Algemene Bepalingen Geldleningen Staalbankiers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Bepalingen Geldleningen Staalbankiers"

Transcriptie

1 Algemene Bepalingen Geldleningen Staalbankiers

2 2

3 Inhoud Algemene Bepalingen van geldlening 5 1. Definities 5 2. Overeenkomst van geldlening 5 3. Terugbetaling van de Hoofdsom 5 4. Vervroegde aflossing 5 5. Vervroegde opeisbaarheid 6 6. Rente 8 7. Kosten 8 8. Toerekening van betalingen door de Debiteur 8 9. Informatieverschaffing Verzuim Uitoefening van Bevoegdheden Hoofdelijkheid Wijziging van de Overeenkomst Overgang van rechten en verplichtingen Kennisgevingen Toepasselijkheid Voorwaarden Bankieren 9 3

4 4

5 Algemene Bepalingen van geldlening 1. Definities In deze algemene bepalingen van geldlening wordt verstaan onder: 1.1 Voorwaarden Bankieren De Algemene Bankvoorwaarden door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en eventuele wijzigingen daarvan, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden. 1.2 Algemene Bepalingen De onderhavige algemene bepalingen van geldlening. 1.3 Bank Staalbankiers N.V. of haar rechtsopvolger in de rechten en/ of verplichtingen ter zake van enigerlei rechtsverhouding waarop de Algemene Bepalingen van toepassing (verklaard) zijn. 1.4 Borg Een ieder die zich op welke wijze dan ook en ongeacht de gebruikte bewoordingen jegens de Bank mede heeft verbonden als borg, garant voor of (hoofdelijk) medeschuldenaar van de Debiteur en diens rechtsopvolger(s). 1.5 Debiteur (Rechts)persoon of (rechts) personen die aan de Bank op enigerlei tijdstip krachtens een overeenkomst geld verschuldigd zijn uit hoofde van de door de Bank verstrekte gelden of anderszins, alsmede zijn rechtsopvolger(s) en voor zover de context dat toelaat tevens eventuele Borg(en). 1.6 Hoofdsom Het totaal van de in de Overeenkomst genoemde bedragen die door de Bank aan de Debiteur ter beschikking zijn gesteld. 1.7 Overeenkomst De kredietovereenkomst of enig andere geldleningovereenkomst tussen de Bank en de Debiteur waarop de Algemene Bepalingen van toepassing (verklaard) zijn. 2. Overeenkomst van geldlening Met inachtneming van de bepalingen als vervat in de Overeenkomst verschaft de Bank aan de Debiteur de Hoofdsom ter leen onder de onvoorwaardelijke verplichting voor de Debiteur het aldus ter leen ontvangene aan de Bank terug te betalen conform de bepalingen van de Overeenkomst. Door het aangaan van de Overeenkomst is deze terugbetalingsverplichting door de Debiteur aanvaard. 3. Terugbetaling van de Hoofdsom Tenzij de Bank en de Debiteur tevoren schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt de terugbetaling van de volledige Hoofdsom op de daartoe in de Overeenkomst aangewezen datum zonder dat hiertoe enige nadere kennisgeving door de Bank aan de Debiteur vereist is. Het aldus verschuldigde bedrag, vermeerderd met hetgeen de Debiteur overigens uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dient uiterlijk uur op die dag ter vrije beschikking van de Bank of van een door deze aangewezen persoon te zijn. 3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Debiteur niet bevoegd tot terugbetaling van de Hoofdsom vóór de daartoe aangewezen datum. 3.2 Behoudens andersluidende afspraak geschiedt enigerlei betaling door de Debiteur aan de Bank zonder aftrek, korting of verrekening op de daartoe door de Bank aangewezen rekening. 4. Vervroegde aflossing 4.1 In afwijking van de bepaalde in artikel 3.2, tenzij de Bank en de Debiteur tevoren schriftelijk anders zijn overeengekomen, is de Debiteur bevoegd eenmaal per jaar vervroegd af te lossen een bedrag ten hoogste van tien procent (10%) van de oorspronkelijke Hoofdsom, mits: a. De vervroegde aflossing plaatsvindt op een betaaldag van de rente; b. De vervroegde aflossing plaatsvindt in ronde sommen van 500 euro of een veelvoud daarvan; 5

6 c. De Bank van de vervroegde aflossing tenminste een maand tevoren schriftelijk in kennis wordt gesteld, zijnde deze voorwaarden cumulatief. In geval van een annuïtaire geldlening, is de Bank bevoegd na ontvangst van het bedrag van de vervroegde aflossing en met ingang van een door de Bank vast te stellen tijdstip, gelegen in het jaar van de vervroegde aflossing, het bedrag van de annuïteit te wijzigen, zulks met instandhouding van de overeengekomen looptijd van de lening, dan wel, het bedrag van de annuïteit te handhaven, zulks met verkorting van de overeengekomen looptijd, dit uitsluitend ter keuze van de Bank. 4.2 In geval van vervroegde aflossing boven het in artikel 4.1 genoemde percentage, moet de Debiteur over het af te lossen bedrag, behalve de rente tot en met de dag van aflossing, een vergoeding wegens vervroegde aflossing betalen, indien ten tijde van de aflossing de voor de onderhavige geldlening verschuldigde rente hoger is dan de rente, welke alsdan door de Bank wordt bedongen voor soortgelijke geldleningen met een zelfde resterende rentevaste periode als de onderhavige lening. De vergoeding zal gelijk zijn aan de contante waarde van het verschil tussen eerstbedoelde en laatstbedoelde rente, berekend over het af te lossen bedrag tot de overeengekomen einddatum van de lening of de eerstkomende renteherzieningsdatum, indien deze hieraan voorafgaat. De discontovoet, waarop deze contante waarde zal worden berekend, is gelijk aan de laatstbedoelde rente. 4.3 De Debiteur is, voor zover het betreft een hypothecaire financiering van een in Nederland gelegen onroerende zaak welke duurzaam voor eigen bewoning in gebruik is, geen vergoeding wegens vervroegde algehele aflossing verschuldigd over het bedrag van de vervroegde aflossing: a. Bij vrijwillige onderhandse verkoop van de hypothecair verbonden onroerende zaak, direct gevolgd door juridische levering en verhuizing van de debiteur; b. Bij overlijden van de Debiteur indien de aflossing plaatsvindt uit een uitkering, die gedaan wordt in verband met dat overlijden. 5. Vervroegde opeisbaarheid In afwijking van het bepaalde in artikel 3 is het door de Debiteur aan de Bank uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde alsmede al het overige verschuldigde te allen tijde terstond en in zijn geheel opeisbaar zonder enige sommatie of ingebrekestelling in geval: a. Van verzuim van de Debiteur in de nakoming van enigerlei van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of ingevolge enigerlei andere daarmee verband houdende overeenkomst, zoals bijvoorbeeld ter zake van door de Debiteur of derden aan de Bank verleende zekerheden, zoals pand en hypotheek of uit hoofde van enige garantie; b. Van overlijden, onder curatelestelling of onderbewindstelling van de Debiteur, dan wel indien zijn huwelijksgoederenregime wijzigt of enige gemeenschap van goederen waarin de Debiteur mocht zijn gehuwd wordt ontbonden, respectievelijk zijn partnerschapsvoorwaarden wijzigen of enige gemeenschap van goederen als gevolg van geregistreerd partnerschap van de Debiteur wordt ontbonden; c. Van een besluit tot beëindiging, ontbinding en/of vereffening (waaraan gelijk wordt gesteld een feitelijke beëindiging, ontbinding en/of vereffening zonder uitdrukkelijk besluit) van het beroep of bedrijf, tot gehele of gedeeltelijke staking, verkoop of verhuur van de onderneming of praktijk van de Debiteur, dan wel indien de aard van het door de Debiteur uitgeoefende beroep of bedrijf naar het oordeel van de Bank ingrijpend wordt gewijzigd of indien de Debiteur zijn rechtspersoon-lijkheid verliest; d. De Debiteur een voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf noodzakelijke bevoegdheid, vergunning of inschrijving verliest of wordt ontnomen, de Debiteur geschorst wordt in de uitoefening van zijn ambt, beroep of functie of daaruit wordt ontzet of ontslagen dan wel de Debiteur in strijd handelt met enig op de uitoefening van zijn beroep of bedrijf betrekking hebbend wettelijk voorschrift; e. Een aanvraag tot verlening van surseance van betaling of 6

7 schuldsanering dan wel een aanvraag of verzoek tot faillietverklaring bij de rechter is ingediend, met betrekking tot de Debiteur of (een van) diens vennoten dan wel met betrekking tot de echtgenoot respectievelijk partner met wie de debiteur is gehuwd respectievelijk met wie de Debiteur een geregistreerd partnerschap is aangegaan zonder het maken van huwelijkse voorwaarden respectievelijk het maken van partnerschapsvoorwaarden danwel onder het maken van zodanige huwelijkse voorwaarden respectievelijk partnerschapsvoorwaarden dat tussen Debiteur en diens echtgenoot respectievelijk partner een (beperkte) gemeenschap van goederen bestaat; f. De Debiteur een akkoord buiten faillissement aanbiedt of boedelafstand doet; g. Executoriaal beslag is gelegd dan wel een conservatoir beslag niet binnen dertig dagen na de dag van beslaglegging is vernietigd of opgeheven ter zake een naar het oordeel van de Bank, belangrijk deel van het vermogen van de Debiteur dan wel anderszins de vrije beschikking en beheer over het vermogen van de Debiteur wordt beperkt; h. Een naar het oordeel van de Bank belangrijk deel van het vermogen van de Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank wordt vervreemd, is teniet gegaan, beschadigd, onteigend of geconfisqueerd of anderszins bezwaard; i. De Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank zijn woonplaats of zijn naar het oordeel van de Bank belangrijkste (handels) activiteiten naar het buitenland overbrengt; j. De Debiteur een fusie of belangengemeenschap met een of meer derden aangaat of indien zich al dan niet als gevolg van een (certificaten van) aandelenoverdracht een, naar het oordeel van de Bank ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming of praktijk van de Debiteur dan wel indien er een naar het oordeel van de Bank ingrijpende wijziging mocht komen in de statuten of reglementen van de Debiteur; k. De Debiteur het besluit neemt en/ of overgaat tot inkoop eigen aandelen, terugbetaling op aandelen of tot uitkering ten laste van haar reserves en/of haar aandeelhouders ontheft van een verplichting tot storting op niet volgestorte aandelen; l. Geen naar oordeel van de Bank genoegzame vervangende of aanvullende zekerheid wordt gesteld binnen een door de Bank gestelde redelijke termijn, indien de door de Debiteur of derden uit hoofde van de Overeenkomst aan de Bank verstrekte zekerheden geheel of gedeeltelijk zijn teniet gedaan, verloren, beschadigd of anderszins in waarde verminderd; m. Het doel waarvoor de Overeenkomst door de Debiteur is aangegaan naar het oordeel van de Bank niet wordt bereikt of redelijkerwijze niet meer bereikt kan worden dan wel de Debiteur zonder voorafgaande toestemming van de Bank de van de Bank geleende gelden geheel of gedeeltelijk aanwendt voor een ander doel; n. Zonder toestemming van de Bank pandrecht of hypotheek of enig ander beperkt recht wordt gevestigd op, of indien tot verkoop wordt overgegaan van, goederen waarop zekerheidsrechten ten behoeve van de Bank zijn gevestigd alsmede indien die goederen teniet gaan, beschadigd zijn of geconfisqueerd worden; o. Een der onder b tot en met n genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een derde die zekerheden ten behoeve van de Debiteur heeft gesteld, dan wel indien de ten behoeve van de Debiteur jegens de Bank gestelde zekerheden worden opgezegd of ingetrokken of indien de derde haar verplichtingen of toezeggingen jegens de Bank niet (volledig) nakomt; p. Een der onder b tot en met n genoemde omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een of meer van de ondernemingen of vennootschappen die in de geconsolideerde balans van de Debiteur zijn opgenomen of die een controlerend belang in de Debiteur hebben; q. De Debiteur de Bank onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft onthouden die naar het oordeel van de Bank van wezenlijk belang waren bij het aangaan van de 7

8 Overeenkomst of indien de Debiteur informatie als genoemd in artikel 9.1 niet overlegt. 6. Rente 6.1 De Debiteur is verplicht aan de Bank over de Hoofdsom een rente te vergoeden zoals bepaald in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan deze rente gelijk is aan de wettelijke rente plus twee procent. 6.2 Indien er geen rente in de Overeenkomst is opgenomen, is de Bank gehouden de Debiteur zo spoedig mogelijk een renteaanbod te doen. 6.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt de rente over het uitstaande bedrag van de Hoofdsom per jaar berekend op basis van het werkelijke aantal dagen dat is verstreken in de betreffende renteperiode gedeeld door driehonderd zestig (360). 6.4 Ongeacht de berekeningswijze van de rente en/of de administratieve verwerking daarvan is de lopende rente van dag tot dag opeisbaar. 7. Kosten Alle kosten voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verbandhoudende met de Overeenkomst, daaronder mede begrepen door de Bank gemaakte kosten ter uitoefening of bescherming van haar rechten en eventuele belastingen die aan de Bank worden opgelegd, komen voor rekening van de Debiteur. 8. Toerekening van betalingen door de Debiteur Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de Debiteur aan de Bank in de eerste plaats ter bestrijding van door de Bank in het kader van de Overeenkomst gemaakt kosten, als bedoeld in artikel 7. Daarna worden die betalingen achtereenvolgens toegerekend aan vertragingsrente als bedoeld in artikel 10, aan verschenen en opeisbare rente en tenslotte aan de Hoofdsom en de lopende rente. 9. Informatieverschaffing 9.1 De Debiteur verplicht zich jegens de Bank om deze zowel op haar eerste verzoek als ongevraagd inzage te verschaffen in zijn boeken en bescheiden en de Bank alle informatie (waaronder begrepen kopieën van aangiften vennootschaps-, inkomsten- en/of vermogensbelasting) te verschaffen die de Bank redelijkerwijze van de Debiteur verlangt teneinde de Bank in staat te stellen een goed inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de Debiteur en ontwikkelingen in diens bedrijfsvoering die op die vermogenspositie een belangrijke invloed kunnen hebben. Voor zover hiertoe de medewerking van derden vereist is, is de Debiteur verplicht al het nodige te verrichten om die derden die medewerking te laten verlenen. 9.2 Onmiddellijk na het gereed komen van de jaarcijfers, doch niet later dan zes maanden na afloop van het boekjaar, zal de Debiteur aan de Bank een exemplaar zenden van de winsten verliesrekening, de balans en de bijbehorende toelichting. Daarnaast is de Bank te allen tijde gerechtigd van de Debiteur de meest recente maandcijfers, kwartaalcijfers en/of halfjaarcijfers te verlangen, indien en voor zover aanwezig. 10. Verzuim 10.1 De Debiteur is van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien betaling van de in de Overeenkomst bedoelde bedragen op de daartoe bepaalde vervaldagen, daaronder begrepen de dag waarop die bedragen ingevolge het bepaalde in artikel 5 opeisbaar zijn geworden, geheel of gedeeltelijk achterwege blijft. Onverminderd de overige rechten die krachtens de Overeenkomst of ingevolge de wet aan de Bank zijn toegekend, is de Debiteur in geval van verzuim aan de Bank een vertragingsrente verschuldigd. Bedoelde vertragingsrente bedraagt: a. Het in de Overeenkomst daartoe vastgestelde percentage, dan wel indien het percentage niet aldus vastgesteld is: de hoogste van de hierna sub b en c bedoelde percentages; b. De op het moment van verzuim geldende wettelijke rente vermeerderd met twee procent; c. De voor het jaar waarin het verzuim plaatsvindt overeengekomen rente vermeerderd met twee procent Indien in de Overeenkomst geen vervaldag is bepaald, is de Debiteur in verzuim zodra volledige betaling achterwege blijft op de dag waarop betaling op verzoek van de Bank had moeten plaatsvinden. 8

9 11. Uitoefening van Bevoegdheden Het al dan niet uitoefenen van de rechten die de Bank ingevolge de Overeenkomst zijn toegekend staat geheel ter beoordeling van de Bank. Het te eniger tijd niet uitoefenen van dergelijke rechten kan niet als afstand daarvan worden aangemerkt, tenzij de Bank dat uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. 12. Hoofdelijkheid 12.1 Indien zich bij de Overeenkomst meer Debiteuren jegens de Bank hebben verbonden of indien zich een of meer (rechts)personen als Borg jegens de Bank hebben verbonden tot meerdere zekerheid voor de stipte nakoming door de Debiteur van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zijn de Debiteuren respectievelijk die Borg(en) steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Indien de verplichtingen van de Debiteur uit hoofde van de Overeenkomst op welke wijze dan ook overgaan op twee of meer rechtsopvolgers, zijn deze rechtsopvolgers hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van die verplichtingen. 13. Wijziging van de Overeenkomst Wijziging van de Overeenkomst is slechts geldig indien die wijziging schriftelijk is overeengekomen dan wel het voor partijen anderszins vaststaat dat die wijziging is overeengekomen. 14. Overgang van rechten en verplichtingen Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de Debiteur niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst op derden over te dragen of over te doen gaan. De Bank is te allen tijde gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst (al of niet met instemming van de Debiteur) aan derden over te dragen. 15. Kennisgevingen 15.1 Kennisgevingen en andere verklaringen van de ene partij aan de andere partij dienen te worden verzonden aan de in de Overeenkomst aangewezen (rechts)personen, zoveel mogelijk met gebruikmaking van de daarin genoemde informatie (adres, telefoon- en/of telefaxnummer, enzovoorts) Het staat een partij te allen tijde vrij wijzigingen aan te brengen in de adresgegevens, mits dit schriftelijk gebeurt. 16. Toepasselijkheid Voorwaarden Bankieren Op de Overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Bepalingen zijn de Voorwaarden Bankieren mede van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Voorwaarden Bankieren, deze Algemene Bepalingen en/of de Overeenkomst tussen de Bank en de Debiteur waarin naar deze Algemene Bepalingen wordt verwezen, prevaleren de bepalingen in die Overeenkomst boven deze Algemene Bepalingen, welke op hun beurt prevaleren boven de Voorwaarden Bankieren. 9

10 10

11 Regio Noord-Holland Prinsen Bolwerk MA Haarlem Tel: Fax: Regio Den Haag Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Fax: Adressen Regio Midden Maliebaan CV Utrecht Tel: Fax: Regio Noordoost Eekwal LA Zwolle Tel: Fax: Regio Twente M.H. Tromplaan JJ Enschede Tel: Fax: Staalbankiers N.V., statutair gevestigd aan de Lange Houtstraat 8, 2511 CW Den Haag, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer Staalbankiers N.V. heeft een bankvergunning van de Nederlandsche Bank N.V. en is tevens bevoegd beleggingsdiensten te verlenen. Staalbankiers N.V. is ingeschreven in de registers bij de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiele Markten. Staalbankiers behoudt zich het recht voor de tekst van deze brochure te wijzigen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Uiteraard is aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming. Regio Oost Stationsweg EJ Oosterbeek Tel: Fax: Regio Zuid Parklaan CW Eindhoven Tel: Fax:

12 Bankiers met inlevingsvermogen 1009/XXX 12

Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen

Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen van Consumptieve Geldleningen 6 4 1 Definities Definities In deze Algemene Bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen 9 Hoofdstuk 4 Overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 2 Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 2013 Aflevering 1. Alle kosten samenhangende met het transport en de aflevering (de installatie daaronder begrepen) van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

Hypotheekvoorwaarden Combi

Hypotheekvoorwaarden Combi Hypotheekvoorwaarden Combi Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Combi-Hypotheken B.V., handelend onder de naam Combi BudgetPlus Hypotheken - 1 november

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39636 05.03 Inhoudsopgave Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Bancaire Diensten Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie