Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG BACKUP SERVER Gebruikershandleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Handleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Bedieningshandleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Instructiehandleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

2 Handleiding samenvatting: Ethernet-verbinding Draadlozeondersteuning Minimalebesturingssysteemvereistenvoorwerkstations Aanzichtenvande5bigBackupServer

3 DeLaCie5bigBackupServerinstalleren De5bigBackupServerinschakelen.. 12 DeEthernet-kabelaansluiten De5bigBackupServerConnector-cdinstalleren Deinstallatievande5bigBackupServervoltooien

4 15 3. Configuratievande5bigBackupServer Gebruikersaccounts Gedeeldemappen Map-enbestandsduplicatie...

5 Computerback-ups Serveropslag InstellingenvoorWindowsHomeServer

6 Netwerkinorde/kritiekenbelangrijkeupdates LaCieDashboard Printerbeheer Multimediaserver

7 Hardwarebeheer Internetinstellingen Schijfinformatie..

8 Mac-ondersteuning Mac-clientsopde5bigBackupServer Toegangtotgedeeldemappen(volumes) TimeMachine

9 Mac-clientsbeherenencontroleren Nieuweschijveninstallerenenverwijderen Schijfinstallatie Eennieuweschijftoevoegenaandeopslagvande5bigBackupServer Herstel

10 Herstel:5bigBackupServer USB2.0-flashdrivevoorserverherstel Herstelvande5bigBackupServer Herstel:werkstationsinhet5bigBackupServer-netwerk..

11 Herstelvanstuurprogramma'senbestandenvanhetwerkstation USB2.0-flashdrivevoorpc-herstel(optioneel) Pc-herstel(alleenWindows-werkstations) 52 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Inhoudsopgave pagina 2 8. Lampjes Problemenoplossen

12 Contactopnemenmetdeklantenservice ontactadressenvoortechnischeondersteuningvanlacie C 11.Garantie LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Voorwoord pagina 3 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vormofopenigewijze,hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenigeanderemanier. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EG overrestrictievangevaarlijkestoffen- RestrictionofHazardousSubstances). cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleegdeleverancierofeenervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriftenvanfccenindustrycanada enzorgenervoordatdebevoegdheidvan degebruikeromdezeapparatuurtebedienenkomttevervallen. FCC-verklaring LaCie 5big Backup Server Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows MillenniumEdition,WindowsXP,WindowsVista enwindows7zijngedeponeerdehandelsmerken van Microsoft Corporation. De overigehandelsmerkendieindezehandleiding worden genoemd, behoren toe aan hunrespectievelijkeeigenaren. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening geldendevolgendevoorwaarden: Deapparatenmogengeenschadelijkestoringenveroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegenstoringendiezijopvangen,met inbegripvanstoringdieeenongewenstewerkingkanveroorzaken. OPMERKING: deze apparatuur is getest envoldoetaandekenmerkenenbeperkingenvaneendigitaalapparaatvanklasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een nietcommerciëleomgeving.deapparatuurgenereertengebruiktradiofrequentie-energieen kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met

13 radiocommunicatie.erkanechtergeengarantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatiegeenstoringzaloptreden.wanneer de apparatuur de ontvangst van radiooftelevisiestoort(ditkanwordenvastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpendooreenvandevolgendemaatregelentetreffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw ofverplaatsdeze. Vergrootdeafstandtussendeapparatuurendeontvanger. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij,LaCie,verklarenplechtigdatditproduct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN ,EN Onderverwijzingnaardevolgendecondities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn89/336/EEG Ditsymboolophetproductof op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvanbentuervoorverantwoordelijkde niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrischeenelektronischeapparatuur.afzonderlijkeinzamelingenrecyclingvanals afvalafgevoerdeapparatuurdraagtbijaan hetbehoudvannatuurlijkehulpbronnenen waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatieoverdeplaatswaaruuwoude apparatuurnaartoekuntbrengenvoorrecyclage, neemt u contact op met de gemeente,degemeentereinigingsdienstofde winkelwaaruhetproducthebtgekocht. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereistomaandeemissielimietenvanhet FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang datalleenhetbijgeleverdenetsnoerwordt gebruikt. Wijzigingen Hetmateriaalinditdocumentdientuitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgevingwordengewijzigd.bijdevoorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voorgevolgenvanfoutenofweglatingenin ditdocumentofgevolgenvanhetgebruik vandehierinopgenomeninformatie.lacie behoudtzichhetrechtvooromwijzigingen ofrevisiesinhetontwerpofdehandleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoudenzonderdeverplichtingom iemandvandergelijkerevisiesenwijzigingenopdehoogtetestellen. Verklaring van conformiteit voor Canada DitdigitaleapparaatvanklasseAvoldoet aanallevereistenvandecanadeseverordeningenvoorinterferentieveroorzakende apparatuur v.1.1 Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Voorwoord pagina 4 Gezondheids-en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. MaakuwLaCie5bigBackupServer niet open en probeer het apparaat niettedemonterenofaantepassen. Steek nooit metalen voorwerpen in het apparaat om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie 5big Backup Server bevat geen onderdelen die door de gebruikeronderhoudenofgerepareerd kunnenworden. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

14 Alsersprakelijktte zijn van een storing, laat u het apparaat nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurtvanwaterofondervochtigeof natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 5big Backup Server, aangeziendevloeistofindeopeningen terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brandoflichamelijkletseltoe. Voedingsvereisten V~, 1,44 A, Hz, (fluctuaties van voeding essentiëlebestandenwordengekopieerdnaarafzonderlijkeschijven, kuntueropvertrouwendatuwgegevensbeschermdzijninhetonwaarschijnlijkegevalvaneenenkeleschijfstoring. Gemakkelijke installatie en toegang HetinstallerenvandeWindowsHomeServerConnectoriserggemakkelijk, zodat u binnen zeer korte tijd klaar bent om mappen tedelenenbackupstemakenvanallecomputersinuwnetwerk. Netwerkgebruikisnognooitzogemakkelijkgeweest! Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: De LaCie 5big Backup entsteversiesvan: WindowsXP WindowsVista Windows7 De5bigBackupServeristoegankelijkvoorwerkstationsmetMac OSX: De5bigBackupServerkanwordengebruiktvoorTimeMachine back-ups.zie5. Mac-ondersteuning. TECHNISCHE OPMERKING: werk de 5big Backup Server-softwarebijwanneerereennieuweversiebeschikbaarkomt.Metregelmatige updates zorgt u ervoor dat de recentste besturingssystemen vanwerkstationswordenondersteund. LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Inleiding pagina Aanzichtenvande5bigBackup Server Vooraanzicht Aan/uit-knop met statuslampje (Afb. 01) 1. Aan/uit-schakelaar - Met de blauwe knop aan de voorzijde vande5bigbackupserverkanhetapparaatwordenin-of uitgeschakeld. Hetlampjeblijftbrandenomaantegevendat deserverisingeschakeld. BELANGRIJK: als u op de knop met het lampje aan de voorzijdedruktterwijlde5bigbackupserveractiefis,wordthetsysteem uitgeschakeld.ditgebeurtzelfsalsde5bigbackupserveropdat momentwordtgebruikt.zorgervoordathetapparaatopeenlocatiestaatwaardeknopmethetlampjeaandevoorzijdenietper ongelukkanwordeningedruktterwijlgebruikerstoeganghebbentot de5bigbackupserver.lacieraadtaande5bigbackupserverop denormalemanieruitteschakelenviadeconsole. Afb (Afb. 02) Achteraanzicht 2. Ethernet-poort 3. Stereoaudio-uitgang 4. USB2.0-uitbreidingspoorten(4) 5. esata-uitbreidingspoort 6. Knopvoorsysteemherstel 7. Voedingsaansluiting 8. Vergrendelingdrivelade 9. Handgreepdrivelade 10. Drivelampje DESIGNED BY NEIL POULTON 9 LAN 1 AUDIO OUT USB USB USB POWER esata Afb.02 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Inleiding pagina Harddrivesvande5bigBackup Server De5bigBackupServerisuitgerustmetvijfsleuvenwaarinharddrives kunnen worden geplaatst (zie 6.1. Schijfinstallatie voor instructies voorhetplaatsenvannieuweofvervangendeschijven).inafb. 03 wordtdevolgordevandedrivesweergegeven,vanlinksnaarrechts: Schijf 1bevathetbesturingssysteemWindowsHomeServer.Hoewel alleanderedrivestijdensgebruikkunnenwordenverwijderd,heeft de5bigbackupserverdezeschijfnodigvooreenjuistewerkingen beheervanhetsysteem. Schijven 2-5kunnenwordentoegevoegdaandeWindowsHome Server-groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives) of worden gebruiktomback-upsvangegevensophetsysteemtemaken. Zie 3.4. Serveropslagvoorinformatieoverhettoevoegenofverwijderen vandrivesindegroepstorageharddrives(opslagharddrives). ErzijnookvierUSBpoorten(Afb. 03,A)enééneSATA-poort(Afb. 03, B) beschikbaar om de opslagcapaciteit van de 5big Backup Serveruittebreiden.UkuntexterneschijventoevoegenaandeWindowsHomeServergroepStorageHardDrives(Opslagharddrives) of deze gebruiken om back-ups van gegevens op het systeem te maken. BELANGRIJK: als u een externe USBharddrive toevoegt, moet ueenusb2.0-harddrivegebruiken.uwcomputerhardwareenuw harddrivemoetenusb2.0ondersteunenvooroptimaleprestaties. AlsuUSB1.1-apparatengebruikt,kanditslechteprestatiesenonvoorspelbareresultatentotgevolghebben. DESIGNED BY NEIL POULTON LAN 1 AUDIO OUT USB USB USB POWER esata Afb Ethernet-kabel Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen De LaCie 5big Backup Server wordt geleverd met een Ethernetkabel (Afb Ethernetkabeluiteinden) die compatibel is met overdrachtssnelheden tot 1000 Mb/s, of 1 Gb/s. Vaak 'Gigabit Ethernet'of'Gig-E'genoemdisditniveauvanEthernetverbindingen superieuraandeoudere100mb/s-verbindingen. TECHNISCHE OPMERKING:LaCieraadtkabelsvancategorie5E ofcategorie6aan.dezeondersteunengigabitethernet. Afb.04-Ethernet-kabeluiteinden LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina 11 2.DeLaCie5bigBackupServerinstalleren VolgdezestappenomdeLaCie5bigBackupServerinteschakelen envoortebereidenvoorgebruikinhetnetwerk. BELANGRIJK:LaCieraadtaande5bigBackupServertegebruiken in een kleine netwerkomgeving met maximaal tien Windowswerkstations. Extra Mac-stations kunnen ook toegang krijgen tot gegevensopde5bigbackupserver. Stap De 5big Backup Server inschakelen Stap De 5big Backup Server Connector-cd installeren Stap De installatie van de 5big Backup Server voltooien 5big Backup Server (via Ethernet) Desktop PC 2 (via Ethernet) (via Wi-Fi) Laptop Router Desktop PC 1 (via Ethernet) LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina De5bigBackupServer inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangeslotenopdelacie5bigbackupserverendeanderekabel (B)opeenstopcontact. Ditkaneenwandcontactdoosofeenoverspanningsbeveiligingzijn(Afb. 05). 1. SluitkabelAaanopde5bigBackupServer. LAN 1 AUDIO OUT DESIGNED BY NEIL POULTON USB USB USB POWER 2. SluitkabelBaanopdevoedingseenheid(C). 3. Sluit kabel B aan op een overspanningsbeveiliging of een wandcontactdoos. 4. Schakeldeserverindooropdeknopaandevoorzijdevande 5bigBackupServertedrukken. (Zie Vooraanzicht) 5. De5bigBackupServerisingeschakeldenklaarvoorgebruik wanneerhetlampjeaandevoorzijdeophoudtmetknipperen. BELANGRIJK: de eerste keer dat u de 5big Backup Server inschakelt,kanhetenigeminutendurenvoordatdeserverisopgestart. esata Afb.05 LET OP:gebruikalleendewisselstroomadapterdiebijuwspecifieke LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voedingseenheid vaneenanderlacieapparaatofeenanderefabrikant.alsueen ander netsnoer of een andere voedingseenheid gebruikt, kan het apparaatbeschadigdrakenenwordtuwgarantieongeldig. Verwijder de wisselstroomadapter altijd voordat u uw LaCie 5big Backup Server verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schadeaanuwserverontstaanenwordtuwgarantieongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van voltkuntudelacie5bigbackupserverinhetbuitenlandgebruiken. Alsudezefunctiewiltgebruiken,moetuweleengeschikteadapter ofeengeschiktnetsnoeraanschaffen.lacieaccepteertgeenverantwoordelijkheidvoorschadeaandeservertengevolgevanhetgebruik van een ongeschikte adapter. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

15

16 Bij gebruik van een andere dan een doorlaciegoedgekeurdeadapterwordtuwgarantieongeldig. LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina DeEthernet-kabelaansluiten De5bigBackupServeristoegankelijkwanneerdezeisverbonden metuwnetwerk(afb. 06). DeUSB2.0-eneSATA-poortenzijnalleen bedoeld voor uitbreiding en moeten niet worden gebruikt om de 5bigBackupServeraantesluitenopeencomputer. 1. Schakeldeserverin.Zie2.1. De 5big Backup Server inschakelen. 2. SluitdeEthernet-kabelaanopdeEthernetpoortaandeachterzijdevandeLaCie5bigBackupServer( Achteraanzicht). LAN 1 AUDIO OUT USB USB USB POWER DESIGNED BY NEIL POULTON 3. SluithetandereuiteindevandeEthernetkabelaanopeenbeschikbareEthernet-poortvanuwrouter. TECHNISCHE INFORMATIE:de5bigBackupServermoetzijnIPadresontvangenvaneenDHCP-server. esata Afb.06 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina De5bigBackupServer Connectorcdinstalleren MetdeConnector-softwarekuntuhetvolgendedoen: Uwwerkstationsverbindenmetde5bigBackupServer. Elke nacht automatisch back-ups van uw Windows-werkstationsmaken. Destaatvanverbondenwerkstationscontroleren. De5bigBackupServerconfigurerenenexternbeherenvanaf elkverbondenwerkstation. 1. Plaats de 5big Backup Server Connector-cd in een computer dieisverbondenmethetnetwerk.indelijstmetitems(afb. 07) selecteertuapplications(toepassingen). BELANGRIJK: de Connector moet worden uitgevoerd op een Windows-werkstation. Zie 5. Mac-ondersteuning voor informatie overhetaansluitenvaneencomputermetmacos. 2. KlikopHome Server Connector(Afb. 08). 3. KlikopNext>(Volgende)inhetwelkomstschermomdeinstallatietestarten. 4. Voltooidewizardomuwcomputerteverbindenmetde5big BackupServer. 5. Setup wordt alleen onmiddellijk gestart nadat de wizard is voltooid wanneer de Connector voor het eerst wordt uitgevoerd.zie2.4. De installatie van de 5big Backup Server voltooien. ZodraSetupisvoltooid,voertudeConnectorcduitopallenetwerkcomputersomdezeteverbindenmetde5bigBackupServer.Voer dewizardopééncomputertegelijkuit. BELANGRIJK:alsunietbeschiktoverdeConnector-cd,kuntude Connector-software installeren vanuit de gedeelde map Software opde5bigbackupserver.demapsoftwaremoetbeschikbaarzijn ophetnetwerknadatsetupdeeerstekeerisvoltooid. Afb.07 Afb.08 Afb.09 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina Deinstallatievande5big BackupServervoltooien WindowsHomeServerSetupwordtslechtséénkeeruitgevoerdop deeerstecomputerwaaropudeconnectorcdinstalleert.umoet Setup voltooien om ervoor te zorgen dat de 5big Backup Server correctfunctioneert. Setup voltooien: 1. Klik in het scherm Welcome (Welkom) op de pijl Next (Volgende). 2. Er wordt een venster weergegeven waarin u wordt gevraagd ofuhetwerkstationwiltwekkenvoordagelijksebackups.selecteeryes(ja)ofno(nee)enklikopdepijlnext(volgende) (Afb. 10). 3. OpdepaginaName of home server(naamvanthuisserver) kuntueennaamvoorde5bigbackupserveropgeven. Ukunt ookdestandaardnaam5bigbackupgebruiken.klikopdepijl Next(Volgende)(Afb. 11). Denaamdieukiest,maghetvolgendebevatten: Maximaal15tekensengeenspaties Letters(tenminsteéén),cijfersenkoppeltekens 4. Op de pagina Windows Home Server Password (WachtwoordvoorWindowsHomeServer)geeftueenwachtwoord op,bevestigtuhetwachtwoordengeeftueentipvoorhetwachtwoordop.klikvervolgensopdepijlnext(volgende).(afb. 12) Afb.10 Afb.11 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 12 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina 16 Het is het wachtwoord dat u gebruikt om de 5big Backup ServertebeherenviadeWindowsHomeServerConsole.Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en het moet een sterk wachtwoordzijn.eensterkwachtwoordistenminstezeventekens langenmoettenminstedrievandevolgendetekencategorieën bevatten: Hoofdletters Kleineletters Cijfers BELANGRIJK:ukuntdeinstellingennietwijzigenindeConsole zonder het beheerderswachtwoord. LaCie raadt u ten zeerste aan uw wachtwoord te noteren en te bewaren op een veilige plaats. Daarnaastkandetipvoorhetwachtwoorddiewordtaangeboden doorsetup(afb. 12),helpenalsuhetwachtwoordvergeetwanneer ude5bigbackupservergebruikt.houderrekeningmeedatdetip voor het wachtwoord kan worden bekeken door iedereen die op dekoppelingkliktomdetipweertegeven.alshetbeheerderswachtwoordwordtvergetenendetipvoorhetwachtwoordniethelpt, moetudeserveropnieuwinstellen. vervolg op de volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina Selecteerhoeubelangrijkeupdatesvoorde5bigBackupServer wiltontvangen. Use recommended settings(aanbevoleninstellingengebruiken)iseenidealekeuzeomdatuw5bigbackup Serverautomatischcontroleertopupdatesendezevooruinstalleert(Afb. 13).KlikopdepijlNext(Volgende). 6. KlikopdelaatstepaginavanSetupopStartomdeconfiguratievande5bigBackupServertestarten(Afb. 15). Afb.13 Afb.14 Afb.15 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Configuratievande5bigBackupServer De Console starten De Windows Home Server Console wordt gestart nadat de Connector de software-installatie heeft voltooid. Als u de Console in de toekomst wilt starten, klikt u op Start>Programs>Windows Home Server Console(Start>Programma's>WindowsHome ServerConsole).UvindthetConsole-pictogramookinhetsysteemvakinderechterbenedenhoekvanhetscherm(Afb. 16).Dubbelklik ophetpictogramomhetprogrammatestartenofklikmetderechtermuisknopophetpictogramvoorextraopties. TijdensdeConnectorinstallatiewordtookdesnelkoppelingShared Folders on Server(Gedeeldemappenopserver)toegevoegdvoor eenvoudigetoegangtotbestandendiezijnopgeslagenopde5big BackupServer. BELANGRIJK:DeConsolekanopééncomputertegelijkworden uitgevoerdenisalleencompatibelmetwindows-werkstations.maccomputerskunnentoegangkrijgentotgegevensopde5bigbackup Server(zie5. Mac-ondersteuning). Afb. 16 Console-taken Ukuntdevolgendetakenconfigurerenzodrade5bigBackupServer isingesteldenuwwerkstationszijnverbonden: Gebruikersaccounts Gedeeldemappen Computerback-ups Serveropslag Instellingenvoorde5bigBackupServer KlikopHelpindeConsolevoormeerinformatieoverhetconfigurerenvande5bigBackupServer. netwerkservereenusb2.0-flashdrivevoorsysteemhersteltemaken (zie7. Herstel). OPMERKING:zie4. LaCie Dashboardvoormeerinformatieover hetlaciedashboard. LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Gebruikersaccounts Nadat Setup is voltooid en de software is geïnstalleerd op alle werkstations, kunt u gebruikersaccounts gaan toevoegen voor de computersdietoeganghebbentotde5bigbackupserver.gebruikersaccountszijnvereistomtoegangtotdegedeeldemappenop de 5big Backup Server te krijgen en om regelmatige back-ups te configureren.

17 Een gebruikersaccount toevoegen 1. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

18 Klik op een werkstation met de rechtermuisknop op het Console-pictograminhetsysteemvakenklikopWindows Home Server Console. 2. TyphetwachtwoordenklikopdepijlNext(Volgende). 3. KlikophettabbladUser Accounts(Gebruikersaccounts)(Afb. 17). 4. Klik op Add (Toevoegen) en voltooid de Add User Account Wizard(WizardGebruikersaccounttoevoegen). 5. Herhaaldezeprocedurevoorelkegebruikersaccountdieuwilt toevoegen. BELANGRIJKE OPMERKING: wanneer u gebruikersaccounts opde5bigbackupservermaakt,probeertudezetekoppelenaan degebruikersnamenenwachtwoordenvandebestaandegebruikersaccountsopdewerkstations.zoishetgemakkelijkeromtoegang tekrijgentotgedeeldemappenopde5bigbackupserver.alsde gebruikersaccountsen wachtwoorden niet overeenkomen,worden de gebruikers gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord wanneerzeproberentoegangtekrijgentotgedeeldemappen. Afb.17 Afb.18 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Gedeeldemappen Gedeeldemappenzijnplaatsenwaarubestandenkuntindelenen opslaan op de 5big Backup Server zodat u deze kunt delen met anderewerkstationsinhetnetwerk.devolgendegedeeldemappen wordenautomatischgemaakt: Photos(Foto's) Music(Muziek) Videos(Video's) Software Public(Openbaar) Eenpersoonlijkemapvoorelkegebruikersaccount Afb. 19 BELANGRIJKE OPMERKING: wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd, wordt er automatisch een map met de naam vandiegebruikergemaaktviadeadd User Account Wizard(WizardGebruikersaccounttoevoegen).Standaardiseengebruikerde enigepersoonmettoegangtotdemapmetzijnnaam. U kunt gemakkelijk meer gedeelde mappen toevoegen om tegemoettekomenaanuwbehoeften. Een gedeelde map toevoegen 1. KlikophettabbladShared Folders(Gedeeldemappen)inde Console. 2. KlikopAdd(Toevoegen)indelinkerbovenhoekvanhetvenster. Uwordtgevraagdeennaamvoordenieuwemapoptegeven. 3. VoltooideAdd a Shared Folder Wizard(WizardEengedeeldemaptoevoegen)(Afb. 19) Map- en bestandsduplicatie Om gegevens te beveiligen beschikt u over de mogelijkheid om mappen te dupliceren. Alle bestanden in een gedupliceerde map worden gekopieerd naar andere schijven zodat ze niet verloren gaaninhetgevalvaneenenkeleschijfstoring.duplicatieopmapniveaugeeftgebruikersnauwkeurigerbeheeroverwelkebestanden moetenwordenbeveiligd. Wanneernieuwemappenwordengemaakt,ishetselectievakjeEnable Folder Duplication (Mapduplicatie inschakelen) standaard ingeschakeld (Afb. 19). U kunt mapduplicatie uitschakelen als u schijfruimtewiltbesparen. Ukuntmappenopelkgewenstmoment duplicerenofdedupliceren. vervolg op de volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Klik met de rechtermuisknop op een map (Afb. 20) en kies Properties(Eigenschappen). 2. SchakelhetselectievakjeEnable Folder Duplication(Mapduplicatieinschakelen)inofuit(Afb. 21). Wanneermapduplicatieisingeschakeld,kopieertde5bigBackup Serverdebestandenindemapnaarandereschijven.Alsuervoor hebt gekozen mapduplicatie uit te schakelen, worden de dubbele bestanden van de map verwijderd, zodat er meer ruimte beschikbaarwordtopdeopslagharddrives.lacieraadtuaanallemappen teduplicerenomdatbestandenhierdoorwordenbeschermdenniet verlorengaaningevalvaneenschijfstoring. Afb.20 Afb.21 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Computerback-ups StandaardwordtnainstallatievandeConnector-softwareelkenacht eenback-upgemaaktvanalleharddrivevolumesopelkecomputer. Ukuntdebackupschema'swijzigenomtegemoettekomenaande behoeftenvanuwbedrijf. Een computerback-up aanpassen 1. KlikophettabbladComputers & Backup(Computerenbackup)indeConsole.(Afb. 22). 2. KlikmetderechtermuisknopopdecomputerdieuwiltaanpassenenklikopConfigure Backup(Back-upconfigureren). 3. Voltooi de Backup Configuration Wizard (Wizard Back-up configureren)omdeharddrivevolumestekiezenwaarvanueen back-upwiltmakenen,indienvantoepassing,ommappenuit tesluitenwaarvangeenback-uphoefttewordengemaakt. WijzigingenaanbrengenzondergebruikvandeBackup Configuration Wizard(WizardBackupconfigureren): 1. Klik op Settings (Instellingen) in de rechterbovenhoek van de Console. 2. KiesBackup(Backup)indelijstaandelinkerkantvanhetvensterSettings(Instellingen)(Afb. 24). 3. Pasdeback-upinstellingenaan,zoalstijdvandedag,hoelang back-upsmoetenwordenbewaard(afb. 24). BELANGRIJK:LaCieraadtaande5bigBackupServertegebruiken in een kleine netwerkomgeving met maximaal tien Windowswerkstations. Extra Mac-stations kunnen ook toegang krijgen tot gegevensopde5bigbackupserver. Afb.22 Afb.23 Afb.24 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Serveropslag Als u meer opslagcapaciteit wilt toevoegen aan de 5big Backup Server,kuntuinterneharddrivesindelegesleuvenplaatsen(zie6. 1. Schijfinstallatie)ofexterneUSB2.0-en/ofeSATA-harddrivesaansluiten(1.5. Harddrives van de 5big Backup Server).Uhoeftde5big BackupServernietuitteschakelenwanneerunieuweopslagcapaciteittoevoegt.GebruikhettabbladServer Storage(Serveropslag) omdeschijventebeheren. De 5big Backup Server wordt geleverd met schijven 2, 3, 4 en 5 als Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives) (Afb. 25). Aangezien schijf 1 het besturingssysteem van de server bevat, wordt deze standaard weergegeven bij Storage Hard Drives (Opslagharddrives). Volg de onderstaande instructies om Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives) toe te voegen aan degroepstorage Hard Drives(Opslagharddrives)(zie1.5. Harddrives van de 5big Backup Servervoorfysiekeschijftoewijzingen). BELANGRIJK: als u een externe USB-harddrive toevoegt, moet ueenusb2.0-harddrivegebruiken. Uwcomputerhardwareenuw harddrivemoetenusb2.0ondersteunenvooroptimaleprestaties. AlsuUSB1.1-apparatengebruikt,kanditslechteprestatiesenonvoorspelbareresultatentotgevolghebben. Afb. 25 BELANGRIJK: schijf 1 (zie 1.5. KlikophettabbladServer Storage(Serveropslag) Zie gedeelte 6. Storage(Serveropslag) Hetwachtwoordbeleidvoorgebruikersaccountswijzigen. Media Sharing (Media delen) Delenvanmediabibliotheekvoordegedee ldemappenmusic(muziek),photos(foto's)envideos(video's).naconfiguratiekuntudigitalemediastreamenvande5bigbackupservernaareenapparaat datwindowsmediaconnectondersteunt. Afb.31 Remote Access (Externe toegang) Websiteconnectiviteit Domeinnaam Breedbandrouter Deinstellingenvoordewebsitevanuw5bigBackupServer. Add-ins (Invoegtoepassingen) Invoegtoepassingeninstallerenenverwijderen. Afb. 32 vervolg op volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina 27 Resources (Bronnen) Hardwareinformatieoveruw5bigBackupServerweergeven. Informatieoverdeversievandesoftwareweergeven. Meerinformatieoveruw5bigBackupServer. Verbindingmakenmetde5bigBackupServer. Community Contactopnemenmetproductondersteuning. Daarnaastkuntude5bigBackupServeruitschakelenofopnieuw opstartenvanuithetdialoogvenstersettings(instellingen)doorop Shut Down(Uitschakelen)teklikken(Afb. SelecteerLaCieindeConsole.

19 Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

20 2. 3. Selecteer Manage Printers (Printers beheren) (Afb. 38) naast deafbeeldingvandeprinter. 4. voor Windows Home Server)ofTwonkyMediaServerkuntuopgevenwiedemediabestandenopde5bigBackupServermagdelen. VoorTwonkyMedia: 1. SelecteerLaCieindeConsole. 2. SelecteerMultimedia Server(Multimediaserver)indelijstmet functiesaandelinkerkant(afb. 41). 3. Selecteer Access (Toegang) rechts van de afbeelding van de televisie(afb. 41). 4. SelecteerTwonkyMediaaandelinkerkantvanhetschermom aluwmediabestandentebeherenmettwonkymedia. Metmenu'smettabbladenkuntudemediabestandenselecterendie uwiltdelenenkuntuopgevenhoeuuwbibliothekenwiltonderhouden(afb. 42). Afb.41 Afb.42 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding LaCie Dashboard pagina Hardwarebeheer LaCieraadtuaanteprofiterenvandefunctievoorhardwarebeheer omhetenergieverbruikvanuw5bigbackupservertebeherenen tebeperken.ukuntdeinstellingenvoorrotatievandeventilator, intensiteitvanlampjeenenergiebeheeraanpassen. 1. SelecteerLaCieindeConsole. 2. Selecteer Hardware Management (Hardwarebeheer) in de lijstmetfunctiesaandelinkerkant(afb. 43,a). 3. SelecteerAccess(Toegang)(Afb. 43,b). 4. Selecteerdehardware-instellingdieuwiltwijzigen(Afb. 44). FAN rotation (Rotatie van ventilator) Optimal (Optimaal) - de 5big Backup Server bepaalt een ventilatorsnelheidopbasisvandesysteemtemperatuur. LaCie raadtdezeinstellingaanalsuenergiewiltbesparen. Maximum (Maximaal) - de ventilator draait altijd met de hoogstesnelheid. LED Intensity (Intensiteit van lampje) Destandaardinstellingis'7'.Ditisdeheldersteinstellingvoor het lampje aan de voorzijde. Als u de schuifbalk verplaatst, kuntudehelderheidverlagenomenergietebesparen. Energy management (Energiebeheer) U kunt opgeven hoe de 5big Backup Server moet reageren wanneer de stroom wordt hersteld na een stroomstoring. U kuntkiezenuit:inschakelen,uitgeschakeldblijvenofopnieuw opstarten in de laatste status van het systeem voordat de stroomstoringoptrad.umoetde5bigbackupserveropnieuw opstartennadatudezeinstellinghebtgewijzigd. StroomnaardeUSB-poortenkaninofuitgeschakeldblijven wanneerde5bigbackupserverstand-bystaat.kies'no'(nee) alsuenergiewiltbesparen. VoordeEnergySavingMode(Modusvoorenergiebesparing) kunt u kiezen uit 'Standby' (Stand-by) en 'Hibernate' (Slaapstand).MetStandby(Standby)wordthetsysteemineenstandaardsluimerstandgezet,waarbijde5bigBackupServersnel kanwordengewektwanneerudezewiltgebruiken.methibernate (Slaapstand) bespaart de 5big Backup Server meer energiemaarduurthetlangervoordatdeserverwordtgewekt wanneerudezewiltgebruiken. MAC Address (MAC-adres) is een eenvoudige kopieer- en plakfunctie (Afb. 45). Klik op het pictogram om het MACadrestekopiërennaarhetklembordenplakhetadresvervolgens in het gewenste programma. Een voorbeeld is een programmadateenwakeonlan-functielevertvoortoegang totde5bigbackupservervanafeenexternelocatie. a b Afb.43 Afb.44 Afb. 45 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding LaCie Dashboard pagina SelecteerLaCieindeConsole Voegdeproxyservergegevenstoe(Afb. 47). Zwartgeeftaandatdeschijfsleufleegis(Afb. 49) Roodduidtopeenschijfstoring(Afb to Server(Verbindenmetserver). Afb.52 Findervenster 1. GaindeFindernaarFile>New Finder Window(Archief> NieuwFinder-venster). 2. GanaarSHARED(Gedeeld)aandelinkerkantvanhetFinder-venster om de lijst met beschikbare netwerkservers te bekijken(afb. 52).De5bigBackupServermoetindelijstworden weergegevenmetdenaamdietijdenssetupisingesteld.indit voorbeeldgebruikenwedestandaardnaam'5bigbackup'. 3. Klikophetpictogramvoorde5bigBackupServerinSHARED (Gedeeld)(Afb. 52). 4. KlikpConnect As(Verbindenals)(Afb. 53)omuaantemelden. 5. Erwordteenpop-upvensterweergegevenomuaantemelden. SelecteerRegistered User(Geregistreerdegebruiker)engeef dewaardenvoorname(naam)enpassword(wachtwoord) opdieindewindowshomeserverconsolezijningesteld. Afb.53 vervolg op de volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Degedeeldevolumeszijnnubeschikbaar(Afb. 54). Verbinden met de Server 1. GaindeFindernaarGo>Connect to Server(Ga>Verbindenmetserver). 2. Geefdenaamvande5bigBackupServerofhetbijbehorende IP-adresop(Afb. 55). 3. Erwordteenpop-upvensterweergegevenomuaantemelden. SelecteerRegistered User(Geregistreerdegebruiker)engeef dewaardenvoorname(naam)enpassword(wachtwoord) opdieindewindowshomeserverconsolezijningesteld(afb. 56). vervolg op de volgende pagina >> Afb.54 Afb.55 Afb.56 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Degedeeldevolumeszijnnubeschikbaar(Afb. 57) Time Machine Zodra de computer is verbonden met het netwerk, wordt de 5big BackupServerweergegevenindelijstmetdoelvolumesvoorTime Machine-backups. 1. Ga op de Mac-client naar het vervolgkeuzemenu Apple>System Preferences>System>Time Machine (Apple>Systeemvoorkeuren>Systeem>TimeMachine). 2. SelecteerChange Disk(Schijfwijzigen)(Afb. 58). 3. Selecteerdenaamvanuw5bigBackupServerindelijstmet beschikbaredoelschijven.klikopuse for Backup(Gebruiken voorback-up).(afb. 59) De volgende geplande back-up wordt op de 5big Backup Server uitgevoerd. Afb.57 Afb.58 Afb.59 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Mac-clients beheren en controleren Hoewel Mac-clients niet worden weergegeven in de Console, kuntuzewelbeherenencontrolerenopeenwindowswerkstation metextremez-ipadministrator.hetprogrammabevindtzichinde gedeeldemapsoftwarevande5bigbackupserver. 1. GaopeenwerkstationmetWindowsVistaofWindows7naar Network>5bigbackup [of de naam van uw 5big Backup Server]>Software(Netwerk>5bigbackup>Software)(Afb. 60). 2. Klik met de rechtermuisknop op ExtremeZ-IP Administrator en kies Run as administrator (Als administrator uitvoeren) (Afb. 61). AlsuOpen(Openen)selecteert,wordthetprogrammamogelijknietgestart. 3. Als u niet als beheerder bent aangemeld bij het werkstation, vraagtwindowsuomeengebruikersnaamenwachtwoord. Afb.60 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 61 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Er wordt een venster geopend om de naam van de server te bevestigen(afb. 62).KlikopOK. 5. ExtremeZ-IP Administrator is nu beschikbaar. Raadpleeg de handleidingvoorextremez-ipvoormeerinformatieoverhoeu Macclientsdiezijnverbondenmetde5bigBackupServer,kunt beheren en controleren. U vindt de handleiding in Connector CD>Documents>ExtremeZ-IP Manual(Connector-cd> Documenten>ExtremeZ-IP-handleiding). Afb.62 Afb.63 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Schijfinstallatie pagina 39 6.Nieuweschijveninstallerenenverwijderen 6.1. Schijfinstallatie Alsereenschijfstoringoptreedtopde5bigBackupServerofalsu eennieuweschijfhebtaangeschaftwaarmeeudeopslagcapaciteit wiltuitbreiden,volgtudeonderstaandeinstructiesvoorhetinstalleren en verwijderen van schijven.

Inhoudsopgave Configuratiehandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Configuratiehandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Configuratiehandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.1.1. Oorspronkelijke verpakking en onderhoud aan 5big Backup Server... 6 1.2. Minimale

Nadere informatie

5big Backup Server. Snelle startgids. Back-upsysteem. Gigabit Ethernet DESIGN BY NEIL POULTON

5big Backup Server. Snelle startgids. Back-upsysteem. Gigabit Ethernet DESIGN BY NEIL POULTON 5big Backup Server DESIGN BY NEIL POULTON Back-upsysteem Gigabit Ethernet Snelle startgids Inhoud van de verpakking De verpakking van uw LaCie 5big Backup Server bevat de hieronder vermelde items: 1. LaCie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Backup en herstel. Handleiding

Backup en herstel. Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG STORAGE SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460848

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG STORAGE SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460848 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG STORAGE SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG STORAGE SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Wireless LAN USB Adapter AWL-400. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN USB Adapter AWL-400. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN USB Adapter AWL-400 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Wireless Utility. Complete handleiding

Wireless Utility. Complete handleiding Wireless Utility Complete handleiding 1. Installatie van software/hardware Installeer de software voordat u de wireless adapter op het systeem aansluit! Plaats de CD-ROM in uw computer. Het Sitecom-installatieprogramma

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB server

Gebruikershandleiding. Draadloze USB server Gebruikershandleiding Draadloze USB server Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. INHOUD 1. Voorwoord 2. Opmerkingen 3. Functies 4. Inhoud van de verpakking 5. Product overzicht 5.1

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO F545EU

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO F545EU U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 4 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Software-updates, backup en herstel van software

Software-updates, backup en herstel van software Software-updates, backup en herstel van software Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S.

Nadere informatie

De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de ISA-kaart AirVox ISA snel op de pc te installeren en in gebruik te nemen.

De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de ISA-kaart AirVox ISA snel op de pc te installeren en in gebruik te nemen. Inleiding: Gebruiksaanwijzing: Bij problemen en vragen: Inhoud van de verpakking: (hoofdstuk 2) Veiligheid en waarschuwingen: (hoofdstuk 4) Technische vereisten: (hoofdstuk 3) RVS-COM Lite: (hoofdstuk

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Software-updates, backup en herstel van software

Software-updates, backup en herstel van software Software-updates, backup en herstel van software Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 5 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie