Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen"

Transcriptie

1 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen 6

3 4 1 Definities Definities In deze Algemene Bepalingen van Geldleningen wordt verstaan onder: Algemene Bankvoorwaarden: De Algemene Bankvoorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad alsmede de eventuele wijzigingen daarvan, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; Algemene Bepalingen: De onderhavige Algemene Bepalingen van Geldleningen, en eventuele wijzigingen daarvan, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden. Deze Algemene Bepalingen blijven van kracht zolang Debiteur iets verschuldigd is aan de Bank, ook als de Overeenkomst is komen te vervallen of is geëindigd; Bank: Staalbankiers N.V. of haar rechtsopvolger in de rechten en/of verplichtingen terzake van enigerlei rechtsverhouding waarop deze Algemene Bepalingen van toepassing (verklaard) zijn; Consumptieve Geldlening: Een Overeenkomst waarbij Debiteur een natuurlijk persoon is, niet handelende in het kader van zijn/haar bedrijfs- en/of beroepsactiviteiten en welke Overeenkomst niet als doel heeft de financiering van de particuliere aankoop van een voor eigen bewoning bestemde woning in een lidstaat van de Europese Unie; Debiteur: De persoon of personen die aan de Bank op enigerlei tijdstip krachtens een Overeenkomst geld verschuldigd is of zijn, uit hoofde van de door de Bank verstrekte gelden of anderszins, alsmede zijn rechtsopvolger(s) en voor zover de context dat toelaat tevens eventuele borg(en); Hoofdsom: Het totaal van de in de Overeenkomst genoemde bedragen die door de Bank aan de Debiteur ter beschikking zijn gesteld; Jaarlijks Kostenpercentage (JKP): Dit geeft de totale kosten aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale krediet. Voor de berekening van dit JKP gaat de Bank ervan uit dat: - de Hoofdsom volledig binnen de periode gekenmerkt als duur van de kredietovereenkomst of looptijd wordt terugbetaald; - de debetrente en de kosten van het krediet ongewijzigd blijven; - de gehele Hoofdsom ineens binnen de gestelde termijn wordt opgenomen; - er geen extra aflossingen op de Hoofdsom worden gedaan; - de rente en aflossingsbetalingen op tijd geschieden, zodat geen achterstanden ontstaan; - er geen heropnamen plaats vinden; Bij een wijziging in de debetrente of de kosten, bijvoorbeeld voor het aanhouden van de betaalrekening, wijzigt het JKP. De Bank stelt het JKP vast; Overeenkomst: De Kredietovereenkomst of enig andere financieringsovereenkomst tussen de Bank en de Debiteur waarop deze Algemene Bepalingen van toepassing (verklaard) zijn, alsmede verhogingen, verlengingen of wijzigingen op de oorspronkelijke Overeenkomst; Rentevast-periode: Periode waarvoor de rente vast staat. De Rentevast-periode kan worden afgesproken bij het afsluiten van de Overeenkomst, of bij een renteherziening; Soortgelijke geldlening: Een door de Bank aan te wijzen geldlening (krediet) met dezelfde aflossingsvorm en rente op- en afslagen, waarvan de Rentevast-periode de resterende duur van de looptijd van de huidige Rentevast-periode van de Overeenkomst met Debiteur het dichtst benadert; Totaalprijs: De Totaalprijs voor Consumptieve Geldleningen bestaat uit: de Hoofdsom; en de verschuldigde debetrente over (het opgenomen deel van) de Hoofdsom. De debetrente wordt per juist aantal dagen berekend (op basis van 360 dagen per jaar). De debetrente wordt conform de in de overeenkomst opgenomen periode (vb. per maand of kwartaal) ten laste van de betaalrekening van Debiteur gebracht; de kosten voor de betaalrekening die Debiteur bij de Bank aanhoudt. De kosten staan op het Tarievenoverzicht van de Bank vermeld. Voor de berekening van de Totaalprijs gaat de Bank ervan uit dat: de Hoofdsom ineens binnen de gestelde termijn wordt opgenomen; de Hoofdsom volledig binnen de periode gekenmerkt als duur van de kredietovereenkomst of looptijd

4 wordt terugbetaald; de debetrente en de kosten van het krediet ongewijzigd blijven; er geen extra aflossingen op de Hoofdsom worden gedaan; de rente en aflossingsbetalingen op tijd geschieden, zodat geen achterstanden ontstaan; er geen heropnamen plaats vinden. Bij een wijziging in de debetrente of de kosten, bijvoorbeeld voor het aanhouden van de betaalrekening, wijzigt de Totaalprijs. De Bank stelt de Totaalprijs vast; Uitstaande Gelden: Het totaal van de uitstaande bedragen; Vertragingsvergoeding: De vergoeding die verschuldigd wordt door Debiteur in geval hij, na ingebrekestelling, nalatig blijft in zijn verplichting tot betaling ingevolge de Overeenkomst. Deze vergoeding bestaat uit een vertragingsrente en een vergoeding voor de eventueel gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten. De vertragingsrente is gelijk aan de overeengekomen rente. De incassokosten bedragen 15% van de Uitstaande Gelden. Een en ander met inachtneming van de maximale tarieven conform de geldende weten/of regelgeving. 5

5 6 2 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen 1. Overeenkomst 1.1 Debiteur ontvangt van de Bank een Overeenkomst met de daarin opgenomen de voorwaarden en condities waaronder de Bank bereid is de kredietfaciliteit aan Debiteur te verstrekken. Debiteur dient eerst aan deze voorwaarden en condities naar genoegen van de Bank te voldoen, alvorens aanspraak gemaakt kan worden op uitbetaling van de kredietbedragen. Indien de Bank, om welke redenen dan ook, tot uitbetaling van de kredietbedragen overgaat terwijl (nog) niet aan alle voorwaarden en condities is voldaan, geeft zij daarmee op geen enkele wijze rechten prijs en is Debiteur nog steeds verplicht om te voldoen aan deze voorwaarden en condities. 1.2 Na acceptatie van de Offerte heeft Debiteur een termijn van 3 maanden om aan alle in de Offerte gestelde voorwaarden en condities te voldoen. De Bank moet binnen die periode in het bezit worden gesteld van alle door de Bank opgevraagde stukken. 1.3 Het is mogelijk dat een Hoofdsom is samengesteld uit een of meerdere delen. Voor elke deel staat dan in de Overeenkomst nader gespecificeerd: het kredietbedrag, de aflossingsvorm, Rentevast-periode en het rentepercentage. 1.4 Met inachtneming van de bepalingen als opgenomen in de Overeenkomst verschaft de Bank aan de Debiteur de Hoofdsom ter leen onder de onvoorwaardelijke verplichting voor de Debiteur het geleende aan de Bank terug te betalen. Door het aangaan van de Overeenkomst is deze terugbetalingsverplichting door de Debiteur aanvaard. 1.5 Een eventueel ten laste van Debiteur in de administratie van de Bank voorkomende verplichtingen, uit hoofde van een door de Bank in opdracht van Debiteur gestelde bankgarantie of uit welken andere hoofde dan ook, worden in mindering gebracht op het niet opgenomen deel van de Hoofdsom. 1.6 De Bank heeft het recht Debiteur een (verder) kredietopname te weigeren als objectieve gronden daartoe aanleiding geven. Onder objectieve gronden wordt ondermeer verstaan zaken als fraude en ongeoorloofd gebruik, maar ook een verhoogd risico dat Debiteur de aflossingsverplichting(en) niet na zal kunnen komen. 2. Herroepingsmogelijkheid 2.1 Debiteur heeft het recht de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na het aangaan daarvan te herroepen. 2.2 Debiteur dient bij herroeping de Bank binnen 14 dagen ná het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte te stellen van de herroeping. Het opgenomen gedeelte van de Hoofdsom, en de daarover verschuldigde (overeengekomen) debetrente dienen binnen 30 dagen na de datum van verzending van de kennisgeving tot herroeping terugbetaald te worden. Indien de kennisgeving tot herroeping niet is gedateerd geldt de datum van ontvangst door de Bank als zodanig. Er zijn verder geen extra kosten verschuldigd. Indien geen rente was overeengekomen geldt met betrekking tot de verschuldigde rente de wettelijke rente plus vijf procent, doch maximaal de ten hoogst toegestane kredietvergoeding volgens het Besluit Kredietvergoeding. 2.3 Als de Bank het door Debiteur verschuldigde bedrag niet binnen deze 30 dagen terugontvangen heeft, zal aan Debiteur een Vertragingsvergoeding in rekening worden gebracht. In dat geval wordt tevens het uitblijven van de betaling bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel geregistreerd. Dat bemoeilijkt mogelijk het krijgen van financieringen in de toekomst. 3. Wijziging van de Overeenkomst Wijziging van de Overeenkomst is slechts geldig indien die wijziging schriftelijk is overeen-gekomen, dan wel het voor partijen anderszins vaststaat dat die wijziging is overeengekomen, behoudens een wijziging van de rente (conform artikel 7.2). 4. Hoofdelijkheid 4.1 Als zich bij de Overeenkomst meerdere Debi-

6 7 teuren jegens de Bank hebben verbonden, of als zich meerdere (rechts)personen als borg jegens de Bank hebben verbonden tot meerdere zekerheid voor de stipte nakoming door de Debiteur van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zijn de Debiteuren respectievelijk die borg(en) steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst c.q. de overeenkomst van borgtocht. 4.2 Als de verplichtingen van de Debiteur uit hoofde van de Overeenkomst op welke wijze dan ook overgaan op twee of meer rechtsopvolgers, zijn deze rechtsopvolgers hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van die verplichtingen. 4.3 Indien de Bank bepaalt dat een van de Debiteuren wordt ontslagen uit de hoofdelijkheid, en dus niet hoeft terug te betalen, blijven de andere Debiteuren hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. 5. Informatieverschaffing 5.1 De Debiteur is verplicht om, zowel op eerste verzoek van de Bank, als ongevraagd inzage te geven in zijn boeken en bescheiden, en de Bank alle informatie (waaronder begrepen kopieën van aangiften vennootschaps-, inkomsten- en/ of vermogensbelasting) te verstrekken die de Bank redelijkerwijze van de Debiteur verlangt, om de Bank in staat te stellen een goed inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de Debiteur en/of ontwikkelingen in diens bedrijfsvoering die op die vermogenspositie een belangrijke invloed kunnen hebben. Voor zover hiertoe de medewerking van derden vereist is, is de Debiteur verplicht al het nodige te doen om die derden die medewerking te laten verlenen. 5.2 Onmiddellijk na het gereed komen van de jaarcijfers, doch niet later dan zes maanden na afloop van het boekjaar, zal de Debiteur aan de Bank een exemplaar zenden van de winst en verliesrekening, de balans en de bijbehorende toelichting. Daarnaast is de Bank te allen tijde gerechtigd van de Debiteur de meest recente maandcijfers, kwartaalcijfers en/of halfjaarcijfers te verlangen, indien en voor zover aanwezig. 5.3 Debiteur is verplicht de Bank direct schriftelijk te informeren indien hij kredietfaciliteiten elders aangaat, of zich ten behoeve van een derde als borg of hoofdelijk medeschuldenaar (onder welke benaming dan ook) verbindt. 6. Rente 6.1 De Debiteur is verplicht aan de Bank over de Hoofdsom een rente te vergoeden zoals bepaald in de Overeenkomst. Is in de Overeenkomst geen rente opgenomen, of is de renteperiode afgelopen zonder dat partijen overeenstemming over een nieuw rentetarief hebben bereikt, is de verschuldigde rente gelijk aan de wettelijke rente plus 5 procent, doch ten hoogste de conform het Besluit Kredietvergoeding vastgestelde maximumvergoeding. Indien er geen rente in de Overeenkomst is opgenomen, is de Bank verplicht de Debiteur zo spoedig mogelijk een renteaanbod te doen. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt de rente over de Uitstaande Gelden per jaar berekend op basis van het werkelijke aantal dagen dat is verstreken in de betreffende renteperiode gedeeld door driehonderd zestig (360). Ongeacht de berekeningswijze van de rente en/of de administratieve verwerking daarvan is de lopende rente van dag tot dag opeisbaar. 6.2 De Bank heeft altijd het recht de debetrente te wijzigen. Zij zal de Debiteur hierover vooraf informeren, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde. 6.3 Indien de rente is gekoppeld aan indices die publiek toegankelijk zijn (zoals bijvoorbeeld euribor of libor) wordt Debiteur niet steeds van wijzigingen op de hoogte gesteld. De Bank zal informatie over dergelijke indices periodiek verstrekken. 7. Renteherziening 7.1 Debiteur heeft het recht met betrekking tot het rentetarief opgenomen in de Overeenkomst een vervroegde renteherziening aan te vragen. De bank kan dan een voorstel doen tot vervroegde

7 8 renteherziening. In dat voorstel zal ook de administratieve kosten en de vergoeding die als boeterente verschuldigd is, zijn opgenomen. 7.2 Boeterente is verschuldigd als de overeengekomen rente op dat moment hoger is dan de rente die de Bank voor een Soortgelijke Geldlening berekend, en wordt berekend conform hetgeen in artikel 13 is gesteld. 7.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Bank Debiteur ongeveer veertien dagen voor de renteherzieningsdatum een schriftelijk voorstel voor renteherziening doen toekomen. 8. Terugbetaling van de Hoofdsom 8.1 De terugbetaling van de volledige Hoofdsom geschiedt op de daartoe in de Overeenkomst aangewezen datum, zonder dat hiertoe enige nadere berichtgeving door de Bank aan de Debiteur nodig is. 8.2 Het aldus verschuldigde bedrag, vermeerderd met hetgeen de Debiteur overigens uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, moet uiterlijk uur op die dag ter vrije beschikking van de Bank, of van een door deze aangewezen persoon, staan. 8.3 Debiteur is niet bevoegd tot terugbetaling van de Hoofdsom vóór de daartoe aangewezen datum, behalve in geval van opzegging als onder artikel 13 opgenomen. 8.4 Behoudens andersluidende afspraak geschiedt enigerlei betaling door Debiteur aan de Bank zonder aftrek, korting of verrekening op de daartoe door de Bank aangewezen rekening. 9. Toerekening van betalingen door de Debiteur Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de Debiteur aan de Bank in de eerste plaats ter bestrijding van door de Bank in het kader van de Overeenkomst gemaakt kosten, als bedoeld in artikel 17. Daarna worden die betalingen achtereenvolgens toegerekend aan de Vertragingsvergoeding als bedoeld in artikel 11, de vergoeding voor vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 13 en tenslotte aan de Uitstaande Gelden en de lopende rente. 10. Verzuim 10.1 De Debiteur is van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien betaling van de in de Overeenkomst bedoelde bedragen op de daartoe bepaalde vervaldagen, daaronder begrepen de dag waarop die bedragen ingevolge het bepaalde in artikel 16 opeisbaar zijn geworden, geheel of gedeeltelijk achterwege blijft. Onverminderd de overige rechten die krachtens de Overeenkomst of ingevolge de wet aan de Bank zijn toegekend, is de Debiteur in geval van verzuim aan de Bank een Vertragingsvergoeding verschuldigd Indien in de Overeenkomst geen vervaldag is bepaald, is de Debiteur in verzuim zodra volledige betaling achterwege blijft op de dag waarop betaling op verzoek van de Bank had moeten plaatsvinden. 11. Overzichten 11.1 In geval van een Overeenkomst met een vaste looptijd en een aflossingsverplichting op de Hoofdsom gedurende de looptijd van de Overeenkomst (niet zijnde een aflossing ineens aan het eind van de looptijd) kan Debiteur te allen tijde een overzicht van de kredietfaciliteit in de vorm van een aflossingtabel bij de bank opvragen. Debiteur dient hiertoe een schriftelijk verzoek bij de Bank in te dienen. De Bank zal hiervoor geen kosten in rekening brengen In geval er geen aflossingsverplichting op de Hoofdsom in de Overeenkomst is opgenomen - behalve de aflossing aan het eind van de looptijd- kan Debiteur een overzicht opvragen van de termijnen en de voorwaarden voor de betaling van rente en kosten. 12. Opzegging / Vervroegde aflossing 12.1 Debiteur heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van reden (gedeeltelijk) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, onder de volgende

8 9 voorwaarden: a) In geval een Hoofdsom kleiner of gelijk is aan ,--, geldt dat: 1) als er geen sprake is van een bepaalde Rentevast-periode er geen vergoeding voor vervroegde aflossing (boeterente) verschuldigd is. 2) als er wel sprake is van een Rentevaste-periode, is er een vergoeding voor vervroegde aflossing aan de Bank verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt: - 0,5% van de Hoofdsom, als de termijn tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de Overeenkomst, of het einde van de Rentevast-periode indien deze daaraan vooraf gaat, maximaal 1 kalenderjaar bedraagt; - 1% van de Hoofdsom, als de termijn tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de Overeenkomst, of het einde van de Rentevast-periode indien deze daaraan vooraf gaat, langer dan 1 kalenderjaar is. b) In geval een Hoofdsom groter is dan ,-- geldt dat: 1) als er geen sprake is van een bepaalde Rentevast-periode, er geen vergoeding voor vervroegde aflossing (boeterente) verschuldigd is. 2) als er wel sprake is van een Rentevast-periode dient de Debiteur een vergoeding wegens vervroegde aflossing te betalen, als ten tijde van de aflossing de voor de onderhavige geldlening verschuldigde rente hoger is dan de rente, welke alsdan door de Bank wordt bedongen voor een Soortgelijke geldlening. Deze vergoeding zal gelijk zijn aan de contante waarde van het verschil tussen eerstbedoelde en laatstbedoelde rente, berekend over het af te lossen bedrag tot de overeengekomen einddatum van de geldlening of de datum van afloop van de Rentevast-periode, indien deze hieraan voorafgaat. De discontovoet, waarop deze contante waarde zal worden berekend, is gelijk aan de laatstbedoelde rente De vergoeding zal niet hoger zijn dan het rentebedrag dat Debiteur zou hebben betaald gedurende de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de Rentevast-periode of de Overeenkomst De Hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de eventueel verschuldigde vergoeding (boeterente), dienen te worden terugbetaald voor het einde van de opzegtermijn. 13. Opzegging door de Bank De Bank is gerechtigd een Overeenkomst met onbepaalde looptijd op te zeggen met een minimum opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden, behoudens de gevallen genoemd in artikel Overgang van rechten en verplichtingen Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, mag de Debiteur zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet aan derden overdragen of over doen gaan. De Bank is te allen tijde gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst (al of niet met instemming van de Debiteur) aan derden over te dragen. 15. Onmiddellijke opzegging / opeisbaarheid Het door Debiteur aan de Bank uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde, alsmede al het overige verschuldigde, is te allen tijde meteen en in zijn geheel opeisbaar zonder enige sommatie of ingebrekestelling in geval: a ) Van verzuim van Debiteur in de nakoming van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst of ingevolge enigerlei andere daarmee verband houdende overeenkomst, zoals bijvoorbeeld terzake van door Debiteur of derden aan de Bank verleende zekerheden, zoals pand en hypotheek of uit hoofde van enige garantie; b ) Van overlijden, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Debiteur, danwel indien zijn huwelijksgoederenregime wijzigt

9 10 of enige gemeenschap van goederen waarin de Debiteur mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, respectievelijk zijn partnerschapsvoorwaarden wijzigen of enige gemeenschap van goederen als gevolg van geregistreerd partnerschap van Debiteur wordt ontbonden; c) Van een besluit tot beëindiging, ontbinding en/ of vereffening (waaraan gelijk wordt gesteld een feitelijke beëindiging, ontbinding en/of vereffening zonder uitdrukkelijk besluit) van het beroep of bedrijf, tot gehele of gedeeltelijke staking, verkoop of verhuur van de onderneming of praktijk van Debiteur, danwel indien de aard van het door Debiteur uitgeoefende beroep of bedrijf naar het oordeel van de Bank ingrijpend wordt gewijzigd; d ) Debiteur een voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf noodzakelijke bevoegdheid, vergunning of inschrijving verliest of wordt ontnomen, Debiteur geschorst wordt in de uitoefening van zijn ambt, beroep of functie of daaruit wordt ontzet of ontslagen danwel Debiteur in strijd handelt met enig op de uitoefening van zijn beroep of bedrijf betrekking hebbend wettelijk voorschrift; e ) Een aanvraag tot verlening van surséance van betaling of schuldsanering danwel een aanvraag of verzoek tot faillietverklaring bij de rechter is ingediend, met betrekking tot de Debiteur of (een van) diens vennoten danwel met betrekking tot de echtgenoot respectievelijk partner met wie Debiteur is gehuwd respectievelijk met wie Debiteur een geregistreerd partnerschap is aangegaan zonder het maken van huwelijkse voorwaarden respectievelijk het maken van partnerschapsvoorwaarden danwel onder het maken van zodanige huwelijkse voorwaarden respectievelijk partnerschapsvoorwaarden dat tussen Debiteur en diens echtgenoot respectievelijk partner een (beperkte) gemeenschap van goederen bestaat; f ) Debiteur een akkoord buiten faillissement aanbiedt of boedelafstand doet; g ) Executoriaal beslag is gelegd danwel een conservatoir beslag niet binnen dertig dagen na de dag van beslaglegging is vernietigd of opgeheven ter zake een naar het oordeel van de Bank, belangrijk deel van het vermogen van Debiteur danwel anderszins de vrije beschikking en beheer over het vermogen van Debiteur wordt beperkt; h) Een naar het oordeel van de Bank belangrijk deel van het vermogen van Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank wordt vervreemd, is teniet gegaan, beschadigd, onteigend of geconfisqueerd of anderszins bezwaard; i ) Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank zijn woonplaats of zijn naar het oordeel van de Bank belangrijkste (handels) activiteiten naar het buitenland overbrengt; j ) Debiteur een fusie of belangengemeenschap met een of meer derden aangaat of indien zich - al dan niet als gevolg van een (certificaten van) aandelenoverdracht - een naar het oordeel van de Bank ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming of praktijk van Debiteur, danwel indien er een naar het oordeel van de Bank ingrijpende wijziging mocht komen in de statuten of reglementen van Debiteur; k ) Debiteur het besluit neemt en/of overgaat tot inkoop eigen aandelen, terugbetaling op aandelen of tot uitkering ten laste van haar reserves en/of haar aandeelhouders ontheft van een verplichting tot storting op niet volgestorte aandelen; l ) Geen - naar oordeel van de Bank - genoegzame vervangende of aanvullende zekerheid wordt gesteld binnen een door de Bank gestelde redelijke termijn, indien de door de Debiteur of derden uit hoofde van de Overeenkomst aan de Bank verstrekte zekerheden geheel of gedeeltelijk zijn teniet gedaan, verloren, beschadigd of anderszins in waarde verminderd; m ) Het doel waarvoor de Overeenkomst door

10 11 Debiteur is aangegaan naar het oordeel van de Bank niet wordt bereikt of redelijkerwijze niet meer bereikt kan worden, danwel Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank de van de Bank geleende gelden geheel of gedeeltelijk aanwendt voor een ander doel; n ) Zonder toestemming van de Bank pandrecht of hypotheek of enig ander beperkt recht wordt gevestigd op, of indien tot verkoop wordt overgegaan van, goederen waarop zekerheidsrechten ten behoeve van de Bank zijn gevestigd alsmede indien die goederen teniet gaan, beschadigd zijn of geconfisqueerd worden; o ) Er sprake is van een vertrouwensbreuk; p) Er sprake is van (vermoedens van) strafbare feiten, gepleegd door Debiteur, en/of er sprake is van (vermoedens van) niet-strafbare maar onwenselijke (bedrijfs)activiteiten van Debiteur; q) Een der onder b. tot en met p. genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een derde die zekerheden ten behoeve van Debiteur heeft gesteld, danwel indien de ten behoeve van Debiteur jegens de Bank gestelde zekerheden worden opgezegd of ingetrokken of indien de derde haar verplichtingen of toezeggingen jegens de Bank niet (volledig) nakomt; r ) Een der onder b. to t en met p. genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een of meer van de ondernemingen of vennootschappen die in de geconsolideerde balans van de Debiteur zijn opgenomen of die een controlerend belang in Debiteur hebben; s ) Debiteur de Bank onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft onthouden die naar het oordeel van de Bank van wezenlijk belang waren bij het aangaan van de Overeenkomst of indien de Debiteur informatie als genoemd in artikel 6 niet overlegt. 16. Kosten 16.1 Alle kosten voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met de Overeenkomst, daaronder mede begrepen door de Bank gemaakte kosten ter uitoefening of bescherming van haar rechten en eventuele belastingen die aan de Bank worden opgelegd, komen voor rekening van de Debiteur, een en ander met inachtneming van artikel In geval van door te voeren wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst is de Bank gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. De hoogte van deze administratiekosten zullen worden vermeld in de aanbieding die wordt gedaan De Bank stelt het aanhouden van een betaalrekening door Debiteur verplicht. De Bank kent diverse vormen van betaalrekeningen met verschillende faciliteiten. De kosten voor het aanhouden van de betaalrekening, alsmede de kosten voor de diverse betaalmiddelen staan vermeld op de website van de Bank. Op de betaalrekening zijn de Betaalvoorwaarden Staalbankiers van toepassing Wijzigingen met betrekking tot kosten worden minimaal 2 maanden van tevoren aangekondigd. 17. Toepasselijkheid Algemene Bankvoorwaarden 17.1 Op de Overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Bepalingen zijn de Algemene Bankvoorwaarden mede van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden, deze Algemene Bepalingen en/of de Overeenkomst tussen de Bank en de Debiteur waarin naar deze Algemene Bepalingen wordt verwezen, prevaleren de bepalingen in die Overeenkomst boven deze Algemene Bepalingen, welke op hun beurt prevaleren boven de Algemene Bankvoorwaarden Artikel 26 van de Algemene Bankvoorwaarden (zekerheden) wordt in die zin uitgelegd dat het verstrekken van (aanvullend) krediet tegen aanvullende zekerheden kan worden aangemerkt aan een rechtshandeling waartoe Debiteur verplicht is.

11 Uitoefening van Bevoegdheden Het al dan niet uitoefenen van de rechten die aan de Bank ingevolge de Overeenkomst zijn toegekend staat geheel ter beoordeling van de Bank. Het te eniger tijd niet uitoefenen van dergelijke rechten kan niet als afstand daarvan worden aangemerkt, tenzij de Bank dat uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. 19. Kennisgevingen 19.1 Kennisgevingen en andere verklaringen, van de ene partij aan de andere partij, dienen te worden verzonden aan de in de Overeenkomst aangewezen (rechts)personen, zoveel mogelijk met gebruikmaking van de daarin genoemde informatie (adres, telefoon- en/of telefaxnummer, enzovoorts) Adreswijzigingen moeten schriftelijk worden doorgegeven. Bij een verhuizing naar het buitenland wordt Debiteur geacht het hoofdkantoor van de Bank als woonplaats te hebben gekozen. Dat adres kan de Bank dan gebruiken voor verzending van belangrijke brieven en/of juridische stukken, bijvoorbeeld voor het betekenen van een exploot door de deurwaarder. 20. BKR Bij elke aanvraag voor een financiering wordt een kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd. De Bank is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. De Bank is verplicht informatie bij het BKR op te vragen bij een verzoek om een krediet of een verhoging daarvan. Indien de Bank daartoe verplicht is zal zij gesloten Overeenkomsten laten registreren bij het BKR en zal zij onregelmatigheden met betrekking tot de Overeenkomst of betalingsachterstanden laten registeren bij het BKR. 21. Wanbetaling De gevolgen van wanbetaling kunnen verstrekkend zijn. Behalve het feit dat Debiteur met een Vertragingsvergoeding wordt geconfronteerd, heeft de Bank de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen en de gehele financiering op te eisen. Debiteur zal in dat geval binnen de door de Bank gestelde termijn de volledige financiering terug dienen te betalen. Indien Debiteur daar niet of niet volledig in slaagt, dan zal de Bank de gestelde zekerheden te gelde gaan maken. Tevens krijgt Debiteur een negatieve registratie bij het BKR. Een dergelijke negatieve registratie kan het verkrijgen van financieringen in de toekomst ernstig bemoeilijken. 22. Zekerheden 22.1 Debiteur is verplicht voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoende (geworden), dan is Debiteur verplicht desgevraagd (extra) zekerheden te stellen, zekerheden aan te vullen of te vervangen. De omvang van de zekerheden dient in redelijke verhouding te staan tot de hoogte van de verplichtingen van Debiteur jegens de Bank. Indien de Bank in een voorkomend geval (nog) geen beroep doet op deze verplichting, betekent niet dat de Bank afstand zou doen van dit recht, de Bank kan te allen tijde van dit recht gebruik maken. Indien Debiteur niet binnen een door de Bank aan te geven redelijke termijn tot deze zekerheidsstelling overgaat is, de Bank bevoegd de kredietfaciliteit op te zeggen Indien de vestiging van zekerheden kosten met zich meebrengt, komen die in alle gevallen voor rekening van Debiteur. In de gevallen dat de kosten aan de Bank in rekening worden gebracht, zal de Bank de rekening van Debiteur voor de kosten belasten Bij de vestiging van een hypotheek zal de Bank de opdracht tot het vestigen van een hypotheek geven aan de door Debiteur aangewezen notaris. De Debiteur kan van te voren informeren naar de kosten die een hypotheekvestiging (notariskosten en kadasterkosten) met zich meebrengt. Debiteur dient de kosten van de hypotheekvestiging aan de notaris te voldoen. Indien een geldlening met hypothecaire

Algemene Bepalingen Geldleningen Staalbankiers

Algemene Bepalingen Geldleningen Staalbankiers Algemene Bepalingen Geldleningen Staalbankiers 2 Inhoud Algemene Bepalingen van geldlening 5 1. Definities 5 2. Overeenkomst van geldlening 5 3. Terugbetaling van de Hoofdsom 5 4. Vervroegde aflossing

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2013

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Voorwaarden Rentevastlening

Voorwaarden Rentevastlening Voorwaarden Rentevastlening Bij uw Rentevastlening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u. De Voorwaarden Rentevastlening zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182 597777

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Voorwaarden effectenkrediet

Voorwaarden effectenkrediet Voorwaarden effectenkrediet 2 Voorwaarden effectenkrediet Deel 1. Voorwaarden effectenkrediet particulier 3 Deel 2. Voorwaarden effectenkrediet zakelijk 10 3 Deel 1. Voorwaarden effectenkrediet particulier

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Annuïteitenlening

Voorwaarden Annuïteitenlening Voorwaarden Annuïteitenlening Bij uw Annuïteitenlening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u. De Voorwaarden Annuïteitenlening zijn geldig

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 2 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking Staalbankiers Staal

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene Kredietvoorwaarden

Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Definities 1.1. In deze akte en in deze Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder: Qredits: de stichting door wie de lening of het krediet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Voorwaarden Rekening Courant Krediet

Voorwaarden Rekening Courant Krediet Voorwaarden Rekening Courant Krediet Bij uw Rekening Courant Krediet horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u. De Voorwaarden Rekening Courant

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR Afdeling I Overeenkomst van geldlening Artikel 1 Onder geldlening wordt verstaan (i) kasgeldleningen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: REGLEMENT FINANCIERINGSFONDS VAN DE RBVV Begripsomschrijving: Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. RBVV : de Rotterdamse Bond Van Volkstuinders;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Tarieven Private Banking VOLGENDE >>

Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking Staalbankiers per 1 juli 2013 Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Vreemde valuta rekening Pakketprijs 60,- per kwartaal

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Artikel 1. Definities en begrippen In deze Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief en de kredietovereenkomst wordt verstaan onder: a. voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie