Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn"

Transcriptie

1 Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden vermeld. U dient duidelijk aan te geven voor welk doel de verklaring moet worden afgegeven, aangezien dit in de verklaring moet worden vermeld. Nederlanders uit Benin, Kameroen, Gabon en Equatoriaal Guinea kunnen consulaire verklaringen aanvragen bij de Nederlandse Ambassade. Consulaire verklaringen zijn persoonlijk en dienen in persoon op de Ambassade te worden aangevraagd. De wachttijd bedraagt hoogstens 24 uur. De kosten bedragen 30 Euro per document, te voldoen in lokale valuta = XOF (Francs CFA) Heeft u na het doorlezen van onderstaande informatie nog vragen? Stuur dan een aan: 1) Verklaring van woonplaats De verklaring van woonplaats is benodigd voor verschillende soorten belasting of premieheffing sociale verzekeringen of in verband met vernieuwing van het rijbewijs. De verklaring mag pas worden afgegeven als de Nederlandse verzoeker heeft aangetoond daadwerkelijk en met toestemming van de lokale autoriteiten zich in het ressort te hebben gevestigd. De verzoeker dient daarnaast ook aan te tonen niet in de Nederlandse basisadministratie te zijn ingeschreven. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een bewijs van uitschrijving van de gemeente waar verzoeker voor het laatst gewoond heeft. Indien verzoeker vóór 1994 uit Nederland is vertrokken, kan een verklaring worden opgevraagd bij het Bureau Vestigingsregister van de gemeente Den Haag (tel , fax ). De verklaring dient te worden opgemaakt aan de hand van bewijsstukken terzake en de identiteit van de verzoeker dient aan de hand van een identiteitsbewijs te worden gecontroleerd. Een verklaring van woonplaats kan uitsluitend aan Nederlanders worden afgegeven. Verklaring van woonplaats: - Bewijs dat u daadwerkelijk in het land gevestigd bent (bijv. huurcontract, rekeningen elektriciteit, bewijs inschrijving gemeente etc.). - Uw geldige verblijfstitel (verblijfsvergunning of andere paspoort) - Bewijs van uitschrijving van de Nederlandse gemeente waar u voor het laatst ingeschreven stond. - Bewijs Nederlanderschap (bijv. paspoort) 30 Euro (te voldoen in lokale valuta, volgens de dagkoers van de Ambassade/CG) 2) Verklaring van in leven zijn Nederlandse uitkeringsinstanties, zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank, dienen periodiek een aantal gegevens van de uitkeringsgerechtigden te controleren. Derhalve dienen de uitkeringsgerechtigden eenmaal per kwartaal, per half jaar of per jaar opgave te doen van het feit, dat zij in leven zijn, welke nationaliteit(en) zij bezitten, hun adres en woonplaats, alsmede van hun burgerlijke staat. In het algemeen gebeurt dit door toezending van de zogenaamde verklaring van in leven zijn. De benaming van deze verklaring is in wezen onjuist, omdat er veel meer in wordt verklaard dan het enkele feit dat iemand in leven is. 1

2 kunnen deze verklaringen bij de lokale overheid In het buitenland gevestigde uitkeringsgerechtigden van het land van vestiging laten opmaken. Dit geldt zowel voor Nederlanders als voor vreemdelingen. De meeste verklaringen van de vreemde overheidsinstellingen worden door de Nederlandse uitkeringsinstanties zonder legalisatie geaccepteerd. Alleen Nederlandse uitkeringsgerechtigden kunnen tevens een beroep doen op een vertegenwoordiging in het buitenland om de verklaring van in leven zijn op te maken. Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen: - De verzoeker moet in persoon voor de consulaire ambtenaar verschijnen. Hierop is geen enkele uitzondering mogelijk! - De identiteit van de verzoeker moet aan de hand van identiteitspapieren worden vastgesteld. - De nationaliteit(en) van de verzoeker moet(en) worden vastgesteld. - Het adres en de woonplaats van de verzoeker moeten worden vastgesteld, zoveel mogelijk aan de hand van bewijsstukken van de vreemde autoriteiten. - De burgerlijke staat van de verzoeker moet worden vastgesteld. Nederlandse vertegenwoordigingen kunnen géén verklaring voor oud-nederlanders opmaken. Zij dienen zich te wenden tot de lokale autoriteiten. De door deze autoriteiten verstrekte verklaringen kunnen eventueel door de Nederlandse vertegen-woordigingen in het buitenland worden gelegaliseerd voordat zij naar het pensioenfonds in Nederland worden gestuurd. U dient duidelijk aan te geven voor welk doel u de verklaring nodig heeft. Dit wordt in de verklaring vermeld. Betrokkene moet aangeven of hij/zij nog andere nationaliteiten bezit. Dit wordt in de verklaring vermeld. Verklaring van in leven zijn: - Geldig identiteitsbewijs met foto (bijv. paspoort). - Bewijs van woonplaats (bijv. verblijfsvergunning + huurcontract) - Bewijs Nederlanderschap (bijv. paspoort of Koninklijk Besluit) - Bewijs van burgerlijke staat (indien van toepassing) 3) Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap Iedere consulaire ambtenaar is bevoegd om aan personen die het Nederlanderschap bezitten desgevraagd een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap af te geven, nadat met zekerheid is vastgesteld dat de verzoeker de Nederlandse nationaliteit bezit. Let op: Ingevolge artikel 61 lid 2 van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN) van 15 april 2002 kan een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap alléén op aanvraag van de betrokken persoon worden verstrekt. De verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap mag anders dan op rechterlijk bevel derhalve niet worden afgegeven als de persoon op wie de verklaring betrekking heeft geen toestemming hiervoor heeft gegeven. Wel kan de persoon op wie de verklaring betrekking heeft een derde machtigen de verklaring op te vragen. De verklaring dient te worden opgemaakt aan de hand van bewijsstukken terzake en de identiteit van de verzoeker dient aan de hand van een identiteitsbewijs te worden gecontroleerd. Een Nederlands paspoort is in principe géén bewijs van Nederlanderschap. U kunt gevraagd worden daarnáást nog andere bewijzen te overleggen (bijv. Koninklijk Besluit als bewijs van naturalisatie) Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap: 2

3 - Geldig identiteitsbewijs. - Bewijs van Nederlanderschap 4) Verklaring omtrent de burgerlijke staat De verklaring omtrent de burgerlijke staat, ook wel verklaring van ongehuwd zijn genoemd, kan slechts worden afgegeven indien het niet mogelijk is om een dergelijke verklaring van de lokale autoriteiten te verkrijgen. De verklaring omtrent de burgerlijke staat kan pas worden afgegeven nadat de burgerlijke staat van de betrokken Nederlander zoveel mogelijk is aangetoond. Bij een eerder huwelijk door overlegging van echtscheidingsakten of buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte en indien de verzoeker nooit gehuwd is geweest en in Nederland woonachtig was, door een verklaring van de gemeente van de laatste woonplaats in Nederland, waaruit blijkt dat betrokkene ongehuwd uit Nederland is vertrokken. Let op: Bent u, alvorens zich in uw huidige land te vestigen, achtereenvolgens in verschillende landen woonachtig geweest, dan zult u uit ieder opeenvolgend land een bewijs moeten aanvragen van uw huwelijkse staat op het moment waarop u dat land verliet. In landen met een centrale registratie zoals wij in Nederland kennen, vraagt u een verklaring bij de lokale autoriteiten aan. In landen waar dan niet kan, wendt u zich tot de Nederlandse Ambassade aldaar. U dient te beginnen met het opvragen van een verklaring in het laatste land waar de lokale autoriteiten u deze kunnen verstrekken. Vaak zal dat uw laatste woonplaats in Nederland zijn. Hiermee vraagt u vervolgens aan de Nederlandse Ambassade in het volgende land van vestiging een Verklaring omtrent uw burgerlijke staat op het moment dat u daar weer vertrok, enz. enz. Uiteindelijk komt u dan aan het moment waarop u naar uw huidige land vertrok. Over de periode sinds uw vestiging tot de dag van aanvraag, kan de Ambassade dan de verklaring maken die u nu nodig heeft. Let op: Als de huwelijkse staat van de aanvrager, niet (sterk) kon worden aangetoond, dan zal in de verklaring aan de vermelding van deze gegevens de zin "voor zover kon worden vastgesteld" vooraf gaan. De term "ongehuwd" wordt gebruikt als de betrokken Nederlander nimmer gehuwd is geweest. Is er wel sprake van een huwelijk geweest dan zal worden vermeld "gescheiden of weduwe/ weduwnaar" en mag niet de term "ongehuwd" worden gebezigd. De gegevens betreffende eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen. Verklaring omtrent de burgerlijke staat: - Geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort). - Verklaring omtrent uw burgerlijke staat bij vertrek uit uw laatste land van vestiging vóór aankomst in uw huidige land, afgegeven door de lokale autoriteiten of de Nederlandse Ambassade aldaar. 30 Euro (te voldoen in lokale valuta, volgens de dagkoers van de Ambassade/CG) 5) Verklaring omtrent het gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan niet door een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland worden afgegeven. De VOG dient te worden aangevraagd bij de Nederlandse gemeente waar betrokkene is ingeschreven of in de laatste woonplaats van betrokkene en wordt sedert 1 april 2004 afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), onderdeel van het ministerie van Justitie. 3

4 Is de (Nederlandse) aanvrager nooit basisadministratie, dan dient een verklaring COVOG (tel , Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden ingeschreven geweest in een Nederlandse gemeentelijke omtrent het gedrag rechtstreeks te worden aangevraagd bij Een VOG is veelal nodig in het kader van sollicitatieprocedures. Voor sommige functies zoals onderwijzer of taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld. Voorts is de VOG nodig als wordt gesolliciteerd naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Een VOG dient door betrokkene zelf rechtstreeks via de afdeling burgerzaken van een gemeente in Nederland te worden aangevraagd. In de nieuwe werkwijze wordt gewerkt met een voorgeschreven aanvraagformulier. Dit formulier moet worden ingevuld door (veelal) de werkgever en door de aanvrager zelf. Het aanvraagformulier is te downloaden op De betrokkene kan overigens ook iemand schriftelijk machtigen. De gemeente neemt de gegevens van het aanvraagformulier over en vult deze automatisch aan met de gegevens vanuit de GBA. Deze gegevens worden vervolgens digitaal doorgestuurd naar COVOG. Binnen twee tot vier weken wordt een beslissing genomen. Ook niet-nederlanders die in Nederland woonachtig zijn geweest kunnen een verklaring omtrent het gedrag via burgerzaken van de laatste woonplaats opvragen. Overigens gelden voor het aanvragen van een VOG door Nederlanders in verband met emigratie, een visum of buitenlandse werkvergunning speciale regels. In plaats van, of in aanvulling op het aanvraagformulier is een officieel document van een buitenlandse ambassade, consulaat of de buitenlandse organisatie/instelling voldoende. Dit document moet dan wel alle gegevens bevatten die op het aanvraagformulier worden gevraagd. Voor nader informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met het COVOG. Aan de hand van de in Nederland afgegeven VOG kan door Ambassade/Consulaten Generaal eventueel een aanvullende verklaring worden opgemaakt over de periode dat de betrokken Nederlander in het ressort woonachtig is of is geweest en de lokale autoriteiten een dergelijke verklaring niet kennen. De aanvullende verklaring beperkt zich tot het Nederlandse (straf-)recht. De Nederlandse vertegenwoordiging kan géén aanvullende verklaring als bovenbedoeld afgeven voor een niet-nederlander. Aanvullende verklaring omtrent het gedrag: - Kopie VOG over de periode tot uw aankomst in uw land van vestiging - Bewijs Nederlanderschap (bijv. paspoort) - Bewijs van uw verblijf in het land en de periode waarover u een verklaring vraagt (bijv. visum, verblijfsvergunning, bewijs van huur woning etc.) 6) Verklaring omtrent inkomen en vermogen Iedere Nederlander of inwoner van Nederland, die in verband met een Nederlandse gerechtelijke procedure rechtsbijstand behoeft en wiens inkomenspositie volgens de normen van artikel 34 van de Wet op de Rechtsbijstand (WRB) te laag is om die rechtsbijstand van te bekostigen, kan in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dient hierbij een eigen bijdrage betaald te worden. Ten behoeve van in het buitenland wonende Nederlanders wordt de beslissing genomen door de Raad voor de Rechtsbijstand te Den Haag. Hiertoe dient betrokkene zelf contact op te nemen met deze Raad, waarbij de Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse een verklaring omtrent inkomen en vermogen voor betrokkene kan opmaken. 4

5 De verklaring betreft slechts een zakelijke opgave van de adres- en financiële gegevens en niet een beoordeling van het (on)vermogen van de verzoeker. De Ambassade/Consulaat verricht géén onderzoek naar de financiële omstandigheden, maar gaat af op de door verzoeker overgelegde bewijsstukken. (b.v. een loonstrookje). De verklaring dient te worden opgemaakt aan de hand van bewijsstukken terzake en de identiteit van de verzoeker dient aan de hand van een identiteitsbewijs te worden gecontroleerd. Ondanks het feit dat een verklaring omtrent inkomen en vermogen uitsluitend aan Nederlanders kan worden afgegeven, dient toch altijd de nationaliteit in de verklaring te worden opgenomen. Indien de aanvrager naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit dan dient dit in de verklaring te worden vermeld. In de verklaring dient voorts het doel waarvoor de verklaring wordt afgegeven te worden vermeld. Hiermee wordt voorkomen dat een verklaring voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor het werd afgegeven. Van de afgifte van de verklaring omtrent inkomen en vermogen behoeft geen administratie te worden bijgehouden. Verklaring omtrent inkomen en vermogen: Bewijs van uw inkomen (bijv. loonstrookjes of bewijs van uitkering) Bewijs Nederlanderschap (bijv. paspoort) Bewijs van uw legale verblijf in uw land van woonplaats. 7) Verklaring van huwelijksvoornemen In een aantal landen wordt van de aanstaande echtelieden een verklaring gevraagd waaruit blijkt dat de overheid van het land van herkomst geen bezwaar heeft tegen het voorgenomen huwelijk. Het Nederlandse rechtssysteem kent een dergelijke toestemmingsverklaring niet. Om het Nederlanders toch mogelijk te maken in het buitenland te trouwen kan de verklaring van huwelijksvoornemen worden opgemaakt. Een verklaring van huwelijksvoornemen dient te worden opgemaakt aan de hand van de volgende documenten van de Nederlandse partij: - de geboorte-akte; - een bewijs van ongehuwd zijn (uittreksel persoonsregister); - een echtscheidingsakte (indien er een eerder huwelijk is geweest). Deze documenten kunnen worden vervangen door een zogenaamde Van de buitenlandse partij dienen de personalia en het adres en woonplaats te worden aangegeven, indien mogelijk gebaseerd op bewijsstukken. Verklaring van Huwelijksvoornemen: - Van de Nederlandse partner: Als u in Nederland woont: Dubbelzijdige verklaring van huwelijksbevoegdheid afgegeven door de gemeente van de Nederlandse woonplaats; OF: Uw geboorteakte + Bewijs van ongehuwd zijn (uittreksel persoonsregister); + evt. uw echtscheidingsakte (indien er een eerder huwelijk is geweest). Als u officieel buiten Nederland woont: - Verklaring ongehuwdheid afgegeven door de Nederlandse Ambassade/Consulaat in het land waar u na vertrek woonde (evt. meerdere opeenvolgende verklaringen als u in meerdere landen woonde, tot op heden) 5

6 - Bewijs Nederlanderschap (bijv. paspoort) - Bewijs van uw legale verblijf in het land van vestiging (visa) - Van de buitenlandse partner: Kopie paspoort + bewijs adres en woonplaats 8) Verklaring omtrent behoud van het Nederlanderschap Voor die gevallen waarin een Nederlander na 1 april 2003 vrijwillig een andere nationaliteit heeft verkregen, maar het Nederlanderschap daardoor niet verloor omdat hij onder een uitzondering genoemd in artikel 15 lid 2 en onder a, b of c RWN valt, kan een verklaring omtrent behoud van het Nederlanderschap worden opgemaakt. De verklaring kan op verzoek van een Nederlander worden opgemaakt (zonder dat hij een paspoortaanvraag indient) of ten tijde van de eerstvolgende paspoortaanvraag die door betrokkene wordt ingediend na het verkrijgen van de andere nationaliteit. Bij opvolgende paspoortaanvragen hoeft dan door aanvrager niet weer middels originele en gelegaliseerde documenten te worden aangetoond dat hij onder een uitzondering valt. Ook de post hoeft niet wederom een onderzoek in te stellen. De verklaring bespaart tijd bij het behandelen van de paspoortaanvraag. Verklaring omtrent behoud van het Nederlanderschap: Om de verklaring op te kunnen maken dient de aanvrager de volgende originele en, indien van toepassing, gelegaliseerde documenten over te leggen die aantonen dat hij onder een uitzondering valt: Bij uitzondering A dienen de volgende documenten te worden overgelegd: - (gelegaliseerd) naturalisatiecertificaat; - (gelegaliseerde) geboorteakte indien uit het Nederlandse paspoort het geboorteland niet duidelijk valt af te leiden; - (gelegaliseerd) bewijs dat betrokkene hoofdverblijf heeft in het land van geboorte en verkregen nationaliteit. Bij uitzondering B dienen de volgende documenten te worden overgelegd: - gelegaliseerd) naturalisatiecertificaat; - (gelegaliseerde) bewijzen die aantonen dat betrokkene vijf aaneengesloten jaren voor het 18e jaar in het land van de verkregen nationaliteit heeft gewoond. Bij uitzondering C dienen de volgende documenten te worden overgelegd: - (gelegaliseerd) naturalisatiecertificaat; - (gelegaliseerde) huwelijksakte; - (gelegaliseerd) bewijs dat de echtgeno(o)t(e) de verkregen nationaliteit bezit. De verklaring kan niet worden gebruikt als bewijs dat de tienjaarstermijn van artikel 15 lid 1 en onder c RWN is gestuit. In artikel 15 lid 4 RWN is immers uitdrukkelijk vermeld dat de tienjaarstermijn alleen gestuit kan worden door de afgifte van een Nederlands reisdocument of een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap Disclaimer: De inhoud van dit informatieblad is aan veranderingen onderhevig; aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Cotonou, januari 2013 * Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2003, nr. DJZ/BR-1003/2003 tot vaststelling van de 6

7 tarieven voor consulaire dienstverlening (Regeling op de consulaire tarieven) De Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op artikel 1, tweede en derde lid, en artikel 4, tweede lid, van het Rijksbesluit op de consulaire tarieven, alsmede op artikel 3 van de Rijkswet op de consulaire tarieven; Besluit: Artikel 1 De vergoeding die ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet op de consulaire tarieven is verschuldigd, bedraagt voor: h. het opmaken van een consulaire verklaring omtrent een persoon betreffende gegevens die tot bewijs strekken: 30, ; Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling op de consulaire tarieven. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Buitenlandse Zaken B.R. Bot 7

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8426 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN-A 2014/1, houdende

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8423 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN 2014/1, houdende

Nadere informatie

Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 1 april 2010)

Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 1 april 2010) Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 1 april 2010) Ambassade/ Consulaat Generaal te : contactpersoon: telefoon: e-mail: Betreft: man, naam: vrouw, naam: (aantal) mee te naturaliseren minderjarige

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De MKV regeling is niet van toepassing op:

De MKV regeling is niet van toepassing op: Visumplichtige vreemdelingen van niet-surinaamse-origine die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven, dienen een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aan te vragen. De aanvraag dient ruim 3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

ambtsbericht Algerije

ambtsbericht Algerije Thematisch ambtsbericht Algerije Augustus 2009 Directie Personenverkeer, migratie en Vreemdelingenzaken Afdeling Asiel- en Migratiezaken Den Haag +31 70 348 5964 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Nationaliteitswetgeving

Nadere informatie

) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT(kan vanaf 8 maanden voor de vervaldatum ) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: 1 Een duidelijke (kleuren) kopie van het volledig paspoort (alle pagina's en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 84 6 januari 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN 2015/8, houdende

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik een VOG aan Een VOG aanvragen bij de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2.

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (zonder opgave verblijfsrecht) BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Deel Partner U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan); of u heeft een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning asiel

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

Voorkoming schijnhuwelijken

Voorkoming schijnhuwelijken JU Voorkoming schijnhuwelijken Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2000/24 Onderdeel: Directie Beleid/Afdeling Uitvoeringsbeleid Datum: 15 november 2000 Ons kenmerk: 5044970/00/ind Code: TBV

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Ministerie van Justitie Toelichting 1 Algemene informatie 1.1 Wat is een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen? Met de verklaring

Nadere informatie

Ik vraag opnieuw een verklaring van rechtswege aan (wedertoelating) Anders nl.:..

Ik vraag opnieuw een verklaring van rechtswege aan (wedertoelating) Anders nl.:.. Met dit formulier kunnen personen een aanvraag indienen voor een verklaring van rechtswege (artikel 3 Landsverordening Toelating en Uitzetting). Wie komen in aanmerking voor een verklaring van rechtswege?

Nadere informatie

PRAKTIJKWIJZER VAN VNO-NCW. Veilig zakendoen. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag

PRAKTIJKWIJZER VAN VNO-NCW. Veilig zakendoen. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag PRAKTIJKWIJZER VAN VNO-NCW Veilig zakendoen Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag VEILIG ZAKENDOEN VNO-NCW VNO-NCW vno-ncw is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij

Nadere informatie

Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN

Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN (geslachts)na(a)m(en) :.. voorna(a)m(en) :.. geboortedatum :.. geboorteplaats en geboorteland :.. nationaliteit(en)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11052017 Datum publicatie 24052017 Zaaknummer C/09/501371 / HA RK 15544 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE april 06 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 6-66 T: 797 TST 0; E:INFO@VZ.JUSPOL.SR W: www.gov.sr DOCUMENTENLIJST

Nadere informatie

Herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door oud-nederlanders

Herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door oud-nederlanders Herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door oud-nederlanders 3 Missie IND Migratie stelt onze samenleving voor steeds veranderende en complexe vraagstukken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/308

Rapport. Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/308 Rapport Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/308 2 Klacht Verzoekster, wiens paspoort tijdens haar verblijf in Australië was ontvreemd, klaagt over de wijze waarop het Nederlandse consulaat te Melbourne

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: Vereiste documenten tbv aanvraag voor nieuw paspoort VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: 1 Een duidelijke kopie van het volledig paspoort (van kaft tot kaft)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Centraal Bureau voor Burgerzaken Toepassen Modernisering Programma van de dag 8:00 9:45 Inleiding 10:15 11:30 Verdieping thema Uittreksels verklaringen en verstrekking

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 48 Besluit van 13 september 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 23 augustus 2016 houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag heeft ingediend. Dit is een productie

Nadere informatie

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: 1 Invullen door Aanvrager 1.2 Doel van de aanvraag > Aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformulier Invullen in blokletters; Ten behoeve van: aanbestedingsprocedure extra aantal VOG exemplaren (alleen

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 JU Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 Aan: De korpschefs van de Politieregio s De Staf van de Koninklijke Marechaussee i.a.a.: De Procureurs-Generaal Onderdeel: Directie Beleid, Afdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23029(R1461) Wijzigïng van de Rijkswet op het Nederlanderschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8336 27 maart 2013 Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv Gelet op: De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

NaturalisatieBerichten 2014 Nr. 2. Uitgelicht

NaturalisatieBerichten 2014 Nr. 2. Uitgelicht NaturalisatieBerichten 2014 Nr. 2 Uitgelicht Pleegkinderen en artikel 10 RWN Pleegkinderen Pleegkinderen kunnen, indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 2.2 Humanitaire redenen

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring)

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Gemeente Amsterdam Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Geachte heer, mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58588 13 oktober 2017 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 oktober 2017, nummer WBN-A 2017/5, houdende

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA Deel A: door partijen te verstrekken gegevens CRV-nummer(s): / Van : De korpschef te Adres Telefoon Aan: de

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbna.an Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbna.an Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbna.an Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap IN TE VULLEN DOOR AANSTAANDE ECHTGENOOT / PARTNER U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan);

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap IN TE VULLEN DOOR AANSTAANDE ECHTGENOOT / PARTNER 1 U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een gemeenschapsonderdaan (E.U.-onderdaan);

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58581 13 oktober 2017 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 oktober 2017, nummer WBN 2017/6, houdende

Nadere informatie

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten..

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten.. AANVRAAGFORMULIER WOONRUIMTE SHWJ SHWJ Voorwaarden inschrijving: Leeftijd 18 t/m 27 jaar 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden; zie toelichting. niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden,

Nadere informatie

Visumaanvraagformulier voor Thailand

Visumaanvraagformulier voor Thailand LET OP! Als u een visum wilt aanvragen, doorloop dan eerst alle stappen in onze webshop. Hier kunt u, als u alle stappen doorlopen hebt, de benodigde formulieren downloaden in een compleet aanvraagpakket.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken eraan vasthoudt dat zij en haar familie in het kader van de verlenging van paspoorten in persoon moeten verschijnen

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en de leges voldoen. A.1 Gegevens aanvrager

Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en de leges voldoen. A.1 Gegevens aanvrager Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en de leges voldoen. A.1 Gegevens aanvrager * dd/mm/jjjj * indien postadres afwijkt van woonadres vul dan hier

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer C-09-319096 - HA RK 08-916 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer Zie toelichting voor nummering formulier - Nummer Gegevens van de rechtspersoon Indien u bent ingeschreven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; Invullen in blokletters. 1 Invullen door Aanvrager Wordt de aanvraag namens een rechtspersoon ingediend? Onder rechtspersoon worden de volgende

Nadere informatie

2 Registratie van gegevens

2 Registratie van gegevens Registratie van gegevens A912.2.1 2 Registratie van gegevens 2.1 Welke vreemdelingen worden geregistreerd In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11903 8 maart 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 februari 2017, nummer WBN-CM 2017/2,

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn echtgenoot is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een weduwepensioen? Hoeveel weduwnaarspensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een weduwe/weduwnaarspensioen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7

Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7 Aanstaande echtgeno(o)t(e) Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5, postcode, woonplaats en land 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Ministerie van Justitie Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst 2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Ter uitvoering van de Wbp informeer ik u dat

Nadere informatie