Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen"

Transcriptie

1 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen 6

3 4 1 Definities Definities In deze Algemene Bepalingen van Geldleningen wordt verstaan onder: Algemene Bankvoorwaarden: De Algemene Bankvoorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad alsmede de eventuele wijzigingen daarvan, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; Algemene Bepalingen: De onderhavige Algemene Bepalingen van Geldleningen, en eventuele wijzigingen daarvan, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden. Deze Algemene Bepalingen blijven van kracht zolang Debiteur iets verschuldigd is aan de Bank, ook als de Overeenkomst is komen te vervallen of is geëindigd; Bank: Staalbankiers N.V. of haar rechtsopvolger in de rechten en/of verplichtingen terzake van enigerlei rechtsverhouding waarop deze Algemene Bepalingen van toepassing (verklaard) zijn; Consumptieve Geldlening: Een Overeenkomst waarbij Debiteur een natuurlijk persoon is, niet handelende in het kader van zijn/haar bedrijfs- en/of beroepsactiviteiten en welke Overeenkomst niet als doel heeft de financiering van de particuliere aankoop van een voor eigen bewoning bestemde woning in een lidstaat van de Europese Unie; Debiteur: De persoon of personen die aan de Bank op enigerlei tijdstip krachtens een Overeenkomst geld verschuldigd is of zijn, uit hoofde van de door de Bank verstrekte gelden of anderszins, alsmede zijn rechtsopvolger(s) en voor zover de context dat toelaat tevens eventuele borg(en); Hoofdsom: Het totaal van de in de Overeenkomst genoemde bedragen die door de Bank aan de Debiteur ter beschikking zijn gesteld; Jaarlijks Kostenpercentage (JKP): Dit geeft de totale kosten aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale krediet. Voor de berekening van dit JKP gaat de Bank ervan uit dat: - de Hoofdsom volledig binnen de periode gekenmerkt als duur van de kredietovereenkomst of looptijd wordt terugbetaald; - de debetrente en de kosten van het krediet ongewijzigd blijven; - de gehele Hoofdsom ineens binnen de gestelde termijn wordt opgenomen; - er geen extra aflossingen op de Hoofdsom worden gedaan; - de rente en aflossingsbetalingen op tijd geschieden, zodat geen achterstanden ontstaan; - er geen heropnamen plaats vinden; Bij een wijziging in de debetrente of de kosten, bijvoorbeeld voor het aanhouden van de betaalrekening, wijzigt het JKP. De Bank stelt het JKP vast; Overeenkomst: De Kredietovereenkomst of enig andere financieringsovereenkomst tussen de Bank en de Debiteur waarop deze Algemene Bepalingen van toepassing (verklaard) zijn, alsmede verhogingen, verlengingen of wijzigingen op de oorspronkelijke Overeenkomst; Rentevast-periode: Periode waarvoor de rente vast staat. De Rentevast-periode kan worden afgesproken bij het afsluiten van de Overeenkomst, of bij een renteherziening; Soortgelijke geldlening: Een door de Bank aan te wijzen geldlening (krediet) met dezelfde aflossingsvorm en rente op- en afslagen, waarvan de Rentevast-periode de resterende duur van de looptijd van de huidige Rentevast-periode van de Overeenkomst met Debiteur het dichtst benadert; Totaalprijs: De Totaalprijs voor Consumptieve Geldleningen bestaat uit: de Hoofdsom; en de verschuldigde debetrente over (het opgenomen deel van) de Hoofdsom. De debetrente wordt per juist aantal dagen berekend (op basis van 360 dagen per jaar). De debetrente wordt conform de in de overeenkomst opgenomen periode (vb. per maand of kwartaal) ten laste van de betaalrekening van Debiteur gebracht; de kosten voor de betaalrekening die Debiteur bij de Bank aanhoudt. De kosten staan op het Tarievenoverzicht van de Bank vermeld. Voor de berekening van de Totaalprijs gaat de Bank ervan uit dat: de Hoofdsom ineens binnen de gestelde termijn wordt opgenomen; de Hoofdsom volledig binnen de periode gekenmerkt als duur van de kredietovereenkomst of looptijd

4 wordt terugbetaald; de debetrente en de kosten van het krediet ongewijzigd blijven; er geen extra aflossingen op de Hoofdsom worden gedaan; de rente en aflossingsbetalingen op tijd geschieden, zodat geen achterstanden ontstaan; er geen heropnamen plaats vinden. Bij een wijziging in de debetrente of de kosten, bijvoorbeeld voor het aanhouden van de betaalrekening, wijzigt de Totaalprijs. De Bank stelt de Totaalprijs vast; Uitstaande Gelden: Het totaal van de uitstaande bedragen; Vertragingsvergoeding: De vergoeding die verschuldigd wordt door Debiteur in geval hij, na ingebrekestelling, nalatig blijft in zijn verplichting tot betaling ingevolge de Overeenkomst. Deze vergoeding bestaat uit een vertragingsrente en een vergoeding voor de eventueel gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten. De vertragingsrente is gelijk aan de overeengekomen rente. De incassokosten bedragen 15% van de Uitstaande Gelden. Een en ander met inachtneming van de maximale tarieven conform de geldende weten/of regelgeving. 5

5 6 2 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen 1. Overeenkomst 1.1 Debiteur ontvangt van de Bank een Overeenkomst met de daarin opgenomen de voorwaarden en condities waaronder de Bank bereid is de kredietfaciliteit aan Debiteur te verstrekken. Debiteur dient eerst aan deze voorwaarden en condities naar genoegen van de Bank te voldoen, alvorens aanspraak gemaakt kan worden op uitbetaling van de kredietbedragen. Indien de Bank, om welke redenen dan ook, tot uitbetaling van de kredietbedragen overgaat terwijl (nog) niet aan alle voorwaarden en condities is voldaan, geeft zij daarmee op geen enkele wijze rechten prijs en is Debiteur nog steeds verplicht om te voldoen aan deze voorwaarden en condities. 1.2 Na acceptatie van de Offerte heeft Debiteur een termijn van 3 maanden om aan alle in de Offerte gestelde voorwaarden en condities te voldoen. De Bank moet binnen die periode in het bezit worden gesteld van alle door de Bank opgevraagde stukken. 1.3 Het is mogelijk dat een Hoofdsom is samengesteld uit een of meerdere delen. Voor elke deel staat dan in de Overeenkomst nader gespecificeerd: het kredietbedrag, de aflossingsvorm, Rentevast-periode en het rentepercentage. 1.4 Met inachtneming van de bepalingen als opgenomen in de Overeenkomst verschaft de Bank aan de Debiteur de Hoofdsom ter leen onder de onvoorwaardelijke verplichting voor de Debiteur het geleende aan de Bank terug te betalen. Door het aangaan van de Overeenkomst is deze terugbetalingsverplichting door de Debiteur aanvaard. 1.5 Een eventueel ten laste van Debiteur in de administratie van de Bank voorkomende verplichtingen, uit hoofde van een door de Bank in opdracht van Debiteur gestelde bankgarantie of uit welken andere hoofde dan ook, worden in mindering gebracht op het niet opgenomen deel van de Hoofdsom. 1.6 De Bank heeft het recht Debiteur een (verder) kredietopname te weigeren als objectieve gronden daartoe aanleiding geven. Onder objectieve gronden wordt ondermeer verstaan zaken als fraude en ongeoorloofd gebruik, maar ook een verhoogd risico dat Debiteur de aflossingsverplichting(en) niet na zal kunnen komen. 2. Herroepingsmogelijkheid 2.1 Debiteur heeft het recht de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na het aangaan daarvan te herroepen. 2.2 Debiteur dient bij herroeping de Bank binnen 14 dagen ná het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte te stellen van de herroeping. Het opgenomen gedeelte van de Hoofdsom, en de daarover verschuldigde (overeengekomen) debetrente dienen binnen 30 dagen na de datum van verzending van de kennisgeving tot herroeping terugbetaald te worden. Indien de kennisgeving tot herroeping niet is gedateerd geldt de datum van ontvangst door de Bank als zodanig. Er zijn verder geen extra kosten verschuldigd. Indien geen rente was overeengekomen geldt met betrekking tot de verschuldigde rente de wettelijke rente plus vijf procent, doch maximaal de ten hoogst toegestane kredietvergoeding volgens het Besluit Kredietvergoeding. 2.3 Als de Bank het door Debiteur verschuldigde bedrag niet binnen deze 30 dagen terugontvangen heeft, zal aan Debiteur een Vertragingsvergoeding in rekening worden gebracht. In dat geval wordt tevens het uitblijven van de betaling bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel geregistreerd. Dat bemoeilijkt mogelijk het krijgen van financieringen in de toekomst. 3. Wijziging van de Overeenkomst Wijziging van de Overeenkomst is slechts geldig indien die wijziging schriftelijk is overeen-gekomen, dan wel het voor partijen anderszins vaststaat dat die wijziging is overeengekomen, behoudens een wijziging van de rente (conform artikel 7.2). 4. Hoofdelijkheid 4.1 Als zich bij de Overeenkomst meerdere Debi-

6 7 teuren jegens de Bank hebben verbonden, of als zich meerdere (rechts)personen als borg jegens de Bank hebben verbonden tot meerdere zekerheid voor de stipte nakoming door de Debiteur van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zijn de Debiteuren respectievelijk die borg(en) steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst c.q. de overeenkomst van borgtocht. 4.2 Als de verplichtingen van de Debiteur uit hoofde van de Overeenkomst op welke wijze dan ook overgaan op twee of meer rechtsopvolgers, zijn deze rechtsopvolgers hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van die verplichtingen. 4.3 Indien de Bank bepaalt dat een van de Debiteuren wordt ontslagen uit de hoofdelijkheid, en dus niet hoeft terug te betalen, blijven de andere Debiteuren hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. 5. Informatieverschaffing 5.1 De Debiteur is verplicht om, zowel op eerste verzoek van de Bank, als ongevraagd inzage te geven in zijn boeken en bescheiden, en de Bank alle informatie (waaronder begrepen kopieën van aangiften vennootschaps-, inkomsten- en/ of vermogensbelasting) te verstrekken die de Bank redelijkerwijze van de Debiteur verlangt, om de Bank in staat te stellen een goed inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de Debiteur en/of ontwikkelingen in diens bedrijfsvoering die op die vermogenspositie een belangrijke invloed kunnen hebben. Voor zover hiertoe de medewerking van derden vereist is, is de Debiteur verplicht al het nodige te doen om die derden die medewerking te laten verlenen. 5.2 Onmiddellijk na het gereed komen van de jaarcijfers, doch niet later dan zes maanden na afloop van het boekjaar, zal de Debiteur aan de Bank een exemplaar zenden van de winst en verliesrekening, de balans en de bijbehorende toelichting. Daarnaast is de Bank te allen tijde gerechtigd van de Debiteur de meest recente maandcijfers, kwartaalcijfers en/of halfjaarcijfers te verlangen, indien en voor zover aanwezig. 5.3 Debiteur is verplicht de Bank direct schriftelijk te informeren indien hij kredietfaciliteiten elders aangaat, of zich ten behoeve van een derde als borg of hoofdelijk medeschuldenaar (onder welke benaming dan ook) verbindt. 6. Rente 6.1 De Debiteur is verplicht aan de Bank over de Hoofdsom een rente te vergoeden zoals bepaald in de Overeenkomst. Is in de Overeenkomst geen rente opgenomen, of is de renteperiode afgelopen zonder dat partijen overeenstemming over een nieuw rentetarief hebben bereikt, is de verschuldigde rente gelijk aan de wettelijke rente plus 5 procent, doch ten hoogste de conform het Besluit Kredietvergoeding vastgestelde maximumvergoeding. Indien er geen rente in de Overeenkomst is opgenomen, is de Bank verplicht de Debiteur zo spoedig mogelijk een renteaanbod te doen. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt de rente over de Uitstaande Gelden per jaar berekend op basis van het werkelijke aantal dagen dat is verstreken in de betreffende renteperiode gedeeld door driehonderd zestig (360). Ongeacht de berekeningswijze van de rente en/of de administratieve verwerking daarvan is de lopende rente van dag tot dag opeisbaar. 6.2 De Bank heeft altijd het recht de debetrente te wijzigen. Zij zal de Debiteur hierover vooraf informeren, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde. 6.3 Indien de rente is gekoppeld aan indices die publiek toegankelijk zijn (zoals bijvoorbeeld euribor of libor) wordt Debiteur niet steeds van wijzigingen op de hoogte gesteld. De Bank zal informatie over dergelijke indices periodiek verstrekken. 7. Renteherziening 7.1 Debiteur heeft het recht met betrekking tot het rentetarief opgenomen in de Overeenkomst een vervroegde renteherziening aan te vragen. De bank kan dan een voorstel doen tot vervroegde

7 8 renteherziening. In dat voorstel zal ook de administratieve kosten en de vergoeding die als boeterente verschuldigd is, zijn opgenomen. 7.2 Boeterente is verschuldigd als de overeengekomen rente op dat moment hoger is dan de rente die de Bank voor een Soortgelijke Geldlening berekend, en wordt berekend conform hetgeen in artikel 13 is gesteld. 7.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Bank Debiteur ongeveer veertien dagen voor de renteherzieningsdatum een schriftelijk voorstel voor renteherziening doen toekomen. 8. Terugbetaling van de Hoofdsom 8.1 De terugbetaling van de volledige Hoofdsom geschiedt op de daartoe in de Overeenkomst aangewezen datum, zonder dat hiertoe enige nadere berichtgeving door de Bank aan de Debiteur nodig is. 8.2 Het aldus verschuldigde bedrag, vermeerderd met hetgeen de Debiteur overigens uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, moet uiterlijk uur op die dag ter vrije beschikking van de Bank, of van een door deze aangewezen persoon, staan. 8.3 Debiteur is niet bevoegd tot terugbetaling van de Hoofdsom vóór de daartoe aangewezen datum, behalve in geval van opzegging als onder artikel 13 opgenomen. 8.4 Behoudens andersluidende afspraak geschiedt enigerlei betaling door Debiteur aan de Bank zonder aftrek, korting of verrekening op de daartoe door de Bank aangewezen rekening. 9. Toerekening van betalingen door de Debiteur Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de Debiteur aan de Bank in de eerste plaats ter bestrijding van door de Bank in het kader van de Overeenkomst gemaakt kosten, als bedoeld in artikel 17. Daarna worden die betalingen achtereenvolgens toegerekend aan de Vertragingsvergoeding als bedoeld in artikel 11, de vergoeding voor vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 13 en tenslotte aan de Uitstaande Gelden en de lopende rente. 10. Verzuim 10.1 De Debiteur is van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien betaling van de in de Overeenkomst bedoelde bedragen op de daartoe bepaalde vervaldagen, daaronder begrepen de dag waarop die bedragen ingevolge het bepaalde in artikel 16 opeisbaar zijn geworden, geheel of gedeeltelijk achterwege blijft. Onverminderd de overige rechten die krachtens de Overeenkomst of ingevolge de wet aan de Bank zijn toegekend, is de Debiteur in geval van verzuim aan de Bank een Vertragingsvergoeding verschuldigd Indien in de Overeenkomst geen vervaldag is bepaald, is de Debiteur in verzuim zodra volledige betaling achterwege blijft op de dag waarop betaling op verzoek van de Bank had moeten plaatsvinden. 11. Overzichten 11.1 In geval van een Overeenkomst met een vaste looptijd en een aflossingsverplichting op de Hoofdsom gedurende de looptijd van de Overeenkomst (niet zijnde een aflossing ineens aan het eind van de looptijd) kan Debiteur te allen tijde een overzicht van de kredietfaciliteit in de vorm van een aflossingtabel bij de bank opvragen. Debiteur dient hiertoe een schriftelijk verzoek bij de Bank in te dienen. De Bank zal hiervoor geen kosten in rekening brengen In geval er geen aflossingsverplichting op de Hoofdsom in de Overeenkomst is opgenomen - behalve de aflossing aan het eind van de looptijd- kan Debiteur een overzicht opvragen van de termijnen en de voorwaarden voor de betaling van rente en kosten. 12. Opzegging / Vervroegde aflossing 12.1 Debiteur heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van reden (gedeeltelijk) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, onder de volgende

8 9 voorwaarden: a) In geval een Hoofdsom kleiner of gelijk is aan ,--, geldt dat: 1) als er geen sprake is van een bepaalde Rentevast-periode er geen vergoeding voor vervroegde aflossing (boeterente) verschuldigd is. 2) als er wel sprake is van een Rentevaste-periode, is er een vergoeding voor vervroegde aflossing aan de Bank verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt: - 0,5% van de Hoofdsom, als de termijn tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de Overeenkomst, of het einde van de Rentevast-periode indien deze daaraan vooraf gaat, maximaal 1 kalenderjaar bedraagt; - 1% van de Hoofdsom, als de termijn tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de Overeenkomst, of het einde van de Rentevast-periode indien deze daaraan vooraf gaat, langer dan 1 kalenderjaar is. b) In geval een Hoofdsom groter is dan ,-- geldt dat: 1) als er geen sprake is van een bepaalde Rentevast-periode, er geen vergoeding voor vervroegde aflossing (boeterente) verschuldigd is. 2) als er wel sprake is van een Rentevast-periode dient de Debiteur een vergoeding wegens vervroegde aflossing te betalen, als ten tijde van de aflossing de voor de onderhavige geldlening verschuldigde rente hoger is dan de rente, welke alsdan door de Bank wordt bedongen voor een Soortgelijke geldlening. Deze vergoeding zal gelijk zijn aan de contante waarde van het verschil tussen eerstbedoelde en laatstbedoelde rente, berekend over het af te lossen bedrag tot de overeengekomen einddatum van de geldlening of de datum van afloop van de Rentevast-periode, indien deze hieraan voorafgaat. De discontovoet, waarop deze contante waarde zal worden berekend, is gelijk aan de laatstbedoelde rente De vergoeding zal niet hoger zijn dan het rentebedrag dat Debiteur zou hebben betaald gedurende de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de Rentevast-periode of de Overeenkomst De Hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de eventueel verschuldigde vergoeding (boeterente), dienen te worden terugbetaald voor het einde van de opzegtermijn. 13. Opzegging door de Bank De Bank is gerechtigd een Overeenkomst met onbepaalde looptijd op te zeggen met een minimum opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden, behoudens de gevallen genoemd in artikel Overgang van rechten en verplichtingen Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, mag de Debiteur zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet aan derden overdragen of over doen gaan. De Bank is te allen tijde gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst (al of niet met instemming van de Debiteur) aan derden over te dragen. 15. Onmiddellijke opzegging / opeisbaarheid Het door Debiteur aan de Bank uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde, alsmede al het overige verschuldigde, is te allen tijde meteen en in zijn geheel opeisbaar zonder enige sommatie of ingebrekestelling in geval: a ) Van verzuim van Debiteur in de nakoming van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst of ingevolge enigerlei andere daarmee verband houdende overeenkomst, zoals bijvoorbeeld terzake van door Debiteur of derden aan de Bank verleende zekerheden, zoals pand en hypotheek of uit hoofde van enige garantie; b ) Van overlijden, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Debiteur, danwel indien zijn huwelijksgoederenregime wijzigt

9 10 of enige gemeenschap van goederen waarin de Debiteur mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, respectievelijk zijn partnerschapsvoorwaarden wijzigen of enige gemeenschap van goederen als gevolg van geregistreerd partnerschap van Debiteur wordt ontbonden; c) Van een besluit tot beëindiging, ontbinding en/ of vereffening (waaraan gelijk wordt gesteld een feitelijke beëindiging, ontbinding en/of vereffening zonder uitdrukkelijk besluit) van het beroep of bedrijf, tot gehele of gedeeltelijke staking, verkoop of verhuur van de onderneming of praktijk van Debiteur, danwel indien de aard van het door Debiteur uitgeoefende beroep of bedrijf naar het oordeel van de Bank ingrijpend wordt gewijzigd; d ) Debiteur een voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf noodzakelijke bevoegdheid, vergunning of inschrijving verliest of wordt ontnomen, Debiteur geschorst wordt in de uitoefening van zijn ambt, beroep of functie of daaruit wordt ontzet of ontslagen danwel Debiteur in strijd handelt met enig op de uitoefening van zijn beroep of bedrijf betrekking hebbend wettelijk voorschrift; e ) Een aanvraag tot verlening van surséance van betaling of schuldsanering danwel een aanvraag of verzoek tot faillietverklaring bij de rechter is ingediend, met betrekking tot de Debiteur of (een van) diens vennoten danwel met betrekking tot de echtgenoot respectievelijk partner met wie Debiteur is gehuwd respectievelijk met wie Debiteur een geregistreerd partnerschap is aangegaan zonder het maken van huwelijkse voorwaarden respectievelijk het maken van partnerschapsvoorwaarden danwel onder het maken van zodanige huwelijkse voorwaarden respectievelijk partnerschapsvoorwaarden dat tussen Debiteur en diens echtgenoot respectievelijk partner een (beperkte) gemeenschap van goederen bestaat; f ) Debiteur een akkoord buiten faillissement aanbiedt of boedelafstand doet; g ) Executoriaal beslag is gelegd danwel een conservatoir beslag niet binnen dertig dagen na de dag van beslaglegging is vernietigd of opgeheven ter zake een naar het oordeel van de Bank, belangrijk deel van het vermogen van Debiteur danwel anderszins de vrije beschikking en beheer over het vermogen van Debiteur wordt beperkt; h) Een naar het oordeel van de Bank belangrijk deel van het vermogen van Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank wordt vervreemd, is teniet gegaan, beschadigd, onteigend of geconfisqueerd of anderszins bezwaard; i ) Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank zijn woonplaats of zijn naar het oordeel van de Bank belangrijkste (handels) activiteiten naar het buitenland overbrengt; j ) Debiteur een fusie of belangengemeenschap met een of meer derden aangaat of indien zich - al dan niet als gevolg van een (certificaten van) aandelenoverdracht - een naar het oordeel van de Bank ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming of praktijk van Debiteur, danwel indien er een naar het oordeel van de Bank ingrijpende wijziging mocht komen in de statuten of reglementen van Debiteur; k ) Debiteur het besluit neemt en/of overgaat tot inkoop eigen aandelen, terugbetaling op aandelen of tot uitkering ten laste van haar reserves en/of haar aandeelhouders ontheft van een verplichting tot storting op niet volgestorte aandelen; l ) Geen - naar oordeel van de Bank - genoegzame vervangende of aanvullende zekerheid wordt gesteld binnen een door de Bank gestelde redelijke termijn, indien de door de Debiteur of derden uit hoofde van de Overeenkomst aan de Bank verstrekte zekerheden geheel of gedeeltelijk zijn teniet gedaan, verloren, beschadigd of anderszins in waarde verminderd; m ) Het doel waarvoor de Overeenkomst door

10 11 Debiteur is aangegaan naar het oordeel van de Bank niet wordt bereikt of redelijkerwijze niet meer bereikt kan worden, danwel Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank de van de Bank geleende gelden geheel of gedeeltelijk aanwendt voor een ander doel; n ) Zonder toestemming van de Bank pandrecht of hypotheek of enig ander beperkt recht wordt gevestigd op, of indien tot verkoop wordt overgegaan van, goederen waarop zekerheidsrechten ten behoeve van de Bank zijn gevestigd alsmede indien die goederen teniet gaan, beschadigd zijn of geconfisqueerd worden; o ) Er sprake is van een vertrouwensbreuk; p) Er sprake is van (vermoedens van) strafbare feiten, gepleegd door Debiteur, en/of er sprake is van (vermoedens van) niet-strafbare maar onwenselijke (bedrijfs)activiteiten van Debiteur; q) Een der onder b. tot en met p. genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een derde die zekerheden ten behoeve van Debiteur heeft gesteld, danwel indien de ten behoeve van Debiteur jegens de Bank gestelde zekerheden worden opgezegd of ingetrokken of indien de derde haar verplichtingen of toezeggingen jegens de Bank niet (volledig) nakomt; r ) Een der onder b. to t en met p. genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een of meer van de ondernemingen of vennootschappen die in de geconsolideerde balans van de Debiteur zijn opgenomen of die een controlerend belang in Debiteur hebben; s ) Debiteur de Bank onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft onthouden die naar het oordeel van de Bank van wezenlijk belang waren bij het aangaan van de Overeenkomst of indien de Debiteur informatie als genoemd in artikel 6 niet overlegt. 16. Kosten 16.1 Alle kosten voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met de Overeenkomst, daaronder mede begrepen door de Bank gemaakte kosten ter uitoefening of bescherming van haar rechten en eventuele belastingen die aan de Bank worden opgelegd, komen voor rekening van de Debiteur, een en ander met inachtneming van artikel In geval van door te voeren wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst is de Bank gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. De hoogte van deze administratiekosten zullen worden vermeld in de aanbieding die wordt gedaan De Bank stelt het aanhouden van een betaalrekening door Debiteur verplicht. De Bank kent diverse vormen van betaalrekeningen met verschillende faciliteiten. De kosten voor het aanhouden van de betaalrekening, alsmede de kosten voor de diverse betaalmiddelen staan vermeld op de website van de Bank. Op de betaalrekening zijn de Betaalvoorwaarden Staalbankiers van toepassing Wijzigingen met betrekking tot kosten worden minimaal 2 maanden van tevoren aangekondigd. 17. Toepasselijkheid Algemene Bankvoorwaarden 17.1 Op de Overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Bepalingen zijn de Algemene Bankvoorwaarden mede van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden, deze Algemene Bepalingen en/of de Overeenkomst tussen de Bank en de Debiteur waarin naar deze Algemene Bepalingen wordt verwezen, prevaleren de bepalingen in die Overeenkomst boven deze Algemene Bepalingen, welke op hun beurt prevaleren boven de Algemene Bankvoorwaarden Artikel 26 van de Algemene Bankvoorwaarden (zekerheden) wordt in die zin uitgelegd dat het verstrekken van (aanvullend) krediet tegen aanvullende zekerheden kan worden aangemerkt aan een rechtshandeling waartoe Debiteur verplicht is.

11 Uitoefening van Bevoegdheden Het al dan niet uitoefenen van de rechten die aan de Bank ingevolge de Overeenkomst zijn toegekend staat geheel ter beoordeling van de Bank. Het te eniger tijd niet uitoefenen van dergelijke rechten kan niet als afstand daarvan worden aangemerkt, tenzij de Bank dat uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. 19. Kennisgevingen 19.1 Kennisgevingen en andere verklaringen, van de ene partij aan de andere partij, dienen te worden verzonden aan de in de Overeenkomst aangewezen (rechts)personen, zoveel mogelijk met gebruikmaking van de daarin genoemde informatie (adres, telefoon- en/of telefaxnummer, enzovoorts) Adreswijzigingen moeten schriftelijk worden doorgegeven. Bij een verhuizing naar het buitenland wordt Debiteur geacht het hoofdkantoor van de Bank als woonplaats te hebben gekozen. Dat adres kan de Bank dan gebruiken voor verzending van belangrijke brieven en/of juridische stukken, bijvoorbeeld voor het betekenen van een exploot door de deurwaarder. 20. BKR Bij elke aanvraag voor een financiering wordt een kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd. De Bank is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. De Bank is verplicht informatie bij het BKR op te vragen bij een verzoek om een krediet of een verhoging daarvan. Indien de Bank daartoe verplicht is zal zij gesloten Overeenkomsten laten registreren bij het BKR en zal zij onregelmatigheden met betrekking tot de Overeenkomst of betalingsachterstanden laten registeren bij het BKR. 21. Wanbetaling De gevolgen van wanbetaling kunnen verstrekkend zijn. Behalve het feit dat Debiteur met een Vertragingsvergoeding wordt geconfronteerd, heeft de Bank de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen en de gehele financiering op te eisen. Debiteur zal in dat geval binnen de door de Bank gestelde termijn de volledige financiering terug dienen te betalen. Indien Debiteur daar niet of niet volledig in slaagt, dan zal de Bank de gestelde zekerheden te gelde gaan maken. Tevens krijgt Debiteur een negatieve registratie bij het BKR. Een dergelijke negatieve registratie kan het verkrijgen van financieringen in de toekomst ernstig bemoeilijken. 22. Zekerheden 22.1 Debiteur is verplicht voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoende (geworden), dan is Debiteur verplicht desgevraagd (extra) zekerheden te stellen, zekerheden aan te vullen of te vervangen. De omvang van de zekerheden dient in redelijke verhouding te staan tot de hoogte van de verplichtingen van Debiteur jegens de Bank. Indien de Bank in een voorkomend geval (nog) geen beroep doet op deze verplichting, betekent niet dat de Bank afstand zou doen van dit recht, de Bank kan te allen tijde van dit recht gebruik maken. Indien Debiteur niet binnen een door de Bank aan te geven redelijke termijn tot deze zekerheidsstelling overgaat is, de Bank bevoegd de kredietfaciliteit op te zeggen Indien de vestiging van zekerheden kosten met zich meebrengt, komen die in alle gevallen voor rekening van Debiteur. In de gevallen dat de kosten aan de Bank in rekening worden gebracht, zal de Bank de rekening van Debiteur voor de kosten belasten Bij de vestiging van een hypotheek zal de Bank de opdracht tot het vestigen van een hypotheek geven aan de door Debiteur aangewezen notaris. De Debiteur kan van te voren informeren naar de kosten die een hypotheekvestiging (notariskosten en kadasterkosten) met zich meebrengt. Debiteur dient de kosten van de hypotheekvestiging aan de notaris te voldoen. Indien een geldlening met hypothecaire

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 2 Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De

Nadere informatie

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen 9 Hoofdstuk 4 Overige

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Versie augustus 2013 Voorwaarden Doorlopend Krediet Artikel 1611-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina Voorwaarden Doorlopend Krediet 1 1 Definities 4 2 Algemeen 4 3 Herroepingsrecht 4 4 Voorwaarden Kredietnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Hypotheekvoorwaarden Combi

Hypotheekvoorwaarden Combi Hypotheekvoorwaarden Combi Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Combi-Hypotheken B.V., handelend onder de naam Combi BudgetPlus Hypotheken - 1 november

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Productkenmerken en informatie over Rabo LevensloopSparen Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie