CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)"

Transcriptie

1 K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g Directie Protocol P1.1 CIRCULAIRE NOTA BEVOORRECHT STATUUT VAN DE ECHTGENO(O)TE EN VAN DE NIET- GEHUWDE WETTELIJKE PARTNER VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN (16 mei 2008) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de in Brussel gevestigde diplomatieke zendingen zijn complimenten aan en heeft de eer hen hierna in kennis te stellen van de bepalingen inzake het bevoorrecht statuut van de (1) echtgeno(o)t(e) en (2) van de niet-gehuwde wettelijke partner van de personeelsleden van de diplomatieke zendingen. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van de gelegenheid gebruik om de verzekering van zijn zeer bijzondere hoogachting jegens de in Brussel gevestigde diplomatieke zendingen te hernieuwen. Aan de in Brussel gevestigde diplomatieke zendingen TEL. 02/ FAX 02/ WEB: EGMONT Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

2 BEVOORRECHT STATUUT VAN DE ECHTGENO(O)T(E) EN VAN DE NIET- GEHUWDE WETTELIJKE PARTNER VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN 1 Echtgeno(o)t(e), (16 mei 2008) INHOUDSTAFEL 1.1 Omschrijving, 1.2 Algemene beginselen inzake de toekenning van een bevoorrecht statuut, 1.3 De echtgeno(o)t(e) is een Belgisch ingezetene en/of heeft de Belgische nationaliteit, 1.4 Administratieve formaliteiten om een bijzondere verblijfsvergunning te verkrijgen, De echtgeno(o)t(e) heeft dezelfde nationaliteit en hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie, De echtgeno(o)t(e) heeft dezelfde nationaliteit maar niet hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie, De echtgeno(o)t(e) heeft niet dezelfde nationaliteit maar wel hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie, en uitgereikt door de zendstaat van laatstgenoemde, De echtgeno(o)t(e) heeft niet dezelfde nationaliteit en ook niet hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie. 2 Niet-gehuwde wettelijke partner, 2.1 Omschrijving, 2.2 Algemene beginselen inzake de toekenning van een bevoorrecht statuut, 2.3 De partner is een Belgisch ingezetene en/of heeft de Belgische nationaliteit, 2.4 Administratieve formaliteiten om een bijzondere verblijfsvergunning te verkrijgen. 1 Echtgeno(o)t(e) 1.1 Omschrijving In België wordt de term «echtgenoten/echtgenotes» gehanteerd voor twee personen die in de echt zijn verbonden door het burgerlijk huwelijk. Een burgerlijk huwelijk kan worden aangegaan door personen van verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht. Het polygaam huwelijk wordt in België beschouwd als zijnde in strijd met de openbare orde en de goede zeden en wordt derhalve niet aanvaard als wettelijk huwelijk. 1.2 Algemene beginselen inzake de toekenning van een bevoorrecht statuut Het bevoorrecht statuut wordt door de ontvangende Staat toegekend aan de echtgeno(o)te in overeenstemming met de functie die het lid van de zending uitoefent en derhalve op basis van de personeelscategorie waartoe het lid van de zending behoort, overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake het diplomatiek verkeer van 18 april

3 In de kennisgeving van aankomst stelt de betrokken zending de Directie Protocol P1.1 in kennis van de functie die het nieuwe personeelslid van de zending uitoefent en van de personeelscategorie waartoe hij behoort. Verder worden gegevens verstrekt over de gezinsleden die hem vergezellen (meerderjarige echtgeno(o)t(e)/wettelijke partner, kinderen). Wat de kinderen betreft, wordt verwezen naar de circulaire nota over het «Bevoorrecht statuut van de kinderen van het personeel van de diplomatieke zendingen». Overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) en volgens de in België gangbare gebruiken, dient imperatief aan de drie hiernavolgende voorwaarden te worden voldaan door de echtgeno(o)t(e) om een speciale identiteitskaart te bekomen verstrekt door de Directie Protocol P1.1: inwonend gezinslid zijn van het personeelslid van de zending en titularis van de functie, ten laste zijn van het personeelslid van de zending en titularis van de functie, geen betaalde activiteit uitoefenen in België (zie circulaire nota : «Accreditatie van de personeelsleden van de diplomatieke zendingen in België alsmede van hun gezinsleden»). Het feit houder te zijn van een diplomatiek of dienstpaspoort van de zendstaat geeft geen automatisch recht op een bevoorrecht statuut in de ontvangende Staat. Het soort paspoort dat door de zendstaat werd verstrekt is veeleer een aanwijzing met betrekking tot het statuut dat de zendstaat wenst voor zijn naar een diplomatieke post gezonden ambtenaar, met dien verstande dat het paspoort in de eerste plaats een reistitel is. De echtgeno(o)te is doorgaans in het bezit van hetzelfde soort geldig paspoort van de zendstaat als het personeelslid van de zending, voorzien van het gepaste visum van hetzelfde soort afgegeven door de ambassade van België in het land van herkomst en met vermelding van de juiste verwantschap met het personeelslid van de zending. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en de functie alsmede de personeelscategorie van het personeelslid van de zending duidelijk bepaald zijn, wordt aan de echtgeno(o)t(e), net zoals aan het lid van de zending een bijzondere verblijfsvergunning afgegeven. Op grond hiervan geniet de betrokkene dezelfde voorrechten en immuniteiten. 1.3 De echtgeno(o)t(e) is een Belgisch ingezetene en/of heeft de Belgische nationaliteit Er dient evenwel genoteerd dat een bijzondere verblijfsvergunning die overeenkomt met een bevoorrecht statuut niet kan worden verstrekt aan een Belgische echtgeno(o)t(e) (ook niet in geval van dubbele nationaliteit) of aan een Belgisch ingezetene, d.i. een permanent verblijfshouder in België. Wordt beschouwd als «Belgisch ingezetene», of permanent verblijfshouder, een persoon die langer dan zes maanden in België verblijft (en dus is ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen en derhalve in het bezit is van een gewone verblijfsvergunning die wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van de plaats van verblijf). Wie een einde maakt aan zijn verblijf als «Belgische ingezetene» om naar het buitenland te vertrekken, kan geen aanspraak maken in België op een bevoorrecht statuut op 3

4 grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961, vooraleer een termijn van één jaar verstreken is na de schrapping uit het Rijksregister en na het Belgische grondgebied daadwerkelijk te hebben verlaten voor een woonplaats in het buitenland. 1.4 Administratieve formaliteiten om een bijzondere verblijfsvergunning te verkrijgen De echtgeno(o)t(e) heeft dezelfde nationaliteit en hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie De administratieve formaliteiten om een bijzondere verblijfsvergunning te verkrijgen zijn omschreven in circulaire nota : «Accreditatie van de personeelsleden van de diplomatieke zendingen in België alsmede van hun gezinsleden». Een speciale identiteitskaart kan volgens de van kracht zijnde procedure worden verstrekt. De Directie Protocol P1.1 behoudt zich evenwel het recht voor om de overlegging van een eensluidend afschrift van de huwelijksakte te vragen. Zo de huwelijksakte niet in één van de landstalen (Nederlands, Frans, Duits) dan wel in het Engels is opgesteld, moet het afschrift vergezeld gaan van een vertaling naar één van deze talen. De vertaling wordt naar behoren gelegaliseerd door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post De echtgeno(o)t(e) heeft dezelfde nationaliteit maar niet hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie Hoewel het Verdrag van Wenen voor de echtgeno(o)t(e) van een diplomatiek ambtenaar (of van een ander personeelslid van de zending) geen diplomatiek of dienstpaspoort vereist, is het in België gebruikelijk dat de Directie Protocol P1.1 met het oog op de toekenning van een bevoorrecht statuut, vraagt dat de echtgeno(o)t(e) in het bezit is van eenzelfde soort officieel paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie. Zo de regelgeving van de zendstaat niet voorziet in de afgifte van een diplomatiek paspoort voor de echtgeno(o)t(e) van een diplomatiek ambtenaar of van een dienstpaspoort voor de echtgeno(o)t(e) van een tot een andere personeelscategorie behorend lid van de zending, beoordeelt de Directie Protocol P1.1 de aanvraag om een bevoorrecht statuut van de echtgeno(o)t(e) op overlegging van de huwelijksakte en op basis van de gegevens die per verbale nota worden verstrekt door de zendstaat. De Directie Protocol P1.1 vraagt de zendstaat haar in voorkomend geval te bevestigen dat aan sommige personeelscategorieën doorgaans geen officiële paspoorten worden uitgereikt. Desgevallend, zo een bevoorrecht statuut niet kan worden toegekend omdat de formaliteiten niet werden vervuld, zal de echtgeno(o)t(e) verzocht worden zich aan te melden bij de gemeente van de (tijdelijke) verblijfplaats teneinde zijn/haar verblijf in Belgie te regulariseren voor de duur dat zijn/haar echtgeno(o)t(e) bij de zending een functie uitoefent. De Directie Protocol P1.1 kan op verzoek van de betrokken zending een toelichtende brief naar de Dienst Vreemdelingenzaken sturen om de vraag van de betrokkene om ingeschreven te worden in het Vreemdelingen-register van de gemeente van verblijf, te steunen. 4

5 1.4.3 De echtgeno(o)t(e) heeft niet dezelfde nationaliteit maar wel hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie, en uitgereikt door de zendstaat van laatstgenoemde In dat geval zijn de algemene voorwaarden zoals vermeld onder de punten 1.2 en van toepassing De echtgeno(o)t(e) heeft niet dezelfde nationaliteit en ook niet hetzelfde soort paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie Hoewel het Verdrag van Wenen voor de echtgeno(o)t(e) van een diplomatiek ambtenaar van de zending geen diplomatiek paspoort vereist en voor de echtgeno(o)t(e) van een tot een andere personeelscategorie behorend lid van de zending geen dienstpaspoort, is het in België gebruikelijk dat de Directie Protocol P1.1, met het oog op de toekenning van een bevoorrecht statuut, vraagt dat de echtgeno(o)t(e) in het bezit is van hetzelfde soort officieel paspoort als het personeelslid van de zending en titularis van de functie. Zo de regelgeving van de zendstaat niet voorziet in de afgifte van een diplomatiek paspoort voor de echtgeno(o)t(e) van een diplomatiek ambtenaar of van een dienstpaspoort voor de echtgeno(o)t(e) van een tot een andere personeelscategorie behorend lid van de zending, indien ze niet de nationaliteit hebben van de zendstaat, vraagt de Directie Protocol P1.1 aan de ambassade haar een officiële nota toe te sturen, die het volgende bevestigt : (1) de desbetreffende regelgeving, (2) de duidelijke wens om een diplomatiek statuut (en de daaraan verbonden immuniteiten en voorrechten) te verkrijgen voor de echtgeno(o)t(e) van de ambtenaar, ook al heeft de betrokkene niet de nationaliteit van de zendstaat, (3) dat «de zendstaat zich ertoe verbindt, zo de omstandigheden zulks rechtvaardigen, gegronde verzoeken van de ontvangende staat tot het opheffen van de diplomatieke immuniteit van de persoon in kwestie welwillend te onderzoeken en er uitspraak over te doen». De Directie Protocol P1.1 beoordeelt de aanvraag van een bevoorrecht statuut op overlegging van een afschrift van de huwelijksakte (zie formaliteiten onder punt ) en op basis van de gegevens die per verbale nota worden verstrekt door de zendstaat. De ontvangende staat kan uiteraard geen bevoorrecht statuut toekennen wanneer de zendstaat niet het bewijs levert dat de rechtsgrond voor de toekenning van een speciaal statuut aanwezig is. In voorkomend geval wordt de echtgeno(o)t(e) verzocht zich aan te melden bij de gemeente van de (tijdelijke) verblijfplaats teneinde zijn/haar verblijf in België te regulariseren voor de duur dat zijn/haar echtgeno(o)t(e) de functie als lid van de zending uitoefent. De Directie Protocol P1.1 kan op verzoek van de betrokken zending een toelichtende brief naar de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken sturen om de vraag van de betrokkene om 5

6 ingeschreven te worden in het Vreemdelingenregister van de gemeente van verblijf, te steunen. 2 Niet-gehuwde wettelijke partner 2.1 Omschrijving Elke persoon, die niet wettelijk gehuwd is (zie punt 1.1) maar die als paar samenwoont met iemand van het andere geslacht of van hetzelfde geslacht, in het kader van een stabiele, langdurige relatie, wordt beschouwd als «partner». Alleen echter de «wettelijke en officiële partners» van wie het partnerschap of het samenwonen (1) op een rechtsgrond stoelt en (2) wier duurzame relatie officieel erkend is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de zendstaat, kunnen bij de ontvangende staat een verzoek indienen met het oog op het verkrijgen van een bevoorrecht statuut in het kader van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961). Als rechtsgrond voor een wettelijk partnerschap geldt : elke wettelijke instelling of specifieke overeenkomst die geacteerd is door de dienst Burgerlijke Stand van de woonplaats van één van de partners of die verleden werd voor een bevoegde officiële autoriteit van de zendstaat of van de ontvangende staat, waarbij erkend of geregistreerd wordt dat de partners zich ertoe verbinden om samen te leven en de uit dit partnerschap voortvloeiende rechten en plichten jegens elkaar na te komen. Naar analogie van de vereisten ten aanzien van de echtgeno(o)t(e) met het oog op het verkrijgen van een bevoorrecht statuut en om elke vorm van discriminatie te voorkomen, gelden voor de niet-gehuwde wettelijke partners die een geprivilegieerde status wensen te bekomen, dezelfde administratieve formaliteiten. De Directie Protocol P1.1 kan dan ook soortgelijke bewijsstukken vragen. Voor partners is dat een afschrift van de akte van partnerschap (zoals de huwelijksakte voor echtgenoten zie formaliteiten onder punt ). Een attest alleen is niet voldoende. Het «partnerschap» waarvoor geen rechtsgrond voorhanden is, met name «het de facto samenwonen» geeft geen recht op een geprivilegieerde status in het kader van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961). De «de facto samenwonenden» dienen zich derhalve te wenden tot de gemeente van hun verblijfplaats om hun tijdelijk verblijf in België te regulariseren, nadat ze van de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor het land van herkomst, voorafgaandelijk een passend visum hebben gekregen. Het «polygaam partnerschap» wordt in België beschouwd als zijnde in strijd met de openbare orde en de goede zeden en wordt derhalve in België niet aanvaard als wettelijk partnerschap. 2.2 Algemene beginselen voor het toekennen van een bevoorrecht statuut. Indien er geen wettelijk huwelijk is in de strikte zin (zie omschrijving onder punt 1.1.), dan is het voor het goed functioneren in België van de personeelsleden van de diplomatieke zendingen toch noodzakelijk dat aan de partner alleen maar een speciale status (met immuniteiten en voorrechten en dus de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen) wordt toegekend, op voorwaarde dat (1) er een rechtsgrond voorhanden is en dat (2) het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de zendstaat de 6

7 relatie/duurzame vereniging tussen het personeelslid van de zending en de partner volledig en formeel erkent. Het ligt voor de hand dat de ontvangende staat in dit geval niet meer kan toestaan dan datgene wat de zendstaat zelf bereid is te geven of te erkennen. De wettelijke partner moet door de zendstaat als officiële partner worden erkend, zo hij in die hoedanigheid in het Belgisch diplomatieke systeem wil worden erkend. Het gezin/paar dat de wettelijke partners vormen, moet naar behoren worden bevestigd en daarnaast ook worden erkend door de zendstaat. Ook is het zo dat zulks niet strijdig mag zijn met de Belgische openbare orde. Het «de facto samenwonen», zonder enige rechtsgrond, geeft geen recht op een geprivilegieerde status in het kader van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961). Overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) en de in België gangbare gebruiken moet, naar het voorbeeld van de vereisten voor de echtgeno(o)t(e), door de niet-gehuwde wettelijke partner worden voldaan aan drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een speciale identiteitskaart die wordt afgegeven door de Directie Protocol P1.1, met name : inwonend gezinslid zijn van het personeelslid van de zending en titularis van de functie, ten laste zijn van het personeelslid van de zending en titularis van de functie, geen betaalde activiteit uitoefenen in België (zie circulaire nota : «Accreditatie van de personeelsleden van de diplomatieke zendingen in België alsmede van hun gezinsleden»). 2.3 De partner is Belgisch ingezetene en/of heeft de Belgische nationaliteit Er dient evenwel genoteerd dat een bijzondere verblijfsvergunning, die overeenkomt met een bevoorrecht statuut, niet kan worden verstrekt aan een Belgische wettelijke partner (ook niet in geval van dubbele nationaliteit) of aan een Belgisch ingezetene, d.i. een permanent verblijfshouder in België. Wordt beschouwd als «Belgisch ingezetene», of permanent verblijfshouder, een persoon die langer dan zes maanden in België verblijft (en dus is ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen en derhalve in het bezit is van een gewone verblijfsvergunning die wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van de plaats van verblijf). Wie een einde maakt aan zijn verblijf als «Belgische ingezetene» om naar het buitenland te vertrekken, kan geen aanspraak maken in België op een bevoorrecht statuut op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961, vooraleer een termijn van één jaar verstreken is na de schrapping uit het Rijksregister en na het Belgische grondgebied daadwerkelijk te hebben verlaten voor een woonplaats in het buitenland. 2.4 Administratieve formaliteiten om een bijzondere verblijfsvergunning te verkrijgen Naar analogie van de vereisten ten aanzien van de echtgeno(o)t(e) en rekening houdend met de mogelijke scenario s in verband met partnerschap en samenwonen (zie omschrijvingen onder punt 2.1.), moeten voor de niet-gehuwde wettelijke partners, met het oog op het verkrijgen van dezelfde speciale status als de partner die 7

8 personeelslid is van de zending en titularis van de functie, de volgende administratieve formaliteiten worden vervuld. Bij het aanvragen van het bevoorrecht statuut voor de wettelijke partner, moet de diplomatieke zending de volgende documenten overleggen : (1) Als akte van de burgerlijke stand, het wettelijk document dat de opgegeven status staaft en dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de zendstaat (zijnde de juridische en officiële bevestiging van het wettelijke partnerschap/de duurzame relatie). Zie ook de formaliteiten zoals vermeld onder punt Indien de autoriteiten van de zendstaat voornoemd wettelijk document niet kunnen verstrekken (bijv. omdat het «wettelijk partnerschap» als instelling niet bestaat in hun land), kunnen ze dit gegeven per verbale nota van hun diplomatieke zending bevestigen. Een stabiele en duurzame relatie die in het land van herkomst van de betrokkenen geen rechtsgrond heeft (zie punt 2.1.), kan wettelijk worden erkend middels een akte van wettelijke samenwoning te verlijden voor een Belgisch notaris. Deze akte kan dan vervolgens worden voorgelegd als in België erkend wettelijk bewijs van samenwoning. (2) Een officiële nota van de diplomatieke zending in Brussel die bevestigt dat de zendstaat (en, in dit geval, het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de zendstaat) (a) in kennis werd gesteld van dit wettelijke partnerschap of van deze stabiele en duurzame relatie en (b) van het feit dat de partner in kwestie erkend is als officiële en samenwonende partner van het personeelslid van de diplomatieke zending in Brussel. (3) Een kopie van hetzelfde soort officieel paspoort (door de zendstaat verstrekt diplomatiek paspoort of dienstpaspoort) als het paspoort dat de zendstaat normaliter afgeeft aan de echtgeno(o)t(e) van diplomatieke ambtenaren (of van de leden van andere personeelscategorieën van de zending) waarop de hoedanigheid van de wettelijke partner van het personeelslid van de zending vermeld staat. Het paspoort moet geldig zijn en voorzien van hetzelfde soort passende visum, dat is afgegeven door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Indien aan deze drie vereisten is voldaan, kan de wettelijke en officiële partner een diplomatieke identiteitskaart/een bijzondere verblijfsvergunning met dezelfde immuniteiten en voorrechten krijgen als zijn/haar partner-titularis van de functie in de missie, conform het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake het diplomatiek verkeer. Indien voornoemde drie stukken niet worden overgelegd, dient contact te worden opgenomen met de Dienst Bevolking van de gemeente van verblijf, teneinde het tijdelijk verblijf van de betrokkene in België te regulariseren voor de duur dat de partner zijn functie als lid van de zending uitoefent. Te noteren : Voor de niet-gehuwde wettelijke partner, die niet de nationaliteit heeft van de zendstaat, zijn dezelfde administratieve formaliteiten als voor de echtgeno(o)t(e), die niet de nationaliteit heeft van de zendstaat van toepassing (zie punt 1.4). 8

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (10 juin 2012)

CIRCULAIRE NOTA. (10 juin 2012) Directie Protocol - P1.1 Bijlagen : 4 CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN HET DIPLOMATIEK EN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN IN BELGIË

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN VAN DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË

CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN VAN DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË Directie Protocol - P1.1 Bijlagen : 4 CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN EN HUN GEZINSLEDEN VAN DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË (1 maart 2013) De

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (Bijgewerkt op 1 juli 2016)

CIRCULAIRE NOTA. (Bijgewerkt op 1 juli 2016) Directie Protocol Bijlagen : 4 CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN HET DIPLOMATIEK EN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN IN BELGIË EN

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË

CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË (15 april 2011) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode Huidige nationaliteit: Land waar het diploma

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer;

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer; Datum : 05/02/1996 BS : 27/02/1996 Omzendbrief van 5 februari 1996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) 2 De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: ARTS

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: ARTS AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: ARTS Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode : Huidige nationaliteit: Land waar het diploma is uitgereikt: Geboortedatum:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 264

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 264 14 (2004) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 264 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Ruimte-Agentschap

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 september 2009 Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2009) Het Koninkrijk

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN Doc 43 04/05/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft en - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten

Nadere informatie

EISEN ZUID-AFRIKA VOOR INTERNATIONAAL REIZENDE MINDERJARIGEN

EISEN ZUID-AFRIKA VOOR INTERNATIONAAL REIZENDE MINDERJARIGEN EISEN ZUID-AFRIKA VOOR INTERNATIONAAL REIZENDE MINDERJARIGEN 1. Achtergrond Op grond van de wijzigingen van 2011 van de Immigratiewet, 2002 (wet nr. 13 van 2002) en de daaropvolgende immigratiewetgeving

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD V A N II E T = KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ] JAARGANG 1982 Nr. 13 \

TRACTATENBLAD V A N II E T = KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ] JAARGANG 1982 Nr. 13 \ 13 (1957) Nr. 7 j TRACTATENBLAD V A N II E T = KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ] JAARGANG 1982 Nr. 13 \ A. TITEL \ Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 1 met bijlagen; : Rome, 25

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22872 29 juli 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2015, nummer WBV 2015/10, houdende

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 september 2001 (25.09) (OR. fr) 11881/01 Interinstitutioneel dossier: 1999/0258 (CNS) LIMITE MIGR 74

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 september 2001 (25.09) (OR. fr) 11881/01 Interinstitutioneel dossier: 1999/0258 (CNS) LIMITE MIGR 74 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 september 2001 (25.09) (OR. fr) PUBLIC 11881/01 Interinstitutioneel dossier: 1999/0258 (CNS) LIMITE MIGR 74 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2.

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Deel Partner U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan); of u heeft een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning asiel

Nadere informatie

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben Personen- en Familierecht Samenleven als geliefden in Nederland In Nederland samenleven met partner: 3 mogelijkheden: Huwelijk of Geregistreerd Samenwonen met Samenlevingcontract Samenwonen zonder Samenlevingscontract

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Let op: reserveer eerst de datum van het huwelijk / geregistreerd partnerschap U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; of u bent geen gemeenschapsonderdaan;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 84 6 januari 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN 2015/8, houdende

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36324 17 december 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nummer WBV 2014/33,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 7 juni 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2013, nummer WBV 2013/13, houdende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11 37 (1982) Nr. 2 TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 11 A, TITEL Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen, met bijlage;

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7

Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7 Aanstaande echtgeno(o)t(e) Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5, postcode, woonplaats en land 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap IN TE VULLEN DOOR AANSTAANDE ECHTGENOOT / PARTNER U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan);

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL

CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL Protocol Voorrechten en Immuniteiten (P1.1) CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL (20 september 2012)

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap IN TE VULLEN DOOR AANSTAANDE ECHTGENOOT / PARTNER 1 U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan);

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Aanstaande echtgenoot / partner 1 1 Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5, postcode, woonplaats en land 6 Nationaliteit(en)

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) ouder 2 Verblijfs- of IDdocument,

Geslachtsnaam en voorna(a)m(en) ouder 2 Verblijfs- of IDdocument, Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Aanstaande echtgenoot / partner BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land, postcode, woonplaats en land

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Aanstaande echtgenoot/partner 1 U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Brochure: ongehuwd samenwonende militairen (VBM & BBTV)1

Brochure: ongehuwd samenwonende militairen (VBM & BBTV)1 BOLSCHER BRUG DEIJL NOTARISSEN NOTARISSEN ESTATEPLANNERS MEDIATORS Brochure: ongehuwd samenwonende militairen (VBM & BBTV)1 Van toepassing zijnde regelingen: Voor ongehuwd samenlevende militairen is de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2014 C.12.0612.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0612.F BELGISCHE STAAT, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mr. Huguette Geinger,

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie