ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN 2014"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

2 Inhoudsopgave Artikel - 1 Algemeen:... 3 Artikel - 2 Rechten en plichten kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel - 3 Rechten en plichten medewerkers van kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel - 4 Medewerking cliente in geval levering van diensten op locatie van de cliente plaatsvindt: 4 Artikel - 5 Het kraamzorgplan:... 5 Artikel - 6 raamzorg:... 5 Artikel - 7 Privacy:... 6 Artikel - 8 Klachten:... 6 Artikel - 9 Aansprakelijkheid:... 6 Artikel - 10 Beëindiging overeenkomst:... 7 Artikel - 11 Betaling:... 7 Artikel - 12 Vervoer... 7

3 Artikel - 1 Algemeen: 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van kraamzorg Mijn Baby en alle overeenkomsten tussen kraamzorg Mijn Baby en haar cliënten die betrekking hebben op het verlenen van kraamzorg. 1.2 Onder kraamzorg wordt verstaan: o Verzorging gedurende maximaal 10 dagen gerekend vanaf de bevalling van de moeder, pasgeboren kind(eren) en eventuele gezinsleden door een gediplomeerd kraamverzorgende, werkzaam bij of in opdracht van kraamzorg Mijn Baby. o Assistentie bij bevalling. 1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Artikel - 2 Rechten en plichten kraamzorg Mijn Baby: 2.1 Kraamzorg Mijn Baby heeft de verplichting om de diensten te leveren conform de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke (zorg)overeenkomst. 2.2 Kraamzorg Mijn Baby verplicht zich de diensten te leveren door gekwalificeerde medewerkers. 2.3 Kraamzorg Mijn Baby waarborgt dat de kwaliteit van de dienst voldoet aan door de overheid gestelde voorschriften volgens het Landelijke Indicatie Protocol Kraamzorg. 2.4 Kraamzorg Mijn Baby wijst medewerkers aan die de dienst daadwerkelijk leveren. Daarbij houdt Kraamzorg Mijn Baby zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt. Artikel - 3 Rechten en plichten medewerkers van kraamzorg Mijn Baby: 3.1 Medewerkers van kraamzorg Mijn Baby roken niet bij cliënten. 3.2 Het is voor medewerkers van kraamzorg Mijn Baby niet toegestaan om gemachtigd te worden voor geldzaken, bijvoorbeeld gebruik van een creditcard, chipknip en/of de bankgiropas van de cliënte. 3.3 Het is medewerkers van kraamzorg Mijn Baby niet toegestaan om cadeaus, giften of spullen van een cliënte aan te nemen. 3.4 De medewerker mag geen gebruik maken van de auto van een cliënte of huisgenoten van de cliënte. 3.5 Het is medewerkers van kraamzorg Mijn Baby niet toegestaan om de eigen auto te gebruiken ten behoeve van vervoer van cliënte en/of huisgenoten van de cliënte in het kader van de zorgverlening. 3.6 Bij diefstal door een medewerker van kraamzorg Mijn Baby, zal altijd aangifte gedaan worden.

4 Artikel - 4 Medewerking cliënte in geval levering van diensten op locatie van de cliënte plaatsvindt: 4.1 De cliënte dient voorzieningen te treffen en/of instemming te verlenen aan kraamzorg Mijn Baby om voorzieningen te treffen welke noodzakelijk zijn om een dienst van goede kwaliteit te leveren, zoals: onder meer omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). 4.2 De cliënte dient voorzieningen te treffen en/of instemming te verlenen aan kraamzorg Mijn Baby om voorzieningen te treffen welk noodzakelijk zijn om de veiligheid en gezondheid van de medewerker te waarborgen. Bij de beoordeling worden deze voorwaarden besproken en wordt de Arbo-checklist toegepast. 4.3 De cliënt draagt zorg voor geschikte voorzieningen ten behoeve van het leveren van onze diensten, bijvoorbeeld goed werkende gas- en elektriciteitsvoorzieningen, stromend water en deugdelijke huishoudelijke apparatuur. 4.4 De cliënt erkent dat kraamzorg Mijn Baby voorwaarden stelt aan de omstandigheden waaronder kraamverzorgende haar werkzaamheden verricht. Deze voorwaarden betreffen o.a. veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting, werkmateriaal,de inrichting, voorzieningen (gas, elektra, verwarming, water) en roken. Bij onveilige, ongezonde arbeidsomstandigheden bij de cliënte kan kraamzorg Mijn Baby besluiten de zorg te weigeren. 4.5 De cliënt dient alle medewerking te verlenen om beschermde maatregelen te nemen indien zich besmettelijke ziekten voordoen bij het gezin. De beschermende maatregelen geschieden conform de hygiënerichtlijnen van kraamzorg Mijn Baby. 4.6 De cliënte erkent dat kraamzorg Mijn Baby bij het plannen en leveren van diensten geen rekening kan houden met mogelijke voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, huidkleur of seksuele geaardheid van medewerkers van kraamzorg Mijn Baby. De cliënt mag niet op discriminerende gronden (zoals vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling) een bepaalde medewerker weigeren. 4.7 De cliënte dient de medewerker correct en respectvol te bejegenen. 4.8 De cliënte dient de veiligheid van de medewerker te waarborgen. De cliënte dient in elk geval situaties met excessief alcohol- of druggebruik, seksuele ontremming, (seksueel) intimiderend gedrag, dreiging met geweld of gevaarlijke huisdieren te voorkomen. 4.9 kraamzorg Mijn Baby dient als werkgever er voor zorg te dragen dat haar medewerkers zo min mogelijk hinder of overlast van roken door anderen ondervinden. De cliënte dient zich daarom, zolang de medewerker de thuiszorgwerkzaamheden bij deze cliënte verricht, te onthouden van het roken in de nabijheid van de medewerker Tijdens de levering van diensten door een medewerker van kraamzorg Mijn Baby dient de cliënte thuis te zijn, tenzij tussen Kraamzorg Mijn Baby en de cliënte is afgesproken dat hiervan kan worden afgeweken Indien de cliënte zich niet aan de bepalingen van dit artikel houdt, is kraamzorg Mijn Baby gerechtigd de levering van diensten te weigeren en daarvan, zo nodig, melding te doen aan het Zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

5 Artikel - 5 Het kraamzorgplan: 5.1 De kraamverzorgende stelt schriftelijk in samenspraak met de cliënte een kraamzorgplan op bij aanvang van de kraamzorg. 5.2 In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënte en de pasgeborene. 5.3 In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd: a. welke gezinsleden bij de kraamzorgverlening worden betrokken; b. de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden; c. de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan. 5.4 Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan verlenen, stelt kraamzorg Mijn Baby de cliënte daarvan meteen op de hoogte ervan. Als de cliënte de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, brengt de cliënte de kraamverzorgende en kraamzorg Mijn Baby op de hoogte hiervan. Artikel - 6 Kraamzorg: 6.1 kraamzorg Mijn Baby levert kraamzorg met inachtneming van de normen verantwoorde kraamzorg zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënten in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld en de zorg omschreven in het Landelijke Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). 6.2 Kraamzorg Mijn Baby zorgt ervoor dat alle kraamverzorgende die binnen kraamzorg Mijn Baby of in opdracht van kraamzorg Mijn Baby kraamzorg verlenen aan de cliënte: a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn; b. handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Afwijking van de professionele standaard moet de kraamzorgverzorgende motiveren en aan de cliënte uitleggen. De kraamzorgverzorgende maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënte in het kraamzorgplan. 6.3 De prioriteit voor kraamverzorgenden is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt. 6.4 De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider. 6.5 Kraamzorg Mijn Baby zorgt voor continuïteit van de kraamzorg,dit wordt gedaan door huidige diensten constant te evalueren en aan te passen waar mogelijk.

6 Artikel - 7 Privacy: 7.1 Bij de levering van diensten zal kraamzorg Mijn Baby, de Wet bescherming persoonsgegevens en het privacyreglement van kraamzorg Mijn Baby toegepast worden. Dit privacyreglement is voor cliënten op aanvraag in te zien. 7.2 Kraamzorg Mijn Baby en haar medewerkers hebben geheimhoudingsplicht van alle zaken betreffende de cliënte die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. 7.3 De cliënte heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van gegevens. 7.4 Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet bij de zorgverlening is betrokken, dan heeft kraamzorg Mijn Baby de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de cliënte nodig. Artikel - 8 Klachten: 8.1 Kraamzorg Mijn Baby beschikt over een op de wet gebaseerde en via haar website bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. a. Een klacht over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk, telefonisch of via de website, binnen vijf dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld. b. Klachten die tijdens de zorgverlening optreden worden binnen 24 uur na indiening in behandeling genomen. Andersoortige klachten worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. 8.2 Bij kraamzorg Mijn Baby volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 weken vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. 8.3 Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen. Artikel - 9 Aansprakelijkheid: 9.1 Kraamzorg Mijn Baby is verzekerd tegen schade die bij een cliënte wordt veroorzaakt door een medewerker die ingezet is door kraamzorg Mijn Baby. 9.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van kraamzorg Mijn Baby leidt, kan er een aanvraag tot schadevergoeding ingediend worden. 9.3 Schades dienen binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden bij kraamzorg Mijn Baby. 9.4 Kraamzorg Mijn Baby is slechts verplicht de schade van de cliënte te vergoeden tot ten hoogste de dagwaarde van het beschadigde product of het bedrag dat de verzekering aan kraamzorg Mijn Baby uitkeert. 9.5 Van vergoeding is uitgesloten: a. schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van de cliënte; b. schade ontstaan door slijtage; c. schade veroorzaakt door verlies of diefstal door derden van aan medewerkers van kraamzorg Mijn Baby toevertrouwde waarde artikelen of boodschappengeld, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker van kraamzorg Mijn Baby.

7 Artikel - 10 Beëindiging overeenkomst: 10.1 De overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn wordt beëindigd: a. Na afsluiting van de zorg; b. Door overlijden. c. Na opzegging van de overeenkomst door kraamzorg Mijn Baby of de cliënte; d. Met wederzijds goedvinden. Artikel - 11 Betaling: 11.1 De cliënte is kraamzorg Mijn Baby de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen kraamzorg en diensten voor zover deze niet op grond van de Zvw dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd. De zorguren die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht door middel van automatische incasso Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of diensten stuurt kraamzorg Mijn Baby een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte kraamzorg Mijn Baby stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 14 dagen een betalingsherinnering en geeft de cliënte de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, Kraamzorg Mijn Baby gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke stappen te ondernemen om alsnog het verschuldigde bedrag te kunnen innen. Artikel - 12 Vervoer 12.1 Kraamzorg Mijn Baby adviseert haar personeel geen gebruik te maken van de auto van de cliënt. Indien kraamverzorgenden op verzoek van de cliënte wel gebruik maken van diens auto, dan geschiedt dit volledig op risico van de cliënte. kraamzorg Mijn Baby kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade aan eigendommen van cliënte, verzorgster of derden De kraamverzorgende van kraamzorg Mijn Baby maken veelal gebruik van een auto als vervoersmiddel. Als de cliënte in een gebied woont waar men alleen kan parkeren door het betalen van parkeergeld, worden deze kosten in rekening gebracht bij de cliënte.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE KRAAMVOGEL gevestigd aan de Burg. A. Colijnweg 2 te Amstelveen, hierna te noemen De Kraamvogel. (aangepast augustus 2013) 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 INHOUD: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van cliënte 7. Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Deze algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Frédérique Babyzorg (FB) en de cliënt. Alle zorg die geleverd wordt door Frédérique Babyzorg wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL

Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Telefoondienst.nl" wordt de volgende vennootschap verstaan: Telefoondienst.nl handelend onder de naam Telefoondienst.nl. 1.2

Nadere informatie

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes) 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van R&M Contact Solutions zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes) 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van R&M Contact Solutions zijn vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN R&M CONTACT SOLUTIONS Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "R&M Contact Solutions" wordt de volgende vennootschap verstaan: R&M Contact Solutions handelend onder de naam R&M Contact

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf I. ALGEMEEN 01. Zorgverlening in een contractuele relatie

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden. van Branchebelang Thuiszorg Nederland

Consumentenvoorwaarden. van Branchebelang Thuiszorg Nederland Consumentenvoorwaarden van Branchebelang Thuiszorg Nederland I. ALGEMEEN 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen

Nadere informatie