de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten"

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden Mi Caas Kraamzorg Artikel 1 Inleidende bepaling 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mi Caas Kraamzorg en Babymassage gesloten zorgovereenkomsten Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van het door Mi Caas Kraamzorg en Babymassage vastgestelde formulier. De zorgovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Mi Caas Kraamzorg en Babymassage en het voldoen van het wettelijk vastgestelde inschrijfgeld Een cliënt zal voor het tot stand brengen van de zorgovereenkomst en de uitvoering daarvan aan Mi Caas Kraamzorg en Babymassage de benodigde gegevens verstrekken. Artikel 2 Kraambedperiode 2.1. Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren zijn de zorgdagen aaneengesloten Wanneer een kraamzorgdag samenvalt met een nationaal erkende feestdag, verleent Mi Caas Kraamzorg maximaal 4 uur per dag kraamzorg, mits dit op medische gronden verantwoord is. Artikel 3: Tarieven/ Betaling 1. De kosten voor de verschillende werkzaamheden van Kraamzorg Mi Caas zijn opgebouwd uit verschillende tarieven, welke worden vastgesteld op basis van daarvoor geldende wettelijke regelingen. 2. Door Kraamzorg Mi Caas worden de volgende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht: de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten Voor elk van deze werkzaamheden geldt een eigen tarief. Binnen dit tarief geldt een eigen bijdrage van de cliënt. De actuele tarieven en eigen bijdragen zijn terug te vinden op de website van Uw zorgverzekeraar.(houd uw polis er bij) Kraamzorg Mi Caas volgt bij deze tariefsopbouw de landelijke richtlijnen en de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Wanneer de zorgverzekeraar van de cliënt de kosten van kraamzorg onverhoopt niet of niet geheel vergoedt, kan dit niet aan Mi Caas worden tegengeworpen. In dat geval blijft de cliënt ten volle aansprakelijk jegens Mi Caas voor de volledige betaling van de kraamzorg.

2 3. In geval de kraamverzorgende gebruik moet maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin van de cliënt, worden de kilometers rechtstreeks door de kraamverzorgende aan de cliënt in rekening gebracht conform de van overheidswege vastgestelde tarieven. 4. Betalingen door de cliënt dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Kraamzorg Mi Caas aangegeven wijze. 5. Het is de cliënt niet toegestaan om in termijnen te betalen, tenzij schriftelijk en vooraf een betalingsregeling met Mi Caas kraamzorg is overeengekomen. Ingeval een betalingsregeling is overeengekomen, is Mi Caas kraamzorg gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen,te ver meerderen met de administratiekosten. 6. Bij niet-tijdige betaling heeft kraamzorg Mi Caas het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen. Indien kraamzorg Mi Caas tot incassomaatregelen overgaat is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het uitstaande bedrag. 7. De door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van geldelijke verplichtingen ten opzichte van Mi Caas Kraamzorg. De eventuele zorgverzekeraar is in deze overeenkomst geen partij. Artikel 4: Tijdstip hulpverlening 1. Kraamzorg Mi Caas is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende zeven dagen per week. 2. Ingeval assistentie bij de thuisbevalling is overeengekomen, zal de kraamverzorgende binnen een uur nadat de melding bij kraambureau MI Caas heeft plaatsgevonden, bij de cliënt aanwezig zijn. Artikel 5: Urenverantwoording cliënt 1. Mi Caas kraamzorg gaat uit van minimaal drie zorguren per dag. Indien de cliënt minder uren zorg wenst is dit mogelijk, maar worden er wel drie uren als werkuren genoteerd en in rekening gebracht. 2.Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een uren verantwoordingsstaat ingevuld. Deze uren verantwoordingsstaat dient namens kraamzorg Mi Caas te worden ondertekend door de kraamverzorgende c.q. kraamzorgmanager en de cliënt. 3. Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de uren verantwoordingsstaat en deze uren te laten betalen conform het daartoe geldende tarief.

3 4. Door ondertekening verklaart de cliënt dat, indien cliënt geen verzekering heeft afgesloten waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, de deze kosten geheel voor rekening komen van cliënt. Artikel 6: Wijzigingen 6.1. Veranderingen en/of wijzigingen betreffende de zorgverzekeraar van de cliënt dienen, in verband met mogelijke consequenties voor de zorgovereenkomst, direct schriftelijk te worden gemeld aan Mi Caas Kraamzorg Verhuizing van de cliënt dient direct schriftelijk te worden gemeld aan Mi Caas Kraamzorg Bij verhuizing buiten het werkgebied van Mi Caas Kraamzorg kan de zorgovereenkomst door Mi Caas Kraamzorg eenzijdig ontbonden worden. Artikel 7: Annulering 7.1. Annulering van de zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan het adres van Mi Caas Kraamzorg Indien een zorgovereenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd Indien de cliënt besluit, na inschrijving geen gebruik meer te maken van de diensten van Kraamzorg Mi Caas kan deze de overeengekomen werkzaamheden annuleren. Hiertoe dient de cliënt Kraamzorg Mi Caas altijd schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij annulering van de zorg worden de annuleringskosten bij de cliënt in rekening gebracht. 7 dagen na inschrijving 127,00 en na intake 195,00 Ingeval van opzegging van de zorgovereenkomst ten tijde van de zorgverlening wordt het in de overeenkomst overeengekomen aantal uren altijd volledig in rekening gebracht. Bij annulering ten gevolge van een miskraam worden geen kosten in rekening gebracht. Artikel 8: Beëindiging uitvoering kraamzorg 8.1 In de gevallen dat: a. de (thuis)situatie bij de cliënt niet voldoet aan de Arbo-richtlijnen; b. een zorgverlener bij of door de cliënt wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, geweld, agressie, discriminatie,gevaarlijke huisdieren, belediging en kleineren; een zorgverlener bij of door de cliënt geconfronteerd wordt met drugsgebruik, in welke vorm dan ook; is kraamzorg Mi Caas en Babymassage gerechtigd de uitvoering van de zorgverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. In die gevallen blijven de kosten van aangevraagde en gereserveerde zorguren onverminderd verschuldigd. 8.2 kraamzorg Mi Caas zal na melding direct een onderzoek instellen. Zodra de cliënt in het geval bedoeld in het voorgaande lid onder a. de situatie naar genoegen van kraamzorg Mi Caas tijdig alsnog in overeenstemming brengt met de richtlijnen kan de uitvoering van de zorgverlening worden hervat.

4 8.3 Indien de omstandigheden zich gedurende de overeenkomst wijzigen, zullen opdrachtgever en kraamzorg Mi Caas overleg plegen teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Kraamzorg Mi Caas behoudt zich in dat geval het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, in geval zij niet aan de in de overeenkomst voorgestelde wijzigingen kan voldoen. Kraamzorg Mi Caas is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever als gevolg daarvan zou lijden. Artikel 9 Privacyreglement & geheimhouding 9.1 Elke van de Partijen staat er voor in dat alle in het kader van de Overeenkomst van zorgverlening van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, vertrouwelijk zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door een van de partijen als zodanig is aangeduid. 9.2 Kraamzorg Mi Caas is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Cliënt niet bevoegd de door de Cliënt verstrekte informatie voor een ander doel te gebruiken, dan waarvoor zij krachtens inhoud, aard en strekking van de opdracht bestemd is. Het voorafgaande lijdt uitzondering ingeval kraamzorg Mi Caas voor zichzelf optreed in een tucht-,gerechtelijke of andere juridische procedure, waarbij verstrekking van de betreffende gegevens naar haar oordeel in haar belang kan zijn. Artikel 10 Aansprakelijkheid;vrijwaring 1. Kraamzorg Mi Caas en Babymassage is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor schade die door een kraamverzorgende aan de cliënt is veroorzaakt, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van deze kraamverzorgende. Voor kraamverzorgenden die werken bij Mi Caas en Babymassage als zzp'ers (zelfstandige ondernemers zonder personeel) zijn zelf verantwoordelijk voor de schade die zij aanrichten. Als er schade is wil Kraamzorg Mi Caas en Babymassage hier toch graag van op de hoogte gebracht worden, schriftelijk binnen 5 werkdagen na het beëindigen van de kraamzorg. 2. In geen geval is kraamzorg Mi Caas en Babymassage gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die zij in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt. 3. De aansprakelijkheid van kraamzorg Mi Caas,Babymassage en de kraamverzorgende wordt uitgesloten voor schade aan zaken van cliënt, die ontstaat tijdens het uitvoeren van de overeengekomen kraamzorg en Babymassage. 4. De cliënt vrijwaart kraamzorg Mi Caas, Babymassage en de kraamverzorgende voor alle aanspraken van derden betreffende schade die voor deze derden zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeengekomen kraamzorg. 5. Het is de kraamzorgverlener niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren. 6. Het is niet toegestaan dat de medewerker van kraamzorg Mi Caas en Babymassage in naam van de cliënt geld opneemt of betaalt met een pinpas van cliënten; 7. Uit veiligheidsoverwegingen mag de kraamverzorgende en Babymassage alleen metalen naadloze kruiken gebruiken, met een rubberen kop in de schroefsluiting.

5 Worden er andere kruiken gebruikt dan bovengenoemd dan aanvaardt kraamzorg Mi Caas geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen; 8. In principe accepteert de kraamverzorgende geen huissleutels van het gezin. Indien u als cliënt besluit een huissleutel beschikbaar te stellen aan de kraamverzorgende voor de duur van de zorgverlening, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele consequenties bij verlies of diefstal en aanvaardt kraamzorg Mi Caas hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Artikel 11 Klachten 9.1. Bent u niet tevreden over de verleende kraamzorg en Babymassage? Blijf er niet mee rondlopen, maar bespreek dit zoveel mogelijk met u kraamverzorgende. Komt u er samen niet uit, bel dan Kraamzorg Mi Caas en vraag naar de manager van uw kraamverzorgende. Blijf u het gevoel houden dat uw klacht ook dan niet goed wordt afgehandeld, dan is er de officiële klachtencommissie van Mi Caas. Dien dan schriftelijk uw klacht in.we sturen u dan een klachtenfolder toe. Daarin leest u precies hoe de procedure verloopt. Artikel 12 Toepasselijk recht Op de overeenkomsten tussen Kraamzorg Mi Caas en Babymassage en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen kraamzorg Mi Caas en Babymassage en de Cliënt worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Den Bosch. *Bij inschrijving en ondertekening gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden. Extra Alle cliënten van Kraamzorg Mi Caas krijgen een leuke korting bij Beauty center Basima

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg

Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Index Index... 2 Paragraaf 1 Kraamzorg... 3 Artikel 1 Overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg... 3 Artikel 2 Het intakegesprek (tussen de 30e en 36e week van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Provades BV en iedere tussen de opdrachtgever en Provades BV tot stand

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing

Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van verpleging en verzorging thuis en op locatie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Enroute BV

Algemene Voorwaarden Enroute BV Algemene Voorwaarden Enroute BV 1 Algemeen 1.1 En Route BV wordt hierna als ER, degene aan wie ER een offerte/aanbieding doen of met wie ER een overeenkomst sluiten tot het leveren van diensten wordt geduid

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden:

1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: Postadres: Erasmuslaan 177 8024 DA Zwolle Bezoekadres: Schrevenweg 3/6 8024 HB Zwolle 06-42600576 www.webcomp.nl info@webcomp.nl 01-01-2015 1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: WEBCOMP:

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET EXPERTISECENTRUM (v2014.1)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET EXPERTISECENTRUM (v2014.1) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET EXPERTISECENTRUM (v2014.1) Definities: Opdrachtnemer en contractpartij voor opdrachtgever(s) is het Expertisecentrum SR & WGB BV. (Het Expertisecentrum) Gedetacheerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FOI

Algemene voorwaarden FOI Algemene voorwaarden FOI 1. Definities FOI Kroot & Egberink: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: Werkzaamheden: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Berkel-Enschot, alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie