Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg"

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg

2 Index Index... 2 Paragraaf 1 Kraamzorg... 3 Artikel 1 Overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg... 3 Artikel 2 Het intakegesprek (tussen de 30e en 36e week van de zwangerschap)... 3 Artikel 3 Zorgplan en aanvullende services... 4 Artikel 4 Kraamzorg... 5 Artikel 5 Uitvoering hulpverlening... 5 Artikel 6 Urenverantwoording... 5 Artikel 7 Tarieven en kosten... 6 Artikel 8 Annulering... 6 Paragraaf 2 Algemeen... 7 Artikel 9 Visie op zorg... 7 Artikel 10 Privacyreglement, persoonsgegevens... 7 Artikel 11 Algemene Voorwaarden Rivas Zorggroep... 7 Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst... 8 Artikel 13 Opzeggen zorgovereenkomst door Rivas Kraamzorg... 8 Artikel 14 Begripsomschrijvingen... 9 Bijlage 1 Arbo checklist... 10

3 Paragraaf 1 Kraamzorg Artikel 1 Overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg 1. De overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg komt tot stand bij ontvangst door Rivas Kraamzorg van de door de cliënt ingevulde en ondertekende zorgovereenkomst van Rivas Kraamzorg. Deze overeenkomst wordt de cliënt toegestuurd na inschrijving rechtstreeks bij Rivas Kraamzorg via het inschrijfformulier of na inschrijving via de zorgverzekeraar. De cliënte heeft tot 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst het recht de overeenkomst ongedaan te maken. 2. Rivas Zorggroep verleent op basis van deze overeenkomst producten en diensten in het kader van Rivas Kraamzorg. Rivas Kraamzorg biedt verantwoorde zorg die doeltreffend, doelmatig en cliënt gericht wordt verleend en voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen. Artikel 2 Het intakegesprek (tussen de 30e en 36e week van de zwangerschap) 1. Bij de intake bespreekt de medewerker van Rivas Kraamzorg de indicatiestelling met de cliënt. In dit gesprek wordt besproken: - de procedure ter verkrijging van een (her)indicatie conform het LIP en de toelichting over de (her)indicatie en de consequenties van voortijdige beëindiging van de kraamzorg door de cliënt; - de vaststelling van de aard en omvang van de te leveren kraamzorg aan de hand van het LIP en de wensen van de cliënt; - een beschrijving en eventuele vaststelling van de aanvullende kraamzorg (vergoed door zorgverzekeraar in aanvullend pakket of particulier gefinancierd) en van de diensten waar de cliënt gebruik van kan maken en eventueel vaststelling daarvan wat volgens artikel 6 lid 2e wordt vastgelegd; - indien de cliënt tijdens de kraamperiode vaststelt minder zorguren te wensen, dan is dit mogelijk. Hierbij blijft het minimum van drie declarabele uren per dag van kracht. Vermindering van het aantal kraamzorguren dient uiterlijk de vijfde dag na de geboorte van de baby aan de kraamverzorgende te zijn doorgegeven. Wordt dit na de vijfde dag doorgegeven, dan worden de overige eerder overeengekomen uren wel als werkuren genoteerd en in rekening gebracht. 2. Bij of vooraf aan de intake biedt Rivas Kraamzorg de cliënt schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten: - de verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige; - sleutelbeheer; - welke voorzieningen de cliënt moet treffen om de kraamverzorgende in staat te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hygiëne; - het gebruik van de auto van de cliënt en/of partner door de kraamverzorgende; - het parkeerbeleid; - het privacybeleid; - het medicatiebeleid; - de informatieplicht aan cliënt over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires; - de eventuele annuleringskostenregeling voor het niet afzeggen van een intakegesprek;

4 - de consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de inzet van kraamverzorgenden. 3. Tijdens het intakegesprek bespreken de cliënt en de medewerker van Rivas Kraamzorg de ARBO-omstandigheden voor kraamverzorgenden en maken hierover afspraken. (Zie Bijlage 1 ARBO checklist). Indien de arbeidsomstandigheden tijdens de kraamperiode niet voldoende zijn, kan de kraamverzorgende niet alle taken uitvoeren. De kraamverzorgende doet hiervan melding aan de teamleider van Rivas Kraamzorg. 4. De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Artikel 3 Zorgplan en aanvullende services 1. Rivas Kraamzorg levert aan de cliënt kraamzorg op basis van het overeengekomen zorgplan bij aanvang van de zorg. In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënt en de pasgeborene. In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd: - welke gezinsleden bij de kraamzorgverlening worden betrokken; - de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden; - de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan. 2. Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan verlenen, stelt de kraamverzorgende/kraamzorgaanbieder de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, stelt de cliënt de kraamverzorgende of buiten de werktijden van de kraamverzorgende, de kraamzorgaanbieder daarvan meteen in kennis. 3. De zorgverlening bestaat uit zorgeenheden, die naar keuze van de cliënt kunnen bestaan uit gegarandeerde moeder- en kindzorg, eventueel aangevuld met huishoudelijke werkzaamheden en overige taken, zoals omschreven in het zorgplan. 4. Zowel de cliënt als Rivas Kraamzorg kunnen een afwijking voorstellen op de eerder gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst. Rivas Kraamzorg legt de nader overeengekomen afwijking en/of bijstelling schriftelijk vast. Afspraken over afwijking en/of bijstelling op het zorgplan en services die de cliënt wenst, worden als bijlage bij de zorgovereenkomst gevoegd. Afwijking van de wettelijk voorgeschreven minimale kraamzorg is niet mogelijk. 5. Het aantal overeengekomen uren kraamzorg volgt in beginsel de voorwaarden van de zorgverzekering van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor de opgave van het aantal uren verzekerde kraamzorg, en de overige verzekeringsvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn. De cliënt kan aanvullend extra uren kraamzorg afnemen voor eigen rekening. 6. Per kraamperiode komt in beginsel één kraamverzorgende per gezin de kraamzorg verlenen. Rivas Kraamzorg spant zich in om alleen in geval van ziekte of overmacht één of meer andere kraamverzorgenden in de kraamperiode de kraamzorg te laten verlenen.

5 7. Als de cliënt en/of de pasgeborene te maken heeft met twee of meer zorgverleners die namens of in opdracht van Rivas Kraamzorg betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg, zorgt Rivas Kraamzorg ervoor dat: - alle betrokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraamzorgplan informeren en indien nodig bevragen over relevante gegevens van de cliënt en/of de pasgeborene, waarbij de ervaringen van de cliënt worden meegenomen en de cliënt daarover wordt geïnformeerd; - de taken en verantwoordelijkheden rond de kraamzorgverlening aan de cliënt en/of de pasgeborene tussen de betrokken zorgverleners helder zijn afgebakend en afgestemd; - alle zorgverleners het kraamzorgplan bijhouden en raadplegen. Artikel 4 Kraamzorg 1. Rivas Kraamzorg levert kraamzorg conform het LIP en met inachtneming van de normen verantwoorde kraamzorg zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënt in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld. 2. Rivas Kraamzorg zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden die binnen de organisatie van Rivas of in opdracht van Rivas kraamzorg verlenen aan de cliënt: - hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn; - handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Afwijking van de professionele standaard moet de kraamzorgverzorgende motiveren en aan de cliënt uitleggen. De kraamzorgverzorgende maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënt in het kraamzorgplan. 3. De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider. 4. Rivas Kraamzorg zorgt voor continuïteit van de kraamzorg. Artikel 5 Uitvoering hulpverlening 1. Rivas Kraamzorg is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende zeven dagen per week via de Zorglijn, telefoonnummer (lokaal tarief). 2. De kraamverzorgende zal binnen één uur nadat de (telefonische) melding bij Rivas Kraamzorg is binnengekomen, bij de cliënt aanwezig zijn. Dit tenzij de cliënt een andere wens aangeeft. Artikel 6 Urenverantwoording 1. Gedurende de zorgverlening wordt een urenverantwoordingsstaat bijgehouden. Deze urenverantwoordingsstaat dient te worden ondertekend door zowel de cliënt als de kraamverzorgende. Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de urenverantwoordingsstaat.

6 2. Rivas kraamzorg gaat uit van minimaal drie zorguren per dag. Indien de cliënt minder uren zorg wenst is dit mogelijk, maar worden er wel drie uren als werkuren genoteerd en in rekening gebracht. Artikel 7 Tarieven en kosten 1. Rivas Kraamzorg brengt voor de volgende werkzaamheden afzonderlijke tarieven en kosten in rekening: 1. inschrijving 2. intake 3. assistentie bij de bevalling 4. uren voor zorgverlening 5. indien van toepassing: de parkeerkosten voor Rivas Kraamzorg ten tijde van het verlenen van kraamzorg. 6. annuleringskosten Voor elk van deze werkzaamheden geldt een eigen tarief. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van Rivas Zorggroep. Rivas Kraamzorg volgt bij deze tariefsopbouw de landelijke richtlijnen en de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt o.a. af van de verzekering en de indicatie. Dit is na te kijken via de site van de eigen zorgverzekeraar. 2. De door de cliënt en kraamverzorgende ondertekende urenverantwoordingsstaat (zie artikel 4) dient als basis voor de facturering van de assistentie bij de bevalling en de uren voor zorgverlening. 3. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of diensten als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder 5 en 6 stuurt de kraamzorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt. 4. De door Rivas Zorggroep gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum door Rivas Zorggroep ontvangen te zijn. 5. Wanneer de zorgverzekeraar van de cliënt de kosten van kraamzorg onverhoopt niet of niet geheel vergoedt, kan dit niet aan Rivas Kraamzorg worden tegengeworpen. In dat geval blijft de cliënt ten volle aansprakelijk jegens Rivas Kraamzorg voor de volledige betaling van de kraamzorg. Artikel 8 Annulering 1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. 2. Indien een overeenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. 3. Bij annulering om een andere reden dan medische gronden worden 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. 4. Gedeeltelijke annulering van de overeenkomst is -behoudens op medische grondenniet mogelijk.

7 Paragraaf 2 Algemeen Artikel 9 Visie op zorg 1. Rivas Zorggroep en haar medewerkers respecteren de eigen identiteit en opvattingen van de cliënt. Rivas Zorggroep en haar medewerkers eerbiedigen de rechten van de cliënt, bij het nemen van beslissingen is het zelfbeschikkingsrecht het uitgangspunt. Artikel 10 Privacyreglement, persoonsgegevens 1. Rivas Zorggroep hanteert een privacyreglement bij de opslag, bewerking en het beheer van persoonsgegevens. De cliënt ontvangt bij het aangaan van deze overeenkomst een informatiefolder over de bescherming van persoonsgegevens. De cliënt ontvangt op zijn eerste verzoek het privacyreglement. 2. Rivas Zorggroep en haar medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. 3. Als de cliënt akkoord gaat met de zorgovereenkomst zal Rivas Kraamzorg na het beëindigen van de zorg de gegevens van de cliënt en die van de baby overdragen aan de jeugdgezondheidszorg. In het zorgplan (cliëntdossier) is dit overdrachtsformulier terug te vinden. Artikel 11 Algemene Voorwaarden Rivas Zorggroep 1. De Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg zijn overeenkomstig het model van Actiz en BTN zoals vastgesteld in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (iwtr. 1 januari 2012). 2. Aanvullend zijn de Algemene Voorwaarden van Rivas Zorggroep van toepassing op Rivas Kraamzorg. Hiervoor wordt verwezen naar de website van Rivas Zorggroep. Op eerste verzoek worden de algemene voorwaarden de cliënt overhandigd. In de Algemene Voorwaarden van Rivas Zorggroep zijn onder meer bepalingen opgenomen over aansprakelijkheid, voorwaarden en richtlijnen voor de arbeidsomstandigheden, klachten en beëindiging van de overeenkomst. Het bepaalde in deze overeenkomst is aanvullend op de Algemene Voorwaarden. 3. Specifieke voorwaarden en richtlijnen voor sector kraamzorg van Rivas Zorggroep: - Arbeidsomstandigheden Rivas Kraamzorg stelt eisen aan de omstandigheden waaronder de Kraamverzorgende werkt. Deze eisen zijn vastgelegd in de Arbo-wet en liggen op het gebied van veiligheid, hygiëne, fysieke belasting en werkmateriaal. Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de bevalling en kraamperiode dient veilig en goed te zijn. Zo mag de kraamverzorgende alleen werken met technisch goedgekeurde apparatuur. Dit geldt voor alle apparatuur, zoals bij voorbeeld de (af)wasmachine, stofzuiger en strijkijzer.

8 Om overbelasting van met name de rug van de kraamverzorgende te voorkomen, mag zij geen vol badje tillen of de baby op bed verzorgen en dient het kraambed de juiste werkhoogte te hebben (65-70 cm) (Zie ook artikel 2 lid 3 en Bijlage 1 Arbo checklist). - Gebruik van uniformen en andere materialen t.b.v. de hygiëne Rivas Zorggroep hanteert richtlijnen voor een hygiënische en verantwoorde manier van werken. Het dragen van een uniform is voor de kraamverzorgende van Rivas Zorggroep niet verplicht. Voor sommige werkzaamheden zijn in verband met hygiënevoorschriften een smetschort, handschoenen en dergelijke wel vereist. Deze materialen brengt de kraamverzorgende zelf mee. - Melden van infectieziekten In het kader van de wet WGBO heeft de cliënt de plicht melding te maken van eventuele infectieziekten. In overleg met Rivas Kraamzorg, de verloskundige en eventueel de huisarts worden passende maatregelen genomen. Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst 1. De overeenkomst eindigt: - door opname van de cliënt in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënt aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg; - door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10; - dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënt geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënt aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg; - bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd; - door overlijden van de cliënt als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft; - door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënt geen kraamzorg nodig heeft; - op basis van medische gronden bij de cliënt. 2. Indien de cliënt de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan Rivas Kraamzorg annuleringskosten in rekening brengen. Artikel 13 Opzeggen zorgovereenkomst door Rivas Kraamzorg 1. Rivas Kraamzorg kan de zorgovereenkomst alleen opzeggen wanneer sprake is van gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen wordt onder meer verstaan de volgende situatie: - indien de arbeidsomstandigheden (lichamelijke belasting /onhygiënische omstandigheden) van de kraamverzorgende onveilig, ongezond en risicovol zijn, zulks ter beoordeling van Rivas Kraamzorg; - indien de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende belemmert; - indien jegens de kraamverzorgende ongewenst gedrag en/of intimiteiten plaats vinden;

9 - indien er sprake is van (bedreiging met) geweld, intimidatie of agressie jegens de kraamverzorgende; - Indien er sprake is van discriminatie jegens de kraamverzorgende op grond van huidskleur, geslacht, geloof e.d. 2. Rivas Kraamzorg kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen om gewichtige redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: - de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust zijn met de cliënt besproken; - met de cliënt is een passend alternatief besproken; - de cliënt is gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. Artikel 14 Begripsomschrijvingen Cliënt: De natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Rivas Zorggroep terzake van het ontvangen van zorg en/of behandeling en/of verblijf en/of diensten en/of producten van Rivas Zorggroep. Zorgovereenkomst: De schriftelijke overeenkomst waarbij de ene partij, Stichting Rivas Zorggroep, zich jegens de andere partij, de cliënt, verbindt tot het leveren van zorg aan de cliënt. Zorgverlener c.q. kraamverzorgende: Medewerker van Rivas Zorggroep die de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van Rivas Kraamzorg bij de cliënt thuis en/of ziekenhuis uitvoert.

10 Bijlage 1 Arbo checklist Assistentie bij de thuisbevalling en basis verzorgingstaken j/n opm 2 kraammatrassen 6 celstof onderleggers 3 pakken kraamverband 3 pakken maandverband maxi 1 pak watten 32 stuks steriele gaasjes 1 steriele navelklem 100 cc alcohol van 70% 1 stuk ongeparfumeerde zeep 1 digitale thermometer 1 rolletje dextropur (druivensuiker) standaard met babybadje op juiste werkhoogte instelbaar commode op juiste werkhoogte (minimaal 85 cm) bedverhoging door bedverhogers of een extra matras (minimaal 65 cm) 2 schone emmers Huishoudelijke taken: kraam-, baby-, gezinswas en afwerking j/n opm Wasmachine volautomaat, halfautomaat met gebruiksaanwijzing Droogrek/waslijnen voldoende droogmogelijkheden Waspoeder voldoende aanwezig Strijkijzer met instelbare temperatuur, met een onbeschadigd snoer Strijkplank stabiel, in hoogte verstelbaar, tussen 80 en 95 cm, met overtrek 1 stevige wasmand Kraam- en babykamerverzorging/licht onderhoud overige vertrekken/ sanitair onderhoud j/n opm Stofzuiger goed draagbaar met een onbeschadigd snoer Eén schone vloertrekker en dweil Eén schone spons en zeem 2 schone werkdoekjes sanitair Schone toiletborstel schone schuursponsjes Schone stofdoek Schone Huishoudhandschoenen Vuilniszakken 1 fles allesreiniger fles toiletreiniger Maaltijdverzorging Schoon keukengerei Eén schone afwasborstel 2 schone vaatdoekjes Schone theedoeken Voldoende schone keukendoeken 1 fles afwasmiddel j/n opm

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 INHOUD: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van cliënte 7. Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL gevestigd aan de Burg. A. Colijnweg 2 te Amstelveen, hierna te noemen De Kraamvogel. (aangepast augustus 2013) 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Deze algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Frédérique Babyzorg (FB) en de cliënt. Alle zorg die geleverd wordt door Frédérique Babyzorg wordt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fener Zorg

Algemene voorwaarden Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkoming, wijziging en beëindiging Zorgovereenkomst 4. Uitvoering Zorgovereenkomst 5. Verplichtingen van de Cliënt

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie