uitloggen U kunt op elk moment uitloggen door te klikken op Log out in de rechterbovenhoek van de pagina NAS Administration. Afbeelding 4.3.4

50 Toegang tot gedeelde mappen Gebruikershandleiding pagina Netwerkomgeving Gebruikers van Windows Vista/XP/2000 Belangrijke informatie: Wanneer u de La- Cie 2big Network net heeft ingeschakeld kan het even duren voordat deze zichtbaar wordt in het netwerk. 1. Voor toegang tot de gedeelde map onder Windows opent u de netwerkomgeving en selecteert Microsoft Windows Werkgroup. Standaard zal de 2big Network als naam LaCie-2big Network (Lacie-2big)krijgen (Afb. 4.4-A). U kunt de gedeelde map ook bereiken door in een venster van Windows Explorer in te geven (Afb. 4.4-B): \\LaCie-2big\[naam gedeelde map] \\[IP-adres]\[naam gedeelde map] Zoek het IP-adres met de LaCie Ethernet Agent (paragraaf 2.3). Afbeelding 4.4-A Voor toegang via FTP geeft u in:ftp://lacie-2big or ftp://[ip-adres] In het inlogvenster dat verschijnt geeft u in:login: admin Wachtwoord: admin(deze gebruikersnaam en dit wachtwoord zijn standaard; wanneer u al een gebruikersaccount gemaakt heeft, gebruik dan uw eigen account en wachtwoord.) De LaCie 2big Network zal als drive met één gedeelde map in het netwerk worden weergegeven. Voor snellere verbindingen en bruikbaarheid beveelt LaCie aan dat u de map van de 2big Network toewijst als drive. Raadpleeg voor details paragraaf 4.2, Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Alleen voor Windows) (vervolg op de volgende pagina) Afbeelding 4.4-B.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

1. Back-up van uw huidige configuratie

1. Back-up van uw huidige configuratie Inleiding In de ochtend van woensdag 19 september zal KPN tussen 03:00 en 05:00 uur onderhoud verrichten op het Zakelijk ADSL netwerk. Er bestaat een geringe kans dat uw verbinding na dit onderhoud niet

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Big Disk van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server?

Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server? Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server? Als U nieuwe harde schijf(ven) heeft aangekocht, dan zijn deze maagdelijk blank. Geen enkel besturingssysteem kan met deze harde schijven zo aan

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

USB Storage Hoe werkt USB storage

USB Storage Hoe werkt USB storage USB Storage USB Storage Hoe werkt USB storage Een USB opslag medium, zoals een USB stick of een externe hardeschijf met een USB aansluiting, kan worden aangesloten op de USB poort van de 2910 en kan dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES...4 (1) EIGENSCHAPPEN...4 (2) INHOUD VERPAKKING...4 (3)

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Snelle installatiegids BELANGRIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE Voor het gebruikersgemak, accepteert dit product stroom van een desktop of een laptop

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP 3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP EN DE CONNECTION BOX 1PUNTEN VAN 1 tot 4 DE SMARTPHONE EN DE APP OP DE CONNECTION

Nadere informatie

Firmware Update Bijwerken

Firmware Update Bijwerken Modelnr: Firmware Update Bijwerken Deze handleiding bevat informatie over hoe u de controller firmware van de machine en de PDL-firmware kunt bijwerken. U kunt deze updates van onze website downloaden.

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013 Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Gebruikershandleiding Solis-VPN en Solis-VPN-Lite 1. Inleiding Met de dienst Solis-VPN kunt u toegang krijgen tot diensten en servers die niet via het publieke internet toegankelijk

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie