projectnaam plan van organisatie programma in 2 zinnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "projectnaam plan van organisatie programma in 2 zinnen"

Transcriptie

1 projectnaam plan van organisatie programma in 2 zinnen Best Fresh Functional Food BF3 We hebben als ambitieuze doelstelling Nederland gezonder te laten eten. Het behalen van resultaten binnen het thema Groen Loont Experimental Plant Sciences (optioneel verbreding) PT, Groenforum, e.a. Gezondheid zal een groot cross-over impact hebben op uw overige thema s. competitie voor uitblinkende bsc studenten die gemotiveerd worden ee phd te doen in plantsciences. De geslecteerde studenten krijgen intnsieve en persoonlijke begeleiding. Kan ook uitgebreid worden naar andere richtingen. Agricultural Knowledge and Innovation System 24 Kitchen 24Kitchen Television B.V. een TV zender waar 24 uur per dag wordt gekookt met producten uit de sector. Tuinbouw TopTalent; Opleiden een Ondernemsrzaak Stichting Tuinbouw TopTalent Realisatie van vraaggestuurde topkwaliteit opleiding/persoonlijke ontwikkelingstrajecten door een brug te slaan tussen en een meeting point te zijn voor het tuinbouwbedrijfsleven en de infrastructuur van opleiding- en trainingaanbieders. Greenport Horti Campus: Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport! Greenport Westland Oostland kennis en kundein een nieuwe constructie. Overlap naar grijs en uitstraling Flower Valley; innovatiemotor Greenport Aalsmeer KvK Amsterdam Realisatie van een regionaal centrum voor kennisversnelling in de sierteeltsector. Deelnemers zijn mbo-, hbo- en wetenschappelijke opleidingen, intermediaire organisaties als Ontwikkelcentrum, Syntens en KvK en het sierteeltbedrijfsleven (verenigd in Flower Mainport Aalsmeer: FMA). Flower Valley is onderdeel van het programma van Greenport Aalsmeer (GPA). Competenties groen en welbevinden Competenties informatie-management Holland Crop-growing Education Greenportregio Noord Nederland Boeren en tuinders uit gebieden met voedselschaarste in Nederland scholing geven in teeltmethodes, hygiëne gedrag, werkmethodes ect door hun te trainen in kassen waar teelten staan die in hun gebied groeien of kunnen groeien. Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC) Kennisontwikkeling rendementsverhoging PV cellen (zonnestroom) op groene daken Fruit academie Pootaardappelacademie LTO Noord De pootaardappelacademie is te beschouwen als een netwerk. Centraal in dit netwerk staat: Van elkaar leren, collega-telers, adviseurs (met verschillende achtergronden), onderzoek en onderwijs MASTERCLASS VOOR HET GROEN ONDERWIJS KAVB Sinds enkele maanden zijn er goede ervaringen met masterclasses die toegankelijk zijn voor het groene MBO (laatste leerjaar niveau 3 en 4) en HBO (1e leerjaar). Dit wordt momenteel alleen voor de tuinbouw gedaan, maar dit concept zou uitgerold kunnen worden naar de andere sectoren. Bollen academie KAVB Agriconnect is een digitale tool die door LTO Noord en LLTB ontwikkeld wordt en waarin bovengenoemde doelgroepen snel alle relevante kennis op een breed terrein kunnen vinden, alsook de mogelijkheden voor interactie met collega s over gekozen thema s (digitale studiegroepen). Kennisontwikkeling en verdienmodellen verwaarden van biomassa uit tuinen, openbaar groen en landschap Kids University for cooking WUR Kinderen de smaak van gezond voedsel leren kennen en een heel programma voor opzetten Centre of biobased economy Ontwikkeling kennis Groen en omgevingsspychologie PT, kennisinstellingen Arbeidsmarktmonitor Summer School veredeling Groene KennisCentra Noord Nederland. Greenportregio Noord Nederland De aantrekkelijkheid van de primaire sector moet vergroot worden, wij moeten aantonen en aantrekkelijke en stabiele werkgever te zijn, die veel aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling, niet alleen voor de ondernemer zelf maar ook voor de werknemers ongeacht hun herkomst KAS Magazine BEDRIJFSGERICHTE VAKOPLEIDING GLASTUINBOUW Stichting voor opleiding o.l.v. Ad Sosef aansluiten van vraag en aanbod in opleiding en scholing Kansen voor West KvK Amsterdam aanjagen van de innovatie in het sierteeltcluster -met name bij de productiebedrijven- in samenhang met de schakels in de (groene) keten. Methode: netwerk gouden driehoek verbeteren, kennisoverdracht tussen de gouden driehoek en binnen de bedrijven en kennisinstellingen en innovatie ontwikkelings tsimuleren. The Kids University for Cooking The Kids University for Cooking is het nieuwe platform voor kinderen ( peergroep: 6-16 jaar) waar op een edutainment - wijze getoond wordt hoe producten groeien, voeding gemaakt wordt en vooral ook wat voeding met je doet. The Kids University for Cooking wordt een uniek platform waar overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers samenwerken op het gebied van jeugd en voeding met educatie, gedragsverandering en gezondheid als primaire speerpunten, en met specifieke programma s en interventies die gericht zijn op preventie in plaats van genezing. WorkisGaming SIGN commitment bij met name laaggeschoolden door een competitie in werkverband in te bouwen Seedvalley bijdrage Topsectoren Seed Valley Edotoxinen, leerstoelgroep Kwantitatieve genetica, Agritech campus en automatisering zaadverwerkingsprocessen. Sluit aan bij Greenport NHN voorstel. Ondersteuning voostellen anderen Innovatieve promotieprojecten Hoofdthema Horti Holland Marketing Inbreng Hoofdthema Horti Holland Marketing Biosolar programma kennisinstellingen, TTI, NWO, bedrijven verbeteren fotosynthese efficientie en opleiden van onderzoekers tijdens het proces Ambitieprogramma Betuwse Bloem Betuwse Bloem Wij onderschrijven het belang van het tuinbouwcluster in de regio en hun bijdrage aan het (inter)nationale imago van onze tuinbouwsector, en zijn bereid te investeren in de verdere versterking van het ondernemings- en vestigingsklimaat. Diverse programmapunten zijn een concretisering van nationale ambities naar de tuinbouw in onze regio. Green Life-Sciences Hub metropoolregio Amsterdam KvK Amsterdam In dit project worden door de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Naktuinbouw een viertal faciliteiten in samenhang opgebouwd. Daarnaast worden door de projectpartners van GLS Hub een vijftal voorbeeldprojecten uitgevoerd die moeten leiden tot de ontwikkeling van groene genomics technieken. Holland Hero s Hoofdthema Horti Holland Marketing Inbreng Hoofdthema Horti Holland Marketing Agriconnect LTO Noord uitwerken van netwerken van ondernemers zoals Varkensnet om innovatie te stimuleren en onderzoeksvragen helder te krijgen X-periencekas LTO Groeiservice/ Syntens op praktijkschaal uittesten innovaties en tevens locatie voor praktijk onderwijs en demo van innovatie Evaluatie en moniotoring Topsector succes wur de evaluatie en monitoring van het succes van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal zelf. Zaken als werkgelegenheid, toegevoegde waarde export positie etc. kunnen in de tijd prima worden gevolgd en eventueel kunnen bijstellingen in het beleid worden ondersteund. Kidspanal Wur Door integratie van een echte proeverij in de les krijgen de kinderen naast theorie ook een stuk praktijkbeleving van smaak. Het Kidspanel wordt tegelijk ingezet om commerciële informatie over smaakvoorkeuren van deze doelgroep voor opdrachtgevers te vergaren. Smallveg project WUR, ministerie EL&I ontwikkeling van Ethiopie op gebied van kennis voor productie.

2 Plan voor de ontwikkeling van een expertisenetwerk voor de groenteproductie in Afrika zaadbedrijven In veel Afrikaanse landen is de voorziening met groenteteeltproducten gebrekkig. Het productieniveau is laag, onder meer door onvoldoende deskundigheid bij boeren, geringe beschikbaarheid van geschikte rassen, gebrekkige of geheel afwezige voorlichting over teelttechnieken en gebrek aan marktgerichte research. De keten van kwalitatief hoogwaardig zaad tot consument is in het algemeen zwak. Door de snelle urbanisatie wordt de situatie nog verslechterd en nemen de tekorten toe. aantal onderwerpen die verder uitgewerkt moeten worden. CO2 emissiestelsel, stimuleren advies en kennis transfer duurzaamheid, AVAG projecten op PPP, - Certificering voor verantwoorde veenproductie. Wordt aan gewerkt binnen het Nationaal Actie Plan Aanvullingen voor het thema Duurzaamheid Gewasbescherming, NAP Project Residu Proeftuin Zwaagdijk Voor behoud van de export is het daarom van belang om meer kennis te vergaren omtrent de residugehaltes Project Teelt de Grond Uit Proeftuin Zwaagdijk teelt de grond uit van vollegrondsgroentegewassen, vaste planten en zomerbloemen en bolgewassen. Project Alternatieve lichtbronnen Proeftuin Zwaagdijk onderzoek naar mogelijkheden van alternatieve lichtbronnen en aanverwante technologieën in glastuinbouw en de teelt van bolbloemen Project Verduurzaming glasteelten Proeftuin Zwaagdijk geïntegreerd telen maar ook aan telen in duurzame substraten en andere manieren van klimaatsturing in bijvoorbeeld de tulpenbroei Project Plantgezondheid Proeftuin Zwaagdijk plantgezondheid van akkerbouw, vollegrondsgroente, bloemisterij onbedekte en bedekte teelt, glasgroenteteelt en bloembollen- en bolbloementeelt. Stad + Kas Kenlog, Nobutec, Renatech, Cultivation, e.a. Bouwen met Groen en Glas PT, Knooppunt Innovatief Groen Planten in de Klas PT, TNO, Fytagoras, tv. Air So Pure De Gezonde plant ingezet PT, University of Exeter en Groningen, Ambius, Ki Plant De Groene Stad PT, PPH, EL&I Entente Florale PT, Ministerie EL&I Groene veredeling WUR/ EL&I Groene veredeling. Programma met een beoogde looptijd tot 2020 met go-no go in 2014 ten behoeve van duurzaam (niet per definitie biologisch) Vers Kern Netwerk Greenport Venlo Cross over tussen het topgebied Logistiek enerzijds en de topteams AgroFood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen anderzijds.dit innovatiecontract is onderdeel van een groter initiatief, namelijk het samenwerkingsverband tussen Mainport no1 (Rotterdam) en de Logistieke Regio no1 (Venlo). DuRPH Cultuur en gebruiksonderzoek (CGO) Plantum/ HPA Het PA draagt bij aan het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (granen, lokgewassen, korrelmais, vlas, cichorei, suikerbieten) per jaar ,=. De industrie (suikerunie, sensus) betaalt ,=. Kwekers betalen (alle cgo s landbouwzaaizaden, ook grassen en mais) ,= Phenotron PPO Phenotron is een uniek HTP plant fenotiperingsfaciliteit om het effect van stress combinaties te bestuderen in Arabidopsis, andere kleine plantsoorten en jonge planten onder gecontroleerde condities. Het Phenotron kan erg veel kennis opleveren doordat er continue en non-destructief gemeten kan worden. Fundamenteel van aard CGN Genenbank in stand houden, beschikbaar maken en karakteriseren van biodiversiteit ten behoeve van veredelingsbronnen. Arbeidsmarktimago Hoofdthema Horti Holland Marketing Inbreng Hoofdthema Horti Holland Marketing Media Ontwikkeling Hoofdthema Horti Holland Marketing Inbreng Hoofdthema Horti Holland Marketing Uien nevenstroom valorisatie tot nieuwe technische voedingsmiddelen ingredien Innovation in Food BV & Provalor terugdringen van afval in ui verwerking door zoeken naar toepassingen voor de reststroom BO project Fytosanitair beleid EL&I Het uiteindelijke doel van fytosanitair beleid is maximalisatie van de welvaart. Welvaart gaat over meerdere en soms zachtere maatschappelijke waarden maar ook over marktwerking en voor de handel maximale winst op allerlei niveaus. aangepaste CATT behandeling voor ontsmetting van aardbei(moer)planten WUR ontwikkelen van een duurzame praktijkbehandeling voor het effectief bestrijden van de aardbeimijt en het wortelknobbel aaltje Meloidogyne hapla. Dit gebeurt door middel van een CATT-behandeling van het plantmateriaal. De oude methode is niet meer toegestaan Campagne Groen in gebouwen PT, EU, bedrijfsleven Stimulering Stadstuinbouw versproductie+opwekking van groene energie in leegstaande gebouwen Consortium GroenFabriek Duurzaamheidsbevordering en versterking van de economische infrastructuur vinden beiden een plek in het concept metropole tuinbouw. Thans leegstaande gebouwen worden omgezet naar vers-productie locaties waarbij het business model berust op local for local, vers-productie plus opwekking van groene energie. Urban food research center Vers van de kweker, vastgoedpartijen, wc. Eigen Haard Ontwikkeling groene Rekenmodellen PT, kennisinstellingen Innovatieplatform Phyto Glasshouse Application (PGA) Greenportregio Noord Nederland Een platform creëren voor het ontwikkelen van duurzame economische bedrijvigheid door het realiseren van hoogwaardige en markt gestuurde productieketens voor de verwerkende industrie. De Nederlandse Haverketen Consortium bedrijven en kennisinstellingen Veredeling van Haver en herintroduceren van haver als voedingsmiddel. Haver is glutenvrij. Growport & ontwikkeling high tech low cost drijflichamen TNO, Waterarchitect, SIGN, Havenbedrijf Rotterdam, e.a. Samenwerking tussen de tuinbouwsector en Wetsus Wetsus Met betrekking tot de tuinbouwsector zijn een drietal onderzoeksthema s van Wetsus gedefinieerd, waarin duidelijke synergie te verwachten is. 1, Selectief natrium verwijdern, 2. desinfectie van gietwater, 3. fysische kwaliteit van water Stimulering ontwikkeling groene innovaties Water, Bodem Nuitrienten ontwikkeling van duurzaam substraat passend in biobased kringloop Consortium BioSubstraat De coalitie streeft naar de ontwikkeling van een duurzaam substraat voor de Nederlandse tuinbouw op basis van herbruikbare/herwinbare grondstoffen die lokaal geproduceerd en lokaal hergebruikt worden: kortom een transparante, milieuvriendelijke lokale kringloop. Cocreation & branding centre (consument gericht innovaties testen en ontwikkelen) Spirit Marketing, van de Geest Potplanten, kwekers koppeling met Holland Branding Veredeling en Uitgangsmaterialen WUR/ veredelingsbedrijfsleven 7 onderwerpen waar bedrijfsleven en Wur samen aan willen gaan werken. Uitwerking van programma in BO. 1. Low input ui, 2. Verbeterde bewaring van zaden, 3. Meer grip op zaadproductie factoren, 4. Residuen in biologisch zaaizaad, 5. Beheersing Xanthomonas in kool, 6. Ecosysteembenadering voor bestrijding van schimmelziekten zaaizaad, 7. Zaad sortering met beeldanalyse, 8. PGR-Secure, 9. Veredeling op resistentie tegen Clavibacter (Cmm) in tomaat Onderzoek verdienmodel Hoofdthema Horti Holland Marketing Inbreng Hoofdthema Horti Holland Marketing Experience Centers Hoofdthema Horti Holland Marketing Inbreng Hoofdthema Horti Holland Marketing PPS wratziekte PRI Voorgesteld wordt om het AIO project te financieren via de Topsectoren: PPS Plantgezondheid. De aardappelsector heeft er belang bij dat een snelle moleculaire test beschikbaar komt voor, niet alleen Fysio 1, maar ook de andere aanwezige fysio s. Met de beschikbare informatie en de resultaten voortvloeiend uit het AIO project behoort zo n snelle moleculaire Fysiotoets tot de mogelijkheden. Hiermee worden langdurige biotoetsen voorkomen. GREENPORT VENLO INNOVATION CENTER Greenport Venlo overkoepelende PPS gericht op het realiseren van regionale groei in toegevoegde waarde, door het stimuleren van innovatie in brede zin. Het IC is een initiatief van de Provincie Limburg, de regio gemeentes rond Venlo en Ondernemend Limburg

3 Primaire Retail 2,0 Priva verbreding concept en implementatie Omni-Channel retailing, d.w.z. de intensieve vervlechting van Bricks en Clicks. Dus we werken niet aan de bloemist 2.0, maar al aan 3.0. Vooruitkijken en bijzonder intensieve begeleiding. Tuinbouw Digitaal Impact assessment ziekten en plagen WUR/ EL&I Bij PRA s (Pest Risk Analyses) wordt veelal kwalitatief de impact van een nieuwe ziekte of plaag ingeschat. Om een goede vergelijking te kunnen maken met bestaande ziekten en plagen en voor het ontwikkelen van een meer kwantitatieve rating guidance bij kwalitatieve rating levels is kwantitatieve informatie nodig over de werkelijke impact van huidige ziekten en plagen in de land- en tuinbouw. Bouwinnovatie De Groene Buitenspouw Plantgezondheid Energie high throughput fenotypering WUR In veredelingsonderzoek worden jaarlijks grote hoeveelheden nieuwe planten (genotypen) geproduceerd die beoordeeld moeten worden op hun geschiktheid. Er bestaat bij deze bedrijven de behoefte dit proces verder te automatiseren en te objectiveren (high throughput fenotypering). Computer vision is hierbij een cruciale technologie. gezonde voeding BIOTOP Markt- en Keteninnovaties Biologische Landbouw en Voeding Bionext-PPS Bio Het innovatiecontract dat partijen sluiten is gericht op het gezamenlijk tot stand brengen van markt- en keteninnovaties om groei en verduurzaming in de komende vijf jaar te realiseren. Leidend is de ambitie van de biosector. Inzet op een aantal onderwerpen Maatschappelijke acceptatie nieuwe veredelingstechnieken WUR/ EL&I acceptatie van nieuwe veredelingstechnieken onderzoeken CGN Verzamelmissies verzamelen van wilde verwanten van cultuurgewassen als potentiele genetische bron. Beschikbare biodiversiteit. Biobased park Noord Limburg ontwikkelen: valorisatie reststromen: glucanen, antibiotica vervangers, winning hoogwaardig eiwit FranssenGerrits, varkenssector, Mush Comb e.a. koppeling met Biobased economy / Topsector Chemie Biobased Economie Arbeid Market Intelligence Tuinbouw PT Market intelligence brengt structurele trends en strategische ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal in kaart voor de voedingstuinbouw en de sierteelt. Market intelligence betreft het verzamelen, combineren, ordenen en interpreteren van data en andere informatie (kwantitatief en kwalitatief) over markten ter ondersteuning van besluitvorming in het bedrijfsleven. Q-bank EL&I Binnen FES programma 'Versterking Infrastructuur Plantgezondheid' is een databank opgezet (kosten 9 M ). Om de data up to date houden is aanvulling en maintenance nodig Gezonde leefomgeving, stedelijk Groen Modelgestuurde Tuinbouwketens WUR Glastuinbouw Het lijkt soms wel of alle kwekers en teeltadviseurs vroeger les hebben gehad uit één en het zelfde boekje. Het ontwikkelen van modelling informatiesystemen die de sector kunnen helpen om inzicht te krijgen in complexe samenhang, scenario s af te wegen en betere beslissingen te nemen is geen eenvoudige zaak. vroeg of laat zal de zeer aanzienlijke extra meerwaarde die met scenariodenken kan worden gerealiseerd voor zichzelf gaan spreken. Het ontwikkelen van de benodigde informatiesystemen voor telers van meet af aan koppelen aan het bouwen van lesmodules voor het groene onderwijs. Kansen en bedreigingen van nieuwe fyto-inspectietechnieken LEI Doel van dit onderzoek is zichtbaar te maken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het gebruik van nieuwe detectie technieken in derde wereldlanden. Het inschatten van de gevolgen van toekomstige situaties houdt in dat de waarschijnlijkheid dat een bepaald scenario zich ontwikkeld, ook wordt aangegeven. De genoemde gevolgen hebben een internationale context en leiden tot een beleidsadvies omtrent het Nederlandse stelsel van export keuringen. Genenbank CGN CGN heeft wettelijke Onderzoekstaken met betrekking tot Genetische Bronnen die door het Ministerie van EL&I door middel van een subsidie aan DLO worden gefinancierd. Ondanks het verplichte karakter van deze taken neemt publiek-private samenwerking hierin al een belangrijke plaats. TTI Groene Genetica BioTransitieHuis Greenport Venlo Greenport Venlo Het BioTransitieHuis Greenport Venlo stelt zich als verbindend netwerk ten doel om door een pro-actieve marktbenadering te komen tot regionale fysieke verbindingen tussen genoemde sectoren en brede innovatie rond de verwaarding van reststromen in het regionale MKB. Incubator LTO Groeiservice NL proefbedrijven om teelt van pootaardappelen te verprofessionaliseren tot voorspelbaar en virusvrij A SMARTER Greenport Tuinbouw Digitaal Ontwikkelen van een sectoraal kenniscentrum voor ontwikkeling, toepassing en valorisatie van vernieuwende informatie & communicatie technologie in de Nederlandse Tuinbouwketen. Basis hierbij is het beschikbaar krijgen en houden van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer, coderingen, labels etc. voor de tuinbouwketen die gebaseerd zijn op internationale standaarden. Versterking van fytosanitaire early-warning systemen LEI De kennisinfrastructuur fytosanitair staat de laatste jaren sterk onder druk. Gezocht wordt naar een efficiëntere/effectievere invulling en samenwerking, vooral waar dit betreft de early-warning/alertheid functie van het systeem. Core research program for plant genomics and breeding WUR kennis, infrastructuur en technologische innovatie op het gebied van de genomics en veredeling als fundamenteel onderzoek voor de tuinbouwsector. Vervolg CBSG, financiering tot 2012 geregeld, maar daarna? Deltaplan Krachtwijken PT, kennisinstellingen, overheid MVO Ontwikkeling Uitvoeringsprogramma Duurzame Boomteelt Het Groene Woud Greenport Midden Brabant(GMB) De leden van GMB willen duurzaam en maatschappelijk ondernemen en zien veel kansen die kunnen maken dat Midden Brabant zich ontwikkelt tot een duurzaam boomkwekerijcentrum van allure. Plantparadise Priva Via het project ontwikkelen en realiseren de initiatiefnemers een geheel nieuwe ultrakortesupply chain, die het mogelijk maakt just in time groente, fruit en kruiden te leveren direct nabij een doelgroep: van Foodmiles naar Foodsteps. Daarnaast creëren de initiatiefnemers een platform voor het uitontwikkelen en aanpassen aan nieuwe markten van alle technische aspecten van de Plant Production Unit (o.m. lucht, water, licht, ICT-apparatuur, veredeling, phytosanitair, bevruchting) en worden de onderzoeksresultaten uit het al bestaande kleinschaliger research lab gevalideerd. Ook investeren de partners in het uitbreiden en verder optimaliseren van de growingrecipes en vercommercialisering van het nieuwe product. Afval vrije planten, transitie naar bioplastics in de land- en tuinbouw Greenport Midden-Brabant, Treeport Zundert, PLANTY! PLANTY! streeft het doel na om oliehoudend plastic te vervangen door biopolymeren geproduceerd van reststromen uit de agrarische industrie. Toepassing zijn plantenpotten belangen pootaardappelen NAO Belang voor pootaardappelen op gebied van efficient gebruik zoet water, fytosanitaire kennisopbouw (o.a. Erwinia) en internationale afstemming, kwekersrecht, HCA, ontwikkelingssamenwerking en markttoegang bijdrage TNO m.b.t. technologieontwikkeling TNO Overzicht van werkzaamheden TNO voor T&U. Op basis van de marktanalyse en de ontwikkelingen per focusgebied de behoefte aan lange termijn kennisontwikkeling vastgesteld. Hierdoor zullen de activiteiten van TNO in deze sector de komende jaren toenemen, in eerste instantie door de start van nieuwe kennisontwikkelingsprojecten en vervolgens een B2B opdrachtenstroom vanuit de tuinders en toeleveranciers. BOCI projecten WUR/ EL&I Internationale projecten voor beleids ondersteuning op tuinbouw en Biodiversiteit Champignon innovatie C4C brief die aandacht vraagt voor de champignonteelt en onderzoek aan champignons.

4 cross sectoraal thema biobased economy BBE cross over Het integrale voorstel voor de biobased economy zal eind december als eigenstandig onderdeel van het innovatiecontract chemie aan de Minister worden aangeboden. distance learning-onderwijsmodule Plant Breeding wur distance learning-onderwijsmodules op het gebied van plantenziektekunde en plantenveredeling op universitair niveau. Naast gebruik in het reguliere onderwijs en door studenten op afstand, zijn deze modules geschikt voor professionals in het bedrijfsleven, zoals medewerkers van keuringsdiensten en veredelingsbedrijven. Een nieuw raamwerk voor de beoordeling van veredelingsproducten (GGO s en niet-ggo s) RIKILT en PSG onderzoeken of GGO beoordeeld kan worden op risico ipv gebruikte technologie ten eindehet gebruik van nieuwe technieken weer mogelijk te maken Een sectorvisie op fytosanitair beleid gezamenlijke koepels Plantgezondheid raakt de natuur, groene ruimte, biodiversiteit, voedselveiligheid en voedselzekerheid. De continuïteit van de productie en de handel en fytosanitaire maatregelen zijn met elkaar verbonden. Insleep van quarantaine organismen, kwaliteitsziekten of niet-gereguleerde organismen kunnen leiden tot enorme schade. Eiwittransitie/ versnellingsagenda the bridge Eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig. Inzet op peulvruchten vanuit veredeling Farmcity Heerlen Priva Het gaat om het omvormen van het voormalige kantoor van het CBS in Heerlen tot een productielocatie voor verse agrarische producten zoals groenten, fruit en vis. Door in deze locatie gebruik te maken van combinaties van bestaande top-technieken die er in Nederland zijn of nu ontwikkeld worden, zal FarmCity Heerlen functioneren als etalage voor hetgeen Agro Nederland BV in zijn mars heeft. Opgezet voor Topsector Water Groene afweer tegen plaaginsecten Seed Valley De doelstelling van dit project is om het complete natuurlijke reservoir aan anti-insect maatregelen van planten in kaart te brengen en daarnaast vast te stellen hoe insecten proberen deze verdediging te omzeilen. Fundamenteel/strategisch van aard Het beheersen en reduceren van microbiële gevaren in de groenten- en fruitketens TNO voor het Productschap Tuinbouw (PT) door TNO een programma opgezet, met als doel de risico s van bacteriële besmettingen in de groenten- en fruitketen te kunnen beheersen en hanteerbaar te maken. Innovatiecontract Duurzame modernisering teeltareaal LTO Noord Glaskracht Om ondernemers, overheden en kennisinstellingen bij elkaar te brengen zal een platform moeten worden gecreëerd waar kennis en kunde elkaar blijvend ontmoeten, dit verder ontwikkelen en weer toepassen in de gebieden (bijvoorbeeld een expertisecentrum, taskforce o.i.d.). Inzet op zowel beleid als herstructurering O2 productie Greenport Midden Brabant(GMB) GMB wil ook de grote groep volgend ebedrijven motiveren te verduurzamen met het in beeld brengen van de CO2 balans van de boomkwekerij in het gebied. Oprichting logistieke regio-hub voor boomkwekerijproducten Central Point Brabant CPB is het antwoord op het veranderende bestelgedrag van de afnemers; kleinere partijen maar meerdere keren per dag. Ozon en plantengroei Crops Advance In de bijeenkomst werd met het WUR-rapport en de informatie van Crops Advance geconstateerd dat een substantiële ozonbelasting in de vroeg-vegetatieve fase van planten gevolgen heeft voor groei en productie. Een eventueel vervolg moet komen vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid maar is nog niet ingediend STEENMEEL EN MYCORRHIZA: DE RUGGEGRAAT VOOR EEN DUURZAME BODEMVRUCHTBAARHEID Plant Health Care en ARCADIS voor GP Midden-Brabant Bodemmineralen (voeding) worden door mycorrhizae (darmflora) verteerd en omgezet in plantopneembare nutriënten. Project richt zich op herstel van de juiste bodemorganismen. TNO en sociale innovatie, ofwel investeren in arbeidsproductiviteit, arbeidsparticipatie en arbeidsomstandigheden in de (glas)tuinbouw TNO verbetering van het human and organisational capital TTO open brief Tuinbouw Techniek Ontwikkeling Telersvereniging TTO is een telersvereniging welke drie jaar geleden speciaal is opgericht om vanuit de praktijk onderzoek en innovatie gestalte te geven. Aanbod mee te denken aan vormgeven samenwerking ondernemers - onderzoeksinstellingen vinificatie, ziekten en rassenonderzoek t.b.v. nederlandse wijndruiventeelt Wijngaardeniers Gilde Nederland vinificatie, ziekten en rassenonderzoek t.b.v. nederlandse wijndruiventeelt Zaadtechnologie WUR/ Plantum projectvoorstel komt nog. Gaat in op zaadgezondheid, bewaarverbetering en residu in biologisch zaad Corporate Responsible Innovation WUR verdubbelen toegevoegde waarde door beter afstemmen binnen de keten Klimatune LTO Groeiservice Het realiseren van een proefkas of een afgesloten gedeelte in een teeltbedrijf in Nederland waar het concept gebaseerd op het Bauer optimalisatie systeem in een gedegen onderzoek kan worden beproeft. Co2 besparing 40-50% en energie 20-30% Primaire Retail Priva Het ontwikkelen van ten minste 3 conceptstores in 3 verschillende landen in één tot anderhalf jaar tijd, waarin het te ontwikken bloemenmerk én de prijspositionering getest worden op onder meer de aantrekkelijkheid, herkenbaarheid, onderscheid, internationale toepasbaarheid en mogelijkheid tot uitrol. Brinker: Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk Priva Duurzaamheid beleven en doen. Maken van een duurzaamheidspaviljoen Autonoom spuiten fruitteelt Ontwikkeling van een systematiek waarmee op grond van laboratoriummetingen spuitdoppen gebruikt in de fruitteelt ingedeeld WUR, KWH Holland, Probotiq etc. kunnen worden in driftreductieklassen. Gezonde Kas In het Gezonde Kas-programma worden bestaande technieken aangepast aan de huidige kasteeltsystemen, op elkaar afgestemd, WUR, Naktuinbouw, Blgg en diverse bedrijven NL en D gecombineerd en tot één samenhangend Gezonde Kas-systeem geïntegreerd. NemaDecide2 Ter beschikking stellen van Wageningse kennis en modellen betreffende bodemgebonden ziekten en plagen, te starten met nematoden, in een volledig geïntegreerd systeem (webservices voor het ophalen van data van bodembemonsteraars, databases met ras eigenschappen, financiële gegevens (KWIN), gewasbeschermingsmiddelen, etc.) voor een kwantitatieve bepaling van het verloop WUR, Agrifirm, NAK AGRO, Agrico, HZPC, KWS, Meijer van de populatie, schade, kosten/baten analyses (o.a. noodzaak voor gewasbescherming) en optimalisatie gewin teler en duurzaamheid teelt. Beantwoord de 10 belangrijkste vragen van de teler. Dit alles op het internet met een geografische interface (in Google maps) en beschikbaar voor alle telers. Ontwikkeling autonoom voertuig voor uitvoering gewasbescherming in aardbei en andere tuinbouwgewassen WUR, Homburg, Tyker, aardbeientelers, PT,e.a. Innovatiekracht in de agribusiness in Noord-Holland Noord. PPO en LEI, Clusius College, Syntens e.a. Recent gegund project in het kader van Operationeel Programma West-Nederland (EFRO). Gericht op de ontwikkeling van kennis- en innovatieclusters voor innovatiekracht in de agribusiness in Noord-Holland Noord, voor een toekomstbestendige sector. Betuwse Bloem LEI, PPO, BBF, Betuwse Bloem In het Gelderse Rivierengebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters, te weten de teelt van champignons (15 ha, regio Maasdriel), laanbomen (1.300 ha, regio Opheusden), fruit (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en bloemen & planten en groenten (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen). De Betuwse Bloem, een initiatief van ondernemers en de provincie Gelderland, is erop gericht de economische positie van de tuinbouwclusters verder te versterken. Elk tuinbouwcluster heeft een eigen cultuur en ontstaansgeschiedenis. Voor ieder cluster zijn publiek-private samenwerkingsverbanden opgezet, de 'pacten'. De Betuwse Bloem participeert binnen de netwerkorganisatie Greenport Holland. Kennisinnovatie Impuls Greenport Boskoop LEI, PPO, BBF, Greenport Boskoop Champ to Champ WUR Glastuinbouw, 12 MKB in de sector, ZLTO Uitvoeringsagenda Kansen creëren door kentering Gericht op innovatie in de Paddenstoelensector. Crops WUR Glastuinbouw, KU Leuven, e.a. CROPS will develop scientific know-how for a highly configurable, modular and clever carrier platform that includes modular parallel manipulators and intelligent tools (sensors, algorithms, sprayers, grippers) that can be easily installed onto the carrier and are capable of adapting to new tasks and conditions. Several technological demonstrators will be developed for high value crops like greenhouse vegetables, fruits in orchards, and grapes for premium wines. Bodembeheer en innovatie fosfaat bij Peer PPO BBF, PRI, PT, LTO, FruitConsult, 15 fruitbedrijven, e.a. Duurzame innovatie fosfaatvoeding peer op klei, benutten functionele bodemorganism. en bodembeheer. Duurzame en gezonde bodem - boomkwekerij en bloembollen PPO, PRI, WUR-Glas, NIOO, CLM, PT, BLGG, DLV, e.a. Dit betreft vraagstukken op het gebied van het meten en beïnvloeden van bodemgezondheid en -weerbaarheid; gekoppeld aan

5 Duurzame Greenport Westland Oostland WUR Glastuinbouw, TNO, TuDelft, MKB, Z-Holland DGWO heeft als doel de economische basis van de glastuinbouw in de Greenport Westland-Oostland te versterken door het stimuleren van verduurzaming daarvan door het faciliteren van samenwerking en gerichte overdracht van duurzaamheidskennis aan het MKB. Licht en Energie Duurzaam (bloembollen) PPO-BBF, WUR-Glas, PT, ondernemers: Philips ea Ontwikkelen, toetsen en verbeteren van energiebesparing en innovaties bij bolbloemproductie; idem gebruik van duurzame energietechnieken. Platform Duurzame Tuinbouw Water WUR Glastuinbouw, Pf Duurzame Glastuinbouw, ea Landelijk platform waarin overheid en bedrijfsleven het beleid op het gebied van glastuinbouw en duurzaamheid op elkaar afstemmen Uitvoeringsagenda Duurzaam Water in en om de kas Strategische samenwerking met Greenports NL 1. Glastuinbouw Waterproof Substraat 2 Glastuinbouw Waterproof Grondgebonden 3 Goed Gietwater 4 Evaluatie Technieken Zuivering Spui 5 Waterkader Haaglanden BIO fruit- en wijnketens PPO BBF, LBI, AFSG, NFO, PT, PWijn, Greenery, ea Ketenaanpak, productvernieuwing via nieuwe rassen appel, peer wijndruif, marktvergroting, voedselveiligheid, duurzame oplossingen ziekten kleinfruit, wijn en grootfruit EUBerry PPO (AGV, BBF en glas), FBR, LEI, EU en PT Kennis voor de ontwikkeling van duurzame productie van hoge kwaliteit en gezond kleinfruit Greenport Campus 2 WUR Glastuinbouw, Tu Delft, TNO, Haagse HS, ea Greenport Campus stimuleert en ondersteunt innovatie in het glastuinbouwcluster, met een accent op toeleverende technisch bedrijfsleven. Deze doelstellingen worden bereikt middels ondersteuning bij het innovatieproces als ook het stroomlijnen van het aanbod aan vakopleidingen voor het cluster. Daarnaast vormt Greenport Campus een platform voor publiek-private samenwerking in het Zuid-Hollandse greenportcluster voor wat betreft kennisontwikkeling en onderwijs. MSM (Miscanthus Substrate Mushrooms) PSG, Van DijkeSemo, DSM, Purac Improvement of miscanthus biomass for the production of substrate to grow mushrooms. Euphorus PRI, PPO, int. kennisinstituten ea The four-years project EUPHOROS aims at developing a sustainable greenhouse system that: does not need any fossil energy & minimizes carbon footprint of equipment; with no waste of water nor emission of fertilizers and full recycling of the substrate; with minimal need of plant protective chemicals yet with high productivity and resource use efficiency. Teelt de grond uit PPO LEI WUR-glastuinbouw, Proeftuin Zwaagdijk, PT, ea Ontwikkelen en in praktijk toepassen van nieuwe teeltsystemen die Voldoen aan waterkwaliteitseisen EU: Minimale emissie van nutriënten Minimale emissie van gewasbeschermingsmiddelen Rendabel zijn en meerwaarde voor telers hebben Productie en kwaliteitsverhoging Verhoging arbeidsproductiviteit Oplossen teeltknelpunten Kas als Energiebronincl Innova e en Democentrum De ambities van Kas als Energiebron zijn:- in nieuw te bouwen kassen wordt in 2020 klimaatneutraal geproduceerd, wordt het gebruik van fossiele brandstoffen sterk verminderd en is de sector leverancier van gas en electriciteit. PPS Plantgezondheid en fytosanitair PPO/ WUR Glastuinbouw, TNO, KEMA, ECN, TU Delft,ea Verduurzaming van de plantaardige productieketen, focus op weerbare systemen. Aansluitend bij topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en NL actieplan (Richtlijn 2009/ 128/ EG) Naam PPS PPO, LEI, l PT, PA, E-nema, Koppert, Novozymes, Certis, ea Doel PPS Fact finding mission carried out by Wageningen UR -Plant Breeding in Ethiopia WUR, EL&I, zaadbedrijven Identify and articulate the demand for supporting practical breeding &strengthening of the production chain in vegetable in Ethiopia that contribute to supporting the local breeding systems/commercialization of new varieties in vegetables targeted to improve local food supply chains op stoom met geometrie FloraHolland, HVC en Westland Infra Boring naar aardwarmte Bloemistenkwekerij Bloemistenkwekerij kostendrukken door samenwerken in teelt sierteelt niche producten. groene veredeling en nieuwe veredelingstechnieken (2 losse projecten) WUR en EL&I VPK 6 Veredeling en Uitgangsmaterialen inclusief doorlopend programma Groene Veredeling en VPK 9 Maatschappelijke acceptatie nieuwe technieken Knowhouse Greenport Venlo Topsector AF. In Zuid Oost NL een verbinding maken tussen de schakels in de productieketen het EiwitRijk Greenport Venlo Topsector AF. Gericht op eiwit voor diervoeder. Innovatiecontract Groene datacentra: Quick Win Sign Waar andere datacentra proberen warmte zo snel mogelijk te lozen, is het hier juist de bedoeling de warmte te oogsten en door te leveren aan de tuinbouw. De gevraagde inzet van de overheid is geen onderzoeksgeld, maar een innovatieve manier van aanbesteden van de eigen ICT diensten. PPS-onderwerpen Boomkwekerij ZLTO opsomming van voorstellen zonder budget. Onderwerpen: Duurzame en gezonde bodem, innovatieve plantgezondheid, verduurzaming plantaardige productie door keteninnovatie. Fruit projecten voor T&U thema Duurzaamheid NFO opsomming van voorstellen zonder budget. Onderwerpen: Teelt de grond uit appel en blauwe bes, Duurzaam bodembeheer fruit, Verlaging spuitdrift emissie fruitteelt, Robotisering, ontwikkeling oogstrobot fruit en autonoom spuiten Sluiten van de waterketen op AFC Nieuw Prinsenland TOM De TOM vraagt subsidie voor de extra onderzoekskosten die gemaakt moeten worden om de zuiveringsinstallatie geschikt te maken voor verwijdering van GMB s en voor de kosten voor het meet- en monitorprogramma om de resultaten beschikbaar te krijgen, ook voor andere partijen. Door het vervullen van een voortrekkers rol neemt de ontwikkelaar (TOM) een belangrijk deel van het risico van faalkosten op zich. Green Deal voorstel Westland Greenport WO Een projectgroep van de Westland Agenda werkt aan de formulering en opzet van een biobased park. In dit park zal glastuinbouw biomassa meerdere typen bewerking ondergaan om het materiaal op te werken naar bruikbare basisstoffen en andere producten om zodoende de biomassa te kunnen verwaarden. Color your life PPH De campagne Colour Your Life is de vertaling van de groene stad naar de consument. De meerwaarde van het groen neemt hierin een centrale plaats in met het doel voorlichting te geven aan de internationale consument. De tuin wordt gepositioneerd als het private domein dat een bijdrage levert aan de duurzame groene stad. De internationale campagne is een aanvraag voor 3 jaar. Budget 2,5 miljoen euro. Bijdrage Nederland ca. 30%. Robotic Quality Assessment in Food Production WUR F&BR Garanties rondom eindkwaliteit en automatisering van handjes-aan-de-lijn zal de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Nederland versterken en de afzet/ omzet vergroten. Binnen deze PPS zullen generieke kwaliteitsbepaling en vision-gestuurde robotica concepten worden ontwikkeld. Philips intentieverklaring Philips Research toezegging dat mits er goede vorostellen liggen,. Philips 1,0 M wil investeren in Tuinbouw. Data management en advies Duurzaam terreinbeheer Ontwikkelen GEO data management systeem aansturing beheer openbare ruimte. Tuinbouw Digitaal Ontwikkelen ICT producten Tuinbouw, inclusief AgroConnect. i3b ICT-tools voor automatische metingen aan gedrag van individuen (insecten, mensen), tbv resistentieveredeling en onderzoek aan gezondheid van mensen. Project is door Noldus aangedragen. Moet nog verder worden uitgewerkt.

6 Detectie onkruidplanten volveldse gewassen Kwaliteit steenwolpluggen Detectie boktor Autonome aardbeienspuit Autonome gewas-bescherming fruit Actieplan Roos LTO Nederland Sensortechnologie en bestrijdingsmethoden worden ontwikkeld voor herkenning van onkruid in moeilijke gewassen als ui, spinazie en andere volvelds gezaaide gewassen. Met name ook voor biologische landbouw. Er is reeds een samenwerkinsgverband van bedrijven en BioConnect. In dit project wordt met bedrijfslevenpartijen gewerkt aan een sensor die de kwaliteit van steenwol meet en advies geeft over aanpassingen. In EU-verband wordt een detectiemethode ontwikkeld voor een quarantaine organisme dat in hout overleeft. Ontwikkeling van een autonoom voertuig in groenteteelt (focus aardbei) waarmee de planten sensorgestuurd behandeld worden tegen ziekten en plagen. Ontwikkeling autonome spuitmachines voor fruit voor sensorgestuurde gewasbescherming en bemesting. De Nederlandse rozenteelt wil in 2020 een eerlijke boterham verdienen met de teelt van rozen die op een dergelijke maatschappelijk geaccepteerde wijze zijn geproduceerd. Daarvoor dienen (1) nieuwe robuuste teeltsystemen te worden ontwikkeld die fors minder afhankelijk zijn van chemische oplossingen, (2) afzetmogelijkheden te worden georganiseerd in duurzaam gecertificeerde ketens en (3) voor de korte termijn perspectieven te worden gecreëerd in het effectief middelenpakket om deze omschakeling mogelijk te maken. Dit actieplan is opgesteld door de rozentelers in Nederland.

A SMARTER Greenport. Visie. Maatschappelijke relevantie. Economische impact. Tuinbouw Digitaal innovatieprogramma 2012 2015

A SMARTER Greenport. Visie. Maatschappelijke relevantie. Economische impact. Tuinbouw Digitaal innovatieprogramma 2012 2015 A SMARTER Greenport Tuinbouw Digitaal innovatieprogramma 2012 2015 Visie De tuinbouwsectoren groenten en fruit, bloemkwekerijen, bloembollen en boomkwekerijen hebben in het initiatief Tuinbouw Digitaal

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht. Samenvatting

Human Capital Agenda. Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht. Samenvatting Human Capital Agenda Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht Samenvatting 1 2 Human Capital Agenda Greenport Horti Campus Westland-Oostland-Barendrecht Kennisinnovatie en waardecreatie voor

Nadere informatie

Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden.

Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden. Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden. Rapportage van een Verkenning Plantenveredeling in de Groene Kenniskolom November 2008 2 Rapportage van

Nadere informatie

JAARPLAN. Werken naar resultaat

JAARPLAN. Werken naar resultaat JAARPLAN 2009 Werken naar resultaat 2 Jaarplan 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 MARKT EN INNOVATIE... 7 Thema s: 1. Energie... 8 2. Arbeid... 9 3. Voeding, Gezondheid en Welbevinden... 10 4. Plantgezondheid...

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2011-2014 Vraaggestuurd Programma Glastuinbouw * 2014

Meerjarenprogramma 2011-2014 Vraaggestuurd Programma Glastuinbouw * 2014 TNO-rapport TNO 2013 R11425 Meerjarenprogramma 2011-2014 Vraaggestuurd Programma Glastuinbouw * 2014 Gebouwde Omgeving Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

Groene Groei Van biomassa naar business

Groene Groei Van biomassa naar business Groene Groei Van biomassa naar business Innovatiecontract Biobased economy 2012-2016 April 2012 Voorwoord Het voor u liggende Innovatiecontract Biobased Economy is het product van enthousiaste samenwerking

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR To explore the potential of nature to improve the quality of life 00 Strategisch Plan 2011-2014 Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Internationaal expanderen

Internationaal expanderen 36 4. Buitenlandbeleid Internationaal expanderen 4.1 Internationaliseringoffensief De komende jaren neemt de mondiale vraag naar tuinbouwproducten sterk toe. Door groei van de wereldbevolking ontstaan

Nadere informatie

Programma Energie en CO 2 & Jaarplan 2013

Programma Energie en CO 2 & Jaarplan 2013 Behoort bij agendapunt 5e Openb. bestuursvergadering dd. 13-11-2012 1.1 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept -

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Zuidvleugel Den Haag, 7 september 2011 Inhoudsopgave Blz. Leeswijzer 1 Hoofdstuk 1 Voorbereidend traject 2 1.1 Zuidvleugel, de

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

Boktorinspecties Eerste ronde positief afgerond Na de vondst van enkele uitvlieggaten en larven van de

Boktorinspecties Eerste ronde positief afgerond Na de vondst van enkele uitvlieggaten en larven van de n i e u w s Naktuinbouwnieuws verschijnt drie keer per jaar Aanpassingen NAL-systeem: Transparanter en onafhankelijker jaargang 12 no. 46 september 2011 Ook laboratoria zonder NAL-accreditatie kunnen nu

Nadere informatie

Innovatiecontract energiebesparing in de industrie

Innovatiecontract energiebesparing in de industrie Innovatiecontract energiebesparing in de industrie Februari 2012 Inhoud 0 Management samenvatting 3 1. Visie & Strategie 6 1.1 Heden 6 1.1.1 Huidige situatie 6 1.2 Visie & ambitie 9 1.2.1 Visie 9 1.2.2

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN Schakel tussen gebied & economische stimulering Duurzaam ontwikkelen Huissen Angeren Opgesteld door: Roelof Westerhof In samenwerking met projectbureau herstructurering

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Strategische verkenning Onderwijs en Tuinbouw Digitaal

Strategische verkenning Onderwijs en Tuinbouw Digitaal Strategische verkenning Onderwijs en Tuinbouw Digitaal Investeren in digitale competenties: noodzaak of bijzaak? Februari 2011 Versie 3.0 Marjan van der Wel Qwesties, Onderzoek&Advies in leerprocessen

Nadere informatie