INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND"

Transcriptie

1 INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND ALLEEN IN DE VOORMIDDAG TUSSEN 9.00 U EN U enkel na afspraak kunnen we hiervan afwijken deze openingstijden gelden vanaf inschrijving tot en met aanvragen elektronische kaart daarna zijn de algemene openingstijden van toepassing. 1. Algemeen: (studenten: zie punt 3) 1.1 vanaf 12 jaar: 4 recente pasfoto s: vereisten waaraan de foto moet voldoen: zie Bevolking/identiteitskaarten jonger dan 12 jaar: 3 ( 1 extra als u ook een identiteitsbewijs nodig hebt) 1.2 kentekenbewijs van de auto (behalve als de auto op naam staat van de in het buitenland gevestigde zaak ) 1.3 geldig paspoort of reistitel 1.4 eventueel geldig visum of verblijfsvergunning afgeleverd door een ander EU-land ( eventueel een kopie hiervan vragen aan de instantie die deze kaart intrekt. 1.5 eventueel geldig rijbewijs 1.6 uitschrijving uit het buitenland; indien het adres van het buitenland niet op dit document staat vermeld, dient u tevens een uittreksel uit het personenregister voor te leggen ( het adres vanwaar u komt uit het buitenland moet door de laatste verblijfplaats in het buitenland vermeld worden) + burgerlijke staat! 1.7 ziekteverzekering: Europese ziekteverzekeringskaart of bewijs van aansluiting in België: 1.8 uittreksel geboorteakte van iedere persoon eventeel met legalisatie/apostille 1.9 bewijs van burgerlijke staat: indien nooit gehuwd: vermelding hiervan vragen op de uitschrijving. Indien gehuwd: uittreksel huwelijksakte met eventuele legalisatie/apostille Indien uit de echt gescheiden of weduw( naar)e: van ieder vorig huwelijk: - trouwboekje EN uittreksel overlijdensakte met eventuele legalisatie/ apostille of - uittreksel huwelijksakte met de vermelding van de echtscheiding en indien er geen randmelding is van de echtscheiding in de huwelijksakte: uittreksel huwelijksakte EN uittreksel echtscheidingsakte eventueel met legalisatie/apostile 1.10 inentingsbewijs voor de kinderen jonger dan 2 jaar 1.11 als minderjarige kinderen zich samen met 1 van hun ouders komen vestigen in België schriftelijke toelating van de in het buitenland verblijvende ouder, handtekening dient gewettigd te worden op het gemeentehuis van de woonplaats ( altijd vereist ook al is er een vermelding van toewijzing in de uitspraak van echtscheiding door de rechtbank) indien u een nieuwe nationaliteit verworven hebt moet u het document van toekenning van deze nationaliteit voorleggen 1.13 huurcontract of eigendomsakte 1.14 bewijs van inkomsten: als u werknemer bent: 1.een recente werkgeversverklaring (op onze dienst te verkrijgen), Te vermelden info: 2.het contract 3.de loonstroken van de laatste 3 maanden a. aanvangsdatum van het contract b. aard van bedrijvigheid c. aard van contract: onbepaalde tijd of indien bepaalde tijd/bepaald werk (de periode vermelden) 1

2 als u zelfstandige bent: : in België: Eenmanszaak: zaakvoerders van BVBA, NV, Commanditaire vennootschap - recent en volledig uittreksel ondernemersloket - aansluiting sociale kas voor zelfstandigen Voor de meewerkende vennoten: - recent en volledig uittreksel ondernemersloket - aansluiting sociale kas voor zelfstandigen - aanstelling tot meewerkend vennoot zoals verschenen in het Belgisch staatsblad, aandelenregister + bewijs van bezoldiging als meewerkend vennoot zelfstandig helpers: - recent en volledig uittreksel ondernemersloket - aansluiting sociale kas voor zelfstandigen + contract tussen eigenaar eenmanszaak en zelfstandig helper aangaande de bezoldiging Vrije beroepen: - recent en volledig uittreksel ondernemersloket of bewijs ervan te zijn vrijgesteld. Indien vrijgesteld: ander bewijs van de zelfstandige activiteit, bij voorkeur aansluiting bij de sociale kas voor zelfstandigen : in het buitenland: recent uittreksel handelsregister berekeningsnota vorig kalenderjaar opgesteld door de belastingsdienst indien de zaak recentelijk werd opgericht: facturen + de betaling ervan, opdrachten, tegoeden van het huidige boekjaar en of/ privé- bestaansmiddelen, tussentijdse balansen als u gepensioneerde bent: officieel bericht van toekenning als u rentenier bent: bewijs dat u minstens het leefloon ( alleenstaande: 683,95 EURO, gezin ongeacht aantal leden 911,93 EURO) hebt aan interesten per maand. Dit te bewijzen door uittreksel van de gestorte intresten of huurinkomsten. ( geen effectenrekening ) als u uitkeringsgerechtigde bent: verplichte vermeldingen: a. u geniet nog steeds uw uitkering, ondanks uw verblijf in België b. de duur waarvoor u de uitkering ontvangt c. het bedrag van de uitkering als werkzoekende: attest van de RVA waarop staat welk bedrag u krijgt en op basis van hoelang tewerkstelling in België of een andere lidstaat+ inschrijving als werkzoekende bij de VDAB als gedetacheerde: - Limosa-attest - contract tussen de 2 firma s ( + vertaling) als au-pair: Contract met gastgezin nl: Overeenkomst voor de plaatsing van een au-pair 2

3 1.15. de onderdanen van een niet-eu- land die in het kader van een duurzame relatie een verblijfsvergunning voor een ander EU-land bezitten, moeten deze inleveren bij vertrek naar het buitenland. Om deze reden moet u de vestigingsvergunning tijdig door onze dienst Vreemdelingen laten kopiëren of u dient een attest ervan aan te vragen bij de instantie die de vergunning heeft afgeleverd. Op het attest moet vermeld staan: - naam, voornamen, geboortedatum en plaats - nummer - afleveringsplaats en datum - geldigheidsduur - reden van afgifte samenwoonst in duurzame relatie. Wij raden u dringend aan om voordat u uw huidig land verlaat, een volledige uiteenzetting van deze wijze van inschrijving op te vragen op onze dienst. Deze procedure vereist verscheidene officiële documenten en deze moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften aangaande legalisatie. De belangrijkste voorwaarden zijn: - ongehuwd of gescheiden of weduwe- weduwnaar zijn en - over geen persoonlijke middelen van bestaan beschikken - en - samenwonen met een inwoner van onze gemeente ( die op zijn/ haar beurt ongehuwd/ gescheiden of weduwe/ weduwnaar is ) en die wel over persoonlijke inkomsten, een ziekteverzekering in België en over een definitieve verblijfsvergunning beschikt - er moet een relatie bewezen worden van 2 jaar of een relatie van 1 jaar samenwonen in het buitenland of een gezamenlijk kind. - de relatie kan bewezen worden aan de hand stempels in het paspoort, hotelreservaties, vliegtickets, mails, telefoonrekeningen, getuigenverklaringen met gelegaliseerde handtekeningen, verklaringen van officiële instanties Foto s worden zelden als bewijsmateriaal aanvaard. - wettelijke samenwoonst Relatie met Belg: cummulatief: - bewijs van voldoende inkomsten: bewijzen van toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen:; dit is breder dan werkgeversverklaringen en/of loonfichen, ook diverse verloningen zelfstandigen, invaliditeitskuitkeringen enz. - ziekteverzekering voor lang verblijf bij Belgisch ziektefonds - geregistreerd huurcontract 2. Hoe verloopt een inschrijving? U meldt zich een eerste maal aan met alle documenten die vermeld staan onder nr. 1 De werkwijze van inschrijving is afhankelijk van de plaats van tewerkstelling - werkt u in België, dan kunt u na een positieve politiecontrole een elektronische kaart aanvragen: voorleggen: - 1 recente pasfoto: vereisten zie bevolking, identiteitskaarten - 17 euro - werkt u in het buitenland, dan ontvangt u gratis de bijlage 19. In principe kunt u na 6 maanden een elektronische kaart aanvragen: voorleggen: - 1 recente pasfoto: vereisten zie bevolking, identiteitskaarten - 17 euro In deze periode zal de politie u bezoeken om na te gaan of u werkelijk op het opgegeven adres woont. 3

4 Bij een positieve woonstcontrole, wordt u binnen de maand SCHRIFTELIJK uitgenodigd door de dienst Bevolking (Vreemdelingen) om uw dossier af te werken De openingstijden blijven zoals vermeld bovenaan de folder: iedere werkdag van 9.00 u tot 12.00u, ENKEL na afspraak kunnen we hiervan afwijken. 3. Studenten Na voorlegging van alle onderstaande documenten, volgt een politiecontrole op uw verblijf. Na enkele weken wordt u schriftelijk uitgenodigd om uw dossier te ondertekenen en - indien gewenst- een elektronische kaart aan te vragen. ( geldigheidsduur 5 jaar, kostprijs 14 euro) of een gratis Verklaring van inschrijving met onbeperkte geldigheidsduur. - 4 pasfoto s: vereisten: zie Bevolking/ identiteitskaarten - bewijs van inschrijving aan de Hoge School of Universiteit / studentenkaart met vermelding van het schooljaar/ géén Openbaar Vervoerkaart); - bewijs van toekenning studiefinanciering ( de 2 formulieren die u werden toegestuurd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen); - geldig paspoort of identiteitskaart; - de uitschrijving uit uw land van herkomst of een uittreksel uit de basisadministratie met vermelding van het adres waarvan u vertrekt en uw burgerlijke staat - bewijs van ziekteverzekering ( polisblad); - uw geboorteakte of trouwboekje van de ouders; - eventueel rijbewijs - huurcontract - voor degenen die - geen studiefinanciering ontvangen - een studiefinanciering van minder dan 683,50 euro per maand ontvangen: een onderhoudsverklaring (*) van de ouders waarin vermeld wordt dat zij instaan voor alle kosten van levensonderhoud en van studie voor hun dochter/zoon tijdens hun verblijf in België. (*) Bij dit document DIENT u een kopie van het paspoort of de identiteitskaart te voegen van de ouder die de onderhoudsverklaring ondertekent of een wettiging van handtekening ( te verkrijgen bij het gemeentebestuur van de woonplaats). 4. Enkele belangrijke tips 4.1 de personen die zijn ingeschreven in onze gemeente op 1 januari zijn huisvuil- en rioleringsbelasting verschuldigd voor het lopende jaar; deze belastingen dienen vereffend te zijn vóór een uitschrijving wordt afgeleverd. Indien u vlak vóór de jaarwisseling naar het buitenland terugkeert, dient u dit tijdig (vóór de jaarwisseling) bij onze dienst aan te geven, zo niet bent u voor het nieuwe jaar andermaal huisvuil- en rioleringsbelasting verschuldigd. 4.2 wat betreft uw rijbewijs, zijn er drie groepen: 1. rijbewijzen behorende tot de EU en de Europese Ruimte 2. erkende rijbewijzen die niet tot de EU en de Europese Ruimte behoren ook de erkende buitenlandse rijbewijzen genoemd 3. niet-erkende buitenlandse rijbewijzen 4

5 1. rijbewijzen die tot de EU en de Europese Ruimte behoren: 1.1 registreren: - u behoudt uw geldig rijbewijs Twee mogelijkheden: 1. op uw rijbewijs staat een geldigheidsdatum. u dient uw rijbewijs om te zetten in een Belgisch rijbewijs vóór de vervaldatum 2. op uw rijbewijs staat geen vervaldatum vermeld. U dient uw rijbewijs om te zetten in een Belgisch rijbewijs vóór de inschrijvingsdatum + 2 jaar. - door registratie kan u bij verlies of diefstal bij onze afdeling Burgerzaken dienst Rijbewijzen een Belgisch rijbewijs afhalen tegen dezelfde voorwaarden als voor de omwisseling. 1.2 Omwisselen: - uw nationaal rijbewijs moet nog minstens 6 maanden geldig zijn bij inschrijving - kosten voor omwisseling: a. 25 EURO b. indien gewenst: 1 recente pasfoto, in het ander geval wordt de foto van uw verblijfskaart elektronisch overgehaald. 1.3 de rijbewijzen worden onderverdeeld in 2 categorieën: voor de categorieën A,B en BE geldt maar 1 voorschrift: uw rijbewijs is geldig in België tot vernieuwen datum/vervaldatum of tot inschrijvingsdatum + 2 jaar voor de categorieën C,CE;D,DE gelden volgende voorschriften: - uw rijbewijs blijft geldig gedurende de eerste 5 jaar na inschrijving. - na deze periode moet u een Belgische medische keuring voorleggen 2. Erkende buitenlandse rijbewijzen: De procedure voor omwisseling moet onmiddellijk opstarten bij inschrijving in de gemeente. Deze procedure houdt in: - u woonde in het buitenland: uw paspoort en uw rijbewijs dienen door dezelfde nationale overheid afgeleverd te zijn - u verbleef in het buitenland (studie/werk ): u moet een officieel bewijs voorleggen van de verblijfsperiode in het buitenland. Deze periode moet minstens 185 dagen bedragen en gedurende deze 185 dagen moet u uw rijbewijs hebben behaald. - vertaling van het rijbewijs door een beëdigde vertaler - deze vertaling samen met het originele rijbewijs wordt door onze dienst Rijbewijzen opgestuurd naar de politiemensen te Bilzen ter controle op echtheid. - na goedkeuring door de politiemensen te Bilzen krijgt u een Belgisch rijbewijs tegen afgifte van a. 25 EURO b. indien u wenst: een recente pasfoto of u stemt ermee in dat de pasfoto die op bij de opmaak van uw verblijfskaart gebruikt werd, elektronisch overgehaald worden 3. Niet-erkende buitenlandse rijbewijzen: Deze kunnen niet omgeruild worden. De houder van dit rijbewijs kan pas na het slagen voor een theorie- en praktijkexamen in een erkende Belgische examencentrum, een Belgisch rijbewijs verkrijgen. 5

6 4. ziekenfonds: - een Eurpose ziekteverzekeringskaart - of verplicht aan te sluiten bij een Belgisch ziekenfonds 5. Openingstijden: Alleen in de voormiddag tussen 9.00 u en u of na afspraak. Deze openingstijden gelden voor de gehele periode vanaf de aanmelding tot en met aanvraag elektronische kaart daarna gelden de algemene openingstijden: tijdens de maanden juli en augustus is er geen avonddienst maandag u u u u. dinsdag u u. woensdag u u u u. donderdag u u u u. vrijdag u u. voor meer inlichtingen zijn we bereikbaar via telefoon en of via mail: 6. De auto moet ingevoerd worden bij inschrijving Wat moet u hiervoor doen? U neemt contact op met een verzekeringsagent naar keuze en hij/zij zal u het verdere verloop uiteenzetten. U dient een bewijs van woonst af te halen bij de dienst Vreemdelingenzaken alvorens u de aanvraagprocedure start. Uitzondering: Het buitenlands bedrijfs/leasevoertuig: 1. u bent ondernemer en u verhuist naar België: u dient zich in verbinding te stellen met een douanekantoor in België 2. u bent een werknemer die voor de uitoefening van zijn beroep deze wagen ook in België gebruikt en u verhuist naar België u moet een attest aanvragen op het : BTW-kantoor Verbindingsstraat Tongeren tel.: fax openingstijden: 9.00 u u of na afspraak voor meer of andere inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot de douane. 6

7 7. POLITIEBERICHT i.v.m. de invoering van uw voertuig: Contact: tel Als gevolg van uw inschrijving hier in België bent u wettelijk verplicht ONMIDDELLIJK uw voertuig te laten inschrijven bij het ministerie van Verkeerswezen in België. Hasselt:: D&A Hulpkantoor der douane en accijnzen Hasselt D.A. Voorstraat,43 R.A.C Hasselt Tel. 0257/ ( u wordt doorverbonden met Hasselt) Genk: D&A Hulpkantoor der douane ( entrepot) Slingerweg 50 ( Industriezonde Genk Zuid) 3600 GENK tel. 0257/ openingstijden: iedere werkdag van 8u 12u en van 12.30u 16.30u Wij willen u vragen om zo spoedig mogelijk aan deze verplichting te voldoen, zo niet moeten wij verbaliserend optreden. 7

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD?

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? Dan is het niet eenvoudig om meteen uw weg te vinden. In deze brochure vindt u alle informatie over uw inschrijvingsprocedure en praktische tips over uw verhuis naar

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Always in Motion FAQ. Spanje

Always in Motion FAQ. Spanje Always in Motion FAQ Spanje KvK Den Haag: 27369191 Park Hoornwijck 2 Calle Abeto 2 Bank: 450181456 2289 CZ Rijswijk (NL) 03724 Moraira-Teulada (SP) BTW nr: 8219.25.155.B01 +31 707 113 456 +34 634 373 922

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie