Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie Harddrive-temperatuurregeling Stapelopties 8 2. De LaCie Ethernet Disk mini Minimale systeemvereisten Inhoud verpakking Aanzichten van de drive Kabels en aansluitstukken De LaCie Ethernet Disk mini opstellen Installatiestappen De externe voeding aansluiten De interfacekabel aansluiten USB-verbinding Ethernet-verbinding Installatie Driver (enkel USB) Mac-gebruikers Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Configureer uw Station in een Local Area Network zonder DHCP-server Het loskoppelen van Uw LaCie Harde Schijf (Ethernet-verbinding) Toegang tot de Gedeelde Opslag Gebruikers van Windows XP/ Het Indelen van het Netwerkstation (enkel voor Windows-gebruikers) Mac-gebruikers Linux-gebruikers Configureer Uw Station met de Beheerspagina van NAS Toegang verkrijgen tot de Beheerspagina van NAS De LaCie Ethernet Disk mini beheren De gebruikerstaal instellen Afmelden Configuratiemenu Computernaam Windows-werkgroep AppleTalk-zone Een tijdzone selecteren Tijd en datum wijzigen Netwerksynchronisatie Herstarten/Afsluiten Netwerkmenu 33

2 Inhoudsopgave pagina IP-configuratie Diskmenu Schijf Herformatteren Bijkomende Opslagruimte Toevoegen Menu Shares Nieuwe share aanmaken Een Share bewerken Gebruikersmenu Een gebruiker toevoegen Een gebruiker bewerken Het beheerderswachtwoord wijzigen Statusmenu FTP- en HTTP-protocol Systeemlogboek Eigenschappen Mediaserver Ethernet Disk mini Omtrent Mediaserver UPnP Functies Mediaserver Configureren De Mediaserver Inschakelen Shares selecteren met Media-Inhoud De Mediaserver Herstarten Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice Contactgegevens van LaCie Technical Support Garantiegegevens 48

3 Volgende pagina Copyrights Copyright 2006 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van overeenstemming voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Als de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: LaCie Ethernet Disk mini Getest op conformiteit met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio- en televisiemonteur voor een oplossing. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en leiden ertoe dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant LaCie verklaart plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN , EN onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC; EMC-richtlijn 89/336/EEC ROHS-Conformiteit Dit product is conform ROHS (Europes Richtlijn 2002/95/EC op de Beperking van Schadelijke Stoffen). LET OP: De garantie van de LaCie Ethernet Disk mini wordt mogelijk ongeldig als de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen worden genegeerd. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

4 Volgende pagina Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijke afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de winkel waar u het product hebt gekocht. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak de LaCie Ethernet Disk mini niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om de kans op elektrische schokken, brand, kortsluiting en gevaarlijke stralingen te voorkomen. De LaCie Ethernet Disk mini bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door een bevoegde medewerker van de technische dienst van LaCie. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op de La- Cie Ethernet Disk mini, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan ko- men. Als u dit wel doet, neemt de kans op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Ethernet Disk mini elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (schommelingen in de voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale spanning; stootspanningen conform overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie SAFE-harddrive niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dat wel doet, kan de LaCie Ethernet Disk mini beschadigingen oplopen of kan de behuizing vervormd raken. Plaats de LaCie Ethernet Disk mini niet in de buurt van een hittebron en stel het ap- paraat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Ethernet Disk mini in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Trek altijd het netsnoer van de LaCie Ethernet Disk mini uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogde kans op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie Ethernet Disk mini niet in de buurt van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio s of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie Ethernet Disk mini niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals computers-

5 Volgende pagina chermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de bediening beïnvloeden evenals de stabiliteit van uw LaCie Ethernet Disk mini. Plaats geen zware voorwerpen bovenop de LaCie Ethernet Disk mini of oefen ook geen overmatige kracht erop uit. Oefen nooit overmatige kracht uit op de Ethernet Disk mini. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storingen bij de ontvangst van radioen televisiesignalen in de onmiddellijke omgeving te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Belangrijke informatie:1 GB = bytes. 1 GB = byte. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 10-15% minder). 1 GB = byte. 1 GB = byte. Belangrijke informatie:elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

6 Inleiding pagina 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie Ethernet Disk mini. U kunt op eenvoudige wijze documenten, gegevens of multimediabestanden delen door simpelweg de LaCie Ethernet Disk mini aan te sluiten op uw Ethernetnetwerk. Sluit de LaCie Ethernet Disk mini rechtstreeks aan op een computer via USB of deel de drive via het netwerk met behulp van de Ethernet-aansluiting. Bij aansluiting via USB fungeert de LaCie Ethernet Disk mini als een standaard netwerk harddrive, en kunt u ook de netwerkinstellingen wijzigen en configureren. Bij aansluiting op een netwerk wordt de LaCie Ethernet Disk mini een opslagapparaat op het netwerk, dat een beperkt aantal gelijktijdig aangesloten gebruikers kan ondersteunen. U kunt de LaCie Ethernet Disk mini op eenvoudige wijze via internet beheren met het programma voor webbeheer. U kunt gebruikers aanmaken, toegangsrechten en wachtwoorden toewijzen, en de netwerkparameters van uw drive configureren. De mogelijkheden van de Ethernet Disk mini Back-up maken van gegevens op een aparte locatie, uit de buurt van de bron Centraliseer uw digitale media-inhoud Stream audio/video inhoud op elke mediaspeler (compatibel met UPnP DLNA) Bestanden delen met Mac-, Windows- en Linuxklanten

7 Inleiding pagina 1.1. Harddrive-temperatuurregeling Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van de LaCie Ethernet Disk mini is ideaal voor het op natuurlijke wijze afvoeren van de warmte in de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drive naar de externe behuizing toe. De behuizing absorbeert de hitte en geeft die door het grote oppervlak af aan de omgeving. Dankzij deze gunstige eigenschap wordt de hitte uit de interne drive weggehouden, wat de bescherming, levensduur en betrouwbaarheid van de schijf ten goede komt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de voor- en achterkant niet worden geblokkeerd, zodat een natuurlijke luchtstroming door de behuizing mogelijk is. USB 2.0 USB Afbeelding 1,1.A. Rechtstandige, gestapelde en in een rek gemonteerde configuratie De hitte wordt optimaal afgevoerd als de drive rechtop (1.1.B) staat. Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet om de bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen. Deze voetjes maken enige luchtdoorstroming tussen uw drives mogelijk, om de doeltreffendheid van de warmteafvoer te optimaliseren vooral wanneer uw LaCie-drive niet van een ventilator is voorzien. LaCie is geen voorstander van het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer dan 3 x d2-drives (Fig. 1.1.D), in het bijzonder als deze drives tegelijkertijd worden ingeschakeld. Afbeelding 1,1.B. Afbeelding 1.1.C Smart Fan-technologie De behuizing alleen is al fantastisch voor het afvoeren van de hitte, zonder ventilator. Daarom hebben de meeste drives die op het moment worden geleverd geen ventilator nodig. Alleen de drives met de grootste capaciteit kunnen een ventilator nodig hebben. Controleer het artikelnummer en het informatieblad van het product om te zien of uw drive een ventilator heeft. Sommige modellen van de Ethernet Disk mini hebben een thermisch gestuurde smart fan, die wordt ingeschakeld als binnen in de behuizing een bepaalde temperatuur wordt bereikt. De smart fan werkt op twee verschillende snelheden en past zichzelf automatisch aan bij veranderingen in temperatuur. Afbeelding 1,1.D.

8 Inleiding pagina 1.2. Stapelopties Alleenstaande Installatie Installatie Stapelmontage Afbeelding 1,2.A. Afbeelding 1,2.B. Met de LaCie Ethernet Disk mini wordt een handige drivestandaard meegeleverd, waarmee de drive rechtop kan worden geplaatst. Raadpleeg het instructieblad dat bij de drivestandaard wordt geleverd voor specifieke instructies. De LaCie Ethernet Disk mini kan worden opgenomen in standaard computerrekken van 19 inch, via de LaCie Rackmount Kit (apart verkocht). Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd met de LaCie Rackmount Kit voor specifieke aanwijzingen.

9 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina 2. De LaCie Ethernet Disk mini 2.1. Minimale systeemvereisten Windows-gebruikers Mac-gebruikers Pentium II 233MHz processor G4 Power Mac Windows 98SE, Me, 2000, XP OS 9x Ethernet 10/100-netwerkadapter Ethernet 10/100-netwerkadapter Webbrowser (Internet Explorer, Mozilla) Webbrowser (Internet Explorer, Mozilla) Bedrade of draadloze schakelaar of router Bedrade of draadloze schakelaar of router Internettoegang Internettoegang Belangrijke informatie: De LaCie Ethernet Disk mini is compatibel met de MacIntel processoren. Belangrijke informatie: De LaCie Ethernet Disk mini is compatibel met Gigabit en Fast Ethernet schakelaars en routers. Belangrijke informatie: De prestatie van de Ethernet Disk mini wordt ernstig beïnvloed door zo n externe krachten zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en installatie. Belangrijke informatie: Voor optimale prestaties, gebruik een Gigabit Ethernet router en een Gigabit Ethernetbord in uw host-pc of Mac.

10 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina Inhoud verpakking Het pakket met de LaCie Ethernet Disk mini heeft de volgende inhoud: 1 LaCie Ethernet Disk mini Verticale-standaardkit 3 Ethernet-kabel 4 Hi-Speed USB 2.0-kabel 4 5 Externe voeding 5 6 Beknopte installatiehandleiding 7 Cd-rom LaCie Storage Utilities 7 6 ethernet disk mini LaCie Storage Utilities Quick Install Guide Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet hij in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

11 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1 Afbeelding 2,3.A. 1 Aan/uit-knop / Voedings-LED / Activiteits-LED Druk op de knop Aan/Uit om de drive aan en uit te schakelen. Druk op de knop gedurende 5 seconden om de drive uit te schakelen. De LED blijft branden om aan te geven dat de drive is ingeschakeld en knippert om aan te geven dat er activiteiten gaande zijn in de drive. Belangrijke informatie:zet de Ethernet Disk mini niet aan of uit door de stekker uit het stopcontact te halen of de stekkerdoos uit of in te schakelen. Druk gedurende 5 seconden op de stroomknop Aan/Uit om de drive goed uit te schakelen. Belangrijke informatie: De Ethernet Disk mini start automatisch opnieuw na een stroompanne.

12 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina 12 Achteraanzicht USB 2.0 USB 7 Mac Address: 00D04B SN:XXXXXXXXXX Afbeelding 2,3.B Vergrendelingssleuf Deze sleuf wordt gebruikt om een anti-diefstalsysteem aan te sluiten, zoals het LaCie Security Lock, voor een maximale bescherming. Raadpleeg de documentatie bij uw antidiefstalsysteem voor nadere details over hoe u de vergrendeling tot stand brengt. 2 Netsnoeraansluiting Hier sluit u de wisselstroomadapter aan die is meegeleverd met de drive. Zie paragraaf 3,2. De externe voeding aansluiten voor meer informatie. 3 Hi-Speed USB 2.0-poort - Hier sluit u de USB 2.0- kabel aan die de drive verbindt met uw computer. 4 Hi-Speed USB 2,0 Hostpoort - Dit is waar u de USB-kabel insteekt die een andere USB externe drive verbindt met de Ethernet Disk mini om de opslagcapaciteit uit te breiden. 5 Gigabit Ethernet-poort Hier sluit u de Ethernetkabel aan die is meegeleverd met de drive. Zie paragraaf 3,3. De Interfacekabel verbinden voor meer informatie (ook compatibel met Fast Ethernet 10/100). 6 Ventilatieopening Deze openingen helpen de drive koel te houden tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat deze openingen niet worden geblokkeerd tijdens het gebruik van uw drive. 7 Groeven voor rekmontage Deze groeven worden gebruikt voor het monteren van de drive in de Desk Rack Kit (apart verkocht) of voor het plaatsen van de drive in standaard 19-inch computerrekken via de LaCie Rackmount Kit (apart verkocht). Ga naar paragraaf 1,2. Stapelopties voor meer informatie. 8 Sticker met serienummer Hier wordt het serienummer van de LaCie-drive aangegeven. Noteer het serienummer en bewaar dit op een veilige plek, omdat u het nummer moet opgeven als u contact opneemt met de technische ondersteuning van LaCie om redenen in verband met de prestaties van de drive. Het serienummer komt ook van pas als u de drive kwijtraakt of als deze wordt gestolen. 9 MAC adres - Elk netwerkapparaat heeft een uniek Mac adres (Media Access Control). Dit adres treft u aan op de achterkant van uw Ethernet Disk mini.

13 Uw LaCie Ethernet Disk mini pagina Kabels en aansluitstukken De LaCie Ethernet Disk mini biedt twee verschillende methoden voor aansluiting en gebruik. Gigabit-ethernet Ethernet icoon Met dit pictogram kunt u het ethernet pictogram gemakkelijk herkennen. Het verschijnt op de achterzijde van de Ethernet Disk mini en naast de aansluitstukken van de ethernetpoort op bepaalde computers. Ethernet Hardware Deze illustratie helpt u bij het identificeren van de Ethernet kabel en poort. Afbeelding 2.4.B Ethernet Kabel en Kabeluiteinde Afbeelding 2.4.A. Ethernet icoon Hi-Speed USB 2.0 USB-pictogrammen Deze pictogrammen helpen u de USB-interfaces herkennen. Zij staan op USB-kabels en bij de USB-poortaansluitingen op bepaalde computers. USB 2.0 Hardware Deze illustratie helpt u bij het identificeren van de USB 2.0 kabel en poort. Afbeelding 2,4.E: USB 2.0-kabel en -kabeluiteinde Afbeelding 2.4.C: USB 2.0-pictogram Afbeelding 2.4.D: USB 1,1-pictogram

14 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina De LaCie Ethernet Disk mini opstellen 3.1. Installatiestappen U hebt de optie om uw Ethernet Disk mini te verbinden met een LAN via Ethernet (om uw station te kunnen delen met andere computers op het netwerk) of rechtstreeks met een computer via USB (om uw station te gebruiken als een persoonlijk opslagtoestel). In beide gevallen zijn er verschillende stappen om uw Ethernet Disk mini te bekomen en te draaien: Ethernet-verbinding Stap 1 De externe voeding aansluiten Pagina 15 Stap 2 De Ethernet kabel aansluiten Pagina 16 Stap 3 Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Pagina 19 USB-verbinding Stap 1 De externe voeding aansluiten Pagina 15 Stap 2 De USB kabel aansluiten Pagina 16 Stap 3 Installatie Driver (enkel USB) Pagina 17 Stap 4 Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Pagina 19 Belangrijke informatie: De Ethernet en USB kabels kunnen enkel gelijktijdig aangesloten worden indien er een DHCP-server is op het netwerk of computer.

15 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina De externe voeding aansluiten Met de voeding worden twee kabels meegeleverd: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie Ethernet Disk mini en de andere kabel (B) op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. A B USB USB 2.0 C Afbeelding 3,2.A. 1. Sluit kabel A aan op de LaCie Ethernet Disk mini. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een overspanningsbeveiliging of een wandcontactdoos. U kunt de interfacekabel nu gaan aansluiten op de drive en op de computer.

16 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina De interfacekabel aansluiten De Ethernet Disk mini biedt u de optie om ofwel een USB of een Ethernet kabel aan te sluiten. De Ethernet en USB kabels kunnen echter enkel gelijktijdig aangesloten worden indien er een DHCP-server is op het netwerk of computer USB-verbinding Ethernet-verbinding A A Afbeelding 3,3.1.A. Afbeelding 3,3.2.A. 1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de LaCie Ethernet Disk mini.(a). 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie Ethernet Disk mini.(a). Afbeelding 3,3.1.B. Afbeelding 3,3.2.B. B B Naar Ethernet Disk mini Naar Ethernet Disk mini 2. Sluit het andere uiteinde van de Hi-Speed USB 2.0-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer. 3. Druk op de blauwe aan/uit-knop aan de voorzijde van de drive. Ga nu verder naar stap , Installatie Driver (enkel USB). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een beschikbare Ethernet-poort in uw router.(b). 3. Druk op de blauwe aan/uit-knop aan de voorzijde van de drive. Het kan enkele seconden duren voordat het netwerk de drive herkent. Ga nu verder naar stap , Installatie en Draaien van de Configuratiewizard.

17 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Installatie Driver (enkel USB) Gebruikers van Windows XP en Eens de Ethernet Disk mini via USB ingestopt is, verschijnt er een venster dat zegt dat er nieuwe hardware gedetecteerd werd (Fig. 3.4.A.). 2. Dan, indien de driver nog niet werd geïnstalleerd, zal Windiws vragen om het te installeren. Afbeelding 3,4.A Als Windiws vraagt of het verbinding mag maken met Windows Update om de driver te zoeken, selecteert u Neen, niet op dit ogenblik en klik op Volgende (Fig.3.4.B.). Voer de CD-ROM Ethernet Disk mini Opslagutilities in. Als Windows vraagt, Wat wilt u dat de wizard doet?, selecteert u Installeer de Software Automatisch (Aanbevolen) (Fig. 3.4.C.). LaCie Ethernet Disk Ethernet Disk mini 5. Eens het apparaat gedetecteerd werd en de driver opgeladen is, toont de taakbalk rechts beneden op uw scherm het volgende icoon, dat aangeeft dat de netwerkinterface geïnitialiseerd wordt, ofwel met DHCP* (indien beschikbaar) of met APIPA**. Afbeelding 3,4.B. 6. Eens de wizard beëindigd is, klikt u op Beëindigen en ga naar de volgende stap, 3.5., de Configuratiewizard installeren en draaien. Technische opmerking: * DHCP is klant/server gebaseerd protocol dat gebruikt wordt om IP-adressen toe te wijzen in een netwerk. ** APIPA is een licht protocol dat gebruikt wordt door DHCP-klanten als er geen DHCP-servers beschikbaar zijn (of tot de DHCP-server beschikbaar wordt). APIPA is iets waarop u kunt terugvallen om een IP-adres te bekomen dat compatible is met het netwerk gedefinieerd door / (of /16). Afbeelding 3,4.B. Afbeelding 3,4.C.

18 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Mac-gebruikers Eens de Ethernet Disk mini via de USB ingestopt is, opent u Systeemvoorkeuren uit de Dock of uw Toepassingenmap (Fig A.). Selecteer het Netwerk icoon uit het gedeelte Internet & Netwerk Het Netwerk voorkeurpanel zal een boodschap tonen dat een netwerkinterface herkend werd (Fig B.). Klik op OK. Het apparaat is klaar. Indien APIPA (zie opmerking onderaan pagina 17) gebruikt werd, dan zegt het panel Netwerkvoorkeur dat de nieuwe interface een zelf toegewezen IP-adres zal gebruiken (Fig C.). Afbeelding 3,4.2.A U kunt het IP-adres controleren door te klikken op de knop Configureer... Ga nu verder naar de volgende stap 3.5., Installatie en Draaien van de Configuratiewizard. Afbeelding 3,4.2.B. Afbeelding 3,4.2.C.

19 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Het Installeren en Draaien van de IP Configurator Wizard Pc-gebruikers: Voer de CD-ROM LaCie Ethernet Disk mini in het CD-ROM station van uw computer. Dubbelklik op het cd-rom-station in Deze computer. Dubbelklik op Installeer de IP-configurator. 3. Volg de Wizard om de installatie te voltooien Indien de IP-configurator niet opent, selecteert u het programma vanuit het Start-menu. Volg de stappen aangegeven in de Wizard. Eens de Wizard uw Ethernet Disk mini (vertegenwoordigd door haar IP-adres) localiseert, selecteert u het en klik op Maak verbinding (Fig. 3.5.A C.). Afbeelding 3,5.A. Belangrijke informatie: De IP-configurator kan gebruikt worden om de Ethernet Disk mini s te detecteren die verbonden zijn via Ethernet evenals USB. Mac-gebruikers Voer de CD-ROM LaCie Ethernet Disk mini in het CD-ROM station van uw computer. De cd zou op het bureaublad moeten verschijnen. Dubbelklik op het CD-icoon, dubbelklik dan op Installeer de IP-configurator. 3. Volg de Wizard om de installatie te voltooien Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma s / LaCie IP Configurator. (afb. B Volg de stappen aangegeven in de Wizard. Eens de Wizard uw Ethernet Disk mini (vertegenwoordigd door haar IP-adres) localiseert, selecteert u het en klik op Maak verbinding (Fig. 3.5.A C.). Afbeelding 3,5.B. Belangrijke informatie: De Wizard installer zal Beheerders rechten vragen om de installatie te voltooien (Mac/PC/Linux-gebruikers). Afbeelding 3,5.C.

20 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Configureer uw Station in een Local Area Network zonder DHCP-server In geval uw server niet ingeschakeld is op DHCP, moet u handmatig de juiste netwerkinstellingen voor de LaCie Ethernet Disk mini toewijzen. U kunt de netwerkconfiguratie van uw LaCie Ethernet Disk mini het gemakkelijkst wijzigen door de LaCie IP Configurator toepassing te gebruiken. Ga naar paragraaf 3,5. Het Installeren en Draaien van de Configuratiewizard voor informatie over het installeren van de software voor netwerkconfiguratie Draai de software van het Startmenu (PC-gebruikers) of de Functionaliteitsmap (Mac-gebruikers). Als de Wizard geopend wordt, selecteert u Advanced Mode. 3. Verwijder het vinkje bij het vak DHCP (Fig. 3.6.A.). 4. Wijzig de netwerkinstellingen om met uw netwerk te werken. Afbeelding 3,6.A.

21 De LaCie Ethernet Disk mini installeren pagina Het loskoppelen van Uw LaCie Harde Schijf (Ethernet-verbinding) Het verbreken van de Ethernet-verbinding omvat twee stappen. Ga naar de pagina voor webbeheer, klik op het tabblad Configuration (Configuratie) en klik vervolgens op de knop Shutdown (Zie hoofdstuk 5. De pagina Webbeheer van NAS gebruiken om uw Drive te configureren voor meer informatie) (Fig.3.7.A.). Of,. Druk op de aan/uit-knop aan de voorzijde van de LaCie Ethernet Disk mini en houd deze knop drie seconden lang ingedrukt. De aan/uit-knop zal enkele seconden knipperen voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. Afbeelding 3,7.A.

22 Toegang tot de Share pagina Toegang tot de Gedeelde Opslag 4.1. Gebruikers van Windows XP/2000 Belangrijke informatie: Als u de LaCie Ethernet Disk mini zojuist hebt ingeschakeld, kan het enkele ogenblikken duren voordat de drive wordt weergegeven in het netwerk. 1. Om toegang te krijgen tot de share in Windows, kijkt u op My Network Placesen selecteer Microsoft Windows Workgroup. Standaard wordt de Ethernet Disk mini genoemd EDmini (Fig. 4.1.A.). Afbeelding 4,1.A. Anders kunt u toegang krijgen tot de share door het volgende in te tikken in een veld van Windows verkenner (Fig. 4.1.B.): \edmini \(IP-adres)(om het IP-adres te vinden van uw Ethernet disk minidraait u de IP-Configuratorwizard; zie hoofdstuk 3.5). Voor FTP-toegang, typt u ftp://edminiofftp://(ip-adres) 2. In het aanmeldvenster dat geopend wordt (Fig. 4.1.C.), tikt u : Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin (Deze gebruikersnaam en wachtwoord is de fabrieksinstelling; indien u reeds een gebruiker gecreëerd hebt, voer dan uw gebruikersnaam in en het wachtwoord.) Afbeelding 4,1.B. 3. De LaCie Ethernet Disk mini verschijnt als een drive met één gedeelde map op het netwerk. Voor snellere verbindingen en bruikbaarheid, wordt door LaCie aanbevolen om de netwerkdrive in een map te stoppen. Voor details, zie hoofdstuk 4.2. De Netwerkdrive in een map stoppen (enkel Windows-gebruikers). Windows 95/98/98SE Ga naar het menu Start, selecteer Zoekenen vervolgens Computer. Voer EDmini in als de servernaam en klik op Nu zoeken. Windows doorzoekt nu uw systeem en na een Afbeelding 4,1.C.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945 HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 Rev. 945 Freecom Network Drive XS Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de aankoop van het Freecom Network Drive

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

My Net. N600, N750, en N900 Routers. Gebruikershandleiding

My Net. N600, N750, en N900 Routers. Gebruikershandleiding My Net N600, N750, en N900 Routers Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

User s Manual CANVIO AEROMOBILE

User s Manual CANVIO AEROMOBILE User s Manual CANVIO AEROMOBILE NL Voorschriften Overeenstemming met CE-richtlijnen Toshiba Europe GmbH verklaart hierbij dat de Canvio AeroMobile voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

USB Station 2 Gebruikershandleiding

USB Station 2 Gebruikershandleiding Document-id Syno_UsersGuide_US2_20111027 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: USB Station 2 in een oogopslag Hoofdstuk 2: Starten met DiskStation Manager Instellen van USB Station 2... 6 Aanmelden bij Synology DiskStation

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de Eee PC Over deze gebruiksaanwijzing... 1-2 Opmerkingen

Nadere informatie

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren FT2100 - Installation Guide 2. Hardware: overzicht Onze dank voor de aankoop van deze FT2100. Deze gids verschaft instructies hoe deze FT2100 in uw netwerk te installeren. Inhoud 1. Belangrijk advies...

Nadere informatie