Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP"

Transcriptie

1 Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan. b. CIZ: de organisatie die vaststelt of er aanspraak gemaakt kan warden op zorg die gefinancierd wordt vanuit de AWBZ. Deze aanspraak wordt vastgelegd in functies, klassen en tijd. c. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, d. WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning e. Zorgverlener: de zelfstandig ondernemer die concreet bij de zorgvrager haar/zijn thuiszorgdiensten aanbiedt. f. Thuiszorg: zorg die bij de zorgvrager thuis geleverd wordt en kan bestaan uit huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteuning en/of begeleiding. g. Zorgcoördinator: de rechtspersoon aan wie de zorgvrager opdracht heeft gegeven zorg in te zetten in de persoon van een geschikte en gekwalificeerde zorgverlener om de thuiszorgwerkzaamheden uit te voeren. h. PrivaZorg: de organisatie die het mogelijk maakt dat de zorgvrager de door het CIZ geïndiceerde zorg in natura kan ontvangen. i. PrivaZorg: de organisatie die het mogelijk maakt dat de zorgvrager de door de gemeente afgegeven beschikking in de vorm van huishoudelijke hulp kan ontvangen. j. Overeenkomst in het kader van AWBZ zorg in natura: de 'Overeenkomst tot het verrichten van enkele zorgdiensten', zoals die wordt afgesloten tussen de zorgvrager en de zorgverlener. k. Overeenkomst in het kader van Huishoudelijke Hulp: de Overeenkomst van opdracht inzake WMO-zorg in natura Model B. l. Zorgdossier: een map die de zorgvrager ontvangt van de Zorgcoördinator waarin alle relevante informatie over de zorgverlening bijgehouden kan wordt. Zorgleverantie Artikel 2 Duur van de 'Overeenkomst' a. De zorgverlener sluit met de zorgvrager een overeenkomst voor de in de "overeenkomst" genoemde periode die ook onbepaald kan zijn. Het gaat hierbij om de door het CIZ geïndiceerde zorg die de Zorgvrager in natura ontvangt. Op deze overeenkomst zijn de Leveringsvoorwaarden Zorg Zonder Verblijf van toepassing. b. Een overeenkomst kan door beide partijen opgezegd worden zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van één maand of zoveel eerder als beide partijen daarmee instemmen en voor zover niet vallend onder artikel 2c. c. Reden van tussentijdse beëindiging zonder opzegtermijn kan voor beide partijen zijn: overlijden; vervallen van de vergoeding van de kosten; wanneer geen zorg meer nodig of gewenst is, of de zorg wordt overgenomen door een mantelzorger. opname in een ziekenhuis, verpleeghuis e.d.; disharmonie tussen kwalificatie- en indicatieniveau (zie ook art. 3); wangedrag, wanprestatie e.d. Pagina 1 van 6

2 Artikel 3 Zorgverlening en Kwaliteit a. De zorgverlener zorgt er persoonlijk voor dat de overeengekomen diensten conform de afspraken ten aanzien van tijdstippen en omvang worden verricht. Zij/hij kan zich daarbij laten vervangen door een derde die beschikt over de vereiste kwalificaties, indien de zorgvrager daar geen bezwaar tegen heeft. Pagina 2 van 6

3 b. De in de overeenkomst genoemde diensten kunnen van het volgende niveau zijn (op de 'overeenkomst' in te vullen): huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging verpleging gespecialiseerde verpleging begeleiding c. Een zorgverlener kan desgewenst op meerdere niveaus zorg verlenen. d. Indien er (ook) andere diensten dan onder b genoemd geleverd worden, dan wordt de dienst in de "Overeenkomst" nader beschreven. e. De zorgverlener voert genoemde diensten naar eigen inzicht en vaardigheden en voor eigen verantwoordelijkheid uit, rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en omstandigheden van de zorgvrager. Hij/zij maakt hierover zelf de afspraken. f. De zorgverlener staat er borg voor dat een kwalitatief verantwoorde zorg wordt geboden op het deskundigheidsniveau en volgens de codes die voor de beroepsgroep gebruikelijk zijn en zal zich daarbij houden aan de eisen zoals die worden gesteld in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. g. Kleine afwijkingen van de overeengekomen zorgdiensten zijn d.m.v. mondelinge afspraken mogelijk, indien beide partijen met deze wijzigingen instemmen en voor zover het past binnen de vereiste beroepskwalificaties. In geval van wijzigingen van substantiële aard en omvang dient er een nieuwe schriftelijke Overeenkomst tussen partijen afgesloten te worden. Artikel 4 Afwezigheid van zorgverlener of zorgvrager a. In gevallen waarin wegens ziekte of overmacht van de zorgverlener de voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden verwacht, rneldt deze dit terstond aan de zorgvrager en (indien van toepassing) diens vertegenwoordiger. De zorgverlener is verantwoordelijk voor de zorglevering en zorgt uit dien hoofde en in overleg met de zorgvrager dan wel diens vertegenwoordiger voor adequate vervanging. b. In geval van vooraf geplande afwezigheid (bijv. vakantie) van de zorgverlener zal de zorgverlener dit minimaal één maand van tevoren aan de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger melden. De zorgverlener dient zelf, tenzij met de zorgvrager anders is overeengekomen, voor vervanging te zorgen. Vervanging geschiedt door een persoon/personen waarmee de zorgvager instemt. De zorgverlener blijft echter altijd jegens de zorgvrager aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat, alsof hij/zij de betreffende diensten zelf verricht heeft. Bij niet tijdige melding dan wel inadequate vervanging is de zorgvrager gerechtigd de overeenkomst zonder opzegtermijn op te zeggen wegens wanprestatie. c. In geval van vakantie van de zorgvrager dient de zorgvrager dit minimaal één maand voorafgaande aan de zorgverlener(s) te melden. Artikel 5 Vergoedingen a. Vergoedingen vinden plaats conform het overeengekomen tarief b. Indien er sprake is van vergoeding van een op basis van een indicatie door het CIZ uit de AWBZ of een beschikking van de gemeente uit de WMO, zal het uurtarief een afgeleide zijn van de door de gemeente of het zorgkantoor vastgestelde vergoedingen per kwalificatieniveau. Pagina 3 van 6

4 c. Er kan nimmer een vergoeding plaats vinden op een kwalificatieniveau dat ligt boven het niveau waarop geïndiceerd is. d. Reistijd en reiskosten worden niet in rekening gebracht. Pagina 4 van 6

5 e. De zorgverlener kan aan de zorgvrager geen extra kosten in rekening brengen naast de reeds overeengekomen tarieven voor de geïndiceerde diensten. f. Voor bijzondere diensten kunnen aparte afspraken worden gemaakt. Deze dienen dan op de 'Overeenkomst' vermeld te worden. g. Het staat de zorgverlener vrij om na beëindiging van de zorg in natura afspraken met de zorgvrager te maken. Artikel 6 Declaraties a. Alleen daadwerkelijk verleende diensten/uren kunnen door de zorgverlener in rekening worden gebracht, tenzij het bepaalde in het slot van artikel 4 sub d. van toepassing is. b. Per overeengekomen periode dient de zorgverlener bij de zorgvrager een schriftelijke urendeclaratie in voor zijn/haar werkzaamheden. c. De zorgvrager tekent de ingevulde declaraties na controle voor akkoord en behoudt een kopie/doorslag voor de eigen administratie en eventuele controle van de factuur van het CAK voor de eigen bijdrage. Artikel 7 Betalingsverkeer bij zorg in natura a. Om de administratie- en inningskosten zo laag mogelijk te houden, dient de zorgverlener zijn/haar urendeclaraties/rekeningen via de zorgcoördinator in bij het centrale kantoor van PrivaZorg te Amersfoort. PrivaZorg zorgt namens de zorgvrager voor de uitbetaling aan de zorgverlener. b. De zorgvrager is over de ontvangen zorguren een eigen bijdrage verschuldigd. Een nota daarover ontvangt de zorgvrager van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Artikel 8 Verzekeringen a. De zorgverlener beschikt over een verzekering tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. b. Het eigen risico voor de zorgvrager ingeval van materiële schade bedraagt maximaal 150,- per schadegeval. Artikel 9 Artikel 10 Geheimhouding De zorgverlener is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst en het verrichten van de werkzaamheden met betrekking tot de zorgvrager en diens huisgenoten ter kennis komt, behalve als het in het kader van een goede zorgverlening noodzakelijk is om daarvan of te wijken. Klachten Klachten inzake de dienstverlening, de bejegening, de betaling en/of behandeling kunnen door beide partijen ingediend worden bij PrivaZorg te Amersfoort (Hardwareweg 14, 3821 BM Amersfoort) voor zover er in onderling overleg in eerste instantie niet tot een oplossing gekomen kon worden en als ook interventie van de Zorgcoördinator geen oplossing heeft kunnen bieden. In geval er niet tot overeenstemming kan worden gekomen, kan de onafhankelijke klachtencommissie van PrivaZorg gevraagd worden om een oordeel. Pagina 5 van 6

6 Artikel 11 Wijziging leveringsvoorwaarden Bij essentiële tussentijdse wijziging(en) van onderhavige leveringsvoorwaarden krijgt de zorgvrager daarvan direct een schriftelijke berichtgeving. Indien betreffende wijziging(en) voor de zorgvrager aanleiding is om de Overeenkomst te ontbinden, dient deze dit schriftelijk aan de zorgverlener mee te delen en de voor de Overeenkomst geldende opzegtermijn in acht te nemen. Pagina 6 van 6

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fener Zorg

Algemene voorwaarden Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkoming, wijziging en beëindiging Zorgovereenkomst 4. Uitvoering Zorgovereenkomst 5. Verplichtingen van de Cliënt

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Toepasselijkheid. -Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf I. ALGEMEEN 01. Zorgverlening in een contractuele relatie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching)

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie