K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013"

Transcriptie

1 K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel

2 Algemene auditgegevens - club: K.S.C. Keerbergen - profiel: Regionaal doorlichting - auditor: Tim Aga - clubverantwoordelijken: P. Van Houdt (Voorzitter) - jeugdverantwoordelijken: R. De Leenheer (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding/TVJO), J. Druppel (lid Raad van Bestuur/ RvB), E. Vercammen (lid RvB) - trainers: R. Verhulst, K. Van Woensel, F. Van Nuffelen, R. De Cat - spelers: 1 speler U17B, 1 speler U17A - documentaire audit: maandag 8 april training: F. Van Nuffelen (team: U15A) op dinsdag 26 maart 2013 Beleid en Strategie Strategisch plan van de club/jeugdopleiding - de missie en visie van de club zijn duidelijk omschreven; tevens is de rol en de positie van de JO duidelijk bepaald en bevestigd tijdens de interviews door de heren Van Houdt, De Leenheer en Vercammen Doelstellingen en financiële planning - de geformuleerde korte en lange termijndoelstellingen zijn vaag omschreven en konden ook niet transparant bevestigd worden; het lijkt ons aangewezen om duidelijk omschreven en afgelijnde korte en lange termijndoelstellingen op te stellen en hier ook een strikt tijds- en evaluatieschema aan te koppelen; deze doelstellingen dienen als basis om de weg aan te geven die K.S.C. Keerbergen de volgende jaren wil bewandelen - er is een globaal clubbudget aanwezig waaruit de jeugd een substantieel deel krijgt; hiervoor gebruikt men een verdeelsleutel die gebaseerd is op de verhouding spelers eerste elftal/jo - de audit leert ons dat de JO grotendeels selfsupporting is; knap werk dus van deze medewerkers die er blijkbaar niet alleen in slagen om een JO te managen, maar daarnaast ook in belangrijke mate zorgen voor de noodzakelijke werkingsmiddelen; om de JO (verder) te optimaliseren is het noodzakelijk om een bijkomende financiële input (investering) te voorzien vanuit het clubbudget; door de vernieuwde bestuursstructuur is er nu (in vergelijking met 2010) wel een duidelijke inspraak van de jeugdverantwoordelijken in de samenstelling van het clubbudget, wat alleen maar toe te juichen valt Organisatie Organisatiestructuur - de structuur van de club is sinds vorig seizoen grondig hertekend; dit resulteert in een nauwkeurig uitgewerkt organigram dat heel helder de structuur van de club weergeeft Leiderschap en besturing - er is binnen de clubstructuur een Sporttechnische Commissie (SC) aanwezig; deze richt zich echter enkel naar de samenstelling van de kern van het 1 e elftal en bevat geen vertegenwoordiger van de JO; de formele oprichting van een SC op clubniveau, waarin dhr. De Leenheer dient vertegenwoordigd te K.S.C. Keerbergen 3

3 zijn en over medebeslissingsrecht dient te beschikken, is een absolute must; deze permanente vertegenwoordiging is noodzakelijk om vanuit de JO te kunnen bijdragen tot een uniforme voetbal- en opleidingsvisie van de club en te kunnen waken over de doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers naar de 1 ste ploeg; daarenboven is het wenselijk dat de SC ook het profiel van de hoofdtrainer van de 1 ste ploeg formuleert en bewaakt - de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de SC dienen omschreven te worden als basis van de besluitvormings- en verantwoordingsprocedure (formele relatie tussen de horizontale en verticale lijnen) van de club; m.a.w. op welke manier neemt zij beslissingen en aan wie moet zij verantwoording afleggen? - de vernieuwde clubstructuur zorgt voor een zeer grote vertegenwoordiging van verantwoordelijken uit de JO (5 op 7) binnen de raad van bestuur/dagelijks bestuur van K.S.C. Keerbergen; mooi zo! Voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding Voetbalspecifieke (opleidings)visie - er is een voetbalspecifieke opleidingsvisie voorhanden met duidelijke standpunten inzake speelstijl, spelsysteem en spelconcept; deze kan verder aangevuld worden met concrete standpunten aangaande het specialiseren van spelers op een bepaalde positie per leeftijdsfase; dit moet het mogelijk maken om de voetbalvisie van de 1 ste ploeg hierop af te stemmen waardoor de kans op een efficiënte doorstroming naar de A-kern nog groter wordt; uit de interviews bleek dat de afstemming van deze opleidingsvisie met de speelwijze van het 1 ste elftal niet altijd correspondeert Opleidingsplan ontwikkelingsfase 1 en 2 - het OP voor ontwikkelingsfase (OF) 1 en 2 is volledig uitgeschreven en omvat naast een jaarplan ook een onderverdeling in blokken van zes tot acht weken; tevens is er een uitgebreide bibliotheek met oefenvormen en modeltrainingen aanwezig per leeftijdscategorie (OF1 t.e.m. 4) Opleidingsplan ontwikkelingsfase 3 en 4 - het OP voor OF3 en OF4 is eveneens volledig uitgeschreven, incl. een periodisering van zes tot acht weken; nu al deze accenten zijn uitgewerkt zou men kunnen van start gaan met de ontwikkeling van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) per speler; in dit POP kan men werken aan de lacunes van de speler die een overgang naar de A-kern nog in de weg staan Opleidingsplan keepers - het OP voor keepers is volledig uitgeschreven (zowel voor 8v8 als 11v11) incl. een periodisering; tevens is er een uitgebreide bibliotheek met oefenvormen en modeltrainingen aanwezig Trainings- en wedstrijdorganisatie - er is een standaardformulier ter voorbereiding van trainingen ter beschikking van de trainers; het document is verspreid over alle coaches maar men is vrij dit al dan niet te gebruiken; het lijkt ons nuttig om alle trainers aan te moedigen dit formulier ook effectief te gebruiken zodat er binnen de JO eenvormigheid is; er dient ook aandacht/ruimte geschonken te worden op dit document voor een persoonlijke trainingsevaluatie; dit kan de kwaliteit van de trainingsvormen en trainingen alleen maar ten goede komen K.S.C. Keerbergen 4

4 - er is een standaarddocument voor de wedstrijdvoorbereiding ter beschikking; dit is volledig geïmplementeerd en dient na iedere wedstrijd aan de TVJO bezorgd te worden; aan dit document kunnen echter nog enkele elementen toegevoegd worden; zo ontbreekt de oplijsting van de collectieve wedstrijddoelstellingen en collectieve richtlijnen (best opgesteld i.f.v. het OP); ook dient hier aandacht geschonken te worden aan de evaluatie van deze doelstellingen en richtlijnen Speel- en trainingsgelegenheid - er wordt gestreefd naar een maximale speel- en trainingsgelegenheid voor elke speler; de club hanteert de 50% norm per gespeelde wedstrijd zeer strikt; elke trainer dient per wedstrijd het aantal gespeelde minuten te noteren en dit maandelijks door te geven aan de TVJO; dit is naar alle trainers binnen de club gecommuniceerd; deze principes dienen echter ook uitgeschreven te worden voor OF4; hoewel de club momenteel nog niet over een U21 ploeg beschikt, is het nuttig om deze principes nu al te formaliseren - het zou nuttig zijn voor de teams van OF3 en 4 een derde trainingsmoment in te lassen om de spelersontwikkeling nog vlotter te laten verlopen; hier botst men echter op de limieten van de huidige accommodatie die momenteel een verdere uitbreiding van het trainingsvolume onmogelijk maken - K.S.C. Keerbergen organiseert actueel geen meerdaagse stages voor de spelers; om het trainingsvolume tijdens vakantieperiodes op te drijven, kan een dergelijke organisatie overwogen worden - de opleidingskernen worden begrensd en indien nodig gesplitst; gezien de grote instroom van spelers is dit naar de toekomst een aandachtspunt, want de huidige accommodatie laat een verdere stijging aan het huidige tempo niet meer toe Praktische implementatie - training: o er was een schriftelijke voorbereiding voorhanden met een duidelijke formulering van trainingsdoelen met een koppeling naar maandthema tijdens de pass- en trapvormen werden de nodige technische en tactische aspecten op een ondersteunende manier gecoacht o het Fun-aspect zou zeker nog opgedreven kunnen worden door meer winmomenten te creëren, bijv. tijdens een aantal wedstrijdvormen (WV) o het aantal wedstrijdgerelateerde oefenvormen mag uitgebreid worden o tijdens deze oefen- en WV n zou men dan regelmatig de stop-help methode kunnen gebruiken in functie van het thema van de training; dit verhoogt zeker de interactie met de spelers waardoor tevens hun inzicht/probleemoplossend denken gestimuleerd wordt, rekening houdend met de specifieke doelstellingen per leeftijdscategorie Staf - er dient meer aandacht geschonken te worden aan de voetbalspecifieke kwalificaties van de trainersstaf; slechts vier van de zeventien trainers beschikte op het moment van de audit over een voetbalspecifiek diploma; het is wel positief dat de club haar trainers aanspoort om opleidingen te volgen en hier ook financieel in tussenkomt; de ruime ervaring van de TVJO K.S.C. Keerbergen 5

5 kan ook mogelijkheden bieden tot het inrichten van interne clinics en demotrainingen - K.S.C. Keerbergen kan overwegen om een externe ombudsman aan te stellen; deze kan als neutraal persoon fungeren bij de bemiddeling van conflicten binnen de club of als luisterend oor dienen voor leden die met een persoonlijk probleem zitten; bij voorkeur bekleedt deze persoon geen officiële functie binnen de club om zijn neutraliteit te waarborgen Individuele Evaluatie en Begeleiding Screening en individuele data - de trainers dienen twee maal per jaar evaluatieformulieren in te vullen en deze aan de TVJO te bezorgen die deze centraal archiveert; deze formulieren zijn na afspraak te bespreken met de ouders; de formulieren worden in de aanloop van het seizoen ook ter beschikking gesteld van de nieuwe trainer zodat hij het voortraject van elke speler kan bestuderen - er worden geen specifieke testbatterijen per OF voorzien; in het kader van toekomstige POP n lijkt het ons nuttig dat er nagedacht wordt over de implementatie van een screeningsmethode (ev. testbatterijen) per OF zodat de vooruitgang die spelers maken objectief gemeten kan worden - wat betreft sportmedische screening heeft K.S.C. Keerbergen een samenwerking met sportkinélab; elke speler heeft over de werking van dit lab uitleg gekregen en kan aan een gunsttarief daar een medische screening laten uitvoeren; dit is echter geen verplichting - individuele gegevens zijn gecentraliseerd bij de TVJO die strikt opvolgt of de trainers alle documenten tijdig binnenbrengen; dit laat de TVJO toe om de speelminuten per speler te bekijken en de totale deelname aan wedstrijden; het betreft hier een apart bestand; daarom lijkt het ons nuttig dat deze gegevens ook ingevoerd worden in een gecentraliseerd systeem waar meerdere personen van de club toegang tot hebben; dit om het mogelijke verlies van waardevolle informatie bij personeelswissels tegen te gaan Individuele evaluatie en bijsturing - actueel voert de JO de voetbalspecifieke screening van haar jeugdspelers uit door gebruik te maken van een evaluatieformulier; dit echter alleen voor OF 3; we raden aan dat het huidige evaluatiesysteem structureel doorgevoerd wordt voor de OF 1 en OF 2; wat betreft OF 4 zou dit evaluatieformulier kunnen uitmonden in de opmaak van individuele POP-plannen per speler - een meerwaarde zou kunnen zijn door (veld)testen te implementeren teneinde de technische, tactische maar vooral fysieke competenties en eigenschappen van de spelers nog beter te situeren - actueel wordt er nog geen fysieke screening georganiseerd voor de spelers; hier denken we bijv. aan een Coopertest, Shuttle run test enz.; voor de oudere leeftijdscategorieën is het ook interessant om kracht en lenigheid in kaart te brengen - binnen de sportmedische screening is een eerste stap gezet door de samenwerking met sportkinélab; deze is echter vrijblijvend en een beperkt aantal ouders tekent er op in; om vroegtijdig problemen op te sporen en o.a. ook de groeispurt in kaart te brengen, is een algemeen klinisch en biometrisch onderzoek (gewicht en gestalte) een zeer effectief hulpmiddel; vanaf OF3 en OF4 kan er zelfs gedacht worden aan een statisch/dynamisch onderzoek van het bewegingsapparaat en een ECG in rust; dit laten we echter aan de club over of dit haalbaar is of niet K.S.C. Keerbergen 6

6 - er dient nagedacht te worden over de implementatie van een huiswerkbeleid voor de JO; gericht technisch huiswerk creëert per speler een meerwaarde en zorgt ook voor een grotere binding met club en sport; voetbalhuiswerk kan eenvoudig de volgende training getest worden Individuele feedback en functioneringsgesprekken - in OF1 en 2 worden geen vaste evaluatiemomenten voorzien met ouders/spelers; de opgemaakte evaluatie blijft binnen de club en dient als hulp voor toekomstige trainers; ouders kunnen op afspraak wel een functioneringsgesprek aanvragen, maar de praktijk binnen de club leert dat hier weinig vraag naar is; we adviseren om deze functioneringsgesprekken vast in te plannen - vanaf OF3 wordt er jaarlijks een evaluatiemoment voorzien waarbij functioneringsgesprekken met de ouders worden gevoerd; om een betere communicatie met ouders en spelers te bestendigen, adviseren we om minstens twee maal per jaar deze gesprekken op de agenda te zetten Ondersteuning en Rekrutering Medische begeleiding - er is wat betreft de medische begeleiding een samenwerking met sportkinélab, maar deze wordt vrijblijvend aangeboden aan de ouders; het lijkt ons nuttig deze samenwerking te versterken en eventueel uit te breiden naar testbatterijen voor de verschillende OF n - er is een blessurebehandelingsplan aanwezig en er is een medisch verantwoordelijke die o.m. de EHBO-kit up-to-date houdt Studie- en sociale begeleiding - er is op dit ogenblik geen sociale begeleiding voorzien bij K.S.C. Keerbergen; wij denken dat het nuttig is om een ombudsman aan te stellen die naast de functie van vertrouwenspersoon een katalysator kan zijn in de organisatie van activiteiten betreffende preventie/remediëring van sociale problemen - K.S.C. Keerbergen neemt deel aan activiteiten voor het goede doel en voorziet tevens in een aantal maatregelen om spelers uit kansarme gezinnen te ondersteunen; er dient nagedacht te worden of het opportuun is om ook samen te werken met de gemeentelijke sportdienst Rekrutering - gezien de explosieve aangroei van spelers heeft de club niet meteen nood aan een ledenwervingsplan; toch organiseert de club per OF voldoende rekruteringsactiviteiten om spelers aan te trekken; het lijkt ons aangewezen om naar rekrutering toe specifieke doelstellingen op te stellen i.p.v. een algemeen wervingsbeleid te voeren; zodoende kunnen hiaten binnen de opleidingspiramide sneller weggewerkt worden - de club kan zich nog meer naar de buitenwereld toe profileren via de organisatie van voetbal- en/of andere (extra)sportieve activiteiten zoals een opendeurdag, open sportkamp enz. - de samenwerking met externe organisaties zoals een school, een amateurclub en de lokale overheid, dient bekeken te worden vanuit een winwin situatie; in deze heeft de club ondertussen de eerste stappen gezet via een structurele samenwerking met KA Keerbergen (gebruik van accommodatie) en een lokale fitnessclub (fitness voor U17 en U21 op maandag vanaf seizoen ) K.S.C. Keerbergen 7

7 Communicatie en HRM Interne & externe communicatie - binnen de club zijn er interne gedragsregels aanwezig voor zowel spelers als ouders; deze zijn echter niet voldoende uitgewerkt wat betreft trainers en jeugdafgevaardigden; we raden aan specifiek naar deze laatsten gedragsregels uit te schrijven die meer bevatten dan enkel de administratieve verplichtingen en inhoud van de functie - de club/jo beschikt over voldoende en degelijke communicatiekanalen (informatiebrochure, website, gedragscode enz.) voor een vlotte communicatie met haar verschillende doelgroepen (spelers, ouders, trainers en andere medewerkers); de website kan nog aangevuld worden met een voorstelling (ev. foto, zeker contactgegevens) van alle medewerkers van de JO zodat ouders steeds weten wie zij dienen aan te spreken en hoe zijn deze persoon kunnen contacteren - tot op heden beschikt de club nog niet over een spelersraad; om o.a. de communicatie te optimaliseren is dit een mooie schakel binnen de clubwerking; de verantwoordelijken hebben wel aangegeven hier in het seizoen mee te starten - de verspreiding van de diverse clubstandpunten verloopt zowel via een intern (jeugdbrochure) als extern (website) kanaal; de informatie die nu beschikbaar is, kan uitgebreid worden met standpunten betreffende de evaluatie (werkwijze) van spelers, de manier waarop spelersgroepen worden samengesteld en de procedure bij persoonlijke problemen Human resources management - er is een duidelijke strategie voor het aanwerven van medewerkers en trainers; voor het aanstellen van een trainer voor het 1 ste elftal is er nog geen strategie uitgeschreven - op het niveau van het jeugdmanagementteam komt men een maal per maand samen; we adviseren om de frequentie van trainersvergaderingen op eenzelfde peil te houden als deze van het managementsteam - de club promoot interne en externe opleidingen; een opleidingsplan per trainer ontbreekt echter; om een duidelijk zicht te krijgen op de expertise van het trainerskorps is het aangewezen een overzicht bij te houden van de gevolgde opleidingen en bijscholingen - de TVJO bezoekt regelmatig trainingen en wedstrijden en geeft hierbij informele feedback; er is een evaluatieformulier voor trainers voorhanden dat dient als basis voor het functioneringsgesprek op het einde van het seizoen; er ontbreekt hierin een evaluatie van hoe de trainer past binnen de kernwaarden van de club Ledenbehoud - gezien de grote groei van de club is een ledenbehoudsplan momenteel niet aan de orde - het verenigingsleven binnen een club is een belangrijke troef om de clubbinding te optimaliseren; binnen dit kader is het positief dat de club jaarlijks verschillende happenings (sinterklaas- en kerstfeest, stadionbezoeken enz.) organiseert - de TVJO beschikt over actuele lijsten van spelers die de club verlieten en volgt hen via mail- en telefoonverkeer op in hun verdere voetballoopbaan K.S.C. Keerbergen 8

8 Accommodatie en Materieel - het jeugdcomplex heeft met de nieuwbouw van het cafetaria en de kleedkamers een grote stap voorwaarts gezet; door het grote succes van de club breidt het aantal ploegen echter steeds uit waardoor het huidig aantal velden onvoldoende is; hierdoor traint men op verschillende locaties - er is in de nieuwe accommodatie een aparte vergaderzaal aanwezig en de TVJO en secretaris beschikken over een aparte werkruimte - het EHBO materiaal is up-to-date en de club verdient een pluim omwille van de aanwezige defibrillator - men beschikt per ploeg over voldoende voetbaldidactisch materiaal - elk veld is voorzien van het nodige aantal doelen (groot en klein) - er dient (verder) aandacht geschonken te worden aan de kwaliteit van de trainingsvelden - in deze context kan best nagedacht worden over de voordelen van een kunstgrasveld; door de nieuwe accommodatie is de kwaliteit en uitstraling van de JO zeker gestegen Effectiviteit - er is sprake van een effectieve doorstroming van de JO naar de 1 ste ploeg: acht van de achttien spelers die deel uitmaken van de A-kern, hebben minstens vier jaar van hun opleiding bij K.S.C. Keerbergen genoten (of drie jaar tussen hun vijftien en 21 jaar); mits een blijvende investering in de JO kan dit cijfer enkel maar stijgen; als we naar het totaal van de A-kern en Beloften kijken, dan zijn bijna de helft van deze spelers eigen opgeleide talenten - met vier gediplomeerde jeugdtrainers op een totaal van zeventien heeft de club nog werk voor de boeg; dit is een blijvende uitdaging voor de club K.S.C. Keerbergen 9

9 Actiepunten - opstellen van korte en lange termijndoelstellingen - implementeren van een structurele top-down investering bovenop het jeugdbudget - formeel integreren van een SC op clubniveau met vertegenwoordiging van de TVJO - uitwerken van bevoegdheden en een beslissingsprocedure voor deze SC - het OP aanvullen met technische en tactische leerdoelen voor OF4 - verder implementeren van het gebruik van wedstrijds- en trainingsvoorbereidingsformulieren met aandacht voor collectieve doelstellingen en ruimte voor evaluatie - uitbreiden van het trainingsvolume voor OF3 en 4 - aanbieden van meerdaagse stages - aanstellen van een ombudsman - opmaak en implementatie van een huiswerkbeleid - uitgebreide samenwerking met sportkinélab voor de opmaak van testbatterijen - evaluatiemomenten/functioneringsgesprekken met spelers implementeren voor alle OF n - koppelen van de kernwaarden van de club aan de evaluatieformulieren voor trainers oprichten van een spelersraad - trainers blijvend stimuleren om externe opleidingen te volgen en uitbreiden van de interne vormingen (ref.: hun kwaliteitsniveau continu trachten te verhogen) - een eventuele uitbreiding van het aantal velden bekijken - mogelijke samenwerkingen met externe partners (scholen, andere clubs enz.) onderzoeken Conclusie Het is duidelijk dat K.S.C. Keerbergen gekozen heeft om de weg van de jeugd te bewandelen. Er werd reeds heel wat tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van degelijke beleidsplannen, alsook de opleidingsvisie en het OP voor de jeugdwerking. De nieuwe accommodatie geeft een extra boost aan de reeds knappe doorstroming van eigen opgeleide talenten naar het 1 ste elftal. Dit is ook duidelijk te merken aan het groeiend aantal jeugdspelers. De grote aandachtspunten om de JO nog verder te optimaliseren zijn vooral de uitbreiding van de trainingsvelden en het verder professionaliseren van de trainersstaf. Indien deze beide punten gerealiseerd worden, staat niets een verdere ontwikkeling van K.S.C. Keerbergen in de weg. Wij wensen de club hierbij alvast veel succes toe! K.S.C. Keerbergen 10

10 Foot PASS Regionaal Scorebord K.S.C. Keerbergen 3140 Keerbergen Regionaal 08/04/2013 totaal % beleid en strategie % organisatie % voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding % staf % individuele evaluatie en begeleiding % ondersteuning en rekrutering % communicatie en human resources management % accommodatie en materieel % effectiviteit % beleid en strategie organisatie voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding staf individuele evaluatie en begeleiding ondersteuning en rekrutering communicatie en HRM accommodatie en materieel effectiviteit Resultaat in % beleid en strategie % strategisch plan van de club (corporate level) % strategisch plan van de JO (business unit) % formulering en evaluatie van doelstellingen % financiële planning % organisatie % structuur % leiderschap en besturing % voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding % voetbalspecifieke (opleidings)visie % opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 1 (t.e.m. 5v5) % uitgewerkt opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 2 (8v8) % uitgewerkt opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 3 (11v11 t.e.m. U17) % uitgewerkt opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 4 (postformatie t.e.m. U23) % uitgewerkt opleidingsplan voor keepers % Double PASS 2014

11 Foot PASS Regionaal voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding % trainingsorganisatie % wedstrijdorganisatie % speelgelegenheid (tijdens wedstrijden) % trainingsgelegenheid % grootte opleidingskernen % staf % managementteam JO / jeugdverantwoordelijken % trainers % individuele evaluatie en begeleiding % testing en individuele data % individuele evaluatie en bijsturing % individuele feedback en functioneringsgesprekken % ondersteuning en rekrutering % medische begeleiding % sociale begeleiding en initiatieven % rekrutering % communicatie en human resources management % interne communicatie % externe communicatie en relaties % human resources management % ledenbehoud en verenigingsleven % accommodatie en materieel % trainingscomplex JO % wedstrijd- en oefenvelden voor JO % andere accommodatie en voorzieningen % kantoorruimte en hardware voorzieningen % IT ondersteuning en online datamanagementsysteem % effectiviteit % doorstroming % speelgelegenheid % leden % Double PASS 2014

12

13 een project van Voetbalfederatie Vlaanderen en Double PASS met de steun van de Vlaamse Overheid Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Robbie De Sutter Projectmanagement: David Pauwels Danny Aerts Auditoren: Danny Aerts Tim Aga Claude Bamelis Michel Berghs Kris Collaert Tim De Tant Benny Meurs Thomas Peer Tim Van Rompay Double PASS - Sylvain Dupuislaan 209/2 - B-1070 Brussel

MFC SI'Heusden-Zolder Futsal club Doorlichting kalenderjaar 2012

MFC SI'Heusden-Zolder Futsal club Doorlichting kalenderjaar 2012 MFC SI'Heusden-Zolder Futsal club Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: MFC SI Heusden-Zolder - reeks: Nationale afdeling II

Nadere informatie

F.C. Zwaneven BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

F.C. Zwaneven BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 F.C. Zwaneven BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: F.C. Zwaneven - reeks: 3 de Provinciale - profiel: 'BASIC

Nadere informatie

SK Aaigem BASIC Doorlichting

SK Aaigem BASIC Doorlichting SK Aaigem BASIC Doorlichting Seizoen 2008 -- 2009 Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Robbie De Sutter Projectcoördinatie: Frank Rits Auditoren: Bert Verlinden Jelle Van Camp Stan Van Praet David

Nadere informatie

K.V.V. O.G. Vorselaar BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

K.V.V. O.G. Vorselaar BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 K.V.V. O.G. Vorselaar BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: K.V.V. O.G. Vorselaar - reeks: 2 de Provinciale

Nadere informatie

K.F.C. Beekhoek Sport BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

K.F.C. Beekhoek Sport BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 K.F.C. Beekhoek Sport BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: K.F.C. Beekhoek Sport - reeks: 3 de Provinciale

Nadere informatie

professioneel managementsysteem voor jeugdopleidingen in Vlaamse basketbalclubs Doelstelling VBL inzake Basket PASS

professioneel managementsysteem voor jeugdopleidingen in Vlaamse basketbalclubs Doelstelling VBL inzake Basket PASS Basket PASS professioneel manaentsysteem voor jeugdopleidingen in Vlaamse basketbalclubs Globale resultaten audits Verwelkoming VBL Doelstelling VBL inzake Basket PASS samen met de clubs streven naar een

Nadere informatie

F.C. Zwaneven. Regionale Audit

F.C. Zwaneven. Regionale Audit F.C. Zwaneven Regionale Audit kalenderjaar 2016 Algemene auditgegevens - club: F.C. Zwaneven - profiel: Regionale audit - auditor: Patrick Van Houtven - clubverantwoordelijken: H. Van Gorp (Voorzitter)

Nadere informatie

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN SKV OOSTAKKER INHOUD VOOR DE JEUGDOPLEIDING VAN

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN SKV OOSTAKKER INHOUD VOOR DE JEUGDOPLEIDING VAN OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR DE JEUGDOPLEIDING VAN SKV OOSTAKKER INHOUD INTRODUCTIE FOOT PASS IN ONZE CLUB MOTIVATIE DEELNAME FOOT PASS FOOT PASS-TEAM IN ONZE CLUB VRAGEN 1 INTRODUCTIE Woordje vooraf

Nadere informatie

K.S.K. Steenbrugge Provinciale Audit kalenderjaar 2014

K.S.K. Steenbrugge Provinciale Audit kalenderjaar 2014 K.S.K. Steenbrugge Provinciale Audit kalenderjaar 2014 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene auditgegevens - club: K.S.K. Steenbrugge - profiel: Provinciale audit - auditor: Ruben

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

Agenda. Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club

Agenda. Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING Agenda Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club Introductie Door de jeugdwerking van Sk Aaigem

Nadere informatie

EXTERNE KWALITEITSAUDIT JEUGDWERKING KVEDRONGEN DOOR FOOTPASS

EXTERNE KWALITEITSAUDIT JEUGDWERKING KVEDRONGEN DOOR FOOTPASS EXTERNE KWALITEITSAUDIT JEUGDWERKING KVEDRONGEN DOOR FOOTPASS Overzicht Motivatie deelname aan Foot PASS Foot PASS in onze club Motivatie deelname Wij nemen deel aan Foot PASS omdat : 1. Onze club voluit

Nadere informatie

Jong Geraardsbergen BASIC provinciaal Doorlichting kalenderjaar 2011

Jong Geraardsbergen BASIC provinciaal Doorlichting kalenderjaar 2011 Jong Geraardsbergen BASIC provinciaal Doorlichting kalenderjaar 2011 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: Jong Geraardsbergen - reeks: 4 de Provinciale -

Nadere informatie

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING

OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING Agenda Introductie Foot PASS Project in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club Foot PASS Project in onze club Samen

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

S.K. Aaigem BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012

S.K. Aaigem BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 S.K. Aaigem BASIC regionaal Doorlichting kalenderjaar 2012 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene gegevens audit - club: S.K. Aaigem - reeks: 3 de Provinciale - profiel: 'BASIC regionaal'

Nadere informatie

Willen Is Kunnen Eine. Provinciale Audit

Willen Is Kunnen Eine. Provinciale Audit Willen Is Kunnen Eine Provinciale Audit kalenderjaar 2015 Algemene auditgegevens - club: Willen Is Kunnen Eine - profiel: Provinciale audit - auditor: Raf De Koninck - clubverantwoordelijken: C. Manderick

Nadere informatie

S.K. Eernegem Nationaal Doorlichting kalenderjaar 2013

S.K. Eernegem Nationaal Doorlichting kalenderjaar 2013 S.K. Eernegem Nationaal Doorlichting kalenderjaar 2013 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel Algemene auditgegevens - club: S.K. Eernegem - profiel: Nationaal doorlichting - auditor: Danny

Nadere informatie

Draaiboek. Kalenderjaar 2015. Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke. Projectmanagement: Paul Van Den Broecke Danny Aerts

Draaiboek. Kalenderjaar 2015. Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke. Projectmanagement: Paul Van Den Broecke Danny Aerts Draaiboek Kalenderjaar 2015 Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Projectmanagement: Paul Van Den Broecke Danny Aerts project in samenwerking met Double PASS bvba Sylvain Dupuislaan 209/2 B - 1070

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Seizoen 2015 / 2016. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 17 juli om 19u00 in kantine. Start trainingen: 10 augustus

Seizoen 2015 / 2016. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 17 juli om 19u00 in kantine. Start trainingen: 10 augustus Seizoen 2015 / 2016 Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 17 juli om 19u00 in kantine LIDGELD JEUGD vóór einde juli 150 daarna 170 Rekeningnr: 850-0191582-05 Mededeling: naam+voornaam speler + geboortedatum

Nadere informatie

Info avond double pass Vlaanderen

Info avond double pass Vlaanderen Info avond double pass Vlaanderen 19-06-2017 VOETBAL VLAANDEREN Overzicht: 18u30: Welkomstwoord Voetbal Vlaanderen 18u45: Toelichting auditproces (Kris Collaert, PM Vlaanderen) 19u45: Pauze 20u00: Toelichting

Nadere informatie

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level)

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) Missie & visie 1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) 1.1.1. Missie/visie van de club Stokkem VV is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!! Kernactiviteit van de club Uitbouw van een

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Algemene leiding van de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt het jeugdbestuur in het hoofdbestuur (Raad van Beheer) en dagelijks

Nadere informatie

2.1. STRUCTUUR 2.1.1 ORGANIGRAM

2.1. STRUCTUUR 2.1.1 ORGANIGRAM 2. ORGANISATIE 2.1. STRUCTUUR 2.1.1 ORGANIGRAM 2.1.1.1. UITGEWERKT ORGANIGRAM CLUB A.ACTUEEL DOCUMENT ORGANIGRAM CLUB K. Hove Sport is een VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk). Het hoger management wordt

Nadere informatie

Functiebeschrijving Trainer

Functiebeschrijving Trainer Functiebeschrijving Trainer Algemene verantwoordelijkheid De jeugdtrainer is verantwoordelijk om kinderen op te leiden op een wijze waarop de kinderen, in de verschillende leeftijdsfazen op een pedagogische

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Bijscholingsdag 13 november 2013

Bijscholingsdag 13 november 2013 Bijscholingsdag 13 november 2013 Programma Foot PASS 2010 1 Programma bijscholingsdag 19.00-19.15 19.15-19.30 19.30-20.30 20.30-20.45 20.45-21.00 21.00-21.30 21.30-21.45 Inleiding VFV Voorstelling Double

Nadere informatie

Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw.

Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw. Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw. Missie en visie. Wij Standaard Denderleeuw jeugdopleiding hun hebben als doel om zoveel mogelijk spelers uit eigen jeugdwerking te laten doorstromen

Nadere informatie

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010 PUURS 2005-2010 Puurs 2005-2010 K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs Beleidsplan 2005-2010 VOETBAL IS VERANDERD VOETBAL IS IN BEWEGING Kinderen zijn veranderd Maatschappij

Nadere informatie

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie!

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! 1 Wie is Antonia? Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze Jeugdwerking werd dit

Nadere informatie

Seizoen 2016 / 2017. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 3 juni om 19u00 in kantine

Seizoen 2016 / 2017. Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 3 juni om 19u00 in kantine Seizoen 2016 / 2017 Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 3 juni om 19u00 in kantine LIDGELD JEUGD vóór 1 juni 150 vóór 1 augustus 170 daarna 200 Rekeningnr: 850-0191582-05 Mededeling: naam+voornaam

Nadere informatie

KVK AVELGEM FOOT FUN FORMATION FUTURE

KVK AVELGEM FOOT FUN FORMATION FUTURE KVK AVELGEM FOOT FUN FORMATION FUTURE Progredi progressio(lat.) = vooruitgang, groei, climax Synonyms of "Progress" : Advance, advancement, attainment, increase, improvement, proficiency, progression,

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen 2015-16 30 maart 2015

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen 2015-16 30 maart 2015 Infoavond Seizoen 2015-16 30 maart 2015 INFOAVOND 30 maart 2015 AGENDA 1. Evaluatie seizoen 2014-15 2. Evaluatie samenwerking 3. Fusie 4. Ploegen 2015-16 5. Trainingen 2015-16 6. Wedstrijden 2015-16 7.

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING 6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING MEDISCHE BEGELEIDING TOEGEPASTE PROCEDURES M.B.T. SPORTMEDISCH SCREENING K. Hove Sport heeft een formeel medisch samenwerkingsakkoord met Sigrid Jacobs/Stefan Van Oevelen

Nadere informatie

Seizoen 2017 / Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 23 juni om 18u00 in kantine. Start trainingen: 7 augustus

Seizoen 2017 / Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 23 juni om 18u00 in kantine. Start trainingen: 7 augustus Seizoen 2017 / 2018 Jeugdwerking Oudervergadering 1 vrijdag 23 juni om 18u00 in kantine LIDGELD JEUGD vóór 1 juli 160 vóór 1 augustus 170 daarna 200 Rekeningnr: 850-0191582-05 Mededeling: naam+voornaam

Nadere informatie

3 3. TALENTIDENTIFICATIE- EN OPLEIDING

3 3. TALENTIDENTIFICATIE- EN OPLEIDING 3 3. TALENTIDENTIFICATIE- EN OPLEIDING VOETBALSPECIFIEKE (OPLEIDINGS)VISIE VOETBALVISIE VAN DE CLUB(EERSTE ELFTAL EN JO) A.SPEELSTIJL:HUISSTIJL/CULTUUR K Hove Sport streeft er naar om aanvallend en attractief

Nadere informatie

MISSIE KVK WESTHOEK JEUGD. De jeugdwerking van KVK Westhoek wil samen met de hele club de vooropgestelde missie gestalte geven:

MISSIE KVK WESTHOEK JEUGD. De jeugdwerking van KVK Westhoek wil samen met de hele club de vooropgestelde missie gestalte geven: MISSIE KVK WESTHOEK JEUGD De jeugdwerking van KVK Westhoek wil samen met de hele club de vooropgestelde missie gestalte geven: Voetbal = hoofdproduct Opleiden om morgen te winnen! KVK Westhoek wil zoveel

Nadere informatie

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie!

JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC Een familiale club met ambitie! 1 Wie is Antonia? Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze Jeugdwerking werd in

Nadere informatie

JEUGDWERKING K. ZONHOVEN VV MISSIE EN VISIE

JEUGDWERKING K. ZONHOVEN VV MISSIE EN VISIE JEUGDWERKING K. ZONHOVEN VV MISSIE EN VISIE MISSIE De jeugdwerking moet een centrale plaats in het sportieve beleid van K. Zonhoven VV innemen. K. Zonhoven VV wenst jeugdspelers uit Zonhoven en omstreken

Nadere informatie

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. HOOFDBESTUUR: 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter 1. Secretaris 1. Penningmeester 6. Bestuurders Werkgroepen:

Nadere informatie

Foot PASS BE infosessie. Brussel 22 oktober 2015

Foot PASS BE infosessie. Brussel 22 oktober 2015 Foot PASS BE infosessie Brussel 22 oktober 2015 Programma Inleiding VFV Jonas Heuts Voorstelling Double PASS Paul Van Den Broecke Draaiboek Foot PASS audit Paul Van Den Broecke Foot PASS online Robbie

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

AANWERVINGEN BEGELEIDING EVALUATIE

AANWERVINGEN BEGELEIDING EVALUATIE AANWERVINGEN BEGELEIDING EVALUATIE KSV BREDENE Begeleidende tekst over aanwerving, begeleiding en evaluatie van trainers, spelers Inhoud Aanwervingen:... 27 Aanwerven trainer/opleider:... 27 Aanwerven

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH Inhoud Voorwoord Missie en visie van de jeugdwerking Strategische doelstellingen Uitwerking Strategische doelstellingen SWOT-analyse Besluit Voorwoord VSV Gent is een club

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

MISSIE KVK WESTHOEK. KVK Westhoek wil samen met alle leden de vooropgestelde missie gestalte geven:

MISSIE KVK WESTHOEK. KVK Westhoek wil samen met alle leden de vooropgestelde missie gestalte geven: MISSIE KVK WESTHOEK KVK Westhoek wil samen met alle leden de vooropgestelde missie gestalte geven: Voetbal = hoofdproduct Opleiden om morgen te winnen! KVK Westhoek wil zoveel mogelijk spelers (in het

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

double pass education.

double pass education. Inschrijven double pass education. Master Class mentale ontwikkeling in jeugdvoetbal Een unieke opleiding die jou als coach in staat stelt om mentale ontwikkeling echt te integreren in je trainingen Een

Nadere informatie

Seizoen JEUGDOPLEIDING

Seizoen JEUGDOPLEIDING Seizoen 2016-2017 2017 Infomoment 11 juni 2016 JEUGDOPLEIDING 11 juni 2016 1 AGENDA Evaluatie seizoen 2015-2016 Visie en prioriteiten seizoen 2016-2017 Afspraken - verwachtingen Lidgeld - Uitrusting Trainings-

Nadere informatie

Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014

Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014 Missie en Visie K.E WERVIK JEUGD 2013-2014 Koninklijke Eendracht Wervik is een warme vereniging waar zowel ons eerste elftal als onze jeugdopleiding, met veel ambitie, in de zelfde richting kijken waardoor

Nadere informatie

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen maart 2014

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen maart 2014 Infoavond Seizoen 2014-15 26 maart 2014 Evaluatie Samenwerking 2013-2014 EVALUATIE HUIDIGE SEIZOEN Hard gewerkt: seizoen 2013-14 in cijfers 388 competitiewedstrijden (87% gespeeld) Goed voor 20100 minuten

Nadere informatie

A. Dossier. B. Tussentijdse kostenstaat

A. Dossier. B. Tussentijdse kostenstaat Deel 1 - JEUGDSPORTFONDS 2014 DOSSIER + TUSSENTIJDSE KOSTENSTAAT Zie ook informatie op www.krachtbal.be/promotie/jeugdsportfonds A. Dossier Net als vorig jaar wordt voor 2014 de clubscore bepaald op basis

Nadere informatie

MISSIE & VISIE Jeugdopleiding

MISSIE & VISIE Jeugdopleiding MISSIE MISSIE & VISIE Jeugdopleiding Waar staat de jeugdopleiding van KSCT MENEN voor? Waarom kiezen voor de jeugdopleiding van KSCT Menen? KSCT Menen streeft naar een goed uitgebouwde en uitgebalanceerde

Nadere informatie

Infobrochure. Jeugdwerking. seizoen

Infobrochure. Jeugdwerking. seizoen Infobrochure Jeugdwerking seizoen 2015-16 Tijdens de training hebben de spelers dezelfde outfit aan. (pakket) Voor en na de wedstrijden dragen we dezelfde training als één team. Gelieve op tijd te komen

Nadere informatie

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen Artikel 451 Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie VFV interprovinciaal of provinciaal voetbal 1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie, moet ingediend

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

VOETBALVISIE VAN DE CLUB

VOETBALVISIE VAN DE CLUB Hoofdstuk 1 VOETBALVISIE VAN DE CLUB Een gezonde amateurclub zijn die op een aanvaardbaar niveau speelt dat een gemeente als Herentals (20.000 inwoners,zonder de deelgemeenten) verdient. De club moet een

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Infomeeting 14 maart 2014. FC SKV Overmere. Hervormingen Jeugdvoetbal 2014-2015 + Audit Foot Pass

Infomeeting 14 maart 2014. FC SKV Overmere. Hervormingen Jeugdvoetbal 2014-2015 + Audit Foot Pass Infomeeting 14 maart 2014 FC SKV Overmere Hervormingen Jeugdvoetbal 2014-2015 + Audit Foot Pass Programma 1. Hervormingen jeugdvoetbal 2. Foot Pass 3. Voetbalkamp 4. Hervormingen binnen FC SKV Overmere

Nadere informatie

MEER DAN VOETBAL ALLEEN

MEER DAN VOETBAL ALLEEN MEER DAN VOETBAL ALLEEN INFO MOMENT OUDERS U6 SEPTEMBER 2017 Geschiedenis van de club KVC Haacht is het resultaat van een geslaagde fusie tussen Stade Haacht en KV Olympia Haacht Wespelaar. Deze kwam tot

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

1 Beleid en strategie

1 Beleid en strategie 1 Beleid en strategie 1.1 Inleiding Meer dan 75 jaar geleden werd de club opgericht met als kernopdracht: Het organiseren van een kwalitatief hoogstaand competitief en recreatief aanbod dat beantwoordt

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN KFC DESSEL SPORT

JEUGDBELEIDSPLAN KFC DESSEL SPORT JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 KFC DESSEL SPORT Strategische doelstelling 1 : VERHOGEN TECHNISCHE KWALITEIT van de JEUGDOPLEIDING Operationele doelstelling 1.1 : realiseren extra aanbod volgens opgegeven planning

Nadere informatie

ASV GEEL. Stamnummer KBVB Allemaal Samen Verbroedering Geel vzw. ASV Geel Missie en Visie van de Jeugdopleiding

ASV GEEL. Stamnummer KBVB Allemaal Samen Verbroedering Geel vzw. ASV Geel Missie en Visie van de Jeugdopleiding ASV Geel Missie en Visie van de Jeugdopleiding Missie ASV Geel wenst getalenteerde jonge spelers met de beste mensen en middelen kwaliteitsvol te omringen. Hierdoor krijgen zij maximale kansen om zich

Nadere informatie

INFOAVOND JEUGD TK MELDERT. 26/06/2015 19u

INFOAVOND JEUGD TK MELDERT. 26/06/2015 19u INFOAVOND JEUGD TK MELDERT 26/06/2015 19u 1 WELKOM Spelers, ouders, trainers,sympathisanten, medewerkers. 2 TWEE DELEN DEEL 1 ALGEMENE INFO DEEL 2 SPORTIEVE INFO 3 DEEL 1 DIRK MEULENIJZER JEUGDSECRETARIAAT

Nadere informatie

INTERESSE STUUR MAIL AAN : peter.vanriet@telenet.be of karelpeeters2@telenet.be

INTERESSE STUUR MAIL AAN : peter.vanriet@telenet.be of karelpeeters2@telenet.be In het kader van volgend seizoen is KVC Delta Londerzeel op zoek naar jeugdtrainers. Deze jeugdtrainers moeten binnen de opleidingsvisie van de club kunnen werken en de jeugdwerking van de club verbeteren.

Nadere informatie

VOETBALVISIE VAN DE CLUB

VOETBALVISIE VAN DE CLUB Hoofdstuk 1 VOETBALVISIE VAN DE CLUB Een gezonde amateurclub zijn die op een aanvaardbaar niveau speelt dat een gemeente als Herentals (20.000 inwoners,zonder de deelgemeenten) verdient. De club moet een

Nadere informatie

VOETBALVISIE VAN DE CLUB

VOETBALVISIE VAN DE CLUB Hoofdstuk 1 VOETBALVISIE VAN DE CLUB Een gezonde amateurclub zijn die op een aanvaardbaar niveau speelt dat een gemeente als Herentals (20.000 inwoners,zonder de deelgemeenten) verdient. De club moet een

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

K. Excelsior Zedelgem Jeugd

K. Excelsior Zedelgem Jeugd K. Excelsior Zedelgem Jeugd Werkmethode: Spelersindeling - talenontwikkeling Debutantjes Pagadders U6-U7 (2009-2010 ) Kernlijnen jeugdplan: Spelers al spelend zo veel mogelijk baltoetsen aanbieden met

Nadere informatie

SK KAMPNHOUT SPORTIEVE STRUCTUUR

SK KAMPNHOUT SPORTIEVE STRUCTUUR SK KAMPNHOUT SPORTIEVE STRUCTUUR Sportieve structuur SK Kampenhout SporGef/Technische verantwoordelijke SporKechnische Commissie TVJO Ronny Selleslach A Kern Trainerstaf/ Spelers T1 Jo Claes T2 Ronny Selleslach

Nadere informatie

2. VISIE EN MISSIE. Jong KVK Tienen wil bekendstaan voor haar uitstekende jeugdopleiding met zowel een sociaal als sportief oogmerk.

2. VISIE EN MISSIE. Jong KVK Tienen wil bekendstaan voor haar uitstekende jeugdopleiding met zowel een sociaal als sportief oogmerk. 2. VISIE EN MISSIE Jong KVK Tienen wil bekendstaan voor haar uitstekende jeugdopleiding met zowel een sociaal als sportief oogmerk. Het doel van de Jeugdopleiding van KVK Tienen is in de eerste plaats

Nadere informatie

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS TE VOLGEN LEIDRAAD INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 Pagina 1 DEEL I = VERPLICHTE INSTAPCRITERIA Luik I: JEUGDLEDEN 1. Jeugdleden 1.1. Aantal jeugdleden

Nadere informatie

Jeugdopleiding Vaartland. Oudervergadering 27/03/2014

Jeugdopleiding Vaartland. Oudervergadering 27/03/2014 Jeugdopleiding Vaartland Oudervergadering 27/03/2014 Agenda Welkom Deel 1: Jeugdhervormingen KBVB/VFV Deel 2: JOV historiek Deel 3: JOV seizoen 2014-2015 1 ste Vaartlanddag Vragen DEEL 1 Jeugdhervormingen

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

Dessel Sport investeert in de jeugd! Een club met een plan. Nieuwbouw als kers op de taart

Dessel Sport investeert in de jeugd! Een club met een plan. Nieuwbouw als kers op de taart PERSMAP Dessel Sport investeert in de jeugd! Elke dag van de week gonst het van de activiteit op en rond de Desselse jeugdvelden. De club telt 425 jonge spelers, die elk een opleiding op hun eigen niveau

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 20 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min.

Nadere informatie

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen 2014-15 26 maart 2014

JONG HOEGAARDEN. Infoavond Seizoen 2014-15 26 maart 2014 Infoavond Seizoen 2014-15 26 maart 2014 Evaluatie Samenwerking 2013-2014 EVALUATIE HUIDIGE SEIZOEN Hard gewerkt: seizoen 2013-14 in cijfers 388 competitiewedstrijden (87% gespeeld) Goed voor 20100 minuten

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Vzw Herenbasket Zonhoven Organigram & Functiebeschrijving

Vzw Herenbasket Zonhoven Organigram & Functiebeschrijving Inleiding Bedoeling van dit document is om inzicht te geven in de structuur van Herenbasket Zonhoven, de functies binnen de club en waar die zich situeren in de structuur. De structuur en de functies zorgen

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Missie en visie JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek Missie en visie SMS Lubbeek wil binnen de gemeente en regio een vooraanstaande maatschappelijke

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE VAN DE CLUB

MISSIE EN VISIE VAN DE CLUB MISSIE EN VISIE VAN DE CLUB Visie; Voetbal is een spel gebaseerd op fair play waarbij recreatie,sportiviteit en competitie Elkaar vinden met behoud van respect voor ieders niveau,kennen en kunnen,dit in

Nadere informatie

SPORTIEVE VISIE JEUGDOPLEIDING V.C. HERENTALS. Sportieve visie jeugdopleiding augustus 2012 Pagina 1

SPORTIEVE VISIE JEUGDOPLEIDING V.C. HERENTALS. Sportieve visie jeugdopleiding augustus 2012 Pagina 1 SPORTIEVE VISIE JEUGDOPLEIDING V.C. HERENTALS Sportieve visie jeugdopleiding augustus 2012 Pagina 1 VOORWOORD Het sportief jeugdbeleid van V.C. Herentals werd uitgewerkt om een duidelijk beeld te schetsen

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 5

FC KERKSKEN: programma week 5 FC KERKSKEN: programma week 5 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 5 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie agenda!

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL WAT BETEKENT HET VOOR ONS? INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT

WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL WAT BETEKENT HET VOOR ONS? INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT WIJZIGINGEN BINNEN HET JEUGDVOETBAL INFOAVOND 04 JUNI 2014 DE ZEYPE KAMPENHOUT Agenda Jeugdhervorming seizoen 2014-2015: een overzicht Wat betekent dit voor ons? Overzicht ploegen 2014-2015 Jeugdhervorming

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

Selectiecriteria Tafeltennis. augustus 2017

Selectiecriteria Tafeltennis. augustus 2017 Selectiecriteria 2018 2019 Tafeltennis augustus 2017 Vlaamse Tafeltennisliga Selectiecriteria topsport & Studie Voorblad Inhoudstafel Doelstellingen/eindcompetenties topsportschool: Selectiecriteria voor

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

BELEID EN STRATEGIE JEUGDWERKING KSKL TERNAT

BELEID EN STRATEGIE JEUGDWERKING KSKL TERNAT BELEID EN STRATEGIE JEUGDWERKING KSKL TERNAT DE WAARDEN VAN ONZE JEUGDOPLEIDING KSKL TERNAT wil iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden en dit ongeacht zijn of haar kwaliteiten. De ontwikkeling van de

Nadere informatie

Inhouden Opleiding Physical coach niveau 1

Inhouden Opleiding Physical coach niveau 1 Inhouden Opleiding Physical coach niveau 1 Docent Joost Desender 1. Opleiding PHYSICAL- coach Niveau 1 Les 1 Inleiding Theorie 60 Praktijk 60 Theorie + Praktijk 105 Module 1 : Introductie les Opleiding

Nadere informatie

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 Kalenderjaar 2012 Indiening Voetbalfederatie Vlaanderen t.a.v. Tamara Cassimon Houba de Strooperlaan 145 1020 Brussel jeugdsubsidies@voetbalfederatievlaanderen.be

Nadere informatie