K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013"

Transcriptie

1 K.S.C. Keerbergen Regionaal Doorlichting kalenderjaar 2013 Double PASS Sylvain Dupuislaan 209/2 B-1070 Brussel

2 Algemene auditgegevens - club: K.S.C. Keerbergen - profiel: Regionaal doorlichting - auditor: Tim Aga - clubverantwoordelijken: P. Van Houdt (Voorzitter) - jeugdverantwoordelijken: R. De Leenheer (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding/TVJO), J. Druppel (lid Raad van Bestuur/ RvB), E. Vercammen (lid RvB) - trainers: R. Verhulst, K. Van Woensel, F. Van Nuffelen, R. De Cat - spelers: 1 speler U17B, 1 speler U17A - documentaire audit: maandag 8 april training: F. Van Nuffelen (team: U15A) op dinsdag 26 maart 2013 Beleid en Strategie Strategisch plan van de club/jeugdopleiding - de missie en visie van de club zijn duidelijk omschreven; tevens is de rol en de positie van de JO duidelijk bepaald en bevestigd tijdens de interviews door de heren Van Houdt, De Leenheer en Vercammen Doelstellingen en financiële planning - de geformuleerde korte en lange termijndoelstellingen zijn vaag omschreven en konden ook niet transparant bevestigd worden; het lijkt ons aangewezen om duidelijk omschreven en afgelijnde korte en lange termijndoelstellingen op te stellen en hier ook een strikt tijds- en evaluatieschema aan te koppelen; deze doelstellingen dienen als basis om de weg aan te geven die K.S.C. Keerbergen de volgende jaren wil bewandelen - er is een globaal clubbudget aanwezig waaruit de jeugd een substantieel deel krijgt; hiervoor gebruikt men een verdeelsleutel die gebaseerd is op de verhouding spelers eerste elftal/jo - de audit leert ons dat de JO grotendeels selfsupporting is; knap werk dus van deze medewerkers die er blijkbaar niet alleen in slagen om een JO te managen, maar daarnaast ook in belangrijke mate zorgen voor de noodzakelijke werkingsmiddelen; om de JO (verder) te optimaliseren is het noodzakelijk om een bijkomende financiële input (investering) te voorzien vanuit het clubbudget; door de vernieuwde bestuursstructuur is er nu (in vergelijking met 2010) wel een duidelijke inspraak van de jeugdverantwoordelijken in de samenstelling van het clubbudget, wat alleen maar toe te juichen valt Organisatie Organisatiestructuur - de structuur van de club is sinds vorig seizoen grondig hertekend; dit resulteert in een nauwkeurig uitgewerkt organigram dat heel helder de structuur van de club weergeeft Leiderschap en besturing - er is binnen de clubstructuur een Sporttechnische Commissie (SC) aanwezig; deze richt zich echter enkel naar de samenstelling van de kern van het 1 e elftal en bevat geen vertegenwoordiger van de JO; de formele oprichting van een SC op clubniveau, waarin dhr. De Leenheer dient vertegenwoordigd te K.S.C. Keerbergen 3

3 zijn en over medebeslissingsrecht dient te beschikken, is een absolute must; deze permanente vertegenwoordiging is noodzakelijk om vanuit de JO te kunnen bijdragen tot een uniforme voetbal- en opleidingsvisie van de club en te kunnen waken over de doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers naar de 1 ste ploeg; daarenboven is het wenselijk dat de SC ook het profiel van de hoofdtrainer van de 1 ste ploeg formuleert en bewaakt - de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de SC dienen omschreven te worden als basis van de besluitvormings- en verantwoordingsprocedure (formele relatie tussen de horizontale en verticale lijnen) van de club; m.a.w. op welke manier neemt zij beslissingen en aan wie moet zij verantwoording afleggen? - de vernieuwde clubstructuur zorgt voor een zeer grote vertegenwoordiging van verantwoordelijken uit de JO (5 op 7) binnen de raad van bestuur/dagelijks bestuur van K.S.C. Keerbergen; mooi zo! Voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding Voetbalspecifieke (opleidings)visie - er is een voetbalspecifieke opleidingsvisie voorhanden met duidelijke standpunten inzake speelstijl, spelsysteem en spelconcept; deze kan verder aangevuld worden met concrete standpunten aangaande het specialiseren van spelers op een bepaalde positie per leeftijdsfase; dit moet het mogelijk maken om de voetbalvisie van de 1 ste ploeg hierop af te stemmen waardoor de kans op een efficiënte doorstroming naar de A-kern nog groter wordt; uit de interviews bleek dat de afstemming van deze opleidingsvisie met de speelwijze van het 1 ste elftal niet altijd correspondeert Opleidingsplan ontwikkelingsfase 1 en 2 - het OP voor ontwikkelingsfase (OF) 1 en 2 is volledig uitgeschreven en omvat naast een jaarplan ook een onderverdeling in blokken van zes tot acht weken; tevens is er een uitgebreide bibliotheek met oefenvormen en modeltrainingen aanwezig per leeftijdscategorie (OF1 t.e.m. 4) Opleidingsplan ontwikkelingsfase 3 en 4 - het OP voor OF3 en OF4 is eveneens volledig uitgeschreven, incl. een periodisering van zes tot acht weken; nu al deze accenten zijn uitgewerkt zou men kunnen van start gaan met de ontwikkeling van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) per speler; in dit POP kan men werken aan de lacunes van de speler die een overgang naar de A-kern nog in de weg staan Opleidingsplan keepers - het OP voor keepers is volledig uitgeschreven (zowel voor 8v8 als 11v11) incl. een periodisering; tevens is er een uitgebreide bibliotheek met oefenvormen en modeltrainingen aanwezig Trainings- en wedstrijdorganisatie - er is een standaardformulier ter voorbereiding van trainingen ter beschikking van de trainers; het document is verspreid over alle coaches maar men is vrij dit al dan niet te gebruiken; het lijkt ons nuttig om alle trainers aan te moedigen dit formulier ook effectief te gebruiken zodat er binnen de JO eenvormigheid is; er dient ook aandacht/ruimte geschonken te worden op dit document voor een persoonlijke trainingsevaluatie; dit kan de kwaliteit van de trainingsvormen en trainingen alleen maar ten goede komen K.S.C. Keerbergen 4

4 - er is een standaarddocument voor de wedstrijdvoorbereiding ter beschikking; dit is volledig geïmplementeerd en dient na iedere wedstrijd aan de TVJO bezorgd te worden; aan dit document kunnen echter nog enkele elementen toegevoegd worden; zo ontbreekt de oplijsting van de collectieve wedstrijddoelstellingen en collectieve richtlijnen (best opgesteld i.f.v. het OP); ook dient hier aandacht geschonken te worden aan de evaluatie van deze doelstellingen en richtlijnen Speel- en trainingsgelegenheid - er wordt gestreefd naar een maximale speel- en trainingsgelegenheid voor elke speler; de club hanteert de 50% norm per gespeelde wedstrijd zeer strikt; elke trainer dient per wedstrijd het aantal gespeelde minuten te noteren en dit maandelijks door te geven aan de TVJO; dit is naar alle trainers binnen de club gecommuniceerd; deze principes dienen echter ook uitgeschreven te worden voor OF4; hoewel de club momenteel nog niet over een U21 ploeg beschikt, is het nuttig om deze principes nu al te formaliseren - het zou nuttig zijn voor de teams van OF3 en 4 een derde trainingsmoment in te lassen om de spelersontwikkeling nog vlotter te laten verlopen; hier botst men echter op de limieten van de huidige accommodatie die momenteel een verdere uitbreiding van het trainingsvolume onmogelijk maken - K.S.C. Keerbergen organiseert actueel geen meerdaagse stages voor de spelers; om het trainingsvolume tijdens vakantieperiodes op te drijven, kan een dergelijke organisatie overwogen worden - de opleidingskernen worden begrensd en indien nodig gesplitst; gezien de grote instroom van spelers is dit naar de toekomst een aandachtspunt, want de huidige accommodatie laat een verdere stijging aan het huidige tempo niet meer toe Praktische implementatie - training: o er was een schriftelijke voorbereiding voorhanden met een duidelijke formulering van trainingsdoelen met een koppeling naar maandthema tijdens de pass- en trapvormen werden de nodige technische en tactische aspecten op een ondersteunende manier gecoacht o het Fun-aspect zou zeker nog opgedreven kunnen worden door meer winmomenten te creëren, bijv. tijdens een aantal wedstrijdvormen (WV) o het aantal wedstrijdgerelateerde oefenvormen mag uitgebreid worden o tijdens deze oefen- en WV n zou men dan regelmatig de stop-help methode kunnen gebruiken in functie van het thema van de training; dit verhoogt zeker de interactie met de spelers waardoor tevens hun inzicht/probleemoplossend denken gestimuleerd wordt, rekening houdend met de specifieke doelstellingen per leeftijdscategorie Staf - er dient meer aandacht geschonken te worden aan de voetbalspecifieke kwalificaties van de trainersstaf; slechts vier van de zeventien trainers beschikte op het moment van de audit over een voetbalspecifiek diploma; het is wel positief dat de club haar trainers aanspoort om opleidingen te volgen en hier ook financieel in tussenkomt; de ruime ervaring van de TVJO K.S.C. Keerbergen 5

5 kan ook mogelijkheden bieden tot het inrichten van interne clinics en demotrainingen - K.S.C. Keerbergen kan overwegen om een externe ombudsman aan te stellen; deze kan als neutraal persoon fungeren bij de bemiddeling van conflicten binnen de club of als luisterend oor dienen voor leden die met een persoonlijk probleem zitten; bij voorkeur bekleedt deze persoon geen officiële functie binnen de club om zijn neutraliteit te waarborgen Individuele Evaluatie en Begeleiding Screening en individuele data - de trainers dienen twee maal per jaar evaluatieformulieren in te vullen en deze aan de TVJO te bezorgen die deze centraal archiveert; deze formulieren zijn na afspraak te bespreken met de ouders; de formulieren worden in de aanloop van het seizoen ook ter beschikking gesteld van de nieuwe trainer zodat hij het voortraject van elke speler kan bestuderen - er worden geen specifieke testbatterijen per OF voorzien; in het kader van toekomstige POP n lijkt het ons nuttig dat er nagedacht wordt over de implementatie van een screeningsmethode (ev. testbatterijen) per OF zodat de vooruitgang die spelers maken objectief gemeten kan worden - wat betreft sportmedische screening heeft K.S.C. Keerbergen een samenwerking met sportkinélab; elke speler heeft over de werking van dit lab uitleg gekregen en kan aan een gunsttarief daar een medische screening laten uitvoeren; dit is echter geen verplichting - individuele gegevens zijn gecentraliseerd bij de TVJO die strikt opvolgt of de trainers alle documenten tijdig binnenbrengen; dit laat de TVJO toe om de speelminuten per speler te bekijken en de totale deelname aan wedstrijden; het betreft hier een apart bestand; daarom lijkt het ons nuttig dat deze gegevens ook ingevoerd worden in een gecentraliseerd systeem waar meerdere personen van de club toegang tot hebben; dit om het mogelijke verlies van waardevolle informatie bij personeelswissels tegen te gaan Individuele evaluatie en bijsturing - actueel voert de JO de voetbalspecifieke screening van haar jeugdspelers uit door gebruik te maken van een evaluatieformulier; dit echter alleen voor OF 3; we raden aan dat het huidige evaluatiesysteem structureel doorgevoerd wordt voor de OF 1 en OF 2; wat betreft OF 4 zou dit evaluatieformulier kunnen uitmonden in de opmaak van individuele POP-plannen per speler - een meerwaarde zou kunnen zijn door (veld)testen te implementeren teneinde de technische, tactische maar vooral fysieke competenties en eigenschappen van de spelers nog beter te situeren - actueel wordt er nog geen fysieke screening georganiseerd voor de spelers; hier denken we bijv. aan een Coopertest, Shuttle run test enz.; voor de oudere leeftijdscategorieën is het ook interessant om kracht en lenigheid in kaart te brengen - binnen de sportmedische screening is een eerste stap gezet door de samenwerking met sportkinélab; deze is echter vrijblijvend en een beperkt aantal ouders tekent er op in; om vroegtijdig problemen op te sporen en o.a. ook de groeispurt in kaart te brengen, is een algemeen klinisch en biometrisch onderzoek (gewicht en gestalte) een zeer effectief hulpmiddel; vanaf OF3 en OF4 kan er zelfs gedacht worden aan een statisch/dynamisch onderzoek van het bewegingsapparaat en een ECG in rust; dit laten we echter aan de club over of dit haalbaar is of niet K.S.C. Keerbergen 6

6 - er dient nagedacht te worden over de implementatie van een huiswerkbeleid voor de JO; gericht technisch huiswerk creëert per speler een meerwaarde en zorgt ook voor een grotere binding met club en sport; voetbalhuiswerk kan eenvoudig de volgende training getest worden Individuele feedback en functioneringsgesprekken - in OF1 en 2 worden geen vaste evaluatiemomenten voorzien met ouders/spelers; de opgemaakte evaluatie blijft binnen de club en dient als hulp voor toekomstige trainers; ouders kunnen op afspraak wel een functioneringsgesprek aanvragen, maar de praktijk binnen de club leert dat hier weinig vraag naar is; we adviseren om deze functioneringsgesprekken vast in te plannen - vanaf OF3 wordt er jaarlijks een evaluatiemoment voorzien waarbij functioneringsgesprekken met de ouders worden gevoerd; om een betere communicatie met ouders en spelers te bestendigen, adviseren we om minstens twee maal per jaar deze gesprekken op de agenda te zetten Ondersteuning en Rekrutering Medische begeleiding - er is wat betreft de medische begeleiding een samenwerking met sportkinélab, maar deze wordt vrijblijvend aangeboden aan de ouders; het lijkt ons nuttig deze samenwerking te versterken en eventueel uit te breiden naar testbatterijen voor de verschillende OF n - er is een blessurebehandelingsplan aanwezig en er is een medisch verantwoordelijke die o.m. de EHBO-kit up-to-date houdt Studie- en sociale begeleiding - er is op dit ogenblik geen sociale begeleiding voorzien bij K.S.C. Keerbergen; wij denken dat het nuttig is om een ombudsman aan te stellen die naast de functie van vertrouwenspersoon een katalysator kan zijn in de organisatie van activiteiten betreffende preventie/remediëring van sociale problemen - K.S.C. Keerbergen neemt deel aan activiteiten voor het goede doel en voorziet tevens in een aantal maatregelen om spelers uit kansarme gezinnen te ondersteunen; er dient nagedacht te worden of het opportuun is om ook samen te werken met de gemeentelijke sportdienst Rekrutering - gezien de explosieve aangroei van spelers heeft de club niet meteen nood aan een ledenwervingsplan; toch organiseert de club per OF voldoende rekruteringsactiviteiten om spelers aan te trekken; het lijkt ons aangewezen om naar rekrutering toe specifieke doelstellingen op te stellen i.p.v. een algemeen wervingsbeleid te voeren; zodoende kunnen hiaten binnen de opleidingspiramide sneller weggewerkt worden - de club kan zich nog meer naar de buitenwereld toe profileren via de organisatie van voetbal- en/of andere (extra)sportieve activiteiten zoals een opendeurdag, open sportkamp enz. - de samenwerking met externe organisaties zoals een school, een amateurclub en de lokale overheid, dient bekeken te worden vanuit een winwin situatie; in deze heeft de club ondertussen de eerste stappen gezet via een structurele samenwerking met KA Keerbergen (gebruik van accommodatie) en een lokale fitnessclub (fitness voor U17 en U21 op maandag vanaf seizoen ) K.S.C. Keerbergen 7

7 Communicatie en HRM Interne & externe communicatie - binnen de club zijn er interne gedragsregels aanwezig voor zowel spelers als ouders; deze zijn echter niet voldoende uitgewerkt wat betreft trainers en jeugdafgevaardigden; we raden aan specifiek naar deze laatsten gedragsregels uit te schrijven die meer bevatten dan enkel de administratieve verplichtingen en inhoud van de functie - de club/jo beschikt over voldoende en degelijke communicatiekanalen (informatiebrochure, website, gedragscode enz.) voor een vlotte communicatie met haar verschillende doelgroepen (spelers, ouders, trainers en andere medewerkers); de website kan nog aangevuld worden met een voorstelling (ev. foto, zeker contactgegevens) van alle medewerkers van de JO zodat ouders steeds weten wie zij dienen aan te spreken en hoe zijn deze persoon kunnen contacteren - tot op heden beschikt de club nog niet over een spelersraad; om o.a. de communicatie te optimaliseren is dit een mooie schakel binnen de clubwerking; de verantwoordelijken hebben wel aangegeven hier in het seizoen mee te starten - de verspreiding van de diverse clubstandpunten verloopt zowel via een intern (jeugdbrochure) als extern (website) kanaal; de informatie die nu beschikbaar is, kan uitgebreid worden met standpunten betreffende de evaluatie (werkwijze) van spelers, de manier waarop spelersgroepen worden samengesteld en de procedure bij persoonlijke problemen Human resources management - er is een duidelijke strategie voor het aanwerven van medewerkers en trainers; voor het aanstellen van een trainer voor het 1 ste elftal is er nog geen strategie uitgeschreven - op het niveau van het jeugdmanagementteam komt men een maal per maand samen; we adviseren om de frequentie van trainersvergaderingen op eenzelfde peil te houden als deze van het managementsteam - de club promoot interne en externe opleidingen; een opleidingsplan per trainer ontbreekt echter; om een duidelijk zicht te krijgen op de expertise van het trainerskorps is het aangewezen een overzicht bij te houden van de gevolgde opleidingen en bijscholingen - de TVJO bezoekt regelmatig trainingen en wedstrijden en geeft hierbij informele feedback; er is een evaluatieformulier voor trainers voorhanden dat dient als basis voor het functioneringsgesprek op het einde van het seizoen; er ontbreekt hierin een evaluatie van hoe de trainer past binnen de kernwaarden van de club Ledenbehoud - gezien de grote groei van de club is een ledenbehoudsplan momenteel niet aan de orde - het verenigingsleven binnen een club is een belangrijke troef om de clubbinding te optimaliseren; binnen dit kader is het positief dat de club jaarlijks verschillende happenings (sinterklaas- en kerstfeest, stadionbezoeken enz.) organiseert - de TVJO beschikt over actuele lijsten van spelers die de club verlieten en volgt hen via mail- en telefoonverkeer op in hun verdere voetballoopbaan K.S.C. Keerbergen 8

8 Accommodatie en Materieel - het jeugdcomplex heeft met de nieuwbouw van het cafetaria en de kleedkamers een grote stap voorwaarts gezet; door het grote succes van de club breidt het aantal ploegen echter steeds uit waardoor het huidig aantal velden onvoldoende is; hierdoor traint men op verschillende locaties - er is in de nieuwe accommodatie een aparte vergaderzaal aanwezig en de TVJO en secretaris beschikken over een aparte werkruimte - het EHBO materiaal is up-to-date en de club verdient een pluim omwille van de aanwezige defibrillator - men beschikt per ploeg over voldoende voetbaldidactisch materiaal - elk veld is voorzien van het nodige aantal doelen (groot en klein) - er dient (verder) aandacht geschonken te worden aan de kwaliteit van de trainingsvelden - in deze context kan best nagedacht worden over de voordelen van een kunstgrasveld; door de nieuwe accommodatie is de kwaliteit en uitstraling van de JO zeker gestegen Effectiviteit - er is sprake van een effectieve doorstroming van de JO naar de 1 ste ploeg: acht van de achttien spelers die deel uitmaken van de A-kern, hebben minstens vier jaar van hun opleiding bij K.S.C. Keerbergen genoten (of drie jaar tussen hun vijftien en 21 jaar); mits een blijvende investering in de JO kan dit cijfer enkel maar stijgen; als we naar het totaal van de A-kern en Beloften kijken, dan zijn bijna de helft van deze spelers eigen opgeleide talenten - met vier gediplomeerde jeugdtrainers op een totaal van zeventien heeft de club nog werk voor de boeg; dit is een blijvende uitdaging voor de club K.S.C. Keerbergen 9

9 Actiepunten - opstellen van korte en lange termijndoelstellingen - implementeren van een structurele top-down investering bovenop het jeugdbudget - formeel integreren van een SC op clubniveau met vertegenwoordiging van de TVJO - uitwerken van bevoegdheden en een beslissingsprocedure voor deze SC - het OP aanvullen met technische en tactische leerdoelen voor OF4 - verder implementeren van het gebruik van wedstrijds- en trainingsvoorbereidingsformulieren met aandacht voor collectieve doelstellingen en ruimte voor evaluatie - uitbreiden van het trainingsvolume voor OF3 en 4 - aanbieden van meerdaagse stages - aanstellen van een ombudsman - opmaak en implementatie van een huiswerkbeleid - uitgebreide samenwerking met sportkinélab voor de opmaak van testbatterijen - evaluatiemomenten/functioneringsgesprekken met spelers implementeren voor alle OF n - koppelen van de kernwaarden van de club aan de evaluatieformulieren voor trainers oprichten van een spelersraad - trainers blijvend stimuleren om externe opleidingen te volgen en uitbreiden van de interne vormingen (ref.: hun kwaliteitsniveau continu trachten te verhogen) - een eventuele uitbreiding van het aantal velden bekijken - mogelijke samenwerkingen met externe partners (scholen, andere clubs enz.) onderzoeken Conclusie Het is duidelijk dat K.S.C. Keerbergen gekozen heeft om de weg van de jeugd te bewandelen. Er werd reeds heel wat tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van degelijke beleidsplannen, alsook de opleidingsvisie en het OP voor de jeugdwerking. De nieuwe accommodatie geeft een extra boost aan de reeds knappe doorstroming van eigen opgeleide talenten naar het 1 ste elftal. Dit is ook duidelijk te merken aan het groeiend aantal jeugdspelers. De grote aandachtspunten om de JO nog verder te optimaliseren zijn vooral de uitbreiding van de trainingsvelden en het verder professionaliseren van de trainersstaf. Indien deze beide punten gerealiseerd worden, staat niets een verdere ontwikkeling van K.S.C. Keerbergen in de weg. Wij wensen de club hierbij alvast veel succes toe! K.S.C. Keerbergen 10

10 Foot PASS Regionaal Scorebord K.S.C. Keerbergen 3140 Keerbergen Regionaal 08/04/2013 totaal % beleid en strategie % organisatie % voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding % staf % individuele evaluatie en begeleiding % ondersteuning en rekrutering % communicatie en human resources management % accommodatie en materieel % effectiviteit % beleid en strategie organisatie voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding staf individuele evaluatie en begeleiding ondersteuning en rekrutering communicatie en HRM accommodatie en materieel effectiviteit Resultaat in % beleid en strategie % strategisch plan van de club (corporate level) % strategisch plan van de JO (business unit) % formulering en evaluatie van doelstellingen % financiële planning % organisatie % structuur % leiderschap en besturing % voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding % voetbalspecifieke (opleidings)visie % opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 1 (t.e.m. 5v5) % uitgewerkt opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 2 (8v8) % uitgewerkt opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 3 (11v11 t.e.m. U17) % uitgewerkt opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 4 (postformatie t.e.m. U23) % uitgewerkt opleidingsplan voor keepers % Double PASS 2014

11 Foot PASS Regionaal voetbalspecifieke talentidentificatie en -opleiding % trainingsorganisatie % wedstrijdorganisatie % speelgelegenheid (tijdens wedstrijden) % trainingsgelegenheid % grootte opleidingskernen % staf % managementteam JO / jeugdverantwoordelijken % trainers % individuele evaluatie en begeleiding % testing en individuele data % individuele evaluatie en bijsturing % individuele feedback en functioneringsgesprekken % ondersteuning en rekrutering % medische begeleiding % sociale begeleiding en initiatieven % rekrutering % communicatie en human resources management % interne communicatie % externe communicatie en relaties % human resources management % ledenbehoud en verenigingsleven % accommodatie en materieel % trainingscomplex JO % wedstrijd- en oefenvelden voor JO % andere accommodatie en voorzieningen % kantoorruimte en hardware voorzieningen % IT ondersteuning en online datamanagementsysteem % effectiviteit % doorstroming % speelgelegenheid % leden % Double PASS 2014

12

13 een project van Voetbalfederatie Vlaanderen en Double PASS met de steun van de Vlaamse Overheid Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Robbie De Sutter Projectmanagement: David Pauwels Danny Aerts Auditoren: Danny Aerts Tim Aga Claude Bamelis Michel Berghs Kris Collaert Tim De Tant Benny Meurs Thomas Peer Tim Van Rompay Double PASS - Sylvain Dupuislaan 209/2 - B-1070 Brussel

SK Aaigem BASIC Doorlichting

SK Aaigem BASIC Doorlichting SK Aaigem BASIC Doorlichting Seizoen 2008 -- 2009 Projectleiding: Hugo Schoukens Jo Van Hoecke Robbie De Sutter Projectcoördinatie: Frank Rits Auditoren: Bert Verlinden Jelle Van Camp Stan Van Praet David

Nadere informatie

KBVB 7741. FC PEPINGEN. BELEID EN VISIE JEUGDOPLEIDING. AUDIT 2015. Beleid en visie 2015 1

KBVB 7741. FC PEPINGEN. BELEID EN VISIE JEUGDOPLEIDING. AUDIT 2015. Beleid en visie 2015 1 KBVB 7741. FC PEPINGEN. BELEID EN VISIE JEUGDOPLEIDING. AUDIT 2015 Beleid en visie 2015 1 Beste voetbalvrienden Voor u ligt de 2 de versie van het jeugdopleidingsplan van FC Pepingen. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Historiek

1. Inleiding. 2. Historiek JEUGDBELEIDSPLAN KONINKLIJKE DEURNE OB 2013-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historiek 3. Visie en missie 4. Structuur van de organisatie 4.1. Raad van bestuur 4.1.1. Samenstelling 4.1.2. Algemene

Nadere informatie

Agenda. Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club

Agenda. Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club OP WEG NAAR KWALITEITSSTERREN VOOR ONZE CLUB/JEUGDOPLEIDING Agenda Introductie Foot PASS in onze club Motivatie deelname Foot PASS Foot PASS-team in onze club Introductie Door de jeugdwerking van Sk Aaigem

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Inhoud: Bijlage. Swot analyse. Pag. 11

Inhoud: Bijlage. Swot analyse. Pag. 11 0 Inhoud: Inleiding. Pag. 2 Onze club. Pag. 3 De missie van onze vereniging. Pag. 4 Onze visie voor de toekomst (korte termijn). Pag. 4 Onze visie op iets langere termijn. Pag. 5, acties en opvolging.

Nadere informatie

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL 1 Deze cursus is tot stand gekomen uit het idee KOG van de KBKB. De korfbalbond is daarmee een nieuwe weg ingeslagen. Het is een cursus op maat ontwikkeld, naar behoefte en rechtstreeks

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inhoudsopgave Voorwoord 2. 1. Inleiding 3. 2. Verantwoording 7. 3. Toekomstige situatie 8. 4. Haalbaarheid 9. 5. Actieplan 10. 6. Inzet van mensen en middelen 11. 7. Conclusie 12. Bijlage 1 Overzicht van

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW

IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW Colofon Publicatie Sportservice West-Brabant, december 2011 Samenstelling Martijn Gommeren IKSport auditor Correspondentieadres Sportservice West-Brabant Martijn

Nadere informatie

Inspiratienota Lokaal subsidie en ondersteuningsbeleid

Inspiratienota Lokaal subsidie en ondersteuningsbeleid Inspiratienota Lokaal subsidie en ondersteuningsbeleid Trefwoorden Brede waaier aan ondersteuningsvormen subsidies verenigingen nieuwe verenigingsvormen amateurkunsten artistieke projecten jongeren. Auteurs

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster.

Jeugdbeleidsplan. Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster. Jeugdbeleidsplan Voor de vlotte leesbaarheid van het jeugdbeleidsplan gebruiken we speler voor speler en speelster. 1. DOELSTELLINGEN ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. BEIVOC wil iedere jongere naar zijn maximaal

Nadere informatie