Vereniging Europese Grenslandbewoners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Europese Grenslandbewoners"

Transcriptie

1 Vereniging Europese Grenslandbewoners

2 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel * Info 46 Beste Pendel-l n fo-lezer. Zeer belangrijk is het korte artikel op pagin a.24 voor die grensgangers, die een "Antrag auf Eigenheimzulage" bij hun Duits Finanzamt gesteld hebben en deze periodieke uitkering ontvangen hebben. Een hele reeks grensgangers komen ook voor de Pendlerpauschale voor 2007 in aanmerking. Zie pagin a 24. ook in deze uitgave van de Pendel-lnfo vindt u weer de opnieuw bewerkte handleidingen voor het invullen van de belastingaangiftes Nederland en Duitsland voor 2008 voor grensarbeiders. Wij wensen u veel leesplezier en winst met dit boekje. Het VEG-bestuur, redactie Pendel-lnfo Uitgave februari 2009

3 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel- Info 46 Pagina Artikel Van de redactie Inhoudsopgave Algemene lnformatie Telefoonnummers en spreekuren Pagina Herhaalde oproep (voor aspirantbestuursleden) Invullen Nederlands Belastingformulier 2008 Eigenheim zulage - belangrijke aanmerking Pendlerpauschale lnvullen Duitse Steuererklàrung 2008 Steuerberater - Adressen in NL en D KUndigungsfristen in Duitsland "" jaargang

4 Vereniging Europese Grensland bewoners Pendel - Info 46 Bestuur. Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden: Vacature W. Scheren L. Swemers K.- H. DrUsedau P. Kerff A. Ridder aanmelde nieuwe leden en redactie Pendel-lnfo belastingen Duitsland Adviseur van het bestuur: F. Schaper, Belastingadviseur. Aanmelden nieuwe leden: Postadres van de vereniging: K.-H. Drusedau tel./fax: Postbus JB Landgraaf Postrekening van de vereniging. 44g8ls2; IBAN: NL64 INGB Ts2 (Vermeld altiid uw naam en adres of lid-nr.) BIC-Code: INGBNL2A Web-sitevandevereniging: Algemeen -adres van de vereniging: Pendel-lnfo nr. 46 (Uitgave februari 2009); 30ste Jaargang. Informatie uit de Pendel-lnfo is uitsluitend voor eigen gebruik. Niets uit deze publicatie mag zonder toestemming vermenigvuldigd worden. Uitgave februari 2009

5 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel- Info 46 Deze zijn zoveel mogelijk op de aangegeven dagen. Algemeen spreekuur Tefefoon: Spreekuur op vrijdag 19:00-21:00 uur W. Scheren Telefoon I Íax: Spreekuur op woensdag van 19:00-21:00 uur A. Ridder Duitse belastingen Telefoon: Spreekuur op donderdag van 19:00-21:00 uur K.- H. Drtisedau Uitsluitend voor aanmelden nieuwe leden Telefoon I Íax De adviezen in dit boekje zijn door de VEG zorgvuldig in overweging genomen en onderzocht. Desondanks kan de VEG geen garantie geven. De VEG en haar commissarissen zijn niet áansprakelijk voor mogelijke persoons-, materiële en/of finan' ciële schade. l Die Ratschláge in diesem Heft sind vom VEG sorgfáltig envogen und gepriift. Dennoch kann eine Garantie nicht tibernommen werden. Eine Haftung des VEG und seiner Beauftragten ftir Personen-, Sach- und Vermógensschàden ist ausgeschlossen. 30t'" jaargang

6 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel - lnfo 46 Bestuur zoekt dringend nieuwe aspirantbestuursleden. ln de Pendel-lnío 44 van het jaar 2007 heeft het bestuur u al om uw medewerking gevraagd. De VEG is een vereniging, waarin alle leden gelijke rechten en plichten hebben. Een van de plichten is de vereniging meehelpen dragen, niet alleen financieel, maar ook daadwerkelijk. Wij hebben meer mensen nodig, die "de wagen mee willen trekken". Hierbij wordt het werk zoveel mogelijk verdeeld naar de verschillende disciplines, zoals belastingen, ziekte- en andere sociale kosten, enzovoort. Wij zoeken met spoed tenminste drie vrijwilligers, die zich willen inzetten voor onze vereniging. Om het bestuur ook in de toekomst daadkrachtig te houden, zoeken wij aspirantbestuurleden, die in een bestuursfunctie willen groeien. Door hun in de loop van de tijd verkregen ervaring kunnen zij andere leden een waardevolle dienst bewijzen. Niemand verwacht, dat u deze speciale ervaring al bezit. Om te voorkomen, dat de VEG niet meer aan de wensen van de leden kan voldoen, en om een vergrijzing te voorkomen vragen wij vooral jongere leden: "Kom, trek de VEG-wagen mee!". Je kunt op de bestuursvergaderingen veel meer over de grensgangersproblemen leren dan je in de VEG-Newsletters en de Pendel-lnfo's leest en ook vaak fouten in je eiqen situatie voorkomen. Dus gebruik de kans en meld u zich bij een van de bestuursleden onder de telefonnummers op pagina 4. Uitgave februari 2009

7 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel- Info 46 Bij de aangiften inkomstenbelasting geen kopieen en al helemaal geen originelen meesturen (volgens de instructies op het formulier), indien noáig zal de belastingdienst deze bij u opvragen!! Maak van alles wat u invult kopieën, geef nooit originele uit de hand en houd alles wat met de aangifte te maken heeft bij elkaar, in de maanden nadat u de aangifte hebt weg gestuurd, kunnen vragen van de belastingdienst komen. Óeze vragen van de belastingdienst kunnen lang op zich laten wachten, op het móment is het zelfs al zo erg, dat men nog steeds bezig is met de aangifte te verurrerken. Veel (niet alle ) aangiften 2OO7 moeten nog behandeld worden, dus een hoop mensen hebben over 2007 enkel een voorlopige aanslag ontvangen, nog geen definitieve. Dus als het iets langer duurt, moet u daar niet van staan te kijken. Net zoals vorig jaar bent u gewaarschuwd' u mag de belasting gaan bellen, gratis nummer maar zoals veel van onze ledén al ondervonden hebben, werkt de belastingdienst met call-centers en die werken op zijn zachts gezegd niet optimaal. Nog steeds geldt: -> vraaq vooral qeen voorlopige teruqqave aan, dit alleen in het qeval van enkele uitzonderinoen. Er zijn drie formulieren: De áangifte P voor inkomstenbelasting, Premie Volksverzekeringen en Premie AWBZ, De aangifte E voor een "eenvoudige" aangifte lnkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen en de aangifte W "winstaangifte" voor ondernemers. Voor de grenspendelaars die naar Duitsland zijn verhuist zijn er ook nog de formulieren C en M. Deze formulieren zijn ook voor mensen die vanuit Duitsland in Nederland werken. Deze formulieren zijn uitgebreide aangiften en worden hier niet behandeld. Zij behoeven een gespecialiseerdere uitleg, waaryoor we u dan ook adviseren om contact op te nemen met een belastingconsulent. Verder maakt de belastingdienst altijd meer gebruik van de mogelijkheden van het internet - het doen van elektronische aangiften. Maar dit "wondermiddel" werkt nog steeds niet feilloos, diverse fouten (zoals ook al in diverse media uitvoerig zijn behandeld) met vertragingen zijn het gevolg. Voor het doen van de aangifte via de computer bestaan ook 30t'" jaargang

8 Vereniging Europese Grensland bewoners Pendel- Info 46 diverse mogelijkheden. Maar ook daar kunnen wij in het kader van dit boekje niet op in gaan. lk wil er enkel over kwijt, dat bij het indienen van een elektronische aangifte alle verantwoordelijkheid van fouten (ook fouten die u niet maakt) bu u, de belastingplichtige, blijft liggen. prínts, computeruitdraaien etc. zijn geen wettelijk bewijsmiddel. Wilt u nog enige rechtszekerheid hebben, dan komt u niet aan de papieren aangifte voorbij, een kopie van een papieren aangifte staat sterker dan een elektron ische aang ifte. Rechtsspraak heeft zelfs aangetoond dat aantekeningen, die gemaakt worden op de originele aangiften, als informatie door de belasting gelezen moeten worden. (Dit gaat niet via de elektronische aangiften.) Wij zullen ons richten op de aangifte P. Formulier P. Voorblad : Controleer de voorgedrukte gegevens -> vooral uw persoonlijke gegevens en het rekeningnummer voor de eventuele teruggave. Houd de uiterlijke afgifte termijn in de Qaten (overschrijding kan een boete tot gevolg hebben). Dat is 1 april Haalt u deze datum niet, dan kunt u kosteloos bij de belastingdienst uitstel aanvragen. uitstelaanvraag moet binnen zijn voor 1 april Hebt u de juiste aangifte, voor pendelaars is dat aangifte P, zoniet moet u de juiste aangifte aanvragen bij de belastingdienst. (Met uitzondering van de pendelaars die vanuit Duitsland naar Nederland komen = c.) De Aanqifte 1-a) Hier invullen of u in 2008 gehuwd / samenwonend was. Indien u het gehele jaar elkaars fiscale partner was, kunt u bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Uw partner moet dan het formulier mede ondertekenen (Dit geld niet voor echtgenoten) onder 1-b en 1-c zijn of haar gegevens invullen (Dit is enkel voor ongehuwd samenwonende). 2) Als u in Loondienst bent of een uitkerinq Ziektewet ontvanst. Onder vraag 2-a moet u alle inkomsten uit een tegenwoordige dienstbetrekking, vervuld in Nederland, invullen. Had u geen inkomsten, die onder de Nederlandse loonbelasting vielen, dan kunt u doorgaan naar vraag 3. (Hieronder valt ook Nederlands Ziekengeld) Uitgave februari 2009

9 Vereniging Europese Grensland bewoners Pendel * lnfo 46 2-b) Hier vult u de reeds door uw werkgever verrekende arbeidskorting in. Deze vindt u op de jaaropgave. 2-cl Hier het genoten levensloopverlofkorting invullen. Als u in 2008 levenslooptegoed heeft opgenomen, dan is daarop een korting toegepast. Deze moet hier ingevuld worden. 2-d) Hier invullen, als u fooien, aandelenopties of andere inkomsten had, waarover u nog geen loonbelasting heeft betaald. 3) Hier de uitkeringen (inkomsten uit vroegere dienstbetrekking) invullen, die u in Nederland ontvangen heeft.(zoals AOW, WAO, WW) 4) Vrijgestelde inkomsten als functionaris bij een internationale organisatie. 5) Buitenlands Loon of salaris uit teqenwoordiqe tijd, Het in Duitsland ontvangen salaris of ziekengeld. S Èuitsrlsndee inlrnnnl*n uit tquruvo<rrdiga rfíon*tbetmkking,ffiïffi,ïffiry* it#mrt't**t** un*r,**.. sníetinevuè6n N*u GanMn aj0 Ja Ltut u{ffig s r-lsr $pj u,nopr ndsré ÍrÈn oeli erffiê á4 rfi$.áten 5É Suitaniandse rn{<-omstên uit te0êrfrrudordige dienêtbetrekking zosle loon,;rr;:#::, "r, auto wn tw r+erfurevertoad fee.s dan effiíde faejiriïër,íf N6am efl adres van uw workqa's{s} : : LoË,n 4 o f r 6 Buh6rrlÊrd$ê Inkom$tsfl ulr vro gsrs dtëfistbert ekklng ^.,,, ê n t! e,, G a naàr v,a as 7 ffiffi*ï##ëffi", ' iroakliteniurrkri'ngm ;-', ::;:., yd rradg 6'ra ra Y'vinsbilI r, iffiffi*" 6 ê l.ïïí,ïi;ïllïïï:'ï:ï[:ffi ï-ïiï:hï:l ï lï;:if; l, Jf,il,ïï,ï; -" Na0m en 0dresvan de LlirkeringsinstsnxieisJ Pellsioen df ulrkerlng 0 {, 30tt" jaargang

10 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel- Info 46 6) Buitenlands inkomen uit verleden tijd / dienstbetrekking. Het uit Duitsland ontvangen Pensioen / Rente moet u hier invullen. Buitenlandse (Duitse) pensioenen of overheidsuitkeringen. (Blj de berekening van het Duitse salaris telt het Duitse / Belqisch Kindergeld niet mee als inkomen!!) Buitenlandse sociale verzekerinqenspremies Viel u onder een buitenlands stelsel van sociale werknemersverzekeringen, dan vormen de van u ingehouden premies een aftrekpost als negatief loon. (Dit zijn premies voor wao - Ziektewet - ww.) De premies voor de Duitse Rentenversicherung vormen negatief loon. Premies voor een ziektekosten verzekering zijn geen aftrekpoót!! 7) Indien u in 2008 met het openbaar vervoer naar uw werk reisde, komt u in aanmerking voor aftrek. U dient een reisverklarinq te hebben. Reisde u niet per openbaar vervoer, dan kunt u qéén aftrek toepassen. ln de regel niet voor grenspendelaars. 8) Invullen: uw inkomsten die u als " bijverdienste" had. Hier kunt u ook invullen, als u met klussen iets bijverdiend hebt. (8.V. Alfahulp, uithulpwerkzaamheden, etc ) Hier moet ook de meewerk beloning worden opgegeven, die wordt verkregen, omdat men in de zaak van de echtgenoot(e)/ partner meewerkt. (Maar is alleen belast als het een bedrag van boven de s.000 bedraagt. Een lager bedrag is dan ook niet als kosten aftrekbaar in de zaak van de partner.) 9) Als u geld hebt gestoken in het bedrijf van iemand anders en u daar winst mee behaald hebt. (BU het invutlen van deze vraag adviseren we hulp van een belasting consurent in te roepen, als dat op u van toepassing is.) 101 Zie antwoord bl ) Eiqen woninq. Van toepassing indien u of uw partner in 200g een eigen woning had. De vragen íí-a am 11-e hoeft u alleen in te vullen, als u in 200g een huis verkocht en/of gekocht heeft. Vanaf het iaar 2004 wordt de winst, die u eventueel bij de verkoop van u oude woning maakt, ín mindering gebracht op de hypotheekaftrek van u nieuwe woning. Maakt u biiv. een winst bij de verkoop van uw oude woning van , dan wordt dit bedrag van een nieuwe hypotheek op uw nieuw huis in mindering gebracht. Bv. nieuwe hypotheek / = aftrekbare-hirpotheekschutd. Uitgave februari 2009

11 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel - Info 46 fi-r Het (hypotheek)schuld voor uw eigen woning op Bij 11-g moet u de WOZ-waarde van uw woning invullen. Dit bedrag viádt u op de gemeentebelastingaanslag, die u van de gemeente ontving over Oe WOZ-waarde moet die zijn van de waarde bepaling stand 2OO7 en het tijdstip dat de woning in uw bezit was. (bijv.: '08 Vm '08 ) Bij 11-h moet u het eigenwoning forfait invullen. Dit is een bepaald pórcentage van de WOZ-waarde. Tabel eigen-woningforfait Bij een waarde van meer dan Maar niet meer dan enh is het forfaitpercentage 0,00 0,20 0,30 0,40 0,55 Maximum = Per januari 2005 is er bij het gedeelte voor de eigen woning een stimulerinqsreqelinq opgenomen. Voor diegenen, die hun woning vrij of gedeeltel'uk vr'lj van schuld / hypotheek hebben, vervalt de bijtelling van áe WOZ i huurwaardeforfait. Zie vraaq 11-s. Dat betekent: mensen, die geen schuld meer op de woning hebben, krijgen geen bijtelling en Éoeven dus geen belasting over de eigen woning meer te betalen. U moet wel de WOZ berekening maken' maar mag bij vraag 11-s het berekende bedrag weer aftrekken / in mindering brengen. i1-i) Ontving u een uitkering uit een kapitaalverzekering, dan moet u hier het belastbare deel van deze uitkering vermelden. 11i) Inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning. 11-k) Som van de totale inkomsten uit eigen woning 11-h Vm 11-j. 1i -l) Hier de door u betaalde hypotheekrenten kosten van geldlening (bestemd voor uw eigen huis) invullen. Gedeeltes van de hypotheek, die voor aanschaf van andere zaken (bijv. Auto's - Caravans - aankoop levensverzekeringen - Lijfrente, etc.) zijn gebruikt, kunt u niet aftreken en moet u op de hypotheekschuld en hypotheekrente in mindering brengen "'" jaargang

12 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel- Info m) Door u betaalde erfpachtrecht, opstal etc. 11-n) Optellen 11-l Um 11-m. Totaal aftrekposten eigen woning. ï Ëigcn wolrtng {vervolg} ljr.lqlt!--1-"1 t,iiil*, l:l: iïil1'pr'triï'h:jëh' là,i, qr,jg i r,' r. nr ; lt r.". Ue.m&i dà 5d,rï-rr#-. i:r i er aw Éw.;l+ ri F"nd' s'n*r ''tír',df,déde'ï'u4i'*rr--aí,,i ',-,:--::r",,,r::i-,;;-""'rr$ín ;,*,]Ï,-"iÏ-il;;;*o*Horunsa,r/esepere,rspe. Ft ràií4t.fr. #iel de v,ráe,r,í*wonlng i 0 uu,l i1à02-)r,itanjelan de w,:nrng Ê+rinde i ! 0 I ij l..'nr : n Li S Ë.* 0? ti fl Ê tém? Ë,i I llh Eiqenw,:nrngÍarfeit.Àees6erà#,rá tnpbijwsaslíh ', [,., ;;, J--"".;;...Ï-ï:-:.ï,uï:J-.kerinu*ilen*on,n,r,. ; een spoorrekening ai{èn ï{uning of Ëen lrelebgingsr*cf,t *rgen *ecintng lli iní.*ftsten urr t4deliike verhuurvon de Frgen tr$rring r n,j L{' l:: rrl ïl"jl1_l:::ffi:"u1dee*enrvènnd ï*ïihï:ï,'",-,lj',,n I lrn Periodieke Lretalrng*n vaor eríprcht. opstclc,íbeklemnring, fi ti 'n lï;ë:i#;ï:finroraor':ftn:kpasten r { u llp lre&d l{kmiirlínsaldoinkomst*rrrnrfrrekpast*nsigenl,coílin?. 0 il Zer eea lrlr'nteàen roé,r &erbrda,o oer drnegmneíis 11-p) Aftrekken.11-k min 11-n. Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning. Let op : zet voor een neqatief bedraq in het eerste invulvakie een liqqende streep ( minteken ( - )) Hier kan dus wel nog een positief bedrag komen te staan, hebt u nog een kleine hypotheek en is de hypotheek aftrek kleiner dan de huurwaardebijtelling, dan kunt u het bedrag, dat boven de hypotheekrente uitkomt, bij 11-s alsnog aftrekken / in mindering brengen. 11-q) Het saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen woning of dat deel, dat uzelf wilt aftrekken. Verqeet het mintekentie niet bij aftrekpost!! Dit alleen, indien u de kosten eigen woning over u en uw partner wilt Uitgave februari

13 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel - Info 46 verdelen. (ook hier weer: bij een negatief bedrag het "liggend" streepje niet vergeten.) (Voor de grenspendelaar is het hier natuurliik interessant. om de gehele aftrek bii die partner te leqgen, die in Nederland inkomen heeft.) 11-rl Als u bij vraag 11-i een bedrag invult, omdat een levensverzekering tot uitkering is gekomen, dan kunt u hier de te gebruiken belastingvrijstelling invullen. Hypotheekrente aftrek heb u nog maar voor een periode van 30 jaar, deze periode is ingegaan voor bestaande hypotheken op Bij oversluiten van hypotheken moet er worden bijgehouden, voor welk deel hoeveel tijd verstreken is. Bij gedeeltelijk aflossing van de hypotheek blijft de periode van 30 jaar en de reeds verstreken tijd voor het afgeloste schulddeel gewoon doorlopen. Alleen bij algehele aflossing verandert deze periode. Na 2030 zal hier in de aangiften rekening mee moeten worden gehouden. 11-s) Geen of qerinqe Eigenwoninqschuld. Bij deze vraag kunt u als u geen of een geringe hypotheek had in 2008 gebruik maken van de "Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld". Als er bij vraag 1i-p een positief bedrag overblijft, kunt u dat bedrag bij vraag I 1-s weer aftrekken. Y,:i:iiii::,'i,';:;ii:*'**i$wr*itbtlwds'thhw*' is Iis rreern orcs ui{ i, ;#ïffi:rul,ilitr ffi,ffij;*qchu* 12) Ontvanqen Alimentatie of afkoopsommen daarvan. Bij 12-a moet u het bedrag aan ontvangen alimentati en afkoopsommen van alimentatie invullen. Kosten die zijn gemaakt, om deze alimentatie te ontvangen, kunt u bij vraag 12-b in mindering brengen. 13) Indien u in 2008 een periodieke uitkering of afkoopsommen daarvan ontving, die niet onder de loonbelasting viel (waarop dus geen loonbelasting werd ingehouden) zoals biidraqe eiqen woninq, dan moet u deze ontvangsten hier invullen "t" jaargang

14 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel- Info 46 onder bijdrage eigen woning valt ook de eventueel ontvangen Duitse "Eiqenheimzulaqe". Deze "subsidie" is (volgens de opvatting van de Nederlandse Belastingdienst) in Nederland belastingplichtig! In te vullen br1 13-a. Conform de "oude" subsidie voor A- of B- woningen dient iedere partner T, van het ontvangen bedrag op te geven. Men zou kunnen verdedigen dat deze "Eigenheimzulage" vergelijkbaar is met de Nederlandse "Koopsubsidie" en derhalve een belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten vormt. Sn*+trgenpsflsíllek*illrk ri*g4nrï ïk**p*blnrn*,rtdgs#slt:.t :l,t :,,,,,,.-t, fin&inj LrínffiOBlieriadiele lj hníft tià+g í3 Net Ji t. sh4tsn t;ê :ro,il ït daa tl.. rrillhíhrflen xí s{kmir- NeF "oámàrï **irq*n.lijrli+t ond+r de Íe*nfteffrng xel*r HÈf r JÀr i-+ rti A*{ qëj liè}#èttrjffi*$rêft ës{.yrë*si é* r#{.rlíès uffaíi e8n biidrê4tuvoft Ècn Jd t#i.';i#ilf;:ëi3" l*ë{ ljb r3* ï3d '!3È l3f Perrodieke ovriireijshiijr.tg-n! lrlrr een rrolin# rvaêruirjt d qiij4njil was.,' ÈkreóÍ ::i-:'iï;;'ff'j;ï;[ïïj;i;'#,;,l;-i' i{' i' e'{ iriponri,eeltl eetr b;jdf Êee v++f cen prëflriewoaiillt {: O\.et tuf p ii Ddit'ke ultf *r in gerr el i vet s trekktn,.len. zoá15 SfuílifrJeló(rfi ilitriirlle-ul kc{rr'gerr r'f lfhtrpnentntrn tlaaruan diè niy, onoe' dê i iunilhêf ft rrq +rêlen I ess de toêjrcnrjí] g bij vra ag I J è Td op lsà Lloi lií:.7aftal periojjele uitkrrrrr$en + AÍtrehb"tri: korlerl. Lees rlp toehthljng bij w dàg rje + '#i,ïr'jí:#::;:,pjrroíjtph*trille!ttrsenzer+tnrnrntelrenttother ; * {t t"-! ilfl ils.l fril, i-'i Als u of uw minderjarige kinderen in 2008 overige inkomsten ontvingen. (Alle inkomsten, die tot nu toe nog niet genoemd zijn) 15) Als u of uw fiscale partner in 2008 een bedrag / vergoeding ontving voor uitgaven, die bij een eerdere aangifte zijn afgetrokken (bijv. Alimentatie of onderhoudsverplichtingen kwijtschelding durfkapitaal (agaathlening)). 16) Indien u in 2008 premies betaalde, die voor aftrek in aanmerking komen, zoals lijfrente / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en periodieke uitkeringen, kunt u deze hier invullen. (Voor een zuivere grenspendelaar hebben lijfrenteverzekeringen geen zin, wordt dan ook ten sterkst van afgeraden.) (Hieronder vallen ook inkomensopvanopolissen. die bij hvpotheken of leningen worden afqesloten.\ 17) Hier moeten de bedragen worden ingevuld, die u heeft ontvangen bij afkoop van een lijfrentepolis / terug ontvangen premies van eerder afgetrokken I ijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Terugontvangen WAZ-premies. Uitgave februari

15 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel- Info 46 Al deze bedraqen ziin belastinqplichtiq. 18) Aanmerkeliik belanq. Hier invullen als u aandelen in een BV hebt. Als dit op toepassinq van u is, adviseren we de aanqifte door een fiscaal advíseur te laten in vulleh. Het betreft mensen, die een minimaal aandelenpakket in een BV of NV bezitten van minstens 5%. 19) Deze vragen hoeft u slechts in te vullen indien de gemiddelde waarde van uw bezittingen hoger is dan het heffingsvrije vermogen van of br.; fiscale partners (gehuwden/samenwonenden) Tot uw vermogen behoren: Bank-, giro- en spaartegoeden, contant geld, vorderingen op derden, aandelen, obligaties, tweede woning (niet de eigen woning) ook buitenlandse spaartegoeden, levensverzekeringen en 2. huizen vallen onder deze vraag. Het niet opgeven van deze zaken is een overtreding en zal de komende jaren versterkt gecontroleerd en bestraft gaan worden. Komt u boven de heffingsvrije grens, dan worden deze inkomsten belast in Box 3. Gezien de gecompliceerdheid van deze materie is het, indien u boven de heffingsvrije grens komt, aan te bevelen uw aanqifte door een belastinqadvíseur te laten doen. Te meer omdat u ook dit vermogen kunt splitsen tussen u en uw partner. Bij mensen, die naar het buitenland zijn verhuisd, kan dit afiruijken van de normale Nederlandse aangiften, het verschil komt voornameliik uit de keus, binnenlands wel of niet belastingplichtig. 20) lndien u schulden had, dan moet u deze hier invullen. Dit geldt alleen als u boven (of fiscaal partners 5.600) aan schulden komt, lagere bedragen vallen door deze drempel weg. (maar alleen als u bij vraag 19 een vermogen van boven de vrijstellingen had, kunt u schulden van uw vermogen aftrekken.) 20'al Hier wordt gevraagd naar de schuldenstand per 1 januari Let op de "schuldendrempel". Van uw schulden blijven per persoon buiten beschouwing. (Deze Schuldendrempel is niet van toepassing op buitenlandse belastingplichtigen) Bij 20-b moet u deze drempeí dus invullen en vervolgens van 20-a aftrekken en het restant bij 20-c invullen. Vervolgens moet u dit gehele ritueel herhalen bij 20-d Um 2o-,f, maar dan wel naar de stand van de schulden op 31 december "" jaargang

16 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel - lnfo 46 Vervolgens telt u 20-c en 20-f bij elkaar op brj Vervolgens het getal van 209 door 2 delen, hierdoor berekent u de gemiddelde waarde van uw schulden en dit bedrag vult u dan tenslotte in onder 20-h. 21) Hier worden het vermogen en bezittingen met de schulden verrekend en blijft bij een positief saldo het belastbaar bedrag voor Box 3 over. Dit is een optel- en aftrekliistje. Niet vergeten, als het van toepassing is, om bij vragen: 21-Í Heftingsvrij vermogen van de minderjarige kinderen -> 2.71s per kind.!! Deze korting mag maar bij één ouder worden toegepast!! en 21-h ouderentoeslag voor mensen, die aan het einde van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn, is afhankelijk van vermogen en inkomen. ouderentoeslag van wordt toegekend brj een inkomen van minder dan De ouderentoeslag is bij een inkomen lager dan ) Spaarteqoed en derseliike in het buitenland Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als u in het buitenland spaartegoeden - bezittingen - etc had in De bedragen etc., die u hier invult, hadden ook bij vraag 19 ingevuld moeten worden.(dit is een inventarisatievraag) 23) Betaalde u of uw partner in 2008 alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen? welke posten zijn wel en welke niet aftrekbaar? Aftrekbaar: ' Alimentaties aan (ex-)echtgenote: indien u duurzaam gescheiden leeft of gescheiden bent van tafel en bed, kunt u de betaalde kosten voor levensonderhoud aftrekken. (Bedragen die u uw echtgenote verstrekte ten behoeve van de kinderen zijn niet aftrekbaar).. Bijstand, die de sociale dienst op u heeft verhaald, is eveneens aftrekbaar. Niet aftrekbaar:. De voor kinderen bestemde alimentatiebetalingen zijn niet aftrekbaar. Bij vraag 23-b moet u de gegevens invullen van de persoon aan wie u de alimentatie betaald. Uitgave februari

17 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel - Info 46 I Ês /n Cê ídds càfí,ïg Nj w *ag E a of u t n ea Nn / 'Í$ W ft. o mt,fr,y gftrá* 5Èradds eé,ï-,,énísils of sídero olï d$nou&vw Ê Ehuftgs n. f.a!a. w 6N1 t{ ffié 23 tn,{r tr ilïiïïii"f_ffift:ii#,:ffiïiïh"j#,tiï,ï,;-* vmag in. Dffirtndf Wgt u Etlss&iefi offr*& fu; r+eagfd s""flïjffi Ai:i*fffi í:ii**x***xrui,ïïh5ï*';ï", vu'rletter{e}annaarn,r, r,, r:, :, r,r,,,r r, E{raot en htienuninrcr ' r ''., -:ï:.:::"" * -l,' r:i r ' r ':, '.l' ' : 'rr',,,,,,,,r t,,,,'r,,,,,r,, 24) Aftrek kosten levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar. Deze aftrekpost is vooral van belang voor personen, die na een echtscheiding alimentatie betalen voor kinderen, welke bij de andere ouder verblijven. Ook is deze post van belang voor personen, die kosten voor levensonderhoud betaalden voor kinderen jonger dan 30 jaar voor wie geen aanspraak bestaat op Kinderbijslag en die zelf geen recht op Studiefinanciering hebben. De bijdrage in het onderhoud van het kind moet minimaal 400 per kwartaal zijn. 25) Ziektekosten Aftrek voor Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven. Het gaat hier om uitgaven wegens: c Ziekte, invaliditeit, bevalling en overlijden van u en uw fiscale partner en uw kinderen jonger dan 2T jaar.. Arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte of ouderdom van u., Chronische ziekte van uw kinderen.. Adoptie door u of uw fiscale partner. o Ziekte en invaliditeit van bij u inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters. o Van de reisverzekering mag het deer van de premie worden afgetrokken dat betrekking heeft op het ziektekosten en ongevallendeel. De Drempel: Deze uitgaven komen slechts voor aftrek in aanmerking, indien zij de drempel overschrijden. lndien u deze drempel niet overschrijdt kunt u geen kosten aftrekken tt" jaargang

18 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel - Info 46 Als u het hele kalenderjaar een partner had, worden de buitengewone uitgaven samengevoegd. Voor de bepaling van de drempel geldt dan het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van u en uw partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Bij een gezamenlijk verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek van: meer dan tot de dre Gezamenlijk ( en hoger 1,65 0/o Alleenstaand 115 ) Bij een negatief gezamenlijk drempelinkomen bedraagt de drempel voor en bij een alleenstaandrempelinkomen 115. Voorbeelden: Bedroeg uw inkomen en dat van uw echtgenote , dan bedraagt het gezamenlijk inkomen dus De drempel is dus 1,650Á= Uw inkomen bedraagt en dat van uw echtgenote negatief dan bedraagt het gezamenlijke inkomen De drempel is dan 1,650/o van = 545 Afr lishekoxtenofanderebuitengewoneiltt$fiven ilnd {Í af ffi* ïlsrsla paíïfisr 1rï?{l:,$ ulqsffiflrflw bl}ffisi"háèldtí*béf rr*altdlrow, fcuu ï; {-r,ïn*f lrmq "n rueíi# íê iti$êfl G,l naararg ff, r, l 16È6/,ï dê r0#,h*ffíu$$ Hrdffidï 61il íf,r,ï?iít$*#?gft6f,,t yolf círd$àfo t&l*osrsë af e,ld*ro Èe,vte*g*wr*e :*r'g*ten 3oga, wd dan r,ra.ry3stlr?$o Aftrek riektakosien sí andsre hultangauone uitga+en. ffe*rr ouer uiï #,e,teeeeer*slp'aítral;b*dree eiehfek+sí#r sécndëra Suilengar+une trígamn' hij w mb! fi in dtí*rjir.*,tling 261 Aftrek wegens kosten voor weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind. Hierbij gaat het om een ernstig gehandicapt kind van 27 jaar of ouder. Ernstig gehandicapt: Voor toepassing van deze aftrekpost is een kind ernstig gehandicapt, indien het, gelet op zijn beperkingen, aanspraak maakt op opname in een in de Algemene Wet Bijzondere Uitgave februari

19 Vereniging Europese Grensland bewoners Pendel - lnfo 46 Ziektekosten, of in de op die wet berustende bepalingen, geregelde intramurale inrichting en daar doorgaans verblijft. Bedrag van de aftrek: De extra uitgaven wegens weekendbezoek worden gesteld op: a) 9 per dag voor verzorging van het kind door U. Als dagen van verzorging gelden ook de dagen dat het kind wordt gehaald en teruggebracht en b) ats frèt kind per eigen auto door u wordt gehaald: 0,20lkm over de reisafstand tussen de plaats, waar het kind doorgaans verblijft en de plaats, waar u doorgaans verblijft. 27) Als u of uw fiscale partner in 2008 studiekosten of andere scholingsuitgaven had. (Dit houdt niet in de studiekosten voor kinderen enkel voor u of uw partner, als het scholingskosten zijn in verband met uw beroep of voor een toekomstig beroep.) Scholingsuitgaven behoren tot de persoonsgebonden aftrek, niet overdraagbaar. Op de scholingskosten is een inkomensafhankelijke drempel van max. 500 per belastingplichtige. De drempel is per persoon. 28) Kosten voor een monumentenpand. 29) Als u durfkapitaal hebt kwijtgescholden in ) Als u of uw fiscale partner in 2008 giften deed. Voorbeeld van aftrekbare giften: Giften aan een kerk, kerkelijke belasting, giften aan een diaconie etc. Giften en bijdragen, donaties, contributies aan instellingen zoals: Leger des Heils, Rode kruis, Instellingen tot bestrijding van zíekten (Ned. Kankerbestrijding, Reumafonds etc.), Ned. Politieke Partijen!!!, Unicef, Amnesty, Artsen zonder Grenzen. Ook hier geldt weer een drempelinkomen (Zie de toelichting bij uw aangifteformulier). Maximaal 't0 % van het drempelinkomen met een niet aftrekbaar gedeelte van 1o/o van de giften (min. 60). Bij een negatief inkomen is er geen giftenaftrek mogelijk. 31) Als u in 2008 nog een restant persoonsgebonden aftrek over voorafgaande jaren had. 32) Als u in aanmerking komt voor uitbetaling van de Algemene Heffi ngskortingen t'" jaargang

20 Vereniging Europese Grenslandbewoners Pendel - Info 46 Deze vraag invullen als u in 2008 een lager inkomen had dan en een fiscaal partner met een inkomen, dat hoger was dan (Voor mensen van boven de 65 moet de partner een inkomen hebben van ). 33) Heffingskorting indien u in 2008 kinderen had jonger dan 27 jaar. Onder kinderen wordt verstaan: uw eigen, aangehuwde en pleegkinderen. Niet van belang is of het kind gehuwd of ongehuwd is. Het gaat hier ook om de kinderen van uw fiscale partner! Gombinatiekorting Werkende, die kinderen hebben onder de 12 jaar, kunnen in aanmerking komen voor combinatiekorting. De combinatiekorting bedraagt voor (bij 65 plus is dat 54) Beide partners hebben recht op combinatiekorting als ze aan de voorwaarden voldoen. Bij de minstverdienende fiscaal partner kan nog een Aanvu I lende Com bi natiekorti ng worden aan gerekend. Deze bedraagt 746 (voor 65 plussers 350) Alleenstaande ouderkorti ng. U komt voor alleenstaande ouderkorting in aanmerking indien: U in 2008 meer dan zes maanden geen fiscale partner had;. U in 2008 gedurende die tijd een huishouden heeft gevoerd met een eigen kind of pleegkind, dat op hetzelfde woonadres stond ingeschreven als u en dat in belangrijke mate door u werd onderhouden (tenminste 400 per kwartaal) en o U deze huishouding gedurende die tijd heeft gevoerd met uitsluitend één of meer eigen kinderen, aangehuwde - of pleegkinderen, die bij aanvang van 2008 jonger waren dan 27 jaar. Bent u jonger dan 65 jaar, dan bedraagt de alleenstaande ouderkorting in 2008 voor u: en bent u ouder dan 65 jaar, dan bedraagt de korting 683. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. lndien u een alleenstaande ouder bent (Weduwnaar, weduwe, gescheiden mannen en vrouwen, ongehuwde moeders en gehuwden die duurzaam gescheiden leven) en u voldoet aan de voorurraarden voor de alleenstaande-ouderkorting en u verzorgt een kind van jonger dan 16 jaar en verricht daarnaast betaalde arbeid, dan komt u in aanmerking Uitgave februari

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat to stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier:

U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier: U kunt dit bestand online invullen en versturen op de volgende manier: Klik linksboven bestand, verzenden naar, als bijlage en vul bij uw email het adres in info@pjongenbelastingadvies.nl u kunt natuurlijk

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en

Nadere informatie

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 CHECKLIST 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

vereniging Europese Grenslandbewoners

vereniging Europese Grenslandbewoners vereniging Europese Grenslandbewoners Beste Pendel-l nfo-lezer. Voor en na de jaarwisseling hebben wij burgers veel over veranderingen op fiscaal en sociaal gebied gehoord. Vele veranderingen in Nederland

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2011 zijn veel gegevens nodig. Aan de hand van deze checklist stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz GEGEVENS AANGIFTE 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen de gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens..

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens.. Gegevens aangifte Inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heeft de onderstaande

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010 Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Persoonlijke gegevens

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Persoonlijke gegevens GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2016 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Beste Pendel- I nfo-lezer.

Beste Pendel- I nfo-lezer. Vereniging Eu\--ese Grensland bewoners Pendel - Info 43 Beste Pendel- I nfo-lezer. Er ziln na de vorige Pendel-lnfo veel activiteiten van de VEG geweest (info-markt, jaarvergadering, twee VEG-Newsletters

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

CHECKLIST 2009. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009

CHECKLIST 2009. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 CHECKLIST 2009 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Bij correspondentie of telefonisch contact dient u het subject- en aanslagbiljetnummer te vermelden. Gegevens aanvrager Achternaam Voorletters Man Vrouw Adres

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2009

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2009 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2009 (IB-aangifte 2009) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Deze

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden:

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden: Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Wij kunnen uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens - voor zover van

Nadere informatie

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Uw gegevens Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland algemene informatie bronnen Informatieblad Belastingdienst/Grensinfopunt oktober 2011; www.grensinfopunt.nl Aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man / vrouw:

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren 12345 Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting, premie volksverzekeringen en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Wilt u de rapportage van de aangifte per mail ontvangen: Wilt u de factuur per mail ontvangen:

Wilt u de rapportage van de aangifte per mail ontvangen: Wilt u de factuur per mail ontvangen: Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Z E E R B E L A N G R I J K

Z E E R B E L A N G R I J K Z E E R B E L A N G R I J K NIET correcte invulling van deze vragen kan leiden tot teveel betaling en/of boetes over de INKOMSTENBELASTING over 2011. Uw naam: (voorletters en naam) de heer / mevrouw E-mailadres:

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Belastingaangifte over het jaar 2008

Belastingaangifte over het jaar 2008 Belastingaangifte over het jaar 2008 Om het maximale uit uw belastingaangifte over het jaar 2008 te halen, zijn veel gegevens nodig. Voor het verzamelen van deze benodigde gegevens, hebben wij voor u een

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist 2010 2014 Aangifte inkomstenbelasting Om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 2010 goed in in te te kunnen vullen hebben wij gegevens wij gegevens van van

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Sofinummer: Naam: Geb. datum: Sofinummer: Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verhaal

Inlichtingenformulier verhaal Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14 058 gemeente@leeuwarden.nl In te vullen door de Gemeente Inlichtingenformulier verhaal Waarom

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2016 (afvalstoffenheffing, OZB-eigenaar en rioolheffing). Uw verzoek

Nadere informatie

Blaauw belastingadvies

Blaauw belastingadvies Blaauw belastingadvies Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte(n) zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2015 Participatiewet Uw naam: Uw BSN: Uw telefoonnummer:

Nadere informatie