KENNISDOCUMENT BEKOSTIGING ZORGVERLENING IN GEZINSHUIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISDOCUMENT BEKOSTIGING ZORGVERLENING IN GEZINSHUIS"

Transcriptie

1 KENNISDOCUMENT BEKOSTIGING ZORGVERLENING IN GEZINSHUIS Vooraf Dit kennisdocument vormt een eenheid met het kennisdocument indicatie gezinshuis, d.d. 24 maart Kader zorg in een gezinshuis In dit document gaat het om het verduidelijken van de bekostiging van een rechtsgeldige indicatie voor plaatsing in een gezinshuis. Binnen het gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionaliteit en vakmanschap op het gebied van jeugdzorg. Een indicatie is nodig als toegangsbewijs voor zorg. De indicatie geeft met andere woorden recht op zorg. De zorg wordt geboden en bekostigd binnen de kaders van de gestelde indicatie. Gezinshuizen zijn een vorm van residentiële zorg. Dit is een essentieel gegeven voor de bekostiging. Om zorg en begeleiding te kunnen ontvangen binnen een gezinshuis, als kleinschalige vorm van residentiële (24-uurs)zorg, is een indicatie verblijf in de vorm van zorg in natura (ZIN) in principe noodzakelijk. Deze kan in bepaalde situaties al dan niet zijn aangevuld met bijvoorbeeld een indicatie voor diagnostiek, behandeling. Een PGB gebaseerd op een ZZP indicatie is mogelijk in de AWBZ alsook in de ZVW. Met ingang van 2008 bestaat er een nieuwe vorm van persoonsgebonden budget: het PGB voor behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bekostiging verschillende vormen van verblijf op basis van grondslag Afhankelijk van de indicatie grondslag (houdt verband met de doelgroep) binnen het gezinshuis zijn er verschillende indicatiestellende organen, dus 2 toegangspoorten, te weten bureau jeugdzorg en het CIZ (centraal indicatieorgaan zorg). Ook is voor een aantal zorgvormen een verwijzing van bijvoorbeeld huisarts voldoende om zorgverlening te legitimeren. Bij indicatiestelling binnen de Wet op de jeugdzorg (WJZ) en/of de zorgverzekeringswet (ZVW) gaat het om de beoordeling van het individu en het gezinssysteem. De WJZ en de ZVW worden als voorliggend op de AWBZ beschouwd, het gaat dan vooral om opvoed- en/of opgroeiproblemen. Bij een AWBZ indicatie gaat het om de vaststelling van beperkingen ten gevolge van een aandoening of handicap/beperking. Het betreft chronische aandoeningen. Dit verschil maakt geleiding naar het juiste domein vaak complex. Een eerste indicatie voor (observatie)diagnostiek is vaak van belang om te kunnen bepalen wat de geëigende grondslag voor een indicatie is. Deze kan door beide indicatieorganen worden afgegeven. Financieringsbronnen jeugdzorg Jeugdzorg wordt vanuit verschillende kaders gefinancierd Provinciaal gefinancierde zorg (wet op de jeugdzorg) Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 1

2 Jeugd geestelijke gezondheidszorg (vooral algemene wet bijzondere ziektekosten AWBZ voor een ZZP of zorgverzekeringswet ZVW via een diagnosebehandelcombinatie DBC) Zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (IQ> 70, vooral AWBZ of ZVW) Zorg voor verstandelijk gehandicapten (IQ <70, vooral AWBZ) Gesloten jeugdzorg (wet op de jeugdzorg), deze doelgroep blijft in de verdere uitwerking buiten beschouwing omdat deze groep niet in een gezinshuis kan worden geholpen. Overzicht mogelijke doelgroepen, vormen hulp, wettelijk kader en financiering in of aanvullend op gezinshuis Doelgroep Vormen hulp Wettelijk kader Vorm van financiering Tarieven 2009 Aandachtspunten Jeugdigen met opvoedings/ opgroei problemen Observatiediag -nostiek Verblijf WJZ Provinciale financiering, productie afspraken met provincie WJZ Provinciale financiering, productie afspraken met provincie Subsidie/tarieven provincie Subsidie/tarieven provincie product OD-G normtarief 1960 per traject Indicatie BJZ, kan geboden worden naast of als start van zorg in gezinshuis Per provincie af te spreken, normbedragen (gedragsobservatie) OD-GF (gedrag, 2499 per traject gebaseerd op rapport eerste rapportage commissie financiën jeugdzorg, maart 2009 functieonderzoek) OD-GP (gedrag, 2466 per traject psycho/med.) OD-GFP (gedrag, functieonderz., psycho/med.) 3006 per traject product normtarief Indicatie BJZ, kan plaatsvinden in gezinshuis Voor medische zorg inschrijven bij huisarts VF2-R3, verblijf 109 per dag Per provincie af te spreken, normbedragen gezinshuis tijdelijk gebaseerd op rapport eerste rapportage VF3-R1, verblijf 104 per dag commissie financiën jeugdzorg, maart 2009 gezinshuis zwaar tijdelijk Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 2

3 Jeugd GGZ Verblijf < 1 jaar ZVW Afspraken met zorgkantoor voor productie DBC s vanuit ZVW door toegelaten aanbieder DBC Afhankelijk van productgroep en bijbehorend tarief, zie bijlage 1. Verwijzing (huis)arts Zorgrealisatie ovv toegelaten zorgaanbieder Voor medische zorg inschrijven bij huisarts Psychiatrische diagnostiek aan de orde Verblijf > 1 jaar AWBZ Afspraken over productie aantallen ZZP s (zorgzwaartepakke tten) met zorgkantoor door toegelaten aanbieder ZZP Tarief per 24 u Geen toelating BH Met toelating BH Verwijzing (huis)arts Zorgrealisatie ovv toegelaten zorgaanbieder ZZP Ex DB In DB Ex DB In DB Voor medische zorg inschrijven bij huisarts als het 1GGZ-C 53,92 75,37 53,92 75,37 gaat om een aanbieder zonder toelating BH Cliënten in categorie C verblijven vanwege de 2GGZ-C 87,08 106,60 87,08 106,60 ondersteunende begeleiding Als kinderen niet naar school kunnen gaat het om 3GGZ-C 96,21 118,15 96,21 118,15 een tarief inclusief dagbesteding (DB) Component verblijf 20,91 per etmaal 4GGZ-C 115,93 139,07 115,93 139,07 5GGZ-C 126,40 149,98 126,40 149,98 6GGZ-C 159,39 183,52 159,39 183,52 Jeugd LVG (IQ> 70) Verblijf (en behandeling) AWBZ Afspraken door toegelaten aanbieder over productie aantallen ZZP s (zorgzwaartepakke ZZP Tarief Per 24 u Geen toelating BH Met toelating BH Zorgrealisatie ovv toegelaten zorgaanbieder Wordt geboden in gezinshuis, medische zorg en BH in zorgpakket Pakket bevat standaard component medische zorg Component verblijf 24,62 per etmaal ZZP Ex DB In DB Ex DB In DB 1LVG 125,19 Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 3

4 tten) met zorgkantoor 2LVG 161,57 3LVG 199,70 4LVG 234,65 Jeugd VG (IQ< 70) BH AWBZ Afspraken over productie aantallen producten met zorgkantoor Verblijf AWBZ Afspraken over productie aantallen ZZP s (zorgzwaartepakke tten) met zorgkantoor door toegelaten zorgaanbieder Extramuraal product Extramuraal product H328 BH AVG H 329 BH door gedragswetenschapper H 330 BH paramedisch ZZP 5LVG 233,55 1 uur vast per functie Zorgrealisatie ovv toegelaten zorgaanbieder Kan aanvullend op zorg in gezinshuis noodzakelijk zijn in pakket waarin geen BH is opgenomen Kan gaan om: Functionele diagnostiek en behandeling in multidisciplinair verband Advisering Specifieke CSLM zorg (continu, systematisch, langdurig, multidisciplinair Regie ligt bij AVG Tarief per 24u Geen toelating BH Wel toelating BH Zorgrealisatie ovv toegelaten zorgaanbieder Bij geen toelating behandeling: kind inschrijven bij ZZP Ex DB In DB Ex DB In DB huisarts 1VG 60,35 91,22 66,05 96,92 Component verblijf 24,62 per etmaal Als kind niet naar school kan is DB aan de orde Toeslag dagbesteding GHZ kind licht 17,88 2VG 76,39 107,26 82,10 112,97 Toeslag dagbesteding GHZ kind midden 21,91 Toeslag dagbesteding GHZ kind zwaar 32,79 3VG 90,16 121,04 109,41 140,28 4VG 102,68 133,55 121,92 152,79 5VG 134,08 176,31 154,17 196,39 6VG 116,81 159,03 136,90 179,12 7VG 145,35 216,74 171,81 243,21 Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 4

5 Toelichting verschillende vormen bekostiging Algemeen Alles begint met, zoals eerder aangegeven, een goede indicatie, deze moet kloppen alvorens een aan/opname in een gezinshuis kan plaats vinden. In overleg met een toegelaten aanbieder wordt doorgenomen wat in de betreffende situatie de nodige acties zijn. Het is mogelijk dat de ene zorgaanbieder meer verzorgt voor het kind dan de andere. Dit heeft consequenties voor het deel van het zorgbudget dat achter blijft bij deze zorgaanbieder. In het geval dat het gezinshuis alles verzorgt (zorgplan, betrekken orthopedagoog etc.) zal het gaan om een percentage van 5 a 10 % dat bij de aanbieder blijft voor het verzorgen van de afspraken zorgkantoor, registeren en factureren zorg, volgens afspraak toezicht houden op geleverde zorg. Maar evenzeer is denkbaar dat de betrokken zorgaanbieder hiernaast nog zorg draagt voor opstellen en volgen/evalueren zorgplan, diagnostiek etc. en dan is het reëel dat een hoger percentage van het zorgbudget bij de toegelaten aanbieder blijft. Te allen tijde zullen hierover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden, die contractueel vast gelegd worden. Bij afronding van de intake worden de contracten (1 e beknopte zorgplan, dienstverleningsovereenkomst, wooncontract, overeenkomst met toegelaten aanbieder etc.) opgesteld als officieel beginpunt van de hulpverlening. Deze gegevens en documenten worden doorgegeven aan zorgregistratie van de betrokken zorgaanbieder, zodat correcte aanmelding, indien nodig verandering in toelating, kan worden geregeld. Bij tussentijdse wijzigingen in de zorgvraag wordt herindicatie aangevraagd, contracten gewijzigd etc. Deze mutaties opnieuw melden bij zorgregistratie, eventueel wordt toelating en productie gewijzigd. Ook hierbij geldt de nieuwe zorg/begeleiding kan pas starten als alles hiervoor geregeld is. Om een goed overzicht per cliënt (en daardoor op de locatie als geheel) te krijgen/hebben is een overzicht per cliënt nodig. mogelijk is aan te sluiten bij de werkwijze van de betrokken aanbieder, maar een eigen overzicht is uiteraard ook op te stellen. Vormen van crisisplaatsing (snelle inzet zorg) en de zogenaamde overbruggingszorg kennen een specifieke werkwijze en bekostiging. Bekostiging via wet op de jeugdzorg Verblijf in een gezinshuis is als aparte vorm van verblijf opgenomen. Op basis van p* q zijn normtarieven gebaseerd op onderzoek ontwikkeld. Vergoeding verblijf per dag en diagnostiek per traject. Meer informatie: rapport eerste rapportage commissie financiën jeugdzorg, maart 2009 en eerdere rapportages onderzoek en pilot Deloite & Touche (2004 en 2006). Bekostiging via DBC s Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 5

6 Bij DBC s gaat het om typering zorgvraag (zorgtype; diagnose/ classificatie DSM IV) en zorgprofiel (diagnostiek, BH, begeleiding en verblijf). Deze combinatie leidt tot productgroep en tarief. Het eerste jaar van verblijf GGZ wordt bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet via systematiek DBC s. bij uitvoering zorg binnen DBC s zal er gewerkt worden binnen het systeem van registratie, validatie en facturering van betrokken zorgaanbieder. Zie voor meer informatie inkoopgids DBC s Bekostiging via zorgzwaartepakketten (ZZP s) De zorgzwaartebekostiging wordt ingevoerd met behulp van het ZZP. Dit is een methode om uitgaande van een cliëntprofiel aan de hand van ondermeer de zogenaamde beperkingenlijst (en meer diagnostiek) te kunnen bepalen hoeveel uren zorg iemand nodig heeft. Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft. Een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (een cliëntprofiel), het aantal benodigde uren zorg en een beschrijving van die zorg. Aan ieder ZZP hangt een (maximale) prijs. Het gaat om een statisch degelijk verankerde werkwijze wat betreft herdefiniëring van groepen cliënten en benodigde uren. Het cliëntprofiel bestaat uit de volgende componenten: Inhoudelijke beschrijving van de cliëntgroep. Grafische weergave van de gemiddelde scores op de beperkingen. Per categorie wordt de gemiddelde score op de beperkingen weergegeven die van toepassing is op een cliënt binnen de cliëntgroep. Grafische weergave van de aard van het begeleidingsdoel. Per aard van het begeleidingsdoel wordt de gemiddelde verdeling weergegeven die van toepassing is op de cliëntgroep. Grafische weergave van de aard van de psychiatrische problematiek. Per aard van de psychiatrische problematiek wordt de gemiddelde verdeling weergegeven die van toepassing is op de cliëntgroep. In het ZZP is aangegeven welke functies en tijd per cliënt per week van toepassing zijn op de componenten woonzorg, dagbesteding en behandeling. Deze worden hieronder toegelicht. Voor de definities van de genoemde AWBZ functies wordt verwezen naar het AWBZ Kompas dat het CVZ heeft vastgesteld (www.cvz.nl). Zie ook CA-299. WOONZORG Functies: De component woonzorg bevat de functies begeleiding (BG-alg), persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP). Per ZZP is aangegeven welke functies van toepassing kunnen zijn. Tijd: Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 6

7 Het betreft de gemiddelde cliëntgebonden tijd (direct en indirect) die wordt geleverd vanuit de formatie van het woonzorgteam. Onder woonzorgteam wordt verstaan: de zorg die wordt geboden door de medewerkers op de afdeling/groep/verblijfseenheid die direct zijn verbonden aan het leveren van zorg aan de cliënt. De niet-cliëntgebonden tijd (zoals scholing, intervisie en organisatieoverleg) en de functies huishoudelijke verzorging (HV) en verblijf (VB) zijn niet expliciet benoemd en uitgewerkt in de tijden per ZZP. De instelling ontvangt hiervoor wel geld dat is verdisconteerd in het ZZP-tarief. Zie voor meer informatie: zorgzwaartepakketen sector GZ, versie 2009, 20 maart 2009, PJ/09/0771/imz Extramurale product behandeling Per cliënt kan nooit meer geleverd worden dan datgene wat maximaal in indicatie staat. De uren kunnen wel gespreid worden over een periode. Het gaat om gemiddelden, die op jaarbasis (mooier is op kwartaalbasis) nooit overschreden mogen worden. Zie voor meer informatie: extramurale producten CA 220 Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 7

8 Bijlage 1 bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel: Productgroepen voor verblijf van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving verblijfsgroep Tarief 000 Geen verblijf Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 0 en 3 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 7 en 14 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 0 en 100 euro Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 8

9 062 Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 84 en 126 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 84 en 126 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 84 en 126 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 84 en 126 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 84 en 126 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 126 en 168 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 126 en 168 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 126 en 168 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 126 en 168 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 126 en 168 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 168 en 210 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 168 en 210 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 168 en 210 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 168 en 210 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 168 en 210 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 210 en 252 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 210 en 252 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 210 en 252 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 210 en 252 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 210 en 252 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 252 en 308 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 252 en 308 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 252 en 308 dagen - tussen 200 en 350 euro Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 9

10 154 Verblijf - tussen 252 en 308 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 252 en 308 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - tussen 308 en 364 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - tussen 308 en 364 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - tussen 308 en 364 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - tussen 308 en 364 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - tussen 308 en 364 dagen - meer dan 500 euro Verblijf - meer dan 364 dagen - tussen 0 en 100 euro Verblijf - meer dan 364 dagen - tussen 100 en 200 euro Verblijf - meer dan 364 dagen - tussen 200 en 350 euro Verblijf - meer dan 364 dagen - tussen 350 en 500 euro Verblijf - meer dan 364 dagen - meer dan 500 euro Kennisdocument bekostiging zorgverlening in gezinshuis, versie , GvZ 10

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten in de AWBZ

Zorgzwaartepakketten in de AWBZ GEZONDHEIDSZORG Zorgzwaartepakketten in de AWBZ Presentatie technisch overleg VGN, 2 augustus 2007 Femke Keijzer ADVISORY/ PUBLIC SERVICES Agenda Inleiding zorgzwaartebekostiging Algemene aanpak vaststellen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf van Bureau Jeugdzorg (BJz) BJz is de bevoegde instantie om een indicatie af te geven voor minderjarige verzekerden met psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Informatiebrochure Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Colofon Dit is een uitgave van Verenso, vereniging van specialisten

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet) Vat Beantwoording raadsvraag: Analyse overschotten (jeugd)zorg en Wmo

Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet) Vat Beantwoording raadsvraag: Analyse overschotten (jeugd)zorg en Wmo Aan: J.Korevaar-den Besten Cc: de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2009

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2009 Indeling tarieflijst 1. Geestelijke gezondheidszorg 2. Bijzondere tandheelkunde 3. AWBZ-zorg, exclusief geestelijke gezondheidszorg 1. Algemene bepalingen bij geestelijke gezondheidszorg De definities

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 Behorende bij de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering onderdelen: GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering Domein Productgroep Productnaam E eenheid regionaal TARIEF contract PGB 75% netwerktarief Begeleiding, Persoonlijke verzorging en (kortdurend) Verblijf

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie