Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg"

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg

2 Index Index... 2 Paragraaf 1 Kraamzorg... 3 Artikel 1 Overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg... 3 Artikel 2 Het intakegesprek (tussen de 30e en 36e week van de zwangerschap)... 3 Artikel 3 Zorgplan en aanvullende services... 4 Artikel 4 Kraamzorg... 5 Artikel 5 Uitvoering hulpverlening... 5 Artikel 6 Urenverantwoording... 5 Artikel 7 Tarieven en kosten... 6 Artikel 8 Annulering... 6 Paragraaf 2 Algemeen... 7 Artikel 9 Visie op zorg... 7 Artikel 10 Privacyreglement, persoonsgegevens... 7 Artikel 11 Algemene Voorwaarden Rivas Zorggroep... 7 Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst... 8 Artikel 13 Opzeggen zorgovereenkomst door Rivas Kraamzorg... 8 Artikel 14 Begripsomschrijvingen... 9 Bijlage 1 Arbo checklist... 10

3 Paragraaf 1 Kraamzorg Artikel 1 Overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg 1. De overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg komt tot stand bij ontvangst door Rivas Kraamzorg van de door de cliënt ingevulde en ondertekende zorgovereenkomst van Rivas Kraamzorg. Deze overeenkomst wordt de cliënt toegestuurd na inschrijving rechtstreeks bij Rivas Kraamzorg via het inschrijfformulier of na inschrijving via de zorgverzekeraar. De cliënte heeft tot 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst het recht de overeenkomst ongedaan te maken. 2. Rivas Zorggroep verleent op basis van deze overeenkomst producten en diensten in het kader van Rivas Kraamzorg. Rivas Kraamzorg biedt verantwoorde zorg die doeltreffend, doelmatig en cliënt gericht wordt verleend en voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen. Artikel 2 Het intakegesprek (tussen de 30e en 36e week van de zwangerschap) 1. Bij de intake bespreekt de medewerker van Rivas Kraamzorg de indicatiestelling met de cliënt. In dit gesprek wordt besproken: - de procedure ter verkrijging van een (her)indicatie conform het LIP en de toelichting over de (her)indicatie en de consequenties van voortijdige beëindiging van de kraamzorg door de cliënt; - de vaststelling van de aard en omvang van de te leveren kraamzorg aan de hand van het LIP en de wensen van de cliënt; - een beschrijving en eventuele vaststelling van de aanvullende kraamzorg (vergoed door zorgverzekeraar in aanvullend pakket of particulier gefinancierd) en van de diensten waar de cliënt gebruik van kan maken en eventueel vaststelling daarvan wat volgens artikel 6 lid 2e wordt vastgelegd; - indien de cliënt tijdens de kraamperiode vaststelt minder zorguren te wensen, dan is dit mogelijk. Hierbij blijft het minimum van drie declarabele uren per dag van kracht. Vermindering van het aantal kraamzorguren dient uiterlijk de vijfde dag na de geboorte van de baby aan de kraamverzorgende te zijn doorgegeven. Wordt dit na de vijfde dag doorgegeven, dan worden de overige eerder overeengekomen uren wel als werkuren genoteerd en in rekening gebracht. 2. Bij of vooraf aan de intake biedt Rivas Kraamzorg de cliënt schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten: - de verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige; - sleutelbeheer; - welke voorzieningen de cliënt moet treffen om de kraamverzorgende in staat te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hygiëne; - het gebruik van de auto van de cliënt en/of partner door de kraamverzorgende; - het parkeerbeleid; - het privacybeleid; - het medicatiebeleid; - de informatieplicht aan cliënt over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires; - de eventuele annuleringskostenregeling voor het niet afzeggen van een intakegesprek;

4 - de consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de inzet van kraamverzorgenden. 3. Tijdens het intakegesprek bespreken de cliënt en de medewerker van Rivas Kraamzorg de ARBO-omstandigheden voor kraamverzorgenden en maken hierover afspraken. (Zie Bijlage 1 ARBO checklist). Indien de arbeidsomstandigheden tijdens de kraamperiode niet voldoende zijn, kan de kraamverzorgende niet alle taken uitvoeren. De kraamverzorgende doet hiervan melding aan de teamleider van Rivas Kraamzorg. 4. De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Artikel 3 Zorgplan en aanvullende services 1. Rivas Kraamzorg levert aan de cliënt kraamzorg op basis van het overeengekomen zorgplan bij aanvang van de zorg. In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënt en de pasgeborene. In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd: - welke gezinsleden bij de kraamzorgverlening worden betrokken; - de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden; - de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan. 2. Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan verlenen, stelt de kraamverzorgende/kraamzorgaanbieder de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, stelt de cliënt de kraamverzorgende of buiten de werktijden van de kraamverzorgende, de kraamzorgaanbieder daarvan meteen in kennis. 3. De zorgverlening bestaat uit zorgeenheden, die naar keuze van de cliënt kunnen bestaan uit gegarandeerde moeder- en kindzorg, eventueel aangevuld met huishoudelijke werkzaamheden en overige taken, zoals omschreven in het zorgplan. 4. Zowel de cliënt als Rivas Kraamzorg kunnen een afwijking voorstellen op de eerder gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst. Rivas Kraamzorg legt de nader overeengekomen afwijking en/of bijstelling schriftelijk vast. Afspraken over afwijking en/of bijstelling op het zorgplan en services die de cliënt wenst, worden als bijlage bij de zorgovereenkomst gevoegd. Afwijking van de wettelijk voorgeschreven minimale kraamzorg is niet mogelijk. 5. Het aantal overeengekomen uren kraamzorg volgt in beginsel de voorwaarden van de zorgverzekering van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor de opgave van het aantal uren verzekerde kraamzorg, en de overige verzekeringsvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn. De cliënt kan aanvullend extra uren kraamzorg afnemen voor eigen rekening. 6. Per kraamperiode komt in beginsel één kraamverzorgende per gezin de kraamzorg verlenen. Rivas Kraamzorg spant zich in om alleen in geval van ziekte of overmacht één of meer andere kraamverzorgenden in de kraamperiode de kraamzorg te laten verlenen.

5 7. Als de cliënt en/of de pasgeborene te maken heeft met twee of meer zorgverleners die namens of in opdracht van Rivas Kraamzorg betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg, zorgt Rivas Kraamzorg ervoor dat: - alle betrokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraamzorgplan informeren en indien nodig bevragen over relevante gegevens van de cliënt en/of de pasgeborene, waarbij de ervaringen van de cliënt worden meegenomen en de cliënt daarover wordt geïnformeerd; - de taken en verantwoordelijkheden rond de kraamzorgverlening aan de cliënt en/of de pasgeborene tussen de betrokken zorgverleners helder zijn afgebakend en afgestemd; - alle zorgverleners het kraamzorgplan bijhouden en raadplegen. Artikel 4 Kraamzorg 1. Rivas Kraamzorg levert kraamzorg conform het LIP en met inachtneming van de normen verantwoorde kraamzorg zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënt in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld. 2. Rivas Kraamzorg zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden die binnen de organisatie van Rivas of in opdracht van Rivas kraamzorg verlenen aan de cliënt: - hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn; - handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Afwijking van de professionele standaard moet de kraamzorgverzorgende motiveren en aan de cliënt uitleggen. De kraamzorgverzorgende maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënt in het kraamzorgplan. 3. De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider. 4. Rivas Kraamzorg zorgt voor continuïteit van de kraamzorg. Artikel 5 Uitvoering hulpverlening 1. Rivas Kraamzorg is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende zeven dagen per week via de Zorglijn, telefoonnummer (lokaal tarief). 2. De kraamverzorgende zal binnen één uur nadat de (telefonische) melding bij Rivas Kraamzorg is binnengekomen, bij de cliënt aanwezig zijn. Dit tenzij de cliënt een andere wens aangeeft. Artikel 6 Urenverantwoording 1. Gedurende de zorgverlening wordt een urenverantwoordingsstaat bijgehouden. Deze urenverantwoordingsstaat dient te worden ondertekend door zowel de cliënt als de kraamverzorgende. Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de urenverantwoordingsstaat.

6 2. Rivas kraamzorg gaat uit van minimaal drie zorguren per dag. Indien de cliënt minder uren zorg wenst is dit mogelijk, maar worden er wel drie uren als werkuren genoteerd en in rekening gebracht. Artikel 7 Tarieven en kosten 1. Rivas Kraamzorg brengt voor de volgende werkzaamheden afzonderlijke tarieven en kosten in rekening: 1. inschrijving 2. intake 3. assistentie bij de bevalling 4. uren voor zorgverlening 5. indien van toepassing: de parkeerkosten voor Rivas Kraamzorg ten tijde van het verlenen van kraamzorg. 6. annuleringskosten Voor elk van deze werkzaamheden geldt een eigen tarief. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van Rivas Zorggroep. Rivas Kraamzorg volgt bij deze tariefsopbouw de landelijke richtlijnen en de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt o.a. af van de verzekering en de indicatie. Dit is na te kijken via de site van de eigen zorgverzekeraar. 2. De door de cliënt en kraamverzorgende ondertekende urenverantwoordingsstaat (zie artikel 4) dient als basis voor de facturering van de assistentie bij de bevalling en de uren voor zorgverlening. 3. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of diensten als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder 5 en 6 stuurt de kraamzorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt. 4. De door Rivas Zorggroep gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum door Rivas Zorggroep ontvangen te zijn. 5. Wanneer de zorgverzekeraar van de cliënt de kosten van kraamzorg onverhoopt niet of niet geheel vergoedt, kan dit niet aan Rivas Kraamzorg worden tegengeworpen. In dat geval blijft de cliënt ten volle aansprakelijk jegens Rivas Kraamzorg voor de volledige betaling van de kraamzorg. Artikel 8 Annulering 1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. 2. Indien een overeenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. 3. Bij annulering om een andere reden dan medische gronden worden 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. 4. Gedeeltelijke annulering van de overeenkomst is -behoudens op medische grondenniet mogelijk.

7 Paragraaf 2 Algemeen Artikel 9 Visie op zorg 1. Rivas Zorggroep en haar medewerkers respecteren de eigen identiteit en opvattingen van de cliënt. Rivas Zorggroep en haar medewerkers eerbiedigen de rechten van de cliënt, bij het nemen van beslissingen is het zelfbeschikkingsrecht het uitgangspunt. Artikel 10 Privacyreglement, persoonsgegevens 1. Rivas Zorggroep hanteert een privacyreglement bij de opslag, bewerking en het beheer van persoonsgegevens. De cliënt ontvangt bij het aangaan van deze overeenkomst een informatiefolder over de bescherming van persoonsgegevens. De cliënt ontvangt op zijn eerste verzoek het privacyreglement. 2. Rivas Zorggroep en haar medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. 3. Als de cliënt akkoord gaat met de zorgovereenkomst zal Rivas Kraamzorg na het beëindigen van de zorg de gegevens van de cliënt en die van de baby overdragen aan de jeugdgezondheidszorg. In het zorgplan (cliëntdossier) is dit overdrachtsformulier terug te vinden. Artikel 11 Algemene Voorwaarden Rivas Zorggroep 1. De Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg zijn overeenkomstig het model van Actiz en BTN zoals vastgesteld in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (iwtr. 1 januari 2012). 2. Aanvullend zijn de Algemene Voorwaarden van Rivas Zorggroep van toepassing op Rivas Kraamzorg. Hiervoor wordt verwezen naar de website van Rivas Zorggroep. Op eerste verzoek worden de algemene voorwaarden de cliënt overhandigd. In de Algemene Voorwaarden van Rivas Zorggroep zijn onder meer bepalingen opgenomen over aansprakelijkheid, voorwaarden en richtlijnen voor de arbeidsomstandigheden, klachten en beëindiging van de overeenkomst. Het bepaalde in deze overeenkomst is aanvullend op de Algemene Voorwaarden. 3. Specifieke voorwaarden en richtlijnen voor sector kraamzorg van Rivas Zorggroep: - Arbeidsomstandigheden Rivas Kraamzorg stelt eisen aan de omstandigheden waaronder de Kraamverzorgende werkt. Deze eisen zijn vastgelegd in de Arbo-wet en liggen op het gebied van veiligheid, hygiëne, fysieke belasting en werkmateriaal. Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de bevalling en kraamperiode dient veilig en goed te zijn. Zo mag de kraamverzorgende alleen werken met technisch goedgekeurde apparatuur. Dit geldt voor alle apparatuur, zoals bij voorbeeld de (af)wasmachine, stofzuiger en strijkijzer.

8 Om overbelasting van met name de rug van de kraamverzorgende te voorkomen, mag zij geen vol badje tillen of de baby op bed verzorgen en dient het kraambed de juiste werkhoogte te hebben (65-70 cm) (Zie ook artikel 2 lid 3 en Bijlage 1 Arbo checklist). - Gebruik van uniformen en andere materialen t.b.v. de hygiëne Rivas Zorggroep hanteert richtlijnen voor een hygiënische en verantwoorde manier van werken. Het dragen van een uniform is voor de kraamverzorgende van Rivas Zorggroep niet verplicht. Voor sommige werkzaamheden zijn in verband met hygiënevoorschriften een smetschort, handschoenen en dergelijke wel vereist. Deze materialen brengt de kraamverzorgende zelf mee. - Melden van infectieziekten In het kader van de wet WGBO heeft de cliënt de plicht melding te maken van eventuele infectieziekten. In overleg met Rivas Kraamzorg, de verloskundige en eventueel de huisarts worden passende maatregelen genomen. Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst 1. De overeenkomst eindigt: - door opname van de cliënt in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënt aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg; - door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10; - dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënt geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënt aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg; - bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd; - door overlijden van de cliënt als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft; - door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënt geen kraamzorg nodig heeft; - op basis van medische gronden bij de cliënt. 2. Indien de cliënt de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan Rivas Kraamzorg annuleringskosten in rekening brengen. Artikel 13 Opzeggen zorgovereenkomst door Rivas Kraamzorg 1. Rivas Kraamzorg kan de zorgovereenkomst alleen opzeggen wanneer sprake is van gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen wordt onder meer verstaan de volgende situatie: - indien de arbeidsomstandigheden (lichamelijke belasting /onhygiënische omstandigheden) van de kraamverzorgende onveilig, ongezond en risicovol zijn, zulks ter beoordeling van Rivas Kraamzorg; - indien de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende belemmert; - indien jegens de kraamverzorgende ongewenst gedrag en/of intimiteiten plaats vinden;

9 - indien er sprake is van (bedreiging met) geweld, intimidatie of agressie jegens de kraamverzorgende; - Indien er sprake is van discriminatie jegens de kraamverzorgende op grond van huidskleur, geslacht, geloof e.d. 2. Rivas Kraamzorg kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen om gewichtige redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: - de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust zijn met de cliënt besproken; - met de cliënt is een passend alternatief besproken; - de cliënt is gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. Artikel 14 Begripsomschrijvingen Cliënt: De natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Rivas Zorggroep terzake van het ontvangen van zorg en/of behandeling en/of verblijf en/of diensten en/of producten van Rivas Zorggroep. Zorgovereenkomst: De schriftelijke overeenkomst waarbij de ene partij, Stichting Rivas Zorggroep, zich jegens de andere partij, de cliënt, verbindt tot het leveren van zorg aan de cliënt. Zorgverlener c.q. kraamverzorgende: Medewerker van Rivas Zorggroep die de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van Rivas Kraamzorg bij de cliënt thuis en/of ziekenhuis uitvoert.

10 Bijlage 1 Arbo checklist Assistentie bij de thuisbevalling en basis verzorgingstaken j/n opm 2 kraammatrassen 6 celstof onderleggers 3 pakken kraamverband 3 pakken maandverband maxi 1 pak watten 32 stuks steriele gaasjes 1 steriele navelklem 100 cc alcohol van 70% 1 stuk ongeparfumeerde zeep 1 digitale thermometer 1 rolletje dextropur (druivensuiker) standaard met babybadje op juiste werkhoogte instelbaar commode op juiste werkhoogte (minimaal 85 cm) bedverhoging door bedverhogers of een extra matras (minimaal 65 cm) 2 schone emmers Huishoudelijke taken: kraam-, baby-, gezinswas en afwerking j/n opm Wasmachine volautomaat, halfautomaat met gebruiksaanwijzing Droogrek/waslijnen voldoende droogmogelijkheden Waspoeder voldoende aanwezig Strijkijzer met instelbare temperatuur, met een onbeschadigd snoer Strijkplank stabiel, in hoogte verstelbaar, tussen 80 en 95 cm, met overtrek 1 stevige wasmand Kraam- en babykamerverzorging/licht onderhoud overige vertrekken/ sanitair onderhoud j/n opm Stofzuiger goed draagbaar met een onbeschadigd snoer Eén schone vloertrekker en dweil Eén schone spons en zeem 2 schone werkdoekjes sanitair Schone toiletborstel schone schuursponsjes Schone stofdoek Schone Huishoudhandschoenen Vuilniszakken 1 fles allesreiniger fles toiletreiniger Maaltijdverzorging Schoon keukengerei Eén schone afwasborstel 2 schone vaatdoekjes Schone theedoeken Voldoende schone keukendoeken 1 fles afwasmiddel j/n opm

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011.

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG BTKzorg Pagina 2 van 9 INHOUD 1. ALGEMEEN...3 2. INFORMATIE...4 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN...4 4. PRIVACY...6 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID...6 6. VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 INHOUD: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van cliënte 7. Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Inhoudsopgave Artikel - 1 Algemeen:... 3 Artikel - 2 Rechten en plichten kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel - 3 Rechten en plichten medewerkers van kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel

Nadere informatie

de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten

de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten Leveringsvoorwaarden Mi Caas Kraamzorg Artikel 1 Inleidende bepaling 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mi Caas Kraamzorg en Babymassage gesloten zorgovereenkomsten. 1.2. Inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015

Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen

Algemene voorwaarden. Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen Algemene voorwaarden Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen INHOUD 1. ALGEMEEN.3 2. INFORMATIE.5 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN..5 4. PRIVACY 7 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID..8 6. VERPLICHTINGEN VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2015 AV CZ / 158 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2012

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Consumentenvoorwaarden van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) voor de kraamzorg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby -2016-1 Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Daarom hebben een aantal algemene afspraken vastgelegd die gelden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Als je zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat je precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Wij hebben een aantal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van BO Geboortezorg 2016 ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van BO Geboortezorg 2016 ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van BO Geboortezorg 2016 ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Deze algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Frédérique Babyzorg (FB) en de cliënt. Alle zorg die geleverd wordt door Frédérique Babyzorg wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM Algemene Voorwaarden van de stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dé Provinciale Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Zorgboog. kraamzorg van BO Geboortezorg - juni 2017

Algemene Voorwaarden van de Zorgboog. kraamzorg van BO Geboortezorg - juni 2017 Algemene Voorwaarden van de Zorgboog kraamzorg van BO Geboortezorg - juni 2017 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 4 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4 4. Privacy 6 5. Kwaliteit en veiligheid 6 6. Verplichtingen

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bij de Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg

Artikelsgewijze toelichting bij de Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Artikelsgewijze toelichting bij de Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Artikel 1 Definities Cliënte: onder cliënte wordt verstaan de (minderjarige) zwangere/kraamvrouw. Kraamzorgaanbieder: onder deze

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL gevestigd aan de Burg. A. Colijnweg 2 te Amstelveen, hierna te noemen De Kraamvogel. (aangepast augustus 2013) 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Onder cliënt wordt verstaan een ieder die van de begeleiding van TBA gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van dien aard met haar wenst af te sluiten. Onder

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding Artikel 1. Begripsomschrijving Algemene voorwaarden = de voorwaarden van Groenoord Zorgt voor de levering van zorg- en dienstverlening, die integraal deel uitmaakt van de bevestiging zorgafspraken. Klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ACCURATE ZORG MORSELT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ACCURATE ZORG MORSELT Accurate Zorg Morselt Oude Postweg 130 3711 AL Austerlitz Telefoon: 06-10458821 e-mail: info@accuratezorg.nl K.v.K. nr: 30236940 te Amersfoort Btw nr: 137754917 Rabobank: 13.02.25.177 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D JKRAAMZORGPRAKTI Kraamzorg van Kraamzorgpraktijk Purmerend K P U R M E R E N D Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant U.A.

Algemene voorwaarden Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant U.A. 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en opdrachtgevers die betrekking

Nadere informatie

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd!

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Kraam Zorg 1 Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap bereid je je al voor op de geboorte van je kindje en de tijd erna.

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg)

Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg) Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg) Naam: Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink.

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep ZORGWEIGERING Beheer inhoud: Manager V&V, B. Wieferink Verantwoordelijk: Managementteam Opgeslagen in pc: g:\kwaliteit\vastgestelde

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld Overeenkomst hulp bij het huishouden Stichting BrabantZorg, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door Naam: Functie: hierna te noemen Aanbieder en Mevrouw/de heer: Geboortedatum: hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter

Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter Artikel 1 Definities 1. Tabitha Ruiter : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rading 37 1213 RL te Hilversum,ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69021120 Artikel 1 Definities Thuis zonder Zorgen Cliënt Zorgprofessional Website

Nadere informatie

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd!

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap bereid je je al voor op de geboorte van je kindje en de tijd erna. Kraamzorg is

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijving en reikwijdte 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ondersteuning: Professionele ondersteuning Ondersteuning mantelzorg: informatie en advies, begeleiding,

Nadere informatie

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Algemene voorwaarden DeMenz begeleiding ARTIKEL 1 Algemeen 1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. 2. Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijkverpleging

Algemene voorwaarden Wijkverpleging Algemene voorwaarden Wijkverpleging 1. De zorgaanbieder verleent de cliënt verzorging en verpleging met inachtneming van de door de wijkverpleegkundige afgegeven indicatie. 2. Deze overeenkomst gaat in

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Naam Document : Algemene leveringsvoorwaarden Careyn Afdeling Voedingsvoorlichtting en Dieetadvisering Eigenaar document : Manager

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2013 Overige vergoedingen Bevalling en kraamzorg, Uitgestelde kraamzorg Eigen risico Bevallingsuitkering Het kan helaas voorkomen dat u en/of uw Per 1 januari 2013 geldt op de basisverzekering Hebt u een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Roebia Zorg Almere BV

Algemene voorwaarden Roebia Zorg Almere BV Algemene voorwaarden Roebia Zorg Almere BV Artikel 1 1.1 Roebia Zorg is een particuliere organisatie voor thuiszorg en verpleging, gevestigd aan de Edvard Munchweg 10 te Almere Cliënt: elke natuurlijke

Nadere informatie

ZORG MET VERBLIJF THUIS - ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST

ZORG MET VERBLIJF THUIS - ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST De Stichting Brentano Amstelveen, gevestigd aan de Populierenlaan 21 te 1185 SE Amstelveen, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door FWM van Rijn, lid Raad van Bestuur, hierna te noemen

Nadere informatie

Het resultaat van de indicatiestelling is een concreet advies over aard en omvang van de kraamzorg voor de (aanstaande) kraamvrouw en haar gezin.

Het resultaat van de indicatiestelling is een concreet advies over aard en omvang van de kraamzorg voor de (aanstaande) kraamvrouw en haar gezin. Toepassing Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg 1. Introductie Kraamzorg en partusassistentie zijn in het basispakket verzekerde zorg en daardoor voor iedere zwangere of bevallen vrouw af te nemen. Zij

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Versie 30 december 2014 ALGEMEEN ARTIKEL 1 - Definities Toewijzing: het op basis van de beoordeling van de wijkverpleegkundige benodigde zorgregime. Indicatiestelling:

Nadere informatie

Informatiebrochure kraamzorg

Informatiebrochure kraamzorg Informatiebrochure kraamzorg ZiNkraamzorg is in het bezit van het HKZ certificaat en het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat door Stichting voor Borstvoeding Beste aanstaande ouder(s), Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adelante

Algemene voorwaarden Adelante Zandbergsweg 111 6432 CC HOENSBROEK Postbus 88 6430 AB HOENSBROEK t 045-528 28 28 f 045-528 20 00 www.adelante-zorggroep.nl Algemene voorwaarden Adelante Artikel 1 Definities a. Adelante: Stichting Adelante

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling instelt, adviezen geeft en/of

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing

Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van verpleging en verzorging thuis en op locatie,

Nadere informatie

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Stichting Zorggroep Tellens Postbus 97 8700 AB BOLSWARD telefoon 0515-570 870 hierna te noemen

Nadere informatie

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland =

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014

Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014 Algemene Voorwaarden Traject 58 Voor levering van zorg april 2014 Inhoud: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Totstandkoming van de overeenkomst 4. Plan van Aanpak 5. Privacy 6. Kwaliteit en veiligheid 7. Hulpverlening

Nadere informatie

Een wereld van verschil in kraamzorg

Een wereld van verschil in kraamzorg Een wereld van verschil in kraamzorg Inhoud Colofon Wereld Wonder Postbus 9 2260 AA Leidschendam T 070-305 2040 F 070-305 2048 E kraamzorg@wereldwonder.nl I www.wereldwonder.nl Voor het bezoekadres zie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V.

Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V. Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V. 1. DEFINITIES 1.1. Algemene Voorwaarden: de gegeven Algemene Voorwaarden Wmo van Schoonmaakbedrijf Beets B.V. 1.2. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie