ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Da Costalaan SE Rijswijk T l NL 43 KNAB KVK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen Kraamzorg de basiskwaliteitseisen voor de kraamzorg ontwikkeld door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, Branchebelang Thuiszorg Nederland, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Zorgverzekeraars Nederland, STING en het Landelijk Centrum Kraamzorg; Cliënt degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door Kraamzorg Puck & Co. worden verricht. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw verstaan; Kraamzorgaanbieder (rechts)persoon die kraamzorg verleent, gefinancierd op grond van de zorgverzekeringsweg (Zvw) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg; Kraamzorg zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de cliënt en pasgeborene; Kraamverzorgende de natuurlijke persoon die gediplomeerd is om kraamzorg te verlenen en partusassistentie geeft onder de medische verantwoording van de verloskundige; Verloskundige een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar, die de zwangere vrouw en haar partner gedurende de zwangerschap, bevalling en tot 6 weken na de bevalling begeleidt en regelmatig contact heeft met de vrouw; Landelijk Indicatie Protocol (LIP) het protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief verantwoorde kraamzorg is en waarin de hoeveelheid uren kraamzorg wordt geregeld die nodig is voor de cliënt en de pasgeborene; Overeenkomst de tussen de cliënt en de kraamzorgaanbieder gesloten overeenkomst met betrekking tot kraamzorg; Intake het persoonlijk of telefonisch gesprek tussen de kraamzorgaanbieder en de cliënt rond de zevende maand van de zwangerschap, waarin onder andere de aard en omvang van de te leveren kraamzorg wordt vastgesteld volgens het LIP. Wat de zorgbehoeftes van de cliënt zijn en wat van de cliënt verwacht wordt om goede zorg te ontvangen; Schriftelijk onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal of per . Revisie: Pagina 1 van 6

2 Artikel 2: TOEPASSLIJKHEID 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Puck & Co. gesloten zorgovereenkomsten en beschrijven de rechten en plichten van de kraamzorgaanbieder en cliënt. 2.2 Afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden kan alleen in onderling overleg tussen Kraamzorg Puck & Co. en cliënt en dient schriftelijk te worden vastgelegd. Artikel 3: ZORGOVEREENKOMST 3.1 Inschrijving kan plaatsvinden door middel van het door Kraamzorg Puck & Co. vastgestelde papieren inschrijfformulier, inschrijfformulier op internet of telefonisch. 3.2 Kraamzorg Puck & Co. en de cliënt stellen de zorgverzekering hiervan in kennis. Na ontvangst van de eventueel benodigde machtiging van de zorgverzekeraar bevestigd Kraamzorg Puck & Co. de inschrijving. 3.3 De zorgovereenkomst komt tot stand als de inschrijving is bevestigd door Kraamzorg Puck & Co. 3.4 De cliënt heeft tot 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst het recht de overeenkomst ongedaan te maken. 3.5 De cliënt dient wijzigingen met betrekking tot haar zorgverzekering en/of adres schriftelijk door te geven aan Kraamzorg Puck & Co. Artikel 4: KRAAMBEDPERIODE 4.1 Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 4 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. 4.2 Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren, dienen de zorgdagen aaneengesloten te worden opgenomen. 4.3 Kraamzorg Puck & Co. streeft naar 1 kraamverzorgende per kraamperiode Artikel 5: TARIEVEN EN KOSTEN 5.1 De maximale tarieven voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 5.2 De vergoeding van de kraamzorguren is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. De geleverde uren die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. 5.3 De cliënt is aan de kraamzorgaanbieder een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd voor de overeengekomen uren kraamzorg. Voor 2015 is de eigen bijdrage vastgesteld op 4,15 per geleverd uur kraamzorg. De eigen bijdrage wordt separaat aan de cliënt gefactureerd. 5.4 Kraamzorg Puck & Co. is gerechtigd om annuleringskosten (artikel 11 van kracht) of huurkosten van geleende materialen in rekening te brengen bij de klant. 5.5 Indien een kraamverzorgende parkeerkosten maakt komen deze volledig voor rekening van de cliënt. Dit dient per dag afgerekend te worden met de kraamverzorgende, tenzij onderling anders wordt overeengekomen. Andere alternatieven die aangeboden mogen worden zijn: een parkeerkaart of een gratis parkeerplaats binnen redelijke loopafstand, maximaal 5 minuten van het huis waar de zorg wordt verleend. Revisie: Pagina 2 van 6

3 Artikel 6: BETALING 6.1 De cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor de tijdige voldoening en de geldelijke verplichting voortvloeiend uit de zorgovereenkomst jegens Kraamzorg Puck & Co. De eventuele zorgverzekeraar is in deze overeenkomst geen partij. 6.2 De betalingstermijn van Kraamzorg Puck & Co. is 30 dagen. Na de termijn van 30 dagen zullen wij de wettelijke debetrente in rekening brengen. 6.3 Indien Kraamzorg Puck & Co. overgaat tot incassomaatregelen is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de klant te verhalen. Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID 7.1 Kraamzorg Puck & Co. kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid door de kraamverzorgende zijn veroorzaakt. Dit dient door de cliënt te worden aangetoond. 7.2 Mocht schade veroorzaakt worden door ondeugdelijke apparatuur/materiaal dan kan Kraamzorg Puck & Co. hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 7.3 In geen geval is Kraamzorg Puck & Co. gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering, die zij in het desbetreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt. 7.4 De cliënt meldt binnen 48 uur na het ontstaan van de schade zijn/haar schadeclaim schriftelijk bij Kraamzorg Puck & Co. 7.5 Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van maximaal 100, Kraamzorg Puck & Co. sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, die ontstaat terwijl de kraamverzorgende gebruik maakt van een vervoermiddel van de klant of van haar eigen vervoermiddel. 7.7 Het is de kraamverzorgende niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren. 7.8 Het is de kraamverzorgende niet toegestaan gebruik te maken van sleutels, bankpassen, creditcards en/of codes van de cliënt. 7.9 Kraamzorg Puck & Co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade van passen, sleutels en/of vervoermiddelen van de cliënt. Artikel 8: ARBO-WETGEVING 8.1 De cliënt dient er voor te zorgen dat de werkomstandigheden van Kraamzorg Puck & CO. voldoen aan de Arbowetgeving. Dit houdt in ieder geval, doch niet uitsluitend in dat; - het kraambed gedurende een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd een minimale werkhoogte heeft van minimaal 80cm; - een commode, baby bad/tummy tub met een minimale werkhoogte van 90cm aanwezig is; - alle in huis aanwezige voorzieningen voor gas, water en elektriciteit en alle huishoudelijke apparatuur voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen; - er warm stromend water aanwezig is op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd; - de bodem van het kinderledikant, indien mogelijk, op de hoogste stand staat; Revisie: Pagina 3 van 6

4 Artikel 9: ZORGUREN EN WERKTIJDEN 9.1 Kraamzorg Puck & Co. levert minimaal 4 uur en maximaal 8 uur per dag kraamzorg. Per kraambedperiode is de minimale zorglevering 24 uur. 9.2 Werktijden van de kraamverzorgende ligt tussen 08:00 uur en 17:00 uur met uitzondering van de partusassistentie. Werktijden worden in overleg met de cliënt en de kraamverzorgende vastgesteld. 9.3 Als je na een ziekenhuisbevalling voor uur thuis bent, geven wij nog kraamzorg van tot uur. 9.4 Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier ingevuld. Deze dient namens Kraamzorg Puck & Co. te worden ondertekend door de kraamverzorgende en de cliënt. Zodoende verklaart de cliënt akkoord te gaan met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op het urenregistratieformulier. Artikel 10: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 10.1 Kraamzorg Puck & Co. kan de zorgovereenkomst tijdelijk stopzetten of beëindigen in de volgende gevallen; - klant vertoont onacceptabel gedrag jegens de kraamverzorgende zoals ongewenste intimiteiten, (bedreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren, excessief alcohol- en drugsgebruik, belediging, kleineren en intimidatie; - klant houdt zich niet aan de algemene voorwaarden of aan de zorgovereenkomst; - werklocatie en/of werkomstandigheden zijn onveilig en onwerkbaar; - wanneer de werkomstandigheden niet voldoen aan de Arbowetgeving (artikel 8 van kracht); - bij verhuizing van de cliënt buiten het werkgebied van Kraamzorg Puck & Co. Artikel 11: ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST 11.1 De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden indien er sprake is van een verhuizing buiten het werkgebied van Kraamzorg Puck & Co. of als er om medische redenen geen kraamzorg nodig wordt geacht. Wordt de inschrijving om een andere reden beëindigd dan brengt Kraamzorg Puck & Co. een vast bedrag van 75,-- in rekening bij de cliënt Indien er, op verzoek van de cliënt, minder kraamzorguren worden afgenomen dan bepaald tijdens het intakegesprek, zal er een verrekening plaatshebben van 100% van de totale niet afgenomen kraamzorguren Bij opzegging van de zorgovereenkomst tijdens de kraambedperiode worden de tijdens het intakegesprek bepaalde kraamzorguren volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook als Kraamzorg Puck & Co. zich genoodzaakt voelt om de zorg te beëindigen wegens bij artikel 10 beschreven punten De cliënt dient de annulering schriftelijk in te dienen tenzij er wordt geannuleerd op medische redenen. Revisie: Pagina 4 van 6

5 Artikel 12: KLACHTENPROCEDURE 12.1 Een klacht over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk, binnen 48 uur na beëindiging van de zorg, te worden gemeld Klachten die tijdens de zorgverlening optreden worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Andersoortige klachten worden binnen 10 dagen in behandeling genomen Bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht kan de cliënt zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van Kraamzorg Puck & Co. Het klachtenreglement kunt u vinden op onze internetsite Artikel 13: KWALITEIT 13.1 Kraamzorg Puck & Co. draagt zorg voor continuïteit van de kraamzorg en levert deze kraamzorg conform het LIP en met inachtneming van de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval te verstaan de normen verantwoorde kraamzorg en de Basiskwaliteiten Kraamzorg, zoals die door representatieve organisaties in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld Kraamzorg Puck & Co. garandeert ten allen tijde bevoegd en bekwaam te zijn de kraamzorg te verlenen. De kraamverzorgende in opleiding mag de kraamzorg uitsluitend verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider. Artikel 14: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY 13.1 Kraamzorg Puck & Co. is verplicht zich bij het gebruik van gegevens afkomstig van de cliënt en/of de pasgeborene en de verwerking van die gegevens in welk verband dan ook, te houden aan de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy (Wet bescherming persoonsgegevens, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, etc.) 13.2 Behoudens ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling, verstrekt Kraamzorg Puck & Co. zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens aan derden van de cliënt en/of de pasgeborene. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van Kraamzorg Puck & Co. betrokken zijn bij het verlenen van de kraamzorg dan wel het tot stand komen van de overeenkomst tussen Kraamzorg Puck & Co. en de cliënt, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens noodzakelijk is voor de door die derden te verrichten werkzaamheden 13.3 Ongeacht hetgeen is bepaald in de vorige punten van dit artikel, verleent de cliënt door ondertekening van de zorgovereenkomst op voorhand toestemming aan Kraamzorg Puck & Co. gebruik te maken van gegevens van de cliënt en/of de pasgeborene ten behoeve van; - verplichte metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en het meten van cliëntervaringen in de zorg; - controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van de afgesloten zorgovereenkomst in overeenstemming met de geldende regels; - overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg; 13.4 De bewaartermijn van persoonsgegevens bij zorginstellingen en kraamzorg Puck & Co. is vastgesteld op tien jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd. Revisie: Pagina 5 van 6

6 Artikel 15: SLOTBEPALING 15.1 Op de overeenkomsten tussen Kraamzorg Puck & Co. en de cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing De algemene leveringsvoorwaarden van Kraamzorg Puck & Co. zijn ook te lezen op de website van Kraamzorg Puck & Co. via De algemene leveringsvoorwaarden zijn op verzoek van de cliënt ook bij Kraamzorg Puck & Co. op papier verkrijgbaar. Revisie: Pagina 6 van 6

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie