SK Aaigem BASIC Doorlichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SK Aaigem BASIC Doorlichting"

Transcriptie

1 SK Aaigem BASIC Doorlichting Seizoen Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Robbie De Sutter Projectcoördinatie: Frank Rits Auditoren: Bert Verlinden Jelle Van Camp Stan Van Praet David Pauwels Jan Coppin project in samenwerking met Sylvain Dupuislaan 209/2 B Anderlecht

2 Algemene gegevens audit - club: SK Aaigem - reeks: 3de Provinciale - profiel: 'BASIC' doorlichting - auditor: Pauwels David - clubafgevaardigden: Gerechtigd correspondent + Jeugdverantwoordelijke (J. De Munter) - jeugdafgevaardigden: Jeugdvoorzitter (G. Verbeken), TVJO (P. Van Nuffel), Trainers (G. De Beer, R. Paerewijck, J. Kourgias) - documentaire audit: dinsdag 5 mei 2009 (17u30-20u15) Beleid & strategie - de bestaansreden van de club en de bijdrage van de jeugdopleiding (JO) tot de verwezenlijking van het algemeen doel van de club zijn duidelijk bepaald; tijdens de interviews met Dhr. Johnny De Munter werd deze missie en visie van de club duidelijk omschreven en bevestigd - op niveau van de JO is er een missie- en visietekst aanwezig; de standpunten inzake het externe en interne beleid zijn degelijk omschreven - het is duidelijk dat zowel de club- als jeugdverantwoordelijken een belangrijke rol hebben gespeeld in het tot stand komen van de sterkte/zwakte analyse (SWOT) van de club / JO; het is tevens nodig om ook de standpunten van interne (ouders, trainers, ) en externe (sportclubs, lokale overheid, ) betrokkenen op te nemen in de SWOT-analyse; naast de reeds geformuleerde langetermijndoelstellingen dienen ook kortetermijndoelstellingen geformuleerd te worden; vervolgens is het belangrijk een stappenplan uit te werken met een concrete timing en een verantwoordelijke voor de opvolging van alle doelstellingen (geformuleerd volgens het SMART-principe) - bij het grondig bekijken van de financiële documenten blijkt dat de JO voor het overgrote deel zelfbedruipend is; de jeugdverantwoordelijken zorgen voor de noodzakelijke werkingsmiddelen van de JO; het is positief dat de inkomsten en uitgaven duidelijk zijn bepaald binnen het jeugdbudget; daarbovenop is het wel aangewezen om vanuit het clubbudget een bijkomende financiële investering te voorzien om de JO verder te optimaliseren Organisatiestructuur - een actueel organigram (een grafische voorstelling van de structuur), waarop de verschillende geledingen van de club worden weergegeven, is niet voor handen; het is aan te bevelen om een organigram op te stellen met een duidelijke horizontale en verticale structuur, waarbij de positionering van de JO (en de TVJO in het bijzonder) duidelijk zichtbaar is - er is nood aan de oprichting van een sporttechnische commissie, waarin de TVJO (Dhr. P. Van Nuffel) dient vertegenwoordigd te zijn; hierdoor zal de TVJO kunnen bijdragen tot de voetbal- en opleidingsvisie van de club en kunnen waken over de doorstroming (eigen opgeleide spelers) naar het eerste elftal; daarenboven is het wenselijk dat de sporttechnische commissie ook het profiel van de hoofdtrainer van de 1ste ploeg formuleert en bewaakt - het feit dat er een jeugdverantwoordelijke (Dhr. J. De Munter) als volwaardig lid zetelt in de hogere bestuursorganen van de club (Raad van Bestuur / SK Aaigem 2/6

3 dagelijks bestuur) wijst erop dat de JO een belangrijke functie te vervullen heeft binnen de club en dus ook dient bij te dragen tot de realisatie van de missie van de club; naar de toekomst toe is het nodig om ook andere jeugdverantwoordelijken (bv. de jeugdvoorzitter) volwaardig lid te maken van de Raad van Bestuur / dagelijks bestuur - de formele documenten (bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken) van het dagelijks bestuur en de sporttechnische commissie dienen formeel omschreven te worden als basis van de besluitvormings- en verantwoordingsprocedure (formele relatie tussen de horizontale en verticale lijnen) van de club; m.a.w. op welke manier worden beslissingen genomen en aan welke personen moeten zij verantwoording afleggen? ; positief is wel dat de formele documenten van de jeugdverantwoordelijken degelijk omschreven zijn Voetbalopleiding als kernproduct - er is een voetbal(club)visie aanwezig; deze zou verder in de diepte kunnen worden uitgebouwd - de voetbalspecifieke opleidingsvisie is goed omschreven met standpunten inzake speelstijl, spelsysteem, spelconcept en de gewenste didactiek; de voetbalclubvisie hierop afstemmen kan een volgende stap zijn, waardoor spelers die doorstromen beter kunnen ingepast worden in het eerste elftal; het is wel nodig dat vooral de principes inzake spelconcept (zonevoetbal, opbouw van achteruit, ) naar de praktijk worden vertaald door de trainers - er is een opleidingsplan voorhanden; dit kan beschouwd worden als een degelijke rode draad die doorheen de JO loopt; het is positief dat er voor veldspelers leerdoelen omschreven zijn per ontwikkelings-/leeftijdsfase (doelstellingen voor de bovenbouw wel nog meer uitbreiden); ook voor keepers zijn er specifieke leerdoelen bepaald; het is belangrijk dat deze leerdoelen (ook voor de toekomstige midden en bovenbouw) door de trainers naar de praktijk worden vertaald; in die context is het positief dat er door de TVJO een goede opvolging is van het opleidingsplan (evaluatie van de trainingsvoorbereidingen) - de verzamelmap met concrete oefenstof (modeltrainingen) kan beschouwd worden als het ideale verlengstuk van het opleidingsplan, dat de trainers helpt om de theorie te vertalen naar de praktijk; tracht dit vademecum nog meer uit te breiden met modeltrainingen gebaseerd op het opleidingsplan - de aanwezigheid van standaardformulieren voor de voorbereiding van trainingen en wedstrijden kan als positief bestempeld worden - bij de globale rapportering en opvolging van spelers is het goed dat er aandacht is besteed aan een kwantitatieve evaluatie (a.d.h.v. scores); daarnaast dient ook een kwalitatieve evaluatie (a.d.h.v. concrete adviezen) te gebeuren; tevens is het belangrijk dat deze evaluatie afgestemd is op de vooropgestelde leerdoelen of eindtermen per opleidingsfase - het is positief dat er formele afspraken zijn gemaakt inzake speelgelegenheid voor zowel keepers als veldspelers (50% speelgelegenheid voor alle spelers bij een wedstrijd) SK Aaigem 3/6

4 Ondersteuning - de formele blessurebehandelingsprocedure (wat te doen vanaf het oplopen van een blessure tot en met de revalidatie) dient nog verder naar alle leden (trainers, afgevaardigden, ) gecommuniceerd te worden - er dient tevens bekeken te worden in welke mate er (formeel) kan samengewerkt worden met een kinesist of dokter om deze procedures te bewaken (beslissen/communicatie omtrent het hervatten van trainingen/wedstrijden) - het is positief dat verschillende leden een EHBO-cursus hebben gevolgd; dit kan helpen om de eerste en vooral juiste zorgen te kunnen toedienen bij voorval van een blessure - er is geen preventiebeleid aanwezig inzake blessures, alcohol, drugs, voeding,...; het is aangewezen voorlichtingen en workshops over deze thema s te organiseren - er dienen tevens meer sociaal-maatschappelijke initiatieven (organisatie van goede doel activiteiten, ) te worden ontwikkeld Interne marketing & human resources management - de club (JO) beschikt over vele communicatiekanalen (informatiebrochure, website, gedragscode, infovergaderingen,...) voor een vlotte communicatie met haar verschillende doelgroepen (spelers, ouders, trainers en andere medewerkers) - er is een afdoend aanbod van nevenactiviteiten (eetfestijn, sinterklaasfeest,...) binnen de club aanwezig voor een optimaal verenigingsleven; dit kan evenwel nog uitgebreid worden door het organiseren van specifieke teambuildingsactiviteiten voor de verschillende jeugdploegen - elke speler (en eventueel ouder) dient op regelmatige tijdstippen tijdens de opleiding feedback te krijgen zijn voetbalprestaties en over zijn evolutie binnen de JO (minstens 1 functioneringsgesprek per opleidingsfase); dit dient te gebeuren d.m.v. een formeel gesprek adhv. een evaluatieformulier - binnen de JO wordt er gewerkt volgens duidelijke functieomschrijvingen; zij bieden een meerwaarde met het oog op continuïteit en transparantie op het vlak van taken en bevoegdheden - het is positief dat de trainersstaf, naast informele feedback tijdens trainingen en wedstrijden, minstens 1 keer per seizoen ook formeel geëvalueerd wordt met het oog op een functioneringsgesprek; de verslagen van deze gesprekken kunnen belangrijke afspraken bevatten waarop teruggevallen kan worden (verbetertraject) - ter ondersteuning van de trainers kan men ook nog interne vormingsmogelijkheden (bv. het geven van demotrainingen) aanbieden Externe relaties en rekrutering - de website is een ideaal middel om zich naar de buitenwereld toe te profileren; men dient deze nog uit te breiden zodat alle geïnteresseerden (ouders, jeugdleden, sponsors, ) er de nodige informatie (organigram, krachtlijnen opleidingsvisie, ) op kunnen terugvinden SK Aaigem 4/6

5 - de organisatie van het Halfoogsttornooi is positief te noemen; men dient echter nog meer voetbalactiviteiten en andere (extra)sportieve activiteiten te organiseren zoals een sportkamp, opendeurdag,... - een samenwerking met een andere voetbalclub is aangewezen, ondanks de mindere ervaringen in het verleden, men dient een samenwerking te bekijken vanuit een win-win situatie; voor een efficiënte samenwerking is het opportuun dat de TVJO of een andere jeugdverantwoordelijke hierin een coördinerende rol opneemt Accommodatie - het jeugdcomplex, hoewel goed onderhouden door de jeugdverantwoordelijken, voldoet niet meer aan de normen van een moderne accommodatie; dit heeft dan ook gevolgen inzake uitstraling, werkomstandigheden, energiebeheer en het aanbieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding - men beschikt per ploeg over voldoende voetbaldidactisch materiaal; tracht dit in de toekomst evenwel nog verder specifieker uit te breiden; het is positief dat men een boardingsysteem ter beschikking heeft voor de JO - tot slot is het belangrijk dat men per veld de nodige doelen voorziet (groot en klein) - de kwaliteit van de trainingsvelden moet men in de toekomst verbeteren; de plannen om een kunstgrasveld aan te wenden zijn in deze context positief te noemen en moet men trachten te formaliseren - een betere kwaliteit van de kleedkamers is nodig (de grootte, de aanwezigheid van een theoriebord, ) Effectiviteit - daar men een eerste elftal in 3 de en 4 de provinciale heeft is er sprake van een goede doorstroming van de JO naar een eerste ploeg; meer dan 35% van de spelers die deel uitmaken van de eerste ploeg actief in 3 de provinciale, hebben minstens 5 jaar van de JO genoten; het aanstellen van twee A-elftallen levert ook het voordeel op om met de spelers een langetermijnrelatie uit te bouwen - het is positief dat de club inspanning doet om de trainers te scholen, hierdoor zullen de voetbalspecifieke kwalificaties worden ontwikkeld; naast deze kwalificaties dient men permanent de aandacht te vestigen op het aanbod van bijscholingsmogelijkheden - het grote aantal vrijwilligers werkzaam in de JO zorgt voor een bruisend verenigingsleven - de continuïteit van de ploegen per leeftijdscategorie is niet gewaarborgd doorheen de JO (geen kadetten, scholieren en junioren); dit versterkt het dropout effect binnen de JO SK Aaigem 5/6

6 Actiepunten - de SWOT-analyse verder uitbreiden met standpunten van interne en externe betrokkenen; tevens de termijndoelstellingen concretiseren dmv. het SMARTprincipe - een cluborganigram ontwikkelen met een duidelijke visuele structuur - een sporttechnische commissie oprichten met de TVJO als volwaardig lid; tevens de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en de sporttechnische commissie omschrijven - de opleidingsvisie (vooral inzake spelconcept) implementeren in de praktijk bij de trainers; tevens dient er in de toekomst op toe te worden gezien dat het opleidingsplan geïmplementeerd wordt bij de midden -en bovenbouw (tevens meer doelstellingen formuleren voor de bovenbouw); ook de modeltrainingen en evaluatiefiches dienen in relatie te zijn tot het opleidingsplan - het preventiebeleid organiseren dmv. voorlichting en workshops over bepaalde thema s (voeding, drugs, alcohol, ) - (teambuildings)activiteiten voor de verschillende jeugdploegen ontwikkelen - functioneringsgesprekken voor spelers en trainers organiseren adhv. een evaluatieformulier - de samenwerking met een voetbalclub opnieuw trachten te realiseren - de kwaliteit van de trainingsvelden en de kleedkamers verhogen - de continuïteit van de ploegen waarborgen doorheen de JO (alle ploegen aanstellen) Conclusie De JO van SK Aaigem kent een lichte kwaliteitstijging in vergelijking met de vorige audit ( ). Vooral op het vlak van interne communicatie heeft men veel vooruitgang geboekt. In de toekomst dient men echter een sporttechnische commissie te installeren om de verankering van de JO in de clubstructuur te garanderen. Tevens moet de continuïteit van de ploegen hersteld worden om een volledige jeugdwerking te kunnen aanbieden. Als men ook aan de andere actiepunten tracht te werken, dan is er zeker een toekomst weggelegd voor de JO van SK Aaigem! SK Aaigem 6/6

7 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord Sportkring Aaigem vzw 3de Provinciale 05/05/2009 totaal beleid en strategie organisatie kernproduct: voetbalopleiding ondersteuning interne marketing en HRM externe relaties en rekrutering accommodatie & materiaal effectiviteit Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 1 / 5

8 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord beleid en strategie missie / visie van de club (corporate level) basistekst missie / visie club missie en visie van de JO (business unit) basistekst missie / visie JO inhoud visie JO strategische planning van de club inzake JO SWOT-analyse nota termijndoelstellingen financiële planning aansturing jeugdbudget samenstelling jeugdbudget toelichting beleid en strategie organisatie structuur organigram formele verankering JO in de club besluitvorming formele documenten club formele documenten JO Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 2 / 5

9 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord kernproduct: voetbalopleiding voetbalspecifieke opleidingsvisie voetbal- en opleidingsvisie van de club opleidingsplan aanwezigheid en specificatie doelstellingen en trainingsaccenten werkinstrumenten schriftelijke organisatie schriftelijke training- en wedstrijdvoorbereiding trainingsgelegenheid trainingsgelegenheid tijdens wedstrijdperiode (seizoen) speelgelegenheid formalisering / bewaking van principes inzake speelgelegenheid individuele evaluatie en spelervolgsysteem globale rapportering en opvolging van de spelers sporttechnische staf Jeugdvoorzitter Technisch Verantwoordelijke JO / jeugdcoördinator hoofdtrainers onderbouw (tot en met U12) hoofdtrainers middenbouw (tot en met U16) hoofdtrainers bovenbouw (tot en met B-kern) keepertrainer andere begeleiders Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 3 / 5

10 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord ondersteuning medische begeleiding formele samenwerking preventiebeleid: activiteiten en voorlichting behandelingsprocedures EHBO-kit aanwezigheid EHBO-kit minimum inhoud van elke EHBO-kit sociaal-maatschappelijke ondersteuning sociaal-maatschappelijke initiatieven interne marketing & human resources management interne communicatie infobrochure / website intern reglement / code of conduct communicatiekanalen met ouders verenigingsleven organisatie nevenactiviteiten aanwezigheid jeugdparticipatieraad communicatie / relatie eerste elftal vrijwilligersbeleid functioneringsgesprekken met spelers / ouders gesprek tijdens de opleiding functieomschrijvingen (technische) staf /medewerkers aanwezigheid functieomschrijvingen overleg en vorming technische staf frequentie van specifieke vergaderingen / overlegmomenten vormingsmogelijkheden evaluatie en bijsturing technische staf evaluatie technische staf individuele functioneringsgesprekken Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 4 / 5

11 DEXIA Foot PASS: BASIC jeugdopleiding scorebord externe relaties en rekrutering externe communicatie website JO / jeugdrubriek clubwebsite open (extra) sportieve organisaties van de club samenwerkingsplannen samenwerking met (sport)scholen samenwerking met club(s) uit de regio samenwerking met lokale overheid accommodatie en materieel beheer jeugdcomplex en materiaal algemene kenmerken jeugdcomplex wedstrijd- en oefenvelden jeugd grasvelden kunstgrasveld(en) ter beschikking van JO andere accommodatie kleedkamers andere lokalen ter beschikking van de JO effectiviteit doorstroming ledencijfers en drop-out medewerkers (sporttechnisch en vrijwilligers) Copyright Double PASS Sportkring Aaigem vzw 5 / 5

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het

Nadere informatie

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INHOUD Aanleiding 3 Uitgangspunten programma 4 De voetbalpiramide 5 Proces 6 Stap 1. Adviesgesprek

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster.

Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster. Jeugdbeleidsplan Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster. 1. DOELSTELLINGEN ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. BEIVOC wil iedere jongere naar zijn maximaal

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 29 november 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie