Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG BACKUP SERVER Gebruikershandleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Handleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Bedieningshandleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Instructiehandleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

2 Handleiding samenvatting: Ethernet-verbinding Draadlozeondersteuning Minimalebesturingssysteemvereistenvoorwerkstations Aanzichtenvande5bigBackupServer

3 DeLaCie5bigBackupServerinstalleren De5bigBackupServerinschakelen.. 12 DeEthernet-kabelaansluiten De5bigBackupServerConnector-cdinstalleren Deinstallatievande5bigBackupServervoltooien

4 15 3. Configuratievande5bigBackupServer Gebruikersaccounts Gedeeldemappen Map-enbestandsduplicatie...

5 Computerback-ups Serveropslag InstellingenvoorWindowsHomeServer

6 Netwerkinorde/kritiekenbelangrijkeupdates LaCieDashboard Printerbeheer Multimediaserver

7 Hardwarebeheer Internetinstellingen Schijfinformatie..

8 Mac-ondersteuning Mac-clientsopde5bigBackupServer Toegangtotgedeeldemappen(volumes) TimeMachine

9 Mac-clientsbeherenencontroleren Nieuweschijveninstallerenenverwijderen Schijfinstallatie Eennieuweschijftoevoegenaandeopslagvande5bigBackupServer Herstel

10 Herstel:5bigBackupServer USB2.0-flashdrivevoorserverherstel Herstelvande5bigBackupServer Herstel:werkstationsinhet5bigBackupServer-netwerk..

11 Herstelvanstuurprogramma'senbestandenvanhetwerkstation USB2.0-flashdrivevoorpc-herstel(optioneel) Pc-herstel(alleenWindows-werkstations) 52 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Inhoudsopgave pagina 2 8. Lampjes Problemenoplossen

12 Contactopnemenmetdeklantenservice ontactadressenvoortechnischeondersteuningvanlacie C 11.Garantie LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Voorwoord pagina 3 Copyrights Copyright 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vormofopenigewijze,hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenigeanderemanier. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EG overrestrictievangevaarlijkestoffen- RestrictionofHazardousSubstances). cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleegdeleverancierofeenervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriftenvanfccenindustrycanada enzorgenervoordatdebevoegdheidvan degebruikeromdezeapparatuurtebedienenkomttevervallen. FCC-verklaring LaCie 5big Backup Server Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows MillenniumEdition,WindowsXP,WindowsVista enwindows7zijngedeponeerdehandelsmerken van Microsoft Corporation. De overigehandelsmerkendieindezehandleiding worden genoemd, behoren toe aan hunrespectievelijkeeigenaren. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening geldendevolgendevoorwaarden: Deapparatenmogengeenschadelijkestoringenveroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegenstoringendiezijopvangen,met inbegripvanstoringdieeenongewenstewerkingkanveroorzaken. OPMERKING: deze apparatuur is getest envoldoetaandekenmerkenenbeperkingenvaneendigitaalapparaatvanklasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een nietcommerciëleomgeving.deapparatuurgenereertengebruiktradiofrequentie-energieen kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met

13 radiocommunicatie.erkanechtergeengarantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatiegeenstoringzaloptreden.wanneer de apparatuur de ontvangst van radiooftelevisiestoort(ditkanwordenvastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpendooreenvandevolgendemaatregelentetreffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw ofverplaatsdeze. Vergrootdeafstandtussendeapparatuurendeontvanger. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij,LaCie,verklarenplechtigdatditproduct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN ,EN Onderverwijzingnaardevolgendecondities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn89/336/EEG Ditsymboolophetproductof op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvanbentuervoorverantwoordelijkde niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrischeenelektronischeapparatuur.afzonderlijkeinzamelingenrecyclingvanals afvalafgevoerdeapparatuurdraagtbijaan hetbehoudvannatuurlijkehulpbronnenen waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatieoverdeplaatswaaruuwoude apparatuurnaartoekuntbrengenvoorrecyclage, neemt u contact op met de gemeente,degemeentereinigingsdienstofde winkelwaaruhetproducthebtgekocht. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereistomaandeemissielimietenvanhet FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang datalleenhetbijgeleverdenetsnoerwordt gebruikt. Wijzigingen Hetmateriaalinditdocumentdientuitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgevingwordengewijzigd.bijdevoorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voorgevolgenvanfoutenofweglatingenin ditdocumentofgevolgenvanhetgebruik vandehierinopgenomeninformatie.lacie behoudtzichhetrechtvooromwijzigingen ofrevisiesinhetontwerpofdehandleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoudenzonderdeverplichtingom iemandvandergelijkerevisiesenwijzigingenopdehoogtetestellen. Verklaring van conformiteit voor Canada DitdigitaleapparaatvanklasseAvoldoet aanallevereistenvandecanadeseverordeningenvoorinterferentieveroorzakende apparatuur v.1.1 Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Voorwoord pagina 4 Gezondheids-en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. MaakuwLaCie5bigBackupServer niet open en probeer het apparaat niettedemonterenofaantepassen. Steek nooit metalen voorwerpen in het apparaat om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie 5big Backup Server bevat geen onderdelen die door de gebruikeronderhoudenofgerepareerd kunnenworden. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

14 Alsersprakelijktte zijn van een storing, laat u het apparaat nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurtvanwaterofondervochtigeof natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 5big Backup Server, aangeziendevloeistofindeopeningen terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brandoflichamelijkletseltoe. Voedingsvereisten V~, 1,44 A, Hz, (fluctuaties van voeding essentiëlebestandenwordengekopieerdnaarafzonderlijkeschijven, kuntueropvertrouwendatuwgegevensbeschermdzijninhetonwaarschijnlijkegevalvaneenenkeleschijfstoring. Gemakkelijke installatie en toegang HetinstallerenvandeWindowsHomeServerConnectoriserggemakkelijk, zodat u binnen zeer korte tijd klaar bent om mappen tedelenenbackupstemakenvanallecomputersinuwnetwerk. Netwerkgebruikisnognooitzogemakkelijkgeweest! Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: De LaCie 5big Backup entsteversiesvan: WindowsXP WindowsVista Windows7 De5bigBackupServeristoegankelijkvoorwerkstationsmetMac OSX: De5bigBackupServerkanwordengebruiktvoorTimeMachine back-ups.zie5. Mac-ondersteuning. TECHNISCHE OPMERKING: werk de 5big Backup Server-softwarebijwanneerereennieuweversiebeschikbaarkomt.Metregelmatige updates zorgt u ervoor dat de recentste besturingssystemen vanwerkstationswordenondersteund. LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Inleiding pagina Aanzichtenvande5bigBackup Server Vooraanzicht Aan/uit-knop met statuslampje (Afb. 01) 1. Aan/uit-schakelaar - Met de blauwe knop aan de voorzijde vande5bigbackupserverkanhetapparaatwordenin-of uitgeschakeld. Hetlampjeblijftbrandenomaantegevendat deserverisingeschakeld. BELANGRIJK: als u op de knop met het lampje aan de voorzijdedruktterwijlde5bigbackupserveractiefis,wordthetsysteem uitgeschakeld.ditgebeurtzelfsalsde5bigbackupserveropdat momentwordtgebruikt.zorgervoordathetapparaatopeenlocatiestaatwaardeknopmethetlampjeaandevoorzijdenietper ongelukkanwordeningedruktterwijlgebruikerstoeganghebbentot de5bigbackupserver.lacieraadtaande5bigbackupserverop denormalemanieruitteschakelenviadeconsole. Afb (Afb. 02) Achteraanzicht 2. Ethernet-poort 3. Stereoaudio-uitgang 4. USB2.0-uitbreidingspoorten(4) 5. esata-uitbreidingspoort 6. Knopvoorsysteemherstel 7. Voedingsaansluiting 8. Vergrendelingdrivelade 9. Handgreepdrivelade 10. Drivelampje DESIGNED BY NEIL POULTON 9 LAN 1 AUDIO OUT USB USB USB POWER esata Afb.02 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Inleiding pagina Harddrivesvande5bigBackup Server De5bigBackupServerisuitgerustmetvijfsleuvenwaarinharddrives kunnen worden geplaatst (zie 6.1. Schijfinstallatie voor instructies voorhetplaatsenvannieuweofvervangendeschijven).inafb. 03 wordtdevolgordevandedrivesweergegeven,vanlinksnaarrechts: Schijf 1bevathetbesturingssysteemWindowsHomeServer.Hoewel alleanderedrivestijdensgebruikkunnenwordenverwijderd,heeft de5bigbackupserverdezeschijfnodigvooreenjuistewerkingen beheervanhetsysteem. Schijven 2-5kunnenwordentoegevoegdaandeWindowsHome Server-groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives) of worden gebruiktomback-upsvangegevensophetsysteemtemaken. Zie 3.4. Serveropslagvoorinformatieoverhettoevoegenofverwijderen vandrivesindegroepstorageharddrives(opslagharddrives). ErzijnookvierUSBpoorten(Afb. 03,A)enééneSATA-poort(Afb. 03, B) beschikbaar om de opslagcapaciteit van de 5big Backup Serveruittebreiden.UkuntexterneschijventoevoegenaandeWindowsHomeServergroepStorageHardDrives(Opslagharddrives) of deze gebruiken om back-ups van gegevens op het systeem te maken. BELANGRIJK: als u een externe USBharddrive toevoegt, moet ueenusb2.0-harddrivegebruiken.uwcomputerhardwareenuw harddrivemoetenusb2.0ondersteunenvooroptimaleprestaties. AlsuUSB1.1-apparatengebruikt,kanditslechteprestatiesenonvoorspelbareresultatentotgevolghebben. DESIGNED BY NEIL POULTON LAN 1 AUDIO OUT USB USB USB POWER esata Afb Ethernet-kabel Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen De LaCie 5big Backup Server wordt geleverd met een Ethernetkabel (Afb Ethernetkabeluiteinden) die compatibel is met overdrachtssnelheden tot 1000 Mb/s, of 1 Gb/s. Vaak 'Gigabit Ethernet'of'Gig-E'genoemdisditniveauvanEthernetverbindingen superieuraandeoudere100mb/s-verbindingen. TECHNISCHE OPMERKING:LaCieraadtkabelsvancategorie5E ofcategorie6aan.dezeondersteunengigabitethernet. Afb.04-Ethernet-kabeluiteinden LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina 11 2.DeLaCie5bigBackupServerinstalleren VolgdezestappenomdeLaCie5bigBackupServerinteschakelen envoortebereidenvoorgebruikinhetnetwerk. BELANGRIJK:LaCieraadtaande5bigBackupServertegebruiken in een kleine netwerkomgeving met maximaal tien Windowswerkstations. Extra Mac-stations kunnen ook toegang krijgen tot gegevensopde5bigbackupserver. Stap De 5big Backup Server inschakelen Stap De 5big Backup Server Connector-cd installeren Stap De installatie van de 5big Backup Server voltooien 5big Backup Server (via Ethernet) Desktop PC 2 (via Ethernet) (via Wi-Fi) Laptop Router Desktop PC 1 (via Ethernet) LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina De5bigBackupServer inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangeslotenopdelacie5bigbackupserverendeanderekabel (B)opeenstopcontact. Ditkaneenwandcontactdoosofeenoverspanningsbeveiligingzijn(Afb. 05). 1. SluitkabelAaanopde5bigBackupServer. LAN 1 AUDIO OUT DESIGNED BY NEIL POULTON USB USB USB POWER 2. SluitkabelBaanopdevoedingseenheid(C). 3. Sluit kabel B aan op een overspanningsbeveiliging of een wandcontactdoos. 4. Schakeldeserverindooropdeknopaandevoorzijdevande 5bigBackupServertedrukken. (Zie Vooraanzicht) 5. De5bigBackupServerisingeschakeldenklaarvoorgebruik wanneerhetlampjeaandevoorzijdeophoudtmetknipperen. BELANGRIJK: de eerste keer dat u de 5big Backup Server inschakelt,kanhetenigeminutendurenvoordatdeserverisopgestart. esata Afb.05 LET OP:gebruikalleendewisselstroomadapterdiebijuwspecifieke LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voedingseenheid vaneenanderlacieapparaatofeenanderefabrikant.alsueen ander netsnoer of een andere voedingseenheid gebruikt, kan het apparaatbeschadigdrakenenwordtuwgarantieongeldig. Verwijder de wisselstroomadapter altijd voordat u uw LaCie 5big Backup Server verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schadeaanuwserverontstaanenwordtuwgarantieongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van voltkuntudelacie5bigbackupserverinhetbuitenlandgebruiken. Alsudezefunctiewiltgebruiken,moetuweleengeschikteadapter ofeengeschiktnetsnoeraanschaffen.lacieaccepteertgeenverantwoordelijkheidvoorschadeaandeservertengevolgevanhetgebruik van een ongeschikte adapter. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

15

16 Bij gebruik van een andere dan een doorlaciegoedgekeurdeadapterwordtuwgarantieongeldig. LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina DeEthernet-kabelaansluiten De5bigBackupServeristoegankelijkwanneerdezeisverbonden metuwnetwerk(afb. 06). DeUSB2.0-eneSATA-poortenzijnalleen bedoeld voor uitbreiding en moeten niet worden gebruikt om de 5bigBackupServeraantesluitenopeencomputer. 1. Schakeldeserverin.Zie2.1. De 5big Backup Server inschakelen. 2. SluitdeEthernet-kabelaanopdeEthernetpoortaandeachterzijdevandeLaCie5bigBackupServer( Achteraanzicht). LAN 1 AUDIO OUT USB USB USB POWER DESIGNED BY NEIL POULTON 3. SluithetandereuiteindevandeEthernetkabelaanopeenbeschikbareEthernet-poortvanuwrouter. TECHNISCHE INFORMATIE:de5bigBackupServermoetzijnIPadresontvangenvaneenDHCP-server. esata Afb.06 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina De5bigBackupServer Connectorcdinstalleren MetdeConnector-softwarekuntuhetvolgendedoen: Uwwerkstationsverbindenmetde5bigBackupServer. Elke nacht automatisch back-ups van uw Windows-werkstationsmaken. Destaatvanverbondenwerkstationscontroleren. De5bigBackupServerconfigurerenenexternbeherenvanaf elkverbondenwerkstation. 1. Plaats de 5big Backup Server Connector-cd in een computer dieisverbondenmethetnetwerk.indelijstmetitems(afb. 07) selecteertuapplications(toepassingen). BELANGRIJK: de Connector moet worden uitgevoerd op een Windows-werkstation. Zie 5. Mac-ondersteuning voor informatie overhetaansluitenvaneencomputermetmacos. 2. KlikopHome Server Connector(Afb. 08). 3. KlikopNext>(Volgende)inhetwelkomstschermomdeinstallatietestarten. 4. Voltooidewizardomuwcomputerteverbindenmetde5big BackupServer. 5. Setup wordt alleen onmiddellijk gestart nadat de wizard is voltooid wanneer de Connector voor het eerst wordt uitgevoerd.zie2.4. De installatie van de 5big Backup Server voltooien. ZodraSetupisvoltooid,voertudeConnectorcduitopallenetwerkcomputersomdezeteverbindenmetde5bigBackupServer.Voer dewizardopééncomputertegelijkuit. BELANGRIJK:alsunietbeschiktoverdeConnector-cd,kuntude Connector-software installeren vanuit de gedeelde map Software opde5bigbackupserver.demapsoftwaremoetbeschikbaarzijn ophetnetwerknadatsetupdeeerstekeerisvoltooid. Afb.07 Afb.08 Afb.09 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina Deinstallatievande5big BackupServervoltooien WindowsHomeServerSetupwordtslechtséénkeeruitgevoerdop deeerstecomputerwaaropudeconnectorcdinstalleert.umoet Setup voltooien om ervoor te zorgen dat de 5big Backup Server correctfunctioneert. Setup voltooien: 1. Klik in het scherm Welcome (Welkom) op de pijl Next (Volgende). 2. Er wordt een venster weergegeven waarin u wordt gevraagd ofuhetwerkstationwiltwekkenvoordagelijksebackups.selecteeryes(ja)ofno(nee)enklikopdepijlnext(volgende) (Afb. 10). 3. OpdepaginaName of home server(naamvanthuisserver) kuntueennaamvoorde5bigbackupserveropgeven. Ukunt ookdestandaardnaam5bigbackupgebruiken.klikopdepijl Next(Volgende)(Afb. 11). Denaamdieukiest,maghetvolgendebevatten: Maximaal15tekensengeenspaties Letters(tenminsteéén),cijfersenkoppeltekens 4. Op de pagina Windows Home Server Password (WachtwoordvoorWindowsHomeServer)geeftueenwachtwoord op,bevestigtuhetwachtwoordengeeftueentipvoorhetwachtwoordop.klikvervolgensopdepijlnext(volgende).(afb. 12) Afb.10 Afb.11 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 12 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina 16 Het is het wachtwoord dat u gebruikt om de 5big Backup ServertebeherenviadeWindowsHomeServerConsole.Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en het moet een sterk wachtwoordzijn.eensterkwachtwoordistenminstezeventekens langenmoettenminstedrievandevolgendetekencategorieën bevatten: Hoofdletters Kleineletters Cijfers BELANGRIJK:ukuntdeinstellingennietwijzigenindeConsole zonder het beheerderswachtwoord. LaCie raadt u ten zeerste aan uw wachtwoord te noteren en te bewaren op een veilige plaats. Daarnaastkandetipvoorhetwachtwoorddiewordtaangeboden doorsetup(afb. 12),helpenalsuhetwachtwoordvergeetwanneer ude5bigbackupservergebruikt.houderrekeningmeedatdetip voor het wachtwoord kan worden bekeken door iedereen die op dekoppelingkliktomdetipweertegeven.alshetbeheerderswachtwoordwordtvergetenendetipvoorhetwachtwoordniethelpt, moetudeserveropnieuwinstellen. vervolg op de volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding De LaCie 5big Backup Server installeren pagina Selecteerhoeubelangrijkeupdatesvoorde5bigBackupServer wiltontvangen. Use recommended settings(aanbevoleninstellingengebruiken)iseenidealekeuzeomdatuw5bigbackup Serverautomatischcontroleertopupdatesendezevooruinstalleert(Afb. 13).KlikopdepijlNext(Volgende). 6. KlikopdelaatstepaginavanSetupopStartomdeconfiguratievande5bigBackupServertestarten(Afb. 15). Afb.13 Afb.14 Afb.15 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Configuratievande5bigBackupServer De Console starten De Windows Home Server Console wordt gestart nadat de Connector de software-installatie heeft voltooid. Als u de Console in de toekomst wilt starten, klikt u op Start>Programs>Windows Home Server Console(Start>Programma's>WindowsHome ServerConsole).UvindthetConsole-pictogramookinhetsysteemvakinderechterbenedenhoekvanhetscherm(Afb. 16).Dubbelklik ophetpictogramomhetprogrammatestartenofklikmetderechtermuisknopophetpictogramvoorextraopties. TijdensdeConnectorinstallatiewordtookdesnelkoppelingShared Folders on Server(Gedeeldemappenopserver)toegevoegdvoor eenvoudigetoegangtotbestandendiezijnopgeslagenopde5big BackupServer. BELANGRIJK:DeConsolekanopééncomputertegelijkworden uitgevoerdenisalleencompatibelmetwindows-werkstations.maccomputerskunnentoegangkrijgentotgegevensopde5bigbackup Server(zie5. Mac-ondersteuning). Afb. 16 Console-taken Ukuntdevolgendetakenconfigurerenzodrade5bigBackupServer isingesteldenuwwerkstationszijnverbonden: Gebruikersaccounts Gedeeldemappen Computerback-ups Serveropslag Instellingenvoorde5bigBackupServer KlikopHelpindeConsolevoormeerinformatieoverhetconfigurerenvande5bigBackupServer. netwerkservereenusb2.0-flashdrivevoorsysteemhersteltemaken (zie7. Herstel). OPMERKING:zie4. LaCie Dashboardvoormeerinformatieover hetlaciedashboard. LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Gebruikersaccounts Nadat Setup is voltooid en de software is geïnstalleerd op alle werkstations, kunt u gebruikersaccounts gaan toevoegen voor de computersdietoeganghebbentotde5bigbackupserver.gebruikersaccountszijnvereistomtoegangtotdegedeeldemappenop de 5big Backup Server te krijgen en om regelmatige back-ups te configureren.

17 Een gebruikersaccount toevoegen 1. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

18 Klik op een werkstation met de rechtermuisknop op het Console-pictograminhetsysteemvakenklikopWindows Home Server Console. 2. TyphetwachtwoordenklikopdepijlNext(Volgende). 3. KlikophettabbladUser Accounts(Gebruikersaccounts)(Afb. 17). 4. Klik op Add (Toevoegen) en voltooid de Add User Account Wizard(WizardGebruikersaccounttoevoegen). 5. Herhaaldezeprocedurevoorelkegebruikersaccountdieuwilt toevoegen. BELANGRIJKE OPMERKING: wanneer u gebruikersaccounts opde5bigbackupservermaakt,probeertudezetekoppelenaan degebruikersnamenenwachtwoordenvandebestaandegebruikersaccountsopdewerkstations.zoishetgemakkelijkeromtoegang tekrijgentotgedeeldemappenopde5bigbackupserver.alsde gebruikersaccountsen wachtwoorden niet overeenkomen,worden de gebruikers gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord wanneerzeproberentoegangtekrijgentotgedeeldemappen. Afb.17 Afb.18 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Gedeeldemappen Gedeeldemappenzijnplaatsenwaarubestandenkuntindelenen opslaan op de 5big Backup Server zodat u deze kunt delen met anderewerkstationsinhetnetwerk.devolgendegedeeldemappen wordenautomatischgemaakt: Photos(Foto's) Music(Muziek) Videos(Video's) Software Public(Openbaar) Eenpersoonlijkemapvoorelkegebruikersaccount Afb. 19 BELANGRIJKE OPMERKING: wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd, wordt er automatisch een map met de naam vandiegebruikergemaaktviadeadd User Account Wizard(WizardGebruikersaccounttoevoegen).Standaardiseengebruikerde enigepersoonmettoegangtotdemapmetzijnnaam. U kunt gemakkelijk meer gedeelde mappen toevoegen om tegemoettekomenaanuwbehoeften. Een gedeelde map toevoegen 1. KlikophettabbladShared Folders(Gedeeldemappen)inde Console. 2. KlikopAdd(Toevoegen)indelinkerbovenhoekvanhetvenster. Uwordtgevraagdeennaamvoordenieuwemapoptegeven. 3. VoltooideAdd a Shared Folder Wizard(WizardEengedeeldemaptoevoegen)(Afb. 19) Map- en bestandsduplicatie Om gegevens te beveiligen beschikt u over de mogelijkheid om mappen te dupliceren. Alle bestanden in een gedupliceerde map worden gekopieerd naar andere schijven zodat ze niet verloren gaaninhetgevalvaneenenkeleschijfstoring.duplicatieopmapniveaugeeftgebruikersnauwkeurigerbeheeroverwelkebestanden moetenwordenbeveiligd. Wanneernieuwemappenwordengemaakt,ishetselectievakjeEnable Folder Duplication (Mapduplicatie inschakelen) standaard ingeschakeld (Afb. 19). U kunt mapduplicatie uitschakelen als u schijfruimtewiltbesparen. Ukuntmappenopelkgewenstmoment duplicerenofdedupliceren. vervolg op de volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Klik met de rechtermuisknop op een map (Afb. 20) en kies Properties(Eigenschappen). 2. SchakelhetselectievakjeEnable Folder Duplication(Mapduplicatieinschakelen)inofuit(Afb. 21). Wanneermapduplicatieisingeschakeld,kopieertde5bigBackup Serverdebestandenindemapnaarandereschijven.Alsuervoor hebt gekozen mapduplicatie uit te schakelen, worden de dubbele bestanden van de map verwijderd, zodat er meer ruimte beschikbaarwordtopdeopslagharddrives.lacieraadtuaanallemappen teduplicerenomdatbestandenhierdoorwordenbeschermdenniet verlorengaaningevalvaneenschijfstoring. Afb.20 Afb.21 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Computerback-ups StandaardwordtnainstallatievandeConnector-softwareelkenacht eenback-upgemaaktvanalleharddrivevolumesopelkecomputer. Ukuntdebackupschema'swijzigenomtegemoettekomenaande behoeftenvanuwbedrijf. Een computerback-up aanpassen 1. KlikophettabbladComputers & Backup(Computerenbackup)indeConsole.(Afb. 22). 2. KlikmetderechtermuisknopopdecomputerdieuwiltaanpassenenklikopConfigure Backup(Back-upconfigureren). 3. Voltooi de Backup Configuration Wizard (Wizard Back-up configureren)omdeharddrivevolumestekiezenwaarvanueen back-upwiltmakenen,indienvantoepassing,ommappenuit tesluitenwaarvangeenback-uphoefttewordengemaakt. WijzigingenaanbrengenzondergebruikvandeBackup Configuration Wizard(WizardBackupconfigureren): 1. Klik op Settings (Instellingen) in de rechterbovenhoek van de Console. 2. KiesBackup(Backup)indelijstaandelinkerkantvanhetvensterSettings(Instellingen)(Afb. 24). 3. Pasdeback-upinstellingenaan,zoalstijdvandedag,hoelang back-upsmoetenwordenbewaard(afb. 24). BELANGRIJK:LaCieraadtaande5bigBackupServertegebruiken in een kleine netwerkomgeving met maximaal tien Windowswerkstations. Extra Mac-stations kunnen ook toegang krijgen tot gegevensopde5bigbackupserver. Afb.22 Afb.23 Afb.24 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina Serveropslag Als u meer opslagcapaciteit wilt toevoegen aan de 5big Backup Server,kuntuinterneharddrivesindelegesleuvenplaatsen(zie6. 1. Schijfinstallatie)ofexterneUSB2.0-en/ofeSATA-harddrivesaansluiten(1.5. Harddrives van de 5big Backup Server).Uhoeftde5big BackupServernietuitteschakelenwanneerunieuweopslagcapaciteittoevoegt.GebruikhettabbladServer Storage(Serveropslag) omdeschijventebeheren. De 5big Backup Server wordt geleverd met schijven 2, 3, 4 en 5 als Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives) (Afb. 25). Aangezien schijf 1 het besturingssysteem van de server bevat, wordt deze standaard weergegeven bij Storage Hard Drives (Opslagharddrives). Volg de onderstaande instructies om Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives) toe te voegen aan degroepstorage Hard Drives(Opslagharddrives)(zie1.5. Harddrives van de 5big Backup Servervoorfysiekeschijftoewijzingen). BELANGRIJK: als u een externe USB-harddrive toevoegt, moet ueenusb2.0-harddrivegebruiken. Uwcomputerhardwareenuw harddrivemoetenusb2.0ondersteunenvooroptimaleprestaties. AlsuUSB1.1-apparatengebruikt,kanditslechteprestatiesenonvoorspelbareresultatentotgevolghebben. Afb. 25 BELANGRIJK: schijf 1 (zie 1.5. KlikophettabbladServer Storage(Serveropslag) Zie gedeelte 6. Storage(Serveropslag) Hetwachtwoordbeleidvoorgebruikersaccountswijzigen. Media Sharing (Media delen) Delenvanmediabibliotheekvoordegedee ldemappenmusic(muziek),photos(foto's)envideos(video's).naconfiguratiekuntudigitalemediastreamenvande5bigbackupservernaareenapparaat datwindowsmediaconnectondersteunt. Afb.31 Remote Access (Externe toegang) Websiteconnectiviteit Domeinnaam Breedbandrouter Deinstellingenvoordewebsitevanuw5bigBackupServer. Add-ins (Invoegtoepassingen) Invoegtoepassingeninstallerenenverwijderen. Afb. 32 vervolg op volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina 27 Resources (Bronnen) Hardwareinformatieoveruw5bigBackupServerweergeven. Informatieoverdeversievandesoftwareweergeven. Meerinformatieoveruw5bigBackupServer. Verbindingmakenmetde5bigBackupServer. Community Contactopnemenmetproductondersteuning. Daarnaastkuntude5bigBackupServeruitschakelenofopnieuw opstartenvanuithetdialoogvenstersettings(instellingen)doorop Shut Down(Uitschakelen)teklikken(Afb. SelecteerLaCieindeConsole.

19 Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER

20 2. 3. Selecteer Manage Printers (Printers beheren) (Afb. 38) naast deafbeeldingvandeprinter. 4. voor Windows Home Server)ofTwonkyMediaServerkuntuopgevenwiedemediabestandenopde5bigBackupServermagdelen. VoorTwonkyMedia: 1. SelecteerLaCieindeConsole. 2. SelecteerMultimedia Server(Multimediaserver)indelijstmet functiesaandelinkerkant(afb. 41). 3. Selecteer Access (Toegang) rechts van de afbeelding van de televisie(afb. 41). 4. SelecteerTwonkyMediaaandelinkerkantvanhetschermom aluwmediabestandentebeherenmettwonkymedia. Metmenu'smettabbladenkuntudemediabestandenselecterendie uwiltdelenenkuntuopgevenhoeuuwbibliothekenwiltonderhouden(afb. 42). Afb.41 Afb.42 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding LaCie Dashboard pagina Hardwarebeheer LaCieraadtuaanteprofiterenvandefunctievoorhardwarebeheer omhetenergieverbruikvanuw5bigbackupservertebeherenen tebeperken.ukuntdeinstellingenvoorrotatievandeventilator, intensiteitvanlampjeenenergiebeheeraanpassen. 1. SelecteerLaCieindeConsole. 2. Selecteer Hardware Management (Hardwarebeheer) in de lijstmetfunctiesaandelinkerkant(afb. 43,a). 3. SelecteerAccess(Toegang)(Afb. 43,b). 4. Selecteerdehardware-instellingdieuwiltwijzigen(Afb. 44). FAN rotation (Rotatie van ventilator) Optimal (Optimaal) - de 5big Backup Server bepaalt een ventilatorsnelheidopbasisvandesysteemtemperatuur. LaCie raadtdezeinstellingaanalsuenergiewiltbesparen. Maximum (Maximaal) - de ventilator draait altijd met de hoogstesnelheid. LED Intensity (Intensiteit van lampje) Destandaardinstellingis'7'.Ditisdeheldersteinstellingvoor het lampje aan de voorzijde. Als u de schuifbalk verplaatst, kuntudehelderheidverlagenomenergietebesparen. Energy management (Energiebeheer) U kunt opgeven hoe de 5big Backup Server moet reageren wanneer de stroom wordt hersteld na een stroomstoring. U kuntkiezenuit:inschakelen,uitgeschakeldblijvenofopnieuw opstarten in de laatste status van het systeem voordat de stroomstoringoptrad.umoetde5bigbackupserveropnieuw opstartennadatudezeinstellinghebtgewijzigd. StroomnaardeUSB-poortenkaninofuitgeschakeldblijven wanneerde5bigbackupserverstand-bystaat.kies'no'(nee) alsuenergiewiltbesparen. VoordeEnergySavingMode(Modusvoorenergiebesparing) kunt u kiezen uit 'Standby' (Stand-by) en 'Hibernate' (Slaapstand).MetStandby(Standby)wordthetsysteemineenstandaardsluimerstandgezet,waarbijde5bigBackupServersnel kanwordengewektwanneerudezewiltgebruiken.methibernate (Slaapstand) bespaart de 5big Backup Server meer energiemaarduurthetlangervoordatdeserverwordtgewekt wanneerudezewiltgebruiken. MAC Address (MAC-adres) is een eenvoudige kopieer- en plakfunctie (Afb. 45). Klik op het pictogram om het MACadrestekopiërennaarhetklembordenplakhetadresvervolgens in het gewenste programma. Een voorbeeld is een programmadateenwakeonlan-functielevertvoortoegang totde5bigbackupservervanafeenexternelocatie. a b Afb.43 Afb.44 Afb. 45 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding LaCie Dashboard pagina SelecteerLaCieindeConsole Voegdeproxyservergegevenstoe(Afb. 47). Zwartgeeftaandatdeschijfsleufleegis(Afb. 49) Roodduidtopeenschijfstoring(Afb to Server(Verbindenmetserver). Afb.52 Findervenster 1. GaindeFindernaarFile>New Finder Window(Archief> NieuwFinder-venster). 2. GanaarSHARED(Gedeeld)aandelinkerkantvanhetFinder-venster om de lijst met beschikbare netwerkservers te bekijken(afb. 52).De5bigBackupServermoetindelijstworden weergegevenmetdenaamdietijdenssetupisingesteld.indit voorbeeldgebruikenwedestandaardnaam'5bigbackup'. 3. Klikophetpictogramvoorde5bigBackupServerinSHARED (Gedeeld)(Afb. 52). 4. KlikpConnect As(Verbindenals)(Afb. 53)omuaantemelden. 5. Erwordteenpop-upvensterweergegevenomuaantemelden. SelecteerRegistered User(Geregistreerdegebruiker)engeef dewaardenvoorname(naam)enpassword(wachtwoord) opdieindewindowshomeserverconsolezijningesteld. Afb.53 vervolg op de volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Degedeeldevolumeszijnnubeschikbaar(Afb. 54). Verbinden met de Server 1. GaindeFindernaarGo>Connect to Server(Ga>Verbindenmetserver). 2. Geefdenaamvande5bigBackupServerofhetbijbehorende IP-adresop(Afb. 55). 3. Erwordteenpop-upvensterweergegevenomuaantemelden. SelecteerRegistered User(Geregistreerdegebruiker)engeef dewaardenvoorname(naam)enpassword(wachtwoord) opdieindewindowshomeserverconsolezijningesteld(afb. 56). vervolg op de volgende pagina >> Afb.54 Afb.55 Afb.56 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Degedeeldevolumeszijnnubeschikbaar(Afb. 57) Time Machine Zodra de computer is verbonden met het netwerk, wordt de 5big BackupServerweergegevenindelijstmetdoelvolumesvoorTime Machine-backups. 1. Ga op de Mac-client naar het vervolgkeuzemenu Apple>System Preferences>System>Time Machine (Apple>Systeemvoorkeuren>Systeem>TimeMachine). 2. SelecteerChange Disk(Schijfwijzigen)(Afb. 58). 3. Selecteerdenaamvanuw5bigBackupServerindelijstmet beschikbaredoelschijven.klikopuse for Backup(Gebruiken voorback-up).(afb. 59) De volgende geplande back-up wordt op de 5big Backup Server uitgevoerd. Afb.57 Afb.58 Afb.59 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Mac-clients beheren en controleren Hoewel Mac-clients niet worden weergegeven in de Console, kuntuzewelbeherenencontrolerenopeenwindowswerkstation metextremez-ipadministrator.hetprogrammabevindtzichinde gedeeldemapsoftwarevande5bigbackupserver. 1. GaopeenwerkstationmetWindowsVistaofWindows7naar Network>5bigbackup [of de naam van uw 5big Backup Server]>Software(Netwerk>5bigbackup>Software)(Afb. 60). 2. Klik met de rechtermuisknop op ExtremeZ-IP Administrator en kies Run as administrator (Als administrator uitvoeren) (Afb. 61). AlsuOpen(Openen)selecteert,wordthetprogrammamogelijknietgestart. 3. Als u niet als beheerder bent aangemeld bij het werkstation, vraagtwindowsuomeengebruikersnaamenwachtwoord. Afb.60 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 61 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Mac-ondersteuning pagina Er wordt een venster geopend om de naam van de server te bevestigen(afb. 62).KlikopOK. 5. ExtremeZ-IP Administrator is nu beschikbaar. Raadpleeg de handleidingvoorextremez-ipvoormeerinformatieoverhoeu Macclientsdiezijnverbondenmetde5bigBackupServer,kunt beheren en controleren. U vindt de handleiding in Connector CD>Documents>ExtremeZ-IP Manual(Connector-cd> Documenten>ExtremeZ-IP-handleiding). Afb.62 Afb.63 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Schijfinstallatie pagina 39 6.Nieuweschijveninstallerenenverwijderen 6.1. Schijfinstallatie Alsereenschijfstoringoptreedtopde5bigBackupServerofalsu eennieuweschijfhebtaangeschaftwaarmeeudeopslagcapaciteit wiltuitbreiden,volgtudeonderstaandeinstructiesvoorhetinstalleren en verwijderen van schijven.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Technische ondersteuning. Inhoud van de verpakking. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installatiehandleiding

Technische ondersteuning. Inhoud van de verpakking. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installatiehandleiding Technische ondersteuning Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren op https://my.netgear.com. Voordat u onze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire E 17 Serie Dekt: E5-771 / E5-771G / E5-731 / E5-731G / E5-721 Deze uitgave: 05/2014 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe bestanden

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding DU8496 Eerste editie juli 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten

Nadere informatie

Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL)

Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL) Opslagapparaat voor home-entertainment NMH-serie (NL) Gebruikershandleiding Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse pictogrammen

Nadere informatie

Externe Desktop. My Book. Studio en Studio LX Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding My Book Studio en Studio LX

Externe Desktop. My Book. Studio en Studio LX Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding My Book Studio en Studio LX My Book Studio en Studio LX Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding My Book Studio en Studio LX Externe Desktop WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

My Passport Draagbare harde schijf

My Passport Draagbare harde schijf My Passport Draagbare harde schijf Gebruikershandleiding Extern Draagbaar Gebruikershandleiding voor My Passport WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Externe Harde Schijf Korte. Handleiding

Externe Harde Schijf Korte. Handleiding Externe Harde Schijf Korte Handleiding Bewerkingen met multifunctionele knop: Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat het lampje gaat branden de schijf start voor het eerst op. Druk na het opstarten

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/860817

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/860817 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie