Zorgovereenkomst (no. 3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgovereenkomst (no. 3)"

Transcriptie

1 Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door: Naam directeur of manager zorg of teamleider, Locatienaam van locatie hierna te noemen de zorgaanbieder, en mevrouw geboortedatum burgerservicenummer: adres postcode/plaats Voorletters en achternaam cliënt dag-maand-jaar Adres cliënt Postcode en woonplaats hierna te noemen de cliënt, verklaren te zijn overeengekomen dat de zorgaanbieder aan de cliënt zorg en diensten levert zoals beschreven in: - de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf 2 van onze brancheorganisatie ActiZ en BTN en - onderstaande aanvullende artikelen. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, Datum: Plaats: Datum ondertekening Plaatsnaam Handtekeningen: Naam Cliënt Namens de zorgaanbieder Naam ondertekenaar, 1 Het zorgarrangement kan bestaan uit Hulp bij Huishouden of Participatie (Wet maatschappelijke ondersteuning: Wmo), Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Behandeling (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: AWBZ). 2 De zorgaanbieder verstrekt de Algemene Voorwaarden voorafgaand aan of bij het aangaan van de overeenkomst. 3. Zorgovereenkomst zonder verblijf januari van 6

2 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen.. 3 Paragraaf 2 Aanvullende bepalingen 3 Artikel 1 Zorg- en dienstverlening. 3 Artikel 2 Vertegenwoordiging. 3 Artikel 3 Toestemming in bijzondere situaties. 3 Artikel 4 Inzage, bewaren en vernietigen van gegevens.. 4 Artikel 5 Persoonlijke levenssfeer. 4 Artikel 6 Personenalarmering 5 Artikel 7 Arbeidsomstandigheden. 5 Artikel 8 Redelijke termijnen.. 5 Artikel 9 Aanvulling en/of wijziging overeenkomst. 6 Artikel 10 Duur 6 3. Zorgovereenkomst zonder verblijf januari van 6

3 Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen 1. Zorg(leef)plan Het document waarin periodiek de afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop en de mate waarin de zorgaanbieder in overeenstemming met de cliënt zorg verleent, op basis van het zorgarrangement. Paragraaf 2 Aanvullende bepalingen Artikel 1 Zorg- en dienstverlening 1. De zorgaanbieder levert aan de cliënt zorg op basis van het overeengekomen zorgarrangement en het overeen te komen c.q. overeengekomen zorg(leef)plan. Het zorg(leef)plan maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. 2. De zorgaanbieder komt met de cliënt, in aanvulling 3 op het overeengekomen zorgarrangement uit lid 1, de levering van de volgende diensten en producten overeen tegen betaling van het daarvoor geldende tarief: Wanneer cliënt alleen voor Hulp bij het Huishouden geïndiceerd is, zijn de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf niet van toepassing. Wilgaerden handelt voor Hulp bij het Huishouden wel zoveel mogelijk volgens de strekking van de Algemene Voorwaarden. Bepalingen die expliciet niet van toepassing zijn voor Hulp bij het Huishouden zijn bepalingen omtrent het zorgleefplan 4, vertegenwoordiging, toestemming in bijzondere situaties, schriftelijke wilsverklaring, inzet van vrijwilligers, zorginhoudelijke bepalingen en bepalingen over de (AWBZ)indicatie 5. Voor de indicatiestelling wordt voor Hulp bij het Huishouden het beleid van de gemeente gevolgd. Artikel 2 Vertegenwoordiging Een verandering van persoonlijk gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger wordt terstond schriftelijk medegedeeld aan de zorgaanbieder. Artikel 3 Toestemming in bijzondere situaties 1. In een noodsituatie kan een voor de cliënt noodzakelijke handeling in het kader van de zorgverlening zonder toestemming van de cliënt worden verricht, indien: 3 Aanvulling betreft afspraken bovenop het AWBZ-zorgarrangement. 4 Hoofdstuk 4 Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf. 5 Hoofdstuk 10 Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf. 3. Zorgovereenkomst zonder verblijf januari van 6

4 - deze niet in staat is de toestemming tijdig te verlenen; - evenmin de toestemming van zijn vertegenwoordiger kan worden verkregen en; - onmiddellijk tot deze handeling moet worden overgegaan om kennelijk ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. 2. Indien de wilsonbekwame cliënt zich verzet tegen een behandeling waarvoor de vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven, mag de behandeling alleen worden uitgevoerd als dat nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. 3. De zorgaanbieder zal een schriftelijke wilsverklaring van de cliënt, waarin het verzoek is opgenomen om een bepaalde handeling in het kader van de zorgverlening niet uit te voeren of te staken, in principe opvolgen. Artikel 4 Inzage, bewaren en vernietigen van gegevens 1. Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet rechtstreeks bij de zorg- en dienstverlening is betrokken, heeft de zorgaanbieder de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de cliënt nodig. 2. Aanvullend op de wettelijke verplichting, genoemd in de Algemene Voorwaarden zijn van lid 1 uitgezonderd situaties waarbij inzage noodzakelijk is voor een controle of meting gerelateerd aan; - certificering; - contractering van zorgverzekeraars, het Zorgkantoor of de gemeenten; - de verplichte zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren. Inzage is beperkt tot degene die met de controle of meting belast is. De informatie wordt alleen voor het doel van de controle of meting gebruikt. 3. De zorgaanbieder vervaardigt een deel van het zorgdossier, waaronder het zorg(leef)plan, de zorgrapportage, verslagen en evaluaties digitaal. Cliënt e/o vertegenwoordiger kan verzoeken om inzage of een papieren afschrift. Artikel 5 Persoonlijke levenssfeer 1. De zorgaanbieder respecteert en beschermt de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. 2. Medewerkers en cliënten gedragen zich volgens algemeen maatschappelijk aanvaarde normen. 3. In geval van aansprakelijkstelling van de zorgaanbieder voor schade aan sierraden, antiek en kunstvoorwerpen dient voor de waardebepaling een taxatierapport van een erkend taxateur te worden overlegd. 3. Zorgovereenkomst zonder verblijf januari van 6

5 Artikel 6 Personenalarmering (indien van toepassing) 1. De zorgaanbieder biedt de cliënt de eerste zorg aan nadat een oproep gedaan is. 2. Als een consult van een arts noodzakelijk of gewenst is wordt deze door de verzorgende ingeschakeld. 3. Bij een bezoek aan het ziekenhuis wordt te allen tijde de familie of mantelzorg benaderd voor eventuele begeleiding. 4. Het personenalarm is cliënt in bruikleen ter beschikking gesteld. Cliënt is de daarvoor vastgestelde vergoeding 6 verschuldigd. 5. Bij beëindiging van het gebruik dient de apparatuur, inclusief halszender, in goede staat geretourneerd te worden. Artikel 7 Arbeidsomstandigheden 1. Mede in het kader van de Arbo wet- en regelgeving stelt Wilgaerden voorwaarden aan de omstandigheden waaronder de medewerkers de werkzaamheden moeten verrichten. Dit betreft voorwaarden op het gebied van veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting, gebruik werkmaterialen, temperatuur en roken. 2. Indien niet binnen een redelijke termijn aan de voorwaarden wordt voldaan is Wilgaerden gerechtigd geen aanvang te maken met (delen van) de zorg- en dienstverlening dan wel (delen van) de zorg- en dienstverlening op te schorten. De algemene plaatsings- en overplaatsingscriteria van Wilgaerden zijn hierop van toepassing. Artikel 8 Redelijke termijnen 1. Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen zorg of diensten wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de zorgaanbieder. Doet cliënt dit niet, dan kan de zorgaanbieder kosten in rekening brengen, tenzij de cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn maximaal het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg. 2. De zorgaanbieder hanteert als redelijke termijn voor opzegging van de overeenkomst een termijn van 14 dagen. 6 Voor het geldende tarief wordt verwezen naar de meest actuele prijslijst. 3. Zorgovereenkomst zonder verblijf januari van 6

6 Artikel 9 Aanvulling en/of wijziging overeenkomst 1. Deze overeenkomst kan worden aangevuld en/of gewijzigd op initiatief van de cliënt of op initiatief van de zorgaanbieder. Een aanvulling of wijziging is alleen mogelijk indien daarover overeenstemming is bereikt tussen cliënt en zorgaanbieder. Overeengekomen aanvullingen/wijzigingen worden met vermelding van de datum van inwerkingtreding als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. Een bijlage is alleen rechtsgeldig wanneer deze is ondertekend door beide partijen Indien en voorzover wettelijke bepalingen en andere hogere regelgeving dat noodzakelijk maken is de zorgaanbieder in afwijking van het bepaalde in lid 1 gerechtigd eenzijdig de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen. De zorgaanbieder informeert de cliënt zo spoedig mogelijk over de wijzigingen en legt deze vast in een aan deze overeenkomst te hechten bijlage. Artikel 10 Duur Deze overeenkomst verbindt partijen met ingang van dag maand jaar en wordt aangegaan c.q. voortgezet 8 voor de duur van de termijn die in het van kracht zijnde indicatiebesluit vermeld staat, behoudens eerdere opzegging. Bijzonderheden of aanvullende afspraken Vrije tekst 7 Wijzigingen in de Algemene Leveringsvoorwaarden gelden vanaf het moment van landelijke goedkeuring. Ondertekening is hierbij niet aan de orde. 8 Wanneer cliënt aanvullend op Hulp bij het Huishouden een AWBZ-indicatie krijgt, loopt deze overeenkomst gelijkluidend door voor de AWBZ-zorg wanneer cliënt deze zorg bij Wilgaerden afneemt, voor de duur van de indicatie. 3. Zorgovereenkomst zonder verblijf januari van 6

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Het Natuurloket

Leveringsvoorwaarden Het Natuurloket Leveringsvoorwaarden Het Natuurloket versie januari 2013 partij 1 Afnemer data Natuurloket, verder te noemen: afnemer partij 2 De Stichting GaN, gevestigd en kantoorhoudende aan de Droevendaalsesteeg 4,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie