BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014"

Transcriptie

1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014

2 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN Artikel 2 Kwaliteitseisen 4 Artikel 3 Persoonsgebonden budget alfa 4 Artikel 4 Persoonsgebonden budget regulier alfa 4 Artikel 5 Persoonsgebonden budget regulier HH2 4 Artikel 6 Betalingsschema 5 HOOFDSTUK 3 WOONVOORZIENINGEN Artikel 7 Persoonsgebonden budget 6 Artikel 8 Financiële tegemoetkomingen 6 Artikel 9 Woningsanering 7 Artikel 10 Vereisten keukenaanpassing 7 Artikel 11 Anti-speculatie 7 HOOFDSTUK 4 VERVOERVOORZIENINGEN Artikel 12 Collectief vervoer 8 Artikel 13 Persoonsgebonden budget 8 Artikel 14 Hoogte financiële tegemoetkomingen 9 HOOFDSTUK 5 ROLSTOELEN Artikel 15 Persoonsgebonden budget 10 Artikel 16 Sportrolstoel 10 Artikel 17 Rijvaardigheidstraining 10 HOOFDSTUK 6 EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL IN DE KOSTEN Artikel 18 Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten 11 Artikel 19 Kostprijs van de voorziening 11 Artikel 20 Periode waarover de eigen bijdrage of eigen aandeel is verschuldigd 11 Artikel 21 Afschrijvingsperiode 12 HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 22 Citeertitel en inwerkingtreding 13

3 3 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente; gelet op de artikelen 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 1 lid 1 onder t van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012; besluiten: vast te stellen de navolgende REGELS VOOR FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN EN PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Inkomen: het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onderdeel e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen over het peiljaar; 2. Bijdrageplichtig inkomen: het inkomen over het peiljaar, vermeerderd met 8% van de grondslag sparen en beleggen over het peiljaar van de ongehuwde verzekerde dan wel 8% van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, over het peiljaar van de gehuwde verzekerden. 3. Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2012; 4. Instandhoudingskosten: kosten die gemaakt worden om een voorziening te kunnen gebruiken en de levensduur te waarborgen. Deze kosten betreffen uitsluitend kosten van reparaties en onderhoud en, zonodig, WA-verzekering van woonvoorzieningen genoemd in artikel 9 lid 6 van dit besluit, vervoermiddelen en rolstoelen; 5. PGB-alfa: een persoonsgebonden budget, bedoeld voor de inkoop van Hulp bij het Huishouden bij een particulier of een (thuiszorg)organisatie die niet voldoet aan kwaliteitseisen zoals die zijn gesteld aan de gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het Huishouden: 6. PGB-regulier: een persoonsgebonden budget, bedoeld voor de inkoop van Hulp bij het Huishouden bij een thuiszorgorganisatie die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die zijn gesteld aan de gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het Huishouden; 7. Kwaliteitseisen: eisen die zijn gesteld aan gecontracteerde thuiszorgorganisaties om Hulp bij het Huishouden in natura te mogen leveren; 8. Gebruikersbijdrage: het gereduceerde Regiotaxitarief dat de Wmo-pashouder in rekening wordt gebracht bij gebruik van het collectief vervoersysteem 9. Alle begrippen, die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening.

4 4 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN Artikel 2 Kwaliteitseisen Om in aanmerking te komen voor het persoonsgebonden budget zoals bedoeld in de artikelen 4 of 5 van dit Wmo-besluit (het PGB-regulier) moet de hulp bij het huishouden geleverd worden door een thuiszorgaanbieder, die voldoet aan de hieronder vermelde kwaliteitseisen. De (thuiszorg)aanbieder: beschikt over tenminste 2 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; beschikt over een door een onafhankelijke derde afgegeven certificaat waaruit blijkt dat voldaan wordt aan onafhankelijke (Europese) kwaliteitsnormen zoals ISO, HKZ of een vergelijkbare norm. voldoet aan en past de Kwaliteitswet zorginstellingen toe; vervangt in geval van ziekte of andere niet te beïnvloeden oorzaken, waardoor de betreffende medewerker geen HH1 of HH2 kan leveren, deze medewerker binnen 5 werkdagen ten behoeve van de continuering van de dienstverlening aan de betreffende cliënt. continueert in geval van vakantie de hulp bij het huishouden; past bij de uitvoering van de dienstverlening de Wet klachtrecht cliënten zorgsector toe; borgt bij de uitvoering van de dienstverlening de medezeggenschap van cliënten conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; legt bij aanvang van de dienstverlening de met de (vertegenwoordiger van) cliënt overeengekomen afspraken omtrent dienstverlening vast in een individueel plan hulp bij het huishouden; garandeert de deskundigheid van medewerkers. Artikel 3 Persoonsgebonden budget alfa 1. Het persoonsgebonden budget (PGB-alfa) voor inkoop van eenvoudige hulp (HH1) is gebaseerd op een uurloon voor hulp van 14,15. De gemeente draagt ervoor zorg dat de budgethouder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. 2. Indien de budgethouder voor het beheer van het PGB gebruik maakt van diensten van Menzis Wmo Support, bestaat recht op een toeslag. Deze toeslag is gelijk aan de kosten die Menzis Wmo Support in rekening brengt voor haar dienstverlening. 3. Het PGB-alfa wordt betaalbaar gesteld indien HH wordt ingekocht bij een particulier persoon, niet zijnde een familielid in de 1 e of 2 e graad of partner daarvan, of bij een organisatie die niet voldoet aan de kwaliteitseisen als genoemd in artikel 3 van dit besluit. 4. Het PGB-alfa per periode van 4 weken is het product van het PGB-alfa per uur als bedoeld in het eerste lid en 4 maal het aantal uren geïndiceerde hulp per week. Artikel 4 Persoonsgebonden budget regulier alfa 1. Het persoonsgebonden budget (PGB-regulier) voor inkoop van eenvoudige hulp (HH1) bedraagt 20,05 per uur. 2. Dit budget wordt betaalbaar gesteld indien HH1 wordt ingekocht bij een organisatie die voldoet aan de kwaliteitseisen als genoemd in artikel 2 van dit besluit. 3. Het PGB-regulier per periode van 4 weken is het product van het PGB-regulier per uur als bedoeld in het eerste lid en 4 maal het aantal uren geïndiceerde hulp per week. Artikel 5 Persoonsgebonden budget regulier HH2 1. Het persoonsgebonden budget (PGB-regulier) voor inkoop van meervoudige hulp (HH2) bedraagt 23,55 per uur. 2. Dit budget wordt slechts betaalbaar gesteld indien HH2 wordt ingekocht bij een organisatie die voldoet aan de kwaliteitseisen als genoemd in artikel 2 van dit besluit. 3. Indien HH wordt ingekocht bij een organisatie die niet voldoet aan de eisen als genoemd in artikel 2 van dit besluit, bestaat geen recht op een PGB als bedoeld in dit artikel.

5 5 4. Het PGB-regulier per periode van 4 weken is het product van het PGB-regulier per uur als bedoeld in het eerste lid en 4 maal het aantal uren geïndiceerde hulp per week. Artikel 6 Betalingsschema Het PGB wordt per periode van 4 weken vooraf betaald aan de budgethouder.

6 6 HOOFDSTUK 3 WOONVOORZIENINGEN Artikel 7 Persoonsgebonden budget 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) voor aanschaf van een woonvoorziening is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening. 2. De goedkoopst adequate voorziening kan blijken uit een door het college goedgekeurde kostenbegroting of uit een door de gemeente met een gecontracteerde leverancier afgesloten overeenkomst. 3. Het PGB wordt betaald aan de budgethouder, nadat deze een getekende opdrachtbevestiging dan wel factuur heeft overgelegd. 4. Indien een PGB voor aanschaf van een voorziening wordt verstrekt, kan zonodig ook een PGB voor instandhoudingkosten worden toegekend. 5. Het PGB voor instandhoudingkosten wordt achteraf op declaratiebasis betaald zolang de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken en de kosten niet vallen onder garantiebepalingen van de leverancier. 6. De hoogte van het PGB voor instandhoudingkosten is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 131,00 op jaarbasis. Artikel 8 Financiële tegemoetkomingen 1. Verhuiskosten: De financiële tegemoetkoming in de kosten van een verhuizing (artikel 16 lid 2 onder a Verordening) bedraagt, behoudens het tweede lid, 2.659,-. 2. Indien de begrote kosten van een bouwkundige of woontechnische ingreep aan de te verlaten woning meer bedragen dan ,-, wordt de tegemoetkoming zoals bedoeld in het eerste lid vastgesteld op 20 % van de begrote kosten. 3. Woonvoorzieningen van (niet-) bouwkundige of (niet-) woontechnische aard en uitraasruimte: de financiële tegemoetkoming (artikel 16 lid 1 Verordening) bedraagt 100% van de goedgekeurde kosten voor zover het geen voorziening betreft als bedoeld in artikel 10 van dit besluit. 4. Tijdelijke huisvesting: De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting (art.16 lid 2 sub c Verordening) bedraagt maximaal: a. de werkelijke kosten met een maximum van 402,00 per maand als financiële tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte; b. de werkelijke kosten met een maximum van 201,00 per maand als financiële tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte. 5. Huurderving: De financiële tegemoetkoming in de kosten van huurderving (art.16 lid 2 onder d Verordening), omvat de werkelijke kosten van kale huur, vermeerderd met de subsidiabele servicekosten, tot een maximum dat overeenkomt met de maximum huurgrens per maand als bedoeld in de Wet op de Huurtoeslag. 6. Onderhoud en reparatie woonvoorzieningen (artikel 16 lid 2 onder b Verordening) 1. de financiële tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt voor de onderstaande voorzieningen: a. stoelliften; b. rolstoel- of sta - plateauliften; c. woonhuisliften; d. hefplateau - liften; e. balansliften; f. tilliften; g. mechanisme voor een hoog / laag verstelbaar keukenblok; h. elektromechanische openings- en sluitingsmechanisme van deuren; 2. indien de gemeente een contract met een leverancier heeft afgesloten voor de levering van de onder het eerste lid genoemde voorzieningen, gelden voor de hoogte van de kosten van onderhoud en reparatie de desbetreffende prijzen uit het contract. Dit geldt ook indien de toekenning van de voorziening heeft plaatsgevonden in de vorm van een persoonsgebonden budget.

7 7 Artikel 9 Woningsanering 1. De financiële tegemoetkoming voor woningsanering (art. 16 lid 1 onder b Verordening) betreft uitsluitend de kosten die noodzakelijk zijn voor vervanging van vloerbedekking en/of gordijnen in verband met cara of allergische aandoeningen, of vervanging van tapijt dat niet geschikt is voor rolstoelgebruik. De maximale financiële tegemoetkomingen worden gebaseerd op de in lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemde bedragen en afschrijvingspercentages. 2. Voor vloerbedekking en raambedekking gelden de volgende normbedragen per m 2 inclusief bijkomende kosten als egaliseren, leggen, ophangen etc. a. Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed 73,50 b. Gordijnen/lamellen per m 2 raamoppervlak 25,60 3. Afschrijvingspercentages: Bij het bepalen van de hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt rekening gehouden met afschrijving van de te vervangen stoffering, door toepassing van de volgende afschrijvingspercentages op de in lid 2 genoemde normbedragen Gebruiksduur Tot 2 jaar Tot 4 jaar Tot 6 jaar Tot 8 jaar Ouder 8 jr Vergoeding 100% 75% 50% 25% Nihil *) *) Omdat de artikelen economisch zijn afgeschreven. Artikel 10 Vereisten keukenaanpassing Bij een noodzakelijke keukenaanpassing wordt uitgegaan van de standaard keuken voor de sociale woningbouw met een opbergruimte van maximaal 5 aanrecht/boven kasten. Voor rolstoelgebruikers dient het onderrijdbare deel van het aanrecht 1.80 meter zijn. Het onderrijdbare deel bestaat uit het kook- spoel- en werkdeel. Naast de opstelplaats voor het kooktoestel dient 30 cm afzetruimte beschikbaar te zijn. Artikel 11 Anti-speculatie 1. De vaststelling van de eventuele meerwaarde als bedoeld in artikel 22 van de Verordening, geschiedt door een beëdigd taxateur, aan te wijzen door de woningeigenaar. 2. De restitutie aan de gemeente bedraagt in het eerste jaar 100% van de meerwaarde, waarna het percentage jaarlijks met 10 neerwaarts wordt bijgesteld. Na het 10 e jaar is geen restitutie meer verschuldigd. 3. Op het te restitueren bedrag kunnen de kosten van de taxatie in mindering worden gebracht tot een maximum van 232,00; 4. Het te restitueren bedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag dat ten laste van de gemeente is gekomen in verband met de getroffen voorzieningen.

8 8 HOOFDSTUK 4 VERVOERVOORZIENINGEN Artikel 12 Collectief vervoer Het collectief systeem (artikel 23 onder a Verordening) bestaat uit een Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem (CVV). Voor personen met een beperking die in het bezit zijn van een vervoerpas (Wmo-pashouders) gelden de volgende voorwaarden: 1. Voor de tarifering van het collectief systeem wordt dezelfde zone-indeling gehanteerd als bij het openbaar busvervoer. 2. Het vervoer betreft regionale ritten, d.w.z. binnen een gebied van maximaal 5 zones vanaf het woonadres van de Wmo-pashouder. 3. Standaard zonebudget: het gebruik van het collectief vervoer tegen het gereduceerde tarief (zonebudget) is beperkt tot een maximum van 500 reiszones op jaarbasis. Hierop gelden de volgende uitzonderingen: a. 75% van het standaard zonebudget, ofwel 375 zones op jaarbasis voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar b. 50% van het standaard zonebudget indien ook gebruik wordt gemaakt van een aanvullende vervoervoorziening, met uitzondering van personen die een zorgplicht hebben voor kinderen tot 14 jaar. c. Een extra budget van 125 zones op jaarbasis geldt voor: - Jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 23 jaar. - Personen met een beperking met een zorgplicht voor kinderen tot 14 jaar. - Pashouders die permanent in een AWBZ-instelling verblijven en een thuiswonende partner hebben. - Pashouders met een partner die permanent in een AWBZ-instelling verblijft. 4. De gebruikersbijdrage per rit is: 1 of 2 te reizen zones: 1,99 3 te reizen zones: 2,55 4 te reizen zones: 3,10 5 te reizen zones: 3,65 5. Medisch begeleider: op grond van een medische indicatie, kan één begeleider gratis meereizen. 6. Sociale begeleider: een Wmo-pashouder kan zich maximaal door één persoon laten vergezellen, mits die persoon zonder hulp van de chauffeur van het vervoer gebruik kan maken. Voor de sociale begeleider geldt eveneens het in lid 4 vermelde tarief. 7. Kinderen: kinderen van Wmo-pashouders, mits jonger dan 14 jaar, kunnen als extra sociale begeleider(s) meereizen. Per kind geldt het in lid 4 vermelde tarief. 8. Vervanging taxipas: Voor het opnieuw verstrekken van een taxipas door verlies,diefstal of beschadiging zal het in de Regio Twente geldende tarief in rekening gebracht worden. Artikel 13 Persoonsgebonden budget 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) voor aanschaf van een vervoermiddel is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening, zoals deze door de gemeente kan worden aangeschaft bij de gecontracteerde leverancier. 2. Het PGB kan worden verhoogd met kosten van individuele aanpassingen. 3. Het PGB wordt betaald aan de budgethouder, nadat deze een getekende opdrachtbevestiging dan wel factuur heeft overgelegd. 4. Indien een PGB voor aanschaf van een vervoermiddel wordt verstrekt, wordt ook een PGB voor instandhoudingkosten toegekend. 5. Het PGB voor de instandhoudingkosten gaat in op het moment dat de garantie op de voorziening is afgelopen. Indien van toepassing, wordt gedurende de garantieperiode een PGB toegekend ter hoogte van de werkelijke kosten van een WA-verzekering. 6. Het PGB voor de instandhoudingkosten wordt achteraf op declaratiebasis betaald zolang de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken. 7. De hoogte van het PGB voor instandhoudingkosten is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 315,00 op jaarbasis.

9 9 Artikel 14 Hoogte financiële tegemoetkomingen 1. a. De financiële tegemoetkoming voor het gebruik eigen auto (artikel 23 onder d Verordening) bedraagt op jaarbasis 472,00 en is mede gebaseerd op: een verplaatsing van 1850 km op jaarbasis een kostendekkende kilometervergoeding ad 0,455 voor gebruik van de eigen auto, een eigen bijdrage per kilometer ad 0,20 die is gebaseerd op de gebruikersbijdrage voor Wmo-pashouders b. De onder a bedoelde tegemoetkoming bedraagt op jaarbasis 524,00 indien het recht op deze tegemoetkoming op 31 december 2012 of eerder al was vastgesteld en toegekend. 2. De in het eerste lid genoemde financiële tegemoetkoming wordt achteraf en per kwartaal uitbetaald. 3. De financiële tegemoetkoming voor individueel gebruik van een taxi of rolstoeltaxi (artikel 23 onder d Verordening) wordt uitsluitend op declaratiebasis uitbetaald en is gebaseerd op: een verplaatsing van 1850 km op jaarbasis een maximale verplaatsing van 28 kilometer rondom het woonadres de kosten van het reguliere taxi/rolstoeltaxitarief per kilometer, het van toepassing zijnde reguliere voorrijdtarief per rit een eigen bijdrage ad 0,20 per kilometer, gebaseerd op de gebruikersbijdrage voor Wmo-pashouders. Indien de rit meer dan 20 kilometer is, is de eigen bijdrage per kilometer vanaf de 21 e kilometer 1,- 4. Indien de persoon met beperkingen beschikt over een eigen auto en er de voorkeur aan geeft om deze te gebruiken in plaats van de taxi, kan in plaats van een voorziening als bedoeld in lid 3, een financiële tegemoetkoming in de kosten van gebruik van de eigen auto (lid 1 onder a van dit artikel) worden toegekend, waarbij de indicatie individueel taxivervoer in stand blijft. 5. Aanvullende vervoervoorziening: rechthebbenden op een dergelijke voorziening ontvangen 50% van de in lid 1 en lid 3 genoemde financiële tegemoetkomingen. 6. Extra financiële tegemoetkoming: Indien de persoon met beperkingen gebruik kan maken van het collectief vervoer, en ook op dit vervoer is aangewezen voor de verplaatsing over de korte afstanden, kan een extra financiële tegemoetkoming worden verstrekt die wordt afgestemd op de vervoerbehoefte in de directe omgeving, gebaseerd op de eigen bijdrage van één reiszone. 7. Aanpassingskosten van de eigen auto: Deze voorziening wordt slechts toegekend indien de aan te passen auto niet ouder is dan vijf jaar. De kosten van de noodzakelijke aanpassingen worden voor 100% vergoed, behoudens algemeen gebruikelijke voorzieningen.

10 10 HOOFDSTUK 5 ROLSTOELEN Artikel 15 Persoonsgebonden budget 1. De hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) voor aanschaf van een rolstoel is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening, zoals deze door de gemeente kan worden aangeschaft bij de gecontracteerde leverancier. 2. Het PGB kan worden verhoogd met kosten van individuele aanpassingen. 3. Het PGB wordt betaald aan de budgethouder, nadat deze een getekende opdrachtbevestiging dan wel factuur heeft overgelegd. 4. Indien een PGB voor aanschaf van een rolstoel wordt verstrekt, wordt ook een PGB voor instandhoudingkosten toegekend. 5. Het PGB voor de instandhoudingkosten gaat in op het moment dat de garantie op de voorziening is afgelopen. Indien van toepassing, wordt gedurende de garantieperiode een PGB toegekend ter hoogte van de werkelijke kosten van een WA-verzekering. 6. Het PGB voor de instandhoudingkosten wordt achteraf op declaratiebasis betaald zolang de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken. 7. De hoogte van het PGB voor instandhoudingkosten is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 105,00 op jaarbasis Artikel 16 Sportrolstoel 1. Het persoonsgebonden budget voor de aanschaf, de reparaties en het onderhoud van een sportrolstoel (artikel 28 onder d Verordening) bedraagt 2.815, Het in het eerste lid genoemde budget wordt niet vaker dan eens in de 3 jaar verstrekt. 3. Het in het eerste lid genoemde budget kan in het vierde en daarop volgende jaren worden aangevuld met een bijdrage in de onderhoud- en reparatiekosten tot een maximum van 411,00 per jaar. Artikel 17 Rijvaardigheidstraining Indien dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is, kunnen de kosten van maximaal 3 lessen rolstoel- of rijvaardigheidstraining worden vergoed.

11 11 HOOFDSTUK 6 EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL IN DE KOSTEN Artikel 18 Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten bij individuele voorzieningen bedragen: a. voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar 19,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 19,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ,-; b. voor de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder 19,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 19,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ,-; c. voor de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar 27,20 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 27,20 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ,-; d. voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn 27,20 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen meer bedraagt dan ,- het bedrag van 27,20 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ,-. Artikel 19 Kostprijs van de voorziening 1. Het uurtarief Hulp bij het Huishouden (HH1) bedraagt 20,05. Voor de ondersteuning bij het voeren van de regie over het huishouden (HH2) bedraagt dit uurtarief 23, De kostprijs Hulp bij het Huishouden in natura (HH1 en HH2) is het product van het aantal uren geïndiceerde hulp en de uurprijs van die hulp zoals vermeld in het eerste lid. 3. De kostprijs Hulp bij het Huishouden in de vorm van een PGB (HH1 en HH2) is gelijk aan het bedrag van het PGB. 4. De kostprijs van een woonvoorziening wordt afgeleid van een goedgekeurde kostenbegroting dan wel de overeengekomen prijs van de voorziening met de gecontracteerde leverancier. 5. De kostprijs van een vervoermiddel wordt afgeleid van de nieuwprijs van de voorziening inclusief de kosten van instandhouding. 6. Bij verstrekking van een depotvoorziening wordt de kostprijs bepaald door de nieuwprijs van de voorziening inclusief de kosten van instandhouding en een lineaire afschrijving op de nieuwprijs. 7. De eigen bijdrage en het eigen aandeel kunnen niet meer bedragen dan de kostprijs van de voorziening. 8. Nadat de afschrijvingsperiode van een voorziening is verstreken, is de kostprijs van die voorziening gelijk aan de instandhoudingkosten zoals die zijn genoemd in de artikelen 7, 13 en 15 van dit besluit. Artikel 20 Periode waarover de eigen bijdrage of eigen aandeel is verschuldigd 1. Indien de voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende woonvoorziening, wordt gedurende maximaal negenendertig perioden van vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht. 2. Indien de voorziening bestaat uit een PGB voor aanschaf van een roerende woonvoorziening, wordt gedurende maximaal negenendertig perioden van 4 weken een eigen bijdrage in rekening gebracht. 3. Indien de voorziening bestaat uit een financiële tegemoetkoming in kosten van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening aan de eigen woning, wordt bij de persoon met beperkingen een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht gedurende maximaal negenendertig perioden van vier weken.

12 12 4. Indien de voorziening bestaat uit een financiële tegemoetkoming in kosten van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening aan de huurwoning, wordt bij de persoon met beperkingen een eigen bijdrage in rekening gebracht gedurende maximaal negenendertig perioden van vier weken. 5. Indien de voorziening bestaat uit een woonvoorziening in natura in bruikleen of in een daarmee vergelijkbaar PGB, wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht, gedurende de periode dat de voorziening in gebruik is en de kostprijs van de voorziening nog niet is bereikt. 6. Indien de voorziening bestaat uit een vervoermiddel in natura of in de vorm van een PGB wordt bij de aanvrager een eigen bijdrage in rekening gebracht, gedurende de periode dat de voorziening in gebruik is en de kostprijs van de voorziening nog niet is bereikt. 7. Indien de voorziening bestaat uit een financiële tegemoetkoming in kosten van een autoaanpassing wordt bij de persoon met beperkingen een eigen aandeel in rekening gebracht, gedurende de periode dat de voorziening in gebruik is en de kostprijs van de voorziening nog niet is bereikt. 8. De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden is verschuldigd zolang van de voorziening gebruik wordt gemaakt. Artikel 21 Afschrijvingsperiode 1. Voor het berekenen van de kostprijs van de voorziening geldt de nieuwwaarde. Bij verstrekking van een voorziening uit depot vindt, om de kostprijs te kunnen bepalen, op de nieuwwaarde een lineaire afschrijving plaats waarbij de volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: a. scootmobiel: 5 jaar b. (aangepaste) fiets : 7 jaar c. traplift: 15 jaar d. tillift: 7 jaar e. (aangepaste) auto: 10 jaar f. eenvoudige toilet- en douchehulpmiddelen: 1 jaar 2. een jaar bestaat uit 13 perioden van 4 weken

13 13 HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 22 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Wmo-besluit gemeente Hof van Twente Dit besluit is vastgesteld door het college in de vergadering van 14 januari 2014 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Wmo-besluit gemeente Hof van Twente 2013 met dien verstande dat aanvragen ingediend voor 1 januari 2014 worden afgehandeld met inachtneming van het Wmo-besluit gemeente Hof van Twente Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester, mr. G.S. Stam drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie