Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie Harddrive-temperatuurregeling Stapelopties 8 2. De LaCie Ethernet Disk mini Minimale systeemvereisten Inhoud verpakking Aanzichten van de drive Kabels en aansluitstukken De LaCie Ethernet Disk mini opstellen Installatiestappen De externe voeding aansluiten De interfacekabel aansluiten USB-verbinding Ethernet-verbinding Installatie Driver (enkel USB) Mac-gebruikers Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Configureer uw Station in een Local Area Network zonder DHCP-server Het loskoppelen van Uw LaCie Harde Schijf (Ethernet-verbinding) Toegang tot de Gedeelde Opslag Gebruikers van Windows XP/ Het Indelen van het Netwerkstation (enkel voor Windows-gebruikers) Mac-gebruikers Linux-gebruikers Configureer Uw Station met de Beheerspagina van NAS Toegang verkrijgen tot de Beheerspagina van NAS De LaCie Ethernet Disk mini beheren De gebruikerstaal instellen Afmelden Configuratiemenu Computernaam Windows-werkgroep AppleTalk-zone Een tijdzone selecteren Tijd en datum wijzigen Netwerksynchronisatie Herstarten/Afsluiten Netwerkmenu 33

2 Inhoudsopgave pagina IP-configuratie Diskmenu Schijf Herformatteren Bijkomende Opslagruimte Toevoegen Menu Shares Nieuwe share aanmaken Een Share bewerken Gebruikersmenu Een gebruiker toevoegen Een gebruiker bewerken Het beheerderswachtwoord wijzigen Statusmenu FTP- en HTTP-protocol Systeemlogboek Eigenschappen Mediaserver Ethernet Disk mini Omtrent Mediaserver UPnP Functies Mediaserver Configureren De Mediaserver Inschakelen Shares selecteren met Media-Inhoud De Mediaserver Herstarten Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice Contactgegevens van LaCie Technical Support Garantiegegevens 48

3 Volgende pagina Copyrights Copyright 2006 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van overeenstemming voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Als de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: LaCie Ethernet Disk mini Getest op conformiteit met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio- en televisiemonteur voor een oplossing. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en leiden ertoe dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant LaCie verklaart plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN , EN onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC; EMC-richtlijn 89/336/EEC ROHS-Conformiteit Dit product is conform ROHS (Europes Richtlijn 2002/95/EC op de Beperking van Schadelijke Stoffen). LET OP: De garantie van de LaCie Ethernet Disk mini wordt mogelijk ongeldig als de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen worden genegeerd. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

4 Volgende pagina Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijke afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de winkel waar u het product hebt gekocht. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak de LaCie Ethernet Disk mini niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om de kans op elektrische schokken, brand, kortsluiting en gevaarlijke stralingen te voorkomen. De LaCie Ethernet Disk mini bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door een bevoegde medewerker van de technische dienst van LaCie. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op de La- Cie Ethernet Disk mini, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan ko- men. Als u dit wel doet, neemt de kans op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Ethernet Disk mini elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (schommelingen in de voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale spanning; stootspanningen conform overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie SAFE-harddrive niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dat wel doet, kan de LaCie Ethernet Disk mini beschadigingen oplopen of kan de behuizing vervormd raken. Plaats de LaCie Ethernet Disk mini niet in de buurt van een hittebron en stel het ap- paraat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Ethernet Disk mini in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Trek altijd het netsnoer van de LaCie Ethernet Disk mini uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogde kans op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie Ethernet Disk mini niet in de buurt van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio s of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie Ethernet Disk mini niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals computers-

5 Volgende pagina chermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de bediening beïnvloeden evenals de stabiliteit van uw LaCie Ethernet Disk mini. Plaats geen zware voorwerpen bovenop de LaCie Ethernet Disk mini of oefen ook geen overmatige kracht erop uit. Oefen nooit overmatige kracht uit op de Ethernet Disk mini. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storingen bij de ontvangst van radioen televisiesignalen in de onmiddellijke omgeving te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Belangrijke informatie:1 GB = bytes. 1 GB = byte. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 10-15% minder). 1 GB = byte. 1 GB = byte. Belangrijke informatie:elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

6 Inleiding pagina 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie Ethernet Disk mini. U kunt op eenvoudige wijze documenten, gegevens of multimediabestanden delen door simpelweg de LaCie Ethernet Disk mini aan te sluiten op uw Ethernetnetwerk. Sluit de LaCie Ethernet Disk mini rechtstreeks aan op een computer via USB of deel de drive via het netwerk met behulp van de Ethernet-aansluiting. Bij aansluiting via USB fungeert de LaCie Ethernet Disk mini als een standaard netwerk harddrive, en kunt u ook de netwerkinstellingen wijzigen en configureren. Bij aansluiting op een netwerk wordt de LaCie Ethernet Disk mini een opslagapparaat op het netwerk, dat een beperkt aantal gelijktijdig aangesloten gebruikers kan ondersteunen. U kunt de LaCie Ethernet Disk mini op eenvoudige wijze via internet beheren met het programma voor webbeheer. U kunt gebruikers aanmaken, toegangsrechten en wachtwoorden toewijzen, en de netwerkparameters van uw drive configureren. De mogelijkheden van de Ethernet Disk mini Back-up maken van gegevens op een aparte locatie, uit de buurt van de bron Centraliseer uw digitale media-inhoud Stream audio/video inhoud op elke mediaspeler (compatibel met UPnP DLNA) Bestanden delen met Mac-, Windows- en Linuxklanten

7 Inleiding pagina 1.1. Harddrive-temperatuurregeling Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van de LaCie Ethernet Disk mini is ideaal voor het op natuurlijke wijze afvoeren van de warmte in de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drive naar de externe behuizing toe. De behuizing absorbeert de hitte en geeft die door het grote oppervlak af aan de omgeving. Dankzij deze gunstige eigenschap wordt de hitte uit de interne drive weggehouden, wat de bescherming, levensduur en betrouwbaarheid van de schijf ten goede komt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de voor- en achterkant niet worden geblokkeerd, zodat een natuurlijke luchtstroming door de behuizing mogelijk is. USB 2.0 USB Afbeelding 1,1.A. Rechtstandige, gestapelde en in een rek gemonteerde configuratie De hitte wordt optimaal afgevoerd als de drive rechtop (1.1.B) staat. Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet om de bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen. Deze voetjes maken enige luchtdoorstroming tussen uw drives mogelijk, om de doeltreffendheid van de warmteafvoer te optimaliseren vooral wanneer uw LaCie-drive niet van een ventilator is voorzien. LaCie is geen voorstander van het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer dan 3 x d2-drives (Fig. 1.1.D), in het bijzonder als deze drives tegelijkertijd worden ingeschakeld. Afbeelding 1,1.B. Afbeelding 1.1.C Smart Fan-technologie De behuizing alleen is al fantastisch voor het afvoeren van de hitte, zonder ventilator. Daarom hebben de meeste drives die op het moment worden geleverd geen ventilator nodig. Alleen de drives met de grootste capaciteit kunnen een ventilator nodig hebben. Controleer het artikelnummer en het informatieblad van het product om te zien of uw drive een ventilator heeft. Sommige modellen van de Ethernet Disk mini hebben een thermisch gestuurde smart fan, die wordt ingeschakeld als binnen in de behuizing een bepaalde temperatuur wordt bereikt. De smart fan werkt op twee verschillende snelheden en past zichzelf automatisch aan bij veranderingen in temperatuur. Afbeelding 1,1.D.

8 Inleiding pagina 1.2. Stapelopties Alleenstaande Installatie Installatie Stapelmontage Afbeelding 1,2.A. Afbeelding 1,2.B. Met de LaCie Ethernet Disk mini wordt een handige drivestandaard meegeleverd, waarmee de drive rechtop kan worden geplaatst. Raadpleeg het instructieblad dat bij de drivestandaard wordt geleverd voor specifieke instructies. De LaCie Ethernet Disk mini kan worden opgenomen in standaard computerrekken van 19 inch, via de LaCie Rackmount Kit (apart verkocht). Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd met de LaCie Rackmount Kit voor specifieke aanwijzingen.

9 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina 2. De LaCie Ethernet Disk mini 2.1. Minimale systeemvereisten Windows-gebruikers Mac-gebruikers Pentium II 233MHz processor G4 Power Mac Windows 98SE, Me, 2000, XP OS 9x Ethernet 10/100-netwerkadapter Ethernet 10/100-netwerkadapter Webbrowser (Internet Explorer, Mozilla) Webbrowser (Internet Explorer, Mozilla) Bedrade of draadloze schakelaar of router Bedrade of draadloze schakelaar of router Internettoegang Internettoegang Belangrijke informatie: De LaCie Ethernet Disk mini is compatibel met de MacIntel processoren. Belangrijke informatie: De LaCie Ethernet Disk mini is compatibel met Gigabit en Fast Ethernet schakelaars en routers. Belangrijke informatie: De prestatie van de Ethernet Disk mini wordt ernstig beïnvloed door zo n externe krachten zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en installatie. Belangrijke informatie: Voor optimale prestaties, gebruik een Gigabit Ethernet router en een Gigabit Ethernetbord in uw host-pc of Mac.

10 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina Inhoud verpakking Het pakket met de LaCie Ethernet Disk mini heeft de volgende inhoud: 1 LaCie Ethernet Disk mini Verticale-standaardkit 3 Ethernet-kabel 4 Hi-Speed USB 2.0-kabel 4 5 Externe voeding 5 6 Beknopte installatiehandleiding 7 Cd-rom LaCie Storage Utilities 7 6 ethernet disk mini LaCie Storage Utilities Quick Install Guide Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet hij in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

11 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1 Afbeelding 2,3.A. 1 Aan/uit-knop / Voedings-LED / Activiteits-LED Druk op de knop Aan/Uit om de drive aan en uit te schakelen. Druk op de knop gedurende 5 seconden om de drive uit te schakelen. De LED blijft branden om aan te geven dat de drive is ingeschakeld en knippert om aan te geven dat er activiteiten gaande zijn in de drive. Belangrijke informatie:zet de Ethernet Disk mini niet aan of uit door de stekker uit het stopcontact te halen of de stekkerdoos uit of in te schakelen. Druk gedurende 5 seconden op de stroomknop Aan/Uit om de drive goed uit te schakelen. Belangrijke informatie: De Ethernet Disk mini start automatisch opnieuw na een stroompanne.

12 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina 12 Achteraanzicht USB 2.0 USB 7 Mac Address: 00D04B SN:XXXXXXXXXX Afbeelding 2,3.B Vergrendelingssleuf Deze sleuf wordt gebruikt om een anti-diefstalsysteem aan te sluiten, zoals het LaCie Security Lock, voor een maximale bescherming. Raadpleeg de documentatie bij uw antidiefstalsysteem voor nadere details over hoe u de vergrendeling tot stand brengt. 2 Netsnoeraansluiting Hier sluit u de wisselstroomadapter aan die is meegeleverd met de drive. Zie paragraaf 3,2. De externe voeding aansluiten voor meer informatie. 3 Hi-Speed USB 2.0-poort - Hier sluit u de USB 2.0- kabel aan die de drive verbindt met uw computer. 4 Hi-Speed USB 2,0 Hostpoort - Dit is waar u de USB-kabel insteekt die een andere USB externe drive verbindt met de Ethernet Disk mini om de opslagcapaciteit uit te breiden. 5 Gigabit Ethernet-poort Hier sluit u de Ethernetkabel aan die is meegeleverd met de drive. Zie paragraaf 3,3. De Interfacekabel verbinden voor meer informatie (ook compatibel met Fast Ethernet 10/100). 6 Ventilatieopening Deze openingen helpen de drive koel te houden tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat deze openingen niet worden geblokkeerd tijdens het gebruik van uw drive. 7 Groeven voor rekmontage Deze groeven worden gebruikt voor het monteren van de drive in de Desk Rack Kit (apart verkocht) of voor het plaatsen van de drive in standaard 19-inch computerrekken via de LaCie Rackmount Kit (apart verkocht). Ga naar paragraaf 1,2. Stapelopties voor meer informatie. 8 Sticker met serienummer Hier wordt het serienummer van de LaCie-drive aangegeven. Noteer het serienummer en bewaar dit op een veilige plek, omdat u het nummer moet opgeven als u contact opneemt met de technische ondersteuning van LaCie om redenen in verband met de prestaties van de drive. Het serienummer komt ook van pas als u de drive kwijtraakt of als deze wordt gestolen. 9 MAC adres - Elk netwerkapparaat heeft een uniek Mac adres (Media Access Control). Dit adres treft u aan op de achterkant van uw Ethernet Disk mini.

13 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina Kabels en aansluitstukken De LaCie Ethernet Disk mini biedt twee verschillende methoden voor aansluiting en gebruik. Gigabit-ethernet Ethernet icoon Met dit pictogram kunt u het ethernet pictogram gemakkelijk herkennen. Het verschijnt op de achterzijde van de Ethernet Disk mini en naast de aansluitstukken van de ethernetpoort op bepaalde computers. Ethernet Hardware Deze illustratie helpt u bij het identificeren van de Ethernet kabel en poort. Afbeelding 2.4.B Ethernet Kabel en Kabeluiteinde Afbeelding 2.4.A. Ethernet icoon Hi-Speed USB 2.0 USB-pictogrammen Deze pictogrammen helpen u de USB-interfaces herkennen. Zij staan op USB-kabels en bij de USB-poortaansluitingen op bepaalde computers. USB 2.0 Hardware Deze illustratie helpt u bij het identificeren van de USB 2.0 kabel en poort. Afbeelding 2,4.E: USB 2.0-kabel en -kabeluiteinde Afbeelding 2.4.C: USB 2.0-pictogram Afbeelding 2.4.D: USB 1,1-pictogram

14 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina De LaCie Ethernet Disk mini opstellen 3.1. Installatiestappen U hebt de optie om uw Ethernet Disk mini te verbinden met een LAN via Ethernet (om uw station te kunnen delen met andere computers op het netwerk) of rechtstreeks met een computer via USB (om uw station te gebruiken als een persoonlijk opslagtoestel). In beide gevallen zijn er verschillende stappen om uw Ethernet Disk mini te bekomen en te draaien: Ethernet-verbinding Stap 1 De externe voeding aansluiten Pagina 15 Stap 2 De Ethernet kabel aansluiten Pagina 16 Stap 3 Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Pagina 19 USB-verbinding Stap 1 De externe voeding aansluiten Pagina 15 Stap 2 De USB kabel aansluiten Pagina 16 Stap 3 Installatie Driver (enkel USB) Pagina 17 Stap 4 Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Pagina 19 Belangrijke informatie: De Ethernet en USB kabels kunnen enkel gelijktijdig aangesloten worden indien er een DHCP-server is op het netwerk of computer.

15 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina De externe voeding aansluiten Met de voeding worden twee kabels meegeleverd: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie Ethernet Disk mini en de andere kabel (B) op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. A B USB USB 2.0 C Afbeelding 3,2.A. 1. Sluit kabel A aan op de LaCie Ethernet Disk mini. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een overspanningsbeveiliging of een wandcontactdoos. U kunt de interfacekabel nu gaan aansluiten op de drive en op de computer.

16 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina De interfacekabel aansluiten De Ethernet Disk mini biedt u de optie om ofwel een USB of een Ethernet kabel aan te sluiten. De Ethernet en USB kabels kunnen echter enkel gelijktijdig aangesloten worden indien er een DHCP-server is op het netwerk of computer USB-verbinding Ethernet-verbinding A A Afbeelding 3,3.1.A. Afbeelding 3,3.2.A. 1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de LaCie Ethernet Disk mini.(a). 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie Ethernet Disk mini.(a). Afbeelding 3,3.1.B. Afbeelding 3,3.2.B. B B Naar Ethernet Disk mini Naar Ethernet Disk mini 2. Sluit het andere uiteinde van de Hi-Speed USB 2.0-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer. 3. Druk op de blauwe aan/uit-knop aan de voorzijde van de drive. Ga nu verder naar stap , Installatie Driver (enkel USB). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een beschikbare Ethernet-poort in uw router.(b). 3. Druk op de blauwe aan/uit-knop aan de voorzijde van de drive. Het kan enkele seconden duren voordat het netwerk de drive herkent. Ga nu verder naar stap , Installatie en Draaien van de Configuratiewizard.

17 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Installatie Driver (enkel USB) Gebruikers van Windows XP en Eens de Ethernet Disk mini via USB ingestopt is, verschijnt er een venster dat zegt dat er nieuwe hardware gedetecteerd werd (Fig. 3.4.A.). 2. Dan, indien de driver nog niet werd geïnstalleerd, zal Windiws vragen om het te installeren. Afbeelding 3,4.A Als Windiws vraagt of het verbinding mag maken met Windows Update om de driver te zoeken, selecteert u Neen, niet op dit ogenblik en klik op Volgende (Fig.3.4.B.). Voer de CD-ROM Ethernet Disk mini Opslagutilities in. Als Windows vraagt, Wat wilt u dat de wizard doet?, selecteert u Installeer de Software Automatisch (Aanbevolen) (Fig. 3.4.C.). LaCie Ethernet Disk Ethernet Disk mini 5. Eens het apparaat gedetecteerd werd en de driver opgeladen is, toont de taakbalk rechts beneden op uw scherm het volgende icoon, dat aangeeft dat de netwerkinterface geïnitialiseerd wordt, ofwel met DHCP* (indien beschikbaar) of met APIPA**. Afbeelding 3,4.B. 6. Eens de wizard beëindigd is, klikt u op Beëindigen en ga naar de volgende stap, 3.5., de Configuratiewizard installeren en draaien. Technische opmerking: * DHCP is klant/server gebaseerd protocol dat gebruikt wordt om IP-adressen toe te wijzen in een netwerk. ** APIPA is een licht protocol dat gebruikt wordt door DHCP-klanten als er geen DHCP-servers beschikbaar zijn (of tot de DHCP-server beschikbaar wordt). APIPA is iets waarop u kunt terugvallen om een IP-adres te bekomen dat compatible is met het netwerk gedefinieerd door / (of /16). Afbeelding 3,4.B. Afbeelding 3,4.C.

18 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Mac-gebruikers Eens de Ethernet Disk mini via de USB ingestopt is, opent u Systeemvoorkeuren uit de Dock of uw Toepassingenmap (Fig A.). Selecteer het Netwerk icoon uit het gedeelte Internet & Netwerk Het Netwerk voorkeurpanel zal een boodschap tonen dat een netwerkinterface herkend werd (Fig B.). Klik op OK. Het apparaat is klaar. Indien APIPA (zie opmerking onderaan pagina 17) gebruikt werd, dan zegt het panel Netwerkvoorkeur dat de nieuwe interface een zelf toegewezen IP-adres zal gebruiken (Fig C.). Afbeelding 3,4.2.A U kunt het IP-adres controleren door te klikken op de knop Configureer... Ga nu verder naar de volgende stap 3.5., Installatie en Draaien van de Configuratiewizard. Afbeelding 3,4.2.B. Afbeelding 3,4.2.C.

19 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Pc-gebruikers: Voer de CD-ROM LaCie Ethernet Disk mini in het CD-ROM station van uw computer. Dubbelklik op het cd-rom-station in Deze computer. Dubbelklik op Installeer de IP-configurator. 3. Volg de Wizard om de installatie te voltooien Indien de IP-configurator niet opent, selecteert u het programma vanuit het Start-menu. Volg de stappen aangegeven in de Wizard. Eens de Wizard uw Ethernet Disk mini (vertegenwoordigd door haar IP-adres) localiseert, selecteert u het en klik op Maak verbinding (Fig. 3.5.A C.). Afbeelding 3,5.A. Belangrijke informatie: De IP-configurator kan gebruikt worden om de Ethernet Disk mini s te detecteren die verbonden zijn via Ethernet evenals USB. Mac-gebruikers Voer de CD-ROM LaCie Ethernet Disk mini in het CD-ROM station van uw computer. De cd zou op het bureaublad moeten verschijnen. Dubbelklik op het CD-icoon, dubbelklik dan op Installeer de IP-configurator. 3. Volg de Wizard om de installatie te voltooien Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma s / LaCie IP Configurator. (afb. B Volg de stappen aangegeven in de Wizard. Eens de Wizard uw Ethernet Disk mini (vertegenwoordigd door haar IP-adres) localiseert, selecteert u het en klik op Maak verbinding (Fig. 3.5.A C.). Afbeelding 3,5.B. Belangrijke informatie: De Wizard installer zal Beheerders rechten vragen om de installatie te voltooien (Mac/PC/Linux-gebruikers). Afbeelding 3,5.C.

20 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Configureer uw Station in een Local Area Network zonder DHCP-server In geval uw server niet ingeschakeld is op DHCP, moet u handmatig de juiste netwerkinstellingen voor de LaCie Ethernet Disk mini toewijzen. U kunt de netwerkconfiguratie van uw LaCie Ethernet Disk mini het gemakkelijkst wijzigen door de LaCie IP Configurator toepassing te gebruiken. Ga naar paragraaf 3,5. Het Installeren en Draaien van de Configuratiewizard voor informatie over het installeren van de software voor netwerkconfiguratie Draai de software van het Startmenu (PC-gebruikers) of de Functionaliteitsmap (Mac-gebruikers). Als de Wizard geopend wordt, selecteert u Advanced Mode. 3. Verwijder het vinkje bij het vak DHCP (Fig. 3.6.A.). 4. Wijzig de netwerkinstellingen om met uw netwerk te werken. Afbeelding 3,6.A.

21 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Het loskoppelen van Uw LaCie Harde Schijf (Ethernet-verbinding) Het verbreken van de Ethernet-verbinding omvat twee stappen. Ga naar de pagina voor webbeheer, klik op het tabblad Configuration (Configuratie) en klik vervolgens op de knop Shutdown (Zie hoofdstuk 5. De pagina Webbeheer van NAS gebruiken om uw Drive te configureren voor meer informatie) (Fig.3.7.A.). Of,. Druk op de aan/uit-knop aan de voorzijde van de LaCie Ethernet Disk mini en houd deze knop drie seconden lang ingedrukt. De aan/uit-knop zal enkele seconden knipperen voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. Afbeelding 3,7.A.

22 Toegang tot de Share pagina Toegang tot de Gedeelde Opslag 4.1. Gebruikers van Windows XP/2000 Belangrijke informatie: Als u de LaCie Ethernet Disk mini zojuist hebt ingeschakeld, kan het enkele ogenblikken duren voordat de drive wordt weergegeven in het netwerk. 1. Om toegang te krijgen tot de share in Windows, kijkt u op My Network Placesen selecteer Microsoft Windows Workgroup. Standaard wordt de Ethernet Disk mini genoemd EDmini (Fig. 4.1.A.). Afbeelding 4,1.A. Anders kunt u toegang krijgen tot de share door het volgende in te tikken in een veld van Windows verkenner (Fig. 4.1.B.): \edmini \(IP-adres)(om het IP-adres te vinden van uw Ethernet disk minidraait u de IP-Configuratorwizard; zie hoofdstuk 3.5). Voor FTP-toegang, typt u ftp://edminiofftp://(ip-adres) 2. In het aanmeldvenster dat geopend wordt (Fig. 4.1.C.), tikt u : Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin (Deze gebruikersnaam en wachtwoord is de fabrieksinstelling; indien u reeds een gebruiker gecreëerd hebt, voer dan uw gebruikersnaam in en het wachtwoord.) Afbeelding 4,1.B. 3. De LaCie Ethernet Disk mini verschijnt als een drive met één gedeelde map op het netwerk. Voor snellere verbindingen en bruikbaarheid, wordt door LaCie aanbevolen om de netwerkdrive in een map te stoppen. Voor details, zie hoofdstuk 4.2. De Netwerkdrive in een map stoppen (enkel Windows-gebruikers). Windows 95/98/98SE Ga naar het menu Start, selecteer Zoekenen vervolgens Computer. Voer EDmini in als de servernaam en klik op Nu zoeken. Windows doorzoekt nu uw systeem en na een Afbeelding 4,1.C.

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Big Disk van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Netwerk Media Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 2 Instellen van UpnP in Windows Vista... 3 Ínstellen van UPnP in Windows 7... 4 Bestanden

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding

EN Versie: 1.0. H.264 Handleiding EN Versie: 1.0 H.264 Handleiding Inhoud Hardware... 2 ios View... 2 Android View... 5 PC View... 9 Contact... 11 1 Hardware verbindingen 1. Schroef de antenne in de achterkant van de camera en draai rechtop.

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3) 1 Inleiding TRUST N12M USB NETWORK LINK Hoofdstuk Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Powerline USB/ Ethernet ADAPTER Handleiding

Powerline USB/ Ethernet ADAPTER Handleiding Powerline USB/ Ethernet ADAPTER Handleiding www.moka.nl Belangrijke Veiligheid instructies 1. Lees deze instructies aandachtig. 2. Volg alle waarschuwingen en instructies vermeld op de producten 3. Gebruik

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Gebruiksaanwijzing NW- E55/75 2004 Sony Corporation "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereohoofdtelefoon

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 Premium-functies Inhoud Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3 Een USB-printer delen... 5 Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 NETGEAR genie-app... 8 2 Een USB-apparaat op het netwerk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB server

Gebruikershandleiding. Draadloze USB server Gebruikershandleiding Draadloze USB server Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. INHOUD 1. Voorwoord 2. Opmerkingen 3. Functies 4. Inhoud van de verpakking 5. Product overzicht 5.1

Nadere informatie

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1017 - USB3.0 Gigabit Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh Zorg ervoor dat deze handleiding wordt gelezen voorafgaand aan het gebruik van dit product. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER 150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER Snel installatiegids DN-70490 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkverbindingen bouwen... Pagina 2 Netwerk instellen... Pagina 3 Inhoud verpakking Voordat

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie