SK Aaigem BASIC Doorlichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SK Aaigem BASIC Doorlichting"

Transcriptie

1 SK Aaigem BASIC Doorlichting Seizoen Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Robbie De Sutter Projectcoördinatie: Frank Rits Auditoren: Bert Verlinden Jelle Van Camp Stan Van Praet David Pauwels Jan Coppin project in samenwerking met Sylvain Dupuislaan 209/2 B Anderlecht

2 Algemene gegevens audit - club: SK Aaigem - reeks: 3de Provinciale - profiel: 'BASIC' doorlichting - auditor: Pauwels David - clubafgevaardigden: Gerechtigd correspondent + Jeugdverantwoordelijke (J. De Munter) - jeugdafgevaardigden: Jeugdvoorzitter (G. Verbeken), TVJO (P. Van Nuffel), Trainers (G. De Beer, R. Paerewijck, J. Kourgias) - documentaire audit: dinsdag 5 mei 2009 (17u30-20u15) Beleid & strategie - de bestaansreden van de club en de bijdrage van de jeugdopleiding (JO) tot de verwezenlijking van het algemeen doel van de club zijn duidelijk bepaald; tijdens de interviews met Dhr. Johnny De Munter werd deze missie en visie van de club duidelijk omschreven en bevestigd - op niveau van de JO is er een missie- en visietekst aanwezig; de standpunten inzake het externe en interne beleid zijn degelijk omschreven - het is duidelijk dat zowel de club- als jeugdverantwoordelijken een belangrijke rol hebben gespeeld in het tot stand komen van de sterkte/zwakte analyse (SWOT) van de club / JO; het is tevens nodig om ook de standpunten van interne (ouders, trainers, ) en externe (sportclubs, lokale overheid, ) betrokkenen op te nemen in de SWOT-analyse; naast de reeds geformuleerde langetermijndoelstellingen dienen ook kortetermijndoelstellingen geformuleerd te worden; vervolgens is het belangrijk een stappenplan uit te werken met een concrete timing en een verantwoordelijke voor de opvolging van alle doelstellingen (geformuleerd volgens het SMART-principe) - bij het grondig bekijken van de financiële documenten blijkt dat de JO voor het overgrote deel zelfbedruipend is; de jeugdverantwoordelijken zorgen voor de noodzakelijke werkingsmiddelen van de JO; het is positief dat de inkomsten en uitgaven duidelijk zijn bepaald binnen het jeugdbudget; daarbovenop is het wel aangewezen om vanuit het clubbudget een bijkomende financiële investering te voorzien om de JO verder te optimaliseren Organisatiestructuur - een actueel organigram (een grafische voorstelling van de structuur), waarop de verschillende geledingen van de club worden weergegeven, is niet voor handen; het is aan te bevelen om een organigram op te stellen met een duidelijke horizontale en verticale structuur, waarbij de positionering van de JO (en de TVJO in het bijzonder) duidelijk zichtbaar is - er is nood aan de oprichting van een sporttechnische commissie, waarin de TVJO (Dhr. P. Van Nuffel) dient vertegenwoordigd te zijn; hierdoor zal de TVJO kunnen bijdragen tot de voetbal- en opleidingsvisie van de club en kunnen waken over de doorstroming (eigen opgeleide spelers) naar het eerste elftal; daarenboven is het wenselijk dat de sporttechnische commissie ook het profiel van de hoofdtrainer van de 1ste ploeg formuleert en bewaakt - het feit dat er een jeugdverantwoordelijke (Dhr. J. De Munter) als volwaardig lid zetelt in de hogere bestuursorganen van de club (Raad van Bestuur / SK Aaigem 2/6

3 dagelijks bestuur) wijst erop dat de JO een belangrijke functie te vervullen heeft binnen de club en dus ook dient bij te dragen tot de realisatie van de missie van de club; naar de toekomst toe is het nodig om ook andere jeugdverantwoordelijken (bv. de jeugdvoorzitter) volwaardig lid te maken van de Raad van Bestuur / dagelijks bestuur - de formele documenten (bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken) van het dagelijks bestuur en de sporttechnische commissie dienen formeel omschreven te worden als basis van de besluitvormings- en verantwoordingsprocedure (formele relatie tussen de horizontale en verticale lijnen) van de club; m.a.w. op welke manier worden beslissingen genomen en aan welke personen moeten zij verantwoording afleggen? ; positief is wel dat de formele documenten van de jeugdverantwoordelijken degelijk omschreven zijn Voetbalopleiding als kernproduct - er is een voetbal(club)visie aanwezig; deze zou verder in de diepte kunnen worden uitgebouwd - de voetbalspecifieke opleidingsvisie is goed omschreven met standpunten inzake speelstijl, spelsysteem, spelconcept en de gewenste didactiek; de voetbalclubvisie hierop afstemmen kan een volgende stap zijn, waardoor spelers die doorstromen beter kunnen ingepast worden in het eerste elftal; het is wel nodig dat vooral de principes inzake spelconcept (zonevoetbal, opbouw van achteruit, ) naar de praktijk worden vertaald door de trainers - er is een opleidingsplan voorhanden; dit kan beschouwd worden als een degelijke rode draad die doorheen de JO loopt; het is positief dat er voor veldspelers leerdoelen omschreven zijn per ontwikkelings-/leeftijdsfase (doelstellingen voor de bovenbouw wel nog meer uitbreiden); ook voor keepers zijn er specifieke leerdoelen bepaald; het is belangrijk dat deze leerdoelen (ook voor de toekomstige midden en bovenbouw) door de trainers naar de praktijk worden vertaald; in die context is het positief dat er door de TVJO een goede opvolging is van het opleidingsplan (evaluatie van de trainingsvoorbereidingen) - de verzamelmap met concrete oefenstof (modeltrainingen) kan beschouwd worden als het ideale verlengstuk van het opleidingsplan, dat de trainers helpt om de theorie te vertalen naar de praktijk; tracht dit vademecum nog meer uit te breiden met modeltrainingen gebaseerd op het opleidingsplan - de aanwezigheid van standaardformulieren voor de voorbereiding van trainingen en wedstrijden kan als positief bestempeld worden - bij de globale rapportering en opvolging van spelers is het goed dat er aandacht is besteed aan een kwantitatieve evaluatie (a.d.h.v. scores); daarnaast dient ook een kwalitatieve evaluatie (a.d.h.v. concrete adviezen) te gebeuren; tevens is het belangrijk dat deze evaluatie afgestemd is op de vooropgestelde leerdoelen of eindtermen per opleidingsfase - het is positief dat er formele afspraken zijn gemaakt inzake speelgelegenheid voor zowel keepers als veldspelers (50% speelgelegenheid voor alle spelers bij een wedstrijd) SK Aaigem 3/6

4 Ondersteuning - de formele blessurebehandelingsprocedure (wat te doen vanaf het oplopen van een blessure tot en met de revalidatie) dient nog verder naar alle leden (trainers, afgevaardigden, ) gecommuniceerd te worden - er dient tevens bekeken te worden in welke mate er (formeel) kan samengewerkt worden met een kinesist of dokter om deze procedures te bewaken (beslissen/communicatie omtrent het hervatten van trainingen/wedstrijden) - het is positief dat verschillende leden een EHBO-cursus hebben gevolgd; dit kan helpen om de eerste en vooral juiste zorgen te kunnen toedienen bij voorval van een blessure - er is geen preventiebeleid aanwezig inzake blessures, alcohol, drugs, voeding,...; het is aangewezen voorlichtingen en workshops over deze thema s te organiseren - er dienen tevens meer sociaal-maatschappelijke initiatieven (organisatie van goede doel activiteiten, ) te worden ontwikkeld Interne marketing & human resources management - de club (JO) beschikt over vele communicatiekanalen (informatiebrochure, website, gedragscode, infovergaderingen,...) voor een vlotte communicatie met haar verschillende doelgroepen (spelers, ouders, trainers en andere medewerkers) - er is een afdoend aanbod van nevenactiviteiten (eetfestijn, sinterklaasfeest,...) binnen de club aanwezig voor een optimaal verenigingsleven; dit kan evenwel nog uitgebreid worden door het organiseren van specifieke teambuildingsactiviteiten voor de verschillende jeugdploegen - elke speler (en eventueel ouder) dient op regelmatige tijdstippen tijdens de opleiding feedback te krijgen zijn voetbalprestaties en over zijn evolutie binnen de JO (minstens 1 functioneringsgesprek per opleidingsfase); dit dient te gebeuren d.m.v. een formeel gesprek adhv. een evaluatieformulier - binnen de JO wordt er gewerkt volgens duidelijke functieomschrijvingen; zij bieden een meerwaarde met het oog op continuïteit en transparantie op het vlak van taken en bevoegdheden - het is positief dat de trainersstaf, naast informele feedback tijdens trainingen en wedstrijden, minstens 1 keer per seizoen ook formeel geëvalueerd wordt met het oog op een functioneringsgesprek; de verslagen van deze gesprekken kunnen belangrijke afspraken bevatten waarop teruggevallen kan worden (verbetertraject) - ter ondersteuning van de trainers kan men ook nog interne vormingsmogelijkheden (bv. het geven van demotrainingen) aanbieden Externe relaties en rekrutering - de website is een ideaal middel om zich naar de buitenwereld toe te profileren; men dient deze nog uit te breiden zodat alle geïnteresseerden (ouders, jeugdleden, sponsors, ) er de nodige informatie (organigram, krachtlijnen opleidingsvisie, ) op kunnen terugvinden SK Aaigem 4/6

5 - de organisatie van het Halfoogsttornooi is positief te noemen; men dient echter nog meer voetbalactiviteiten en andere (extra)sportieve activiteiten te organiseren zoals een sportkamp, opendeurdag,... - een samenwerking met een andere voetbalclub is aangewezen, ondanks de mindere ervaringen in het verleden, men dient een samenwerking te bekijken vanuit een win-win situatie; voor een efficiënte samenwerking is het opportuun dat de TVJO of een andere jeugdverantwoordelijke hierin een coördinerende rol opneemt Accommodatie - het jeugdcomplex, hoewel goed onderhouden door de jeugdverantwoordelijken, voldoet niet meer aan de normen van een moderne accommodatie; dit heeft dan ook gevolgen inzake uitstraling, werkomstandigheden, energiebeheer en het aanbieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding - men beschikt per ploeg over voldoende voetbaldidactisch materiaal; tracht dit in de toekomst evenwel nog verder specifieker uit te breiden; het is positief dat men een boardingsysteem ter beschikking heeft voor de JO - tot slot is het belangrijk dat men per veld de nodige doelen voorziet (groot en klein) - de kwaliteit van de trainingsvelden moet men in de toekomst verbeteren; de plannen om een kunstgrasveld aan te wenden zijn in deze context positief te noemen en moet men trachten te formaliseren - een betere kwaliteit van de kleedkamers is nodig (de grootte, de aanwezigheid van een theoriebord, ) Effectiviteit - daar men een eerste elftal in 3 de en 4 de provinciale heeft is er sprake van een goede doorstroming van de JO naar een eerste ploeg; meer dan 35% van de spelers die deel uitmaken van de eerste ploeg actief in 3 de provinciale, hebben minstens 5 jaar van de JO genoten; het aanstellen van twee A-elftallen levert ook het voordeel op om met de spelers een langetermijnrelatie uit te bouwen - het is positief dat de club inspanning doet om de trainers te scholen, hierdoor zullen de voetbalspecifieke kwalificaties worden ontwikkeld; naast deze kwalificaties dient men permanent de aandacht te vestigen op het aanbod van bijscholingsmogelijkheden - het grote aantal vrijwilligers werkzaam in de JO zorgt voor een bruisend verenigingsleven - de continuïteit van de ploegen per leeftijdscategorie is niet gewaarborgd doorheen de JO (geen kadetten, scholieren en junioren); dit versterkt het dropout effect binnen de JO SK Aaigem 5/6

6 Actiepunten - de SWOT-analyse verder uitbreiden met standpunten van interne en externe betrokkenen; tevens de termijndoelstellingen concretiseren dmv. het SMARTprincipe - een cluborganigram ontwikkelen met een duidelijke visuele structuur - een sporttechnische commissie oprichten met de TVJO als volwaardig lid; tevens de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en de sporttechnische commissie omschrijven - de opleidingsvisie (vooral inzake spelconcept) implementeren in de praktijk bij de trainers; tevens dient er in de toekomst op toe te worden gezien dat het opleidingsplan geïmplementeerd wordt bij de midden -en bovenbouw (tevens meer doelstellingen formuleren voor de bovenbouw); ook de modeltrainingen en evaluatiefiches dienen in relatie te zijn tot het opleidingsplan - het preventiebeleid organiseren dmv. voorlichting en workshops over bepaalde thema s (voeding, drugs, alcohol, ) - (teambuildings)activiteiten voor de verschillende jeugdploegen ontwikkelen - functioneringsgesprekken voor spelers en trainers organiseren adhv. een evaluatieformulier - de samenwerking met een voetbalclub opnieuw trachten te realiseren - de kwaliteit van de trainingsvelden en de kleedkamers verhogen - de continuïteit van de ploegen waarborgen doorheen de JO (alle ploegen aanstellen) Conclusie De JO van SK Aaigem kent een lichte kwaliteitstijging in vergelijking met de vorige audit ( ). Vooral op het vlak van interne communicatie heeft men veel vooruitgang geboekt. In de toekomst dient men echter een sporttechnische commissie te installeren om de verankering van de JO in de clubstructuur te garanderen. Tevens moet de continuïteit van de ploegen hersteld worden om een volledige jeugdwerking te kunnen aanbieden. Als men ook aan de andere actiepunten tracht te werken, dan is er zeker een toekomst weggelegd voor de JO van SK Aaigem! SK Aaigem 6/6

7 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord Sportkring Aaigem vzw 3de Provinciale 05/05/2009 totaal beleid en strategie organisatie kernproduct: voetbalopleiding ondersteuning interne marketing en HRM externe relaties en rekrutering accommodatie & materiaal effectiviteit Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 1 / 5

8 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord beleid en strategie missie / visie van de club (corporate level) basistekst missie / visie club missie en visie van de JO (business unit) basistekst missie / visie JO inhoud visie JO strategische planning van de club inzake JO SWOT-analyse nota termijndoelstellingen financiële planning aansturing jeugdbudget samenstelling jeugdbudget toelichting beleid en strategie organisatie structuur organigram formele verankering JO in de club besluitvorming formele documenten club formele documenten JO Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 2 / 5

9 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord kernproduct: voetbalopleiding voetbalspecifieke opleidingsvisie voetbal- en opleidingsvisie van de club opleidingsplan aanwezigheid en specificatie doelstellingen en trainingsaccenten werkinstrumenten schriftelijke organisatie schriftelijke training- en wedstrijdvoorbereiding trainingsgelegenheid trainingsgelegenheid tijdens wedstrijdperiode (seizoen) speelgelegenheid formalisering / bewaking van principes inzake speelgelegenheid individuele evaluatie en spelervolgsysteem globale rapportering en opvolging van de spelers sporttechnische staf Jeugdvoorzitter Technisch Verantwoordelijke JO / jeugdcoördinator hoofdtrainers onderbouw (tot en met U12) hoofdtrainers middenbouw (tot en met U16) hoofdtrainers bovenbouw (tot en met B-kern) keepertrainer andere begeleiders Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 3 / 5

10 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord ondersteuning medische begeleiding formele samenwerking preventiebeleid: activiteiten en voorlichting behandelingsprocedures EHBO-kit aanwezigheid EHBO-kit minimum inhoud van elke EHBO-kit sociaal-maatschappelijke ondersteuning sociaal-maatschappelijke initiatieven interne marketing & human resources management interne communicatie infobrochure / website intern reglement / code of conduct communicatiekanalen met ouders verenigingsleven organisatie nevenactiviteiten aanwezigheid jeugdparticipatieraad communicatie / relatie eerste elftal vrijwilligersbeleid functioneringsgesprekken met spelers / ouders gesprek tijdens de opleiding functieomschrijvingen (technische) staf /medewerkers aanwezigheid functieomschrijvingen overleg en vorming technische staf frequentie van specifieke vergaderingen / overlegmomenten vormingsmogelijkheden evaluatie en bijsturing technische staf evaluatie technische staf individuele functioneringsgesprekken Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 4 / 5

11 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord externe relaties en rekrutering externe communicatie website JO / jeugdrubriek clubwebsite open (extra) sportieve organisaties van de club samenwerkingsplannen samenwerking met (sport)scholen samenwerking met club(s) uit de regio samenwerking met lokale overheid accommodatie en materieel beheer jeugdcomplex en materiaal algemene kenmerken jeugdcomplex wedstrijd- en oefenvelden jeugd grasvelden kunstgrasveld(en) ter beschikking van JO andere accommodatie kleedkamers andere lokalen ter beschikking van de JO effectiviteit doorstroming ledencijfers en drop-out medewerkers (sporttechnisch en vrijwilligers) Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 5 / 5

F.C. Zwaneven BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

F.C. Zwaneven BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 F.C. Zwaneven BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: F.C. Zwaneven - reeks: 3 de Provinciale - profiel: 'BASIC

Nadere informatie

MFC SI'Heusden-Zolder Futsal club Doorlichting kalenderjaar 2012

MFC SI'Heusden-Zolder Futsal club Doorlichting kalenderjaar 2012 MFC SI'Heusden-Zolder Futsal club Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: MFC SI Heusden-Zolder - reeks: Nationale afdeling II

Nadere informatie

K.F.C. Beekhoek Sport BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

K.F.C. Beekhoek Sport BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 K.F.C. Beekhoek Sport BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: K.F.C. Beekhoek Sport - reeks: 3 de Provinciale

Nadere informatie

K.V.V. O.G. Vorselaar BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

K.V.V. O.G. Vorselaar BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 K.V.V. O.G. Vorselaar BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: K.V.V. O.G. Vorselaar - reeks: 2 de Provinciale

Nadere informatie

professioneel managementsysteem voor jeugdopleidingen in Vlaamse basketbalclubs Doelstelling VBL inzake Basket PASS

professioneel managementsysteem voor jeugdopleidingen in Vlaamse basketbalclubs Doelstelling VBL inzake Basket PASS Basket PASS professioneel manaentsysteem voor jeugdopleidingen in Vlaamse basketbalclubs Globale resultaten audits Verwelkoming VBL Doelstelling VBL inzake Basket PASS samen met de clubs streven naar een

Nadere informatie

Jong Geraardsbergen BASIC provinciaal Doorlichting kalenderjaar 2011

Jong Geraardsbergen BASIC provinciaal Doorlichting kalenderjaar 2011 Jong Geraardsbergen BASIC provinciaal Doorlichting kalenderjaar 2011 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: Jong Geraardsbergen - reeks: 4 de Provinciale -

Nadere informatie

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN SKV OOSTAKKER INHOUD VOOR DE JEUGDOPLEIDING VAN

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN SKV OOSTAKKER INHOUD VOOR DE JEUGDOPLEIDING VAN OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR DE JEUGDOPLEIDING VAN SKV OOSTAKKER INHOUD INTRODUCTIE FOOT PASS IN ONZE CLUB MOTIVATIE DEELNAME FOOT PASS FOOT PASS-TEAM IN ONZE CLUB VRAGEN 1 INTRODUCTIE Woordje vooraf

Nadere informatie

Agenda. Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club

Agenda. Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING Agenda Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club Introductie Door de jeugdwerking van Sk Aaigem

Nadere informatie

S.K. Aaigem BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

S.K. Aaigem BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 S.K. Aaigem BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: S.K. Aaigem - reeks: 3 de Provinciale - profiel: 'BASIC regionaal'

Nadere informatie

K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013

K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013 K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene auditgegevens - club: K.S.C. Keerbergen - profiel: Regionaal doorlichting - auditor:

Nadere informatie

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING Agenda Introductie Foot PASS Project in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club Foot PASS Project in onze club Samen

Nadere informatie

EXTERNE KWALITEITSAUDIT JEUGDWERKING KVEDRONGEN DOOR FOOTPASS

EXTERNE KWALITEITSAUDIT JEUGDWERKING KVEDRONGEN DOOR FOOTPASS EXTERNE KWALITEITSAUDIT JEUGDWERKING KVEDRONGEN DOOR FOOTPASS Overzicht Motivatie deelname aan Foot PASS Foot PASS in onze club Motivatie deelname Wij nemen deel aan Foot PASS omdat : 1. Onze club voluit

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010 PUURS 2005-2010 Puurs 2005-2010 K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs Beleidsplan 2005-2010 VOETBAL IS VERANDERD VOETBAL IS IN BEWEGING Kinderen zijn veranderd Maatschappij

Nadere informatie

K.S.K. Steenbrugge Provinciale Audit kalenderjaar 2014

K.S.K. Steenbrugge Provinciale Audit kalenderjaar 2014 K.S.K. Steenbrugge Provinciale Audit kalenderjaar 2014 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene auditgegevens - club: K.S.K. Steenbrugge - profiel: Provinciale audit - auditor: Ruben

Nadere informatie

F.C. Zwaneven. Regionale Audit

F.C. Zwaneven. Regionale Audit F.C. Zwaneven Regionale Audit kalenderjaar 2016 Algemene auditgegevens - club: F.C. Zwaneven - profiel: Regionale audit - auditor: Patrick Van Houtven - clubverantwoordelijken: H. Van Gorp (Voorzitter)

Nadere informatie

Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014

Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014 Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014 Koninklijke Eendracht Wervik is een warme vereniging waar zowel ons eerste elftal als onze jeugdopleiding, met veel ambitie, in de zelfde richting kijken waardoor

Nadere informatie

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie!

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! 1 Wie is Antonia? Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze Jeugdwerking werd dit

Nadere informatie

2.1. STRUCTUUR 2.1.1 ORGANIGRAM

2.1. STRUCTUUR 2.1.1 ORGANIGRAM 2. ORGANISATIE 2.1. STRUCTUUR 2.1.1 ORGANIGRAM 2.1.1.1. UITGEWERKT ORGANIGRAM CLUB A.ACTUEEL DOCUMENT ORGANIGRAM CLUB K. Hove Sport is een VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk). Het hoger management wordt

Nadere informatie

Draaiboek. Kalenderjaar 2015. Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke. Projectmanagement: Paul Van Den Broecke Danny Aerts

Draaiboek. Kalenderjaar 2015. Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke. Projectmanagement: Paul Van Den Broecke Danny Aerts Draaiboek Kalenderjaar 2015 Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Projectmanagement: Paul Van Den Broecke Danny Aerts project in samenwerking met Double PASS bvba Sylvain Dupuislaan 209/2 B - 1070

Nadere informatie

JEUGDWERKING K. ZONHOVEN VV MISSIE EN VISIE

JEUGDWERKING K. ZONHOVEN VV MISSIE EN VISIE JEUGDWERKING K. ZONHOVEN VV MISSIE EN VISIE MISSIE De jeugdwerking moet een centrale plaats in het sportieve beleid van K. Zonhoven VV innemen. K. Zonhoven VV wenst jeugdspelers uit Zonhoven en omstreken

Nadere informatie

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie!

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! 1 Wie is Antonia? Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze Jeugdwerking werd in

Nadere informatie

VOETBALVISIE VAN DE CLUB

VOETBALVISIE VAN DE CLUB Hoofdstuk 1 VOETBALVISIE VAN DE CLUB Een gezonde amateurclub zijn die op een aanvaardbaar niveau speelt dat een gemeente als Herentals (20.000 inwoners,zonder de deelgemeenten) verdient. De club moet een

Nadere informatie

MISSIE KVK WESTHOEK JEUGD. De jeugdwerking van KVK Westhoek wil samen met de hele club de vooropgestelde missie gestalte geven:

MISSIE KVK WESTHOEK JEUGD. De jeugdwerking van KVK Westhoek wil samen met de hele club de vooropgestelde missie gestalte geven: MISSIE KVK WESTHOEK JEUGD De jeugdwerking van KVK Westhoek wil samen met de hele club de vooropgestelde missie gestalte geven: Voetbal = hoofdproduct Opleiden om morgen te winnen! KVK Westhoek wil zoveel

Nadere informatie

DEEL III : DE VOETBALVISIE. TVJO KSC MENEN Denis de Tand 9

DEEL III : DE VOETBALVISIE. TVJO KSC MENEN Denis de Tand 9 DEEL III : DE VOETBALVISIE TVJO KSC MENEN Denis de Tand 9 K S C WALITEIT PORTIEF SAMEN STERK OMMUNICATIE M OTIVATIE + ENTHOUSIASME TVJO KSC MENEN Denis de Tand 10 K waliteit Een goed doordachte manier

Nadere informatie

Seizoen 2015 / 2016. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 17 juli om 19u00 in kantine. Start trainingen: 10 augustus

Seizoen 2015 / 2016. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 17 juli om 19u00 in kantine. Start trainingen: 10 augustus Seizoen 2015 / 2016 Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 17 juli om 19u00 in kantine LIDGELD JEUGD vóór einde juli 150 daarna 170 Rekeningnr: 850-0191582-05 Mededeling: naam+voornaam speler + geboortedatum

Nadere informatie

Infobrochure. Jeugdwerking. seizoen

Infobrochure. Jeugdwerking. seizoen Infobrochure Jeugdwerking seizoen 2015-16 Tijdens de training hebben de spelers dezelfde outfit aan. (pakket) Voor en na de wedstrijden dragen we dezelfde training als één team. Gelieve op tijd te komen

Nadere informatie

Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw.

Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw. Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw. Missie en visie. Wij Standaard Denderleeuw jeugdopleiding hun hebben als doel om zoveel mogelijk spelers uit eigen jeugdwerking te laten doorstromen

Nadere informatie

VOETBALVISIE VAN DE CLUB

VOETBALVISIE VAN DE CLUB Hoofdstuk 1 VOETBALVISIE VAN DE CLUB Een gezonde amateurclub zijn die op een aanvaardbaar niveau speelt dat een gemeente als Herentals (20.000 inwoners,zonder de deelgemeenten) verdient. De club moet een

Nadere informatie

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level)

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) Missie & visie 1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) 1.1.1. Missie/visie van de club Stokkem VV is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!! Kernactiviteit van de club Uitbouw van een

Nadere informatie

Seizoen JEUGDOPLEIDING

Seizoen JEUGDOPLEIDING Seizoen 2016-2017 2017 Infomoment 11 juni 2016 JEUGDOPLEIDING 11 juni 2016 1 AGENDA Evaluatie seizoen 2015-2016 Visie en prioriteiten seizoen 2016-2017 Afspraken - verwachtingen Lidgeld - Uitrusting Trainings-

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING 6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING MEDISCHE BEGELEIDING TOEGEPASTE PROCEDURES M.B.T. SPORTMEDISCH SCREENING K. Hove Sport heeft een formeel medisch samenwerkingsakkoord met Sigrid Jacobs/Stefan Van Oevelen

Nadere informatie

Infomeeting 14 maart 2014. FC SKV Overmere. Hervormingen Jeugdvoetbal 2014-2015 + Audit Foot Pass

Infomeeting 14 maart 2014. FC SKV Overmere. Hervormingen Jeugdvoetbal 2014-2015 + Audit Foot Pass Infomeeting 14 maart 2014 FC SKV Overmere Hervormingen Jeugdvoetbal 2014-2015 + Audit Foot Pass Programma 1. Hervormingen jeugdvoetbal 2. Foot Pass 3. Voetbalkamp 4. Hervormingen binnen FC SKV Overmere

Nadere informatie

v.z.w. KFC Hamont 99 ORGANIGRAM KFCHAMONT99

v.z.w. KFC Hamont 99 ORGANIGRAM KFCHAMONT99 v.z.w. KFC Hamont 99 ORGANIGRAM KFCHAMONT99 v.z.w. KFC Hamont 99 2 1 ORGANIGRAM CLUB ALGEMENE RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdvoorzitter Jeugdsecretaris Andere leden COMMISSIES

Nadere informatie

Handboek Beleid en Strategie

Handboek Beleid en Strategie Handboek Beleid en Strategie - 1 - INHOUD 1. INLEIDING 3 2. MISSIE 4 3. JEUGDCOÖRDINATIE 4 3.1. Taken van de jeugdcoördinator 4 3.2. Workshops en stages 4 3.3. Documentatie en benodigdheden 4 3.4. Financiën

Nadere informatie

Seizoen 2017 / Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 23 juni om 18u00 in kantine. Start trainingen: 7 augustus

Seizoen 2017 / Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 23 juni om 18u00 in kantine. Start trainingen: 7 augustus Seizoen 2017 / 2018 Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 23 juni om 18u00 in kantine LIDGELD JEUGD vóór 1 juli 160 vóór 1 augustus 170 daarna 200 Rekeningnr: 850-0191582-05 Mededeling: naam+voornaam

Nadere informatie

Info avond double pass Vlaanderen

Info avond double pass Vlaanderen Info avond double pass Vlaanderen 19-06-2017 VOETBAL VLAANDEREN Overzicht: 18u30: Welkomstwoord Voetbal Vlaanderen 18u45: Toelichting auditproces (Kris Collaert, PM Vlaanderen) 19u45: Pauze 20u00: Toelichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving Trainer

Functiebeschrijving Trainer Functiebeschrijving Trainer Algemene verantwoordelijkheid De jeugdtrainer is verantwoordelijk om kinderen op te leiden op een wijze waarop de kinderen, in de verschillende leeftijdsfazen op een pedagogische

Nadere informatie

Jeugdopleiding Vaartland. Oudervergadering 27/03/2014

Jeugdopleiding Vaartland. Oudervergadering 27/03/2014 Jeugdopleiding Vaartland Oudervergadering 27/03/2014 Agenda Welkom Deel 1: Jeugdhervormingen KBVB/VFV Deel 2: JOV historiek Deel 3: JOV seizoen 2014-2015 1 ste Vaartlanddag Vragen DEEL 1 Jeugdhervormingen

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Algemene leiding van de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt het jeugdbestuur in het hoofdbestuur (Raad van Beheer) en dagelijks

Nadere informatie

VC. JONG. LEDE OPLEIDINGSVISIE

VC. JONG. LEDE OPLEIDINGSVISIE VC. JONG. LEDE OPLEIDINGSVISIE Competentie (swot) In wat waren of zijn we goed: Accommodatie en financiën. Ook trouwheid van de mensen. Doorstroming en kansen voor de jeugd Wat hebben of hadden wij niet:

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Missie en visie JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek Missie en visie SMS Lubbeek wil binnen de gemeente en regio een vooraanstaande maatschappelijke

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. HOOFDBESTUUR: 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter 1. Secretaris 1. Penningmeester 6. Bestuurders Werkgroepen:

Nadere informatie

Jeugd Info 2015 / 2016

Jeugd Info 2015 / 2016 Jeugd Info 2015 / 2016 Provinciaal label Jeugd Visie Jeugdwerking! Degelijke voetbalopleiding voor jeugdvoetballers met als einddoel doorstroming naar eigen fanionteam! Lokaal karakter! Voertaal : Nederlands,!

Nadere informatie

Willen Is Kunnen Eine. Provinciale Audit

Willen Is Kunnen Eine. Provinciale Audit Willen Is Kunnen Eine Provinciale Audit kalenderjaar 2015 Algemene auditgegevens - club: Willen Is Kunnen Eine - profiel: Provinciale audit - auditor: Raf De Koninck - clubverantwoordelijken: C. Manderick

Nadere informatie

VOETBALVISIE VAN DE CLUB

VOETBALVISIE VAN DE CLUB Hoofdstuk 1 VOETBALVISIE VAN DE CLUB Een gezonde amateurclub zijn die op een aanvaardbaar niveau speelt dat een gemeente als Herentals (20.000 inwoners,zonder de deelgemeenten) verdient. De club moet een

Nadere informatie

Samenwerking: met trainers, spelers, ouders, vrijwilligers, gemeente is een must voor het bestaan van de club

Samenwerking: met trainers, spelers, ouders, vrijwilligers, gemeente is een must voor het bestaan van de club 1. BELEID EN STRATEGIE STRATEGISCH PLAN VAN DE CLUB (corporate level) MISSIE en VISIE VAN K.HOVE SPORT A. BESTAANSREDEN/KERNACTIVITEITEN VAN DE CLUB K. Hove Sport is een sportieve vereniging voor iedereen.

Nadere informatie

MISSIE KVK WESTHOEK. KVK Westhoek wil samen met alle leden de vooropgestelde missie gestalte geven:

MISSIE KVK WESTHOEK. KVK Westhoek wil samen met alle leden de vooropgestelde missie gestalte geven: MISSIE KVK WESTHOEK KVK Westhoek wil samen met alle leden de vooropgestelde missie gestalte geven: Voetbal = hoofdproduct Opleiden om morgen te winnen! KVK Westhoek wil zoveel mogelijk spelers (in het

Nadere informatie

BRIEF FAIRPLAY VFV MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF SEIZOEN SEPTEMBER VOORZITTER Jacques Timmermans. JEUGDVOORZITTER Mario Van Eeckhoudt

BRIEF FAIRPLAY VFV MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF SEIZOEN SEPTEMBER VOORZITTER Jacques Timmermans. JEUGDVOORZITTER Mario Van Eeckhoudt MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF SEIZOEN 2014-2015 SEPTEMBER 2014 VOORZITTER Jacques Timmermans JEUGDVOORZITTER Mario Van Eeckhoudt TVJO Koen Cobbaert JEUGDCOÖRDINATOR KVK NINOVE Bart Van Den Eeckhaut JEUGDCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Bijscholingsdag 13 november 2013

Bijscholingsdag 13 november 2013 Bijscholingsdag 13 november 2013 Programma Foot PASS 2010 1 Programma bijscholingsdag 19.00-19.15 19.15-19.30 19.30-20.30 20.30-20.45 20.45-21.00 21.00-21.30 21.30-21.45 Inleiding VFV Voorstelling Double

Nadere informatie

K.RUPEL BOOM F.C. INFOVERGADERING Jeugdwerking K.Rupel BoomFC 20 Maart 2014 AGENDAPUNTEN Visie jeugdwerking K.Rupel Boom FC - Afspraken & Regels Hervorming Jeugdvoetbal vlaanderen Samenstelling jeugdploegen

Nadere informatie

Jeugdbeleid FC Gierle

Jeugdbeleid FC Gierle Jeugdbeleid FC Gierle Structuur van het jeugdbestuur Organogram jeugdbestuur FC Gierle Opleidingsprogramma jeugdspelers Jaarprogramma jeugdwerking, infrastructuur en materiaal Medewerkers Jeugdwerking

Nadere informatie

BELEID EN STRATEGIE JEUGDWERKING KSKL TERNAT

BELEID EN STRATEGIE JEUGDWERKING KSKL TERNAT BELEID EN STRATEGIE JEUGDWERKING KSKL TERNAT DE WAARDEN VAN ONZE JEUGDOPLEIDING KSKL TERNAT wil iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden en dit ongeacht zijn of haar kwaliteiten. De ontwikkeling van de

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH Inhoud Voorwoord Missie en visie van de jeugdwerking Strategische doelstellingen Uitwerking Strategische doelstellingen SWOT-analyse Besluit Voorwoord VSV Gent is een club

Nadere informatie

MEER DAN VOETBAL ALLEEN

MEER DAN VOETBAL ALLEEN MEER DAN VOETBAL ALLEEN INFO MOMENT OUDERS U6 SEPTEMBER 2017 Geschiedenis van de club KVC Haacht is het resultaat van een geslaagde fusie tussen Stade Haacht en KV Olympia Haacht Wespelaar. Deze kwam tot

Nadere informatie

Seizoen 2016 / 2017. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 3 juni om 19u00 in kantine

Seizoen 2016 / 2017. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 3 juni om 19u00 in kantine Seizoen 2016 / 2017 Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 3 juni om 19u00 in kantine LIDGELD JEUGD vóór 1 juni 150 vóór 1 augustus 170 daarna 200 Rekeningnr: 850-0191582-05 Mededeling: naam+voornaam

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

ASV GEEL. Stamnummer KBVB Allemaal Samen Verbroedering Geel vzw. ASV Geel Missie en Visie van de Jeugdopleiding

ASV GEEL. Stamnummer KBVB Allemaal Samen Verbroedering Geel vzw. ASV Geel Missie en Visie van de Jeugdopleiding ASV Geel Missie en Visie van de Jeugdopleiding Missie ASV Geel wenst getalenteerde jonge spelers met de beste mensen en middelen kwaliteitsvol te omringen. Hierdoor krijgen zij maximale kansen om zich

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN KFC DESSEL SPORT

JEUGDBELEIDSPLAN KFC DESSEL SPORT JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 KFC DESSEL SPORT Strategische doelstelling 1 : VERHOGEN TECHNISCHE KWALITEIT van de JEUGDOPLEIDING Operationele doelstelling 1.1 : realiseren extra aanbod volgens opgegeven planning

Nadere informatie

K. Excelsior Zedelgem Jeugd

K. Excelsior Zedelgem Jeugd K. Excelsior Zedelgem Jeugd Werkmethode: Spelersindeling - talenontwikkeling Debutantjes Pagadders U6-U7 (2009-2010 ) Kernlijnen jeugdplan: Spelers al spelend zo veel mogelijk baltoetsen aanbieden met

Nadere informatie

3 3. TALENTIDENTIFICATIE- EN OPLEIDING

3 3. TALENTIDENTIFICATIE- EN OPLEIDING 3 3. TALENTIDENTIFICATIE- EN OPLEIDING VOETBALSPECIFIEKE (OPLEIDINGS)VISIE VOETBALVISIE VAN DE CLUB(EERSTE ELFTAL EN JO) A.SPEELSTIJL:HUISSTIJL/CULTUUR K Hove Sport streeft er naar om aanvallend en attractief

Nadere informatie

RAAD VAN BEHEER COMMISSIE LOGISTIEK DAGELIJKS BESTUUR MEDEWERKERS

RAAD VAN BEHEER COMMISSIE LOGISTIEK DAGELIJKS BESTUUR MEDEWERKERS RAAD VAN BEHEER VOORZITTER TECHNISCHE ORGANISATIE LOGISTIEK EVENEMENTEN FINANCIËN INVEST GROEP DAGELIJKS BESTUUR SPORTIEF BELEID TRANSFERS SCOUTING JEUGDOPLEIDING EXTERNE COMMUNICATIE ONDERHOUD COÖRDINATIE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2014-2018 Inleiding Omdat wij als bestuur vinden dat onze volleybalclub meer kan uitstralen, vonden we dat het tijd werd om ons beleid uit te werken en neer te schrijven. Dit beleidsplan bestaat

Nadere informatie

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN 1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN VISIE Een goede organisatie moet een basisfilosofie hebben. Die zal dan ook aan de basis liggen van wat er, en hoe, dat precies georganiseerd moet worden. Onze club heeft

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE JEUGDOPLEIDING

MISSIE EN VISIE JEUGDOPLEIDING MISSIE EN VISIE JEUGDOPLEIDING Beste voetbalvrienden, Ziehier de allereerste versie van het opleidingsplan betreffende de jeugd van Avenir Lembeek. Dit plan voldoet aan alle voorwaarden die de club voorziet

Nadere informatie

RCFC Jeugd INFO-AVOND Seizoen 2015-2016

RCFC Jeugd INFO-AVOND Seizoen 2015-2016 RCFC Jeugd INFO-AVOND Seizoen 2015-2016 R Cappellen FC - JEUGD Agenda: 1. TERUGBLIK SPORTJAAR 2014-2015 2. AMBITIES 2015-2016 3. SPORTIEF 4. GLOBALE OMKADERING 5. INFRASTRUCTUUR 6. CLUBSFEER 7. TRAININGSUREN

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE VAN DE CLUB

MISSIE EN VISIE VAN DE CLUB MISSIE EN VISIE VAN DE CLUB Visie; Voetbal is een spel gebaseerd op fair play waarbij recreatie,sportiviteit en competitie Elkaar vinden met behoud van respect voor ieders niveau,kennen en kunnen,dit in

Nadere informatie

VC ZWIJNAARDE JEUGDOPLEIDING

VC ZWIJNAARDE JEUGDOPLEIDING VC ZWIJNAARDE JEUGDOPLEIDING JEUGDOPLEIDINGSPLAN VOORWOORD Voetbalclub Zwijnaarde is onder te verdelen in seniorenvoetbal en jeugdvoetbal. Voor het jeugdvoetbal hebben wij een bijzonder jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

2013-2016. Jeugdbeleidsplan KSK Kasterlee

2013-2016. Jeugdbeleidsplan KSK Kasterlee 2013-2016 Jeugdbeleidsplan KSK Kasterlee 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Missie en Visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...3 3. SWOT-analyse... 4 3.1 Sterktes...4 3.2 Zwaktes...5 3.3 Naar de toekomst

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Tevens wil de club een sociale rol opnemen in het gemeenschapsleven te Gavere en Asper.

Tevens wil de club een sociale rol opnemen in het gemeenschapsleven te Gavere en Asper. Algemene missie, visie en doelstellingen KFC Gavere Asper 1) Algemene Missie KFC Gavere Asper wil meer zijn dan een voetbalclub alleen. De club wil via het voetbal de sociale verbondenheid van zijn leden

Nadere informatie

S.K. Eernegem Nationaal Doorlichting kalenderjaar 2013

S.K. Eernegem Nationaal Doorlichting kalenderjaar 2013 S.K. Eernegem Nationaal Doorlichting kalenderjaar 2013 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene auditgegevens - club: S.K. Eernegem - profiel: Nationaal doorlichting - auditor: Danny

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID F.C. LEMBEKE

STRATEGISCH BELEID F.C. LEMBEKE JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEID F.C. LEMBEKE 1 Inhoud Voorwoord Organisatie van de voetbalclub Organigram van de jeugdwerking Missie en visie van de jeugdwerking Strategische doelstellingen Uitwerking

Nadere informatie

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS Jeugdcoördinator BESTUUR Sub.: Jeugdcel Kees Kerstes BESTUUR Sub.: Infrastructuur Rik Verhavert JEUGD CÖORDINATOR Infrastructuur

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

AANWERVINGEN BEGELEIDING EVALUATIE

AANWERVINGEN BEGELEIDING EVALUATIE AANWERVINGEN BEGELEIDING EVALUATIE KSV BREDENE Begeleidende tekst over aanwerving, begeleiding en evaluatie van trainers, spelers Inhoud Aanwervingen:... 27 Aanwerven trainer/opleider:... 27 Aanwerven

Nadere informatie

HET CLUBORGANIGRAM 2013-2014 HOOFDBESTUUR K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G N 2 2 6 8 5 8 0

HET CLUBORGANIGRAM 2013-2014 HOOFDBESTUUR K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G N 2 2 6 8 5 8 0 HET CLUBORGANIGRAM HOOFDBESTUUR 2013-2014 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G N 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M Inhoud Schema cluborganigram... 3 CLUBORGANIGRAM KVK AVELGEM... 4 1. ORGANISATIE

Nadere informatie

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen Artikel 451 Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie VFV interprovinciaal of provinciaal voetbal 1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie, moet ingediend

Nadere informatie

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen 2015-16 30 maart 2015

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen 2015-16 30 maart 2015 Infoavond Seizoen 2015-16 30 maart 2015 INFOAVOND 30 maart 2015 AGENDA 1. Evaluatie seizoen 2014-15 2. Evaluatie samenwerking 3. Fusie 4. Ploegen 2015-16 5. Trainingen 2015-16 6. Wedstrijden 2015-16 7.

Nadere informatie

Infobrochure KFC Vrasene Tom Brijssinck Jeugdvoorzitter KFC Vrasene

Infobrochure KFC Vrasene Tom Brijssinck Jeugdvoorzitter KFC Vrasene Infobrochure KFC Vrasene Tom Brijssinck Jeugdvoorzitter KFC Vrasene Inhoud 1. Inleiding 2. Visie en missie 3. De 5 sterren van onze Jeugdopleiding 4. De Jeugdhervorming 5. Organigram Jeugdopleiding 1.

Nadere informatie

Foot PASS BE infosessie. Brussel 22 oktober 2015

Foot PASS BE infosessie. Brussel 22 oktober 2015 Foot PASS BE infosessie Brussel 22 oktober 2015 Programma Inleiding VFV Jonas Heuts Voorstelling Double PASS Paul Van Den Broecke Draaiboek Foot PASS audit Paul Van Den Broecke Foot PASS online Robbie

Nadere informatie

Infobrochure Seizoen 2015-2016. Philippe Verbiest Hoofd Opleidingen KVK Tienen

Infobrochure Seizoen 2015-2016. Philippe Verbiest Hoofd Opleidingen KVK Tienen Infobrochure Seizoen 2015-2016 Philippe Verbiest Hoofd Opleidingen KVK Tienen Inhoud Inleiding Visie en missie De 5 sterren van onze Jeugdopleiding De Jeugdhervorming Organigram Jeugdopleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

SK KAMPNHOUT SPORTIEVE STRUCTUUR

SK KAMPNHOUT SPORTIEVE STRUCTUUR SK KAMPNHOUT SPORTIEVE STRUCTUUR Sportieve structuur SK Kampenhout SporGef/Technische verantwoordelijke SporKechnische Commissie TVJO Ronny Selleslach A Kern Trainerstaf/ Spelers T1 Jo Claes T2 Ronny Selleslach

Nadere informatie

2. VISIE EN MISSIE. Jong KVK Tienen wil bekendstaan voor haar uitstekende jeugdopleiding met zowel een sociaal als sportief oogmerk.

2. VISIE EN MISSIE. Jong KVK Tienen wil bekendstaan voor haar uitstekende jeugdopleiding met zowel een sociaal als sportief oogmerk. 2. VISIE EN MISSIE Jong KVK Tienen wil bekendstaan voor haar uitstekende jeugdopleiding met zowel een sociaal als sportief oogmerk. Het doel van de Jeugdopleiding van KVK Tienen is in de eerste plaats

Nadere informatie

SV Wevelgem City Waar jeugd een kans krijgt! Nils Vanneste

SV Wevelgem City Waar jeugd een kans krijgt! Nils Vanneste SV Wevelgem City Waar jeugd een kans krijgt! Nils Vanneste SV Wevelgem City 2016-2017 Ieder kind verdient een goeie opleiding, daarom willen wij die geven! AGENDA 1. Misie Jeugdopleiding 2. Kwaliteits

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL WAT BETEKENT HET VOOR ONS? INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT

WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL WAT BETEKENT HET VOOR ONS? INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT Agenda Jeugdhervorming seizoen 2014-2015: een overzicht Wat betekent dit voor ons? Overzicht ploegen 2014-2015 Jeugdhervorming

Nadere informatie

SPORTIEVE VISIE JEUGDOPLEIDING V.C. HERENTALS. Sportieve visie jeugdopleiding augustus 2012 Pagina 1

SPORTIEVE VISIE JEUGDOPLEIDING V.C. HERENTALS. Sportieve visie jeugdopleiding augustus 2012 Pagina 1 SPORTIEVE VISIE JEUGDOPLEIDING V.C. HERENTALS Sportieve visie jeugdopleiding augustus 2012 Pagina 1 VOORWOORD Het sportief jeugdbeleid van V.C. Herentals werd uitgewerkt om een duidelijk beeld te schetsen

Nadere informatie

KVK AVELGEM FOOT FUN FORMATION FUTURE

KVK AVELGEM FOOT FUN FORMATION FUTURE KVK AVELGEM FOOT FUN FORMATION FUTURE Progredi progressio(lat.) = vooruitgang, groei, climax Synonyms of "Progress" : Advance, advancement, attainment, increase, improvement, proficiency, progression,

Nadere informatie

VK HEINDONK vzw KBVB STAMNUMMER 5906 INFO BROCHURE VK HEINDONK

VK HEINDONK vzw KBVB STAMNUMMER 5906 INFO BROCHURE VK HEINDONK INFO BROCHURE VK HEINDONK 1. Club info: VK Heindonk vzw - Terreinen Jean Staldeur Kleine Bergen 4a 2830 Heindonk 0478/96.76.45 (Johan Steenackers, voorzitter) 0479/40.92.30 (Nico Smedts, secretaris) 03/886.52.20

Nadere informatie

KORFBALCLUB FLORIANT MERELBEKE VZW

KORFBALCLUB FLORIANT MERELBEKE VZW KORFBALCLUB FLORIANT MERELBEKE VZW JEUGDSPORTBELEID Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport Alle kinderen hebben het recht Sport te beoefenen Zich te vermaken en te spelen In een gezonde

Nadere informatie

1 Beleid en strategie

1 Beleid en strategie 1 Beleid en strategie 1.1 Inleiding Meer dan 75 jaar geleden werd de club opgericht met als kernopdracht: Het organiseren van een kwalitatief hoogstaand competitief en recreatief aanbod dat beantwoordt

Nadere informatie

Evaluatie en effectmeting van Basket PASS: een kwaliteitsverbeterend project voor jeugdopleidingen in Vlaanderen

Evaluatie en effectmeting van Basket PASS: een kwaliteitsverbeterend project voor jeugdopleidingen in Vlaanderen Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Evaluatie en effectmeting van Basket PASS: een kwaliteitsverbeterend project voor jeugdopleidingen in Vlaanderen AUTEUR(S)

Nadere informatie