WAĨCRSí NO. Waterschap Roer en Overmaas INGĽK. 1 2 DEC Dagelijks bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAĨCRSí NO. Waterschap Roer en Overmaas INGĽK. 1 2 DEC 2014. Dagelijks bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO"

Transcriptie

1 WAĨCRSí NO INGĽK. 1 2 EC 2014 Waterschap agelijks bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO Sittard, 11 december 2014 Behandeld door: E.H.G.M. Wijnands Hierbij ontvangt u, zonder nader schrijven, bijgaand(e) stuk(ken) ū KI ū O O O naar aanleiding van uw brief l verzoek volgens afspraak op verzoek van ter informatie ter inzage ten behoud in verband met bespreking ì bijeenkomst ter verdere bespreking ter verdere behandeling met verzoek advies/commentaar ter correctie en/of aanvulling met dank voor inzage Waterschap Postbus 185, 6130 A Sittard - Parklaan 10, 6131 KG Sittard Nederlandse Waterschapsbank N.V. IBAN NL42NWAB BIC NWABNL2G - btw-nummer NL B01 - KVK ISO 9001:2008 GECERTIFICEER

2 Waterschap ÜW WATERSCHAP Het dagelijks bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg Postbus KH ROERMON Sittard, 1 ì EC 2014 uw kenmerk : Pelzer/ behandeld door : E.H.G.M. Wijnands uw schrijven van : 15 september 2014 doorkiesnummer : ons kenmerk : į 11ili l İIİİ Į [ ; onderwerp WBL-entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie; AB-besluit Geacht bestuur, In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap van 25 november 2014, is uw verzoek om in te stemmen met het oprichten van een entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie door WBL onderwerp van bespreking geweest. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de voorgenomen oprichting van deze entiteit, met dien verstande dat bij de verdere uitwerking hiervan enkele randvoorwaarden in acht dienen te worden genomen. In het vervolg van deze brief wordt nader hierop ingegaan. Werken voor derden e op te richten entiteit mag voor derden werken. Het algemeen bestuur is van mening dat dit zoveel mogelijk dient te worden beperkt, om te voorkomen dat de entiteit uitgroeit tot een ingenieursbureau. at is niet de doelstelling van de oprichting. oor de voorzitter is hierop toegelicht, dat dit ook niet de bedoeling van de voorgestane regeling is. Uit de context van de regeling blijkt dat het de bedoeling is om door middel van detachering van personeel kennis en ervaring van het WBL beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven. Toegezegd is, dat een en ander expliciet in de statuten zal worden vastgelegd. Artikel 3.4 Ondanks de beantwoording van een vraag hieromtrent vanuit de commissies van WRO, blijft er onduidelijkheid bestaan omtrent de interpretatie van artikel 3.4. Om te bewerkstelligen dat het waterschap te allen tijde de zeggenschap blijft houden, is het algemeen bestuur van mening dat in het verlengde van artikel 3.8 een aanbiedingsregeling in de statuten zou moeten worden opgenomen op grond waarvan houders van aandelen verplicht zijn om die aandelen, zodra die houders niet meer aan de kwaliteitseis voldoen, aan te bieden aan de founding father, zijnde het waterschap. Waterschaps verkiezingen Waterschap Postbus 185, 6130 A Sittard - Parklaan 10, 6131 KG Sittard Nederlandse Waterschapsbank N.V. IBAN NL42NWAB BIC NWABNL2G - btw-nummer NL B01 «KVK ISO 9001:2008 GECERTIFICEER 18 maart 2015 Kies voor Limburg én water

3 Waterschap Zittingstermijn leden RvC e leden van de raad van commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd. Het voornemen is, om de B-leden van WBL te benoemen. Echter niet in hun rol als B-lid van WBL, doch als natuurlijk persoon. eze benoeming vind voor onbepaalde tijd plaats. Nu het in casu handelt om personen die vanuit een democratisch gelegitimeerd orgaan in het B van WBL zijn afgevaardigd, is het algemeen bestuur van mening dat de zittingstermijn van de leden van de raad van commissarissen gekoppeld zou moeten worden aan de zittingstermijn van de betrokkenen in het bestuur van het waterschap I WBL. ubbelrol directeur WBL Het voornemen is om de directeur van WBL te benoemen tot -vooralsnog- enig bestuurder van Verdygo BV. Het gaat hier om een tijdelijke constructie, maar er wordt geen einddatum genoemd. Het algemeen bestuur is van mening dat een benoeming voor onbepaalde duur niet wenselijk is en heeft verzocht een einddatum aan deze benoeming te koppelen. Hierbij is gesuggereerd om betrokkene in eerste instantie voor maximaal drie jaar te benoemen als bestuurder van de entiteit, waarna gekeken kan worden naar de noodzaak tot verlenging van de constructie. Namens het algemeen bestuur verzoeken wij u bij de verdere uitwerking van de op te richten entiteit invulling te geven aan de geformuleerde randvoorwaarden../. Het aan de besluitvorming van het algemeen bestuur ten grondslag liggende waterschapsblad treft u ter informatie hierbij aan. Hoogachtend, het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, de^-voorzittel ľ3 mg. J.M.G. In den Kleef /2

4 Waterschap AB Agendapunt 8 WATERSCHAPSBLA 2014, NUMMER 36 BIJL: 1 Sittard, 11 november 2014 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: WBL-entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie; verzoek om instemming met oprichting Voorstel Een standpunt bepalen met betrekking tot het verzoek van het B van het WBL om instemming met het oprichten van een WBL-entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie../. Hierbij treft u aan een brief van het B van het Waterschapsbedrijf Limburg (gericht aan de AB's van WRO en WPM) inzake het oprichten van een WBL-entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie, met daarbij gevoegd een eerste proeve van concept-statuten voor deze entiteit. Gevraagd wordt om in te stemmen met de voorgenomen oprichting. In de recentelijk gehouden vergaderingen van de commissies Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Watersystemen is het voorliggende verzoek onderwerp van bespreking geweest. e beide commissies hebben positief kritisch geadviseerd, met dien verstande dat een aantal vragen ter beantwoording diende te worden voorgelegd aan de directie van het WBL. Hieronder volgt eerst een opsomming van de aan het WBL voorgelegde vragen, gevolgd door de van het WBL ontvangen antwoorden. Vragen commissies 1) e keuze voor een BV in plaats van een NV wordt in het stuk niet nader toegelicht. Er is behoefte aan een nadere uitleg/toelichting waarom voor een BV gekozen wordt en niet voor een NV. 2) Er is behoefte aan een nadere onderbouwing van de (nogal absoluut geformuleerde) stelling onder aan de eerste pagina van de brief, dat er 'geen negatieve financiële gevolgen' zijn. 3) Wat betreft de aansprakelijkheid is gevraagd of het zeker is dat de waterschappen buiten schot blijven en nooit garant zullen hoeven te staan. 4) Concreet werd aandacht gevraagd voor het bepaalde in artikel 3.4 van de statuten. it artikel lijkt aan te geven dat er naast het WBL nog tenminste één andere aandeelhouder moet zijn /3

5 in de brief op pagina 3 (eerste regel): 'Bij oprichting van de entiteit is WBL de enige aandeelhouder van de entiteit'... 'bij oprichting' laat eveneens de suggestie open dat er 'later' sprake zal zijn van meerdere aandeelhouders (eigenaren)?! Het uitgangspunt is toch dat WBL de enige eigenaar en enige aandeelhouder is... zie ook op pagina 4:'... waarvan WBL locp/o eigenaar is...'. Kortom, de commissie heeft gevraagd waarom artikel 3.4 er staat zoals het er staat wat is daarvan de bedoeling... Is het wel nodig? Graag in de nadere toelichting ook ingaan op de vraag hoe artikel 3.4 geïnterpreteerd moet worden in samenhang met de personele invulling van RvC; dat wordt immers een personele unie zijn met he B van het WBL 5) Ook is nog een vraag gesteld hoe de vertegenwoordiging van de aandeelhouder in de AVA wordt geregeld. Wie wijst de vertegenwoordiger naar de AVA aan? 6) Met betrekking tot het personeel van de entiteit is gevraagd of 4 fte het maximum is en of in voldoende mate is uitgesloten, dat door WBL bij de entiteit gedetacheerd personeel vervolgens (tegen marktprijzen) door het WBL moet worden ingehuurd? 7) Met betrekking tot de positie van de directeur in een dubbelrol, enerzijds als directeur van het WBL en anderzijds als bestuurder van de entiteit, wordt opgemerkt dat zou moeten worden vastgelegd dat deze constructie tijdelijk is (met einddatum). Beantwoording vragen door WBL 1) e belangrijkste verschillen tussen de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap (BV) hebben betrekking op het uitgeven van aandeelbewijzen alsook de overdraagbaarheid van aandelen en blokkeringsregeling. Overdraagbaarheid van aandelen -een wezenlijk kenmerk van de NV-vorm- is juist niet beoogd bij de juridische entiteit; om die reden is geopteerd voor BV-vorm en niet voor NV-vorm. (e BV mag geen aandeelbewijzen uitreiken, maar moet een register (aandeelhoudersregister) hebben waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen; de NV mag wel aandeelbewijzen uitgeven. e aandelen van een BV zijn niet vrij overdraagbaar, de statuten van de BV moeten een blokkeringsregeling bevatten. eze blokkeringsregeling kan bijvoorbeeld inhouden dat aandelen eerst aan medeaandeelhouders moeten worden aangeboden bij een voorgenomen overdracht. e overdracht van aandelen in de BV dient steeds bij notariële akte plaats te vinden. Voor toonderaandelen en bepaalde aandelen op naam in de NV geldt dit niet. e verplichte blokkeringsregeling geldt niet voor de NV). 2) Onder 'Financiële gevolgen'is een inschatting gegeven na weging van kosten en baten. Uiteraard gaat het maken van kosten vooraf aan baten. In het meest negatieve scenario gaat het gestorte kapitaal verloren. Hier staat dan wel als 'bate' tegenover dat het risico daartoe beperkt blijft. 3) Gelet op de doelstelling van de BV (kennisexploitatie en kennisexploratie) is er niet/nauwelijks een kapitaalbehoefte bij de entiteit. Garantstelling door de waterschappen of Waterschapsbedrijf Limburg is niet aan de orde. Overigens vereist garantstelling door de waterschappen of Waterschapsbedrijf Limburg een expliciet bestuursbesluit. Bij een verwijtbaar verkeerd advies door Verdygo BV kan Verdygo BV aansprakelijk gesteld worden door de wederpartij. Voordat Verdygo BV wordt opgericht zal een standpunt worden bepaald over verzekering tegen aansprakelijkheid, inclusief bestuurdersaansprakelijkheid /3

6 Waterschap e waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg zijn geen partij en blijven in termen van aansprakelijkheid buiten schot. In het meest negatieve scenario (faillissement Verdygo BV) gaat het door Waterschapsbedrijf Limburg gestorte kapitaal verloren. 4) Uitgangspunt is dat WBL de enige eigenaar en enige aandeelhouder is. e aan artikel 3.4 van de statuten gegeven uitleg is niet correct. In artikel 8 van de statuten ligt de mogelijkheid besloten dat Verdygo BV op een later moment zelf aandelen van Verdygo BV verkrijgt. Artikel 3.4 stelt buiten twijfel dat ten minste een aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan Verdygo BV zelf. Zolang WBL ten minste één aandeel met stemrecht houdt wordt aan deze eis voldaan. Op deze manier wordt veiliggesteld dat een ander zeggenschap uitoefent over Verdygo BV. Zie in dit verband ook artikel 32.2 waar is bepaald dat voor een aandeel dat toebehoort aan Verdygo BV geen stem kan worden uitgebracht in de algemene vergadering. Nu een andere uitleg invulling gegeven is aan artikel 3.4 is een beschouwing over de interpretatie van artikel 3.4 in samenhang met de personele invulling van de RvC niet aan de orde. 5) WBL is (enig) aandeelhouder. Evenals bij de waterschappen geldt voor de taakverdeling tussen de bestuursorganen binnen WBL als hoofdregel: het algemeen bestuur is bevoegd, tenzij een bevoegdheid expliciet is opgedragen aan het dagelijks bestuur of de voorzitter. Het algemeen bestuur van WBL heeft laatstelijk tijdens de openbare vergadering van 9 juni 2009 een elegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg vastgesteld. In artikel 13 van dit elegatiebesluit is expliciet bepaald dat het dagelijks bestuur bevoegd is tot het bepalen van het standpunt van Waterschapsbedrijf Limburg in de hoedanigheid van deelnemer aan een rechtspersoon. Indien en voor zover het algemeen bestuur van WBL zich deze bevoegdheid voorbehoudt -aldus artikel 18 van dit elegatiebesluit- geldt dit niet. e WBL-voorzitter vertegenwoordigt het WBL in en buiten rechte; hij kan met instemming van het dagelijks bestuur van WBL een ander machtigen, die het door het WBL-bestuur (dagelijks bestuur of algemeen bestuur) bepaalde standpunt uitdraagt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo BV 6) 4 FTE is volgens de huidige inzichten het maximum. Theoretisch is denkbaar dat door WBL bij de entiteit gedetacheerd personeel vervolgens (tegen marktprijzen) door het WBL wordt ingehuurd, praktisch niet. 7) In de brief is tot uitdrukking gebracht dat constructie (directeur WBL = bestuurder entiteit) tijdelijk is. Er is geen einddatum gekoppeld aan de tijdelijkheid. e directeur wil deze -mede op externe samenwerking gerichte- BV goed neerzetten. Hoelang de pioniersfase duurt is vooraf moeilijk in te schatten; om die reden is nog geen einddatum bepaald. Overigens is zo'n constructie niet nieuw. Ook bij BioMill B.V. vervulde de directeur WBL in het verleden de rol van bestuurder. Voorstel Wij stellen u voor een standpunt te bepalen met betrekking tot het verzoek van het B van het WBL om instemming met het oprichten van een WBL-entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie. Het dagelijks bestuur, jen /3

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/008613 Uw brief van: 25 maart 2015 Ons nummer: 04052015.01 Willemstad, 4 mei 2015

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/008613 Uw brief van: 25 maart 2015 Ons nummer: 04052015.01 Willemstad, 4 mei 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2014/008613 Uw brief van: 25 maart 2015 Ons nummer:

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

de Minister van Financiën de heer drs. W.J. Bos Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG

de Minister van Financiën de heer drs. W.J. Bos Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van Financiën de heer

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; bestuurders en één of meer niet-uitvoerend bestuurders;

aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; bestuurders en één of meer niet-uitvoerend bestuurders; STATUTEN HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 "algemene vergadering": de algemene vergadering van aandeelhouders; 1.1.2 "aandelen": aandelen

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? Publicatie Aflevering 144 afl. 6962 Paginanummers 101-108 Publicatiedatum 16 februari 2013 Auteurs Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226 RO 2014/10: Blokkeringsregeling. Kan de curator verzoeken om terzijde stelling van een statutaire blokkeringsbepaling (aanbiedingsregeling) op gron... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie